WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1)nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS Podstawowy przedmiot działalności według PKD 7222Z - działalność w zakresie oprogramowania, pozostała. Sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie Informatyka. 2)wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony Statut: część I. Postanowienia ogólne pkt 3. - Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3)wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres: od dnia do dnia Porównywalne dane finansowe prezentowane są za okres: od dnia do dnia )informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta Zarząd: W okresie od r. do r. Zarząd pracował w składzie jednoosobowym: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu. W dniu roku na podstawie Uchwały nr 06/04/2007 Rady Nadzorczej skład Zarządu został rozszerzony o 1 osobę. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu p. Mariusza Bławata i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Do dnia roku skład Zarządu był dwuosobowy: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu, Mariusz Bławat Członek Zarządu. Rada Nadzorcza: Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. do czasu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2006, które odbyło się w dniu 11 maja 2007 roku byli: Mariusz Staszak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Jan Sztuba - Członek, Tomasz Owczarzak - Członek.

2 Skład nowej Rady Nadzorczej został ustalony w wyniku głosowania podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 maja 2007 roku. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej wynikał z upływu kadencji poprzedniej rady nadzorczej. Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. po walnym zgromadzeniu byli: Mariusz Staszak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Jakubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak - Członek Rady Nadzorczej, Paweł Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej. 5)wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe przedstawione przez emitenta nie zawierają danych łącznych w skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 6)wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitent jest jednostką dominującą w stosunku do podmiotu zależnego DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, w którym posiada 35,2% kapitału zakładowego i 35,2% głosów na WZA. Emitent sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą pełną począwszy od roku Ponadto emitent jest znaczącym inwestorem w MTS Notebook sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w którym posiada 35,0% kapitału zakładowego i 35,0% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych z MTS Notebook sp. z o.o. Przekazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PC Guard nastąpi w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/ )w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia Emitent nie dokonywał połączeń nie występuje konieczność wskazywania metody rozliczenia połączenia. 8)wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 9)stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej Sprawozdania finansowe nie wymagały i nie podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. 10)wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych

3 dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie. 11)opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Wynik finansowy został ustalony w rachunku zysków i strat przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności. Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią. Aktywa i pasywa wycenia się w spółce przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości: I.Wartości niematerialne i prawne. Pozycja ta obejmuje oprogramowanie użytkowe do komputerów i know-how (aport). Zarówno oprogramowanie jak i know-how jest ujmowane w księgach w wartościach netto to jest w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności, dla oprogramowania okres ten wynosi przeciętnie 2 lata, a dla know-how 20 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia przekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia wartości do użytkowania. II.Środki trwałe. W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Ujęte w ewidencji księgowej Spółki środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są przy zastosowaniu niżej wymienionych stawek: - grupa I 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych obiektach 10% - grupa IV w zakresie sprzętu komputerowego 30% - grupa VI od 10% do 18% - grupa VII 20% a w zakresie środków nabytych jako używane 40% - grupa VIII od 14% do 20% Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe używane na podstawie wyżej wymienionych umów zaliczane do majątku jednostki amortyzowane są zgodnie z okresem trwania umowy. III.Inwestycje długoterminowe. Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich:

4 udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp. Wycena w ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe, w tym wartości niematerialne i prawne, wycenia się według ceny nabycia albo według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne; pożyczki wycenia się według wartości nominalnej; inwestycje długoterminowe w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP na dzień powstania. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. IV.Inwestycje krótkoterminowe. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartości nominalnej. Do krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki zaliczone zostały akcje innych jednostek, które wycenione zostały w cenach rynkowych, zgodnie z notowaniami na GPW. V.Należności. Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. VI.Zobowiązania. Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. VII.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obliczane są w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Pozycję tę ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi mi przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania. VIII.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Obejmują poniesione wydatki, stanowiące koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów stanowiących odpowiednik przychodów nie będących jeszcze należnościami w rozumieniu prawa. IX.Zapasy. Towary stanowią oprogramowanie komputerowe i części komputerowe nabyte przez Spółkę celem dalszej odsprzedaży. Zapasy te są wyceniane przy zastosowaniu rzeczywistych cen zakupu. Rozchód wyceniany jest poprzez szczegółową identyfikację składnika aktywów. X.Kapitał własny. Na dzień bilansowy kapitał podstawowy wykazuje się w wartości nominalnej wg zapisów w statucie Spółki oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału jest zgodna z księgą akcyjną. Kapitał zapasowy Spółki został wykazany w wartości nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki. XI. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy. Tworzona jest w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między wykazana w księgach bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. XII.Pozostałe rezerwy. Tworzone są na przewidywane, określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. XIII.Odpisy aktualizujące należności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka utworzyła w poszczególnych okresach odpisy aktualizujące należności trudnościągalne. Odpisy te korygują w bilansie stan należności.

5 XIV.Wynik finansowy. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 4-8 ustawy o rachunkowości. 12)wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalonych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a)kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, data kurs NBP rok 2007 kurs NBP rok styczeń 3,9320 3, luty 3,9175 3, marzec 3,8695 3, kwiecień 3,7879 3, maj 3,8190 3, czerwiec 3,7658 4, lipiec 3,7900 3, sierpień 3,8230 3, wrzesień 3,7775 3, październik 3,6306 3, listopad 3,6267 3, grudzień 3,5820 3,8312 b)kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, rok 2007 rok 2006 Kurs średni 3,7768 3,8991 c)najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie. rok 2007 rok 2006 Kurs najwyższy 3,9320 4,0434 Kurs najniższy 3,5820 3, )wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i start oraz rachunku przepływów środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia pozycja bilansu Wartość na dzień wartość na dzień w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobow Kapitał własny Poszczególne pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy ustalonego przez Narodowy Bank Polski. Pozycje bilansowe na dzień zostały przeliczone według kursu 1EUR = 3,5820 zł. Pozycje bilansowe na dzień zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 3,8312 zł. pozycja rachunku zysków i strat wartość za rok obrotowy 2007 Wartość za rok obrotowy 2006 w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk netto Poszczególne pozycje rachunku zysków i start zostały przeliczone na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

6 Pozycje rachunku zysków i strat za okres zostały przeliczone według kursu 1EUR = 3,7768 zł. Pozycje rachunku zysków i strat za okres zostały przeliczone według kursu 1EUR = 3,8991 zł. pozycja rachunku przepływów środków wartość w roku 2007 wartość w roku 2006 pieniężnych w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto, razem Poszczególne pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Pozycje rachunku przepływu środków pieniężnych za okres zostały przeliczone według kursu 1EUR = 3,7768 zł. Pozycje rachunku przepływu środków pieniężnych za okres zostały przeliczone według kursu 1EUR = 3,8991 zł. 14)wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie W porównaniu z danymi przekazanymi za IV kwartał 2007 roku raport okresowy SA-Q 4/2007 z dnia roku wystąpiły następujące różnice w ujawnionych wartościach: Zmiany dotyczące wartości bilansowych: Pozycja bilansu aktywa I. AKTYWA TRWAŁE Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta emitent w sprawozdaniu rocznym SA-R 2007 przedstawił wartość aktywów trwałych po uwzględnieniu zwiększona wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Naliczanie i płatność zaliczek na podatek dochodowy dokonywane były w trakcie roku obrotowego, a z uwagi na dokonane korekty wyniku finansowego zmianie uległa podstawa naliczania podatku dochodowego. Pozycja bilansu aktywa II. AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta emitent w sprawozdaniu rocznym SA-R 2007 przedstawił wartość aktywów obrotowych po uwzględnieniu zwiększona wartości zapasów oraz zmniejszenia wartości należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek. Wzrost wartości zapasów w sprawozdaniu rocznym wynika z przeniesienia kosztów poniesionych, a dotyczących prac nad nowymi produktami emitenta z rozliczeń międzyokresowych. Pozycja ta ulegać powinna zmniejszeniu w trakcie kolejnych okresów sprawozdawczych w wyniku sprzedaży produktów emitenta.

7 Spadek wartości należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek jest wynikiem dokonanych - zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta odpisów aktualizujących należności przeterminowanych, których termin płatności jest większy niż 180 dni. W wyniku dokonanych korekt uległa zmianie wartość aktywów razem. Pozycja bilansu aktywa AKTYWA RAZEM Pozycja bilansu pasywa SA-Q 4/2006 SA-R 2006 I. KAPITAŁ WŁASNY Zysk (strata) netto Zmniejszenie wielkości kapitałów własnych emitenta jest wynikiem zmniejszenia się wyniku finansowego netto za rok obrotowy Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta emitent dokonał korekt na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i start, co skutkuje zmniejszeniem się wartości wyniku finansowego netto. Pozycja bilansu pasywa SA-Q 4/2006 SA-R 2006 Różnica II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW Rezerwy na zobowiązania Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta emitent dokonał korekty na tej pozycji bilansowej. Wynika ona ze zwiększenia się ilości dni urlopowych do wykorzystania przez pracowników emitenta. Pozycja ta ulegać będzie zmianie w trakcie kolejnego roku obrotowego w przypadku wykorzystania dni wypoczynkowych przez pracowników. W wyniku dokonanych korekt uległa zmianie wartość pasywów razem. Pozycja bilansu pasywa Różnica SA-Q 4/2006 SA-R 2006 PASYWA RAZEM Zmiany dotyczące wartości rachunku zysków i strat: Pozycja rachunku zysków i strat wartość z raportu SA-Q 4/2007 wartość z raportu SA-R 2007 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zmniejszenie wartości kosztów wytworzenia sprzedanych produktów wynika z faktu wyłączenia z tj pozycji kosztów poniesionych na prace rozwojowe nad nowym produktem emitenta Ascent Portal Korporacyjny. Koszty te zostały zarachowane na rozliczeniach międzyokresowych i zaliczone zostaną do koszty w okresie rozpoczęcia sprzedaży tego produktu. Pozycja rachunku zysków i strat IV. Koszty sprzedaży VI. Zysk (strata) ze sprzedaży Zmniejszenie wartości kosztów sprzedaży wynika z faktu umniejszenia tej pozycji o koszty

8 związane z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe nad nowymi produktami. W wyniku zmniejszenia pozycji kosztowych wzrasta wynik finansowy ze sprzedaży. Pozycja rachunku zysków i strat VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwały Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta emitent wykazał stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Pozycja ta związana jest z koniecznością jednorazowego zaliczenia w koszty inwestycji w obcym środku trwałym, która na wskutek zmiany adresu prowadzenia działalności nie mogła być w dalszym ciągu amortyzowana. Znaczące zwiększenie wartości innych kosztów operacyjnych wynika z konieczności zwiększenia zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta odpisów aktualizujących należności przeterminowanych, których termin płatności jest większy niż 180 dni. Z uwagi na zwiększenie wartości poszczególnych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych zmianie uległ wynik z działalności operacyjnej. Uległ on zmniejszeniu o kwotę 165 tys. zł. Pozycja rachunku zysków i strat XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy XVII. Zysk (strata) netto Zmniejszenie się wyniku na poziomie zysku netto jest konsekwencją zmniejszenia się wyniku z działalności gospodarczej oraz zysku brutto. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta została zwiększona kwota podatku dochodowego od osób prawnych podlegającego zapłacie przez emitenta w roku Po uwzględnieniu powyższych zaleceń i dokonaniu zmian wynik finansowy netto za rok obrotowy 2007 uległ zmniejszeniu o kwotę 168 tys. zł. Poza wyżej wymienionymi mi nie wystąpiły inne różnice w wartościach ujawnionych danych, które zostały przekazane do publicznej wiadomości za poszczególne kwartały roku obrotowego za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe. Emitent nie dokonał w roku obrotowym 2007 zmiany zasad (polityki) rachunkowości i z tego tytułu nie wystąpiły różnice w ujawnionych danych.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2005

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2005 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CERSANIT S.A. za 2004 rok 1. Nazwa firmy: Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdania finansowego PC GUARD S.A.

Wstęp do sprawozdania finansowego PC GUARD S.A. Wstępdosprawozdaniafinansowego PCGUARDS.A. zaokresod1stycznia2008rokudo31grudnia2008roku PCGUARDS.A. Ul.Jasielska16,60 476Poznań SprawozdaniefinansowesporządzonewedługUstawyoRachunkowości Podstawaprawnaprzekazaniaraporturocznego:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Raport SA-R 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom.

WSTĘP. Na dzień przekazania raportu skład Zarządu FARMACOL S.A. nie uległ żadnym zmianom. WSTĘP 1. Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Rzepakowa 2. Właściwym sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy w Katowicach, Spółka wpisana jest do KRS, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 38158.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Roczne sprawozdanie finansowe POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami: - Ustawą z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2012 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W okresie od do roku w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

W okresie od do roku w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane jednostki: Nazwa: COMP Rzeszów S.A., Siedziba: 35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, Podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego. sporządzonego na dzień r.

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego. sporządzonego na dzień r. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. ta strona powinna być pusta Wprowadzenie do SF 31.12.2015 2 1. Przedmiot działalności Talex SA świadczy zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA 2007 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce a. North Coast S.A. (zwana dalej Spółką) powstała w wyniku przekształcenia ze spółki North Coast Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R 2013 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-R 2013 I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-R 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

c. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny podatkowej NIP: oraz numer identyfikacji REGON:

c. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny podatkowej NIP: oraz numer identyfikacji REGON: 1. Informacje o Spółce a. North Coast S.A. (zwana dalej Spółką) powstała w wyniku przekształcenia ze spółki North Coast Sp. z o.o. na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 3 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: COMP Rzeszów S.A., Siedziba: 35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZM ROPCZYCE S.A. SA-R 2007 Wprowadzenie

ZM ROPCZYCE S.A. SA-R 2007 Wprowadzenie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a)

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe

c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-R 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.Spółka

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz 1. Nazwa i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numer rejestru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Artman Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Od dnia 24 stycznia 2007 roku Spółka B3 System S.A. jest podmiotem, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Od dnia 24 stycznia 2007 roku Spółka B3 System S.A. jest podmiotem, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wraz z porównywalnymi danymi za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Ełk, dnia 15 maja 2015 r. Raport LUXIMA S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki. Sprawozdanie finansowe HYPERION S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Kolista 25 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIRBUD S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIRBUD S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIRBUD S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych za I półrocze 2008r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych za I półrocze 2008r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych za I półrocze 2008r. a. nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 NIP: 648-25-17-005 KRS: 0000219230 Regon: 278324069 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ŚLASKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA ZA ROK 2014 1. Nazwa podmiotu i siedziba, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru nastąpił w dniu 31.12.2002 r. pod numerem KRS: 0000145478.

Wpis do rejestru nastąpił w dniu 31.12.2002 r. pod numerem KRS: 0000145478. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane jednostki: Nazwa: Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., Siedziba: 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo