Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5"

Transkrypt

1 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia doktoranckie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach szeroko pojmowanej jakości (międzynarodowe standardy zarządzania jakością, kompleksowe zarządzanie jakością), innowacji (wdrażanie innowacji, ocena innowacyjności nowych produktów i technologii) oraz zarządzania ciągłością działania. Jest autorem ponad 30 artykułów oraz referatów konferencyjnych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Od 2005 r. współpracuje z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, w którym zajmuje się oceną potencjału rynkowego technologii i przedsięwzięć jako ekspert ds. oceny technologii i innowatorskich rozwiązań. Zajmuje się ponadto doradztwem i przygotowaniem analiz z zakresu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań (projekty realizowane dla indywidualnych firm, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w ramach Inicjatywy Technologicznej organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a także prowadzeniem zajęć na studiach podyplomowych oraz szkoleń o tematyce związanej z komercjalizacją nowych technologii i metodyki Quicklook. Jest certyfikowanym trenerem IC2 Institute i University of Texas z tego zakresu. Od 2002 r. pracuje również jako konsultant ds. zarządzania jakością, uczestniczył w realizacji wielu projektów realizowanych na zlecenie firm polskich i zagranicznych z sektora biznesowego oraz publicznego.

2

3 Wprowadzenie W obecnej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się silną konkurencją oraz ciągłymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu, jednym z warunków skutecznego funkcjonowania organizacji jest ciągłe doskonalenie działań (procesów) oraz oferowanych wyrobów. Z tego też względu strategie rozwoju firm w coraz większym stopniu opierają się na wprowadzaniu innowacji produktowych oraz organizacyjnych, które uważane są za źródło długoterminowej przewagi konkurencyjnej 1. Na znaczenie innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wskazują autorzy wielu prac teoretycznych, w tym m.in. M. Porter, G. Hamel, C.K. Prahalad oraz J. Kay 2. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnego rozumienia pojęcia innowacji (jako innowacji technicznej ukierunkowanej wyłącznie na wprowadzanie nowych wyrobów) i koncentruje się na innych aspektach innowacyjności, zwracając coraz większą uwagę na innowacje w zakresie rozwiązań organizacyjnych czy w dziedzinie ochrony środowiska. Innowacyjność decyduje ponadto o tempie i kierunkach rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Jest ona jednym z kluczowych elementów kształtowania polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Odzwierciedleniem takiego podejścia jest umiejscowienie innowacyjności wśród głównych celów programów unijnych określonych w ramach Strategii Lizbońskiej 3 (w dokumencie zawierającym za- 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw warunkowana jest przez czynniki o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrznym. W pierwszej grupie czynników można wskazać m.in. politykę państwa, infrastrukturę materialną i intelektualną, relacje z dostawcami, klientami oraz konkurentami etc. Druga grupa czynników obejmuje m.in. sposób zarządzania, posiadany kapitał, stosowane technologie, narzędzia zarządzania oraz jakość wytwarzanych wyrobów. 2 M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1998; J. Kay, The Foundations of Corporate Success, Oxford University Press, Oxford 1993; G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge Massachusetts Strategia Lizbońska jest to plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku Celem planu, opracowanego na okres 10 lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone i Japonia. Strategia Lizbońska opiera

4 10 Wprowadzenie sadnicze priorytety działania oraz wyznaczającym kierunki i perspektywy zmian w państwach europejskich). Podstawowy cel określony w Strategii Lizbońskiej to stworzenie najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej oraz zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarki na świecie w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej 4. Realizowane jest to poprzez modernizację polityki zatrudnienia, zmiany w systemie kształcenia oraz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw). Rezultat powyższych działań ma doprowadzić do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy, charakteryzującej się aktywną polityką społeczną, a także zliberalizowanymi rynkami telekomunikacji, energii, transportu oraz finansów. Narzędziem realizacji polityki innowacyjnej Unii Europejskiej są również programy ramowe. Obowiązujący obecnie siódmy program ramowy przyjęty został na lata Jego podstawowym celem jest finansowanie badań i rozwoju technologicznego oraz zapewnienie środków na komercjalizację wyników badań naukowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują z kolei, że w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw istnieje wyraźna luka w zakresie konkurencyjności i innowacyjności 5. Poziom innowacyjności, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jest znacznie niższy w porównaniu ze średnią dla Unii Europejskiej. W dużym stopniu wynika to z niskiej świadomości kadry zarządzającej w zakresie potrzeby wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, niedostatecznego wyposażenia firm w nowoczesne technologie i specjalistyczną wiedzę, a także z niewystarczającej współpracy ze sferą badawczo-rozwojową 6. Pomimo znaczących postępów w zakresie eliminacji zidentyfikowanych barier wydaje się, że działania w zakresie inicjowania innowacji, które stałyby się motorem rozwoju przedsiębiorstw i stworzyły warunki dla zwiększenia konkurencyjności całej gospodarki, są niezadowalające. Jak wskazują międzynarodowe raporty, polska gospodarka mimo dynamicznego rozwoju nie jest i jeszcze przez długi czas nie będzie w stanie się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem jej rozwoju. Zob. growthandjobs/index_en.htm ( ); ( ). 4 Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s A. Żołnierski (red.), Innowacyjność 2006 Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 9 35; Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s ; Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 4; Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 4 5, Doing Business in Poland, Ernst & Young, Warszawa 2006, s

5 Wprowadzenie 11 skutecznie konkurować z krajami rozwiniętymi 7. Dotychczasowa przewaga konkurencyjna naszego kraju w postaci jednych z najniższych kosztów pracy w Europie może w niedalekiej przyszłości być niewystarczająca zarówno dla zagranicznych inwestorów, jak i rodzimych producentów. Sposobem na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz całej gospodarki jest zwiększanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw zarówno w odniesieniu do wprowadzania nowych wyrobów, jak i rozwiązań organizacyjnych, które przyczyniałyby się do ciągłego rozwoju oraz doskonalenia działalności firm. Jednym ze sposobów realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach wzrastającej konkurencji jest wdrażanie wymagań międzynarodowych standardów organizacyjnych. Wśród nich należy wymienić systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także systemy branżowe (dotyczące np. przemysłu spożywczego czy motoryzacyjnego). Ich istotą jest ciągłe doskonalenie organizacji poprzez spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów oraz pozostałych interesariuszy. Pozwalają one również uporządkować działalność organizacji, a także kładą szczególny nacisk na identyfikację procesów oraz powiązań między nimi w celu poprawy skuteczności i efektywności zarządzania. Wdrożenie wymagań standardów wymusza na firmach wprowadzenie wielu usprawnień w zakresie zarządzania, które pozytywnie wpływają na ich działalność. Rezultatem zainicjowania zmian organizacyjnych mogą być również innowacje produktowe w postaci wprowadzenia na rynek nowych wyrobów lub modyfikacji istniejących. Innowacyjność przedsiębiorstw, poprzez doskonalenie jakości produktów i jakości zarządzania, będzie w najbliższych latach nabierać coraz większego znaczenia. Międzynarodowe standardy zarządzania zawierają wymagania, które mogą wspierać powyższe działania. Należy również podkreślić, że pojęcie jakości jest obecnie formułowane bardzo szeroko i odnosi się do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje ono m.in. standaryzację procesów, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, a także zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzania i użytkowania wyrobów. W związku z tym sformułowany w tytule pracy zakres zainteresowań badawczych, odnoszący się do systemów zarządzania jakością, obejmuje wszystkie obszary systemowego zarządzania organizacją. Głównym celem niniejszej publikacji jest określenie roli systemów zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych European Regional Innovation Scoreboard, 2006 Global Innovation Scoreboard Report, European Comission, Brusells 2006 (http://trendchart.cordis.europa.eu/scoreboards ); Wyzwania związane z rozszerzeniem Strategie wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej, Economist Intelligence Unit, Warszawa 2004; Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, s

6 12 Wprowadzenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających na rynku polskim. Ponadto rozważania, a także badania, których wyniki zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach, mają za zadanie identyfikację: najczęściej wprowadzanych innowacji produktowych i organizacyjnych; zmiennych inicjujących proces wprowadzania innowacji produktowych i organizacyjnych; spodziewanych efektów wprowadzanych innowacji produktowych i organizacyjnych; podstawowych barier związanych z wprowadzaniem innowacji produktowych i organizacyjnych; metod oceny efektów wprowadzanych innowacji produktowych i organizacyjnych; wzajemnych relacji pomiędzy innowacjami produktowymi i organizacyjnymi.

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Witold Czudec Witold Czudec Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Streszczenie: Artykuł porusza ważną część funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest jej

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE NOWYCH STRATEGII MARKETINGOWYCH W INSTYTUCJACH BADAWCZYCH I NAUKOWYCH

WDRAŻANIE NOWYCH STRATEGII MARKETINGOWYCH W INSTYTUCJACH BADAWCZYCH I NAUKOWYCH WDRAŻANIE NOWYCH STRATEGII MARKETINGOWYCH W INSTYTUCJACH BADAWCZYCH I NAUKOWYCH prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Marketingu Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE

TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE dr Niki Derlukiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE Wiedza i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym We współczesnej gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo