Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Miasto Kraków, Dzielnica XVI Bieńczyce. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Kody CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji Układanie kabli Sprzęt i kable telekomunikacyjne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Zewnętrzne instalacje przełącznikowe Sieć telekomunikacyjna Sieć Ethernet Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Światłowodowe kable telekomunikacyjne Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Autor opracowania: Piotr Trzepak

2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego... 5 Zadanie 2: Budowa dedykowanej sieci światłowodowej ( kanalizacja teletechniczna, infrastruktura pasywna)... 5 Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej... 5 ZADANIE 2: BUDOWA DEDYKOWANEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Wymagania ogólne Wymagania formalne... 5 INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI - PRZEDMIARY Zakres robót budowlanych: Architektura sieci Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej ( w ciągu ulicy Broniewskiego) Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej Pomiary sieci światłowodowej... 7 System zasilania... 8 Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej... 8 System monitoringu wizyjnego w technologii IP składał się będzie z następujących podsystemów:... 8 System transmisji danych... 8 WYMAGANIA DLA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU: SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO: Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania OBOWIĄZKI WYKONAWCY: WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 15

3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego dokumentu jest program funkcjonalno użytkowy opracowany na potrzeby wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Monitoring na terenie Dzielnicy XVI w części dotyczącej projektu monitoringu wizyjnego oraz prac budowlanych związanych z budową kanalizacji teletechnicznej i układania kabla światłowodowego dla potrzeb przedmiotowego monitoringu. Zakres prac budowlanych nie dotyczy montażu kamer, urządzeń aktywnych i konfiguracji sieci komunikacyjnej. Wykonanie projektu i budowa systemu monitoringu wizyjnego parkingów, placów zabaw i alejek spacerowych na terenie dzielnicy XVI Bieńczyce: budowa systemu transmisji danych opartego o technologię IP, zapewniającego możliwość rozbudowy w tym uruchamianie dodatkowych usług, zbudowanego w oparciu o technologię światłowodową; o światłowód jednomodowy Z-XOTKtsdD 24J o switche dostępowe/ media konwertery budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb prowadzenia kabli światłowodowych; o kanalizacja kablowa 2x HDPEØ40 o przewiert sterowany pod ulicą Broniewskiego (rurami grubościennymi z tworzywa o średnicy 110 mm) o studnie kablowe SKR-1 wykonanie zasilania; o kanalizacja kablowa DVRØ75 o kabel YKY 3x4mm 2 o dostawa i montaż ZZP 3 kpl; instalacja, podłączenie i uruchomienie 30 kamer, w tym 28 kamer zewnętrznych i 2 kamery zewnętrzne (kopułkowe), rozmieszczone według załączonego zakresu; dostawa i uruchomienie cyfrowego system rejestracji obrazu z rejestracją nagrań przez minimum 30 dni i możliwością archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki danych; zabudowa zewnętrznych szaf dostępowych zapewniających przyłączenie kamer do systemu transmisji danych i zasilania; przeszkolenie pracowników i administratorów systemu; serwis gwarancyjny.

4 Obszar objęty zadaniem 9 - kanalizacja istniejąca - kanalizacja projektowana Rysunek nr 1. Lokalizaja : 1. Kazimierzowskie 29 parking 2. Jagiellońskie 9 ogródek jordanowski 3. Jagiellońskie 3 parking 4. Kazimierzowskie 28 parking 5. Kazimierzowskie 25 ogródek jordanowski 6. Kazimierzowskie 7-18 ogródek jordanowski 7. Kazimierzowskie 15 parking 8. Przy Arce 2-5 ogródek jordanowski 9. RONDO GEN. MACZKA

5 Niniejszy Kontrakt obejmuje następujące Zadania: Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego Zadanie 2: Budowa dedykowanej sieci światłowodowej ( kanalizacja teletechniczna, infrastruktura pasywna) Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej. Zadanie 1: Projekt monitoringu wizyjnego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 oraz zadanie nr 3 przedmiotowego programu funkcjonalno użytkowego. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac. ZADANIE 2: BUDOWA DEDYKOWANEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ 1.1 Wymagania ogólne Wykonawca w ramach niniejszego Zadania wybuduje uzupełnienia do istniejącej sieć światłowodowej ZIKiT o topologii gwiaździsto-ringowej łączącej punkty dostępu z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej wykorzystując istniejące (Z-XOTKtsd 24j) jak i nowe kable światłowodowe Z-XOTKtsdD. Przebudowana i dobudowana sieć, powinna być oparta o technologię Ethernet ową. Wykorzystanie Ethernetu powinno bowiem pozwolić na łatwość integracji istniejącej sieci z siecią uzupełniającą oraz sieciami, systemami i urządzeniami korzystającymi lub będącymi korzystać z przedmiotowej szkieletowej sieci światłowodowej. 1.2 Wymagania formalne Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca uzyska decyzję na czasowe zajęcie terenu. Na czas realizacji należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go w odpowiednich jednostkach. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji kablowej.

6 Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) należy dokonać inwentaryzacji tras i wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. Należy Ułożyć światłowody Z-XOTKtsdD 24j w kanalizacji kablowej na odcinkach wskazanych na rysunku nr.1 na trasie od szafy sygnalizacji świetlnej ZIKiT zabudowanej na skrzyżowaniu Andersa- Broniewskiego ( nr 9) do ogródka jordanowskiego ( nr 8). Wykonawca powinien zaprojektować i ułożyć kabel tak aby połączyć wszystkie lokalizacje wskazane na trasie (rys. nr.1) tj. nr 1,2,3,4,5,6,7. Informacja o planowanej inwestycji - Przedmiary. światłowód Z-XOTKtsdD 24J długość 2400 mb; switche dostępowe ilość 9 szt; budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb prowadzenia kabli światłowodowych; kanalizacja kablowa 2x HDPEØ40 długość 1800 mb; Wykonanie zasilania: kanalizacja kablowa DVRØ75 długość 550 mb; kabel YKY 3x4mm2 długość 600 mb; dostawa i montaż ZZP 3 kpl; 1.3 Zakres robót budowlanych: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych Z-XOTKtsdD, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310, 1550), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, media konwerterów, etc. W celu wykonania sieci komunikacyjnej światłowodowej niezbędne jest wykonanie brakujących odcinków kanalizacji kablowej. W ramach projektu należy zaprojektować i wykonać następujące odcinki kanalizacji kablowej ( kanalizacja pierwotna z rur 2x HDPEØ40, studnie teletechniczne typu SKR-1). Stosowane materiały Przewidziane do wykonania zasadnicze i uzupełniające odcinki kanalizacji kablowych należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rur 2x HDPEØ40 i studni kablowych teletechnicznych typu SKR-1. Do budowy sieci światłowodowej należy zastosować kable światłowodowe zewnętrzne typu Z-XOTKtsdD24J z włóknami jednomodowymi o 6 włóknach w tubie. Wszystkie studnie kablowe kanalizacji pierwotnej, w których umieszczono zapasy kabli światłowodowych, mufy światłowodowe należy wyposażyć w dodatkowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieupoważnionych zamykane na kłodki systemowe (wszystkie otwierane kluczem o wzorze dostarczonym przez Zamawiającego).

7 1.3.1 Architektura sieci Budowa sieci łączności powinna być oparta o Ethernet. Wykorzystanie Ethernetu powinno pozwolić na łatwość integracji z istniejącą już siecią światłowodową zbudowaną w ramach innych zadań w mieście System UTCS Krosowanie światłowodów (łączenie) należy wykonać na projektowanych kablach światłowodowych tak aby utworzyć światłowodowe pętle lokalne. Projektowana topologia sieci powinna zapewniać ciągłość transmisji danych, awaria pojedynczego urządzenia nie powinna powodować odcięcia łączności z innymi punktami komunikacyjnymi Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej ( w ciągu ulicy Broniewskiego) Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby tejże kanalizacji (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego. Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. Usuwanie ewentualnych niedrożności kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla jest po stronie Wykonawcy. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej będącej w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej Po zasypaniu kanalizacji kablowej, a przed ułożeniem kabli należy dokonać kalibracji kanalizacji, oraz sprawdzenia głębokości jej posadowienia Kalibrację kanalizacji wykonać kalibratorem wykonanym z twardego materiału np. drewna. Wymiar kalibratora dla rury DVK 110 długość 600 mm, szerokość 66 mm Badanie kalibracji ma potwierdzić nie tylko drożność kanalizacji kablowej ale również kolejność ułożenia rur i brak przeplotu pomiędzy nimi Głębokość posadowienia kanalizacji kablowej należy wykonać metodą bez wykopową przy użyciu lokalizatorów tras kablowych. W kanalizacji pierwotnej należy zastosować uszczelki wielokrotnego użytku, dławnice czopowe zapobiegające zapiaszczeniu i zamuleniu rur oraz studzienek kablowych Pomiary sieci światłowodowej Na zbudowanej sieci światłowodowej przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące pomiary: parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną, tłumienności torów metodą transmisyjną, reflektancji złączek rozłącznych. Pomiary należy wykonać dla długości fal 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Pełny zakres pomiarów należy wykonać dla każdego toru optycznego.

8 System zasilania W celu zasilania urządzeń aktywnych systemu transmisji danych, we wskazanych miejscach, należy uzyskać niezbędne warunki przyłączeniowe. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z punktów zasilania oświetlenia, po uprzednim uzyskaniu warunków z działu oświetlenia ZIKIT i odpowiednim rozdziale instalacji zasilającej w osobnej szafie złączowo pomiarowej. Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających wraz z kablem światłowodowym z wykorzystaniem tych samych tras. Wszystkie użyte rodzaje kabli elektrycznych podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zadanie 3: Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, konfiguracja sieci komunikacyjnej. System monitoringu wizyjnego w technologii IP składał się będzie z następujących podsystemów: System transmisji danych w technologii IP System monitoringu wizyjnego na który składają się: o 26 kamer IP o System cyfrowej rejestracji nagrań System zasilania kamer oraz urządzeń aktywnych systemu transmisji danych (przełączniki, media konwertery) System transmisji danych Sieć multimedialna służąca do transmisji danych zostanie zbudowana w oparciu o technologię światłowodową. Wykorzystany zostanie światłowód jednomodowy typu Z-XOTKtsdD24J 24J układany w dedykowanej kanalizacji kablowej. Trasa kabla powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą ale z uwzględnieniem lokalizacji obiektów monitorowanych. Połączenia w części szkieletowej będą realizowane z prędkością 1 Gbps a połączenia w warstwie dostępowej z prędkością 100 Mbps. Główny punkt dystrybucyjny (krosowniczy) będzie się znajdował się w szafie dostępowej zlokalizowanej na Rondzie Generała Maczka, w której zostanie podłączony do sieci światłowodowej Miasta Kraków. Realizowana sieć multimedialna powinna uwzględniać możliwość rozbudowy i uruchamiania dodatkowych usług świadczonych w oparciu o technologię IP. Urządzenia aktywne powinny pozwolić na budowę wydzielonych logicznie sieci prywatnych (VLAN y) dla różnych usług np. osobnej dla systemu monitoringu wizyjnego. Lokalne podłączenie kamer do switchy dostępowych wykonać kablem FTP kat. min 5e. W przypadku gdy kamery znajdują się ponad 100m od switcha (licząc po długości kabla

9 sygnałowego), należy przewidzieć połączenie kamery wykorzystując kabel światłowodowy Z-XOTKtsdD 4J. Na system monitoringu wizyjnego składać będą się: Cyfrowe kamery stacjonarne: o 28 zewnętrzne zlokalizowane na słupach oświetleniowych o 2 kamery kopułkowe System cyfrowej rejestracji nagrań Wszystkie elementy systemu powinny zapewniać parametry nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej. Szafy dostępowe Szafy dostępowe w których znajdą się elementy systemu transmisji danych i realizujące funkcję konwersji z mediów światłowodowego na okablowanie miedziane, elementy systemu zasilania w tym zabezpieczenia przepięciowe, nadprądowe i odgromowe. Przewidziano zabudowę 7 szaf dostępowych. Zestawienia wymagań technicznych Kanalizacja kablowa Kanalizacje kablową wykonać z rur typu 2x HDPE Ø40. Kanalizacja ma spełniać wszystkie normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym wg PN 76/E i BN-89/ /03. Studnie kablowe z dwoma pokrywami należy wyposażyć w wywietrznik. Każda studnia prefabrykowana przed zabudową ma być pomalowana dwukrotnie specjalnym lakierem zabezpieczającym wyroby betonowe zgodnie z PN-80/B-03322/1. Wszystkie studnie muszą być przystosowane do odprowadzania wody, która dostanie się do wnętrza. Rury wprowadzone do studni należy odpowiednio uszczelnić (dławik wielokrotnego użycia). Kanalizację kablową należy wykonać zgodnie z normą TPSA -012 ZN 96. Przepusty pod drogami należy wykonywać metodą przewiertów, rurami grubościennymi z tworzywa o średnicy 110 mm zastosowane rury winny odpowiadać PN-80/C-89205/9. Kamery Przetwornik: 1/ M Progressive Scan CMOS Całkowita liczba pikseli: 2000 (H)x 1241 (V)

10 Proporcje obrazu: HD: 16:9, SD: 4:3 Obiektyw: 4.0 mm, F1.8 / 8.0 mm, F2.0 Kąt widzenia: 4.0 mm 86 st / 8.0 mm 42 st Czułość: 4.0 mm KOLOR: 0.1 F1.8 B/W: IR LED ON / 8.0 mm KOLOR: 0.1 F2.0 B/W: IR LED ON IR LED: 24 szt. DSS: x2 x8 Regulacja: 3-osiowa (Pan/Tilt/Rotation) Zasilanie: DC 12V 6W, PoE IEEE 802.3af Obudowa: Zewnętrzna, Wandaloodpoma Wymagane certyfikaty: FCC, CE, IP66, ROHS Zakres temperatur pracy: od 40 do 50 C Kompresja materiału video: H.264 Rozdzielczość: H.264:1080p/720p/D1/CIF, MJPEG:1080P/720p/D1/CIF/QCIF, MPEG- 4:720p/D1/CIF Ilość klatek: Max. 30/25 kl/s dla 1080 P/720P/D1/GF/QCIF Protokoły sieciowe: IPv4/v6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP System rejestracji nagrań System operacyjny: Linux Embedded; Możliwość podłączenia do 16 kamer IP (240 kl/s dla 1080p); Wyjścia monitorowe HDMI i VGA; Obsługa kamer o rozdzielczościach do 1920x1080 z kompresją H.264 High Profile; Cyfrowy zoom dla podglądu na żywo i odtwarzania; Prędkość odtwarzania do x300; Mobilny dostęp do systemu (Android, iphone, ipad); Obsługa 2 wewnętrznych dysków HDD SATĄ każdy do 4TB lub 1 dysku wewnętrznego i 1 jednego zewnętrznego e-sata; Nagrywanie Kompresja: H264; Rozdzielczość: 400/480 kl/s dla D1 (PAL/NTSC), maks. 240 kl/s dla 1080p Tryb nagrywania: ciągły, alarmowy (wyzwalany detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), kalendarz, ręczny Temperatura pracy: 5 st.c 40 st. C Zasilanie: 12V/5A Wymagane certyfikaty: FCC, CE, ROHS Urządzenia aktywne

11 Przełącznik Ethernet do szaf dostępowych Minimum 5 portów Gigabit Certyfikaty: CE, FCC, IC Zakres temperatur pracy: 25 do 55 C Obsługa VLAN ów Obsługa protokołu STP/RSTP Konfigurowalne powiadomienia Graficzny interfejs do zarządzania (WWW) Wymagania dla warunków technicznych i odbioru robót w zakresie instalacji monitoringu: Zamawiający wymaga, aby jakość sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania była maksymalnie wysokiej klasy uwzględniając wskazane parametry, w średniej grupie cenowej oraz posiadała niezbędne certyfikaty i spełniała wymogi UE. Zamawiający wymaga także, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji maksymalnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia i czasem usunięcia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga 3 lat gwarancji oraz konserwacji na zainstalowany system Wykonawca projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu proponowanego producenta oraz wstępnie określony typ urządzenia wraz z jego parametrami technicznymi celem umożliwienia Zamawiającemu oceny parametrów jakościowych oferowanych materiałów i urządzeń. Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego: Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu w zakresach tematycznych obejmujących: - dla administratorów całość funkcjonowania Systemu: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, - dla użytkowników: szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Systemu. Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował w szczególności zakres oraz harmonogram szkoleń. 1.4 Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania Do Wykonawcy należy (po zakończeniu realizacji Zadania, a przed jego przejęciem przez Zamawiającego), przekazanie Zamawiającemu niezbędnych do odbioru i przekazanie

12 do użytkowania oraz stałej konserwacji sygnalizacji świetlnych ulicznych dokumentacji powykonawczej i innej, w tym: Dokumentacja techniczna powykonawcza Oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu budowy wg Prawa budowlanego; Dokumentacja robót zanikowych zanikających (protokoły, dokumentacja zdjęciowa); Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1:500 - również na nośniku cyfrowym w formacie dgn oraz dwg. - kolory i warstwy tak jak PKN - warstwy ewidencji czyli granice i nr działek w kolorze zielonym Protokół pomiarów kabli Protokół pomiarów ochrony p. pożarowej. Protokół pomiarów rezystancji uziemień. Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiały zabudowane w trakcje budowy i modernizacji (kserokopie muszą być aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy). Oprogramowanie narzędziowe realizujące funkcje w zakresie zmiany parametrów, obsługi i pełnej diagnostyki systemu monitoringu(wraz z licencjami). Świadectwo inspektora nadzoru co do kompletności robót zgodnie z Prawem budowlanym. Instrukcje użytkowania i konserwacji, Inne dokumentacje techniczno-ruchowe składników Zadania oraz prawne (np. licencje na nowe lub zmienione w ramach realizacji Zadania oprogramowania) adekwatne do przedmiotu i zakresu Zadania. 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni dodatkowe sugestie Zamawiającego. W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z wymogami ustawy, przepisami oraz wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13 Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji prac odnotowując ten fakt w projekcie; Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace. Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach. Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla trasy projektowanej sieci w zakresie budowy kanalizacji pierwotnej oraz remontowanych sygnalizacji. Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby istniejącej kanalizacji pierwotnej która będzie wykorzystana dla realizacji zadania (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego Usuwanie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla jest po stronie Wykonawcy zadania. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie ZIKiT Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania. 3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru. 4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie miasta Krakowa Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

14 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z SIWZ, programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania robót, Po odbiorze końcowym, wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację po wykonawczą. 5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym. Instalacje światłowodowe i elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami szczegółowymi.

15 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 6 CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Uzgodnienie z właścicielami działek niebędących własnością gminy dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełna odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji na koszt Wykonawcy a informacje przekazane przez Zamawiającego wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę. 7 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz z poźn. zmianami). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz z poźn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz z poźn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Normy zakładowe (TP S.A.): Instrukcja T 01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych. ZN 96/TPSA 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. ZN 96/TPSA 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

16 ZN 96/TPSA 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 024 Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe. Wymagania i badania. ZN 96/TPSA 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe(wewnętrzne). Wymagania i badania. Norma Zakładowa Netia Telekom S.A. - TDC S Opracowania projektowe oraz remont/modernizacja sygnalizacji świetlnych ulicznych będących w zakresie przedmiotowego Zadania powinny być zgodne z poniższymi przepisami: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz z późn. zm.); Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Norma SEP N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Norma SEP N-SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ Dotyczy: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY opracowania technicznej dokumentacji projektowej oraz wykonania prac związanych z budową sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do Internetu i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH EiT TZ II semestr Narzędzia CAD w03 1/12 NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Zagadnienia prawne. Wykonany projekt sieci telekomunikacyjnej powinien być zgodny z

Bardziej szczegółowo

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY Firma świadczy usługi od 1986 roku tel. 601 328 063 Fax.: 22 730 17 00 REGON: 012520635, NIP:534-135-97-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2/4 05-800 Pruszków Egz. nr 1* KS POLONIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Główny cel świadomość odpowiedzialności Inwestor (świadomy swoich wymagań), Generalny wykonawca (świadomy całego procesu) inwestycyjnego)(wybór dostawców,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Prezentuje: Michał Matuszewski Ocena zakresu inwestycji. Na początek wystarczy: 1. maps.google.com 2. pilot.pl 3. inne mapy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji.

Telekomunikacyjna. Przebudowa kolizji. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Zamawiający: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU 31-586 Kraków ul. Centralna 53 Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z remontem oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej www.expando.pl expando@expando.pl fax. 914-230-725 ul. K. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel. 0 914-210-504 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa linii światłowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przyłącz światłowodowy do budynku przy ul. Hetmańskiej 45D w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 1.1. Przedmiot STWIORB...3 1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana,

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana, Piekary Śląskie, 02.07.2014 r. Ludyga Adrian PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Strupiechowskiej w miejscowości Goszczyn, gmina Goszczyn SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji teletechnicznych:

Projekt instalacji teletechnicznych: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych REMONT i MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w STRONIU ŚLĄSKIM 57-50 STRONIE ŚLĄSKIE ul. KOŚCIUSZKI 57 Projekt instalacji teletechnicznych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las Tarnowskie Góry, 02.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10 Sitel Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1 zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo