Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard"

Transkrypt

1 za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

2 Spis treści: I Pismo Prezesa Zarządu str 3 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe str 5 Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego str 6 III Sprawozdanie z działalności Grupy PC Guard str 34 1 Stan prawny i władze Grupy str 35 1a Informacje dotyczące podmiotu zależnego str 36 2 Charakterystyka działalności Grupy str 37 3 Osiągnięcia Grupy str 37 4 Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Grupy str 38 5 Ocena uzyskanych efektów str 40 6 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy str 42 7 Opis czynników ryzyka i zagrożeń str 43 8 Przewidywany rozwój Grupy str 43 III Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości str 45 IV Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych str 47 V Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym str 48 VI VII Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok Grupy Kapitałowej PC Guard SA str 50 Dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PC Guard za rok obrotowy 2006 str 65

3 I Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Na początku 2006 roku postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele zawodowe oraz biznesowe Chcieliśmy, aby zarówno nasz produkt system klasy ERP był funkcjonalnie jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy niż do tej pory oraz by kształt w jakim funkcjonowała do tej pory spółka PC Guard nabrała jeszcze dojrzalszej formy Dziś jesteśmy dumni, bowiem realizując projekty wdrożeń aplikacji naszego autorstwa widzimy, że dzięki nam wielu z tych, którzy nam zaufali może pomnażać swoje zyski Choć nasz sztandarowy produkt wkroczył w fazę wieku dojrzałego, w nadchodzącym roku chcemy być jeszcze lepsi Jednocześnie podjęliśmy wyzwanie jakim było stworzenie podmiotu rozszerzającego zakres funkcjonowania na rynku usług informatycznych DIVICOM SA Była to jednocześnie próba jak sądzimy udana tworzenia podwalin pod budowanie jeszcze silniejszych fundamentów naszej grupy Rok 2006 to okres intensywnego rozwoju biznesowego naszej spółki Pod względem wartościowym zwiększyliśmy o 118 % wartość sprzedanych licencji produktu naszego autorstwa Nasz zysk zwiększył się po raz kolejny, tym razem o ponad 80 %, zaś obroty zwiększyliśmy o 40 % Nie możemy jeszcze mówić o całkowitym sukcesie naszego podmiotu zależnego, lecz jego systematyczny rozwój powinien w kolejnych latach znacznie wzmocnić pozycję zarówno swoją jak i grupy Mając na względzie konieczność dywersyfikacji własnych wyrobów, w ubiegłym roku podjęliśmy decyzje i z powodzeniem prowadziliśmy prace na dwoma nowymi produktami Wierzę, że dzięki wprowadzeniu na rynek nowych aplikacji będziemy w stanie rozwijać się z jeszcze większą dynamiką niż dotychczas Czynimy starania, aby w przypadku jednego z produktów nie zawężać rynku do odbiorcy krajowego, lecz wyjść na rynek europejski Kolejna sprawa to możliwość łączenie zakresu działania obu podmiotów z grupy Sądzimy, że po okresie początkowego rozruchu wspólnie prowadzone przedsięwzięcia dadzą dodatkowy efekt, który bezpośrednio przełoży się na wynik poszczególnych podmiotów jak i na wynik grupy jako całości Wciąż jesteśmy głodni sukcesu Dziś nie przypadkowo stawiamy sobie cel, aby powiększyć przede wszystkim bezwzględną wartość grupy przy zachowaniu dotychczasowych wskaźników ekonomicznych Planowane dalsze zwiększanie siły naszej grupy poprzez kolejne alianse kapitałowe jak również praca nad własnymi rozwiązaniami powinny wskazać celowość podjętych działań Mamy nadzieję, że wszyscy Ci, którzy kupując nasze akcje zaufali nam, będą mięli wiele powodów do radości również w przyszłości Pozostaję z poważaniem, Dariusz Grześkowiak 3

4 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa PC GUARD SA Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku

5 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE 7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA INFORMACJE OGÓLNE 14 2 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 14 3 ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 15 4 STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 16 5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 16 6 KOSZTY OPERACYJNE 22 7 KOSZTY ZATRUDNIENIA 23 8 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 24 9 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ PODATEK ODROCZONY WARTOŚCI NIEMATERIALNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE AKTYWA FINANSOWE JEDNOSTKI ZALEŻNE ZAPASY UDZIELONE POŻYCZKI NALEŻNOŚCI KAPITAŁ AKCYJNY KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ZYSKI ZATRZYMANE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO ZOBOWIĄZANIA REZERWY TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 33

6 Grupy PC GUARD SA na r str 6 WYBRANE DANE FINANSOWE TYS EURO I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) brutto IV Zysk (strata) netto V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto, razem IX Aktywa razem X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI Zobowiązania długoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Kapitał własny XIV Kapitał akcyjny XV Liczba akcji (w sztukach) XVI Zysk na jedną akcję zwykłą XVII Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ,3 0,1 0,6 5,4 1,4 1,0 4,0

7 Grupy PC GUARD SA na r str 7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (wariant kalkulacyjny, w tysiącach polskich złotych) Lp NOTA Przychody netto ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 6, A Zysk brutto ze sprzedaży B Koszty sprzedaży 6, C Koszty ogólnego Zarządu 6, D Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności F Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe G Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy H Zysk netto I Zysk ze sprzedaży spółki zależnej Zaokrąglenia J Zysk netto Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego Udziałowcom mniejszościowym -8 Zyska na jedną akcję zwykłą 1,05 Zysk rozwodniony 1,05 ilość akcji ,59 0,59

8 Grupy PC GUARD SA na r str 8 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) NOTA 31/12/ /12/2005 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zaokrąglenia -1-1 Aktywa trwałe razem Zapasy Udzielone pożyczki Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 97 7 Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zaokrąglenia 1-1 Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

9 Grupy PC GUARD SA na r str 9 SKONSOLIDOWANY BILANS (cd) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) NOTY 31/12/ /12/2005 Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Zaokrąglenia -1-1 Kapitał własny Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 303 Kapitał własny razem Pożyczki i kredyty bankowe 1 Rezerwa na podatek odroczony 14 4 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiązanie długoterminowe razem 48 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i kredyty bankowe 10 Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - razem Zaokrąglenia 1 Pasywa razem

10 Grupy PC GUARD SA na r str 10 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał mniejszości Zysk netto Nabycie udziałów zaokrąglenia Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał mniejszości Zysk netto Emisja akcji Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną Koszty emisji zaokrąglenia

11 Grupy PC GUARD SA na r str 11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekta o pozycje: Amortyzacja Zysk/Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 Zmiana stanu rezerw Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy bieżącego okresu Odsetki udziały w zyskach Zapłacony podatek dochodowy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 95 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 5 Wydatki na zakup majątku trwałego Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych -182 inne ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Spłata odsetek -2-4 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata kredytu Emisja akcji Inne wpływy/wydatki finansowe ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zaokrąglenia ZWIĘKSZENIE /(ZMNIEJSZENIE) NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW

12 Grupy PC GUARD SA na r str 12 Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 8 maja 2007 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu 8 maja 2007 roku

13 Grupy PC GUARD SA na r str 13 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa: PC GUARD Spółka Akcyjna, Siedziba: ul Janickiego 20, Poznań, Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer , Podstawowy przedmiot działalności: - działalność w zakresie oprogramowania pozostała PKD72,20, Z, Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych Poziom zaokrągleń tysiące polskich złotych Prezentowane jest sprawozdanie skonsolidowane finansowe Grupy PC GUARD SA za okres 1 stycznia 2006 roku 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalne dane za okres 1 stycznia 2005 roku 31 grudnia 2005 roku Czas trwania Spółki jest nieograniczony Prezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej PC GUARD SA w związku z czym dane porównywalne dotyczą jednostki dominującej W skład organów spółki na dzień sporządzenia sprawozdania wchodzą: Zarząd: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Kamil Kaczmarek Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 15 grudnia 2006 roku, Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2006 roku, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kazimierz Frątczak Sekretarz Rady Nadzorczej, Jan Sztuba - Członek Rady Nadzorczej od dnia 2 grudnia 2006 roku, Jacek Krzyżaniak Członek Rady Nadzorczej do dnia 25 września 2006 roku, Tomasz Owczarzak - Członek Rady Nadzorczej od dnia 25 września 2006 roku W dniu 8 sierpnia 2006 roku na posiedzeniu Rady nadzorczej rezygnację z udziału w pracach Rady złożył Pan Jacek Krzyżaniak W dniu 25 września 2006 roku na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołano na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Owczarzaka W dniu 29 listopada 206 roku rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej złożył Pan Kamil Kaczmarek Powodem rezygnacji było objęcie stanowiska Prezesa Zarządu w spółce zależnej DIVICOM SA W dniu 15 grudnia 2006 roku w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym, w wyniku głosowania nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Mariusz Staszak Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy I Jednostka dominująca: 2 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Nazwa: PC GUARD Spółka Akcyjna, Siedziba: ul Janickiego 20, Poznań, Podstawowy przedmiot działalności: - działalność w zakresie oprogramowania pozostała PKD72,20, Z, Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer ,

14 Grupy PC GUARD SA na r str 14 II Jednostka zależna objęta konsolidacją: 1 Jednostka zależna a) Nazwa: DIVICOM SA b) Siedziba: Ul Głuchowska 1, Poznań, c) Podstawowy przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS: - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52,48,A) d) Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu; Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 17 listopada 2006 roku pod numerem KRS e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 58,5%, w całkowitej liczbie głosów 58,5 % a) Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji: , nr w KRS ; b) Udział Emitenta w kapitale jednostki 20,0 % Grupa kapitałowa nie posiada jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 3 ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano następujące procedury organizacyjne: a) jednostka dominująca określiła skład i strukturę Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 roku; b) jednostka zależna podlegały włączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objęcia kontroli; c) jednostka zależna stosuje zasady rachunkowości nie odbiegające w sposób istotny od zasad rachunkowości obowiązujących w jednostce dominującej; d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień bilansowy, za okres określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej e) jednostka zależna, konsolidowana metodą pełną dokonała uzgodnień transakcji okresu sprawozdawczego oraz rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC GUARD SA zastosowano następujące procedury merytoryczne: a) dane jednostki zależnej ujęto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, polegającą na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tych jednostek z danymi sprawozdania jednostki dominującej, b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłączenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym między jednostkami powiązanymi objętymi konsolidacją metodą pełną; - wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań z wszelkich tytułów; - wyłączenie ze skonsolidowanych aktywów wartości udziałów w jednostce zależnej; - wyodrębnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszościowych stanowiącego wartość udziału w kapitale własnym jednostki zależnej przypadającego na udziałowców mniejszościowych

15 Grupy PC GUARD SA na r str 15 4 STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASADY RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej MSR/MSSF ) W zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy o Rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów Ma dzień przejścia nie było istotnych różnic pomiędzy wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości a zasadami MSR/MSSF Korekty przekształceniowe dotyczyły wyłączenia zobowiązań i środków pieniężnych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na dzień r wyłączono zobowiązania z tytułu Funduszu w kwocie 12,8 tys zł oraz środki pieniężne w kwocie 19,3 tys zł i saldo należności z tego tytułu 6,5 tys zł Na dzień r wyłączono zobowiązania z tytułu Funduszu w kwocie 16,2 tys zł oraz środki pieniężne w kwocie 24,2 tys zł i saldo należności z tego tytułu 8,0 tys zł Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej WARTOŚCI NIEMATERIALNE Na wartości niematerialne składają się nie zakończone prace rozwojowe, nabyte know-how, oprogramowanie użytkowe do komputerów Nie zakończone prace rozwojowe ujmowane są w bilansie, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne Wycenia się je w wysokości kosztów dających się przypisać do prowadzonych projektów Oprogramowanie użytkowe do komputerów ujmowane jest w sprawozdaniu w wartości netto, to jest w wartości początkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania Spółka posiada otrzymane w postaci aportu know-how, które wycenione zostało na dzień otrzymania wg ceny porównywalnej do wartości godziwej RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W pozycji tej ujęto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki Środki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji a także o odpisy z tytułu utraty wartości Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy od miesiąca oddania do użytkowania Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych Ujęte w ewidencji księgowej Spółki środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z szacowanego okresu użytkowania, który dla poszczególnych grup wynosi: grupa I - 1,5%, a w zakresie inwestycji w obcych środkach trwałych 10 lat, grupa IV - w zakresie sprzętu komputerowego 30%, grupa VI - od 10% do 18%, grupa VII - 20%, a w zakresie środków nabytych jako używane 40%, grupa VIII od 14% do 20%

16 Grupy PC GUARD SA na r str 16 LEASING Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy, których następuje przeniesienie na spółkę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania aktywów Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego zaliczane są do majątku spółki i amortyzowane zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności danego składnika majątku INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ORAZ AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Inwestycje i aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują udziały, akcje i inne papiery wartościowe Udziały i akcje w jednostkach powiązanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według ceny nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujące NALEŻNOŚCI Należności i roszczenia wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartości nominalnej, a w przypadku lokat na rachunkach bankowych wraz z naliczonymi odsetkami za dany okres sprawozdawczy ZOBOWIĄZANIA Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki Na dzień powstania zobowiązania wyceniane są w wartościach nominalnych AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Pozycję tę ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania ZAPASY Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują towary - oprogramowanie komuterowe nabyte celem dalszej odprzedaży W ciągu roku obrotowego przychody towarów wycenia się według cen nabycia Rozchód towarów wyceniany jest przy użyciu metody szczegółowej identyfikacji Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego towarów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy to zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne Rezerwy tworzy się gdy: - na jednostce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, - można dokonać wiarygodnie szacunku kwoty tego obowiązku

17 Grupy PC GUARD SA na r str 17 Spółka tworzy rezerwy na przejściową różnicę podatku dochodowego, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz przewidywane koszty Rezerwa na przejściową różnicę podatku dochodowego tworzona jest w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między wykazaną w księgach bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Pozycję tę ustala się w wysokości podatku dochodowego wymagającego w przyszłości zapłaty w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA Zaprezentowane w rachunkach zysków i strat przychody ze sprzedaży wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców Sprzedaż wykazano w wartości netto, to jest po potrąceniu podatku od towarów i usług Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczono wszystkie koszty związane z podstawową działalnością z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania bądź dokonania płatności OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i odroczoną Ta ostatnia stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego

18 Grupy PC GUARD SA na r str 18 5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Sprzedaż usług Sprzedaż towarów Pozostałe przychody operacyjne 2 61 Przychody finansowe Segmenty branżowe Dla celów zarządczych, Grupa podzielona jest na dwa rodzaje działalności: segment A - "działalność w zakresie oprogramowania" oraz segment B - "obrót sprzętem komputerowym" Działy te są podstawą sporządzania przez Grupę raportowania odnośnie głównych segmentów branżowych Spółka prowadzi działalność na obszarze Polski w związku z czym nie jest zasadne wydzielanie segmentów geograficznych W ramach działalności Grupy można wyróżnić następujące rodzaje działalności: 2006 segment A segment B Nie przypisane

19 Grupy PC GUARD SA na r str 19 Przychody ze sprzedaży Wynik segmentu na sprzedaży

20 Grupy PC GUARD SA na r str 20 Nie przyporządkowane koszty Korporacyjne 0 Pozostałe przychody operacyjne 2 Pozostałe koszty operacyjne -68 Przychody finansowe 159 Koszty finansowe -28 Zaokrąglenia

21 Grupy PC GUARD SA na r str 21 Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy -264 Zysk netto POZOSTAŁE INFORMACJE

22 Grupy PC GUARD SA na r str 22 segment A segment B Nie przypisane Zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Amortyzacja 147 5

23 Grupy PC GUARD SA na r str 23 Odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w wyniku okresu BILANS Aktywa segmentu Nie przyporządkowane aktywa korporacyjne

24 Grupy PC GUARD SA na r str 24 0 Aktywa ogółem Zobowiązania segmentu Nie przyporządkowane zobowiązania korporacyjne 0 Zobowiązania ogółem

25 Grupy PC GUARD SA na r str segment A segment B Nie przypisane

26 Grupy PC GUARD SA na r str 26 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży Wynik segmentu na sprzedaży

27 Grupy PC GUARD SA na r str 27 Nie przyporządkowane koszty Korporacyjne 0 Pozostałe przychody operacyjne 61 Pozostałe koszty operacyjne -78 Pozostałe przychody finansowe 31 Koszty finansowe -7

28 Grupy PC GUARD SA na r str 28 Zysk przed opodatkowaniem 731 Podatek dochodowy -140 zaokrąglenia 1 Zysk netto 591 POZOSTAŁE INFORMACJE segment A segment B

29 Grupy PC GUARD SA na r str 29 Nie przypisane PLN 000 PLN 000 PLN 000 Zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 112 Amortyzacja 62 Odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w wyniku okresu

30 Grupy PC GUARD SA na r str 30 BILANS AKTYWA Aktywa segmentu Nie przyporządkowane aktywa korporacyjne

31 Grupy PC GUARD SA na r str 31 Aktywa ogółem Zobowiązania segmentowe 363 Nie przyporządkowane zobowiązania korporacyjne Zobowiązania ogółem

32 Grupy PC GUARD SA na r str

33 Grupy PC GUARD SA na r str 33 1 KOSZTY OPERACYJNE Zysk na działalności operacyjnej osiągnięty został po uwzględnieniu następujących kosztów : Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty pracownicze Inne koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów Razem koszty operacyjne KOSZTY ZATRUDNIENIA W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem zarządu): Liczba pracowników Liczba pracowników Zarząd 2 1 Administracja 5 4 Serwisanci 2 2 Wdrożeniowcy 12 8 Programiści Telemarketerzy Handlowcy Razem Grupa poniosła następujące koszty zatrudnienia: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenie społeczne Inne świadczenia pracownicze Razem

34 Grupy PC GUARD SA na r str 34

35 Grupy PC GUARD SA na r str 35 3 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Rozwiązanie odpisów aktualizujących 44 należności Uzyskane odszkodowanie 10 Inne przychody 2 7 Razem pozostałe przychody operacyjne POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Odpisy aktualizujące wartość należności 5 28 Koszty windykacji należności 17 aktualizacja rezerwy na niewykorzystane urlopy Naprawy powypadkowe środków transportu 9 Zapłacone odszkodowania 19 Inne koszty 5 10 Razem pozostałe koszty operacyjne PRZYCHODY FINANSOWE Przychody z tytułu odsetek Zysk na zbyciu aktywów finansowych dostępnych do 44 sprzedaży aktualizacja wyceny wartości inwestycji 4 Razem przychody finansowe

36 Grupy PC GUARD SA na r str 36 6 KOSZTY FINANSOWE Koszty odsetek 1 4 Koszty założenia spółki akcyjnej nie pokryte kapitałem 22 Odpis aktualizujący aktywa finansowe 4 2 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Inne koszty finansowe 1 Razem koszty finansowania zewnętrznego PODATEK DOCHODOWY Podatek bieżący: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek odroczony: zmiana stanu aktywa zmiana stanu rezerwy Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19 % (2005: 19 %) dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym: Zysk przed opodatkowaniem Wynik podatkowy Podatek bieżący Podatek odroczony Efektywna stawka podatku dochodowego 21,7% 22,9% 8 ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN RS Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN RS Komisja Nadzoru Finansowego 2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Hutmen S.A. oświadcza,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 30 czerwca 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2013 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY BILANS... 3 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku Grupa Kapitałowa Integer.pl SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku - Kraków, 29 lutego 2012 roku SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo