Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Numer 14, luty 2009 r. Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej W numerze: Fundusze UE w Małopolsce... 3 Nie zmarnujemy ani euro... 3 Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! KaŜdy moŝe dostać dotację Co prasa pisała o Małopolsce? Małopolskie wieści z Banku Multipress klient Pekao z unijnymi dotacjami SMAY czyli innowacyjnych firm droga do sukcesu Prawo w Funduszach Nowe zasady przyznawania pomocy publicznej Aktualne nabory wniosków Unijny przegląd prasy Fundusze ogólnie Inwestycje w przedsiębiorstwach Samorządy Regiony Inne Programy... 69

2 Newsletter jest redagowany przez Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Departament Klienta Biznesowego BANK PEKAO S.A. ul. świrki i Wigury 31, Warszawa Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura tel. (0-22) , fax com.pl Jakub Fulara Tel. (0-22) , Anna Stasiak Tel. (0-22) Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej Banku PEKAO S.A. Numer został zamknięty w dniu r. Newsletter Pekao w Twoim regionie! Od lutego 2009 zmienia się nie tylko siedziba naszego Biura (patrz obok), ale takŝe zakres tematyczny unijnego Newslettera Pekao. Od tego numeru co miesiąc będziemy odwiedzać jedno z polskich województw i przyglądać się jego doświadczeniom w wykorzystaniu funduszy UE. Zaczynamy od Małopolski. Na początek polecamy gorąco artykuły Urzędu Marszałkowskiego ( Nie zmarnujemy ani euro ) oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ( Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! ), a więc instytucji odpowiedzialnych za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata O moŝliwościach uzyskania dotacji w Małopolsce pisze współpracująca z Bankiem Pekao firma doradcza A1 Europe. Przeglądamy teŝ co o Małopolsce w tym i poprzednim roku pisała prasa. Szczególnie polecamy prezentację dobrych praktyk, czyli naszych Klientów, którzy z powodzeniem ubiegali się o dotację UE i wraz z bankowym finansowaniem zrealizowali projekty unijne krakowska drukarnia Multipress oraz Smay producent urządzeń dla wentylacji i klimatyzacji. Jak zwykle przyglądamy się zmianom w przepisach unijnych tym razem omawiamy zmiany przyznawania pomocy publicznej ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Stałe rubryki Newslettera to: unijny przegląd prasy z ostatniego miesiąca oraz lista aktualnych naborów wniosków. Zapraszamy do lektury! Redakcja 2

3 Fundusze UE w Małopolsce Nie zmarnujemy ani euro Jacek Woźniak, Magdalena Łasak* Choć obecna perspektywa finansowa obejmuje lata , to rok 2008 był w rzeczywistości pierwszym rokiem realnego wdraŝania programów europejskich w naszym kraju. Bogatsi o pierwsze doświadczenia, cieszący się pierwszymi sukcesami, pokonujący pierwsze trudności podejmujemy dalszy trud, by nie zmarnować ani jednego euro z pieniędzy przyznanych nam przez Unię Europejską. W sposób szczególny zaleŝy na tym samorządom województw po raz pierwszy zarządzającym własnymi programami regionalnymi. Szesnaście regionalnych programów operacyjnych było po raz pierwszy w historii negocjowane z Komisją Europejską bezpośrednio przez same województwa. Rozmowy z przedstawicielami UE prowadzone były z pomocą i przy koordynacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jednak główny cięŝar merytorycznych dyskusji i uzgadniania szczegółowych zapisów pozostawał w kompetencji poszczególnych Zarządów Województw. Przy tej okazji musimy zaznaczyć, iŝ nasz region wyjątkowo szybko przebrnął przez Ŝmudny proces negocjacji i znalazł się wśród pięciu pierwszych województw, których programy regionalne zostały przez KE zaakceptowane. Z niczego istotnego nie musieliśmy rezygnować, a nawet udało nam się sporo wywalczyć podsumowywał proces negocjacyjny Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w sierpniu 2007 roku. Pieniądze na małopolskie projekty czekają równieŝ w innych programach unijnych. Regionalnie i centralnie Wstępnie szacujemy, iŝ Małopolska w latach będzie miała do wykorzystania ponad 3,5 miliarda euro środków unijnych w róŝnych segmentach finansowania. Przeznaczone na realizację inwestycji w naszym regionie środki moŝna podzielić na dwie grupy. PROW EWT PO IiŚ MRPO POKL PO IG Komplementarność pomiędzy programami 3

4 Pierwsza z nich to pieniądze przyznane nam na samodzielną realizację kilku programów. Rozdysponowanie zagwarantowanych w nich pieniędzy zaleŝy w głównej mierze od naszego regionu i to my zadecydujemy - oczywiście zgodnie z obowiązującymi w całym kraju zasadami rozdysponowania środków unijnych jakie projekty będziemy dofinansować. NajwaŜniejszym z tych programów jest wspomniany juŝ program regionalny, na którego realizację Małopolska otrzymała mln euro. To właśnie Małopolski RPO ma zmodernizować Małopolskę i unowocześnić jej gospodarkę, wpłynąć na tak ciągle oczekiwaną poprawę infrastruktury drogowej, wzmocnić sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno na wsi jak i w miastach wybudujemy szkoły, przedszkola i sale gimnastyczne. Wzmocnimy metropolitalną pozycję Krakowa. Pieniądze trafią teŝ na ochronę środowiska oraz rozwój kultury i turystyki. Kolejnym realizowanym w Małopolsce programem jest Kapitał Ludzki, wdraŝany zarówno na poziomie centralnym jak i na szczeblu województw Na realizację komponentu regionalnego Małopolsce przypisano 502 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolska otrzymała 272 mln euro. PROW ukierunkowany jest na wsparcie niewielkich projektów na obszarach wiejskich m.in. budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Poza wymienionymi programami druga pula pieniędzy trafi do Małopolski z krajowych programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Środki z tych programów małopolscy beneficjenci mogą zdobyć startując w konkursach bądź teŝ w trybie indywidualnym. Tryb indywidualny jest w stosunku do konkursowego znacznie uproszczony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tworzy tzw. listy projektów kluczowych, na których znajdują się najwaŝniejsze dla rozwoju kraju projekty, które otrzymają dofinansowanie po spełnieniu określonych warunków w trybie pozakonkursowym. Choć na podział tych środków z programów krajowych Samorząd Województwa nie ma bezpośredniego wpływu, jednak staramy się wspierać małopolskie projekty ubiegające się o środki unijne zarówno w konkursach jak i trybie indywidualnych projektów kluczowych. Na listach podstawowych projektów kluczowych programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka wpisane zostały małopolskie przedsięwzięcia na łączną sumę dofinansowania wynoszącą ponad mln euro. Będą to np. realizacja Narodowego Centrum Radioterapii Hydronowej, budowa Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu czy teŝ projekty realizowane wraz z innymi województwami np. modernizacja linii kolejowej E 30 czy przebudowa drogi S7 - największa małopolska inwestycja, która znalazła się na liście dzięki staraniom władz województwa i ich współpracy z naszymi parlamentarzystami mln euro mln euro mln euro mln euro 194 mln euro 157 mln euro 0 MRPO PROW POKL POIŚ POIG EWT Środki unijne dla Małopolski w latach (PO IiŚ oraz PO IG wartość projektów kluczowych (przeliczenie wg kursu obowiązującego dla zamówień publicznych 1euro = 3,8771 zł), moŝliwe powiększenie kwoty o dofinansowanie dla projektów startujących w trybie konkursowym). 4 4

5 Ponadto w ramach współpracy transgranicznej na obszarze Małopolski (obszar kwalifikowany obejmuje podregion nowosądecki oraz powiat oświęcimski; poza Małopolską przygraniczne podregiony województwa śląskiego i podkarpackiego, po stronie słowackiej kraje Ŝyliński i preszowski) realizowany będzie Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka Alokacja EFRR wynosi 157,4 mln euro. Najlepiej wdraŝany program regionalny Za realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego osiem osi priorytetowych oraz Pomoc techniczną w całości odpowiada samorząd województwa. To samorząd ogłasza konkursy, przyjmuje wnioski, czuwa nad procedurą wyboru najlepszych projektów, podpisuje umowy, rozlicza przyznane środki. Jedynie na potrzeby wdraŝania działań dla przedsiębiorców czy instytucji otoczenia biznesu (Priorytet II Gospodarka regionalnej szansy) zdecydowano się powołać odrębną wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. MCP ponosi odpowiedzialność za udzielanie szczegółowych informacji na temat moŝliwości wsparcia beneficjentów w ramach wspomnianej osi priorytetowej, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Podział alokacji środków w ramach MRPO ( euro) na poszczególne priorytety 5 5

6 Jak pokazują ostatnie dane Małopolska z zarządzaniem i wdraŝaniem programu regionalnego radzi sobie świetnie. I nie jest to tylko nasza opinia sama Minister Rozwoju Regionalnego wśród najlepszych województw na pierwszym miejscu wymienia właśnie nasz region. W Małopolsce zakontraktowano juŝ 7,16 % przyznanych nam środków, część z nich została juŝ wypłacona. Mamy równieŝ pierwsze wydatki przekazane do certyfikacji! W ramach MRPO przeprowadzonych zostało juŝ 18 konkursów, z których 7 jeszcze trwa. Nie wliczając Pomocy technicznej łączna wartość podpisanych do połowy stycznia ponad 130 umów wyniosła ponad 660 mln zł. Ponadto do końca grudnia 2008 płatności na rzecz beneficjenta ze środków w ramach MRPO wyniosły (bez Pomocy technicznej) 41 mln zł. łączna wartość umów/ decyzji o dofinansowaniu, KSI 14 stycznia 2009 r , , , , , , ,00 0,00 D olnoś ląs k ie K ujaws k o- P om ors k ie Lubels k ie Lubus k ie ,96 Łódz k ie M ałopols k ie M az ow iec k ie , , , , , , , , , , , , , , ,51 O pols k ie P odk arpac k ie P odlas k ie P om ors k ie Ś ląs k ie Ś w iętok rz y s k ie W arm ińs k o- M az urs k ie W ielk opols k ie Z ac hodniopom ors k ie Najwięcej 69 umów na łączną sumę prawie 86 mln zł (stan na 13 stycznia 2009) zostało podpisanych w ramach osi 2 Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Będą to projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i ich oferty (np. rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa, zmiany w procesie produkcyjnym, unowocześnianie wyposaŝenia, modernizację środków produkcji itp.). Na jeszcze większą sumę 143 mln zł podpisano umowy w ramach Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, które przewidują realizację 11 projektów obejmujących przebudowę i modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, wyposaŝenie sal operacyjnych oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i oprogramowania 6 informatycznego niezbędnego do implementacji nowoczesnych technologii medycznych. NajwaŜniejsze małopolskie projekty Małopolski Regionalny Program Operacyjny to nie tylko konkursy i rywalizacja mająca na celu wyłonienie jak najlepszych projektów. W ramach programu Zarząd Województwa zdecydował o wyborze 36 strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, które umieścił na liście projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ujęte w tym wykazie inwestycje realizowane są w trybie pozakonkursowym i nie podlegają uzgodnieniom z Komisją Europejską. Za najwaŝniejsze małopolskie projekty uznano przede wszystkim inwestycje ukierunkowane na wzmocnienie potencjału szkół wyŝszych (m.in. budowa kompleksu Paderevianum II UJ, budowa 6

7 Centrum Komputerowego AGH, rozbudowa czterech, subregionalnych państwowych wyŝszych szkół zawodowych) oraz przedsięwzięcia mające wzmocnić konkurencyjność Krakowa dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej, budowie hali widowiskowo-sportowej czy sali kongresowej z prawdziwego zdarzenia. Ciekawym projektem jest równieŝ plan utworzenia Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej projektu Województwa Małopolskiego, którego celem jest zapewnienie do końca 2011 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90,5% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce. Projekt Centrum Kongresowego w Krakowie Tryb indywidualny, czyli moŝliwość tworzenia wykazu indywidualnych projektów kluczowych otrzymujących finansowanie poza procedurą konkursową, jest dla regionów czymś nowym. Doświadczenia nabyte w trakcie wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego obejmowały bowiem jedynie wybór projektów na drodze konkursowej. Tryb indywidualny mimo Ŝe pomija Ŝmudną ścieŝkę konkursową, nie okazał się być wcale łatwiejszym. Projekty kluczowe jako naprawdę duŝe, waŝne i często bardzo skomplikowane, specyficzne inwestycje wymagają nie tylko codziennych szerokich konsultacji z beneficjentami projektów kluczowych, ale równieŝ szczegółowego monitoringu stanu przygotowania inwestycji. Wydaje się, Ŝe Małopolska i w tym zakresie radzi sobie dobrze. Na 36 projektów kluczowych dla 30 podpisało juŝ tzw. pre-umowy, będące pierwszym etapem w indywidualnej ścieŝce realizacji projektów. Podpisując pre-umowę beneficjent zobowiązuje się do przygotowania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w zamian zaś otrzymuje wsparcie finansowe i doradcze w przygotowaniu projektu. Pre-umowa słuŝy m.in. monitorowaniu przygotowania szczegółowej dokumentacji technicznej projektu. Następnym krokiem jest przygotowanie projektów przez beneficjentów zgodnie z harmonogramem oraz ostateczne podpisanie umów o dofinansowanie. Do dnia dzisiejszego umowy te podpisało juŝ 5 beneficjentów, co stawia nas na czwartym miejscu w kraju. Środki przeznaczone na realizację wszystkich 36 projektów kluczowych wynoszą prawie 365 mln euro, co stanowi 28 % wszystkich unijnych środków MRPO. 7 7

8 Zlokalizowanie małopolskich projektów kluczowych na terenie województwa małopolskiego wg osi priorytetowych 8 8

9 1. 4. Przebudowa, rozbudowa PWSZ kolejno w Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu 5. Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej 6. Budowa kompleksu Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego Inwestycje AGH (budowa Centrum Komputerowego oraz modernizacja ACK CYFRONET) 9. Małopolska Sieć Szerokopasmowa 10. Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT Obwodnice miast: Proszowice, Zembrzyce, Dobczyce, Podegrodzie, Szczurowa, Olkusz, Wojnicz Budowa/rozbudowa dróg w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, 22. Zakupy taboru kolejowego Projekty z zakresu kultury w Krakowie (kolejno: rewaloryzacja i adaptacja budynku Muzeum Armii Krajowej, budowa Muzeum Tadeusza Kantora, budowa Małopolskiego Ogrodu 9 Sztuki w Krakowie, technologia teatru muzycznego Opery Krakowskiej, budowa Lotniczego Parku Kulturowego dla Muzeum Lotnictwa Polskiego, Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie) 29. Centrum Kongresowe 30. Wielofunkcyjna hali widowiskowo-sportowa Projekty z zakresu ochrony zdrowia w Krakowie (Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych, Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym). 34. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie 35. Projekt rezerwowy remont konserwatorski, modernizacja obiektu PAŁAC POD KRZYSZTOFORY 36. Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. 37. Rekultywacja zbiorników Czchów RoŜnów Beneficjencie nie jesteś sam Aby pomóc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania ze środków MRPO zarówno w ramach konkursu jak i w trybie indywidualnym Samorząd Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce, uruchomił nowatorski projekt doradztwa Małopolski Project Pipeline. W ramach finansowanego z pomocy technicznej MPP małopolscy potencjalni beneficjenci mogą otrzymać nawet 60 godzin bezpłatnego specjalistycznego doradztwa. Profesjonalni doradcy zweryfikują przygotowane przez beneficjentów dokumenty niezbędne do złoŝenia wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO i pomogą określić dalsze działania. W sytuacji, gdy beneficjenci nie dysponują przygotowaną dokumentacją, usługi polegają na doradztwie przy sporządzaniu dokumentów. Do dziś rozdysponowano juŝ kilkaset godzin z puli przewidzianej do wykorzystania, a wyłonieni w drodze przetargu doradcy rozpoczęli juŝ pracę. DuŜe zainteresowanie projektem potwierdza, iŝ trafił on w oczekiwania beneficjentów. Wśród jego głównych atutów moŝemy wymienić szeroki zakres merytoryczny doradztwa, czas jego trwania (do 60 h), który pozwala na wszechstronną analizę dokumentacji aplikacyjnej, zindywidualizowane traktowanie beneficjenta oraz jego projektu, a takŝe ułatwienia dla beneficjenta, czyli moŝliwość prowadzenia doradztwa w jego siedzibie. Na razie z bezpłatnego doradztwa mogą skorzystać beneficjenci działań 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej oraz beneficjenci projektów kluczowych i jednostki realizujące projekty własne Województwa Małopolskiego. Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną, zgłoszenia cały czas napływają. O zakwalifikowaniu do objęcia usługą doradztwa decyduje ich kolejność, tak więc beneficjenci wahający się nad przystąpieniem do projektu musza pamiętać, iŝ liczba godzin doradztwa jest ograniczona! Podczas gdy pierwsi beneficjenci korzystają juŝ z doradztwa, podjęto pracę nad rozszerzeniem usług świadczonych w ramach Małopolskiego Project Pipeline. Chcemy by juŝ wkrótce ze wsparcia mogli skorzystać beneficjenci projektów wymagających przygotowania dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko, instytucje otoczenia biznesu oraz beneficjenci projektów polegających na inwestycjach w infrastrukturę uzdrowiskową. 9

10 Co ciekawe - podobny projekt rozpoczyna aktualnie dopiero pół roku po Małopolsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Chcemy być coraz lepsi Zarządzanie programem operacyjnym obejmuje równieŝ, odgrywającą coraz większą rolę, ewaluację. W ubiegłym roku przeprowadzona została Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Celem badania była ocena kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący MRPO oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów wybieranych w trybie konkursowym (preselekcja) - pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji programu operacyjnego, a takŝe racjonalizacji systemu jego wdraŝania. W raporcie ewaluacyjnym zauwaŝono, iŝ stosowany obecnie katalog kryteriów uznać naleŝy za trafny i adekwatny dla poszczególnych etapów oceny projektów. Aby jednak podwyŝszyć skuteczności stosowanych kryteriów naleŝy doprecyzować ich definicje oraz zasady przyznawania punktacji, a w niektórych przypadkach takŝe metodologię kwantyfikacji. Jako przykład dobrej praktyki w tym zakresie wymieniono dokument opracowany na potrzeby wyboru projektów w ramach schematu 2.1 A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Zasady oceny wniosków: interpretacja kryteriów wyboru projektów. Zawarto w nim szczegółowe zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów wraz ze wskazaniem konkretnych elementów wniosku branych pod uwagę podczas oceny. W naszej ocenie badanie dostarczyło bardzo wielu cennych uwag oraz zaleceń, które pozwolą na udoskonalenie dotychczasowych procedur i przyjętych kryteriów. Cenny kapitał ludzki TakŜe wdraŝanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego projekty mające podnieść poziom zatrudnienia i wykształcenia oraz zmniejszyć obszary wykluczenia społecznego, przynosi wiele powodów do satysfakcji. PrzecieŜ to od Samorządu Województwa Instytucji Pośredniczącej we wdraŝaniu programu i jego jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucja WdraŜająca program) w głównej mierze zaleŝy rzeczywista sprawność w rozdysponowaniu dostępnych środków. A i tu Małopolska znajduje się w czołówce łączna wartość podpisanych do końca grudnia 2008 roku umów w ramach komponentu regionalnego jest w naszym województwie najwyŝsza i wynosi ponad 306 mln zł. Liczba zawartych umów Małopolska - łącznie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 10 10

11 Stałe ulepszanie procedur, sprawniejsze przeprowadzenie konkursów, odpowiedni dobór kryteriów wyboru projektów, otwartość na współpracę z beneficjentem staramy się stale tak udoskonalać system wdraŝania programu, by w sposób jak najskuteczniejszy i najefektywniejszy zrealizować zarządzane i wdraŝanie przez województwo programy. Do tego dołączamy skuteczny lobbing, udział w konsultacjach społecznych list projektów kluczowych programów krajowych, pisemne wsparcie dla waŝnych małopolskich projektów kierowane na ręce Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych ministerstw odpowiedzialnych za wdraŝanie programów europejskich PO IiŚ i PO IG, tworzony właśnie Bank Projektów Regionalnych, zbierający informację o najwaŝniejszych projektach mających szansę na dofinansowanie, Centrum Informacyjne FEM, gdzie kaŝdy znajdzie poradę oraz zostanie przeszkolony gdzie, jak i na co moŝe starać się o środki, Małopolski Project Pipeline. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki tym działaniom w roku 2013 będziemy mogli powiedzieć, Ŝe zrobiliśmy wszystko, by wykorzystać szansę Małopolski. *Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Magdalena Łasak Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 11 11

12 Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom unijne pieniądze! W Małopolsce, w ramach Programu Regionalnego na lata (MRPO), na rozwój przedsiębiorczości Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć ponad 190 mln euro. O fundusze te przedsiębiorcy mogą aplikować do II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , która nosi nazwę Gospodarka Regionalnej Szansy. W celu wdraŝania funduszy wspierających przedsiębiorczość w regionie Sejmik Województwa Małopolskiego 29 października 2007 r. powołał nową instytucję - MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MCP), które odpowiada za proces informowania o dostępnych funduszach, wybór projektów, zawieranie umów o dofinansowanie i rozliczanie dotacji. MCP, choć istnieje niewiele ponad rok ma juŝ na swoim koncie pierwsze sukcesy. Rafał Solecki - dyrektor MCP nie kryje uznania dla swoich pracowników podkreślając, Ŝe to dzięki rzetelnej pracy całego zespołu jako pierwszy w Polsce mógł w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisać z przedsiębiorcami umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i wypłacić pieniądze firmie, która po zrealizowaniu części zadań wystąpiła z wnioskiem o pierwszą transzę płatności. Co udało się osiągnąć w ubiegłym roku? W 2008 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przeszło pozytywnie proces akredytacji i w połowie roku mogło rozpocząć nabory wniosków. Pierwszy konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1. MRPO Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP został ogłoszony 19 maja 2008, natomiast właściwy nabór trwał od 9 czerwca do 8 lipca. Do MCP wpłynęło 200 wniosków o dofinansowanie. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosków złoŝonych przez małych 12 przedsiębiorców, Zarząd Województwa Małopolskiego 16 października 2008 roku 12

13 zatwierdził Uchwałą Nr 932/08 listę projektów podstawowych objętych dofinansowaniem oraz projektów rezerwowych. Początkowo na liście podstawowej znalazło się 76 firm reprezentujących róŝnorodne obszary działalności od produkcji butelek, elementów ze stali, folii termokurczliwej czy mebli biurowych poprzez wytwórnię makaronów, cukiernię, drukarnię, a nawet centrum endoskopii czy implantologii i radiologii. Po rozwiązaniu 5 % rezerwy alokacji przeznaczonej na procedurę odwoławczą oraz na skutek oszczędności wynikających ze zmiany kursu euro moŝliwe było zamieszczenie dodatkowych projektów na liście projektów podstawowych. Dzięki czemu ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane 98 firmom na realizację inwestycji rozwojowych, poprawiających konkurencyjność przedsiębiorstwa. Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach konkursu dla małych przedsiębiorstw to ok. 48 mln zł. W trzecim kwartale 2008 roku został równieŝ przeprowadzony nabór wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw. W wyniku konkursu zakończonego 24 października wpłynęło 348 wniosków o dofinansowanie. Całkowita wartość dotacji, o jakie zawnioskowali przedsiębiorcy to ok. 38 mln. Alokacja środków przewidziana w konkursie to ,12 PLN. Obecnie kończy się ocena merytoryczna projektów. Harmonogram naborów wniosków w roku 2009 Pod koniec 2008 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach schematu B działania 2.2. MRPO. W ramach konkursu, który zakończył się 6 lutego bieŝącego roku, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły składać projekty na wsparcie inwestycji (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe, infrastrukturę, urządzenia laboratoryjne słuŝące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Konkursy dla przedsiębiorców w roku W celu łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w roku 2009 planuje znaczną intensyfikację podejmowanych działań skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Wyrazem tego będzie większa liczba ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i badawczych przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. PoniewaŜ banki prowadzą coraz bardziej restrykcyjną politykę udzielania kredytów, 10 mln euro wsparte zostaną fundusze poręczeniowe i poŝyczkowe w ramach schematu D, działania 2.1. MCP zamierza równieŝ prowadzić kampanie medialne i docierać z ofertą szkoleniową do przedsiębiorców w małopolskich powiatach. W 2009 roku MCP zamierza przeprowadzić 7 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

14 Kto moŝe otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości i na jakie działania? Priorytet Gospodarka Regionalnej Szansy skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a takŝe do instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz szkół wyŝszych. Na co moŝna otrzymać dofinansowanie? Działanie 2.1., schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Dofinansowanie moŝe być przyznane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na: - rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, - zmianę produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP, - unowocześnienie wyposaŝenia przedsiębiorstwa, - zmianę wyrobu i usługi, w tym równieŝ zmianę w sposobie ich świadczenia, - modernizację środków produkcji. Konkursy w ramach Działania 2.1.A ogłaszane są oddzielnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego teŝ przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o dofinansowanie trzeba koniecznie zbadać, jaki jest status przedsiębiorstwa. Wniosek mikroprzedsiębiorstwa złoŝony w konkursie ogłoszonym dla małych czy średnich przedsiębiorstw będzie bowiem odrzucony z przyczyn formalnych! Podstawowe kryteria klasyfikacji przedsiębiorstwa do kategorii mikro, małego lub średniego najlepiej obrazuje poniŝszy diagram: NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe dane wartości muszą utrzymywać się przez okres 2 poprzednich lat obrachunkowych (chyba, Ŝe firma istnieje krócej). Dodatkowym elementem, który naleŝy wziąć pod uwagę jest kwestia powiązań przedsiębiorstwa. Zdarza się, Ŝe firma, która działa w Polsce i jej wyniki finansowe oraz stan zatrudnienia odpowiadają mikroprzedsiębiorstwu, jest np. związana z firmą matką w Niemczech i po zsumowaniu danych obu firm, jest kwalifikowana jako małe lub średnie przedsiębiorstwo. W zaleŝności od wielkości firmy, róŝna jest kwota dotacji, o jaką mogą wnioskować przedsiębiorcy. RóŜny jest teŝ procent dofinansowania, na które moŝe liczyć. mikroprzedsiębiorstwa do 40% - minimalna kwota wsparcia 20 tys. zł - maksymalna kwota wsparcia tys. zł małe przedsiębiorstwa do 40% - minimalna kwota wsparcia tys. zł - maksymalna kwota wsparcia - 1 mln zł średnie przedsiębiorstwa do 30% - minimalna kwota wsparcia tys. - maksymalna kwota wsparcia - 2 mln zł Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać 45%, a średnie przedsiębiorstwa 35% dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w projekcie w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o niskim wskaźniku przedsiębiorczości W Schemacie A wsparcie nie moŝe być udzielone na projekty: mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłuŝej niŝ rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP. Wsparcie jest przewidziane w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

15 mikroprzedsiebiorstw kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 2.1, schemat B - Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów, W ramach tego schematu wspierane będą działania związane z rozwojem wzajemnej współpracy oraz budowaniem powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Szkoły wyŝsze, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i MŚP prowadzące powiązania kooperacyjne mogą otrzymać do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w maksymalnej wysokości do 1mln zł. Alternatywą dla instytucji otoczenia biznesu jest równieŝ schemat C działania 2.1 Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu. W ramach tego schematu IOB mogą otrzymać do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w maksymalnej wysokości 1mln zł. na zakup wyposaŝenia i dostosowania pomieszczeń, by lepiej świadczyć usługi dla przedsiębiorców, przygotować i wdroŝyć nowy pakiet usług dla przedsiębiorców, stworzyć lub rozwinąć sieć instytucji otoczenia biznesu, rozwinąć system innowacji w regionie, utworzyć ogniwa pośredniczące między jednostkami naukowo badawczymi, szkołami a biznesem, utworzyć i rozwinąć regionalne ośrodki ukierunkowane na współpracę między istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowacji w regionie. Dzięki schematowi D - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw moŝna otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych czyli od 1 do10 mln zł na projekty związane z utworzeniem nowych lub powiększeniem kapitału istniejących funduszy poŝyczkowych, poręczeniowych i innych, alternatywnych pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. W ramach działania Wsparcie komercjalizacji badań naukowych dotację mogą uzyskać jednostki naukowe, szkoły wyŝsze, organizacje pozarządowe i MŚP. Schemat A Projekty badawcze przewiduje dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez jednostki naukowo badawcze na rzecz przedsiębiorstw oraz do 60% w przypadku badań przedkonkurencyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo jednostka naukowo badawcza. Maksymalna wartość projektu to 400 tys. zł. Natomiast schemat B działania Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój przeznaczony jest dla MŚP, które chcą zainwestować w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne słuŝące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Maksymalna wartość projektu to 400 tys. zł. Wysokość dofinansowania wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych w projekcie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. Ze wsparcia w ramach II Osi Priorytetowej MRPO wyłączone są: projekty z branŝy handlu detalicznego i branŝy turystycznej (W przypadku branŝy turystycznej wsparcie w ramach działania 3.1 MRPO) osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS; wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej ). Bezpłatne szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, aby ułatwić potencjalnym beneficjentom uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących przygotowania projektu kwalifikującego się do dofinansowania w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, organizuje bezpłatne szkolenia na terenie całego województwa, podczas których uczestnicy uzyskują kompleksowe informacje dotyczące m.in. wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz pozostałej dokumentacji konkursowej, kosztów kwalifikowanych w projekcie, kryteriów formalnych oraz merytorycznych wyboru wniosku do dofinansowania

16 Zdj. Pracownicy Zespołu Informacji i Promocji - Magdalena Piasecka i Marcin Grega podczas szkolenia dla beneficjentów. W roku 2008 w szkoleniach organizowanych przez MCP wzięło udział ok osób, a z bezpłatnych konsultacji bezpośrednich lub telefonicznych skorzystało ok osób. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń znajdą Państwo na stronie internetowej Infolinia: Punkt Konsultacyjny Ul. Kordylewskiego 11 (parter) Kraków UWAGA! W celu skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego naleŝy wcześniej ustalić telefonicznie datę i godzinę konsultacji: Kontakt: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Ul. Kordylewskiego 11 (I piętro) Kraków tel

17 KaŜdy moŝe dostać dotację Dorota Czech* KaŜdy moŝe dostać dotację to mit, ale jest w nim ziarno prawdy. Nawet jeśli wniosek o dofinansowanie obejmuje inwestycję pozornie w danym programie wykluczoną. Wielu małopolskich przedsiębiorców moŝe otrzymać dotacje, gdy tylko rzetelnie przeanalizuje programy unijne dostępne w województwie i dopasuje swoje inwestycje do wymogów programowych. Wachlarz moŝliwości Analizując dokumenty programów widzimy ogromne spektrum moŝliwości: w Małopolsce są dotacje dostępne dla hotelarstwa (MRPO 3.1 D), inne są przewidziane dla projektów stricte inwestycyjnych (MRPO 2.1 A, POIG 4.4), jeszcze inne dla zielonych inwestycji (MRPO 7.2), są równieŝ fundusze na rozbudowę sieci internetowych (POIG 8.4), a nawet przetwórcy rolno-spoŝywczy mogą skorzystać z dofinansowanie (PROW 123). To jedynie niektóre działania dostępne dla małopolskich firm, które juŝ trwają lub ruszają wkrótce (Harmonogram naborów) 1. Jak widać z powyŝszych danych, w Małopolsce, oprócz regionalnego programu dostępne są równieŝ te ogólnopolskie, a w kaŝdym z nich znajduje się od kilku do kilkunastu osi priorytetowych, one z kolei zawierają kilka działań, czasem podzielonych dodatkowo pod względem beneficjentów lub zakresu na schematy A, B Daje to gąszcz programów, w których kaŝde działanie moŝe mieć osobną dokumentację spójną z dokumentacją programu lub ogólnymi wytycznymi związanymi z osiami priorytetowymi. RóŜnorodność jest tak wielka, Ŝe kaŝdy niemal przedsiębiorca z niepokojem myśli a moja firma? Gdzie powinienem składać wniosek?. Rozwiązaniem tego problemu powinna być tajemnicza linia demarkacyjna. Tajemnicza linia JuŜ podczas pierwszego spotkania z doradcą bankowym lub unijnym przedsiębiorca słyszy magiczne słowa linia demarkacyjna. W załoŝeniach linia demarkacyjna powinna precyzyjnie określać na jaki program powinien być składany konkretny wniosek. W myśl za tym formalnie przy wyborze programu waŝne jest: 1. jakie przedsiębiorstwo składa wniosek (mikro, małe, średnie czy duŝe) oraz jakie ma PKD, 2. jaka jest inwestycja (czy jest związana z ochroną środowiska, innowacyjnością, turystyką, etc.) jakiej dotyczy branŝy (wiele branŝ jest wykluczonych z dotacji w konkretnym działaniu/programie lub we wszystkich programach), 3. jaki będzie czas jej realizacji kiedy planowane jest jej rozpoczęcie. Dlatego teŝ naleŝy pamiętać, Ŝe wybór odpowiedniego programu to nie kwestia firmy, a przede wszystkim zakresu inwestycji. Ze względu na to, pierwszym działaniem przedsiębiorcy zamierzającego starać się o dotację powinno być dopasowanie inwestycji do odpowiedniego programu i przygotowanie dokumentacji konkursowej. Przy okazji analizowania dokumentów moŝe okazać się na przykład, Ŝe zbędne z punktu widzenia zarządu firmy certyfikaty, przyniosą wymierną korzyść pod postacią dodatkowych punktów dla wniosku. Albo otrzymana przez firmę niedawno prestiŝowa nagroda moŝe stanowić o powodzeniu projektu. Niewątpliwie Unia wspiera firmy pręŝne, sprawne w działaniu i innowacyjne. I choć wszystkie te elementy mają duŝe znaczenie, niemoŝliwe jest ustalenie jednoznacznej listy istotnych spraw mających wpływ na szanse uzyskania dotacji. Niby łatwo, a jednak Wszystkie informacje związane z dotacjami są bezpłatnie dostępne w Internecie, jednak wybór programu jest bardzo trudny. Linia demarkacyjna miała z zasady ułatwić wybór programu i precyzyjnie określić w ramach którego z nich moŝe zostać złoŝony wniosek o dofinansowanie danego projektu. Stało się jednak inaczej. Pierwsze projekty ruszyły ponad rok temu, więc wiemy juŝ, iŝ linia demarkacyjna mająca ułatwić wybór programu nie do końca się sprawdziła. Dlaczego? OtóŜ niejasne przepisy spowodowały, Ŝe wiele projektów pozornie niewpisujących się w ramy konkretnego programu otrzymało jednak dotację. Dlatego kaŝdy przypadek naleŝy rozpatrywać indywidualnie. Przykładowo: nawet jeśli 17

18 w konkretnym przypadku linia wskazuje, iŝ projekt nie powinien być dofinansowany, gdyŝ dotyczy inwestycji związanej z ochroną środowiska warto się zastanowić, czy jest to kluczowy element inwestycji. W przypadku, gdy elementy prośrodowiskowe są jedynie uzupełnieniem projektu, to linia demarkacyjna nie obowiązuje. Reasumując, jeśli inwestycja jest nietypowa, doradztwo najwyŝszej klasy specjalistów moŝe okazać się kluczem do sukcesu i umoŝliwić złoŝenie wniosku nie dając się zwieść pozornym wykluczeniom. *Dorota Czech Starszy Konsultant ds. Funduszy Europejskich Firma doradcza A1 EUROPE Sp z o.o. ul. Zamoyskiego Kraków

19 Co prasa pisała o Małopolsce? Przegląd artykułów od lutego 2008 do lutego 2009 Niektóre regiony zrezygnowały z wcześniejszego wypłacania części unijnych dotacji. W województwach pomorskim i warmińskomazurskim nie będzie się stosować zaliczek. W województwie lubelskim zamiast zaliczek wprowadzono szybką ścieŝkę refundacji, a w małopolskim wartość dotacji w formie zaliczki moŝe wynieść maksymalnie 40%. Nie wszyscy beneficjenci pomocy unijnej będą mogli skorzystać z zaliczek Gazeta Prawna 26 lutego 2008, str. 7 Wielkopolska ma juŝ za sobą pierwszy konkurs o unijne dotacje dla firm i dlatego dokumenty konkursowe są dopięte na ostatni guzik. Fatalnie wygląda sytuacja w Małopolsce i na Pomorzu, gdzie przedsiębiorcy nie dostali jeszcze wniosku o dotacje. Przedsiębiorcy nie wszędzie mają dostęp do dokumentacji Gazeta Prawna 17 kwietnia 2008, str. D4 Choć nie jest zwycięzcą zestawienia, jest małopolskim miastem, które najbardziej zyskuje na funduszach unijnych. Kraków zdobył prawie 50% unijnych pieniędzy wydawanych w województwie małopolskim. Kraków najbardziej zyskuje na funduszach unijnych Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2008, Europejska Gmina Europejskie Miasto str. B1 Przeszkody biurokratyczne piętrzą przed samorządami urzędnicy krajowy, a nie jacyś w Brukseli mówi Jacek Latko, burmistrz LibiąŜa (małopolskie). Jesteśmy wszędzie, gdzie moŝna zdobyć pieniądze na inwestycje Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2008, Europejska Gmina Europejskie Miasto str. B3 Nie wyobraŝam sobie, by moŝna skutecznie realizować inwestycje samorządowe bez mechanizmu prefinansowania mówi Marek Sowa, wicemarszałek województwa małopolskiego Samorządy Małopolski dostaną zaliczki na inwestycje Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2008, Europejska Gmina Europejskie Miasto str. B1 GP po raz drugi w tym roku nagrodziła samorządy, które najlepiej wydają unijne fundusze. Ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto 2008: Małopolskie, Śląskie, Łódzkie, Świętokrzyskie. 19 LibiąŜ, Bytom, Pabianice i Wąchock najlepiej radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji Gazeta Prawna, 10 kwietnia 2008, str. 7 Małopolska długi czas była regionem, do którego pozostałe musiały równać, jeŝeli chodzi o korzystanie z funduszy europejskich mówi Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego. Małopolska wśród liderów Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2008, Europejska Gmina Europejskie Miasto str. B1 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od lat prowadzi działania na rzecz kompleksowego wsparcia regionalnego rynku pracy, poprzez promocję przedsiębiorczości oraz świadczenie usług szkoleniowo - doradczych na rzecz mieszkańców Małopolski. Przez szkolenia i doradztwo do aktywności zawodowej Dziennik Polski (dodatek: PRACA) 22 kwietnia 2008, str. 9 Do 2013 roku w Małopolsce moŝe zostać zainwestowane nawet trzy i pół - do czterech miliardów euro, jeśli wziąć pod uwagę budowę ponadregionalnych szlaków kolejowych, dróg i autostrad, inwestycje z listy projektów indywidualnych i z programu operacyjnego. Jak to się robi w Krakowie FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1 kwietnia 2008 Str.: 63 Dla bogatych - za biedna, a dla biednych - za bogata. Rząd podliczył, ile unijnych dotacji ze wszystkich programów dostały województwa w ostatnich latach. - Trudno się cieszyć, kiedy duŝe na pierwszy rzut oka kwoty unijnych pieniędzy przeliczymy na głowę mieszkańca. RóŜnice między regionami są bardzo duŝe - podkreślał prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Krzysztof Krzysztofiak. - Bo kiedy na mieszkańca województwa dolnośląskiego przypadło wiatach średnio 3,4 tys. zł, na poznaniaka 2,2 tys. zł, to na Małopolanina 1,7 zł - wymieniał. Polska średnia to 2,4 tys. zł. Oskubana Małopolska GAZETA WYBORCZA KRAKÓW 30 kwiecień 2008 Str.: 4 WIELICKA KOPALNIA UMIE DBAĆ O KASĘ Kopalnia Soli w Wieliczce wykorzystała 1,2 mln zł dotacji na szkolenia swoich pracowników. Z tej 19

20 kwoty aŝ 840 tys. zł pochodziło ze środków unijnych. Tytuł pisma: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA Data: Str.: 4 LICZBA DNIA 96 proc. - tyle wykorzystało juŝ województwo małopolskie z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Tytuł pisma: PULS BIZNESU Data: HARACZ Z UNIJNYCH DOTACJI CBA zatrzymało właściciela krakowskiej firmy zajmującej się przeprowadzaniem szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską i budŝet państwa. Tytuł pisma: GAZETA WYBORCZA KRAKÓW Data: Str.: MAŁOPOLSKICH FIRM UBIEGA SIĘ O DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Unijnych dotacji nie wystarczy dla wszystkich firm, które się o nie starały w Małopolsce. W puli konkursu jest 40 mln zł, a zapotrzebowanie jest ponad dwa razy większe. Tytuł pisma: GAZETA PRAWNA Data: Str.: 6 JEST ZASTRZYK DLA KRAKOWA 20 mln EUR unijnego dofinansowania otrzyma budowa Centrum Kongresowego w Krakowie. Wczoraj władze miasta i województwa małopolskiego podpisały wstępną umowę w sprawie inwestycji, której całkowity koszt określono na 250 mln zł. Tytuł pisma: PULS BIZNESU Data: Str.: 7 MAŁOPOLSKA - EUROPEJSKI REGION Małopolskie projekty realizowane w ramach ZPORR: m.in.: Obwodnica Starego Sącza, Krakowska karta miejska, Sortownia odpadów w Rabce Zdroju, Rozbudowa PWSZ w Nowym Sączu, Audytorium Maximum UJ - Il etap budowy, Modernizacja budynku szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI Data: Str.: I UNIJNE PIENIĄDZE Z GWARANCJAMI NA TORY I TURYSTYKĘ W MAŁOPOLSCE Podziemny Dworzec Główny PKP w Krakowie, modernizacja linii kolejowych w aglomeracji krakowskiej, modernizacja i rozbudowa sieci tramwajowej w Krakowie i zakup nowych tramwajów, szlaki nowej przygody w zabytkowej 20 Kopalni Soli "Wieliczka" oraz szlak turystyczny "Śladem europejskiej toŝsamości Krakowa" po podziemiach Rynku Głównego - to małopolskie projekty, które dopisano do listy inwestycji z gwarancjami na unijne dotacje. Tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI Data: Str.: 5 WOJEWODA ROZLICZY OPERĘ Za kilka dni będzie wiadomo, czy wojewoda małopolski zgodzi się na wydłuŝenie terminu budowy Opery Krakowskiej o dwa miesiące. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego analizują, czy nowy termin będzie rzeczywiście ostateczny i zagwarantuje zakończenie i rozliczenie inwestycji współfinansowanej z unijnych pieniędzy. Tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI Data: Str.: 4 OSTATNIA SZANSA OPERY Termin zakończenia budowy nowego gmachu Opery Krakowskiej zostanie wydłuŝony do października. Dodatkowe dwa miesiące na zakończenie wszystkich robót to ostatnia szansa na uratowanie ponad 30 mln zł unijnej dotacji. - Jeśli nowy termin nie zostanie dotrzymany, stracimy te pieniądze - ostrzega wojewoda małopolski Jerzy Miller. Tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI Data: Str.: 6 TAK ROZKRĘCA SIĘ MAŁOPOLSKA EKOLOGIA Przydomowe oczyszczalnie ścieków, farmy wiatrowe, kolektory słoneczne na dachach - idą rekordowe pieniądze na ekologiczne inwestycje w Małopolsce. Na dachu co trzeciego domu w uzdrowiskowej Szczawnicy juŝ za kilka miesięcy pojawią się kolektory słoneczne, które ogrzeją wodę i zmniejszą wydatki na ogrzewanie domów zimą. Inwestycję o wartości prawie 8,5 mln zl finansują Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10 proc. wartości pokryją mieszkańcy Szczawnicy. Wniosek o dofinansowanie kolektorów o wartości 15 mln zl złoŝyła teŝ gmina Mszana Dolna. Dotąd znajdowały się one tylko na dachach obiektów uŝyteczności publicznej, teraz będą teŝ na dachach prywatnych domów. W skali kraju wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wynosi zaledwie 4 proc. Pod tym względem znajdujemy się w ogonie Europy. Zmienić to mają unijne programy. Na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków mogą liczyć mieszkańcy gmin Zator, Spytkowice, Osiek, Przeciszów i Brzeźnica. Unia Europejska dopłaci połowę wartości inwestycji. 20

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN 1 Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną

Bardziej szczegółowo

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci jest wojewódzk

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r. KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Fundusze europejskie dla przedsiębiorców GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Wsparcie sektora MŚP w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

atwiające pozyskiwanie

atwiające pozyskiwanie Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Rozwiązania zania ułatwiaju atwiające pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorc biorców w w ramach MRPO Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne. PO Innowacyjna Gospodarka. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej. PO Infrastruktura i Środowisko.

Regionalne Programy Operacyjne. PO Innowacyjna Gospodarka. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej. PO Infrastruktura i Środowisko. Fundusze strukturalne 2007-2013 Szanse i zagrożenia Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Olkusz, 14 maja 2007 r. Układ celów NSRO i programów operacyjnych Poprawa jakości funkcjonowania instytucji

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa Działania Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

biuletyn Fundusze europejskie dla Małopolski Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3

biuletyn Fundusze europejskie dla Małopolski Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3 biuletyn Biuletyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Numer 3 Fundusze europejskie dla Małopolski 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 1 Małopolski Regionalny

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Informacja Zawodowa Wojewódzki Urząd Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu Informacja Zawodowa Wykaz instytucji znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza - oferujących wsparcie ze środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1458 /10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Komplementarność wdraŝania polityki rozwoju.

Komplementarność wdraŝania polityki rozwoju. Programy pomocowe dostępne na szczeblu regionalnym. Komplementarność wdraŝania polityki rozwoju. Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Polityka spójności UE W celu wzmocnienia ( ) spójności

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1398/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo