Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej"

Transkrypt

1 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej Wojciech Goleman Rzeszów, Programy Współpracy Transgranicznej i ENPI a (propozycja MRR) Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Polska Niemcy (ew. 2 programy: Województwo Zachodniopomorskie - Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia Saksonia-Polska Meklemburgia/Brandemburgia-Woj. Zachodniopomorskie/Lubuskie i Saksonia/Brandemburgia-Woj. LubuskieDolnośląskie) Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Polska Czechy Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Polska Słowacja Południowy Bałtyk (Polska, Niemcy, Litwa, Dania, Szwecja) Południowy Bałtyk Polska Litwa Polska Litwa Polska Białoruś Ukraina Polska Białoruś Ukraina Litwa Polska Rosja (Obwód Kaliningradzki) Polska Rosja (Obwód Kaliningradzki) Litwa Rosja Polska-Słowacja Zachowanie dotychczasowego układu terytorialnego, ALE: na kolejnych etapach dyskusji nad kształtem geograficznym poszczególnych programów rozważone zostanie wystąpienie do KE o poszerzenie obszarów wsparcia poza podregiony NUTS 3 Programy Współpracy Transgranicznej Programy Współpracy Transgranicznej i ENPI a ważne ustalenia (dla Podkarpacia) 1. Pozostają Programy: Polska-Słowacja i Polska-Białoruś-Ukraina 2. Finansowanie EWT na podobnym poziomie co w perspektywie , wzrost finansowania ENI. 3. Pozostaje system zarządzania MRR jako Instytucja Zarządzająca, urzędy wojewódzkie jako instytucja certyfikująca wydatki EWT (kontrola I stopnia), zwiększenie zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych (umiejscowionych poza MRR). Euroregiony nadal uczestniczą we wdrażaniu mikroprojektów (EWT). 4. Zwiększona rola Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (MRR nie przewiduje przekazanie im roli Instytucji Zarządzającej) Polska-Słowacja Główny cel: zwiększenie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego Priorytety : turystyka (zarówno projekty infrastrukturalne, jak i miękkie), ochrona środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa kulturowego, dostępność komunikacyjna rozwiązania innowacyjne, w tym współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi i badawczymi 1

2 Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Priorytety : Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 2.3: Projekty sieciowe Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) dof. od do EUR Priorytet 4: Pomoc techniczna Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Budżet Programu: EUR, Dofinansowanie EFRR: 157, EUR, w tym alokacja dla Polski: 85,9 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%, zasada refundacji wydatków, okres kwalifikowalności: wskazany we wniosku, koszty przygotowawcze od (2014) Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Składanie i wybór wniosku Poświadczanie wniosku o płatność uzyskanie refundacji Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI): Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina Proces wdrażania projektu 2

3 ENPI a ENI ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument narzędzie realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa zastąpił w okresie wszystkie wcześniejsze programy na granicach zewnętrznych UE: Tacis, Meda, CARDS i in. ENI - European Neighbourhood Instrument kontynuacja ENPI na okres ENPI a ENI Propozycje dotyczące ENI : Budżet 14,9 mld EUR (I propozycja 18,2 mld) > ENPI: 11,1 mld EUR Priorytety: prawa człowieka i wolności podstawowe wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu gospodarcza integracja krajów sąsiednich z Unią Europejską budowa zaufania i zapobieganie konfliktom wsparcie kontaktów międzyludzkich, współpracy sektorowej i organizacji pozarządowych Uproszczenie procedur i integracja z innymi instrumentami wsparcia przez UE Propozycje dotyczące Programu Polska-Białoruś-Ukraina na okres : Budżet : 186,2 mln EUR, obietnica wzrostu dofinansowania Brak zmian w systemie zarządzania: Wspólny Komitet Monitorujący złożony z udziałem przedstawicieli 3 państw Wspólna Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP, Wspólny Sekretariat Techniczny w Polsce główne priorytety Programu: infrastruktura w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktura turystyczna. Polska-Białoruś-Ukraina inwestycje mające na celu większe bezpieczeństwa granic przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości zewnętrznych granic UE. współpraca instytucjonalna oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami z krajów Programu. Polska-Białoruś-Ukraina Propozycje na okres : Ograniczenie obszaru Programu po stronie białoruskiej i ukraińskiej Umożliwienie składania wniosków przez partnerów spoza obszaru Programu Polska-Białoruś-Ukraina Dotychczasowe priorytety: Polska-Białoruś-Ukraina Dotychczasowe priorytety: Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych Działanie 1.1. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2. Rozwój turystyki Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru Priorytet 2. Poprawa jakości życia Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice Priorytet 3. Współpraca sieciowa i inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1. Budowanie potencjału współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych (projekty parasolowe) Priorytet 4. Pomoc techniczna 3

4 Polska-Białoruś-Ukraina Wymagania dotyczące minimalnych i maksymalnych kwot wsparcia: Ustalane przez Wspólną Instytucję Zarządzającą dla każdego naboru Dotychczas : Priorytety 1, 2 i 3.1: min EUR, max EUR Działanie 3.2 (projekty parasolowe): projekty złożone z 5-20 mikroprojektów, składane przez instytucje z odpowiednim doświadczeniem (wymóg realizacji min.1 projektu o wartości dofinansowania min EUR): Dla całego projektu parasolowego grant od do EUR Dla mikroprojektu wysokość kosztów kwalifikowalnych: od do EUR PRAG Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions PRAG dotyczy: Roboty Dostawy Usługi Schemat grantów PRAG reguluje: system ogłaszania konkursów dla grantów system przetargów na roboty, dostawy, usługi zawiera wzory dokumentów, w tym umów i załączników do nich PRAG obowiązuje: w zakresie przyznawania i realizacji grantu - w całości beneficjentów i partnerów spoza UE (w tym procedury udzielania zamówień) Wyjątek! Polscy beneficjenci i partnerzy stosują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 4

5 Droga grantu: Ogłoszenie konkursu (Call for proposals) Składanie aplikacji (Application) Ocena projektów (Evaluation) Podpisywanie umów (Grant award) Rozliczanie i płatności (Reporting, payment) Podział na: Nabory wniosków (call for proposals) międzynarodowe (international) min. 90 dni krajowe (local) min. 60 dni Podział na: otwarte (jednoetapowe) ograniczone (dwuetapowe) PRAG preferuje system 2-etapowy, w Programie PBU stosowano system jednoetapowy Możliwość przyznawania grantów poza CfP (Direct award): projekty flagowe Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina System składania wniosków Ocena wniosków i umowa Ocena: formalna: - kwalifikowalność beneficjenta i partnerów, - kwalifikowalność projektu i działań (termin, zgodność z priorytetami) - kwalifikowalność kosztów merytoryczna (techniczna): - odpowiedniość/ zasadność działań - metodologia - zdolności instytucjonalne Umowa grantowa: 2 dokumenty: Special Conditions i General Conditions Okres kwalifikowalności wydatków: od podpisania umowy grantowej! Systemy płatności wg PRAG: Systemy płatności w okresie (DEROGACJA): 1. Projekt do 12miesięcy i dofinansowaniu do EUR: zaliczka 80% + płatność końcowa 2. Projekt powyżej 12 miesięcy i dofinasowanie powyżej EUR: 100% zaliczki na I okres sprawozdawczy złożenie raportu pośredniego (po wykorzystaniu 70% zaliczki) I płatność pośrednia: do 100% zaliczki na II okres sprawozdawczy ew. złożenie kolejnego raportu pośredniego (po wykorzystaniu 100% pierwszej i 70% drugiej zaliczki) II płatność pośrednia: do 100% zaliczki na III (i kolejny) okres sprawozdawczy Suma zaliczek nie może przekroczyć 90% grantu Płatność końcowa poziom dofinansowania: 90% 1. Przy dofinansowaniu do EUR, realizowanych w okresie do 12 miesięcy: Zaliczka Prefinansowanie (80% dotacji) Płatność końcowa (20 % dotacji) Koszty własne (10 % wartości projektu) 5

6 Systemy płatności w okresie (DEROGACJA): 2. Przy dofinansowaniu powyżej EUR, lub projekcie ponad 12 miesięcy: 2a. Jedna płatność pośrednia Systemy płatności w okresie (DEROGACJA): 2b. Dwie płatności pośrednie Zaliczka Prefinansowanie I (30%) Prefinansowanie II Płatność końcowa Płatność maks. 30 % dotacji pośrednia (40%) Koszty własne (10 % wartości projektu) Raport częściowy (interim report) po wykorzystaniu 70% zaliczki Systemy płatności w okresie (DEROGACJA): 3. Możliwość wypłaty 100% dofinansowania na koniec projektu (refundacja). Raporty: co 4 miesiące: brief narrative report interim report (raport częściowy: opisowy i finansowy) final report raport końcowy Kwalifikowalność wydatków: Zasady ogólne: wiążą się bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z zasadami gospodarności, rzeczywistą wartością działań oraz bilansem kosztów/efektów zostały pokryte przez partnerów projektu w czasie jego wdrażania, niezależnie od czasu ich rzeczywistego wydatkowania, o ile nie ma to wpływu na koszty audytu końcowego zostały potwierdzone fakturami lub dowodami księgowymi, są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania i poparte oryginalnymi dokumentami Raporty częściowe i końcowe muszą być zatwierdzone przez uprawnionego audytora (w Polsce biegłego rewidenta) Kwalifikowalność wydatków: Przykładowe wydatki kwalifikowalne: koszty personelu, zawierające płace, ubezpieczenia i inne koszty pochodne; płace i koszty te nie mogą przekraczać wydatków ponoszonych normalnie na co dzień przez partnerów, podróże i koszty utrzymania personelu projektu, które nie przekraczają normalnych kosztów ponoszonych przez partnera, koszty wynajmu pomieszczeń nie mogą przekraczać cen, aprobowanych co roku przez Komisję Europejską, koszty zakupów wyposażenia i usług, odpowiadające cenom rynkowym, koszty eksploatacyjne i ceny dostaw, koszty podwykonawstwa, Kwalifikowalność wydatków: Przykładowe wydatki kwalifikowalne: koszty wynikłe bezpośrednio z realizacji wymogów kontraktu (rozpowszechnianie informacji, procesy ewaluacyjne, audyt, tłumaczenia, publikacje, ubezpieczenia etc.), włącznie z kosztami usług finansowych (w szczególności koszty bankowych, przekazów finansowych i gwarancji finansowych). Ograniczenie podwykonawstwa: Beneficjenci mogą zlecić podwykonawcy określoną cześć działań w ramach projektu. Jednak większość zadań powinna być zrealizowana przez beneficjenta oraz przez partnerów, w przypadku projektów partnerskich. Oznacza to, iż na wydatki związane z inwestycjami, usługami zewnętrznymi, w tym kosztami ekspertów zewnętrznych nie mogą przekraczać 49% wartości projektu (nie dotyczy projektów inwestycyjnych). 6

7 Dziękuję za uwagę! Wojciech Goleman 7

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska TEMATYKA Wiadomości wstępne na temat Interreg III A Polska Niemcy Montaż

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35 Raport zamykający wdrażanie Programów Współpracy Przygranicznej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare realizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia INTERREG IVC Kwalifikowalność wydatków i kontrola pierwszego stopnia 20.01.2011 - Warszawa opracowanie JEMS Architekci KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KLUCZOWE DOKUMENTY rozporządzenia unijne (główne) nr: 1083/2006,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo