Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo"

Transkrypt

1 Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa chrześcijańskich pozdrowień. dorosłymi. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w świątyni Uczeń wie, jakie znaki wskazują na obecność Boga w świątyni oraz zna elementy wystroju sali katechetycznej przypominające o spotkaniu z Bogiem; Uczeń z miłością i szacunkiem odnosić się do swoich rodziców i rodzeństwa; ceni przynależność do rodziny Jezusa. Uczeń wie, gdzie można się modlić do Jezusa (szczególnie w kościele, także w domu rano i wieczorem oraz zawsze, gdy ktoś chce Jezusa spotkać) Uczeń potrafi samodzielnie uczynić znak krzyża, przeżegnać się; Uczeń potrafi z pomocą katechety odmówić modlitwę: Zdrowaś Maryjo Uczeń wie, że różaniec jest modlitwą, w której razem z Maryją poznajemy i przeżywamy to, co Bóg przekazał nam przez Jej Syna; Uczeń wie, że Pis mo święte jest słowem Boga skierowanym do ludzi i odnosi się z szacunkiem do Księgi Pis ma Świętego jako słowa Boga skierowanego do nas. Uczeń wie, że jego rodzina jest darem; Uczeń wie także, że wraz ze swoją rodziną należy do wielkiej rodziny Jezusa Kościoła Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić Uczeń wie, co oznacza naznaczenie krzyżem w czasie chrztu; wie także, gdzie spotykamy krzyż i że oznacza on miłość Boga do ludzi; Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Uczeń aktywnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych Uczeń potrafi okazać wdzięczność Bogu za Jego troskę o człowieka Rozdział II. Dziękuję i chwalę Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu Uczeń wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy się w szkole i że okazywanie radości jest jednocześnie uwielbieniem Boga; Uczeń zna modlitwę: Aniele Boży;. Uczeń umie podziękować Bogu Stwórcy za dar, jakim jest woda, a szczególnie za wodę chrztu świętego; Uczeń wie, że podczas chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym Uczeń odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie za nie dziękować Bogu Stwórcy Uczeń wie, że Bóg stworzył niewidzialnych aniołów, którzy chwalą Go i opiekują się nami; Uczeń docenia wodę, jako dar Boży, a szczególnie wodę chrztu świętego. Uczeń ceni dar chrztu świętego i jest chce okazać wdzięczność Bogu Rozdział III. Proszę Wysłuchaj nas, Panie! Uczeń potrafi z innymi powiedzieć modlitwę: Wieczny odpoczynek... ; Uczeń wie, że powinniś my się kierować miłością Boga i ludzi; Uczeń wie, że Jezus modlił się do swego Ojca; Uczeń wie, że w modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas Pan Jezus, zwracamy się do Boga naszego Ojca; Uczeń wie, że święte Imię Boga chwalimy szczególnie w niedzielę Uczeń wie, że ludzie czekają na Zbawiciela i przygotowują się do Bożego Narodzenia; Uczeń Potrafi Samodzielnie powiedzieć modlitwę: Wieczny odpoczynek... ; Uczeń potrafi wymienić konkretne dobre czyny miłości Boga i ludzi; Uczeń umie opowiedzieć o modlitwie i zaufaniu Jezusa Uczeń potrafi opowiedzieć o niebie w sercach ludzi dobrych, o niebie, które jest domem rodziny Jezusa; Uczeń chce świętować niedzielę jako Dzień Pański. Uczeń oczekuje z radością na przyjście Jezusa.

2 Uczeń wie, że Bóg spełnia obietnice i posyła Zbawiciela, Jezusa, który jest obecny w Eucharystii; Uczeń wie, gdzie urodził się Pan Jezus i kto był pierwszym świadkiem tego wydarzenia Uczeń zna scenę pokłonu Trzech Mędrców i wie, że szukali oni Jezusa, z wiarą odczytując znaki; wie także, że Mędrcy ofiarowali Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę; Uczeń wie, że Święta Rodzina (Jezus, Maryja i Józef ) to najszczęśliwsza Rodzina, bo jest w niej miłość, dobroć, życzliwość; wie też, że ta Rodzina jest dla nas wzorem; Uczeń wie, że Jezus jest światłem dla ludzi i tylko Jezus rozprasza ciemności zła i grzechu; zna scenę ofiarowania Jezusa w świątyni Rozdział IV. Przepraszam Panie, zmiłuj się nad nami! Uczeń potrafi przygotować się do świętowania Bożego Narodzenia przez dobre uczynki; Uczeń potrafi być wdzięczny za wielki dar wcielenia Syna Bożego; Uczeń potrafi przy pomocy katechety wskazać osoby, które prowadzą go do Jezusa ( przewodników ); Uczeń potrafi modlić się za swoich bliskich Uczeń ufa Panu Jezusowi, który jest dla niego światłem w ciemnościach i daje Mu poczucie bezpieczeństwa. Uczeń wie, że drogą do prawdziwego szczęścia jest wypełnianie woli Boga, który pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali; Uczeń rozumie rolę pracy ludzkiej i Bożego błogosławieństwa w procesie powstawania chleba Uczeń wie, że prosząc Boga o przebaczenie naszych przewinień, powinniśmy przebaczać również naszym winowajcom; Uczeń wie, że Jezus pokonał zło i chce przed złem ratować człowieka oraz że W ielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej; Uczeń potrafi przepraszać ludzi, wobec których postąpił źle i przepraszać Boga aktem pokutnym; Uczeń zna wizerunek Jezusa Miłosiernego i wymowę promieni wychodzących z Serca Jezusa na tym wizerunku; zna modlitwę Kłaniamy Ci się Jezu Chryste ; Uczeń wie, że w Niedzielę Palmową obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy Uczeń wie, że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy zamienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, a teraz czyni to samo przez kapłana podczas każdej Mszy Świętej; Uczeń wie, że Jezus umarł na krzyżu, ratując ludzi i tak okazał im swoją miłość Rozdział V. Czekam Przyjdź, Panie Jezu! Uczeń wie, że w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Jezusa; Uczeń wie, że Pan Jezus wstąpił do nieba, zna obietnicę o Jego obecności wśród ludzi; Uczeń wie, że Duch Święty jest Pocieszycielem; Uczeń wie, co oznacza słowo Ewangelia; Uczeń wie, że Msza Święta to uczta, na którą zaprasza nas Jezus. chce spotykać się z Jezusem na Mszy Świętej. Uczeń zna nowe przykazanie miłości Uczeń ceni wartość chleba powszedniego i Chleba Eucharystycznego oraz pragnie dziękować za nie Bogu. Uczeń potrafi wyjaśnić, że przebaczenie to nie zapomnienie krzywd, ale zaniechanie woli zemsty i życzenie dobra sprawcy zła; Uczeń chce przeżyć Wielki Post jako czas czynienia dobra. Uczeń wierzy, że Jezus przebacza grzechy i pragnie spotkania z Nim w sakramencie pokuty i pojednania. Uczeń ceni Miłość Pana Jezusa, Jego miłosierdzie i Jego ofiarę na krzyżu, wierzy i ufa Mu Uczeń uznaje Jezusa swoim Panem i Królem; chce wziąć udział w liturgii Niedzieli Palmowej. Uczeń tęskni za spotkaniem z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Uczeń potrafi powtórzyć samodzielni lub z innymi modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany oraz Kłaniamy ci się; Uczeń zna formułę Chrystus zmartwychwstał ; Uczeń potrafi wskazać niektóre znaki obecności Pana Jezusa w Kościele: (Pis mo Święte, chrzest święty, sakrament pokuty i pojednania i Eucharystię); uczy się na pamięć aktu nadziei; Uczeń kojarzy obrazy Ducha Świętego z Jego działaniem (gołębica, wiatr, płomień); Uczeń potrafi wymienić osoby, które przekazują mu Dobrą Nowinę o Jezusie i kochającym Ojcu; Uczeń potrafi powiedzieć, jak przygotowuje się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej;

3 Rozdział VI. Czuwam z Maryją i świętymi Razem czuwajmy Uczeń wie, że ludzie modlą się do Matki Bożej, jako Mamy wszystkich ludzi, Uczeń wie o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wie, jak wygląda procesja w Boże Ciało; Uczeń potrafi kierować się w swoim postępowaniu przykazaniem miłości; Uczeń wie, że Pan Jezus jest obecny w każdym człowieku Uczeń wie, że kolor szat liturgicznych księdza przypomina rodzinie Pana Jezusa o treści obchodzonych uroczystości Uczeń wie, że św. Franciszek jest wzorem miłości Boga i szanowania stworzenia Bożego; Uczeń chce oddawać cześć Matce Bożej. Uczeń potrafi wymienić mieszkania Jezusa; Uczeń potrafi docenić miłość, jaką jest obdarzany każdego dnia Uczeń chce pracować nad postawą bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi Uczeń pragnie wiernie pamiętać o Jezusie który jest Panem i Królem nieba i ziemi. Uczeń chce szanować stworzenie Boże na wzór świętego Franciszka Klasa II S E M E S T R I I. Jezus zaprasza nas do siebie 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń wyraża pragnienie jak najlepszego przygotowania Uczeń potrafi powiedzieć, jak można dobrze przygotować do przyjęcia sakramentu pojednania i Eucharystii się na spotkanie z Jezusem Uczeń wie (wierzy), że Pis mo Święte jest słowem Boga Uczeń wyjaśnia, jaka jest różnica między Pis mem do ludzi. Świętym a innymi książkami. Kojarzy modlitwę nie tylko z prośbą, ale także Uczeń potrafi ułożyć swoją modlitwę mówieniem Bogu o wszystkich ważnych sprawach i z dziękowaniem Mu Uczeń wie (wierzy), że w drugim człowieku obecny jest Uczeń kojarzy, kim była Matka Teresa z Kalkuty Chrystus Uczeń wyraża postanowienia, że będzie prosić innych o Uczeń prezentuje w scence, jak można okazywać innym przebaczenie i sam przebaczać. przebaczenie Uczeń wie (wierzy), że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus. Uczeń wyraża pragnienie pełnego uczestnictwa w Eucharystii Uczeń wie (wierzy), że chleb i wino staje się podczas Mszy świętej Ciałem i Krwią Jezusa. Uczeń kojarzy monstrancję i tabernakulum z obecnością Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie II. Słuchamy słów Boga i odpowiadamy Uczeń wie (wierzy), że poprzez Pismo Święte, które także czytane jest podczas liturgii słowa, Bóg mówi do człowieka. Uczeń wie (wierzy), że świat jest stworzony przez Boga, który nas kocha. Uczeń potrafi powiedzieć kim byli prorocy Uczeń wie (wierzy), że człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo i rozumie, że życie jest wielkim Bożym darem. Uczeń kojarzy ilustracje z postacią Abrahama i postawą zawierzenia Bogu. Uczeń wyznaje wiarę w Boga słowami Aktu wiary. Uczeń opowiada o powiązaniach między uroczystym posiłkiem a liturgią Mszy świętej. Uczeń potrafi samodzielnie pozdrowić Najświętszy Sakrament słowami: Niechaj będzie pochwalony... Uczeń potrafi wyjaśnić, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament, a Ewangelie opowiadają o życiu i czynach Jezusa. Uczeń potrafi wyjaśnić treść hymnu o stworzeniu. Uczeń wyjaśnia temat katechezy: co znaczy, że Bóg najpełniej przemawia do nas przez Jezusa Uczeń potrafi wytłumaczyć dlaczego Boga nazywamy Dawcą życia. Uczeń opowiada kim był Abraham i na czym polegało jego zawierzenie Bogu.

4 Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z osobą Mojżesza wie, że Bóg objawił mu swoje imię Uczeń wyraża pragnienie okazania Bogu miłości poprzez świętowanie niedzieli Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z postacią Samuela. Uczeń wie, że na chrzcie świętym został wezwany po imieniu do służby Bogu i bliźnim, która polega na miłości Uczeń wie (wierzy), że Bóg chciał jego istnienia i kocha go takim, jaki jest Uczeń wie (wierzy), że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i dał im dar przekazywania życia i miłości. Uczeń potrafi się dzielić i dbać o własność swoją, innych i wspólną Uczeń kojarzy słowa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem z Jezusem Chrystusem Uczeń wspólnie z innymi prosi Jezusa o pomoc w panowaniu nad niewłaściwymi i nadmiernymi pragnieniami. Uczeń wymienia przykazania Boże i wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Uczeń wie, kto to jest patron i zna swojego patrona. Uczeń potrafi opowiedzieć kim był Mojżesz Uczeń potrafi wyjaśnić związek między przykazaniem miłości Boga, a trzema pierwszymi przykazaniami Dekalogu Uczeń opowiada, kim był Samuel i jak okazać Bogu miłość poprzez służbę. Uczeń potrafi wymienić kilka swoich dobrych cech, które ukazują, że jest darem dla innych i że jest wyjątkowy. Uczeń potrafi wyjaśnić w jaki sposób rozwijać w sobie zdolność do prawdziwej i pięknej miłości Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie: własność wspólna. Uczeń wyjaśnia, kto to jest męczennik. Uczeń potrafi wyjaśnić, co znaczy być prawdziwie dorosłym, wymienić skutki nadmiernych i niewłaściwych pragnień oraz opowiedzieć jak realizuje ostatnie dwa przykazania Dekalogu Uczeń podaje przykłady, jak odpowiada na Boże wezwania zawarte w przykazaniu miłości Boga i bliźniego oraz Dekalogu, a także wyjaśnia, na czym polega Boża troska o nasze bezpieczeństwo i szczęście wyrażona w przykazaniach III. Uczeń postanawia dobrze przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego, poprzez pełnienie Bożej woli Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z wydarzeniem Zwiastowania i tajemnicą Wcielenia Syna Bożego Uczeń modli się: Zdrowaś Maryjo. Uczeń rozumie doniosłość Świąt Narodzenia Pańskiego, pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela. Uczeń na podstawie ilustracji opowiada, co to znaczy wypełniać wolę Ojca, w jaki sposób się ona objawia Uczeń zna modlitwę Baranku Boży, rozumie dlaczego Jezusa Chrystusa nazywamy Barankiem Bożym i wie (wierzy), że możemy spotykać się z Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie Bóg posyła do nas Jezusa okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego IV. Uczeń wie, co to jest Boży pokarm i rozumie jego znaczenie Uczeń kojarzy, że słowo zobaczyć, widzieć może mieć nie tylko znaczenie dosłowne, ale i przenośne Uczeń wie (wierzy), że grzech rani życie Boże w nas (przyjaźń z Bogiem) i oddziela ludzi od siebie i wie (wierzy) także, że kochający Bóg zawsze czeka na nasz powrót Uczeń wie (wierzy), że Bóg nas kocha i czeka na nas cokolwiek byśmy uczynili, wie także w jaki sposób możemy wrócić do Niego Uczeń zna na pamięć akt nadziei: Ufam Tobie.... Uczeń podaje przykłady, w jaki sposób on sam przygotowuje się na przyjście Jezusa. Uczeń opowiada wydarzenie zwiastowania. Uczeń wyjaśnia, czym są tajemnice Boże Uczeń opowiada o tradycjach świątecznych i wyjaśnia ich znaczenie Uczeń opowiada historię dwunastoletniego Jezusa w świątyni i wyjaśnia na przykładach, co to znaczy wypełniać wolę Ojca. Uczeń opowiada historię Chrztu Jezusa i wie, co znaczy Chrystus Namaszczony SEMESTR II Jezus ukazuje nam Ojca Uczeń opowiada, jak Bóg troszczył się o Izraelitów na pustyni i jak Jezus rozmnożył chleb. Uczeń wyjaśnia słowa Jezusa: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca Uczeń opowiada pierwszą część przypowieści o kochającym ojcu i wyjaśnia jej przesłanie Uczeń opowiada zakończenie przypowieści o kochającym ojcu i wyjaśnia jej przesłanie. Uczeń potrafi opowiedzieć o powołaniu celn ika Mateusza. V. Jezus przebacza nam grzech i ofiaruje siebie za nas okres Wielkiego Postu

5 Uczeń wie (wierzy), że Bóg w Wielkim Poście wzywa do nawrócenia i wie, że zewnętrznym znakiem nawrócenia jest posypanie głowy popiołem w czasie liturgii Środy Popielcowej Uczeń wymienia obowiązki przystępującego do spowiedzi Uczeń wyjaśnia (na przykładach), co to jest sumienie i rachunek sumienia. Uczeń potrafi dokonać rachunku sumienia Uczeń rozumie, czym jest skrucha oraz postanowienie poprawy i wie, że doskonale żałuje ten, kto pamięta o miłości Boga do nas. Uczeń odtwarza słowami i gestami, jak przebiega sakrament pokuty i pojednania, mówi na pamięć formułę spowiedzi Uczeń wymienia wszystkie czynności spowiadającego się i części sakramentu pokuty. Uczeń wie (wierzy), że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował siebie za nas i dał nam swoje Ciało i Krew na pokarm, który daje życie wieczne. Uczeń wie, że Wielki Piątek jest pamiątką śmierci Jezusa na krzyżu. Uczeń potrafi wraz z innymi modlić się: Któryś za nas cierpiał rany.... Uczeń wie (wierzy), że Msza święta jest sprawowaniem ofiary, którą Jezus złożył w W ieczerniku i na Krzyżu Uczeń wie (wierzy), że podczas przeistoczenia Jezus w osobie kapłana przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew Uczeń wie (wierzy), że Chrystus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy Uczeń kojarzy paschał z obecnością Jezusa zmartwychwstałego Uczeń opowiada o trzech drogach nawrócenia: (modlitwa, post, jałmużna). Uczeń opowiada o obowiązkach przystępującego do sakramentu pokuty i pojednania w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym. Uczeń opowiada w jaki sposób działa sumienie w człowieku Uczeń wyjaśnia na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały Uczeń wyjaśnia, dlaczego, aby sakrament był ważny, spowiedź musi być szczera. Uczeń podaje własne przykłady zadośćuczynienia Bogu i bliźnim Uczeń opowiada o liturgii W ielkiego Czwartku. Uczeń opowiada o liturgii W ielkiego Piątku. Uczeń potrafi samodzielnie modlić się: Któryś za nas cierpiał rany.... Uczeń opowiada o sposobach obecności Jezusa podczas Eucharystii Uczeń opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i wyjaśnia symbolikę liturgii Wielkiej Soboty VI. Uczeń wie (wierzy), że Eucharystia jest ucztą z Jezusem zmartwychwstałym kojarzy Eucharystię z uroczystym posiłkiem Uczeń wie (wierzy), że Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom. Uczeń wie (wierzy) w prawdę o odpuszczaniu grzechów przez Jezusa w Kościele Uczeń wie (wierzy), że Jezus zmartwychwstały tak jak przebaczył Piotrowi, tak i nam przebacza grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Uczeń wie (wierzy), że przyjaciel Jezusa kocha ludzi, wypełnia Jego polecenia i spotyka się z Nim podczas Eucharystii Uczeń wie (wierzy), że spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Eucharystii w kościele - domu Bożym (jak uczniowie w Wieczerniku), że jest On obecny w słowie Bożym i karmi nas swoim Ciałem Uczeń wyjaśnia, co to jest post eucharystyczny. Uczeń potrafi wyjaśnić, jak godnie przyjąć Komunię świętą Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie Uczeń opowiada perykopę o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z uczniami w drodze do Emaus. Uczeń opowiada o uzdrowieniu paralityka i przekazaniu władzy odpuszczania grzechów przez zmartwychwstałego Chrystusa Apostołom w W ieczerniku. Uczeń opowiada jak Piotr zdradził Jezusa, a zmartwychwstały Jezus mu wybaczył. Ukazuje w jaki sposób możemy prosić o wybaczenie ludzi i Boga oraz dziękować Mu za dar pojednania. Uczeń podaje przykłady, jak może naśladować św. Dominika Savio. Uczeń opowiada o obecności i działaniu zmartwychwstałego Jezusa w Kościele w znakach sakramentalnych Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów i sprzętów używanych podczas sprawowania Eucharystii.

6 Uczeń wie, kiedy piszemy słowo KOŚCIÓŁ małą, a kiedy wielką literą i zna pojęcie Kościoła ludzi zgromadzonych według planu Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu Uczeń zna przykazania kościelne. Uczeń opowiada o wydarzeniu zesłania Ducha Świętego i o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Uczeń mówi na pamięć przykazania kościelne. VII. Uczeń wie (wierzy), że rodzice przez chrzest zaprosili Pana Jezusa do jego życia, wie także, że wyznali wtedy wiarę i złożyli przyrzeczenia chrzcielne Uczeń wie (wierzy), że sakrament pokuty i pojednania to zaproszenie Jezusa do siebie, aby pomagał nam pokonywać słabości. Uczeń wie (wierzy), że Jezus uzdrawiał chorych i wzmacnia cierpiących sakramencie namaszczenia chorych Uczeń wie (wierzy), że w sakramencie bierzmowania przyjmujemy dary Ducha Świętego, aby dojrzale wyznawać wiarę. Uczeń wie (wierzy), że dwoje ludzi zakładając rodzinę, zaprasza Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa do siebie Uczeń wie, że księża przyjęli sakrament święceń Uczeń wie, kim był św. Jan Bosko. Uczeń potrafi wspólnie z innymi odpowiadać na wezwania kapłana i modlić się podczas Mszy świętej Uczeń wie, za co dziękujemy Bogu w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uczeń wie, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca Uczeń okazuje swoje zaufanie Jezusowi, przedstawiając Mu swoje trudności i sukcesy roku szkolnego Zapraszamy Jezusa do siebie Uczeń opowiada o obrzędach i znaczeniu chrztu świętego Uczeń opowiada nawróceniu Zacheusza Uczeń opowiada o uzdrowieniu trędowatego i sakramencie namaszczenia chorych Uczeń potrafi powiedzieć (przykłady), jak działa Duch Święty i porównać jego działanie do obrazów wichru, ognia, gołębicy Uczeń opowiada o przyrzeczeniach składanych w sakramencie małżeństwa Uczeń opowiada o działaniu Jezusa Chrystusa poprzez kapłanów w Kościele oraz o św. Janie Bosko Uczeń potrafi ogólnie wymienić poszczególne części Mszy świętej Uczeń opowiada o nauce Jezusa zawartej w czytaniach przy kolejnych ołtarzach procesji Bożego Ciała. Uczeń wie, kim była św. Małgorzata Maria. Uczeń potrafi uzasadnić, dlaczego uczestniczymy podczas wakacji w niedzielnej Eucharystii Klasa III S E M E S T R I I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń wyraża pragnienie, by nie opuszczać niedzielnej Eucharystii i modlić się codziennie. Uczeń dziękuje Bogu za wakacje w modlitwie spontanicznej. Uczeń wymienia, które sakramenty przyjął i może przyjmować Uczeń rozpoznaje kolejność najważniejs zych obrzędów poszczególnych części Mszy świętej Uczeń wspólnie z innymi odpowiada wezwaniami obrzędów wstępnych. Uczeń odmawia z innymi modlitwy spowiedzi powszechnej Uczeń potrafi z innymi odpowiadać podczas liturgii słowa. Uczeń wymienia z pamięci siedem sakramentów świętych Uczeń nazywa najważniejsze obrzędy Mszy świętej: obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię eucharystyczną i obrzędy zakończenia Uczeń samodzielnie powtarza wezwania obrzędów wstępnych Uczeń wyjaśnia, dlaczego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga i ludzi. Uczeń samodzielnie wypowiada wezwania liturgii słowa. Uczeń wyjaśnia co oznacza postawa stojąca i światło

7 Uczeń układa modlitwę za siebie i za innych ludzi. Uczeń potrafi odpowiadać z innymi na wezwania liturgii eucharystycznej (do Oto wielka tajemnica wiary... ). Uczeń zna postawy i modlitwy obrzędu Komunii świętej: powtarza je z inny mi Uczeń wyjaśnia, jak dzisiaj można być świętym. Uczeń odmawia z innymi różaniec (wybraną tajemnicę). podczas słuchania Ewangelii oraz co to jest ewangeliarz Uczeń potrafi wymienić najważniejsze treści modlitwy powszechnej. Uczeń samodzielnie powtarza wezwania liturgii eucharystycznej (do: Oto wielka tajemnica wiary ). Uczeń opowiada perykopę o uzdrowieniu setnika lub przedstawia ją z dziećmi. Uczeń samodzielnie powtarza modlitwy obrzędu Komunii świętej. Uczeń opowiada w kilku zdaniach o świętym Stanisławie Kostce. Uczeń wymienia części różańca. Na podstawie ilustracji wymienia tajemnice różańcowe II. Jezus wyjaśnia nam Pisma Uczeń wyjaśnia, że Biblia jest najważniejszą księgą, bo jest Pis mem od Boga. Wyjaśnia, jakie postawy i gesty wyrażają s zacunek do Pis ma Świętego. Uczeń kojarzy konkretne postawy i gesty z liturgią słowa, a Komunię świętą z prawdziwą ucztą Pańską Uczeń potrafi z pomocą katechety wymienić kolejne części liturgii słowa Uczeń układa kolejność czytań i wezwań podczas liturgii słowa (wykonuje ćwiczenie 2 z pomocą katechety lub opiekuna). Uczeń z innymi odmawia modlitwę Wieczny odpoczynek Uczeń z innymi wyznaje wiarę w Jezusa, Syna Bożego: Wierzę [ ] w jednego Pana Jezusa Chrystusa do [ ] i stał się człowiekiem. Uczeń wyraża podziw dla Boga Stwórcy oraz wolę szanowania świata i czynienia dobra także ze względu na inne stworzenia. Uczeń z innymi powtarza wyznanie wiary w Ducha Świętego z Credo mszalnego. Uczeń z innymi wyznaje wiarę w Kościół (Credo mszalne). Uczeń z innymi powtarza formułę z mszalnego wyznania wiary o ś mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Uczeń wymienia (z pomocą ilustracji) najważniejsze okresy roku liturgicznego. Uczeń z innymi potrafi odpowiadać na Mszy świętej wyznaniem: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci lub innym odpowiednim Uczeń podaje przykład, jak Maryja zachowała wierność i ufała Bogu. Uczeń wymienia liczbę Apostołów i wypisuje ich imiona Uczeń wie (wierzy), że w Piś mie Świętym jest spisana Dobra Nowina o Panu Jezusie. Uczeń powtarza sam przykazania Boże i wie (wierzy), że Uczeń opowiada historię biblijną o odnalezieniu Pisma Boga Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów i postaw podczas liturgii słowa. Uczeń samodzielnie wymienia kolejne części liturgii słowa: czytania, psalm, śpiew Alleluja, ewangelia, homilia (kazanie), wyznanie wiary, modlitwa powszechna. Uczeń potrafi czynnie uczestniczyć (odpowiadać świadomie na wezwania) w liturgii słowa Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Wieczny odpoczynek. Uczeń samodzielnie powtarza wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bo żego (odpowiedni urywek Credo mszalnego). Uczeń opowiada wydarzenie na Górze Tabor. Uczeń wypowiada się, jak człowiek szanuje świat stworzony przez Boga (podaje przykłady). Uczeń samodzielnie powtarza wyznanie wiary w Ducha Świętego z Credo mszalnego. Uczeń samodzielnie wyznaje wiarę w Kościół (Credo mszalne). Uczeń sam powtarza formułę z Credo mszalnego dotyczącą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uczeń z pamięci wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego. Uczeń powtarza samodzielnie wezwania: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał albo inne odpowiednie (Wyznajemy śmierć Twoją ). Uczeń podaje kilka przykładów, jak Maryja zachowała wierność i ufała Bogu Uczeń opowiada o powołaniu Szymona Piotra i jego towarzyszy Uczeń wymienia czterech Ewangelistów Uczeń podaje własne przykłady, jak można

8 św. Mateusz zostawił nam Jezusowe wyjaśnienie przykazań. Uczeń kojarzy (na ilustracji) perykopę o uzdrowieniu niewidomego z Ewangelii św. Marka. Uczeń umie powiedzieć przykazania miłości Boga i bliźniego oraz kojarzy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Uczeń potrafi przeczytać tekst urywka z Prologu Ewangelii wg św. Jana, zastępując Słowo imieniem Jezus Uczeń kojarzy i potrafi osądzić postawy ludzkie wokół Jezusa - Nowonarodzonego Uczeń kojarzy, kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Uczeń podaje przykłady, jak może być światłem w życiu innych ludzi zrezygnować z przemocy i przebaczyć Uczeń opowiada perykopę o uzdrowieniu niewidomego Uczeń potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Uczeń wie (wierzy) że św. Jan w Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem pisał o Jezusie Chrystusie Uczeń podaje pozytywne przykłady oczekiwania i przyjęcia dzisiaj Nowonarodzonego Jezusa (w związku ze Świętami Bożego Narodzenia). Uczeń podaje przykład z życia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus ukazujący jej drogę do świętości. Uczeń potrafi swoimi słowami powiedzieć, dlaczego Jezus jest światłem na oświecenie pogan. III. S E M E S T R II Jezus ofiaruje Ojcu siebie i nas Uczeń kojarzy Mszę świętą jako integralną część życia ludzkiego pracy rodziców i jego wysiłku (praca rodziców i powstawanie chleba). Uczeń kojarzy Wielki Post z przygotowaniem do wielkich uroczystości pamiątki ś mierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Uczeń wie (wierzy), że Jezus sam ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy. Uczeń wyjaśnia, dlaczego znakiem chrześcijan jest krzyż. Uczeń potrafi z innymi powtórzyć modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany Uczeń wyraża pragnienie ofiarowywania się razem z Chrystusem Uczeń kojarzy modlitwę eucharystyczną z obecnością i modlitwą ludzi na ziemi i w niebie: świętych oraz aniołów Uczeń chce dziękować Bogu podczas Eucharystii Uczeń wie (wierzy), jakie jest znaczenie konsekracji i rozumie (kojarzy), dlaczego okazujemy cześć konsekrowanemu Chlebowi. Uczeń pragnie pamiętać podczas liturgii eucharystycznej o bliskich, potrzebujących i zmarłych Uczeń kojarzy, że Triduum Paschalne to uroczystości trzech dni : Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej (ćwiczenie 1). Uczeń wyraża pragnienie uczestniczenia w miarę możliwości w Triduum Paschalnym. Uczeń wyjaśnia, jakie znaczenie ma działanie Boga i pracy ludzkiej w powstaniu darów chleba i wina oraz tłumaczy znaczenia chleba i wina w Eucharystii. Uczeń potrafi powiedzieć, jaki jest sens (cel) W ielkiego Postu. Uczeń potrafi opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Mszą świętą. Uczeń potrafi wyjaśnić związek ofiary na krzyżu z ofiarą Mszy świętej. Uczeń potrafi powiedzieć modlitwę Któryś za nas cierpiał rany. Uczeń wyjaśnia, na czym polega czynne uczestnictwo w modlitwie eucharystycznej: odpowiedzi na wezwania kapłana, słuchanie wypowiadanych słów modlitwy, przedstawianie Bogu swojej ofiary. Uczeń wyjaśnia znaczenie słów: eucharystia i hosanna Uczeń wyjaśnia, że uświęcające działanie Ducha Świętego obecne w konsekracji dokonywanej przez kapłana nie ma nic wspólnego z magią. Uczeń wymienia podstawowe symbole występujące w czasie liturgii Triduum (ołtarz przechowania, krzyż, pusty ołtarz, grób, paschał). IV. Jezus wzywa nas na Ucztę Uczeń wie, że przygotowuje się do uczty eucharystycznej przez sakrament pokuty i pojednania Uczeń potrafi czynnie uczestniczyć w przygotowaniu do Uczeń potrafi wyjaśnić, czym jest stół słowa Bożego i stół Ciała Pańskiego Uczeń rozumie Modlitwę Pańską - ilustruje jej treść

9 Komunii świętej: odpowiada na wezwania np.: bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki oraz: pokój z tobą Uczeń wyjaśnia, jak powinien przygotowywać się do Komunii świętej bezpośrednio przed przyjęciem Pana Jezusa Uczeń rozumie znaczenie świętowania i rozumie, że największym świętem chrześcijan jest Eucharystia. Uczeń kojarzy przykazania kościelne z konkretnymi sytuacjami w życiu. Uczeń wyjaśnia, dlaczego nazywamy Pana Jezusa Barankiem Bożym (nawiązanie do ofiary) oraz modli się słowami: Panie nie jestem godzien (nawiązanie do perykopy o uzdrowieniu sługi celnika). Uczeń zna treść przykazań kościelnych wyjaśnia, co należy czynić, aby je zachować. V. Jezus nas błogosławi i posyła do świata Uczeń wie (wyjaśnia), że błogosławiony znaczy obdarzony szczęściem dzięki dobremu postępowaniu Uczeń potrafi podać przykłady, że dobra materialne przemijają, a duchowe (miłość i dzielenie się z innymi) uszczęśliwiają i prowadzą do królestwa Bożego Uczeń wie (wierzy), że Jezus obdarzy naprawdę smutnych i cierpiących radością wieczną: uczeń wyraża nadzieję eschatologiczną, wybiegającą poza życie tu i teraz Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i obdarza szczęściem tych, którzy czynią dobro nie dla rozgłosu Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi tych, którzy poświęcają się dla innych bez względu na własne korzyści. Uczeń kojarzy Modlitwę Pańską z przebaczeniem Boga i przebaczaniem naszym innym ludziom ("i odpuść nam nasze winy "). Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi ludziom czystego serca. Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi tych, którzy wprowadzają pokój Uczeń kojarzy treść ośmiu błogosławieństw Uczeń wie (wierzy), że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty pragnie uszczęśliwić ludzi i błogosławi im przez księdza i przez innych ludzi (np. błogosławieństwo przed Pierwszą Komunią świętą). Uczeń wyjaśnia, kto i w jaki sposób dzisiaj wypełnia misję Pana Jezusa w Kościele. Wie, że jest to misja wszystkich ochrzczonych Uczeń zna (umie powiedzieć), że najważniejszym zadaniem, które daje nam Pan Jezus podczas Eucharystii, jest miłowanie innych tak, jak On nas umiłował kojarzy to przykazanie z umyciem przez Jezusa nóg Apostołom Uczeń opowiada, jak świętujemy Boże Ciało i projektuje ołtarz Uczeń wyjaśnia, że podczas wakacji ma być prawdziwym uczniem Pana Jezusa, o którym wszędzie pamięta Uczeń kojarzy wezwania z "Litanii Loretańskiej" z nabożeństwem majowym i potrafi modlić się litanią Uczeń wie (potrafi wymienić), że są w życiu sprawy ważniejs ze niż materialne Uczeń odróżnia s mutek tych, którzy myślą tylko o sobie od smutku tych, którzy naprawdę cierpią, żałują za grzechy albo współczują innym (podaje przykłady) Uczeń podaje przykład zachowania ewangelicznie cichego. uzasadnia, że cichy nie oznacza słaby. Uczeń potrafi podać przykład kogoś, kto pragnąc sprawiedliwości, ujmuje się za innymi albo poświęca dla innych bez względu na własne korzyści Uczeń opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wyjaśnia, że miłosierny to ten, kto czyni bezinteresownie dobro i potrafi wybaczać Uczeń potrafi podać przykłady postępowania ludzi czystego serca. Uczeń podaje przykład, jak można unikać kłótni i wprowadzać pokój Uczeń uzupełnia tabelę z treścią błogosławieństw na tablicy Uczeń wie (wyjaśnia), że błogosławieństwa udziela Bóg przez kapłana, nie sam kapłan. Uczeń podaje przykład, jak misję Jezusa spełniają dzieci. Uczeń wyjaśnia, że miłość bliźniego, to nie tylko służenie bliskim osobom, ale także tym, których się nie zna lub nie lubi. Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego powinien wziąć udział w procesji Bożego Ciała Uczeń wyraża pragnienie wypełniania misję Pana Jezusa podczas wakacji: modlić się, uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, służyć pomocą innym

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie!

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Plan wynikowy Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Temat jednostki lekcyjnej 1. Nasze powitania Przewidywane osiągnięcia ucznia: 1.Wiedza co uczeń wie? 2.Umiejętności co uczeń potrafi? 3.Interioryzacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryterium oceniania z katechezy dla klasy trzeciej

Kryterium oceniania z katechezy dla klasy trzeciej Kryterium oceniania z katechezy dla klasy trzeciej OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI Niedostateczny Uczeń nie spełnił wymagań niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej

Bardziej szczegółowo

I. Jezus zaprasza nas do siebie

I. Jezus zaprasza nas do siebie I. Jezus zaprasza nas do siebie 2 3 4 5 6 Uczeń wskazuje na rysunku, jak można dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem. Uczeń wie że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi. Uczeń potrafi powiedzieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające ( ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra ) Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym.

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga, a nie tylko sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz.

PLAN WYNIKOWY. Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz. PLAN WYNIKOWY Przedmiot : religia Etap: pierwszy Klasa: druga Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: AZ-1-01/1 Budżet godzin: 66 godz. Opracowała: Ewa Czyplis PLAN WYNIKOWY kl. II 1. Temat 2.

Bardziej szczegółowo

W domu i rodzinie Jezusa

W domu i rodzinie Jezusa W d r o d z e d o W i e c z e r n i k a 1 W domu i rodzinie Jezusa Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Kraków 2011 Podręcznik nr AZ-11-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozdział I. Słuchamy słów Boga Mów, Panie!

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozdział I. Słuchamy słów Boga Mów, Panie! Wymagania programowe w zakresie kl. 3 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE W roku 2012 dzieci sześcioletnie w całej Polsce staną się uczniami klas pierwszych. Będzie to wyzwanie dla nauczycieli uczących do tej pory dzieci siedmioletnie, gdyż muszą

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I okres I I Modlitwy II Wiadomości: III Umiejętności: IV Stosunek do przedmiotu 1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 2. Odtwarza z pamięci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z religii dla klasy 1 zgodny z programem nauczania nr.az-1-01/1

Plan wynikowy z religii dla klasy 1 zgodny z programem nauczania nr.az-1-01/1 Plan wynikowy z religii dla klasy 1 zgodny z programem nauczania nr.az101/1 NR LEK CJI TEMATY LEKCJI WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Nasze powitania Uczeń zna formy powitań oraz pozdrowień świeckich uczeń zna

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA I. MODLIMY SIĘ

KRYTERIA OCENIANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA I. MODLIMY SIĘ KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-13-01/10-LU-4/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Piotra Goliszka Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: - Posiada wiedzę wykraczającą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Plan Wynikowy Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne: W klasie

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

I. DZIEŁO STWORZENIA, GRZECH I ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA

I. DZIEŁO STWORZENIA, GRZECH I ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA Spis treści Multimedialna Katecheza zawiera 42 rozbudowane tematy ujęte w 4 rozdziały: - Dzieło stworzenia, grzech i zapowiedź zbawienia - Pan Jezus wypełnia obietnicę zbawienia ludzi - Kościół wspólnotą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ETAP EDUKACYJNY < KATECHEZA INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII > Program nauczania dla klas I-III nr AZ-1-01/1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Katarzyna Stańczuk Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI

Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klas I-VI Zakres wiadomości i umiejętności z religii po ukończeniu klasy I Wiedza uczeń wie: co oznacza krzyż, że od chrztu został dzieckiem Bożym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 według programu nauczania W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10. Cele PSO 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji Plan pracy z religii dla klasy drugiej Nauczyciel Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji I. Słuchamy mów Panie 2. Jesteśmy dziećmi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 OGÓLNE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE DRUGIEJ OCENA DOPUSZCZAJĄCA: wie, że na katechezie spotykamy się ze względu na Jezusa Chrystusa; tworzy obraz ilustrację do wybranej zwrotki hymnu o stworzeniu świata;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo