Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Miasto Kraków, Dzielnica XVI Bieńczyce. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Kody CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji Układanie kabli Sprzęt i kable telekomunikacyjne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Zewnętrzne instalacje przełącznikowe Sieć telekomunikacyjna Sieć Ethernet Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Światłowodowe kable telekomunikacyjne Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Autor opracowania: Piotr Trzepak

2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego... 5 Zadanie 2: Budowa dedykowanej sieci światłowodowej ( kanalizacja teletechniczna, infrastruktura pasywna)... 5 Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej... 5 ZADANIE 2: BUDOWA DEDYKOWANEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Wymagania ogólne Wymagania formalne... 5 INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI - PRZEDMIARY Zakres robót budowlanych: Architektura sieci Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej ( w ciągu ulicy Broniewskiego) Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej Pomiary sieci światłowodowej... 7 System zasilania... 8 Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej... 8 System monitoringu wizyjnego w technologii IP składał się będzie z następujących podsystemów:... 8 System transmisji danych... 8 WYMAGANIA DLA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU: SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO: Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania OBOWIĄZKI WYKONAWCY: WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 15

3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego dokumentu jest program funkcjonalno użytkowy opracowany na potrzeby wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Monitoring na terenie Dzielnicy XVI w części dotyczącej projektu monitoringu wizyjnego oraz prac budowlanych związanych z budową kanalizacji teletechnicznej i układania kabla światłowodowego dla potrzeb przedmiotowego monitoringu. Zakres prac budowlanych nie dotyczy montażu kamer, urządzeń aktywnych i konfiguracji sieci komunikacyjnej. Wykonanie projektu i budowa systemu monitoringu wizyjnego parkingów, placów zabaw i alejek spacerowych na terenie dzielnicy XVI Bieńczyce: budowa systemu transmisji danych opartego o technologię IP, zapewniającego możliwość rozbudowy w tym uruchamianie dodatkowych usług, zbudowanego w oparciu o technologię światłowodową; o światłowód jednomodowy Z-XOTKtsdD 24J o switche dostępowe/ media konwertery budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb prowadzenia kabli światłowodowych; o kanalizacja kablowa 2x HDPEØ40 o przewiert sterowany pod ulicą Broniewskiego (rurami grubościennymi z tworzywa o średnicy 110 mm) o studnie kablowe SKR-1 wykonanie zasilania; o kanalizacja kablowa DVRØ75 o kabel YKY 3x4mm 2 o dostawa i montaż ZZP 3 kpl; instalacja, podłączenie i uruchomienie 30 kamer, w tym 28 kamer zewnętrznych i 2 kamery zewnętrzne (kopułkowe), rozmieszczone według załączonego zakresu; dostawa i uruchomienie cyfrowego system rejestracji obrazu z rejestracją nagrań przez minimum 30 dni i możliwością archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki danych; zabudowa zewnętrznych szaf dostępowych zapewniających przyłączenie kamer do systemu transmisji danych i zasilania; przeszkolenie pracowników i administratorów systemu; serwis gwarancyjny.

4 Obszar objęty zadaniem 9 - kanalizacja istniejąca - kanalizacja projektowana Rysunek nr 1. Lokalizaja : 1. Kazimierzowskie 29 parking 2. Jagiellońskie 9 ogródek jordanowski 3. Jagiellońskie 3 parking 4. Kazimierzowskie 28 parking 5. Kazimierzowskie 25 ogródek jordanowski 6. Kazimierzowskie 7-18 ogródek jordanowski 7. Kazimierzowskie 15 parking 8. Przy Arce 2-5 ogródek jordanowski 9. RONDO GEN. MACZKA

5 Niniejszy Kontrakt obejmuje następujące Zadania: Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego Zadanie 2: Budowa dedykowanej sieci światłowodowej ( kanalizacja teletechniczna, infrastruktura pasywna) Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej. Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 oraz zadanie nr 3 przedmiotowego programu funkcjonalno użytkowego. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. ZADANIE 2: BUDOWA DEDYKOWANEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ 1.1 Wymagania ogólne Wykonawca w ramach niniejszego Zadania wybuduje uzupełnienia do istniejącej sieć światłowodowej ZIKiT o topologii gwiaździsto-ringowej łączącej punkty dostępu z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej wykorzystując istniejące (Z-XOTKtsd 24j) jak i nowe kable światłowodowe Z-XOTKtsdD. Przebudowana i dobudowana sieć, powinna być oparta o technologię Ethernet ową. Wykorzystanie Ethernetu powinno bowiem pozwolić na łatwość integracji istniejącej sieci z siecią uzupełniającą oraz sieciami, systemami i urządzeniami korzystającymi lub będącymi korzystać z przedmiotowej szkieletowej sieci światłowodowej. 1.2 Wymagania formalne Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca uzyska decyzję na czasowe zajęcie terenu. Na czas realizacji należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go w odpowiednich jednostkach. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji kablowej.

6 Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) należy dokonać inwentaryzacji tras i wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. Należy Ułożyć światłowody Z-XOTKtsdD 24j w kanalizacji kablowej na odcinkach wskazanych na rysunku nr.1 na trasie od szafy sygnalizacji świetlnej ZIKiT zabudowanej na skrzyżowaniu Andersa- Broniewskiego ( nr 9) do ogródka jordanowskiego ( nr 8). Wykonawca powinien zaprojektować i ułożyć kabel tak aby połączyć wszystkie lokalizacje wskazane na trasie (rys. nr.1) tj. nr 1,2,3,4,5,6,7. Informacja o planowanej inwestycji - Przedmiary. światłowód Z-XOTKtsdD 24J długość 2400 mb; switche dostępowe ilość 9 szt; budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb prowadzenia kabli światłowodowych; kanalizacja kablowa 2x HDPEØ40 długość 1800 mb; Wykonanie zasilania: kanalizacja kablowa DVRØ75 długość 550 mb; kabel YKY 3x4mm2 długość 600 mb; dostawa i montaż ZZP 3 kpl; 1.3 Zakres robót budowlanych: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych Z-XOTKtsdD, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310, 1550), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, media konwerterów, etc. W celu wykonania sieci komunikacyjnej światłowodowej niezbędne jest wykonanie brakujących odcinków kanalizacji kablowej. W ramach projektu należy zaprojektować i wykonać następujące odcinki kanalizacji kablowej ( kanalizacja pierwotna z rur 2x HDPEØ40, studnie teletechniczne typu SKR-1). Stosowane materiały Przewidziane do wykonania zasadnicze i uzupełniające odcinki kanalizacji kablowych należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2x HDPEØ40 i studni kablowych teletechnicznych typu SKR-1. Do budowy sieci światłowodowej należy zastosować kable światłowodowe zewnętrzne typu Z-XOTKtsdD24J z włóknami jednomodowymi o 6 włóknach w tubie. Wszystkie studnie kablowe kanalizacji pierwotnej, w których umieszczono zapasy kabli światłowodowych, mufy światłowodowe należy wyposażyć w dodatkowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieupoważnionych zamykane na kłodki systemowe (wszystkie otwierane kluczem o wzorze dostarczonym przez Zamawiającego).

7 1.3.1 Architektura sieci Budowa sieci łączności powinna być oparta o Ethernet. Wykorzystanie Ethernetu powinno pozwolić na łatwość integracji z istniejącą już siecią światłowodową zbudowaną w ramach innych zadań w mieście System UTCS Krosowanie światłowodów (łączenie) należy wykonać na projektowanych kablach światłowodowych tak aby utworzyć światłowodowe pętle lokalne. Projektowana topologia sieci powinna zapewniać ciągłość transmisji danych, awaria pojedynczego urządzenia nie powinna powodować odcięcia łączności z innymi punktami komunikacyjnymi Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej ( w ciągu ulicy Broniewskiego) Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby tejże kanalizacji (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego. Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. Usuwanie ewentualnych niedrożności kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla jest po stronie Wykonawcy. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej będącej w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej Po zasypaniu kanalizacji kablowej, a przed ułożeniem kabli należy dokonać kalibracji kanalizacji, oraz sprawdzenia głębokości jej posadowienia Kalibrację kanalizacji wykonać kalibratorem wykonanym z twardego materiału np. drewna. Wymiar kalibratora dla rury DVK 110 długość 600 mm, szerokość 66 mm Badanie kalibracji ma potwierdzić nie tylko drożność kanalizacji kablowej ale również kolejność ułożenia rur i brak przeplotu pomiędzy nimi Głębokość posadowienia kanalizacji kablowej należy wykonać metodą bez wykopową przy użyciu lokalizatorów tras kablowych. W kanalizacji pierwotnej należy zastosować uszczelki wielokrotnego użytku, dławnice czopowe zapobiegające zapiaszczeniu i zamuleniu rur oraz studzienek kablowych Pomiary sieci światłowodowej Na zbudowanej sieci światłowodowej przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące pomiary: parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną, tłumienności torów metodą transmisyjną, reflektancji złączek rozłącznych. Pomiary należy wykonać dla długości fal 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Pełny zakres pomiarów należy wykonać dla każdego toru optycznego.

8 System zasilania W celu zasilania urządzeń aktywnych systemu transmisji danych, we wskazanych miejscach, należy uzyskać niezbędne warunki przyłączeniowe. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z punktów zasilania oświetlenia, po uprzednim uzyskaniu warunków z działu oświetlenia ZIKIT i odpowiednim rozdziale instalacji zasilającej w osobnej szafie złączowo pomiarowej. Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających wraz z kablem światłowodowym z wykorzystaniem tych samych tras. Wszystkie użyte rodzaje kabli elektrycznych podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej. System monitoringu wizyjnego w technologii IP składał się będzie z następujących podsystemów: System transmisji danych w technologii IP System monitoringu wizyjnego na który składają się: o 26 kamer IP o System cyfrowej rejestracji nagrań System zasilania kamer oraz urządzeń aktywnych systemu transmisji danych (przełączniki, media konwertery) System transmisji danych Sieć multimedialna służąca do transmisji danych zostanie zbudowana w oparciu o technologię światłowodową. Wykorzystany zostanie światłowód jednomodowy typu Z-XOTKtsdD24J 24J układany w dedykowanej kanalizacji kablowej. Trasa kabla powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą ale z uwzględnieniem lokalizacji obiektów monitorowanych. Połączenia w części szkieletowej będą realizowane z prędkością 1 Gbps a połączenia w warstwie dostępowej z prędkością 100 Mbps. Główny punkt dystrybucyjny (krosowniczy) będzie się znajdował się w szafie dostępowej zlokalizowanej na Rondzie Generała Maczka, w której zostanie podłączony do sieci światłowodowej Miasta Kraków. Realizowana sieć multimedialna powinna uwzględniać możliwość rozbudowy i uruchamiania dodatkowych usług świadczonych w oparciu o technologię IP. Urządzenia aktywne powinny pozwolić na budowę wydzielonych logicznie sieci prywatnych (VLAN y) dla różnych usług np. osobnej dla systemu monitoringu wizyjnego. Lokalne podłączenie kamer do switchy dostępowych wykonać kablem FTP kat. min 5e. W przypadku gdy kamery znajdują się ponad 100m od switcha (licząc po długości kabla

9 sygnałowego), należy przewidzieć połączenie kamery wykorzystując kabel światłowodowy Z-XOTKtsdD 4J. Na system monitoringu wizyjnego składać będą się: Cyfrowe kamery stacjonarne: o 28 zewnętrzne zlokalizowane na słupach oświetleniowych o 2 kamery kopułkowe System cyfrowej rejestracji nagrań Wszystkie elementy systemu powinny zapewniać parametry nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej. Szafy dostępowe Szafy dostępowe w których znajdą się elementy systemu transmisji danych i realizujące funkcję konwersji z mediów światłowodowego na okablowanie miedziane, elementy systemu zasilania w tym zabezpieczenia przepięciowe, nadprądowe i odgromowe. Przewidziano zabudowę 7 szaf dostępowych. Zestawienia wymagań technicznych Kanalizacja kablowa Kanalizacje kablową wykonać z rur typu 2x HDPE Ø40. Kanalizacja ma spełniać wszystkie normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg PN 76/E i BN-89/ /03. Studnie kablowe z dwoma pokrywami należy wyposażyć w wywietrznik. Każda studnia prefabrykowana przed zabudową ma być pomalowana dwukrotnie specjalnym lakierem zabezpieczającym wyroby betonowe zgodnie z PN-80/B-03322/1. Wszystkie studnie muszą być przystosowane do odprowadzania wody, która dostanie się do wnętrza. Rury wprowadzone do studni należy odpowiednio uszczelnić (dławik wielokrotnego użycia). Kanalizację kablową należy wykonać zgodnie z normą TPSA -012 ZN 96. Przepusty pod drogami należy wykonywać metodą przewiertów, rurami grubościennymi z tworzywa o średnicy 110 mm zastosowane rury winny odpowiadać PN-80/C-89205/9. Kamery Przetwornik: 1/ M Progressive Scan CMOS Całkowita liczba pikseli: 2000 (H)x 1241 (V)

10 Proporcje obrazu: HD: 16:9, SD: 4:3 Obiektyw: 4.0 mm, F1.8 / 8.0 mm, F2.0 Kąt widzenia: 4.0 mm 86 st / 8.0 mm 42 st Czułość: 4.0 mm KOLOR: 0.1 F1.8 B/W: IR LED ON / 8.0 mm KOLOR: 0.1 F2.0 B/W: IR LED ON IR LED: 24 szt. DSS: x2 x8 Regulacja: 3-osiowa (Pan/Tilt/Rotation) Zasilanie: DC 12V 6W, PoE IEEE 802.3af Obudowa: Zewnętrzna, Wandaloodpoma Wymagane certyfikaty: FCC, CE, IP66, ROHS Zakres temperatur pracy: od 40 do 50 C Kompresja materiału video: H.264 Rozdzielczość: H.264:1080p/720p/D1/CIF, MJPEG:1080P/720p/D1/CIF/QCIF, MPEG- 4:720p/D1/CIF Ilość klatek: Max. 30/25 kl/s dla 1080 P/720P/D1/GF/QCIF Protokoły sieciowe: IPv4/v6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP System rejestracji nagrań System operacyjny: Linux Embedded; Możliwość podłączenia do 16 kamer IP (240 kl/s dla 1080p); Wyjścia monitorowe HDMI i VGA; Obsługa kamer o rozdzielczościach do 1920x1080 z kompresją H.264 High Profile; Cyfrowy zoom dla podglądu na żywo i odtwarzania; Prędkość odtwarzania do x300; Mobilny dostęp do systemu (Android, iphone, ipad); Obsługa 2 wewnętrznych dysków HDD SATĄ każdy do 4TB lub 1 dysku wewnętrznego i 1 jednego zewnętrznego e-sata; Nagrywanie Kompresja: H264; Rozdzielczość: 400/480 kl/s dla D1 (PAL/NTSC), maks. 240 kl/s dla 1080p Tryb nagrywania: ciągły, alarmowy (wyzwalany detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), kalendarz, ręczny Temperatura pracy: 5 st.c 40 st. C Zasilanie: 12V/5A Wymagane certyfikaty: FCC, CE, ROHS Urządzenia aktywne

11 Przełącznik Ethernet do szaf dostępowych Minimum 5 portów Gigabit Certyfikaty: CE, FCC, IC Zakres temperatur pracy: 25 do 55 C Obsługa VLAN ów Obsługa protokołu STP/RSTP Konfigurowalne powiadomienia Graficzny interfejs do zarządzania (WWW) Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu: Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy uwzględniając wskazane parametry, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 3 lat gwarancji oraz konserwacji na zainstalowany system Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego: Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu. Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń. 1.4 Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania Do Wykonawcy należy (po zakończeniu realizacji Zadania, a przed jego przejęciem przez Zamawiającego), przekazanie Zamawiającemu niezbędnych do odbioru i przekazanie

12 do użytkowania oraz stałej konserwacji sygnalizacji świetlnych ulicznych dokumentacji powykonawczej i innej, w tym: Dokumentacja techniczna powykonawcza Oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu budowy wg Prawa budowlanego; Dokumentacja robót zanikowych zanikających (protokoły, dokumentacja zdjęciowa); Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500 - również na nośniku cyfrowym w formacie dgn oraz dwg. - kolory i warstwy tak jak PKN - warstwy ewidencji czyli granice i nr działek w kolorze zielonym Protokół pomiarów kabli Protokół pomiarów ochrony p. pożarowej. Protokół pomiarów rezystancji uziemień. Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiały zabudowane w trakcje budowy i modernizacji (kserokopie muszą być aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy). Oprogramowanie narzędziowe realizujące funkcje w zakresie zmiany parametrów, obsługi i pełnej diagnostyki systemu monitoringu(wraz z licencjami). Świadectwo inspektora nadzoru co do kompletności robót zgodnie z Prawem budowlanym. Instrukcje użytkowania i konserwacji, Inne dokumentacje techniczno-ruchowe składników Zadania oraz prawne (np. licencje na nowe lub zmienione w ramach realizacji Zadania oprogramowania) adekwatne do przedmiotu i zakresu Zadania. 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni dodatkowe sugestie Zamawiającego. W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z wymogami ustawy, przepisami oraz wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13 Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji prac odnotowując ten fakt w projekcie; Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace. Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach. Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla trasy projektowanej sieci w zakresie budowy kanalizacji pierwotnej oraz remontowanych sygnalizacji. Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby istniejącej kanalizacji pierwotnej która będzie wykorzystana dla realizacji zadania (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego Usuwanie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla jest po stronie Wykonawcy zadania. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie ZIKiT Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania. 3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru. 4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie miasta Krakowa Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

14 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z SIWZ, programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania robót, Po odbiorze końcowym, wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację po wykonawczą. 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym. Instalacje światłowodowe i elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami szczegółowymi.

15 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 6 CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Uzgodnienie z właścicielami działek niebędących własnością gminy dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełna odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji na koszt Wykonawcy a informacje przekazane przez Zamawiającego wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę. 7 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z poźn. zmianami). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz z poźn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz z poźn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Normy zakładowe (TP S.A.): Instrukcja T 01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. ZN 96/TPSA 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

16 ZN 96/TPSA 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 024 Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe(wewnętrzne). Wymagania i badania. Norma Zakładowa Netia Telekom S.A. - TDC S Opracowania projektowe oraz remont/modernizacja sygnalizacji świetlnych ulicznych będących w zakresie przedmiotowego Zadania powinny być zgodne z poniższymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz z późn. zm.); Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Norma SEP N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Norma SEP N-SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Załącznik nr 2 do znak rozpoznania cenowego: OPPUiPR.817.6.37.2013 PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Nazwa obiektu: Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestycja Adres Opracowanie : Przebudowa systemu wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo