Podsumowanie wyników badania ankietowego dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu w projektach 8.4 PO IG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie wyników badania ankietowego dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu w projektach 8.4 PO IG"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP Warszawa, dnia 17 maja 2015 Podsumowanie wyników badania ankietowego dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu w projektach 8.4 PO IG Kontekst Z uwagi na zbliżający się termin bezwzględnego zakończenia realizacji przedmiotowej projektów dofinansowanych w ramach działania 8.4 PO IG ( ), przy równoczesnych sygnałach od beneficjentów nt. trudności z osiągnięciem kluczowego wskaźnika rezultatu w zakresie akwizycji abonentów (Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu), KIKE w porozumieniu z CPPC przeprowadziła wśród swoich członków badanie ankietowe. Badanie przeprowadzono za pomocą narzędzia badawczego anonimowej ankiety, zawierającej zestaw 4 pytań: 3 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego. Wzór ankiety przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego opracowania. Formularze ankietowe dystrybuowano wśród członków Izby kilkoma kanałami: Wysyłka przez Opublikowanie na stronie internetowej kike.pl Dołączenie kopii papierowej do materiałów konferencyjnych na XVI Konferencji KIKE Czas realizacji badania to Dzięki znacznej mobilizacji wśród członków Izby udało się zebrać 71 wypełnionych ankiet, co oznacza, iż posiadamy dane nt. 71 realizowanych projektów (dopuszczono sytuację, w której beneficjent realizujący więcej niż 1 projekt wypełniał ankiety osobno dla każdej inwestycji). Zebrane wyniki można więc uznać za reprezentatywne, gdyż stanowią one odpowiednio: Ok. 13% ogólnej liczby realizowanych projektów w ramach 8.4 PO IG Ok. 45% ogólnej liczby projektów realizowanych przez członków KIKE 1

2 Wyniki Pytanie 1 Czy w okresie realizacji projektu z PO IG 8.4. przewidujecie Państwo problem z realizacją wskaźników rezultatu (akwizycji) na poziomie... ponizej 40% 40% - 59% 60% 80% 100% nie przewidujemy problemu 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% nie przewidujemy problemu 32,4% % 15,5% 11 80% 19,7% 14 60% 18,3% 13 40% - 59% 7,0% 5 ponizej 40% 7,0% 5 Pytanie 2 Czy firma wystąpiła/wystąpi o przedłużenie przedłużenie czasu na realizację wskaźnika akwizycji? NIE 25% TAK 75% 2

3 TAK 74,6% 53 NIE 25,4% 18 Pytanie pomocnicze (2a) Jeśli tak, to o jaki okres przedłużenia wnioskuje firma? 12 m-cy lub dłużej 9 m-cy 6 m-cy 3 m-ce nie dotyczy 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% nie dotyczy 25,4% 18 3 m-ce 16,9% 12 6 m-cy 49,3% 35 9 m-cy 1,4% 1 12 m-cy lub dłużej 7,0% 5 Pytanie 3 3

4 Czy spodziewają się Państwo problemów z osiągnięciem co najmniej 60 % akwizycji do końca czasu realizacji projektu? TAK 25% NIE 75% TAK 25,4% 18 NIE 74,6% 53 Pytanie 4 główne problemy związane z akwizycją 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% konkurencja bariery popytowe opóźnienia bariery administracyjne KONKURENCJA 47 49,0% Umowy terminowe klientów uniemożliwiają zmianę operatora bez naliczenia kary 18 18,8% silna konkurencja i obecność innych operatorów na obszarze 14 14,6% 4

5 projektu realizacja innych projektów dofinansowanych 6 6,3% konkurencja sieci komórkowych 6 6,3% zmiana sytuacji rynkowej od momentu złożenia wniosku 3 3,1% BARIERY POPYTOWE 26 27,1% brak potrzeby u klientów (mają wolniejszy internet, który im wystarcza) 11 11,5% brak popytu u klientów spowodowany mylnymi informacjami uzyskanymi od konkurencji 6 6,3% brak popytu wśród klientów (np. z uwagi na podeszły wiek, wyjazdy zarobkowe) 5 5,2% brak popytu u klientów spowodowany "psuciem rynku" przez dotacje (internet za 1 zł) 2 2,1% mieszkańcy boją się podpisywać umowy na etapie budowy/projektowania sieci 1 1,0% mieszkańcy boją się, że zostaną oszukani (liczne przypadki nieuczciwej sprzedaży) 1 1,0% OPÓŹNIENIA 19 19,8% opóźnienie w realizacji projektu wynikające z problemów technicznych (z gestorem sieci energetycznej, uzgodnienia, pozwolenia) 11 11,5% zbyt krótki czas na realizację projektu (2 lata wystarczy zaledwie na budowę, ale już nie na akwizycję) 8 8,3% BARIERY ADMINISTRACYJNE 4 4,2% bariery administracyjne (lokalna biurokracja) 3 3,1% opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, co naruszyło harmonogram prac 1 1,0% (wyniki się nie sumują, respondent mógł podać więcej niż 1 wskazanie) Wnioski Sytuacja obecna Na podstawie odpowiedzi udzielanych na pytanie 1 można przyjąć, iż w chwili obecnej (czyli na pół roku przed deadline em bezwzględnego zakończenia rzeczowego inwestycji) realizowane projekty podzielić można na 3 równe liczebnością grupy: 1. Inwestycje realizowane bezproblemowo lub mające nieznaczne (w skali kilku %) trudności w osiągnięciu wskaźnika akwizycji 2. Inwestycje przekraczające wymagany obecnie minimalny poziom wskaźnika (60%), lecz mające trudności w dalszej akwizycji 3. Inwestycje poważnie zagrożone, które nie osiągnęły progu 60% realizacji wskaźnika akwizycji Na podstawie odpowiedzi udzielanych na pyt. 4, a także rozmów z beneficjentami, można wysnuć wniosek, iż gros projektów należących do grupy 3 boryka się przede wszystkim z niezależnymi od siebie problemami, polegającymi na: 5

6 istnieniu na obszarze realizacji projektu silnej konkurencji (często ze strony dużych operatorów), z którymi potencjalni abonenci są związani długoterminowymi umowami, a których zerwanie wiąże się z wysokimi karami konkurencją ze strony usług mobilnych LTE brakiem popytu na usługi szerokopasmowe ze strony potencjalnych odbiorców, wynikającym ze zmiany struktury społecznej względem oryginalnych planów (wyjazdy zarobkowe, starzenie się społeczeństwa), która była niemożliwa do przewidzenia w momencie przygotowania wniosku w latach Oznacza to, iż w większości rozpatrywanych przypadków operatorzy, pomimo bardzo aktywnej akcji marketingowej, nie są w stanie w przewidzianym umową okresie osiągnąć zakładanej wartości wskaźnika akwizycji. Natomiast wielu z nich deklaruje, iż będzie w stanie to zrobić w okresie kolejnych miesięcy, w toku wygaszania umów czasowych przez klientów z dotychczasowymi dostawcami usług. Rekomendacja Proponujemy, aby z uwagi na powyższy stan rzeczy CPPC rozpatrzyła umożliwienie beneficjentom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji ponowne (drugie i ostatnie) przedłużenie okresu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu w zakresie akwizycji usług o maksymalny czas 6 miesięcy. Przedłużenie okresu osiągania wskaźników Analiza odpowiedzi respondentów, udzielanych na pytanie 2 wskazuje, iż o przedłużenie okresu realizacji wskaźników rezultatu wystąpił (lub wystąpi) nieco większy odsetek beneficjentów, niż wynikałoby to z odpowiedzi udzielanych na pytanie 1. O ile bowiem 32,4% respondentów nie przewiduje żadnych trudności w osiągnięciu wskaźnika akwizycji, o tyle już jedynie 25,4% deklaruje, iż nie potrzebuje dodatkowego czasu, przewidzianego przez CPPC. Zjawisko to zinterpretować można w następujący sposób: pytanie 2 dotyczy też planów beneficjenta na przyszłość. Można zatem przyjąć, iż część operatorów, którzy nie zakończyli jeszcze realizacji projektów, planuje wystąpić o przedłużenie w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Należy bowiem podkreślić, iż wiele projektów domykanych jest na styk, w ostatniej chwili, bez marginesu błędu. Dzieje się tak z uwagi na napięty od samego początku harmonogram prac, co dotyczy zwłaszcza projektów z naboru 2013, które podpisały umowy jesienią 2013, a nierzadko dopiero wiosną 2014, jeśli wnioski te pochodziły z suplementów listy rankingowej. Dlatego też nawet drobne opóźnienie na ostatniej prostej powodować może kilkutygodniowy poślizg w realizacji projektu, na który zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie beneficjentowi nie starczy już czasu. Rekomendacja Proponujemy umożliwienie beneficjentom kończącym realizację projektów w miesiącach letnich 2015 przedłużenie rzeczowej realizacji projektów w skali mikro, o niezbędny do ewentualnego domknięcia inwestycji okres, wynoszący od 1 do 3 miesięcy. Podkreślamy, iż chodzi tu o sytuacje specjalne, gdy firmie z uwagi na przewidziane okoliczności brakuje dosłownie kilku tygodni na zakończenie projektu. Zdaniem KIKE (na podstawie rozmów z operatorami) będą to zdarzenia incydentalne, które jednak mogą mieć miejsce. 6

7 Krytyczne problemy Porównanie odpowiedzi respondentów na pytania 1 i 3 wskazuje, iż pewien ich odsetek nawet po wykorzystaniu dodatkowego okresu przewidzianego obecnie przez CPPC przewiduje trudności z osiągnięciem granicznej wartości 60% wskaźnika akwizycji. Problem ten może potencjalnie dotyczyć ¼ beneficjentów, z następującym zastrzeżeniem: zdaniem KIKE firmy zrzeszone w Izbie najsprawniej ze wszystkich realizują projekty dofinansowane. Z sygnałów otrzymywanych z rynku możemy domniemywać, iż w ogólnej masie beneficjentów problem ten może być nieco większy. Rekomendacja Dlatego też proponujemy dalsze prace nad rozwiązaniem, umożliwiającym szerszą interpretację realizacji wskaźnika rezultatu Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu. Z naszym analiz, prowadzonych zarówno jesienią 2014, jak i obecnie, nie wynika bowiem wprost, jakoby osiągnięcie w/w wskaźnika musiałoby być równoznaczne z podpisaniem umów abonenckich. Jesteśmy przy tym przekonani, iż występowanie problemów z osiągnięciem wskaźnika akwizycji nie jest równoznaczne z brakiem realizacji rzeczowej inwestycji. Wręcz przeciwnie z informacji od beneficjentów wynika, iż praktycznie wszyscy oni wybudowali nowoczesne sieci FTTH, z których planują korzystać w kolejnych latach. Cel działania, jakim było zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowego internetu, został więc osiągnięty. Z Raport KIKE: Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE, opublikowanego latem ub. r. wynika, iż w zasięgu sieci dofinansowanych z działania 8.4 mieszka ok 12% ludności Polski, tj. ponad 4 mln osób. Fakt, iż nie podpisały one umów abonenckich nie oznacza, iż nie mogą tego uczynić w każdej chwili. Proces akwizycji trwa dość długo z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku ISP. Dlatego też ukaranie beneficjenta poprzez nałożenie na niego obowiązku zwrotu dotacji wraz z odsetkami byłoby działaniem przeciwskutecznym, gdyż Uniemożliwiłoby pełne wykorzystanie potencjału zbudowanych już sieci Mogłoby ograniczyć dostęp użytkowników do najnowocześniejszych sieci światłowodowych, budowanych głównie przez małych i średnich operatorów Mogłoby doprowadzić do serii bankructw MSP ISP. Podsumowanie Reasumując, proponujemy wielotorowe i elastyczne podejście do kwestii zamykania realizacji projektów z działania 8.4 PO IG w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjenta: 1. W przypadku projektów, które z różnych i nieprzewidzianych powodów doświadczają niewielkiego opóźnienia w realizacji rzeczowej inwestycji wnosimy o umożliwienie im krótkiego (1-3 m-ce) przedłużenia okresu realizacji, niezbędnego do sfinalizowania inwestycji 2. W przypadku projektów, w których obecnie występują trudności z osiągnięciem wskaźnika akwizycji proponujemy umożliwienie powtórnego przyznania dodatkowych 6 m-cy na podpisanie brakujących umów abonenckich 3. W przypadku projektów, które są szczególnie zagrożone proponujemy przyjęcie rozszerzającej interpretacji osiągnięcia wskaźnika akwizycji, co umożliwiłoby usankcjonowanie stanu faktycznego tj. rzeczowego oddania do użytku inwestycji, przy trwającej akcji marketingowej na rzecz pozyskania nowych klientów. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej pozostaje do dyspozycji celem prowadzenia 7

8 dalszych prac, pozwalających na korzystne dla obu stron zakończenie realizacji działania 8.4 PO IG, i jednoczesne płynne przejście do realizacji nowych projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Opracował zespół GRAP KIKE w składzie Piotr Marciniak Piotr Wiąckiewicz Agnieszka Kuźnicka V-ce Prezes KIKE Grupa Robocza Grupa Robocza Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej ds. Administracji Publicznej ds. Administracji Publicznej KIKE KIKE KIKE Załącznik: Wzór kwestionariusza badawczego 8

9 9

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej RAPORT Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 2 2. Analiza barier i problemów stojących na drodze

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15

Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

RAPORT. z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 RAPORT z Fazy I i II badania pt. Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Autorzy: Tomasz Klimczak Irena Wolińska Iwona Maciążek Paweł Czyż

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo