Regulamin organizacji nauczania na odległość (e-learningu) w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacji nauczania na odległość (e-learningu) w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 05/14 Rektora WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2014 r. Regulamin organizacji nauczania na odległość (e-learningu) w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wprowadzenie 1. Zakres przedmiotowy niniejszego regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także strukturę i funkcje jednostek organizacyjnych wspomagających realizację projektu w powyższym zakresie w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. 2. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz.1347 z późn. zm.). c) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U nr 246 poz. 1470). d) Statut Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. e) Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. 2 Pojęcia Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1) Uczelnia Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie 2) nauczanie na odległość, kształcenie na odległość, e-learning proces nauczania, w którym wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, a komunikacja i interakcja między uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą kanałów elektronicznych, synchronicznie lub asynchronicznie 3) e-platforma system informatyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, przeznaczony do wspomagania procesu kształcenia na studiach poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość; dostęp i uczestnictwo zdalne zapewnione jest za pomocą komputera i sieci Internet

2 4) kurs e-learningowy forma zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość, która została opracowana na podstawie wytycznych metodologicznych i zamieszczona na uczelnianej platformie edukacyjnej 5) konto dostęp do e-platformy wraz z jej zasobami, historią postępów, uprawnieniami, oceną społeczności i rekomendacjami oraz z blogiem, identyfikowany jednoznacznie za pomocą loginu 6) rejestracja czynność polegająca na utworzeniu konta, dokonywana przez administratora w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do e-platformy za pośrednictwem sieci Internet 7) użytkownik e-nauczyciel lub e-student, osoba posiadająca konto i korzystająca z e- Platformy 8) e-nauczyciel użytkownik-nauczyciel o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie zajęć na e-platformie 9) e-student użytkownik-student zapisany na zajęcia 10) konto użytkownika zbiór danych związanych z użytkownikiem, takich jak dane personalne, adres itp., które przechowywane są na e-platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności dydaktycznej i informacyjnej 11) uprawnienia zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na e-platformie 12) serwis usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa oraz awariami e-platformy Rozdział 2 E-PLATFORMA 3 Użytkownicy e-platformy 1. Użytkownikami e-platformy są studenci i nauczyciele akademiccy Uczelni. 2. Użytkownikami e-platformy mogą też być pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi. 4 Biuro Informatyzacji 1. Za prawidłowość funkcjonowania e-platformy odpowiada Biuro Informatyzacji. 2. Do zadań Biura Informatyzacji należy: a) administrowanie e-platformą, b) zapewnienie infrastruktury informatyczno-technicznej do prowadzenia zajęć online, c) wsparcie pracowników Uczelni w zakresie obsługi e-platformy, d) wsparcie techniczne w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych umieszczanych na e-platformie, e) dostarczanie władzom Uczelni i wydziałów informacji dotyczących funkcjonowania e- learningu w zakresie realizacji kształcenia określonego w 5 ust. 1-6.

3 5 Zasoby e-platformy 1. Na e-platformie publikowane są materiały, pomoce dydaktyczne, serwisy szkoleniowe i informacyjne związane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów publikowane są w kursach zarządzanych przez e-nauczycieli. 3. Kursy na e-platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę organizacyjną Uczelni. 4. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60 % ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia. 5. Kursy e-learningowe wspomagają inne metody kształcenia i mogą przyjąć w szczególności formę: a) publikowanych materiałów dydaktycznych online, m.in. sylabusy do przedmiotów, konspekty, zadania, testy oraz treści kształcenia (publikacje, podręczniki, grafika, animacja, nagrania audio/video, odnośniki do stron z materiałami itd.) b) prowadzonych zajęć online, m.in. projekty grupowe, komunikowanie synchroniczne (wideokonferencja) i asynchroniczne (forum dyskusyjne), rozwiązywanie zadań itd. c) przeprowadzanych konsultacji oraz innych form zajęć przewidzianych w dydaktyce uczelni wyższej. 6. Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Metody i techniki kształcenia na odległość mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający. 7. E-Platforma zapewnia samokontrolę i kontrolę postępów każdego e-studenta w przyswajaniu treści kształcenia. 6 Wyłączenie odpowiedzialności 1. Biuro Informatyzacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania e-platformy oraz ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia. 2. Biuro Informatyzacji zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania lub usunięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. 3. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. Rozdział 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 7 Ogólne prawa i obowiązki użytkowników 1. Konta użytkowników na e-platformie tworzone są przy wykorzystaniu baz danych jednostki Uczelni właściwej do spraw pracowniczych oraz dziekanatów. 2. Uprawnienia do korzystania z e-platformy wygasają:

4 a) wraz z zakończeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi), b) w momencie utracenia statusu studenta Uczelni (w przypadku studentów). 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających dostęp do materiałów edukacyjnych osobom do tego nieuprawnionym. 4. Użytkownik korzystający z e-platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z e-platformy, jak również do przestrzegania zawartych w nich postanowień. 8 Prawa i obowiązki studenta 1. Student Uczelni ma prawo do: a) korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych, do których uzyskał dostęp, publikowanych na e-platformie i przeznaczonych dla jego grupy, b) wsparcia ze strony nauczycieli akademickich oraz Biura Informatyzacji w zakresie związanym z realizacją procesu dydaktycznego realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, c) dostępu do informacji publikowanych w e-wizytówkach nauczycieli akademickich, d) korzystania z e-konsultacji, 2. Student nie ma prawa umożliwiać osobom nieupoważnionym dostęp do materiałów dydaktycznych i danych osobowych. 3. Obowiązkiem studenta korzystającego z e-platformy jest: a) przestrzeganie zasad ustalonych przez nauczycieli akademickich, dotyczących udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, b) zgłaszanie nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia lub pracownikom Biura Informatyzacji wszelkich nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania e-platformy. 9 Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego 1. Każdy nauczyciel akademicki pracujący w Uczelni ma prawo do: a) wykorzystywania e-platformy do wspomagania realizowanych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, b) korzystania ze wsparcia technicznego ze strony Biura Informatyzacji, c) prowadzenia e-konsultacji. 2. Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do: a) posiadania i aktualizowania informacji w swojej e-wizytówce, b) właściwego administrowania stworzonych przez siebie kursów, c) przechowywania kopii zapasowych kursów na nośniku lokalnym, d) zgłaszania pracownikom Biura Informatyzacji wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem e-platformy.

5 Rozdział 4 ORGANIZACJA E-LEARNINGU 10 Organizacja kursów e-learningowych 1. Kursy e-learningowe mogą być realizowane w trybie: a) kursów tradycyjnych, wspomaganych przez materiały i narzędzia e-learningowe, b) kursów mieszanych, wykorzystujących w części tradycyjne metody kształcenia oraz w części metody typowo e-learningowe, c) pełnych kursów e-learningowych. 2. Warunkiem prowadzenia przez nauczyciela akademickiego zajęć w formie e-learningowej jest potwierdzenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi e-platformy i tworzenia kursów e- learningowych, przeprowadzonego przez Biuro Informatyzacji. Wymiar szkolenia przeprowadzonego w formie mieszanej wynosi 6 godzin (2 godziny spotkana bezpośredniego indywidualne lub zbiorowo oraz 4 godziny pracy online). Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat. 3. Warunkiem udziału w zajęciach przeprowadzonych w formie e-learningowej jest ukończenie przez studenta szkolenia w zakresie udziału w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem e- Platformy, przeprowadzonego przez Biuro Informatyzacji. Wymiar szkolenia w formie online wynosi 2 godziny. 4. Lista osób, które ukończyły szkolenie w zakresie wymienionym w ust. 2 i 3, aktualizowana jest przez Biuro Informatyzacji. 5. Każdy moduł kształcenia powinien mieć w obszarze e-platformy swój odpowiednik, zwany kursem e-learningowym. 6. Kurs e-learningowy wraz z sylabusem musi zostać założony i opublikowany przed rozpoczęciem semestru/roku. 7. Nauczyciel akademicki może przeprowadzić nie więcej niż 50% dyżurów i konsultacji dla studentów w środowisku online. O terminach dyżurów i konsultacji należy poinformować studentów na początku realizacji kursu e-learningowego. 11 Przygotowanie kursu e-learningowego 1. Przed uruchomieniem kursu e-learningowego wymaga się: a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego kursu e-learningowego przez osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, b) przygotowania kursu e-learningowego i zamieszczenia na e-platformie, c) akceptacji dziekana w kwestii uruchomienia zgłoszonych zajęć w ramach semestralnego/rocznego planu zajęć e-learningowych (załącznik nr 1). 2. Osobą odpowiedzialną za zakładanie kont użytkowników e-platformy i nadawanie odpowiednich uprawnień jest kierownik Biura Informatyzacji. 3. Sprawowanie opieki nad jakością kształcenia związaną z treściami i formami kursów e- learningowych powierza się wydziałowym komisjom ds. jakości kształcenia. 4. Nadzór nad realizacją warunków określonych w niniejszym paragrafie oraz jakością kształcenia w kwestii treści i formy kursu e-learningowego pełni dziekan.

6 12 Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie e-learningu 1. Do pensum nauczyciela akademickiego zalicza się prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Godzina zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi 1 godzinę dydaktyczną zaliczaną do pensum. 3. Czynności wykonywane w formie e-learningu są przeliczane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 4. Na wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wypadku nowych, rozbudowanych interaktywnych kursów, rektor po zasięgnięciu opinii kierownika Biura Informatyzacji, może jednorazowo wyrazić zgodę na zastosowanie innego przelicznika. 5. Nauczyciel akademicki może prowadzić, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie więcej niż 50% godzin swego pensum w ciągu roku akademickiego. 13 Weryfikacja efektów kształcenia 1. Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów ma na celu porównanie uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia. 2. Zaliczenie przedmiotu, modułu oraz egzaminy mogą odbywać się wyłącznie w siedzibie Uczelni. 14 Ewaluacja zajęć realizowanych w formie e-learningu 1. Użytkownikom kursu e-learningowego przysługuje prawo do zgłaszania uwag dotyczących merytorycznej i metodycznej strony realizowanych zajęć. 2. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie e-learningu e-studenci wypełniają umieszczoną na e-platformie ankietę ewaluacyjną, której treść określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Rozdział 5 RADA DS. NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ 15 Powołanie Rady 1. Rada ds. nauczania na odległość pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie nauczania na odległość. 2. Rada powoływana jest przez rektora. 16 Skład Rady 1. W skład Rady wchodzą lub zgłaszają swoich przedstawicieli: a) prorektor, b) dziekani wydziałów Uczelni, c) przewodniczący Uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia, d) przedstawiciele wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,

7 e) kierownik Biura Informatyzacji, f) dwóch przedstawicieli Samorządu studenckiego. 2. Przewodniczącym Rady jest prorektor lub inna osoba wskazana przez rektora. 3. Z głosem doradczym w obradach Rady mogą uczestniczyć również inne osoby. 17 Zadania Rady 4. Zakres działania Rady obejmuje: a) kształtowanie założeń nauczania na odległość w Uczelni, b) współpracę z wydziałami przy opracowywaniu oferty dydaktycznej z uwzględnieniem zajęć prowadzonych w formie nauczania na odległość, c) opiniowanie przepisów i standardów uczelnianych dotyczących nauczania na odległość. 5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący. 6. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku akademickim. Rozdział 6 PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI UMIESZCZANYCH NA E-PLATFORMIE 18 Ochrona danych osobowych Dane osobowe użytkowników e-platformy zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem rektora w zakresie ochrony danych osobowych. 19 Ochrona własności intelektualnej 1. Poza wyraźnie oznaczonymi treściami, wszystkie pozostałe zasoby i treści umieszczone na e- Platformie chronione są prawem autorskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Prawem autorskim chronione są także autorskie grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, jak również szata graficzna e-platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści. 3. Nauczyciel akademicki zachowuje prawa autorskie do publikowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych w oparciu o ogólnie obowiązujące w Uczelni zasady dotyczące utworów wytworzonych w trakcie badań naukowych i pracy dydaktycznej. 4. Nauczyciel akademicki odpowiada za publikowane w kursach treści, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Zabrania się zamieszczania na e-platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. Rozdział 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20 Zmiana regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści regulaminu rozstrzyga rektor lub kierownik Biura Informatyzacji.

8 3. Wszystkie nieobjęte niniejszym regulaminem zagadnienia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa ogólnego i wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni. 4. Regulamin może być modyfikowany po każdym zakończonym roku akademickim. 5. O każdej zmianie regulaminu Uczelnia niezwłocznie powiadamia użytkownika za pośrednictwem e-platformy. 6. Zmiana regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Uczelnią. 7. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w regulaminie użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w regulaminie, przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował nową treść regulaminu. 8. Odmowa przyjęcia zmian w regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z e- Platformy oraz skutkuje zablokowaniem i skasowaniem konta. 21 Inne obowiązki Uczelni 1. Aktualna treść regulaminu zostaje umieszczona na e-platformie. 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres 3. Uczelnia jest zobowiązana do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika e- Platformy. Rektor dr Anna Strzelecka-Ristow

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ramowe Zasady (zwane dalej Zasadami) Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej (zwanej dalej Platformą) określają: 1.1. Sposób tworzenia, zamieszczania szkoleń i kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość

1 Struktura organizacyjna. 2 Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu kształcenia na odległość REGULAMIN UCZELNIANEJ PLATFORMY MOODLE 1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i informacji oferowanych na Uczelnianej Platformie Moodle na Politechnice Gdańskiej. 1 Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin efront. str. 1

Regulamin efront. str. 1 Regulamin efront 1. Postanowienia ogólne i wstępne 1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej efront (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez SEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 15/2010/11 Dyrektora ZSE Dębica z dnia 28-02-2011 r. REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo