Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo"

Transkrypt

1 Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa chrześcijańskich pozdrowień. dorosłymi. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w świątyni Uczeń wie, jakie znaki wskazują na obecność Boga w świątyni oraz zna elementy wystroju sali katechetycznej przypominające o spotkaniu z Bogiem; Uczeń z miłością i szacunkiem odnosić się do swoich rodziców i rodzeństwa; ceni przynależność do rodziny Jezusa. Uczeń wie, gdzie można się modlić do Jezusa (szczególnie w kościele, także w domu rano i wieczorem oraz zawsze, gdy ktoś chce Jezusa spotkać) Uczeń potrafi samodzielnie uczynić znak krzyża, przeżegnać się; Uczeń potrafi z pomocą katechety odmówić modlitwę: Zdrowaś Maryjo Uczeń wie, że różaniec jest modlitwą, w której razem z Maryją poznajemy i przeżywamy to, co Bóg przekazał nam przez Jej Syna; Uczeń wie, że Pis mo święte jest słowem Boga skierowanym do ludzi i odnosi się z szacunkiem do Księgi Pis ma Świętego jako słowa Boga skierowanego do nas. Uczeń wie, że jego rodzina jest darem; Uczeń wie także, że wraz ze swoją rodziną należy do wielkiej rodziny Jezusa Kościoła Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić Uczeń wie, co oznacza naznaczenie krzyżem w czasie chrztu; wie także, gdzie spotykamy krzyż i że oznacza on miłość Boga do ludzi; Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Uczeń aktywnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych Uczeń potrafi okazać wdzięczność Bogu za Jego troskę o człowieka Rozdział II. Dziękuję i chwalę Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu Uczeń wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy się w szkole i że okazywanie radości jest jednocześnie uwielbieniem Boga; Uczeń zna modlitwę: Aniele Boży;. Uczeń umie podziękować Bogu Stwórcy za dar, jakim jest woda, a szczególnie za wodę chrztu świętego; Uczeń wie, że podczas chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym Uczeń odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie za nie dziękować Bogu Stwórcy Uczeń wie, że Bóg stworzył niewidzialnych aniołów, którzy chwalą Go i opiekują się nami; Uczeń docenia wodę, jako dar Boży, a szczególnie wodę chrztu świętego. Uczeń ceni dar chrztu świętego i jest chce okazać wdzięczność Bogu Rozdział III. Proszę Wysłuchaj nas, Panie! Uczeń potrafi z innymi powiedzieć modlitwę: Wieczny odpoczynek... ; Uczeń wie, że powinniś my się kierować miłością Boga i ludzi; Uczeń wie, że Jezus modlił się do swego Ojca; Uczeń wie, że w modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas Pan Jezus, zwracamy się do Boga naszego Ojca; Uczeń wie, że święte Imię Boga chwalimy szczególnie w niedzielę Uczeń wie, że ludzie czekają na Zbawiciela i przygotowują się do Bożego Narodzenia; Uczeń Potrafi Samodzielnie powiedzieć modlitwę: Wieczny odpoczynek... ; Uczeń potrafi wymienić konkretne dobre czyny miłości Boga i ludzi; Uczeń umie opowiedzieć o modlitwie i zaufaniu Jezusa Uczeń potrafi opowiedzieć o niebie w sercach ludzi dobrych, o niebie, które jest domem rodziny Jezusa; Uczeń chce świętować niedzielę jako Dzień Pański. Uczeń oczekuje z radością na przyjście Jezusa.

2 Uczeń wie, że Bóg spełnia obietnice i posyła Zbawiciela, Jezusa, który jest obecny w Eucharystii; Uczeń wie, gdzie urodził się Pan Jezus i kto był pierwszym świadkiem tego wydarzenia Uczeń zna scenę pokłonu Trzech Mędrców i wie, że szukali oni Jezusa, z wiarą odczytując znaki; wie także, że Mędrcy ofiarowali Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę; Uczeń wie, że Święta Rodzina (Jezus, Maryja i Józef ) to najszczęśliwsza Rodzina, bo jest w niej miłość, dobroć, życzliwość; wie też, że ta Rodzina jest dla nas wzorem; Uczeń wie, że Jezus jest światłem dla ludzi i tylko Jezus rozprasza ciemności zła i grzechu; zna scenę ofiarowania Jezusa w świątyni Rozdział IV. Przepraszam Panie, zmiłuj się nad nami! Uczeń potrafi przygotować się do świętowania Bożego Narodzenia przez dobre uczynki; Uczeń potrafi być wdzięczny za wielki dar wcielenia Syna Bożego; Uczeń potrafi przy pomocy katechety wskazać osoby, które prowadzą go do Jezusa ( przewodników ); Uczeń potrafi modlić się za swoich bliskich Uczeń ufa Panu Jezusowi, który jest dla niego światłem w ciemnościach i daje Mu poczucie bezpieczeństwa. Uczeń wie, że drogą do prawdziwego szczęścia jest wypełnianie woli Boga, który pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali; Uczeń rozumie rolę pracy ludzkiej i Bożego błogosławieństwa w procesie powstawania chleba Uczeń wie, że prosząc Boga o przebaczenie naszych przewinień, powinniśmy przebaczać również naszym winowajcom; Uczeń wie, że Jezus pokonał zło i chce przed złem ratować człowieka oraz że W ielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej; Uczeń potrafi przepraszać ludzi, wobec których postąpił źle i przepraszać Boga aktem pokutnym; Uczeń zna wizerunek Jezusa Miłosiernego i wymowę promieni wychodzących z Serca Jezusa na tym wizerunku; zna modlitwę Kłaniamy Ci się Jezu Chryste ; Uczeń wie, że w Niedzielę Palmową obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy Uczeń wie, że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy zamienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, a teraz czyni to samo przez kapłana podczas każdej Mszy Świętej; Uczeń wie, że Jezus umarł na krzyżu, ratując ludzi i tak okazał im swoją miłość Rozdział V. Czekam Przyjdź, Panie Jezu! Uczeń wie, że w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Jezusa; Uczeń wie, że Pan Jezus wstąpił do nieba, zna obietnicę o Jego obecności wśród ludzi; Uczeń wie, że Duch Święty jest Pocieszycielem; Uczeń wie, co oznacza słowo Ewangelia; Uczeń wie, że Msza Święta to uczta, na którą zaprasza nas Jezus. chce spotykać się z Jezusem na Mszy Świętej. Uczeń zna nowe przykazanie miłości Uczeń ceni wartość chleba powszedniego i Chleba Eucharystycznego oraz pragnie dziękować za nie Bogu. Uczeń potrafi wyjaśnić, że przebaczenie to nie zapomnienie krzywd, ale zaniechanie woli zemsty i życzenie dobra sprawcy zła; Uczeń chce przeżyć Wielki Post jako czas czynienia dobra. Uczeń wierzy, że Jezus przebacza grzechy i pragnie spotkania z Nim w sakramencie pokuty i pojednania. Uczeń ceni Miłość Pana Jezusa, Jego miłosierdzie i Jego ofiarę na krzyżu, wierzy i ufa Mu Uczeń uznaje Jezusa swoim Panem i Królem; chce wziąć udział w liturgii Niedzieli Palmowej. Uczeń tęskni za spotkaniem z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Uczeń potrafi powtórzyć samodzielni lub z innymi modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany oraz Kłaniamy ci się; Uczeń zna formułę Chrystus zmartwychwstał ; Uczeń potrafi wskazać niektóre znaki obecności Pana Jezusa w Kościele: (Pis mo Święte, chrzest święty, sakrament pokuty i pojednania i Eucharystię); uczy się na pamięć aktu nadziei; Uczeń kojarzy obrazy Ducha Świętego z Jego działaniem (gołębica, wiatr, płomień); Uczeń potrafi wymienić osoby, które przekazują mu Dobrą Nowinę o Jezusie i kochającym Ojcu; Uczeń potrafi powiedzieć, jak przygotowuje się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej;

3 Rozdział VI. Czuwam z Maryją i świętymi Razem czuwajmy Uczeń wie, że ludzie modlą się do Matki Bożej, jako Mamy wszystkich ludzi, Uczeń wie o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wie, jak wygląda procesja w Boże Ciało; Uczeń potrafi kierować się w swoim postępowaniu przykazaniem miłości; Uczeń wie, że Pan Jezus jest obecny w każdym człowieku Uczeń wie, że kolor szat liturgicznych księdza przypomina rodzinie Pana Jezusa o treści obchodzonych uroczystości Uczeń wie, że św. Franciszek jest wzorem miłości Boga i szanowania stworzenia Bożego; Uczeń chce oddawać cześć Matce Bożej. Uczeń potrafi wymienić mieszkania Jezusa; Uczeń potrafi docenić miłość, jaką jest obdarzany każdego dnia Uczeń chce pracować nad postawą bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi Uczeń pragnie wiernie pamiętać o Jezusie który jest Panem i Królem nieba i ziemi. Uczeń chce szanować stworzenie Boże na wzór świętego Franciszka Klasa II S E M E S T R I I. Jezus zaprasza nas do siebie 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń wyraża pragnienie jak najlepszego przygotowania Uczeń potrafi powiedzieć, jak można dobrze przygotować do przyjęcia sakramentu pojednania i Eucharystii się na spotkanie z Jezusem Uczeń wie (wierzy), że Pis mo Święte jest słowem Boga Uczeń wyjaśnia, jaka jest różnica między Pis mem do ludzi. Świętym a innymi książkami. Kojarzy modlitwę nie tylko z prośbą, ale także Uczeń potrafi ułożyć swoją modlitwę mówieniem Bogu o wszystkich ważnych sprawach i z dziękowaniem Mu Uczeń wie (wierzy), że w drugim człowieku obecny jest Uczeń kojarzy, kim była Matka Teresa z Kalkuty Chrystus Uczeń wyraża postanowienia, że będzie prosić innych o Uczeń prezentuje w scence, jak można okazywać innym przebaczenie i sam przebaczać. przebaczenie Uczeń wie (wierzy), że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus. Uczeń wyraża pragnienie pełnego uczestnictwa w Eucharystii Uczeń wie (wierzy), że chleb i wino staje się podczas Mszy świętej Ciałem i Krwią Jezusa. Uczeń kojarzy monstrancję i tabernakulum z obecnością Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie II. Słuchamy słów Boga i odpowiadamy Uczeń wie (wierzy), że poprzez Pismo Święte, które także czytane jest podczas liturgii słowa, Bóg mówi do człowieka. Uczeń wie (wierzy), że świat jest stworzony przez Boga, który nas kocha. Uczeń potrafi powiedzieć kim byli prorocy Uczeń wie (wierzy), że człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo i rozumie, że życie jest wielkim Bożym darem. Uczeń kojarzy ilustracje z postacią Abrahama i postawą zawierzenia Bogu. Uczeń wyznaje wiarę w Boga słowami Aktu wiary. Uczeń opowiada o powiązaniach między uroczystym posiłkiem a liturgią Mszy świętej. Uczeń potrafi samodzielnie pozdrowić Najświętszy Sakrament słowami: Niechaj będzie pochwalony... Uczeń potrafi wyjaśnić, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament, a Ewangelie opowiadają o życiu i czynach Jezusa. Uczeń potrafi wyjaśnić treść hymnu o stworzeniu. Uczeń wyjaśnia temat katechezy: co znaczy, że Bóg najpełniej przemawia do nas przez Jezusa Uczeń potrafi wytłumaczyć dlaczego Boga nazywamy Dawcą życia. Uczeń opowiada kim był Abraham i na czym polegało jego zawierzenie Bogu.

4 Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z osobą Mojżesza wie, że Bóg objawił mu swoje imię Uczeń wyraża pragnienie okazania Bogu miłości poprzez świętowanie niedzieli Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z postacią Samuela. Uczeń wie, że na chrzcie świętym został wezwany po imieniu do służby Bogu i bliźnim, która polega na miłości Uczeń wie (wierzy), że Bóg chciał jego istnienia i kocha go takim, jaki jest Uczeń wie (wierzy), że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i dał im dar przekazywania życia i miłości. Uczeń potrafi się dzielić i dbać o własność swoją, innych i wspólną Uczeń kojarzy słowa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem z Jezusem Chrystusem Uczeń wspólnie z innymi prosi Jezusa o pomoc w panowaniu nad niewłaściwymi i nadmiernymi pragnieniami. Uczeń wymienia przykazania Boże i wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Uczeń wie, kto to jest patron i zna swojego patrona. Uczeń potrafi opowiedzieć kim był Mojżesz Uczeń potrafi wyjaśnić związek między przykazaniem miłości Boga, a trzema pierwszymi przykazaniami Dekalogu Uczeń opowiada, kim był Samuel i jak okazać Bogu miłość poprzez służbę. Uczeń potrafi wymienić kilka swoich dobrych cech, które ukazują, że jest darem dla innych i że jest wyjątkowy. Uczeń potrafi wyjaśnić w jaki sposób rozwijać w sobie zdolność do prawdziwej i pięknej miłości Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie: własność wspólna. Uczeń wyjaśnia, kto to jest męczennik. Uczeń potrafi wyjaśnić, co znaczy być prawdziwie dorosłym, wymienić skutki nadmiernych i niewłaściwych pragnień oraz opowiedzieć jak realizuje ostatnie dwa przykazania Dekalogu Uczeń podaje przykłady, jak odpowiada na Boże wezwania zawarte w przykazaniu miłości Boga i bliźniego oraz Dekalogu, a także wyjaśnia, na czym polega Boża troska o nasze bezpieczeństwo i szczęście wyrażona w przykazaniach III. Uczeń postanawia dobrze przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego, poprzez pełnienie Bożej woli Uczeń kojarzy ilustrację z podręcznika z wydarzeniem Zwiastowania i tajemnicą Wcielenia Syna Bożego Uczeń modli się: Zdrowaś Maryjo. Uczeń rozumie doniosłość Świąt Narodzenia Pańskiego, pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela. Uczeń na podstawie ilustracji opowiada, co to znaczy wypełniać wolę Ojca, w jaki sposób się ona objawia Uczeń zna modlitwę Baranku Boży, rozumie dlaczego Jezusa Chrystusa nazywamy Barankiem Bożym i wie (wierzy), że możemy spotykać się z Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie Bóg posyła do nas Jezusa okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego IV. Uczeń wie, co to jest Boży pokarm i rozumie jego znaczenie Uczeń kojarzy, że słowo zobaczyć, widzieć może mieć nie tylko znaczenie dosłowne, ale i przenośne Uczeń wie (wierzy), że grzech rani życie Boże w nas (przyjaźń z Bogiem) i oddziela ludzi od siebie i wie (wierzy) także, że kochający Bóg zawsze czeka na nasz powrót Uczeń wie (wierzy), że Bóg nas kocha i czeka na nas cokolwiek byśmy uczynili, wie także w jaki sposób możemy wrócić do Niego Uczeń zna na pamięć akt nadziei: Ufam Tobie.... Uczeń podaje przykłady, w jaki sposób on sam przygotowuje się na przyjście Jezusa. Uczeń opowiada wydarzenie zwiastowania. Uczeń wyjaśnia, czym są tajemnice Boże Uczeń opowiada o tradycjach świątecznych i wyjaśnia ich znaczenie Uczeń opowiada historię dwunastoletniego Jezusa w świątyni i wyjaśnia na przykładach, co to znaczy wypełniać wolę Ojca. Uczeń opowiada historię Chrztu Jezusa i wie, co znaczy Chrystus Namaszczony SEMESTR II Jezus ukazuje nam Ojca Uczeń opowiada, jak Bóg troszczył się o Izraelitów na pustyni i jak Jezus rozmnożył chleb. Uczeń wyjaśnia słowa Jezusa: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca Uczeń opowiada pierwszą część przypowieści o kochającym ojcu i wyjaśnia jej przesłanie Uczeń opowiada zakończenie przypowieści o kochającym ojcu i wyjaśnia jej przesłanie. Uczeń potrafi opowiedzieć o powołaniu celn ika Mateusza. V. Jezus przebacza nam grzech i ofiaruje siebie za nas okres Wielkiego Postu

5 Uczeń wie (wierzy), że Bóg w Wielkim Poście wzywa do nawrócenia i wie, że zewnętrznym znakiem nawrócenia jest posypanie głowy popiołem w czasie liturgii Środy Popielcowej Uczeń wymienia obowiązki przystępującego do spowiedzi Uczeń wyjaśnia (na przykładach), co to jest sumienie i rachunek sumienia. Uczeń potrafi dokonać rachunku sumienia Uczeń rozumie, czym jest skrucha oraz postanowienie poprawy i wie, że doskonale żałuje ten, kto pamięta o miłości Boga do nas. Uczeń odtwarza słowami i gestami, jak przebiega sakrament pokuty i pojednania, mówi na pamięć formułę spowiedzi Uczeń wymienia wszystkie czynności spowiadającego się i części sakramentu pokuty. Uczeń wie (wierzy), że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował siebie za nas i dał nam swoje Ciało i Krew na pokarm, który daje życie wieczne. Uczeń wie, że Wielki Piątek jest pamiątką śmierci Jezusa na krzyżu. Uczeń potrafi wraz z innymi modlić się: Któryś za nas cierpiał rany.... Uczeń wie (wierzy), że Msza święta jest sprawowaniem ofiary, którą Jezus złożył w W ieczerniku i na Krzyżu Uczeń wie (wierzy), że podczas przeistoczenia Jezus w osobie kapłana przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew Uczeń wie (wierzy), że Chrystus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy Uczeń kojarzy paschał z obecnością Jezusa zmartwychwstałego Uczeń opowiada o trzech drogach nawrócenia: (modlitwa, post, jałmużna). Uczeń opowiada o obowiązkach przystępującego do sakramentu pokuty i pojednania w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym. Uczeń opowiada w jaki sposób działa sumienie w człowieku Uczeń wyjaśnia na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały Uczeń wyjaśnia, dlaczego, aby sakrament był ważny, spowiedź musi być szczera. Uczeń podaje własne przykłady zadośćuczynienia Bogu i bliźnim Uczeń opowiada o liturgii W ielkiego Czwartku. Uczeń opowiada o liturgii W ielkiego Piątku. Uczeń potrafi samodzielnie modlić się: Któryś za nas cierpiał rany.... Uczeń opowiada o sposobach obecności Jezusa podczas Eucharystii Uczeń opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i wyjaśnia symbolikę liturgii Wielkiej Soboty VI. Uczeń wie (wierzy), że Eucharystia jest ucztą z Jezusem zmartwychwstałym kojarzy Eucharystię z uroczystym posiłkiem Uczeń wie (wierzy), że Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom. Uczeń wie (wierzy) w prawdę o odpuszczaniu grzechów przez Jezusa w Kościele Uczeń wie (wierzy), że Jezus zmartwychwstały tak jak przebaczył Piotrowi, tak i nam przebacza grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Uczeń wie (wierzy), że przyjaciel Jezusa kocha ludzi, wypełnia Jego polecenia i spotyka się z Nim podczas Eucharystii Uczeń wie (wierzy), że spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Eucharystii w kościele - domu Bożym (jak uczniowie w Wieczerniku), że jest On obecny w słowie Bożym i karmi nas swoim Ciałem Uczeń wyjaśnia, co to jest post eucharystyczny. Uczeń potrafi wyjaśnić, jak godnie przyjąć Komunię świętą Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie Uczeń opowiada perykopę o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z uczniami w drodze do Emaus. Uczeń opowiada o uzdrowieniu paralityka i przekazaniu władzy odpuszczania grzechów przez zmartwychwstałego Chrystusa Apostołom w W ieczerniku. Uczeń opowiada jak Piotr zdradził Jezusa, a zmartwychwstały Jezus mu wybaczył. Ukazuje w jaki sposób możemy prosić o wybaczenie ludzi i Boga oraz dziękować Mu za dar pojednania. Uczeń podaje przykłady, jak może naśladować św. Dominika Savio. Uczeń opowiada o obecności i działaniu zmartwychwstałego Jezusa w Kościele w znakach sakramentalnych Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów i sprzętów używanych podczas sprawowania Eucharystii.

6 Uczeń wie, kiedy piszemy słowo KOŚCIÓŁ małą, a kiedy wielką literą i zna pojęcie Kościoła ludzi zgromadzonych według planu Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu Uczeń zna przykazania kościelne. Uczeń opowiada o wydarzeniu zesłania Ducha Świętego i o działaniu Ducha Świętego w Kościele. Uczeń mówi na pamięć przykazania kościelne. VII. Uczeń wie (wierzy), że rodzice przez chrzest zaprosili Pana Jezusa do jego życia, wie także, że wyznali wtedy wiarę i złożyli przyrzeczenia chrzcielne Uczeń wie (wierzy), że sakrament pokuty i pojednania to zaproszenie Jezusa do siebie, aby pomagał nam pokonywać słabości. Uczeń wie (wierzy), że Jezus uzdrawiał chorych i wzmacnia cierpiących sakramencie namaszczenia chorych Uczeń wie (wierzy), że w sakramencie bierzmowania przyjmujemy dary Ducha Świętego, aby dojrzale wyznawać wiarę. Uczeń wie (wierzy), że dwoje ludzi zakładając rodzinę, zaprasza Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa do siebie Uczeń wie, że księża przyjęli sakrament święceń Uczeń wie, kim był św. Jan Bosko. Uczeń potrafi wspólnie z innymi odpowiadać na wezwania kapłana i modlić się podczas Mszy świętej Uczeń wie, za co dziękujemy Bogu w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uczeń wie, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca Uczeń okazuje swoje zaufanie Jezusowi, przedstawiając Mu swoje trudności i sukcesy roku szkolnego Zapraszamy Jezusa do siebie Uczeń opowiada o obrzędach i znaczeniu chrztu świętego Uczeń opowiada nawróceniu Zacheusza Uczeń opowiada o uzdrowieniu trędowatego i sakramencie namaszczenia chorych Uczeń potrafi powiedzieć (przykłady), jak działa Duch Święty i porównać jego działanie do obrazów wichru, ognia, gołębicy Uczeń opowiada o przyrzeczeniach składanych w sakramencie małżeństwa Uczeń opowiada o działaniu Jezusa Chrystusa poprzez kapłanów w Kościele oraz o św. Janie Bosko Uczeń potrafi ogólnie wymienić poszczególne części Mszy świętej Uczeń opowiada o nauce Jezusa zawartej w czytaniach przy kolejnych ołtarzach procesji Bożego Ciała. Uczeń wie, kim była św. Małgorzata Maria. Uczeń potrafi uzasadnić, dlaczego uczestniczymy podczas wakacji w niedzielnej Eucharystii Klasa III S E M E S T R I I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń wyraża pragnienie, by nie opuszczać niedzielnej Eucharystii i modlić się codziennie. Uczeń dziękuje Bogu za wakacje w modlitwie spontanicznej. Uczeń wymienia, które sakramenty przyjął i może przyjmować Uczeń rozpoznaje kolejność najważniejs zych obrzędów poszczególnych części Mszy świętej Uczeń wspólnie z innymi odpowiada wezwaniami obrzędów wstępnych. Uczeń odmawia z innymi modlitwy spowiedzi powszechnej Uczeń potrafi z innymi odpowiadać podczas liturgii słowa. Uczeń wymienia z pamięci siedem sakramentów świętych Uczeń nazywa najważniejsze obrzędy Mszy świętej: obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię eucharystyczną i obrzędy zakończenia Uczeń samodzielnie powtarza wezwania obrzędów wstępnych Uczeń wyjaśnia, dlaczego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga i ludzi. Uczeń samodzielnie wypowiada wezwania liturgii słowa. Uczeń wyjaśnia co oznacza postawa stojąca i światło

7 Uczeń układa modlitwę za siebie i za innych ludzi. Uczeń potrafi odpowiadać z innymi na wezwania liturgii eucharystycznej (do Oto wielka tajemnica wiary... ). Uczeń zna postawy i modlitwy obrzędu Komunii świętej: powtarza je z inny mi Uczeń wyjaśnia, jak dzisiaj można być świętym. Uczeń odmawia z innymi różaniec (wybraną tajemnicę). podczas słuchania Ewangelii oraz co to jest ewangeliarz Uczeń potrafi wymienić najważniejsze treści modlitwy powszechnej. Uczeń samodzielnie powtarza wezwania liturgii eucharystycznej (do: Oto wielka tajemnica wiary ). Uczeń opowiada perykopę o uzdrowieniu setnika lub przedstawia ją z dziećmi. Uczeń samodzielnie powtarza modlitwy obrzędu Komunii świętej. Uczeń opowiada w kilku zdaniach o świętym Stanisławie Kostce. Uczeń wymienia części różańca. Na podstawie ilustracji wymienia tajemnice różańcowe II. Jezus wyjaśnia nam Pisma Uczeń wyjaśnia, że Biblia jest najważniejszą księgą, bo jest Pis mem od Boga. Wyjaśnia, jakie postawy i gesty wyrażają s zacunek do Pis ma Świętego. Uczeń kojarzy konkretne postawy i gesty z liturgią słowa, a Komunię świętą z prawdziwą ucztą Pańską Uczeń potrafi z pomocą katechety wymienić kolejne części liturgii słowa Uczeń układa kolejność czytań i wezwań podczas liturgii słowa (wykonuje ćwiczenie 2 z pomocą katechety lub opiekuna). Uczeń z innymi odmawia modlitwę Wieczny odpoczynek Uczeń z innymi wyznaje wiarę w Jezusa, Syna Bożego: Wierzę [ ] w jednego Pana Jezusa Chrystusa do [ ] i stał się człowiekiem. Uczeń wyraża podziw dla Boga Stwórcy oraz wolę szanowania świata i czynienia dobra także ze względu na inne stworzenia. Uczeń z innymi powtarza wyznanie wiary w Ducha Świętego z Credo mszalnego. Uczeń z innymi wyznaje wiarę w Kościół (Credo mszalne). Uczeń z innymi powtarza formułę z mszalnego wyznania wiary o ś mierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Uczeń wymienia (z pomocą ilustracji) najważniejsze okresy roku liturgicznego. Uczeń z innymi potrafi odpowiadać na Mszy świętej wyznaniem: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci lub innym odpowiednim Uczeń podaje przykład, jak Maryja zachowała wierność i ufała Bogu. Uczeń wymienia liczbę Apostołów i wypisuje ich imiona Uczeń wie (wierzy), że w Piś mie Świętym jest spisana Dobra Nowina o Panu Jezusie. Uczeń powtarza sam przykazania Boże i wie (wierzy), że Uczeń opowiada historię biblijną o odnalezieniu Pisma Boga Uczeń wyjaśnia znaczenie gestów i postaw podczas liturgii słowa. Uczeń samodzielnie wymienia kolejne części liturgii słowa: czytania, psalm, śpiew Alleluja, ewangelia, homilia (kazanie), wyznanie wiary, modlitwa powszechna. Uczeń potrafi czynnie uczestniczyć (odpowiadać świadomie na wezwania) w liturgii słowa Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Wieczny odpoczynek. Uczeń samodzielnie powtarza wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bo żego (odpowiedni urywek Credo mszalnego). Uczeń opowiada wydarzenie na Górze Tabor. Uczeń wypowiada się, jak człowiek szanuje świat stworzony przez Boga (podaje przykłady). Uczeń samodzielnie powtarza wyznanie wiary w Ducha Świętego z Credo mszalnego. Uczeń samodzielnie wyznaje wiarę w Kościół (Credo mszalne). Uczeń sam powtarza formułę z Credo mszalnego dotyczącą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uczeń z pamięci wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego. Uczeń powtarza samodzielnie wezwania: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał albo inne odpowiednie (Wyznajemy śmierć Twoją ). Uczeń podaje kilka przykładów, jak Maryja zachowała wierność i ufała Bogu Uczeń opowiada o powołaniu Szymona Piotra i jego towarzyszy Uczeń wymienia czterech Ewangelistów Uczeń podaje własne przykłady, jak można

8 św. Mateusz zostawił nam Jezusowe wyjaśnienie przykazań. Uczeń kojarzy (na ilustracji) perykopę o uzdrowieniu niewidomego z Ewangelii św. Marka. Uczeń umie powiedzieć przykazania miłości Boga i bliźniego oraz kojarzy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Uczeń potrafi przeczytać tekst urywka z Prologu Ewangelii wg św. Jana, zastępując Słowo imieniem Jezus Uczeń kojarzy i potrafi osądzić postawy ludzkie wokół Jezusa - Nowonarodzonego Uczeń kojarzy, kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Uczeń podaje przykłady, jak może być światłem w życiu innych ludzi zrezygnować z przemocy i przebaczyć Uczeń opowiada perykopę o uzdrowieniu niewidomego Uczeń potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Uczeń wie (wierzy) że św. Jan w Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem pisał o Jezusie Chrystusie Uczeń podaje pozytywne przykłady oczekiwania i przyjęcia dzisiaj Nowonarodzonego Jezusa (w związku ze Świętami Bożego Narodzenia). Uczeń podaje przykład z życia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus ukazujący jej drogę do świętości. Uczeń potrafi swoimi słowami powiedzieć, dlaczego Jezus jest światłem na oświecenie pogan. III. S E M E S T R II Jezus ofiaruje Ojcu siebie i nas Uczeń kojarzy Mszę świętą jako integralną część życia ludzkiego pracy rodziców i jego wysiłku (praca rodziców i powstawanie chleba). Uczeń kojarzy Wielki Post z przygotowaniem do wielkich uroczystości pamiątki ś mierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Uczeń wie (wierzy), że Jezus sam ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy. Uczeń wyjaśnia, dlaczego znakiem chrześcijan jest krzyż. Uczeń potrafi z innymi powtórzyć modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany Uczeń wyraża pragnienie ofiarowywania się razem z Chrystusem Uczeń kojarzy modlitwę eucharystyczną z obecnością i modlitwą ludzi na ziemi i w niebie: świętych oraz aniołów Uczeń chce dziękować Bogu podczas Eucharystii Uczeń wie (wierzy), jakie jest znaczenie konsekracji i rozumie (kojarzy), dlaczego okazujemy cześć konsekrowanemu Chlebowi. Uczeń pragnie pamiętać podczas liturgii eucharystycznej o bliskich, potrzebujących i zmarłych Uczeń kojarzy, że Triduum Paschalne to uroczystości trzech dni : Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej (ćwiczenie 1). Uczeń wyraża pragnienie uczestniczenia w miarę możliwości w Triduum Paschalnym. Uczeń wyjaśnia, jakie znaczenie ma działanie Boga i pracy ludzkiej w powstaniu darów chleba i wina oraz tłumaczy znaczenia chleba i wina w Eucharystii. Uczeń potrafi powiedzieć, jaki jest sens (cel) W ielkiego Postu. Uczeń potrafi opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Mszą świętą. Uczeń potrafi wyjaśnić związek ofiary na krzyżu z ofiarą Mszy świętej. Uczeń potrafi powiedzieć modlitwę Któryś za nas cierpiał rany. Uczeń wyjaśnia, na czym polega czynne uczestnictwo w modlitwie eucharystycznej: odpowiedzi na wezwania kapłana, słuchanie wypowiadanych słów modlitwy, przedstawianie Bogu swojej ofiary. Uczeń wyjaśnia znaczenie słów: eucharystia i hosanna Uczeń wyjaśnia, że uświęcające działanie Ducha Świętego obecne w konsekracji dokonywanej przez kapłana nie ma nic wspólnego z magią. Uczeń wymienia podstawowe symbole występujące w czasie liturgii Triduum (ołtarz przechowania, krzyż, pusty ołtarz, grób, paschał). IV. Jezus wzywa nas na Ucztę Uczeń wie, że przygotowuje się do uczty eucharystycznej przez sakrament pokuty i pojednania Uczeń potrafi czynnie uczestniczyć w przygotowaniu do Uczeń potrafi wyjaśnić, czym jest stół słowa Bożego i stół Ciała Pańskiego Uczeń rozumie Modlitwę Pańską - ilustruje jej treść

9 Komunii świętej: odpowiada na wezwania np.: bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki oraz: pokój z tobą Uczeń wyjaśnia, jak powinien przygotowywać się do Komunii świętej bezpośrednio przed przyjęciem Pana Jezusa Uczeń rozumie znaczenie świętowania i rozumie, że największym świętem chrześcijan jest Eucharystia. Uczeń kojarzy przykazania kościelne z konkretnymi sytuacjami w życiu. Uczeń wyjaśnia, dlaczego nazywamy Pana Jezusa Barankiem Bożym (nawiązanie do ofiary) oraz modli się słowami: Panie nie jestem godzien (nawiązanie do perykopy o uzdrowieniu sługi celnika). Uczeń zna treść przykazań kościelnych wyjaśnia, co należy czynić, aby je zachować. V. Jezus nas błogosławi i posyła do świata Uczeń wie (wyjaśnia), że błogosławiony znaczy obdarzony szczęściem dzięki dobremu postępowaniu Uczeń potrafi podać przykłady, że dobra materialne przemijają, a duchowe (miłość i dzielenie się z innymi) uszczęśliwiają i prowadzą do królestwa Bożego Uczeń wie (wierzy), że Jezus obdarzy naprawdę smutnych i cierpiących radością wieczną: uczeń wyraża nadzieję eschatologiczną, wybiegającą poza życie tu i teraz Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i obdarza szczęściem tych, którzy czynią dobro nie dla rozgłosu Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi tych, którzy poświęcają się dla innych bez względu na własne korzyści. Uczeń kojarzy Modlitwę Pańską z przebaczeniem Boga i przebaczaniem naszym innym ludziom ("i odpuść nam nasze winy "). Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi ludziom czystego serca. Uczeń wie (wierzy), że Jezus podziwia i błogosławi tych, którzy wprowadzają pokój Uczeń kojarzy treść ośmiu błogosławieństw Uczeń wie (wierzy), że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty pragnie uszczęśliwić ludzi i błogosławi im przez księdza i przez innych ludzi (np. błogosławieństwo przed Pierwszą Komunią świętą). Uczeń wyjaśnia, kto i w jaki sposób dzisiaj wypełnia misję Pana Jezusa w Kościele. Wie, że jest to misja wszystkich ochrzczonych Uczeń zna (umie powiedzieć), że najważniejszym zadaniem, które daje nam Pan Jezus podczas Eucharystii, jest miłowanie innych tak, jak On nas umiłował kojarzy to przykazanie z umyciem przez Jezusa nóg Apostołom Uczeń opowiada, jak świętujemy Boże Ciało i projektuje ołtarz Uczeń wyjaśnia, że podczas wakacji ma być prawdziwym uczniem Pana Jezusa, o którym wszędzie pamięta Uczeń kojarzy wezwania z "Litanii Loretańskiej" z nabożeństwem majowym i potrafi modlić się litanią Uczeń wie (potrafi wymienić), że są w życiu sprawy ważniejs ze niż materialne Uczeń odróżnia s mutek tych, którzy myślą tylko o sobie od smutku tych, którzy naprawdę cierpią, żałują za grzechy albo współczują innym (podaje przykłady) Uczeń podaje przykład zachowania ewangelicznie cichego. uzasadnia, że cichy nie oznacza słaby. Uczeń potrafi podać przykład kogoś, kto pragnąc sprawiedliwości, ujmuje się za innymi albo poświęca dla innych bez względu na własne korzyści Uczeń opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wyjaśnia, że miłosierny to ten, kto czyni bezinteresownie dobro i potrafi wybaczać Uczeń potrafi podać przykłady postępowania ludzi czystego serca. Uczeń podaje przykład, jak można unikać kłótni i wprowadzać pokój Uczeń uzupełnia tabelę z treścią błogosławieństw na tablicy Uczeń wie (wyjaśnia), że błogosławieństwa udziela Bóg przez kapłana, nie sam kapłan. Uczeń podaje przykład, jak misję Jezusa spełniają dzieci. Uczeń wyjaśnia, że miłość bliźniego, to nie tylko służenie bliskim osobom, ale także tym, których się nie zna lub nie lubi. Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego powinien wziąć udział w procesji Bożego Ciała Uczeń wyraża pragnienie wypełniania misję Pana Jezusa podczas wakacji: modlić się, uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, służyć pomocą innym

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Matce Założycielce

Wspomnienie o Matce Założycielce Wspomnienie o Matce Założycielce Trudno jest opowiedzieć o Matce. Matka to wyjątkowa osoba, która nadaje charakter naszemu życiu. Ktoś kiedyś śpiewał, że o matce pieśń to pieśń bez słów. Nie da się powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo