Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00"

Transkrypt

1 Henryk Budzisz ZPORR nr POKL /08-00 Koszalin 2009

2 Technologia JavaBeans Wprowadzenie Budowa komponentu Bean Zdarzenia Serializacja Podsumowanie nr POKL /

3 Wprowadzenie Definicja komponentu Bean Cechy komponentu Bean Komponenty wizualne Środowiska programowe Przykład: pakiet ICEBrowser nr POKL /

4 Definicja Bean jest obiektem, którego właściwości i funkcjonalność mogą być odczytywane i zmieniane zgodnie z określonym protokołem (JavaBean specification). Protokół ten określa zasady komunikacji pomiędzy Beanem, a otoczeniem (zwykle środowiskiem wizualnym). Definiując Bean definiujemy klasę, uwzględniając konwencje narzucone przez specyfikacje standardu. Nakład dodatkowej pracy na bycie komponentem Bean jest niewielki. nr POKL /

5 Cechy komponentu Bean Komponenty Bean mają szereg cech wspólnych: Wsparcie dla introspekcji (ang. introspection) - udostępnianie informacji o właściwościach i obsługiwanych zdarzeniach. Wsparcie dla dostosowywania (ang. customization) ustawiania wyglądu i zachowania komponentu. Wsparcie dla obsługi zdarzeń (ang. events) komunikacji między komponentami Wsparcie dla utrwalania (ang. persistency) zapisywania i odczytywania informacji o stanie komponentu do/z pliku. nr POKL /

6 Komponenty wizualne Większość komponentów Bean jest definiowana jako komponenty wizualne (zawierają metodę public void paint(graphics g) {... }). Takie komponenty wyprowadzane są z klasy java.awt.component (lub klas pochodnych), aby mogły być umieszczane w kontenerach. Klasy bibliotek AWT i Swing są komponentami Bean. Komponenty, które nie są wizualne (np. Timer lub ButtonGroup z biblioteki Swing), nie muszą być wyprowadzone z żadnej konkretnej klasy. nr POKL /

7 Środowiska programowe Przykłady programowe zademonstrowane zostaną w dwóch środowiskach: RealJ bardzo proste środowisko tekstowe, dające pełną kontrolę nad tekstem źródłowym programu (środowisko niczego nie dopisuje ). NetBeans złożone środowisko graficzne dużo ułatwień, ale łatwo też stracić kontrolę nad tym co się dzieje w projekcie i w tekstach źródłowych. Popularnym środowiskiem graficznym jest Eclipse. nr POKL /

8 Pakiet ICEBrowser Zestaw komponentów do budowania przeglądarki dokumentów HTML pochodzących z różnych żródeł (z połączenia HTTP, z anonimowego połączenia FTP, z lokalnego dyskowego systemu plikowego, z pliku spakowanego.jar, ze strumienia javowego Reader) Pakiet zrealizowany został w firmie ICEsoft Technologies, Inc. (www.icesoft.com). Wersja komercyjna jest bardziej rozbudowana i występuje w produktach wielu firm (Sun, Novell, Oracle,...). Komponenty zawarte są w pliku spakowanym icebrowserbean.jar. Dostępna jest również dokumentacja i przykłady użycia komponentów. nr POKL /

9 Komponenty ICEBrowser Pakiet ice.htmlbrowser zawiera oprócz klas pomocniczych trzy komponenty: Document komponent interpretujący hipertekst i zarządzający dokumentami HTTP. Zbudowany na bazie klasy Panel biblioteki AWT. Browser komponent na bazie klasy Document, umożliwiający dostęp do hipertekstu pochodzącego z różnych źródeł, prowadzenie historii, itp. ICEBrowser gotowy aplet reprezentujący przeglądarkę dokumentów hipertekstowych. nr POKL /

10 Komponent Document Dostępnych jest ok. 70 metod. Wybrane metody: gotolocation ustawia wskazany dokument w głównej ramce get-/setcurrentlocation pobiera/ustawia dokument w bieżącej ramce get-/setcurrentframe pobiera/ustawia bieżącą ramkę get-/setdocumenttitle pobiera/ustawia tytuł dokumentu getselectedtext pobiera zaznaczony tekst reload ponownie załadowuje dokument (odświeżanie) add-/removemouseoverlinklistener obsługa zdarzeń dot. linków add-/removepropertychangelistener obsługa zdarzeń dot. właściwości firepropertychange wygenerowanie zdarzenia dot. zmiany właściwości search wyszukuje podany tekst w dokumencie printdoc organizuje wydruk dokumentu HTML lub ramki nr POKL /

11 Komponent Browser Browser dziedziczy metody komponentu Document, a ponadto zawiera 12 własnych metod. Wybrane metody: gotolocation załaduj dokument HTML goback wróć do poprzedniego dokumentu goforward wróć do dokumentu wcześniejszego getbackhistory zwróć historię odwiedzin getforwardhistory - zwróć historię odwiedzin get-/setcachesize podaj/ustaw rozmiar buforu dokumentów nr POKL /

12 Zastosowania komponentów ICEBrowser do budowy systemu pomocy on-line dla aplikacji. dostęp do stron wwwz poziomu aplikacji. budowanie interfejsu dla aplikacji rozproszonych. Przykłady: Programy\RealJ\TestHTMLBrowser1 Programy\NetBeans\TestHTMLBrowser1 nr POKL /

13 Budowa komponentu Bean Konstruktor bezparametrowy Właściwości i akcesory Właściwości proste Właściwości logiczne Właściwości indeksowane Właściwości związane i ograniczone Metody publiczne komponentu nr POKL /

14 Konstruktor bezparametrowy Komponent JavaBeans musi zawierać konstruktor bezparametrowy, np.: void Button() {... } Umożliwia to dynamiczne ładowanie klasy i tworzenie obiektu przy użyciu metody Bean.instantiate(...) nr POKL /

15 Właściwości i akcesory Właściwość (ang. property) jest definiowana poprzez nazwę funkcji nazywanej akcesorem (ang. accessor). Nazwa ta rozpoczyna się przedrostkiem get-, set- lub is-. Getter jest akcesorem służącym do pobierania wartości właściwości. Przykład: getlabel definiuje właściwość label (zmiana wielkości pierwszej litery) Setter służy do ustawiania właściwości, np.: setcolor definiuje właściwość color. Zmiana właściwości jest często uzgadniana z innymi komponentami. nr POKL /

16 Właściwości proste Właściwość prosta ma pojedynczą wartość. Getter: <typ właściwości> get<nazwa właściwości> () { <definicja> } Setter: void set<nazwa właściwości> (<typ właściwości>) { <definicja> } Przykład definiowania właściwości prostej foreground: private Color color; // zmienna pomocnicza // definicja akcesorów public Color getforeground() // getter { return color; } public void setforeground(color c) // prosty setter { color = c; } nr POKL /

17 Fragment kodu klasy AbstractButton.java (Sun Microsystems) /** * Returns the button's text. the buttons text #settext */ public String gettext() { return text; } /** * Sets the button's text. text the string used to set the text #gettext * bound: true * preferred: true * attribute: visualupdate true * description: The button's text. */ public void settext(string text) { String oldvalue = this.text; this.text = text; firepropertychange(text_changed_property, oldvalue, text); updatedisplayedmnemonicindex(text, getmnemonic()); } if (accessiblecontext!= null) { accessiblecontext.firepropertychange( AccessibleContext.ACCESSIBLE_VISIBLE_DATA_PROPERTY, oldvalue, text); } if (text == null oldvalue == null!text.equals(oldvalue)) { revalidate(); repaint(); } nr POKL /

18 Właściwości logiczne Właściwość logiczna jest właściwością prostą typu boolean, ale ma inne akcesory. Getter: boolean is<nazwa właściwości> () { <definicja> } Setter: void set<nazwa właściwości> (boolean) { <definicja> } Przykład: private boolean selected; // definicja akcesorów public boolean isselected() // getter { return selected; } public void setselected(boolean sel) // prosty setter { selected = sel; } nr POKL /

19 Fragment kodu klasy AbstractButton.java (Sun Microsystems) /** * Returns the state of the button. True if the * toggle button is selected, false if it's not. true if the toggle button is selected, otherwise false */ public boolean isselected() { return model.isselected(); } /** * Sets the state of the button. Note that this method does not * trigger an <code>actionevent</code>. * Call <code>doclick</code> to perform a programatic action change. * b true if the button is selected, otherwise false */ public void setselected(boolean b) { boolean oldvalue = isselected(); model.setselected(b); } nr POKL /

20 Właściwości indeksowane Właściwość indeksowana jest tablicą elementów. Getter elementu: <typ właściwości> get<nazwa właściwości> (int) { <definicja> } Setter elementu: void set<nazwa właściwości> (int, <typ właściwości>) { <definicja> } Getter tablicy: <typ właściwości>[] get<nazwa właściwości> () { <definicja> } Setter tablicy: void set<nazwa właściwości> (<typ właściwości>[]) { <definicja> } Przykład: void setwykaz (String[]) {... } nr POKL /

21 Właściwości związane i ograniczone Właściwości komponentu mogą być związane (ang. bounded), tzn. o zmianie tej właściwości informowane są inne komponenty i reagują na tą zmianę. Właściwości komponentu mogą być ograniczane (ang. constrained), tzn. o zmianie powiadamiane są inne komponenty; zmiana dochodzi do skutku jeżeli żaden z powiadomionych komponentów nie zawetuje zmiany. Mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o generowanie i rozsyłanie odpowiednich zdarzeń. nr POKL /

22 Metody publiczne komponentu Metody publiczne komponentu są często wykorzystywane w trakcie komunikacji pomiędzy komponentami (są wywoływane w trakcie obsługi zdarzeń przychodzących z innych komponentów). Metody te powinny być synchronizowane dla zapewnienia poprawnej obsługi wywołań pochodzących z różnych wątków. nr POKL /

23 Zdarzenia Koncepcja Hierarchia zdarzeń Tworzenie słuchacza Interfejsy nasłuchu Rejestracja słuchaczy Klasa narzędziowa PropertyChangeSupport Rozgłaszanie zmian właściwości Wetowanie zmian właściwości nr POKL /

24 Koncepcja Źródło zdarzenie Słuchacz Programowa realizacja: Utworzyć obiekt Słuchacza (obiekt klasy implementującej interfejs nasłuchu lub klasy potomnej z adaptera). Przyłączyć obiekt słuchacza do jednego lub większej liczby komponentów. nr POKL /

25 Hierarchia zdarzeo Object EventObject PropertyChangeEvent AWTEvent ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent ComponentEvent ContainerEvent WindowEvent FocusEvent InputEvent KeyEvent MouseEvent nr POKL /

26 Zdarzenie ActionEvent ActionEvent(Object source, int id, String command) gdzie: source - odniesienie na obiekt, który jest źródłem zdarzenia; słuchacz może użyć metody getsource aby pobrać to odniesienie. id identyfikator liczbowy (zwykle stała ACTION_PERFORMED); słuchacz może użyć metody getid command dowolny łańcuch, np. etykietka przycisku albo nazwa opcji menu; słuchacz może użyć metody getactioncommand Przykład generowania zdarzenia: ActionEvent action = new ActionEvent(this, ActionEvent.ACTION_PERFORMED, label); Powiadamianie przyłączonego słuchacza o zdarzeniu action: listener.actionperformed(action); nr POKL /

27 Zdarzenie MouseEvent public MouseEvent(Component source, int id, long when, int modifiers, int x, int y, int clickcount, boolean popuptrigger) Parametry: source odniesienie na żródło zdarzeń id identyfikator liczbowy (patrz: dokumentacja JDK) when czas powstania zdarzenia. modifiers modyfikator wskazujący na użycie klawisza modyfikującego (np.: shift, ctr, alt). x, y- współrzędne kursora myszki. clickcount liczba kliknięć myszki związanych ze zdarzeniem. popuptrigger zmienna logiczna; prawdziwa jeżeli zdarzenie wyzwala menu rozwijane. Parametry te są dostępne z poziomu słuchacza poprzez gettery. Przykład: Programy\RealJ\TestHTMLBrowser2.java klasa Nawigacja funkcja mousereleased nr POKL /

28 Zdarzenie PropertyChangeEvent PropertyChangeEvent(Object source, String propertyname, Object oldvalue, Object newvalue) Parametry: source komponent JavaBean, który jest źródłem zdarzenia. propertyname nazwa właściwości, która została zmieniona. oldvalue poprzednia wartość właściwości. newvalue nowa wartość właściwości. Przykład generowania zdarzenia: PropertyChangeEvent propevt = new PropertyChangeEvent(this, text, oldtxt, newtxt); Jeżeli wartość właściwości jest typu prostego (np. int), musi być przekształcona w obiekt klasy opakowującej (dla int jest to Integer) nr POKL /

29 Tworzenie słuchacza Słuchacz - to klasa, która może obsługiwać zdarzenie. Każda klasa, która implementuje interfejs nasłuchu staje się Słuchaczem, np.: public class MojaKlasa implements ActionListener {... } Każda klasa implementująca interfejs musi zdefiniować metody interfejsu. Dla interfejsu ActionListener jest to: public void actionperformed(actionevent e) { // instrukcje obsługujące zdarzenie } Klasa-słuchacz może też implementować większą liczbę interfejsów nasłuchu (określamy w ten sposób zestaw obsługiwanych zdarzeń). nr POKL /

30 Interfejsy nasłuchu EventListener ActionListener Action WindowListener MouseListener MouseInputListener MouseMotionListener MenuListener PropertyChangeListener VetoableChangeListener nr POKL /

31 Interfejsy nasłuchu zmian właściwości Interfejs PropertyChangeListener ma jedną metodę: public void propertychange(propertychangeevent e) Interfejs VetoableChangeListener również ma jedną metodę: public void vetoablechange(propertychangeevent e) throws PropertyVetoException Schemat definiowania słuchacza: public class Listener implements PropertyChangeListener {... public void propertychange(propertychangeevent e) {... } // propertychange... } Przykład: Programy\RealJ\TestHTMLBrowser4 nr POKL /

32 Rejestracja słuchaczy (AWTEventMulticaster) Przykład użycia klasy bibliotecznej java.awt.awteventmulticaster do rejestrowania słuchaczy w komponencie AWT (JDK Help) public mycomponent extends Component { ActionListener actionlistener = null; public synchronized void addactionlistener(actionlistener l) { actionlistener = AWTEventMulticaster.add(actionListener, l); } public synchronized void removeactionlistener(actionlistener l){ actionlistener = AWTEventMulticaster.remove(actionListener, l); } public void processevent(awtevent e) { // when event occurs which causes "action" semantic ActionListener listener = actionlistener; if (listener!= null) { listener.actionperformed(new ActionEvent()); } } } nr POKL /

33 Rejestracja słuchaczy w kontenerze // Utility field holding table of ActionListeners. // Generic type is used to declare this container. private Vector<ActionListener> listeners = new Vector<ActionListener>(); // Registers ActionListener to receive events. public synchronized void addactionlistener(actionlistener listener) { listeners.addelement(listener); } // Removes ActionListener from the list of listeners. public synchronized void removeactionlistener(actionlistener listener) { listeners.removeelement(listener); } // Notifies all registered listeners about the event. private void fireactionperformed(actionevent event) { Vector<ActionListener> targets; synchronized (this) { targets = (Vector<ActionListener>)listeners.clone(); } } for (ActionListener target : targets) target.actionperformed(event); Przykład : Programy\NetBeans\ Beans\OvalButton.java nr POKL /

34 Klasa narzędziowa PropertyChangeSupport Wybrane metody klasy: public PropertyChangeSupport(Object sourcebean) // constructor public void addpropertychangelistener(propertychangelistener listener) public void removepropertychangelistener(propertychangelistener listener) public void firepropertychange(string propertyname, Object oldvalue, Object newvalue) public void firepropertychange(string propertyname, int oldvalue, int newvalue) public void firepropertychange(string propertyname, boolean oldvalue, boolean newvalue) public void firepropertychange(propertychangeevent evt) Dla właściwości ograniczonych stosuje się klasę VetoableChangeSupport. nr POKL /

35 Rozgłaszanie zmian właściwości Setter, który zmienia właściwość związaną powinien powiadomić o tym wszystkich słuchaczy zmian właściwości (obiekty klas implementujących interfejs PropertyChangeListener) przyłączonych do komponentu, np.: private PropertyChangeSupport propertysupport = new PropertyChangeSupport(this);... public void seturl(string URL) { String oldurl = this.url; this.url = URL; propertysupport.firepropertychange("url", oldurl, URL); } nr POKL /

36 Przykład: HyperlinkedLabel Demonstruje: Użycie klasy narzędziowej PropertyChangeSupport. Setter i getter właściwości hyperlinkcolor oraz URL. Zgłaszanie zmian właściwości hyperlinkcolor oraz URL. Implementację interfejsu MouseListener (jest słuchaczem zdarzeń MouseEvent). Sposób dodawania i usuwania słuchaczy akcji. Generowanie i rozsyłanie zdarzeń ActionEvent w odpowiedzi na kliknięcie myszki. Dorysowanie podkreślenia pod etykietką. nr POKL /

37 Wetowanie zmian właściwości Setter, który zmienia właściwość ograniczoną powinien przed tą zmianą powiadomić wszystkich przyłączonych słuchaczy implementujących interfejs VetoableChangeListener, np.: public void setcount(int newcount) throws PropertyVetoException { int oldcount = count; // count - wartość właściwości vetoablechangesupport.firevetoablechange("count",oldcount,newcount); count = newcount; // przy braku wyjątku dochodzi do zmiany } Słuchacze mogą z przesłanego zdarzenia typu PropertyChangeEvent, odczytać (getnewvalue) proponowaną nową wartość. Jeżeli proponowana nowa wartość nie może być zaakceptowana, zgłaszany jest wyjątek PropertyVetoException. Zgłoszenie wyjątku przerywa wykonywanie dalszych instrukcji (do zmiany właściwości nie dochodzi) i następuje przejście do obsługi wyjątku. nr POKL /

38 Przykład: Counter komponent JavaBeans klasa słuchacza wyjątek (exception) sterowanie wetowanie decbutton (JButton) addactionlistener addvetoablechangelistener limitator (Limitator) anonymous (ActionListener) decrement PropertyVetoExceprion addactionlistener anonymous (ActionListener) setcount counter (Counter) setcounter (JTextField) increment ostrzeganie addpropertychangelistener anonymous (ActionListener) proplistener (PropertyChangeListener) settext counterwarning (JLabel) incbutton (JButton) addactionlistener nr POKL /

39 Serializacja Wprowadzenie Serializacja do pliku binarnego Deserializacja z pliku binarnego Serializacja i deserializacja XML nr POKL /08-00

40 Wprowadzenie Serializacja komponentu oznacza zapisanie jego stanu, tzn. ustawionych (np.: przez setter, konstruktor lub inną funkcję) wartości pól w tym również pól odziedziczonych. Serializowane są również obiekty utworzone wewnątrz komponentu, np.: ustawienia czcionki lub koloru. Deserializacja komponentu oznacza odtworzenie komponentu w takim stanie w jakim był przed serializacją. Klasy obiektów serializowanych muszą implementować interfejs Serializable. Interfejs ten nie zawiera żadnych metod. Składowe klasy, których nie chcemy serializować (hasła, zmienne pomocnicze itp.) oznaczamy słowem kluczowym transient. Nie są też serializowane pola statyczne (nie należą do obiektu). nr POKL /08-00

41 Serializacja komponentów Serializację obiektu, czyli zapis stanu obiektu w pliku dyskowym realizuje metoda writeobject() z klasy ObjectOutputStream. Jest to klasa opakowująca dowolny strumień zdefiniowany przez klasę wyprowadzoną z klasy abstrakcyjnej OutputStream. Przykład: JButton przycisk = new JButton( Pomoc ); // serializacja obiektu przycisk ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream( new FileOutputStream( przycisk.ser )); out.writeobject(przycisk); // pominięto wyjątki nr POKL /

42 Deserializacja komponentów Deserializacja obiektu, czyli odczytanie stanu obiektu wcześniej zserializowanego realizuje metoda readobject() z klasy ObjectInputStream. Jest to klasa opakowująca dowolny strumień zdefiniowany przez klasę wyprowadzoną z klasy abstrakcyjnej InputStream. Przykład: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream( new FileInputStream( przycisk.ser )); // deserializacja obiektu przycisk JButton przycisk = (JButton)in.readObject(); Przykład programowy: Programy\RealJ\Serializacja.java i Programy\RealJ\Deserializacja.java. nr POKL /

43 Serializacja do dokumentu XML Możliwa jest również serializacja przez utworzenie dokumentu tekstowego XML. Klasy ObjectOutputStream i ObjectInputStream zastępuje się odpowiednio przez klasy XMLEncoder i XMLDecoder zdefiniowane w pakiecie java.beans. Klasy te mają takie same metody odczytu i zapisu: readobject() i writeobject(). Przykład: Programy\RealJ\SerializacjaXML.java i Programy\RealJ\DeserializacjaXML.java nr POKL /

44 Podsumowanie Zasady definiowania komponentu JavaBeans: Klasę definiującą komponent należy zdefiniować jako serializowaną. Należy zdefiniować konstruktor bezparametrowy. Właściwości komponentu są zdefiniowane przez zestaw setterów i getterów (również odziedziczonych). Zdarzenia obsługiwane przez komponent określone są przez parę metod addxxxlistener/removexxxlistener (gdzie: XXX jest nazwą zdarzenia) zdefiniowanych w komponencie (lub odziedziczonych). Metody publiczne komponentu powinny być synchronizowane. nr POKL /

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Programowanie obiektowe Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komponentowe

Programowanie komponentowe Programowanie komponentowe Henryk Budzisz wersja 1.0 Koszalin 2006 Wprowadzenie Beans COM NET XML CORBA H.Budzisz Program wykładów Wprowadzenie Technologia JavaBeans Technologia CORBA Technologie COM/DCOM/COM+

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00 Henryk Budzisz ZPORR Koszalin 2009 Wykaz ćwiczeo Ćw.1. Przycisk zamykajacy Ćw.2. Strzałka blokowa Uwaga: Ćwiczenia wymagają zainstalowania środowiska programistycznego NetBeans. Ćwiczenie 1 Zadania: zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

JAVA. Strumienie wejścia i wyjścia. Pliki - zapis i odczyt

JAVA. Strumienie wejścia i wyjścia. Pliki - zapis i odczyt JAVA Pliki - zapis i odczyt Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Strumienie wejścia i wyjścia Strumienie wejścia

Bardziej szczegółowo

Strumienie i serializacja

Strumienie i serializacja Strumienie i serializacja Prezentacja dostępna na Syriuszu: http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf80156 Klasy: InputStream, OutputStream, Reader i Writer W Javie hierarchia strumieni oparta jest o cztery

Bardziej szczegółowo

Graphic User Interfaces pakiet Swing

Graphic User Interfaces pakiet Swing Graphic User Interfaces pakiet Swing Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie podstaw tworzenia graficznych interfejsów przy użyciu pakietu Swing. Czas wykładu 90 minut. Można śmiało stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o apletach

Podstawowe informacje o apletach Podstawowe informacje o apletach 1 Co to są aplety? Aplety (ang. applets) są to programy napisane w Javie i uruchamiane w przeglądarce WWW po stronie klienta. Posiadają następujące cechy: wymagają obecności

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Obsługa Zdarzeń

Wykład 12: Obsługa Zdarzeń Wykład 12: Obsługa Zdarzeń Zdarzenia Aplety są sterowane zdarzeniami. Większość zdarzeń jest generowana przez: mysz klawiaturę elementy interfejsu graficznego Obsługa zdarzeń jest zawarta w pakiecie java.awt.event.

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016 Wykład 4 23 marca 2016 Graficzny interfejs użytkownika - GUI W Javie możemy skorzystać z dwóch bibliotek do tworzenia graficznych interfejsów: AWT (Abstract Windowing Toolkit) podstawowa biblioteka będaca

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu.

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu. Wstęp Java Zadanie Celem laboratorium jest zapoznanie się z podstawami platformy oraz języka Java. W ramach zadania należy przygotować aplikację zarządzania notatkami użytkownika obsługiwaną z konsoli.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

1. CZYM JEST SERIALIZACJA

1. CZYM JEST SERIALIZACJA SERIALIZACJA O CZYM POWIEMY? 1. Czym jest serializacja? 2. Jak przeprowadzić proces serializacji? 3. Jak przeprowadzić proces deserializacji? 4. Serializacja własnych klas. 5. Dobre praktyki. 6. SoapFormatter.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Swing. Tomasz Borzyszkowski

Podstawy Swing. Tomasz Borzyszkowski Podstawy Swing Tomasz Borzyszkowski Wprowadzenie Już Java 1.0 zawierała bibliotekę AWT (Abstract Window Toolkit) służącą do oprogramowania GUI. Kolejne wersje Java również wspierały to rozwiązanie. Swing

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Współbieżność w środowisku Java

Współbieżność w środowisku Java Współbieżność w środowisku Java Wątki i ich synchronizacja Zagadnienia Tworzenie wątków Stany wątków i ich zmiana Demony Synchronizacja wątków wzajemne wykluczanie oczekiwanie na zmiennych warunkowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Programowane refleksyjne i serializacja

Programowane refleksyjne i serializacja 1 Programowane refleksyjne i serializacja 1. Programowanie refleksyjne: przegląd wybranych klas z pakietu java.lang i java.lang.reflect, dynamiczne obiekty proxy. 2. Serializacja interfejs Serializable,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski Dziedziczenie Tomasz Borzyszkowski Podstawy Zobacz: Dziedzictwo1.java Dziedzictwo2.java Dziedziczenie jest jedną z podstawowych cech OOP ponieważ umożliwia łatwe implementowanie klasyfikacji hierarchicznych.

Bardziej szczegółowo

Kontenery i komponenty graficzne

Kontenery i komponenty graficzne JAVA Kontenery i komponenty graficzne Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Opracował: Andrzej Nowak Kontenery Aplikacja okienkowa składa

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Java - interfejs graficzny

Java - interfejs graficzny Java - interfejs graficzny Pakiet Swing Pakiet Swing przygotował: pawel@kasprowski.pl Czym jest Swing? Rozszerzenie AWT (Abstract Windows Toolkit) do tworzenia GUI (Graphical User Interface) w Javie import

Bardziej szczegółowo

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Konfigurowanie edytora programu za pomocą Tools/Options/Editor Konfigurowanie edytora programu za pomocą

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Interfejsy i klasy wewnętrzne

Interfejsy i klasy wewnętrzne Interfejsy i klasy wewnętrzne mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Interfejs klasy sposób komunikacji z jej obiektami (zestaw składowych publicznych). Określa on zestaw

Bardziej szczegółowo

STRUMIENIE DANYCH, SERIALIZACJA OBIEKTÓW

STRUMIENIE DANYCH, SERIALIZACJA OBIEKTÓW STRUMIENIE DANYCH, SERIALIZACJA OBIEKTÓW 1. Procedura korzystania ze strumieni danych Aby utworzyć plik: 1) Należy utworzyć obiekt (np. typu FileOutputStream), powiązany ze plikiem danych binarnych (np.

Bardziej szczegółowo

Język Java część 2 (przykładowa aplikacja)

Język Java część 2 (przykładowa aplikacja) Programowanie obiektowe Język Java część 2 (przykładowa aplikacja) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Java Java przykładowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Javadoc Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Wprowadzenie do Javadoc Treść prezentacji: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/javadoc.pdf Zadania: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/zadanie.rar

Bardziej szczegółowo

setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close);//obsługa zamykania aplikacji setvisible(true); } //wyświetlenie okna

setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close);//obsługa zamykania aplikacji setvisible(true); } //wyświetlenie okna Programowanie wizualne- pakiet Swing 1. Główny obiekt interfejsu uŝytkownika - obiekt klasy JFrame 1.1. Przykład prostej aplikacji Zdefiniowanie klasy dziedziczącej po klasie JFrame z pakietu Swing (lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) W tek 0 Komponent serwera W tek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) W tek 1 Komponent serwera W tek pochodny 3.2 Host 4 Serwer W tek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji

Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji Java Server Faces narzędzie do implementacji w wy prezentacji pojęcie komponentu powiązanie z modelem danych widok (View) jako drzewo komponentów obiekty pomocnicze: konwertery, walidatory, obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych Wywoływanie metod zdalnych model systemu obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Badania poziomu bezpieczeństwa portalu dostępowego do infrastruktury projektu PL-Grid

Badania poziomu bezpieczeństwa portalu dostępowego do infrastruktury projektu PL-Grid Badania poziomu bezpieczeństwa portalu dostępowego do infrastruktury projektu PL-Grid Tomasz Kuczyński Dział Aplikacji Tomasz Nowak Zespół Bezpieczeństwa Wrocław, 2.12.2010 r. Konferencja i3: internet

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych

Systemy operacyjne na platformach mobilnych Systemy operacyjne na platformach mobilnych Wykład 3 Grzegorz Jabłoński, Piotr Perek Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Zagadnienia wykładu Menu opcji ListActivity własny widok własny adapter

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

WSNHiD, Programowanie 2, Lab. 3. Trwałość danych

WSNHiD, Programowanie 2, Lab. 3. Trwałość danych WSNHiD, Programowanie 2, Lab. 3 Trwałość danych Wyjątki Nietypowe sytuacje, które podczas normalnego wykonywania programu nie powinny się wydarzyć obsługiwane są w języku Java za pomocą wyjątków. Przyjrzyjmy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG

Budowa aplikacji w technologii. Enterprise JavaBeans. Maciej Zakrzewicz PLOUG Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Maciej Zakrzewicz PLOUG Plan prezentacji Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA, SOAP, EJB Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans (EJB) Budowa

Bardziej szczegółowo

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Java JMX Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Plan prezentacji Wprowadzenie Specyfikacja Dodatkowe narzędzia i biblioteki Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych

Plan prezentacji. Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans. Przegląd architektur: CORBA. Cele budowy aplikacji rozproszonych Plan prezentacji Budowa aplikacji w technologii Enterprise JavaBeans Przegląd architektur aplikacji rozproszonych: CORBA,, Wprowadzenie do Enterprise JavaBeans () Budowa komponentów sesyjnych Budowa komponentów

Bardziej szczegółowo

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak

Ada-95. Dariusz Wawrzyniak Część I Wskaźniki Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Plan Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 1 Typy wskaźnikowe i obiekty wskazywane 2 3 4 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer stub szkielet sieć Mechanizm RMI umożliwia tworzenie obiektów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług

Tworzenie i wykorzystanie usług Strona 1 Co to jest usługa w systemie Android? Usługi HTTP Obsługa wywołania HTTP GET Obsługa wywołania HTTP POST Obsługa wieloczęściowego wywołania HTTP POST Usługi lokalne Usługi zdalne Tworzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii JavaServer Faces 2.1 na podstawie http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/

Wprowadzenie do technologii JavaServer Faces 2.1 na podstawie http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ Wprowadzenie do technologii JavaServer Faces 2.1 na podstawie http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ Aplikacja internetowa tworzona na podstawie bazy danych. Programowanie komponentowe 2, Zofia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uruchamianie apletów wg

Bezpieczne uruchamianie apletów wg Bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/ Zabezpieczenia przed uruchamianiem apletów na pisanych przez nieznanych autorów 1) ograniczenie możliwości odczytywania,

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Dziedziczenie klas

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7

Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7 Wykład 7 p. 1/2 Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Wykład 7 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Zdalne wywołanie

Bardziej szczegółowo

Java biblioteka Swing

Java biblioteka Swing Java biblioteka Swing Podstawowe klasy Klasa JComponent Klasa JFrame Klasa JFrame Klasa bazowa dla okien Ważne właściwości: settitle ( ) setdefaultcloseoperation ( ) setsize ( ), setlocation ( ) setlayout

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016 Wykład 5 31 marzec 2016 Klasa java.awt.panel Klasa Panel jest równocześnie komponentem (czyli może być wstawiana tam gdzie i inne komponenty) i kontenerem (można do niej wstawiać inne komponenty). Panel

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Komponenty i serwisy Wstęp: W trzeciej części przedstawione zostaną podstawowe techniki

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Strumieniowe bazy danych. Piotr i Paweł

Strumieniowe bazy danych. Piotr i Paweł Strumieniowe bazy danych Piotr i Paweł Źródła zapotrzebowania na DSMS Finanse (giełda, przewidywanie trendów, wykrywanie defraudacji, szacowanie ryzyka) Zarządzanie ruchem i wydajnością sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

Java SE Laboratorium nr 5. Temat: Obsługa zdarzeń

Java SE Laboratorium nr 5. Temat: Obsługa zdarzeń Java SE Laboratorium nr 5 Temat: Obsługa zdarzeń 1 Obsługa zdarzeń 1. Definicja i idea Każda z aplikacji zmienia swój stan (reaguje) pod wpływem zdarzeń. Mogą to być zdarzenia generowane przez urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Programowanie obiektowe The Java Tutorials http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ui/index.html Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Decorator (dekorator)

Decorator (dekorator) 1/10 Decorator (dekorator) Cel: Dołącza dynamicznie nową funkcjonalność do obiektu elastyczna alternatywa dziedziczenia. Przykład: interface iplik { void zapisz(string tekst); String odczytaj(); class

Bardziej szczegółowo

Programowanie zaawansowane

Programowanie zaawansowane Programowanie zaawansowane Ćwiczenie 6 Komunikacja silnie typowana I. Utwórz aplikację okienkową realizującą proste obliczenia arytmetyczne. Obsługa zdarzeń w aplikacji typu Windows Form Application odbywa

Bardziej szczegółowo

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod:

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: 1. Listener dla przycisku. Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: W linii 24 tworzymy globalną metodę mglobal_onclicklistener,

Bardziej szczegółowo

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 11 Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Dzień 1. Rozpoczynamy przygodę z Javą 21 Język Java 21 Programowanie obiektowe 24 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura Programowanie komputerów Programowanie obiektowe. Typy zmiennych proste i złożone Typy zmiennych "wbudowane", tj. identyfikowane przez słowa kluczowe, są określane jako proste: int short long float double

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com GUI-Swing Wstęp do tworzenia prostych aplikacji z interfejsem graficznym (GUI) przy pomocy Swing, rysowanie prostych

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4 Spis treści 1 Wątki 1 2 Tworzenie wątków 1 3 Synchronizacja 3 4 Dodatki 3 5 Algorytmy sortowania 4 6 Klasa Runnable 4 Temat: Wątki Czym są wątki. Grafika. Proste animacje. Małe podsumowanie materiału.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 5 Marcin Młotkowski 23 marca 2017 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 50 Historia Początkowe założenia Projekt OAK Sterowanie urządzeniami

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence.

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Adaptacja rozwiązania dla środowiska NetBeans 7.0.1: Łukasz Przytuła, opracowanie materiałów: Andrzej Dawidowicz Do wykonania ćwiczeń potrzebne

Bardziej szczegółowo