Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Numer 14, luty 2009 r. Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej W numerze: Fundusze UE w Małopolsce... 3 Nie zmarnujemy ani euro... 3 Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! KaŜdy moŝe dostać dotację Co prasa pisała o Małopolsce? Małopolskie wieści z Banku Multipress klient Pekao z unijnymi dotacjami SMAY czyli innowacyjnych firm droga do sukcesu Prawo w Funduszach Nowe zasady przyznawania pomocy publicznej Aktualne nabory wniosków Unijny przegląd prasy Fundusze ogólnie Inwestycje w przedsiębiorstwach Samorządy Regiony Inne Programy... 69

2 Newsletter jest redagowany przez Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Departament Klienta Biznesowego BANK PEKAO S.A. ul. świrki i Wigury 31, Warszawa Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura tel. (0-22) , fax com.pl Jakub Fulara Tel. (0-22) , Anna Stasiak Tel. (0-22) Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej Banku PEKAO S.A. Numer został zamknięty w dniu r. Newsletter Pekao w Twoim regionie! Od lutego 2009 zmienia się nie tylko siedziba naszego Biura (patrz obok), ale takŝe zakres tematyczny unijnego Newslettera Pekao. Od tego numeru co miesiąc będziemy odwiedzać jedno z polskich województw i przyglądać się jego doświadczeniom w wykorzystaniu funduszy UE. Zaczynamy od Małopolski. Na początek polecamy gorąco artykuły Urzędu Marszałkowskiego ( Nie zmarnujemy ani euro ) oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ( Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! ), a więc instytucji odpowiedzialnych za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata O moŝliwościach uzyskania dotacji w Małopolsce pisze współpracująca z Bankiem Pekao firma doradcza A1 Europe. Przeglądamy teŝ co o Małopolsce w tym i poprzednim roku pisała prasa. Szczególnie polecamy prezentację dobrych praktyk, czyli naszych Klientów, którzy z powodzeniem ubiegali się o dotację UE i wraz z bankowym finansowaniem zrealizowali projekty unijne krakowska drukarnia Multipress oraz Smay producent urządzeń dla wentylacji i klimatyzacji. Jak zwykle przyglądamy się zmianom w przepisach unijnych tym razem omawiamy zmiany przyznawania pomocy publicznej ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Stałe rubryki Newslettera to: unijny przegląd prasy z ostatniego miesiąca oraz lista aktualnych naborów wniosków. Zapraszamy do lektury! Redakcja 2

3 Fundusze UE w Małopolsce Nie zmarnujemy ani euro Jacek Woźniak, Magdalena Łasak* Choć obecna perspektywa finansowa obejmuje lata , to rok 2008 był w rzeczywistości pierwszym rokiem realnego wdraŝania programów europejskich w naszym kraju. Bogatsi o pierwsze doświadczenia, cieszący się pierwszymi sukcesami, pokonujący pierwsze trudności podejmujemy dalszy trud, by nie zmarnować ani jednego euro z pieniędzy przyznanych nam przez Unię Europejską. W sposób szczególny zaleŝy na tym samorządom województw po raz pierwszy zarządzającym własnymi programami regionalnymi. Szesnaście regionalnych programów operacyjnych było po raz pierwszy w historii negocjowane z Komisją Europejską bezpośrednio przez same województwa. Rozmowy z przedstawicielami UE prowadzone były z pomocą i przy koordynacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jednak główny cięŝar merytorycznych dyskusji i uzgadniania szczegółowych zapisów pozostawał w kompetencji poszczególnych Zarządów Województw. Przy tej okazji musimy zaznaczyć, iŝ nasz region wyjątkowo szybko przebrnął przez Ŝmudny proces negocjacji i znalazł się wśród pięciu pierwszych województw, których programy regionalne zostały przez KE zaakceptowane. Z niczego istotnego nie musieliśmy rezygnować, a nawet udało nam się sporo wywalczyć podsumowywał proces negocjacyjny Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w sierpniu 2007 roku. Pieniądze na małopolskie projekty czekają równieŝ w innych programach unijnych. Regionalnie i centralnie Wstępnie szacujemy, iŝ Małopolska w latach będzie miała do wykorzystania ponad 3,5 miliarda euro środków unijnych w róŝnych segmentach finansowania. Przeznaczone na realizację inwestycji w naszym regionie środki moŝna podzielić na dwie grupy. PROW EWT PO IiŚ MRPO POKL PO IG Komplementarność pomiędzy programami 3

4 Pierwsza z nich to pieniądze przyznane nam na samodzielną realizację kilku programów. Rozdysponowanie zagwarantowanych w nich pieniędzy zaleŝy w głównej mierze od naszego regionu i to my zadecydujemy - oczywiście zgodnie z obowiązującymi w całym kraju zasadami rozdysponowania środków unijnych jakie projekty będziemy dofinansować. NajwaŜniejszym z tych programów jest wspomniany juŝ program regionalny, na którego realizację Małopolska otrzymała mln euro. To właśnie Małopolski RPO ma zmodernizować Małopolskę i unowocześnić jej gospodarkę, wpłynąć na tak ciągle oczekiwaną poprawę infrastruktury drogowej, wzmocnić sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno na wsi jak i w miastach wybudujemy szkoły, przedszkola i sale gimnastyczne. Wzmocnimy metropolitalną pozycję Krakowa. Pieniądze trafią teŝ na ochronę środowiska oraz rozwój kultury i turystyki. Kolejnym realizowanym w Małopolsce programem jest Kapitał Ludzki, wdraŝany zarówno na poziomie centralnym jak i na szczeblu województw Na realizację komponentu regionalnego Małopolsce przypisano 502 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolska otrzymała 272 mln euro. PROW ukierunkowany jest na wsparcie niewielkich projektów na obszarach wiejskich m.in. budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Poza wymienionymi programami druga pula pieniędzy trafi do Małopolski z krajowych programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Środki z tych programów małopolscy beneficjenci mogą zdobyć startując w konkursach bądź teŝ w trybie indywidualnym. Tryb indywidualny jest w stosunku do konkursowego znacznie uproszczony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tworzy tzw. listy projektów kluczowych, na których znajdują się najwaŝniejsze dla rozwoju kraju projekty, które otrzymają dofinansowanie po spełnieniu określonych warunków w trybie pozakonkursowym. Choć na podział tych środków z programów krajowych Samorząd Województwa nie ma bezpośredniego wpływu, jednak staramy się wspierać małopolskie projekty ubiegające się o środki unijne zarówno w konkursach jak i trybie indywidualnych projektów kluczowych. Na listach podstawowych projektów kluczowych programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka wpisane zostały małopolskie przedsięwzięcia na łączną sumę dofinansowania wynoszącą ponad mln euro. Będą to np. realizacja Narodowego Centrum Radioterapii Hydronowej, budowa Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu czy teŝ projekty realizowane wraz z innymi województwami np. modernizacja linii kolejowej E 30 czy przebudowa drogi S7 - największa małopolska inwestycja, która znalazła się na liście dzięki staraniom władz województwa i ich współpracy z naszymi parlamentarzystami mln euro mln euro mln euro mln euro 194 mln euro 157 mln euro 0 MRPO PROW POKL POIŚ POIG EWT Środki unijne dla Małopolski w latach (PO IiŚ oraz PO IG wartość projektów kluczowych (przeliczenie wg kursu obowiązującego dla zamówień publicznych 1euro = 3,8771 zł), moŝliwe powiększenie kwoty o dofinansowanie dla projektów startujących w trybie konkursowym). 4 4

5 Ponadto w ramach współpracy transgranicznej na obszarze Małopolski (obszar kwalifikowany obejmuje podregion nowosądecki oraz powiat oświęcimski; poza Małopolską przygraniczne podregiony województwa śląskiego i podkarpackiego, po stronie słowackiej kraje Ŝyliński i preszowski) realizowany będzie Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka Alokacja EFRR wynosi 157,4 mln euro. Najlepiej wdraŝany program regionalny Za realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego osiem osi priorytetowych oraz Pomoc techniczną w całości odpowiada samorząd województwa. To samorząd ogłasza konkursy, przyjmuje wnioski, czuwa nad procedurą wyboru najlepszych projektów, podpisuje umowy, rozlicza przyznane środki. Jedynie na potrzeby wdraŝania działań dla przedsiębiorców czy instytucji otoczenia biznesu (Priorytet II Gospodarka regionalnej szansy) zdecydowano się powołać odrębną wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. MCP ponosi odpowiedzialność za udzielanie szczegółowych informacji na temat moŝliwości wsparcia beneficjentów w ramach wspomnianej osi priorytetowej, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Podział alokacji środków w ramach MRPO ( euro) na poszczególne priorytety 5 5

6 Jak pokazują ostatnie dane Małopolska z zarządzaniem i wdraŝaniem programu regionalnego radzi sobie świetnie. I nie jest to tylko nasza opinia sama Minister Rozwoju Regionalnego wśród najlepszych województw na pierwszym miejscu wymienia właśnie nasz region. W Małopolsce zakontraktowano juŝ 7,16 % przyznanych nam środków, część z nich została juŝ wypłacona. Mamy równieŝ pierwsze wydatki przekazane do certyfikacji! W ramach MRPO przeprowadzonych zostało juŝ 18 konkursów, z których 7 jeszcze trwa. Nie wliczając Pomocy technicznej łączna wartość podpisanych do połowy stycznia ponad 130 umów wyniosła ponad 660 mln zł. Ponadto do końca grudnia 2008 płatności na rzecz beneficjenta ze środków w ramach MRPO wyniosły (bez Pomocy technicznej) 41 mln zł. łączna wartość umów/ decyzji o dofinansowaniu, KSI 14 stycznia 2009 r , , , , , , ,00 0,00 D olnoś ląs k ie K ujaws k o- P om ors k ie Lubels k ie Lubus k ie ,96 Łódz k ie M ałopols k ie M az ow iec k ie , , , , , , , , , , , , , , ,51 O pols k ie P odk arpac k ie P odlas k ie P om ors k ie Ś ląs k ie Ś w iętok rz y s k ie W arm ińs k o- M az urs k ie W ielk opols k ie Z ac hodniopom ors k ie Najwięcej 69 umów na łączną sumę prawie 86 mln zł (stan na 13 stycznia 2009) zostało podpisanych w ramach osi 2 Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Będą to projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i ich oferty (np. rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa, zmiany w procesie produkcyjnym, unowocześnianie wyposaŝenia, modernizację środków produkcji itp.). Na jeszcze większą sumę 143 mln zł podpisano umowy w ramach Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, które przewidują realizację 11 projektów obejmujących przebudowę i modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, wyposaŝenie sal operacyjnych oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i oprogramowania 6 informatycznego niezbędnego do implementacji nowoczesnych technologii medycznych. NajwaŜniejsze małopolskie projekty Małopolski Regionalny Program Operacyjny to nie tylko konkursy i rywalizacja mająca na celu wyłonienie jak najlepszych projektów. W ramach programu Zarząd Województwa zdecydował o wyborze 36 strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, które umieścił na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ujęte w tym wykazie inwestycje realizowane są w trybie pozakonkursowym i nie podlegają uzgodnieniom z Komisją Europejską. Za najwaŝniejsze małopolskie projekty uznano przede wszystkim inwestycje ukierunkowane na wzmocnienie potencjału szkół wyŝszych (m.in. budowa kompleksu Paderevianum II UJ, budowa 6

7 Centrum Komputerowego AGH, rozbudowa czterech, subregionalnych państwowych wyŝszych szkół zawodowych) oraz przedsięwzięcia mające wzmocnić konkurencyjność Krakowa dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej, budowie hali widowiskowo-sportowej czy sali kongresowej z prawdziwego zdarzenia. Ciekawym projektem jest równieŝ plan utworzenia Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej projektu Województwa Małopolskiego, którego celem jest zapewnienie do końca 2011 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90,5% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce. Projekt Centrum Kongresowego w Krakowie Tryb indywidualny, czyli moŝliwość tworzenia wykazu indywidualnych projektów kluczowych otrzymujących finansowanie poza procedurą konkursową, jest dla regionów czymś nowym. Doświadczenia nabyte w trakcie wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego obejmowały bowiem jedynie wybór projektów na drodze konkursowej. Tryb indywidualny mimo Ŝe pomija Ŝmudną ścieŝkę konkursową, nie okazał się być wcale łatwiejszym. Projekty kluczowe jako naprawdę duŝe, waŝne i często bardzo skomplikowane, specyficzne inwestycje wymagają nie tylko codziennych szerokich konsultacji z beneficjentami projektów kluczowych, ale równieŝ szczegółowego monitoringu stanu przygotowania inwestycji. Wydaje się, Ŝe Małopolska i w tym zakresie radzi sobie dobrze. Na 36 projektów kluczowych dla 30 podpisało juŝ tzw. pre-umowy, będące pierwszym etapem w indywidualnej ścieŝce realizacji projektów. Podpisując pre-umowę beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian zaś otrzymuje wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Pre-umowa słuŝy m.in. monitorowaniu przygotowania szczegółowej dokumentacji technicznej projektu. Następnym krokiem jest przygotowanie projektów przez beneficjentów zgodnie z harmonogramem oraz ostateczne podpisanie umów o dofinansowanie. Do dnia dzisiejszego umowy te podpisało juŝ 5 beneficjentów, co stawia nas na czwartym miejscu w kraju. Środki przeznaczone na realizację wszystkich 36 projektów kluczowych wynoszą prawie 365 mln euro, co stanowi 28 % wszystkich unijnych środków MRPO. 7 7

8 Zlokalizowanie małopolskich projektów kluczowych na terenie województwa małopolskiego wg osi priorytetowych 8 8

9 1. 4. Przebudowa, rozbudowa PWSZ kolejno w Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu 5. Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej 6. Budowa kompleksu Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego Inwestycje AGH (budowa Centrum Komputerowego oraz modernizacja ACK CYFRONET) 9. Małopolska Sieć Szerokopasmowa 10. Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT Obwodnice miast: Proszowice, Zembrzyce, Dobczyce, Podegrodzie, Szczurowa, Olkusz, Wojnicz Budowa/rozbudowa dróg w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, 22. Zakupy taboru kolejowego Projekty z zakresu kultury w Krakowie (kolejno: rewaloryzacja i adaptacja budynku Muzeum Armii Krajowej, budowa Muzeum Tadeusza Kantora, budowa Małopolskiego Ogrodu 9 Sztuki w Krakowie, technologia teatru muzycznego Opery Krakowskiej, budowa Lotniczego Parku Kulturowego dla Muzeum Lotnictwa Polskiego, Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie) 29. Centrum Kongresowe 30. Wielofunkcyjna hali widowiskowo-sportowa Projekty z zakresu ochrony zdrowia w Krakowie (Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych, Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym). 34. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie 35. Projekt rezerwowy remont konserwatorski, modernizacja obiektu PAŁAC POD KRZYSZTOFORY 36. Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. 37. Rekultywacja zbiorników Czchów RoŜnów Beneficjencie nie jesteś sam Aby pomóc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania ze środków MRPO zarówno w ramach konkursu jak i w trybie indywidualnym Samorząd Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce, uruchomił nowatorski projekt doradztwa Małopolski Project Pipeline. W ramach finansowanego z pomocy technicznej MPP małopolscy potencjalni beneficjenci mogą otrzymać nawet 60 godzin bezpłatnego specjalistycznego doradztwa. Profesjonalni doradcy zweryfikują przygotowane przez beneficjentów dokumenty niezbędne do złoŝenia wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO i pomogą określić dalsze działania. W sytuacji, gdy beneficjenci nie dysponują przygotowaną dokumentacją, usługi polegają na doradztwie przy sporządzaniu dokumentów. Do dziś rozdysponowano juŝ kilkaset godzin z puli przewidzianej do wykorzystania, a wyłonieni w drodze przetargu doradcy rozpoczęli juŝ pracę. DuŜe zainteresowanie projektem potwierdza, iŝ trafił on w oczekiwania beneficjentów. Wśród jego głównych atutów moŝemy wymienić szeroki zakres merytoryczny doradztwa, czas jego trwania (do 60 h), który pozwala na wszechstronną analizę dokumentacji aplikacyjnej, zindywidualizowane traktowanie beneficjenta oraz jego projektu, a takŝe ułatwienia dla beneficjenta, czyli moŝliwość prowadzenia doradztwa w jego siedzibie. Na razie z bezpłatnego doradztwa mogą skorzystać beneficjenci działań 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej oraz beneficjenci projektów kluczowych i jednostki realizujące projekty własne Województwa Małopolskiego. Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną, zgłoszenia cały czas napływają. O zakwalifikowaniu do objęcia usługą doradztwa decyduje ich kolejność, tak więc beneficjenci wahający się nad przystąpieniem do projektu musza pamiętać, iŝ liczba godzin doradztwa jest ograniczona! Podczas gdy pierwsi beneficjenci korzystają juŝ z doradztwa, podjęto pracę nad rozszerzeniem usług świadczonych w ramach Małopolskiego Project Pipeline. Chcemy by juŝ wkrótce ze wsparcia mogli skorzystać beneficjenci projektów wymagających przygotowania dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko, instytucje otoczenia biznesu oraz beneficjenci projektów polegających na inwestycjach w infrastrukturę uzdrowiskową. 9

10 Co ciekawe - podobny projekt rozpoczyna aktualnie dopiero pół roku po Małopolsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Chcemy być coraz lepsi Zarządzanie programem operacyjnym obejmuje równieŝ, odgrywającą coraz większą rolę, ewaluację. W ubiegłym roku przeprowadzona została Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Celem badania była ocena kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący MRPO oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów wybieranych w trybie konkursowym (preselekcja) - pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji programu operacyjnego, a takŝe racjonalizacji systemu jego wdraŝania. W raporcie ewaluacyjnym zauwaŝono, iŝ stosowany obecnie katalog kryteriów uznać naleŝy za trafny i adekwatny dla poszczególnych etapów oceny projektów. Aby jednak podwyŝszyć skuteczności stosowanych kryteriów naleŝy doprecyzować ich definicje oraz zasady przyznawania punktacji, a w niektórych przypadkach takŝe metodologię kwantyfikacji. Jako przykład dobrej praktyki w tym zakresie wymieniono dokument opracowany na potrzeby wyboru projektów w ramach schematu 2.1 A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Zasady oceny wniosków: interpretacja kryteriów wyboru projektów. Zawarto w nim szczegółowe zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów wraz ze wskazaniem konkretnych elementów wniosku branych pod uwagę podczas oceny. W naszej ocenie badanie dostarczyło bardzo wielu cennych uwag oraz zaleceń, które pozwolą na udoskonalenie dotychczasowych procedur i przyjętych kryteriów. Cenny kapitał ludzki TakŜe wdraŝanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego projekty mające podnieść poziom zatrudnienia i wykształcenia oraz zmniejszyć obszary wykluczenia społecznego, przynosi wiele powodów do satysfakcji. PrzecieŜ to od Samorządu Województwa Instytucji Pośredniczącej we wdraŝaniu programu i jego jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucja WdraŜająca program) w głównej mierze zaleŝy rzeczywista sprawność w rozdysponowaniu dostępnych środków. A i tu Małopolska znajduje się w czołówce łączna wartość podpisanych do końca grudnia 2008 roku umów w ramach komponentu regionalnego jest w naszym województwie najwyŝsza i wynosi ponad 306 mln zł. Liczba zawartych umów Małopolska - łącznie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10 10

11 Stałe ulepszanie procedur, sprawniejsze przeprowadzenie konkursów, odpowiedni dobór kryteriów wyboru projektów, otwartość na współpracę z beneficjentem staramy się stale tak udoskonalać system wdraŝania programu, by w sposób jak najskuteczniejszy i najefektywniejszy zrealizować zarządzane i wdraŝanie przez województwo programy. Do tego dołączamy skuteczny lobbing, udział w konsultacjach społecznych list projektów kluczowych programów krajowych, pisemne wsparcie dla waŝnych małopolskich projektów kierowane na ręce Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych ministerstw odpowiedzialnych za wdraŝanie programów europejskich PO IiŚ i PO IG, tworzony właśnie Bank Projektów Regionalnych, zbierający informację o najwaŝniejszych projektach mających szansę na dofinansowanie, Centrum Informacyjne FEM, gdzie kaŝdy znajdzie poradę oraz zostanie przeszkolony gdzie, jak i na co moŝe starać się o środki, Małopolski Project Pipeline. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki tym działaniom w roku 2013 będziemy mogli powiedzieć, Ŝe zrobiliśmy wszystko, by wykorzystać szansę Małopolski. *Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Magdalena Łasak Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 11 11

12 Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! W Małopolsce, w ramach Programu Regionalnego na lata (MRPO), na rozwój przedsiębiorczości Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć ponad 190 mln euro. O fundusze te przedsiębiorcy mogą aplikować do II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , która nosi nazwę Gospodarka Regionalnej Szansy. W celu wdraŝania funduszy wspierających przedsiębiorczość w regionie Sejmik Województwa Małopolskiego 29 października 2007 r. powołał nową instytucję - MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MCP), które odpowiada za proces informowania o dostępnych funduszach, wybór projektów, zawieranie umów o dofinansowanie i rozliczanie dotacji. MCP, choć istnieje niewiele ponad rok ma juŝ na swoim koncie pierwsze sukcesy. Rafał Solecki - dyrektor MCP nie kryje uznania dla swoich pracowników podkreślając, Ŝe to dzięki rzetelnej pracy całego zespołu jako pierwszy w Polsce mógł w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisać z przedsiębiorcami umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i wypłacić pieniądze firmie, która po zrealizowaniu części zadań wystąpiła z wnioskiem o pierwszą transzę płatności. Co udało się osiągnąć w ubiegłym roku? W 2008 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przeszło pozytywnie proces akredytacji i w połowie roku mogło rozpocząć nabory wniosków. Pierwszy konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1. MRPO Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP został ogłoszony 19 maja 2008, natomiast właściwy nabór trwał od 9 czerwca do 8 lipca. Do MCP wpłynęło 200 wniosków o dofinansowanie. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosków złoŝonych przez małych 12 przedsiębiorców, Zarząd Województwa Małopolskiego 16 października 2008 roku 12

13 zatwierdził Uchwałą Nr 932/08 listę projektów podstawowych objętych dofinansowaniem oraz projektów rezerwowych. Początkowo na liście podstawowej znalazło się 76 firm reprezentujących róŝnorodne obszary działalności od produkcji butelek, elementów ze stali, folii termokurczliwej czy mebli biurowych poprzez wytwórnię makaronów, cukiernię, drukarnię, a nawet centrum endoskopii czy implantologii i radiologii. Po rozwiązaniu 5 % rezerwy alokacji przeznaczonej na procedurę odwoławczą oraz na skutek oszczędności wynikających ze zmiany kursu euro moŝliwe było zamieszczenie dodatkowych projektów na liście projektów podstawowych. Dzięki czemu ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane 98 firmom na realizację inwestycji rozwojowych, poprawiających konkurencyjność przedsiębiorstwa. Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw to ok. 48 mln zł. W trzecim kwartale 2008 roku został równieŝ przeprowadzony nabór wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw. W wyniku konkursu zakończonego 24 października wpłynęło 348 wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość dotacji, o jakie zawnioskowali przedsiębiorcy to ok. 38 mln. Alokacja środków przewidziana w konkursie to ,12 PLN. Obecnie kończy się ocena merytoryczna projektów. Harmonogram naborów wniosków w roku 2009 Pod koniec 2008 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach schematu B działania 2.2. MRPO. W ramach konkursu, który zakończył się 6 lutego bieŝącego roku, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły składać projekty na wsparcie inwestycji (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe, infrastrukturę, urządzenia laboratoryjne słuŝące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Konkursy dla przedsiębiorców w roku W celu łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w roku 2009 planuje znaczną intensyfikację podejmowanych działań skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Wyrazem tego będzie większa liczba ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i badawczych przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. PoniewaŜ banki prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę udzielania kredytów, 10 mln euro wsparte zostaną fundusze poręczeniowe i poŝyczkowe w ramach schematu D, działania 2.1. MCP zamierza równieŝ prowadzić kampanie medialne i docierać z ofertą szkoleniową do przedsiębiorców w małopolskich powiatach. W 2009 roku MCP zamierza przeprowadzić 7 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

14 Kto moŝe otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości i na jakie działania? Priorytet Gospodarka Regionalnej Szansy skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a takŝe do instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz szkół wyŝszych. Na co moŝna otrzymać dofinansowanie? Działanie 2.1., schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Dofinansowanie moŝe być przyznane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na: - rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, - zmianę produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP, - unowocześnienie wyposaŝenia przedsiębiorstwa, - zmianę wyrobu i usługi, w tym równieŝ zmianę w sposobie ich świadczenia, - modernizację środków produkcji. Konkursy w ramach Działania 2.1.A ogłaszane są oddzielnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego teŝ przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o dofinansowanie trzeba koniecznie zbadać, jaki jest status przedsiębiorstwa. Wniosek mikroprzedsiębiorstwa złoŝony w konkursie ogłoszonym dla małych czy średnich przedsiębiorstw będzie bowiem odrzucony z przyczyn formalnych! Podstawowe kryteria klasyfikacji przedsiębiorstwa do kategorii mikro, małego lub średniego najlepiej obrazuje poniŝszy diagram: NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe dane wartości muszą utrzymywać się przez okres 2 poprzednich lat obrachunkowych (chyba, Ŝe firma istnieje krócej). Dodatkowym elementem, który naleŝy wziąć pod uwagę jest kwestia powiązań przedsiębiorstwa. Zdarza się, Ŝe firma, która działa w Polsce i jej wyniki finansowe oraz stan zatrudnienia odpowiadają mikroprzedsiębiorstwu, jest np. związana z firmą matką w Niemczech i po zsumowaniu danych obu firm, jest kwalifikowana jako małe lub średnie przedsiębiorstwo. W zaleŝności od wielkości firmy, róŝna jest kwota dotacji, o jaką mogą wnioskować przedsiębiorcy. RóŜny jest teŝ procent dofinansowania, na które moŝe liczyć. mikroprzedsiębiorstwa do 40% - minimalna kwota wsparcia 20 tys. zł - maksymalna kwota wsparcia tys. zł małe przedsiębiorstwa do 40% - minimalna kwota wsparcia tys. zł - maksymalna kwota wsparcia - 1 mln zł średnie przedsiębiorstwa do 30% - minimalna kwota wsparcia tys. - maksymalna kwota wsparcia - 2 mln zł Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać 45%, a średnie przedsiębiorstwa 35% dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w projekcie w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o niskim wskaźniku przedsiębiorczości W Schemacie A wsparcie nie moŝe być udzielone na projekty: mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłuŝej niŝ rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP. Wsparcie jest przewidziane w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X 27 październik 2007 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Informatora dla Przedsiębiorców msp. krakow.pl. Liczymy, że wydanie październikowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo