Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard"

Transkrypt

1 za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

2 Spis treści: I Pismo Prezesa Zarządu str 3 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe str 5 Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego str 6 III Sprawozdanie z działalności Grupy PC Guard str 34 1 Stan prawny i władze Grupy str 35 1a Informacje dotyczące podmiotu zależnego str 36 2 Charakterystyka działalności Grupy str 37 3 Osiągnięcia Grupy str 37 4 Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Grupy str 38 5 Ocena uzyskanych efektów str 40 6 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy str 42 7 Opis czynników ryzyka i zagrożeń str 43 8 Przewidywany rozwój Grupy str 43 III Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości str 45 IV Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych str 47 V Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym str 48 VI VII Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok Grupy Kapitałowej PC Guard SA str 50 Dane uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy PC Guard za rok obrotowy 2006 str 65

3 I Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Na początku 2006 roku postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele zawodowe oraz biznesowe Chcieliśmy, aby zarówno nasz produkt system klasy ERP był funkcjonalnie jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy niż do tej pory oraz by kształt w jakim funkcjonowała do tej pory spółka PC Guard nabrała jeszcze dojrzalszej formy Dziś jesteśmy dumni, bowiem realizując projekty wdrożeń aplikacji naszego autorstwa widzimy, że dzięki nam wielu z tych, którzy nam zaufali może pomnażać swoje zyski Choć nasz sztandarowy produkt wkroczył w fazę wieku dojrzałego, w nadchodzącym roku chcemy być jeszcze lepsi Jednocześnie podjęliśmy wyzwanie jakim było stworzenie podmiotu rozszerzającego zakres funkcjonowania na rynku usług informatycznych DIVICOM SA Była to jednocześnie próba jak sądzimy udana tworzenia podwalin pod budowanie jeszcze silniejszych fundamentów naszej grupy Rok 2006 to okres intensywnego rozwoju biznesowego naszej spółki Pod względem wartościowym zwiększyliśmy o 118 % wartość sprzedanych licencji produktu naszego autorstwa Nasz zysk zwiększył się po raz kolejny, tym razem o ponad 80 %, zaś obroty zwiększyliśmy o 40 % Nie możemy jeszcze mówić o całkowitym sukcesie naszego podmiotu zależnego, lecz jego systematyczny rozwój powinien w kolejnych latach znacznie wzmocnić pozycję zarówno swoją jak i grupy Mając na względzie konieczność dywersyfikacji własnych wyrobów, w ubiegłym roku podjęliśmy decyzje i z powodzeniem prowadziliśmy prace na dwoma nowymi produktami Wierzę, że dzięki wprowadzeniu na rynek nowych aplikacji będziemy w stanie rozwijać się z jeszcze większą dynamiką niż dotychczas Czynimy starania, aby w przypadku jednego z produktów nie zawężać rynku do odbiorcy krajowego, lecz wyjść na rynek europejski Kolejna sprawa to możliwość łączenie zakresu działania obu podmiotów z grupy Sądzimy, że po okresie początkowego rozruchu wspólnie prowadzone przedsięwzięcia dadzą dodatkowy efekt, który bezpośrednio przełoży się na wynik poszczególnych podmiotów jak i na wynik grupy jako całości Wciąż jesteśmy głodni sukcesu Dziś nie przypadkowo stawiamy sobie cel, aby powiększyć przede wszystkim bezwzględną wartość grupy przy zachowaniu dotychczasowych wskaźników ekonomicznych Planowane dalsze zwiększanie siły naszej grupy poprzez kolejne alianse kapitałowe jak również praca nad własnymi rozwiązaniami powinny wskazać celowość podjętych działań Mamy nadzieję, że wszyscy Ci, którzy kupując nasze akcje zaufali nam, będą mięli wiele powodów do radości również w przyszłości Pozostaję z poważaniem, Dariusz Grześkowiak 3

4 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa PC GUARD SA Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku

5 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE 7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA INFORMACJE OGÓLNE 14 2 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 14 3 ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 15 4 STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 16 5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 16 6 KOSZTY OPERACYJNE 22 7 KOSZTY ZATRUDNIENIA 23 8 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 24 9 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ PODATEK ODROCZONY WARTOŚCI NIEMATERIALNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE AKTYWA FINANSOWE JEDNOSTKI ZALEŻNE ZAPASY UDZIELONE POŻYCZKI NALEŻNOŚCI KAPITAŁ AKCYJNY KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ZYSKI ZATRZYMANE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO ZOBOWIĄZANIA REZERWY TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 33

6 Grupy PC GUARD SA na r str 6 WYBRANE DANE FINANSOWE TYS EURO I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) brutto IV Zysk (strata) netto V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto, razem IX Aktywa razem X Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI Zobowiązania długoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Kapitał własny XIV Kapitał akcyjny XV Liczba akcji (w sztukach) XVI Zysk na jedną akcję zwykłą XVII Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ,3 0,1 0,6 5,4 1,4 1,0 4,0

7 Grupy PC GUARD SA na r str 7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (wariant kalkulacyjny, w tysiącach polskich złotych) Lp NOTA Przychody netto ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 6, A Zysk brutto ze sprzedaży B Koszty sprzedaży 6, C Koszty ogólnego Zarządu 6, D Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności F Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe G Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy H Zysk netto I Zysk ze sprzedaży spółki zależnej Zaokrąglenia J Zysk netto Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego Udziałowcom mniejszościowym -8 Zyska na jedną akcję zwykłą 1,05 Zysk rozwodniony 1,05 ilość akcji ,59 0,59

8 Grupy PC GUARD SA na r str 8 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) NOTA 31/12/ /12/2005 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zaokrąglenia -1-1 Aktywa trwałe razem Zapasy Udzielone pożyczki Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 97 7 Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zaokrąglenia 1-1 Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

9 Grupy PC GUARD SA na r str 9 SKONSOLIDOWANY BILANS (cd) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) NOTY 31/12/ /12/2005 Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Zaokrąglenia -1-1 Kapitał własny Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 303 Kapitał własny razem Pożyczki i kredyty bankowe 1 Rezerwa na podatek odroczony 14 4 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiązanie długoterminowe razem 48 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i kredyty bankowe 10 Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - razem Zaokrąglenia 1 Pasywa razem

10 Grupy PC GUARD SA na r str 10 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał mniejszości Zysk netto Nabycie udziałów zaokrąglenia Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zyski zatrzymane Kapitał mniejszości Zysk netto Emisja akcji Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną Koszty emisji zaokrąglenia

11 Grupy PC GUARD SA na r str 11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 (w tysiącach polskich złotych) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto Korekta o pozycje: Amortyzacja Zysk/Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 Zmiana stanu rezerw Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodowy bieżącego okresu Odsetki udziały w zyskach Zapłacony podatek dochodowy ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 95 Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 5 Wydatki na zakup majątku trwałego Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych -182 inne ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Spłata odsetek -2-4 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata kredytu Emisja akcji Inne wpływy/wydatki finansowe ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zaokrąglenia ZWIĘKSZENIE /(ZMNIEJSZENIE) NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW

12 Grupy PC GUARD SA na r str 12 Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 8 maja 2007 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu przez: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu 8 maja 2007 roku

13 Grupy PC GUARD SA na r str 13 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa: PC GUARD Spółka Akcyjna, Siedziba: ul Janickiego 20, Poznań, Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer , Podstawowy przedmiot działalności: - działalność w zakresie oprogramowania pozostała PKD72,20, Z, Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych Poziom zaokrągleń tysiące polskich złotych Prezentowane jest sprawozdanie skonsolidowane finansowe Grupy PC GUARD SA za okres 1 stycznia 2006 roku 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalne dane za okres 1 stycznia 2005 roku 31 grudnia 2005 roku Czas trwania Spółki jest nieograniczony Prezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej PC GUARD SA w związku z czym dane porównywalne dotyczą jednostki dominującej W skład organów spółki na dzień sporządzenia sprawozdania wchodzą: Zarząd: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Kamil Kaczmarek Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 15 grudnia 2006 roku, Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2006 roku, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kazimierz Frątczak Sekretarz Rady Nadzorczej, Jan Sztuba - Członek Rady Nadzorczej od dnia 2 grudnia 2006 roku, Jacek Krzyżaniak Członek Rady Nadzorczej do dnia 25 września 2006 roku, Tomasz Owczarzak - Członek Rady Nadzorczej od dnia 25 września 2006 roku W dniu 8 sierpnia 2006 roku na posiedzeniu Rady nadzorczej rezygnację z udziału w pracach Rady złożył Pan Jacek Krzyżaniak W dniu 25 września 2006 roku na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołano na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Owczarzaka W dniu 29 listopada 206 roku rezygnację z udziału w pracach Rady Nadzorczej złożył Pan Kamil Kaczmarek Powodem rezygnacji było objęcie stanowiska Prezesa Zarządu w spółce zależnej DIVICOM SA W dniu 15 grudnia 2006 roku w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym, w wyniku głosowania nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Mariusz Staszak Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy I Jednostka dominująca: 2 WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Nazwa: PC GUARD Spółka Akcyjna, Siedziba: ul Janickiego 20, Poznań, Podstawowy przedmiot działalności: - działalność w zakresie oprogramowania pozostała PKD72,20, Z, Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer ,

14 Grupy PC GUARD SA na r str 14 II Jednostka zależna objęta konsolidacją: 1 Jednostka zależna a) Nazwa: DIVICOM SA b) Siedziba: Ul Głuchowska 1, Poznań, c) Podstawowy przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS: - sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52,48,A) d) Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu; Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 17 listopada 2006 roku pod numerem KRS e) Udział Emitenta w kapitale jednostki 58,5%, w całkowitej liczbie głosów 58,5 % a) Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji: , nr w KRS ; b) Udział Emitenta w kapitale jednostki 20,0 % Grupa kapitałowa nie posiada jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 3 ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano następujące procedury organizacyjne: a) jednostka dominująca określiła skład i strukturę Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 roku; b) jednostka zależna podlegały włączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objęcia kontroli; c) jednostka zależna stosuje zasady rachunkowości nie odbiegające w sposób istotny od zasad rachunkowości obowiązujących w jednostce dominującej; d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień bilansowy, za okres określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej e) jednostka zależna, konsolidowana metodą pełną dokonała uzgodnień transakcji okresu sprawozdawczego oraz rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PC GUARD SA zastosowano następujące procedury merytoryczne: a) dane jednostki zależnej ujęto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, polegającą na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tych jednostek z danymi sprawozdania jednostki dominującej, b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłączenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym między jednostkami powiązanymi objętymi konsolidacją metodą pełną; - wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań z wszelkich tytułów; - wyłączenie ze skonsolidowanych aktywów wartości udziałów w jednostce zależnej; - wyodrębnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszościowych stanowiącego wartość udziału w kapitale własnym jednostki zależnej przypadającego na udziałowców mniejszościowych

15 Grupy PC GUARD SA na r str 15 4 STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASADY RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej MSR/MSSF ) W zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy o Rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów Ma dzień przejścia nie było istotnych różnic pomiędzy wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości a zasadami MSR/MSSF Korekty przekształceniowe dotyczyły wyłączenia zobowiązań i środków pieniężnych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na dzień r wyłączono zobowiązania z tytułu Funduszu w kwocie 12,8 tys zł oraz środki pieniężne w kwocie 19,3 tys zł i saldo należności z tego tytułu 6,5 tys zł Na dzień r wyłączono zobowiązania z tytułu Funduszu w kwocie 16,2 tys zł oraz środki pieniężne w kwocie 24,2 tys zł i saldo należności z tego tytułu 8,0 tys zł Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej WARTOŚCI NIEMATERIALNE Na wartości niematerialne składają się nie zakończone prace rozwojowe, nabyte know-how, oprogramowanie użytkowe do komputerów Nie zakończone prace rozwojowe ujmowane są w bilansie, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne Wycenia się je w wysokości kosztów dających się przypisać do prowadzonych projektów Oprogramowanie użytkowe do komputerów ujmowane jest w sprawozdaniu w wartości netto, to jest w wartości początkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania Spółka posiada otrzymane w postaci aportu know-how, które wycenione zostało na dzień otrzymania wg ceny porównywalnej do wartości godziwej RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W pozycji tej ujęto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki Środki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji a także o odpisy z tytułu utraty wartości Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy od miesiąca oddania do użytkowania Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych Ujęte w ewidencji księgowej Spółki środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z szacowanego okresu użytkowania, który dla poszczególnych grup wynosi: grupa I - 1,5%, a w zakresie inwestycji w obcych środkach trwałych 10 lat, grupa IV - w zakresie sprzętu komputerowego 30%, grupa VI - od 10% do 18%, grupa VII - 20%, a w zakresie środków nabytych jako używane 40%, grupa VIII od 14% do 20%

16 Grupy PC GUARD SA na r str 16 LEASING Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy, których następuje przeniesienie na spółkę zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania aktywów Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego zaliczane są do majątku spółki i amortyzowane zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności danego składnika majątku INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ORAZ AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Inwestycje i aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują udziały, akcje i inne papiery wartościowe Udziały i akcje w jednostkach powiązanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według ceny nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujące NALEŻNOŚCI Należności i roszczenia wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartości nominalnej, a w przypadku lokat na rachunkach bankowych wraz z naliczonymi odsetkami za dany okres sprawozdawczy ZOBOWIĄZANIA Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki Na dzień powstania zobowiązania wyceniane są w wartościach nominalnych AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Pozycję tę ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania ZAPASY Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują towary - oprogramowanie komuterowe nabyte celem dalszej odprzedaży W ciągu roku obrotowego przychody towarów wycenia się według cen nabycia Rozchód towarów wyceniany jest przy użyciu metody szczegółowej identyfikacji Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego towarów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy to zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne Rezerwy tworzy się gdy: - na jednostce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający z zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, - można dokonać wiarygodnie szacunku kwoty tego obowiązku

17 Grupy PC GUARD SA na r str 17 Spółka tworzy rezerwy na przejściową różnicę podatku dochodowego, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz przewidywane koszty Rezerwa na przejściową różnicę podatku dochodowego tworzona jest w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między wykazaną w księgach bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową Pozycję tę ustala się w wysokości podatku dochodowego wymagającego w przyszłości zapłaty w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA Zaprezentowane w rachunkach zysków i strat przychody ze sprzedaży wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców Sprzedaż wykazano w wartości netto, to jest po potrąceniu podatku od towarów i usług Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczono wszystkie koszty związane z podstawową działalnością z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania bądź dokonania płatności OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i odroczoną Ta ostatnia stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego

18 Grupy PC GUARD SA na r str 18 5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Sprzedaż usług Sprzedaż towarów Pozostałe przychody operacyjne 2 61 Przychody finansowe Segmenty branżowe Dla celów zarządczych, Grupa podzielona jest na dwa rodzaje działalności: segment A - "działalność w zakresie oprogramowania" oraz segment B - "obrót sprzętem komputerowym" Działy te są podstawą sporządzania przez Grupę raportowania odnośnie głównych segmentów branżowych Spółka prowadzi działalność na obszarze Polski w związku z czym nie jest zasadne wydzielanie segmentów geograficznych W ramach działalności Grupy można wyróżnić następujące rodzaje działalności: 2006 segment A segment B Nie przypisane

19 Grupy PC GUARD SA na r str 19 Przychody ze sprzedaży Wynik segmentu na sprzedaży

20 Grupy PC GUARD SA na r str 20 Nie przyporządkowane koszty Korporacyjne 0 Pozostałe przychody operacyjne 2 Pozostałe koszty operacyjne -68 Przychody finansowe 159 Koszty finansowe -28 Zaokrąglenia

21 Grupy PC GUARD SA na r str 21 Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy -264 Zysk netto POZOSTAŁE INFORMACJE

22 Grupy PC GUARD SA na r str 22 segment A segment B Nie przypisane Zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Amortyzacja 147 5

23 Grupy PC GUARD SA na r str 23 Odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w wyniku okresu BILANS Aktywa segmentu Nie przyporządkowane aktywa korporacyjne

24 Grupy PC GUARD SA na r str 24 0 Aktywa ogółem Zobowiązania segmentu Nie przyporządkowane zobowiązania korporacyjne 0 Zobowiązania ogółem

25 Grupy PC GUARD SA na r str segment A segment B Nie przypisane

26 Grupy PC GUARD SA na r str 26 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży Wynik segmentu na sprzedaży

27 Grupy PC GUARD SA na r str 27 Nie przyporządkowane koszty Korporacyjne 0 Pozostałe przychody operacyjne 61 Pozostałe koszty operacyjne -78 Pozostałe przychody finansowe 31 Koszty finansowe -7

28 Grupy PC GUARD SA na r str 28 Zysk przed opodatkowaniem 731 Podatek dochodowy -140 zaokrąglenia 1 Zysk netto 591 POZOSTAŁE INFORMACJE segment A segment B

29 Grupy PC GUARD SA na r str 29 Nie przypisane PLN 000 PLN 000 PLN 000 Zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 112 Amortyzacja 62 Odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w wyniku okresu

30 Grupy PC GUARD SA na r str 30 BILANS AKTYWA Aktywa segmentu Nie przyporządkowane aktywa korporacyjne

31 Grupy PC GUARD SA na r str 31 Aktywa ogółem Zobowiązania segmentowe 363 Nie przyporządkowane zobowiązania korporacyjne Zobowiązania ogółem

32 Grupy PC GUARD SA na r str

33 Grupy PC GUARD SA na r str 33 1 KOSZTY OPERACYJNE Zysk na działalności operacyjnej osiągnięty został po uwzględnieniu następujących kosztów : Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty pracownicze Inne koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów Razem koszty operacyjne KOSZTY ZATRUDNIENIA W tabeli poniżej przedstawiono informację o przeciętnym zatrudnieniu (z uwzględnieniem zarządu): Liczba pracowników Liczba pracowników Zarząd 2 1 Administracja 5 4 Serwisanci 2 2 Wdrożeniowcy 12 8 Programiści Telemarketerzy Handlowcy Razem Grupa poniosła następujące koszty zatrudnienia: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenie społeczne Inne świadczenia pracownicze Razem

34 Grupy PC GUARD SA na r str 34

35 Grupy PC GUARD SA na r str 35 3 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Rozwiązanie odpisów aktualizujących 44 należności Uzyskane odszkodowanie 10 Inne przychody 2 7 Razem pozostałe przychody operacyjne POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Odpisy aktualizujące wartość należności 5 28 Koszty windykacji należności 17 aktualizacja rezerwy na niewykorzystane urlopy Naprawy powypadkowe środków transportu 9 Zapłacone odszkodowania 19 Inne koszty 5 10 Razem pozostałe koszty operacyjne PRZYCHODY FINANSOWE Przychody z tytułu odsetek Zysk na zbyciu aktywów finansowych dostępnych do 44 sprzedaży aktualizacja wyceny wartości inwestycji 4 Razem przychody finansowe

36 Grupy PC GUARD SA na r str 36 6 KOSZTY FINANSOWE Koszty odsetek 1 4 Koszty założenia spółki akcyjnej nie pokryte kapitałem 22 Odpis aktualizujący aktywa finansowe 4 2 Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Inne koszty finansowe 1 Razem koszty finansowania zewnętrznego PODATEK DOCHODOWY Podatek bieżący: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek odroczony: zmiana stanu aktywa zmiana stanu rezerwy Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19 % (2005: 19 %) dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym: Zysk przed opodatkowaniem Wynik podatkowy Podatek bieżący Podatek odroczony Efektywna stawka podatku dochodowego 21,7% 22,9% 8 ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. Rozszerzonyraportkwartalny GrupyKapitałowejPCGUARDS.A. zaokresod1stycznia2009r.do31marca2009r. PCGUARDS.A. Ul.Jasielska16,60 476Poznań SprawozdaniefinansowesporządzonewedługMiędzynarodowychStandardówSprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo