Dla kogo e-learning? autor: Waldemar Konarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla kogo e-learning? autor: Waldemar Konarski"

Transkrypt

1 Dla kogo e-learning? autor: Waldemar Konarski Jakim przeobraŝeniom podlegało nauczanie na odległość? Nauczanie na odległość istnieje juŝ ponad 300 lat. W Ameryce w roku 1700 w Stanach Zjednoczonych pojawiło się pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego. W Polsce natomiast w 1776 roku na Uniwersytecie Krakowskim podjęto próby listownego kształcenia rzemieślników. Proces nauczania tego typu uwa- Ŝam za dość ryzykowny. Być moŝe listy edukacyjne wzbogacone o szczegółową w objaśnienia szatę graficzną dałyby poŝądane efekty. Trzy lata później w Warszawie zdalnie edukowano fizyków. Począwszy od lat dwudziestych poprzedniego stulecia rozpoczęło działalność radio edukacyjne. Powszechnie wykorzystywano je do edukacji na słabo zaludnionych obszarach Australii od lat trzydziestych XX wieku. Następnie ludzkość nauczyła się przesyłać obraz i w 1945 roku z inicjatywy Uniwersytetu Stanowego Iowa rozpoczęła działalność telewizja edukacyjna, a w roku 1948 istniało juŝ w USA pięć ośrodków zajmujących się kształceniem za pomocą przekazu telewizyjnego. W Polsce w latach działała Politechnika Telewizyjna, oferująca program przygotowujący kandydatów na wyŝsze uczelnie i materiały pomocnicze dla studentów. Z nadejściem ery Internetu nastąpił lawinowy wzrost liczby ośrodków zajmujących się kształceniem zdalnym. E-learning jest najbardziej zaawansowaną technologicznie formą nauczania na odległość (ang. distance learning). Ta technologia daje moŝliwość stworzenia warunków nauczania najbardziej zbliŝonych do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Informacja moŝe docierać do ucznia w czasie rzeczywistym. Przekaz informacji odbywa się za pomocą tekstów, które uczący się moŝe czytać na ekranie z otwartych plików tekstowych lub stron WWW. MoŜe teksty zapisać w formie pliku na twardym dysku lub wydrukować i wielokrotnie je powtarzać. Nauczanie na odległość moŝe się dokonywać równieŝ z pomocą podręczników. W wyniku wykorzystania takich usług świadczonych przez Internet jak czat, komunikatory internetowe, telefonia internetowa VoIP uzyskujemy moŝliwość dialogu między uczniem i nauczycielem w czasie rzeczywistym, przy czym moŝe się to odbywać, równieŝ w warunkach konferencji, czyli między nauczycielem i grupą uczących się osób. Nie moŝna było by tego uzyskać stosując nawet szybką pocztę elektroniczną. Przy szybkim łączu internetowym moŝliwa jest juŝ dziś wideokonferencja, ale powszechność łączy o takiej przepustowości jest jeszcze rzadkością. Uczący się mogą ściągać pliki z filmem wykładu lub pokazu oraz pliki prezentacji zawierające wszystkie środki wyrazu, takie jak: tekst, grafika, wykres, zdjęcia, sekwencje filmowe itp. Technologia nauczania na odległość przebyła drogę od zwykłego listu, gdy reakcja drugiej strony procesu nauczania następowała po kilkunastu dniach, do zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym z widzącymi się wzajemnie na ekranach, nauczycielem i uczniami. Co najwaŝniejsze, moŝliwości skorzystania z dobrodziejstw technologii nauczania na odległość są juŝ dość powszechne i uczenie się tym sposobem stało się juŝ bardzo popularne wśród studentów, czyli na najwyŝszym poziomie edukacji. Na jakim poziomie edukacji moŝna zastosować nauczanie na odległość? Proces edukacyjny to przepływ informacji w celu budowania wiedzy i doświadczenia u uczącego się. Przepływ informacji nie tylko w jedną stronę od nauczyciela do ucznia. Podstawy dobrego procesu nauczania kształtują właściwe relacje między stronami procesu, tzn. informacja musi przebiegać w obie strony między nauczycielem i uczniem, lecz są to informacje o innym charakterze. Nauczyciel przekazuje wiedzę, uczeń zadaje pytania o uściślenie informacji lub usunięcie wątpliwości. Nauczyciel odpytuje ucznia, aby sprawdzić jaki jest stopień opanowania wiedzy i po to, Ŝeby podjąć decyzję co do następnych działań (powtórzyć, czy przejść do następnej partii materiału). Pytanie lub odpowiedź, które zadane zostanie z jednej ze stron rodzi reakcje po drugiej stronie. Bardzo dobrze więc, gdy proces edukacyjny staje się dialogiem nauczającego i uczącego się. Jeśli przekazywanie informacji odbywa się w sposób werbalny

2 i niewerbalny jednocześnie oraz z moŝliwością reakcji ze strony ucznia w czasie rzeczywistym, to wówczas nauczanie jest najbardziej wydajne i ma właściwości stosowanego w obecnej szkole. Nie zawsze jednak uczącemu się zaleŝy szczególnie na wydajności procesu nauczania. Czasem waŝniejsze dla uczącego się jest, aby uczyć się w domu i nie dojeŝdŝać do szkoły, ani nie mieszkać np. w bursie. WaŜniejsze dla uczącego się jest dostosowanie tempa nauki do jego moŝliwości, a takŝe moŝliwość uczenia się w dowolnym miejscu, nawet podczas wyjazdu za granicę np. do pracy. W takich sytuacjach nieodzowne jest uczenie się na odległość. Uczenie na odległość, to teŝ nauczanie, czyli proces przekazywania informacji uczącemu się tyle tylko, Ŝe bez potrzeby realnego spotykania się z nauczycielem w określonym miejscu i czasie. Podsumowaniem edukacji po określonym czasie lub po omówieniu pewnej partii materiału, jest wystawienie uczącemu się dokumentu potwierdzającego poziom wiedzy i kompetencji. W takiej sytuacji wystawiający odpowiedni dokument moŝe sprawdzić poziom wiedzy ucznia równieŝ na odległość, ale najczęściej Ŝąda od niego osobistego stawienia się w siedzibie instytucji uczącej na odległość w celu poddania się egzaminowi. Dzieje się tak dlatego, Ŝe egzamin zdawany tradycyjnymi metodami w powszechnym mniemaniu jest bardziej wiarygodny. JeŜeli nauczanie na odległość będzie miało wyŝej opisane cechy moŝe stać się alternatywnym sposobem zdobywania wykształcenia. Pytanie tylko przez kogo i na jakim poziomie kształcenia? Zastosowanie tej metody sprawdza się w formach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Grono to jest dojrzałe dydaktycznie i ma wyrobione nawyki samokształcenia, co pozwala im skuteczniej absorbować daną im wiedzę. Uogólniając moŝna stwierdzić, Ŝe nauczanie na odległość ma swoje bardzo pozytywne strony w przypadku grupy dojrzałych ludzi, pragnących podnosić swoją wiedzę i zdobywać kolejne szczeble awansu zawodowego. Nauczanie na odległość sprawdza się równieŝ w przypadku kursów, na których zdobywa się nowe kompetencje; a takŝe kursów, których ukończenie decyduje o uzyskaniu pracy lub zwiększa prawdopodobieństwo jej otrzymania. Wniosek z tego wypływa następujący: sukces odniesie osoba, która jest systematyczna i potrafi sama zdyscyplinować się do pracy. Czy w warunkach szkolnych i w jakiego typu szkole moŝna wprowadzić nauczanie na odległość? Który z trzech trybów e-learningu: synchroniczny, asynchronicznym, czy indywidualny wybrać? Pierwszy, synchroniczny nazywany bywa niekiedy trybem czasu rzeczywistego. Narzędzia wykorzystywane w nauczaniu synchronicznym pozwalają prowadzącemu oraz uczniom na swobodną komunikację, tak jak podczas tradycyjnych zajęć. Standardowo oferują dostęp poprzez przeglądarkę internetową do aplikacji będącej serwerem kursu, wirtualnej tablicy i czatu, a takŝe mechanizm synchronizacji przeglądarek uczestników kursu oraz moŝliwość komunikacji głosowej przez Sieć za pomocą technologii Voice over IP. Bardziej zaawansowane rozwiązania mają teŝ opcję wideokonferencji, z tym Ŝe wymagają znacznie szybszych łączy (min. 128 kbit/s). Lekcja w trybie synchronicznym odbywa się pod całkowitą kontrolą prowadzącego i przypomina klasyczne zajęcia wykładowe, jakie wszyscy dobrze znamy ze szkoły czy uczelni. Główną zaletą tego trybu jest niemalŝe bezpośredni kontakt z nauczycielem. Za główną wadę uwaŝa się konieczność pracy prowadzącego i uczniów w tym samym czasie. W kaŝdym typie kształcenia na dowolnym poziomie, nic nie zastąpi kontaktu nauczyciel uczeń, czy ogólniej mistrz uczeń. Kształcenie zwłaszcza osób bardzo młodych nie powinno być odpersonalizowane, nie powinno ograniczać się do egzekwowania podstawowego zasobu wiedzy sprawdzanej w sposób mechaniczny, ale powinna rozwijać wszechstronnie osobowość ucznia. MoŜna by poprzez sieć uczyć studentów niektórych przedmiotów, jednak i tu weryfikacja ich samodzielności powinna odbywać się w sposób tradycyjny. Nikt prawdopodobnie nie zaproponuje uczniom nauczania na odległość na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, gdy szkoła ta jest blisko. Ale, czy nie było by dobrym rozwiązaniem, aby z takiego sposobu edukacji i w opisanym powyŝej trybie skorzystała młodzieŝ niepełnosprawna albo młodzieŝ zainteresowana ukończeniem bardzo nowaterskiego typu szkoły, która znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania ucznia. Rozwiązanie to jest przydatne, gdy uczeń i jego rodzice są negatywnie nastawieni do ulokowania swojego dziecka w bursie. Skorzysta

3 na tym rozwiązaniu równieŝ szkoła, która nie musiałaby posiadać miejsc noclegowych, zatrudniać dodatkowych wychowawców i uruchamiać stołówki. Uczeń kształciłby się w godzinach przedpołudniowych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, a w godzinach popołudniowych spotykał się z kolegami, np. na zajęciach sportowych w pobliskiej szkole. Kontakt z rówieśnikami jest nieodzowny dla kształtowania społecznych postaw obywatelskich. Inną moŝliwością nauczania przez Internet są kursy przeprowadzane w trybie asynchronicznym. Zakłada się w tym trybie, Ŝe kontakty między uczniami i nauczycielem nie będą się odbywały w czasie rzeczywistym. Materiały poszczególnych kursów będą umieszczone w bazach danych, w których przechowywane będą równieŝ narzędzia programowe, słuŝące do prezentacji tych danych w Internecie w formacie HTML. W bazach danych znajdziemy równieŝ: mechanizmy logowania oraz rozpoznawania kursantów i prowadzących zajęcia, a takŝe testy słuŝące do sprawdzania postępów w nauce. Ze względu na brak moŝliwości kontaktu całej grupy w czasie rzeczywistym systemy asynchroniczne zawierają obsługę poczty elektronicznej, forum dyskusyjne oraz czat. Główną zaletą nauczania w tym trybie jest niezaleŝność czasowa uczestników kursu uczeń pracuje w dogodnych dla niego godzinach. Brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym moŝe być pewnym utrudnieniem, ale przecieŝ nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać nauczycielowi a, konsultować się z nim za pomocą komunikatorów internetowych, telefonii internetowej VoIP lub kontaktować się z innymi uczniami. Nauka w tym trybie jest przeznaczona dla ludzi odpowiedzialnych i chcących się uczyć. Osoby, które bez wyraźnego polecenia nauczyciela, nie będą potrafiły się zmobilizować do pracy, asynchronicznie niczego nie nauczą się. Tryb asynchroniczny moŝna by zastosować na etapie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w takich przypadkach jak: nauczanie indywidualne, koła zainteresowań, korzystanie z wiedzy wybitnych specjalistów. Na jakie trudności napotka szkoła chcąca uczyć w formie e-learning? E-learning jest najbardziej zaawansowaną technologicznie formą nauczania na odległość (ang. distance learning). Wielkie firmy zatrudniające tysiące pracowników rozsianych w filach na całym świecie, prowadzą szkolenia z wykorzystaniem technologii nauczania na odległość z wykorzystaniem Internetu i specjalnie stworzonych aplikacji, czyli w formie e-learning. ZłoŜone oprogramowanie udostępnia na serwerach baz danych materiały kursów; rejestruje, który z pracowników dokonał samokształcenia i jakie wyniki uzyskał z testu oraz jakie kompetencje sobie przyswoił. Ma to znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o awansach na określone stanowiska. Oprogramowanie udostępnia dane w zaleŝności od wpisanego kodu identyfikacyjnego. Jak widać z opisu, oprogramowanie ma właściwości zarządzania wiedzą. Firmy informują o systemach kompleksowego podejścia do nauczania na odległość, ale oprogramowanie to jest bardzo drogie i ukierunkowane raczej na potrzeby kształcenia kadr biznesowych, a nie do uŝycia w warunkach ciągle ubogiego szkolnictwa. Szkoła moŝe kupić oprogramowanie od firmy Oracle (co przy moŝliwościach finansowych szkoły jest mało prawdopodobne) lub skorzystać z darmowej wersji oprogramowania do wyŝej wymienionego celu. Zastosowanie oprogramowania wideokonferencyjnego ogranicza mała moc szkolnych komputerów i mała prędkość transmisji danych. Przy takich uwarunkowaniach pozostaje wykorzystywanie do nauczania na odległość dawno juŝ znanych narzędzi uzupełnianych o nowe funkcje rozwijającego się oprogramowania. W procesie nauczania na odległość moŝna w warunkach szkolnych wykorzystać przekazywanie sobie informacji za pomocą przekazu poczty elektronicznej i plików. MoŜna równieŝ uŝyć do przekazywania informacji zaktualizowanej szkolnej strony WWW. Zadać pytania na forum, czy otrzymać korespondencję z listy dyskusyjnej. W trakcie realizacji nauczania na odległość, do tradycyjnych czynności procesu nauczania dołączają nowe czynności lub modyfikowane są istniejące, powodując przyrost nakładów pracy nauczyciela, takich jak np: przygotowanie materiałów dydaktycznych,

4 publikacja tych materiałów, sprawdzanie wykonanych zadań przez ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o uzyskanych wynikach cząstkowych i poziomie zaawansowania opanowania celów procesu dydaktycznego, prowadzenie dokumentacji procesu: zapisywanie uczniów, wpisywanie ocen do dziennika, pomiar dydaktyczny, statystyka, raporty, komunikacja z rodzicami, Nasuwa się wniosek, Ŝe zauwaŝalny rozwój ofert nauczania na odległość w Polsce wynika w większości ze zwiększonego nakładu pracy ludzkiej, wzrostu potencjału intelektualnego zajmujących się tym osób i efektywniejszego wykorzystania tradycyjnych narzędzi Internetowych. Komfort pracy poprawiłaby aplikacja wprowadzająca automatyzację niektórych czynności i sprawiająca, Ŝe obsługiwać system mogłyby osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, przygotowujące materiały dydaktyczne do udostępniania przez Internet i znające w podstawowym stopniu programowanie w HTML-u. DuŜym udogodnieniem jest posiadanie polskiej wersji oprogramowania. E-learning moŝe być juŝ stosowany na poziomie kształcenia szkoły ponadgimnazjalnej, ale nie będzie to zjawisko o charakterze masowym i będzie wymagało od obu stron procesu kształcenia duŝej wytrwałości i systematyczności oraz ogromu pracy włoŝonej w przygotowanie materiałów dydaktycznych. Nauczaniu na odległość sprzyjać będzie zwiększenie szybkości transmisji danych w Internecie, moŝliwość zastosowania funkcjonalnych aplikacji, większe kompetencje nauczycieli, lepszy sprzęt wyposaŝenia szkoły, upowszechnienie przenośnych urządzeń komputerowych z szybkim, bezprzewodowym łączem internetowym.

5 Literatura: 1. Svetcov D. (2000), The Virtual classroom vs the real one, Forbes vol. 166 Issue 7 2. Zirkle C., Guan S. (2000), The journey into distatce education, Techniques: Connecting Eucations & Careers Vol. 75 Issue 5 3. Oblinger D. Kidwell J., (2000), Distance learning are we being realistic?, Educause Review Vol. 35 Issue 3

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych str. 4 E-learning wzorami opisany str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole...czyli czas na e-learning!

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo