Założenia i cel w koncepcji instalacji mechanicznej:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia i cel w koncepcji instalacji mechanicznej:"

Transkrypt

1 Założenia i cel w koncepcji instalacji mechanicznej: Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego został zaprojektowany proces technologiczny segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w sposób wysoce zmechanizowany, dostosowany do automatycznej segregacji zarówno odpadów zmieszanych jak i selektywnie zbieranych. Segregacja manualna zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego została zaprojektowana jako uzupełnienie systemu mechanicznego. Natomiast koncepcję instalacji zaproponowano jako jeden zblokowany układ przetwarzający odpady zmieszane, selektywnie zbierane, wytwarzanie paliwa tj. RDF, doczyszczanie wydzielonych materiałów w procesach manualnych. Odpady dostarczane do hali sortowni podawane będą na instalację z poziomu posadzki hali za pomocą ładowarki kołowej. Przed podaniem odpadów na instalację należy wyeliminować z nich odpady tarasujące z poziomu posadzki. Poprzez urządzenie do rozrywania worków oraz efekt równomiernego podania odpadów strumień trafi do kanałowego przenośnika załadowczego odpady zmieszane, które będą transportowane przenośnikiem wznoszącym na przenośnik sortowniczy do kabiny wstępnej segregacji. Na etapie wyceny przyjęto, że w docelowej konfiguracji linii sortowniczej zostanie wykorzystana kabina sortownicza czterostanowiskowa będąca na wyposażeniu zakładu założono koszt przeniesienia kabiny. Rozrywarka worków będzie nie tylko wykorzystywana dla podawania odpadów zamkniętych w workach ale zarówno całego strumienia zmieszanego jak i selektywnej zbiórki. Dodatkową funkcją rozrywarki będzie większy zasobnik podawczy służący jako bufor technologiczny dla operatora ładowarki który czas po załadunku maszyny może wykorzystać na dodatkowe funkcje na tym obszarze lub niedalekiej odległości na zakładzie. Dalej w kabinie wstępnej segregacji będzie prowadzone manualne wydzielanie znajdujących się w strumieniu odpadów zmieszanych: odpadów wielkogabarytowych, opakowań szklanych, większych kartonów, a także odpadów problemowych mogących zakłócać funkcjonowanie linii sortowniczej i odpadów niebezpiecznych, które nie zostały zidentyfikowane i wydzielone w obszarze przyjęcia. Kabina wstępnego sortowania zostanie wyposażona w 4 stanowisk roboczych oraz boczne boksy zsypowe 4 sztuki. Pod kabiną sortowniczą przewiedziano ustawienie

2 2-4 kontenerów hakowych na wydzielone frakcje oraz pojemniki na odpady drobne, w tym zwłaszcza na odpady szklane lub niebezpieczne. Dodatkowo przewidziano 4 zrzuty boczne do pojemników samowysypowych 1,2 m 3. W kabinie wstępnego sortowania będą manualnie wydzielane m.in. odpady mogące utrudnić bądź zakłócić proces sortowania na instalacji tj.: odpady gabarytowe, opakowania szklane, kartony lub worki z surowcami wtórnymi, duże folie, identyfikowalne odpady problemowe, czy niebezpieczne. Dalej strumień poprzez przenośnik transportowy odpady trafią na sito dyskowe o oczkach 80mm, gdzie nastąpi rozdział odpadów na następujące frakcje granulometryczne: Frakcja drobna 0-80mm poprzez separator magnetyczny trafiać będzie do kontenera lub kontenerów do stacji załadunku (w zależności od decyzji i wytycznych technologa kompostowni) do instalacji kompostowania intensywnego w oddzielnym procesie na zakładzie. Frakcja nadsitowa o wymiarze ponad 80mm zostanie skierowana systemem przenośników na separator balistyczny. Na separatorze balistycznym frakcja nadsitowa zostanie podzielona na frakcję płaską (2D) oraz frakcję rolującą (3D). Frakcja płaska poprzez system przenośników zostanie skierowana na manualne kabiny sortownicze 8 stanowisk roboczych. W kabinach zostaną wydzielone surowce wtórne, które będą magazynowane w boksach zbiorczych. Kiedy boks się zapełni, za pomocą wózka widłowego wyposażonego w lemiesz, surowce zostaną sekowane na przenośnik kanałowy załadowujący prasę belującą. Pozostałość po sortowaniu poprzez system przenośników trafiać będzie na rozdrabniacz końcowy produkcję RDF. Gotowe już paliwo RDF za pomocą przenośnika kierowane będzie do magazynu paliwa. Frakcja rolująca poprzez separator magnetyczny skierowana zostanie na trójdrożny optoseparator NIR wyposażony w by-pass wydzielający surowce wtórne (separator trójfrakcyjny dwukanałowy schemat działania poniżej).

3 Zmagazynowane surowce, tak jak w przypadku surowców 2D okresowo podawane będą na przenośnik kanałowy i kierowane będą do prasy belującej. Pozostałość po sortowaniu skierowana zostanie, tak jak w przypadku facji 2D na rozdrabniacz końcowy. Zarówno w przypadku frakcji 2D i 3D istnieje możliwość pominięcia rozdrabniacza końcowego i skierowanie prerdfu do kontenerów. Na podstawie informacji WPGO stwierdzono, że w odpadach znajduje się duża ilość frakcji zaliczonej do biodegradowalnej której wielkość przyjęto 0-80 mm zgodnie z Rozporządzeniem odnośnie MBPZOK z r., wielkość ta szacowana jest w odpadach na ok %, a w niniejszej koncepcji przyjęto Mg/a/zmianę z wsadu wynoszącego Mg/a/zmianę czyli ok.46 %, co pokazano na schemacie przepływów masowych (Załącznik nr 1). Poza tym w ramach sortowni tj. instalacji technologicznej odpadów założono odzysk i wydzielenie: frakcji szkła, dużej foli i kartonu w kabinie wstępnej segregacji, frakcji 0-80 jako biodegradowalnej do stabilizacji i obróbce przed składowaniem, metali Fe na separatorach elektromagnetycznych Fe, frakcji papieru i kartonu

4 mieszaniny tworzyw sztucznych jako RDF, odzysk folii, odzysk PET. Ze względu na instalowanie separatorów NIR które potrzebują sprężonego powietrza do wydmuchu odpadów wysortowanych niezbędne będzie zainstalowanie stacji sprężarek i przygotowanie sprężonego powietrza, co zostanie dokładnie określone pod względem ich lokalizacji i doboru wielkości w Projekcie technicznotechnologicznym. Wykonanie sortowni według powyższego schematu w znacznym stopniu ograniczy ilość składowanych odpadów, a tym samym wydłuży żywotność składowiska odpadów do ponad 10 lat. W załączniku nr 1 przedstawiono schemat blokowy przepływu odpadów na linii sortowniczej oraz układu ideowego sekwencji zamaszynowania podstawowych (głównych ) maszyn i urządzeń instalacji technologicznej dla której to zostanie sporządzony w odrębnym postępowaniu projekt technologiczny instalacji sortowni przy uwzględnieniu wymogów i zapisów niniejszej koncepcji oraz warunków brzegowych i wytycznych wynikających z projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Koncepcja modernizacji zakłada powstanie węzła C.O. do ogrzewania kabin sortowniczych poprzez centrale wentylacyjno - grzewcze z tego węzła. Zapotrzebowanie na moc cieplną do kabin wyniesie około kw. Szacowna moc zainstalowana dla urządzeń technologicznych instalacji sortownia pomiędzy kw. A zatem łączne zapotrzebowanie dla linii sortowniczej wraz z ogrzewaniem kabin wyniesie: 620 do 750 kw co zostanie doprecyzowane w Projekcie budowlanym. Rozważa się także ogrzewanie kabin za pomocą instalacji wodnej zasilanej z kotłowni gazowej ale wymaga to analizy na etapie projektu budowlanego, ponieważ są duże straty ciepła ze względu na odległość kabin od kotłowni jak i ubytki ciepła ze względu na fakt, że w kabinach znajdują się zsypy sortownicze przez które dostaje się zimne powietrze z nieogrzewanej hali sortowni i powodować to może znaczne zakłócenia w instalacji grzewczej.

5 2.3 Podstawowe parametry hali sortowni Najważniejszą zmianą w tym sektorze jest przeprojektowanie linii sortowniczej w celu zwiększenia przepustowości oraz efektywności recyklingu i odzysku. Szczegółowy opis linii znajduje się poniżej. Kubatura hali sortowni przy H=11 m ok m 3, w tym H technologiczne = min 9,0 m Przewidywany wskaźnik powierzchniowo kubaturowy: P=29 m x 96 m = 2784 m 2 Hala ta ma mniejszą powierzchnię niż w założeniach. Według doświadczenia wyliczona powierzchnia jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania linii sortowniczej. Strefa przyjęć wyposażona zostanie w wentylację ujmowanie powietrza. Powietrze zostanie oczyszczone w płuczce chemicznej. Projektuje się ciąg technologiczny mechanicznego przetwarzania odpadów o przepustowości Mg/a odpadów komunalnych zmieszanych na jedną zmianę roboczą i doczyszczanie odpadów selektywnie zbieranych tzw. surowców wtórnych, jeśli nie sortujemy odpadów komunalnych zmieszanych. Linia sortownicza została tak zaprojektowana, że może przemiennie sortować na linii sortowniczej odpady komunalne zmieszane z odpadami opakowaniowymi tzw. surowcami wtórnymi przez wszystkie maszyny ciągu technologicznego, co będzie skutkowało poprawą jakości sortowanych odpadów oraz przede wszystkim większą przepustowością godzinową dla tej frakcji. W celu umożliwienia magazynowania odpadów zmieszanych przewidzianych do przetwarzania mechanicznego i ręcznego oraz zapewnienia ciągłego strumienia odpadów do przetwarzania zaprojektowano zasobnię (platformę przyjęć) odpadów komunalnych zmieszanych w hali, przeznaczoną przede wszystkim na przyjmowanie tych odpadów, wysokość ściany oporowej H=5,0 m. Strefa przyjęcia odpadów będzie oddzielona od strefy sortowania trwałą przegrodą co ograniczy pylenie w strefie sortowania. Posadzkę planuje się wykonać jako łatwozmywalną, trudnościeralną, antypoślizgową, odporną na działanie magazynowanych odpadów i wyprofilowaną w kierunku wpustów odwodnienia oraz przystosowaną do ruchu samochodów

6 ciężarowych oraz pracującego sprzętu. Posadzka będzie posiadać wytrzymałość 50 N/cm2, a w rejonie sita bębnowego ok. 75 N/cm 2 oraz zostanie uszczelniona geomembraną PEHD o gr. 2 mm wywiniętą na ściany sortowni, lub matą bentonitową, Odwodnienie zasobni odbywać się będzie do kanalizacji technologicznej zakończonej zbiornikiem na ścieki technologiczne. Kabiny sortownicze będą wyposażone w ogrzewanie z centrali wentylacyjnej zasilanej wodą grzewczą z CO i wentylację mechaniczną o wydajności ok. 15 wymian/godzinę, które zostaną dostarczone w ramach dostaw technologicznych linii sortowniczej. Hala technologiczna będzie wyposażona w zasilanie i oświetlenie elektryczne. Hala zostanie doświetlana przez nie otwieralne świetliki umieszczone w połaciach dachu. Sterowanie linią mechanicznego przetwarzania odpadów odbywać się będzie zdalnie z pomieszczenia technologa wyposażonego w odpowiedni system sterowania. Hala technologiczna będzie wyposażona w grawitacyjno-mechaniczną wentylację wywiewną zarówno z części zasobni i sortowni poprzez wytworzone podciśnienie uniemożliwiające emisję odorów z hal przez bramy wjazdowe na zewnątrz hali. Hala technologiczna nie będzie ogrzewana, ale ocieplona. Bramy znajdować się będą w ścianach podłużnych, a drzwi ewakuacyjne będą rozmieszczone co ok. 75 m obok bram zgodnie z przepisami BHP. Posadzka na platformach przyjęć będzie odwadniana oraz wokół prasy, a także ścieki odbierane będą do kanalizacji technologicznej z kanałów technologicznych. W hali sortowni znajdować się będą zawory o Φ 32 mm niezbędne do mycia posadzki przez cały rok, oraz hydranty p. pożarowe wg ustaleń z rzeczoznawcą ds. p. pożarowych. Poza tym przed halą znajdować się będą hydranty do celów p. pożarowych w odległości min. 5 m od ściany sortowni. Poza myciem posadzki wodą nawet w okresie zimowym, kiedy temperatury są w hali powyżej 0 o C należy codziennie na koniec dnia roboczego zamieść posadzkę. Zakłada się mycie urządzeń technologicznych linii w systemie na sucho. Poza tym w hali znajdować się będą w odpowiedniej ilości gaśnice p. pożarowe i węże do zmywania posadzki. Kabiny sortownicze będą ogrzewane do ok. 16 o C w ramach dostawy linii sortowniczej. Wszystkie bramy powinny otwierać się ręcznie (w razie pożaru) oraz elektrycznie. Poza tym nad każdą bramą należy przewidzieć oświetlenie zwykłe i awaryjne, a przed bramą odbojniki.

7 3.3 Bilans masowo-objętościowy W tabeli poniżej przedstawiono bilans masowo-objętościowy Tabela 1. Bilans masowo-objętościowy materiału wejściowego do procesu biologicznego przetwarzania odpadów (frakcja 0-80 mm) Lp. Założenia 260 dni 1. roboczych Rodzaj materiału wsadowego Frakcja podsitowa 0-80 mm Gęstość Ilość Ilość Ilość nasypowa [Mg/a] [m³/a] [m³/tydz.] [Mg/m 3 ] Ilość [m³/dzień] 0, Struktura instalacji Dla celów sprawnego prowadzenia procesu biologicznej, tlenowej stabilizacji, instalacja dzieli się na kilka powiązanych wzajemnie obiektów i obszarów technologicznych w załączniku nr 2 pokazano przykładowy układ dla proponowanego rozwiązania. Konstrukcja boksów (tuneli) Boksy to w standardowym wyposażeniu wolnostojące w szeregu boksy, wykonane z betonu zbrojonego, kwasoodpornego. Wjazd wyposażony jest w portal żelbetowy, na którym od zewnątrz mocowane są bramy przesuwne pozbawione napędu elektrycznego bądź hydraulicznego. Każdy z boksów jest 6-metrowej szerokości, 30-metrowej długości. W warunkach klimatycznych, gdzie występują okresy długich i ciężkich mrozów, zewnętrzne ściany boksów powinny być izolowane cienką warstwą otynkowanego styropianu lub panelami termoizolacyjnymi w celu wyeliminowania efektu mokrych plam kondensacyjnych na powierzchniach ścian. Ściany i posadzki, place Betonowe ściany wykonane są z zagęszczanego betonu z wypełniaczem odpornym na kwaśne środowisko, w jakości architektonicznej lub wiaduktowej. Zbrojone stalą

8 ściany powinny wytrzymać napór materiału i udary ciężkim sprzętem. Wewnątrz ściany nie powinny mieć żadnych występów lub mocowanych powierzchniowo instalacji w zasięgu łyżki ładowarki. Posadzka jest betonowa o wytrzymałości na podwyższoną temperaturę i ścieralność, kwasowość i nacisk kół ciężkich maszyn. Posadzka wewnątrz reaktora powinna mieć lekki spadek w kierunku wjazdu do tunelu. Wzdłuż boksów przebiegają w posadzce kanały napowietrzające, które również pełnią funkcję odbierania odcieków powstających w trakcje procesu. Place przed boksami mogą być w kontynuacji wybudowane z tego samego materiału, co posadzka boksów lub np. z asfaltu. Należy zwrócić uwagę na to, by spadki placu przed boksem uniemożliwiały spływanie wód opadowych do wnętrza boksów. Bramy Bramy są stalowe, ramowe, z wypełnieniem z płyt warstwowych, przesuwne, montowane na betonowym portalu od zewnątrz tak, że żaden element mechanizmu transportowego nie ma styczności z agresywnym środowiskiem reaktora. Po otwarciu bramy w obrębie manewrowym ładowarki nie powinno być żadnych elementów konstrukcyjnych bramy, okuć, zawiasów, prowadnic i blokad, które mogłyby ulec mechanicznemu uszkodzeniu maszynami. Każdy bioreaktor zamykany będzie za pomocą bramy wykonanej w klasie odporności korozyjnej C3.

9 Zdjęcie 1. Przykładowe bramy do zastosowania w proponowanej technologii System wentylacji boksów (bioreaktorów) System wentylacji boksów musi być tak zaprojektowany, aby wytwarzał wspólnie dla wszystkich i indywidualnie dla wybranych boksów odpowiednie do trybu pracy podciśnienie i kierunek powietrza zasysanego do wnętrza i do tylnej części boksów. Każdy z boksów musi posiadać indywidualnie sterowaną klapę o napędzie elektrycznym z możliwością automatycznego sterowania nią w zależności od aktualnego stanu bramy. Zamawiający preferuje rozwiązania materiałowe na bazie stali typu 316L - jako minimum przy zastosowaniu blach grubości 1,25-1,5mm na całości instalacji skręcanej na kołnierze płaskie spawane. Dopuszcza się instalacje na bazie elementów instalacji z PCV Wavin lub PE/PP. Klapy i inne armatury muszą być ze stali nierdzewnej lub PE/PPS z możliwością otwierania, demontażu i konserwacji. Pożądana klasa szczelności systemu - klasa C. Dla każdego z boksów zakłada się oddzielny wentylator tłoczący wtłaczający powietrze przez kanały napowietrzające pod pryzmę oraz dwa wentylatory wyciągowe (po jednym na zestaw 4 bioreaktorów).

10 System napowietrzania i kontroli procesu Sednem systemu napowietrzania pryzm w boksach jest system rur napowietrzających w posadzce boksów. Rury są tak zabudowane, że powierzchnia wyposażona w dysze jest około 3 cm poniżej powierzchni posadzki.. Konstrukcja i ilość dysz na rurach umożliwia gwarantowaną równomierność rozprowadzenia powietrza na całej powierzchni dennej złoża. Dzięki temu nie tworzą się drożności łatwego przepływu powietrza przez nie homogenny materiał wsadu. Rury te są jednocześnie odbiornikiem odcieków technologicznych. Konstrukcja rur napowietrzających umożliwia okresowe ich czyszczenie od strony wentylatorowni (zaślepki na trójniku zdjęcie 4). Dopuszcza się zastosowanie kanałów napowietrzających wykonanych z żelbetu. Planuje się budowę bezodpływowego zbiornika na odcieki technologiczne o pojemności min. 100m3. Zbiornik można docelowo wyposażyć w przepompownie i okresowo pompować odcieki. Zbiornik powinien być umieszczony pod płytą manewrową. Zdjęcie 2. Układanie rur napowierzających w bioreaktorze Zdjęcie 3. Gotowa podłoga bioreaktora

11 Zdjęcie 4. Widok na komorę rozprężną i system rur napowietrzających Dla kontroli procesu przewidziane są lance pomiaru temperatury. Lance te mają pięć punktów pomiaru i dają obraz przekroju pryzmy i rozkładu stref temperatury wewnątrz materiału. Lance są bezprzewodowe przekazując drogą radiową lub tradycyjnie za pomocą przewodu. Sondy są wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i hermetyczne. Pozyskiwane dane przekazywane są do procesora sterującego PLC. Komputer ten reguluje pracą wentylatorami napowietrzania, wentylacji boksów i ochrony biofiltra. Sterowne falownikami wentylatory regulują czas napowietrzania i czas przerw. Pozwala to utrzymać optymalne warunki aerobowe, schładzanie pryzm bez niebezpieczeństwa ich nadmiernego przesuszenia. Wydajność wentylatorów jest określona ustawieniem częstotliwości falowników. W efekcie system dopasowuje działanie do wymaganych wydajności i pracuje w granicach 30-60% mocy zainstalowanej, w zależności od stanu materiału w boksie. Parametry operacyjne można ustawiać zarówno na ekranie dotykowym usytuowanym na szafie sterownia, znajdującej się w wentylatorowi zlokalizowanej na tylnej części bioreaktorów jak i w sterowni obiektowej. Niezależnie od tego ekranu dotykowego, system wyposażony jest w komputer z wizualizacją parametrów

12 procesowych zlokalizowany w sterowni obiektowej. Na ekranie wyświetlane są wszystkie stany operacyjne, trendy, wartości oraz alarmy. Ustawianie parametrów procesowych odbywa się klasycznym sposobem wprowadzania danych myszką przez kliknięcia lub zapisywanie danych na interfejsach. Dodatkowo, szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia kontrolowaną łączność z technologiem zewnętrznym, który jest w stanie zdalnie skorygować lub ocenić pracę systemów, odczytać zapisy banku danych dotyczących usterek i czynnie wspomagać operatora, co jest szczególnie cenne i przydatne w okresie wdrażania się technologa zakładowego. System jest tak skonstruowany, że brak wizualizacji lub awarie elektroniki nie blokują pracy kompostowni. Całość procesu i wszystkie elementy techniczne mogą być obsługiwane i sterowane ręcznie. System zraszania Z reguły odpady komunalne mają zbyt małą wilgotność do prowadzenia prawidłowego procesu kompostowania. Szczególnie na początku procesu należy uzupełnić brak wody przez intensywne zraszanie złoża. Boksy posiadają automatyczne i ręczne systemy zraszania. Wentylacja, biofiltr, płuczka gazów Zasadniczym elementem kontroli emisji jest system wentylacji hal boksów i dezodoryzacja gazów w biofiltrze. W okresie, gdy boksy są zamknięte panuje w nich podciśnienie z tytułu wysysania powietrza spod pryzmy. Powietrze z hali boksu przenika przez materiał i wtłaczane jest wolnostojącym wentylatorem ssąco-tłocznym do biofiltra. W momencie krótko przed otwarciem bram przez operatora system automatycznie włącza wentylator wentylacji boksów, ustawiając wentylacje wybranych boksów ustawieniami klap usytuowanych na rurach wentylacyjnych. Powietrze wysysane w tylnej części boksów powoduje ruch powietrza zewnętrznego przez bramy do boksu i stamtąd do biofiltra. Ogranicza to skutecznie wszelkie emisje zapachów do absolutnego minimum. W ustawieniu automatycznym wentylatory wentylacji hali są zabezpieczeniem złoża filtra biologicznego, chroniąc go przed przegrzaniem się. Idealne warunki pracy złoża, to C. W momencie, gdy temperatura gazów procesowych jest zbyt wysoka, system włącza wentylator hali mieszając powietrze gorące z chłodniejszym.

13 Gazy zbierane w rurze zbiorczej wtłaczane są w pierwszej kolejności do płuczki, gdzie następuje dowilżenie powietrza przepływającego przez złoże permanentnie zraszane wodą w obiegu zamkniętym. Płuczka Płuczka jest przewidziana, jako obiekt wolnostojący połączony rura zbiorczą z wentylatorownią i biofiltrem. Obudowa płuczki musi być odporna na korozję i warunki atmosferyczne. W ścianie płuczki muszą być zainstalowane wzierniki umożliwiające optyczne sprawdzenie zraszania w komorze mieszania i stanu zanieczyszczenia wsadu. Wsad jest zawieszony wykonany z kulek (piłeczek) zapewniający maksymalna powierzchnie kontaktową wody z przepływającym powietrzem procesowym. Wsad ten musi być dostępny do okresowego mycia/płukania oraz wymiany. Płuczka musi być tak ustawiona względem innych obiektów, aby był do niej łatwy dostęp od strony bramek i wzierników. Zakłada się wykonanie dwóch płuczek przeciwprądowych po jednej dla każdej z grup bioreaktorów. Biofiltr Każda z sekcji biofiltra jest konstrukcją betonową przylegającą do bocznej ściany grupy boksów. Jest to otwarta wanna betonowa. Wewnątrz ułożona jest specjalna, rusztowa podłoga technologiczna, pozwalająca na równomierne rozprowadzenie powietrza procesowego pod całym złożem i powolne przenikanie przez materiał filtrujący do atmosfery. Oczekuje się sprawności filtracji takiego filtra gwarantującej ponad 96%-tową redukcję najcięższego ładunku odorów. Elementy konstrukcyjne podłogi technologicznej to stojaki z tworzywa sztucznego bądź betonowe oraz płyty perforowane z tworzywa sztucznego, odpornego na korozję. Współczynnik przepuszczalności powierzchni płyt musi być nie mniejszy niż 40% (powierzchnia otworów do powierzchni całkowitej płyty). Stojaki muszą posiadać otwory pozwalające na pożądane ukierunkowanie strumieni powietrza. Konstrukcja podłogi technologicznej musi mieć nośność min kg/m 2. Wysokość powierzchni nośnej podłogi technologicznej od dna konstrukcji betonowej musi wynosić minimum 48cm i nie więcej niż 55cm. Obrzeża podłogi przylegające do ścian betonowych muszą być zabezpieczone i uszczelnione folią ograniczającą do minimum efekt brzegowego przeniku powietrza pomiędzy złożem a ścianą biofiltra.

14 Wypełnienie filtrujące: Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrze polega na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. W określonych warunkach pracy biofiltra, zanieczyszczenia obecne w gazie wylotowym są absorbowane i ulegają stopniowemu rozkładowi na naturalne substancje takie jak woda i dwutlenek węgla. Wstępnie przygotowane powietrze rozprowadzane jest w przestrzeni dystrybucyjnej a następnie przepływa z małą prędkością przez biologiczne złoże organiczne. Jako materiał filtrujący zastosowano mieszaniny surowców pochodzenia organicznego, zawierające duży ładunek biomasy. Sposób ułożenia materiału filtrującego zapewnia jego równomierne napowietrzenie i gwarantuje kontakt całego strumienia gazu ze złożem. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy biofiltra jest konieczne, aby materiał organiczny posiadał jednolitą strukturę. Podłoga technologiczna jest pokryta dwoma typami warstwy filtrującej o łącznej miąższości minimum 1,5-2,0m. Warstwę dolną złoża musi tworzyć cm korzeni (tzw. karpina) o ziarnistości 100/300 będących materiałem nośnym, który pozwala uniknąć zapychania. Natomiast górną warstwę ma stanowić kora z drewnem o ziarnistości30/50 jako materiał czynny. Wkład z korzeni i mieszanki kory z drewnem ma być tak dobrany aby spełniał on swoją funkcję oczyszczania gazów procesowych i powietrza wentylacji hali kompostowni przy możliwie niewielkim oporze. Normalny opór biofiltra w trybie pracy Normalny" lub Nocny" kształtować się musi na poziomie od pascali. Wymaga się aby wymiana lub odnowienie złoża konieczne było nie częściej raz na 3-4 lata. Opór biofiltra musi być mierzony sondą ciśnienia w płuczce pod podłogą technologiczną i wyświetlany na ekranie wizualizacji w zakładce Biofiltr". Powierzchnia biofiltra musi być tak dobrana aby jego obciążenie powierzchniowe przy maksymalnej dopuszczalnej wydajności wentylatorów nie przekraczało 120m 3 /m 2 /godz. a pojemność gwarantowała 60 sekundowe (min. 45 sek.) przebywania powietrza w masie filtrującej w trybie pracy normalnej. Dostarczony materiał do biofiltra musi posiadać certyfikat jakości do zastosowania w biofiltrach i być świeży (nie starszy niż 8 miesięcy). Zbiornik odcieków technologicznych przylegający do biofiltra jest zbiornikiem podziemnym o minimalnej pojemności użytkowej ok. 30 m3, wykonanym z betonu lub tworzywa odpornego na agresywne środowisko. Zbiornik posiada system napowietrzania odcieku w celu unikania jego zagnicia. System ten nie może

15 wytwarzać nadciśnienia w zbiorniku, które powodowałoby emisje odorów przez klapy włazów. Plac dojrzewania Plac dojrzewania jest podłużną płytą betonową umożliwiająca ułożenie pryzm trójkątnych. Pojemność każdej pryzmy odpowiada ilości materiału z każdego boksu po procesie intensywnego kompostowania i przesianiu na sicie. Odstępy między kanałami napowietrzania pozwalają tak ułożyć pryzmy, aby łatwo można było manewrować ładowarką i przewracarką. Plac jest tak skonstruowany, że wody powierzchniowe spływają do rowków spływowych, kratek, osadników i stamtąd kanalizacją do bezodpływowego zbiornika o pojemności min 100m 3. Zbiornik można docelowo wyposażyć w przepompownie i okresowo pompować odcieki. Zbiornik powinien być umieszczony pod płytą dojrzewania. Materiał na placu dojrzewania jest zhigienizowany i odcieki nie zawierają niebezpiecznych patogenów. Dopuszcza się aby odcieki, po odstaniu w napowietrzanym zbiorniku powierzchniowym i zgrubnym przefiltrowaniu, użyta do uzupełniania w zbiorniki odcieków zawracanych do zraszania materiału w tunelach. 4. Pozostałe obiekty infrastruktury zakładu W celi zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu należy wykonać następujące obiekty oraz niezbędną infrastrukturę pomocniczą: 1. placu przetwarzania i magazynowania odpadów budowlanych, 2. boksów magazynowych na szkło, 3. kontener na odpady niebezpieczne, 4. wiaty magazynowej odpadów wielkogabarytowych, 5. wiaty magazynowej surowców wtórnych, 6. drogi i place, 7. infrastrukturę podziemną (przyłącza energetyczne, wodne, kanalizację ściekową, zbiornik na wody opadowe, zbiorniki na odcieki itp.).

16 Szczegółowe zestawienie obiektów oraz ich wymiarów powinno zostać oszacowane na etapie projekty technologicznego. 5. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i orientacyjnych kosztów eksploatacji W celu optymalizacji zaproponowanego powyżej układu technologicznego proponuje się wprowadzić etapowanie w poszczególnych elementach zakładu. W układzie sortowania odpadów proponuje się wprowadzenie dwóch etapów: 1. Budowa podstawowej linii sortowniczej nastawionej na odzysk bez produkcji RDF i bez magazynu RDF. 2. Zakup rozrywarki worków oraz separatora optycznego trójfrakcyjnego dwukanałowego wraz ze stacją sprężarkową w formie leasingu operacyjnego (montaż rozrywarki oraz separatora w ramach budowy I etapu). Zakup rozrywarki oraz separatora wraz z wyposażeniem powinien odbyć się równolegle w trakcie trwania realizacji etapu I inwestycji. 3. Domaszynowienie linii sortowniczej zakup i montaż przenośników, rozdrabniacza końcowego oraz dobudowanie magazynu RDF. 4. Wykonanie w I etapie około 2 000m 2 placu dojrzewania a pozostałe 1300 m 2 w II etapie. W pierwszym etapie planuje się wykonanie stup fundamentowych pod magazyn RDF oraz placu betonowego, który w przyszłości będzie stanowił posadzkę magazynu. Rozdrabniacz końcowy proponuje się wyłączyć z pierwszego etapu inwestycji. Zaleca się zakupić rozdrabniacz końcowy oraz dwa przenośniki w formie leasingu podczas drugiego etapu inwestycji. Nie zaproponowano etapowania budowy instalacji do stabilizacji tlenowej, gdyż: 1. Aby instalacja mogła funkcjonować prawidłowo należałoby wykonać 5 bioreaktorów a w drugim etapie pozostały 1. W takim przypadku cała infrastruktura- sterowanie, biofiltr, płuczka, kanały wentylacyjne, zbiornik na odcieki przyłącza energetyczne i wodne należałoby wykonać uwzględnianą już

17 docelową liczbę komór. Oszczędności były by jedynie na koście wykonania ścian i stropu żelbetowego dla 1 bioreaktora. 2. Nie będzie możliwości prowadzenia biosuszenia oraz kompostowania odpadów zielonych. W obiektach pomocniczych planuje się do II etapu przenieść: 1. Wiatę magazynową na odpady wielkogabarytowe. 2. Boksy na szkło w pierwszym etapie proponuje się wykorzystanie jednego zagaszonych boksów na surowce wtórne jako boksu na stłuczkę szklaną. 3. Zbiornik na wody opadowe. 4. Sprzęt mobilny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania zakładu. W załączniku nr 3 przedstawiono Koncepcyjny Plan Zagospodarowania z zaznaczonymi etapami inwestycji. Tabela 3 Zestawienie potencjalnych kosztów inwestycyjnych z rozbiciem na poszczególne elementy inwestycji. Obiekt / urządzenie / roboty Koszty w PLN * I Etap Inwestycji Koszty w PLN * II Etap Inwestycji Prace ziemne Prace ziemne Hala sortowni Magzanyn RDF Wentylacja hali wraz z oczyszczaniem powietrza Zamaszynowienie hali sortowni Zamaszynowienie hali sortowni produkcja RDF Instalacja stabilizacji tlenowej kompostowania tunelowa wraz z wyposażeniem i budowlanką Napowietrzany plac dojrzewania Napowietrzany plac BIO Wiata magazynowa na odpady wielkogabarytowe Wiata magazynowa na odpady wtórne Boksy na szkło Kontenery na odpady niebezpieczne Obiekty energetyczne zakładu - trafostacja itp Drogi i place manewrowe Drogi i place manewrowe Sprzęt mobilny (sito, ładowarki, hakowce, wózki

18 widłowe, rozdrabniacz, przerzucarka itp.) Infrastruktura podziemna (sieci, przyłącza, zbiorniki) Zbiornik na wody opadowe Infrastruktura pomocnicza (oświetlenie, ogrodzenie, bramy, pas zieleni, itp.) Prace projektowe, pozwolenia itp SUMA Zamaszynowienie hali sortowni leasing operacyjny równolegle z I etapem Rozrywarka do worków Separator optopneumatyczny NIR z wyposażeniem Prasa belująca SUMA urządzeń finansowanych w formie leasingu

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1.0 Przedmiot opracowania... 3 2.0 Podstawa opracowania... 3 3.0 Zakres opracowania... 3 4.0 Wyszczególnienie instalacji projektowanych w kompostowni... 3 5.0. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219653-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie)

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163852-2014:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 Związek Międzygminny BZURA, ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne

Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne Nowe technologie segregacji odpadów mogą uzupełnić metody tradycyjne Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu, dążąc do poszerzenia swojej oferty o odpady pozakomunalne, chciałoby pozyskać odbiorców

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Andrzej Roszkowski MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH PODSTAWOWE CECHY TECHNOLOGII jest technologią zamkniętą z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz z filtrowaniem powietrza procesowego umożliwiającym: ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie oraz dostawa technologii zautomatyzowanego sortowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Opracował: Mateusz Grudzina technolog ZZO Nowy Dwór Ogólnopolska konferencja Bioodpady 1-2 października 2014r. Poznań - Berlin KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: miasto gmina. Kędzierzyn-Koźle. Autor: dr inż. Bartosz Wąsikowski. Warszawa, styczeń 2016 r.

Lokalizacja: miasto gmina. Kędzierzyn-Koźle. Autor: dr inż. Bartosz Wąsikowski. Warszawa, styczeń 2016 r. KONCEPCJA UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO I FUNKCJONALNEGO REGIONALNEGO CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW CZYSTY REGION W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, W ASPEKCIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRAWNYCH DLA INSTALACJI RIPOK MBP.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ Zalegający śnieg lub woda deszczowa mogą być uciążliwe dla zarządców oraz użytkowników dróg, ulic, parkingów i garaży

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPROPONOWANYCH W RAMACH OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI DLA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego Ciśnieniowa myjka WMR 10 jest bezobsługowym automatem myjącym oferującym efektywne oraz niskonakładowe mycie sit drukarskich.

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Podstawa opracowania Przykładowa lista analizowanych materiałów: Ponad 1000 stron dokumentacji!!! Pismo Burmistrza Wołomina z 16.09.2011 do

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO 1 z 25 SIEĆ SN SYSTEM ENERGETYCZNY. ODBIORNIKI ENERGII. KOSINY

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Wpływ Funduszy Unijnych na działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu Dalsze projekty podjęte przez ZUO : 1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych kopca bioenergetycznego w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH BEZPIECZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH Konieczność modernizacji lub budowy przewodów kominowych w budownictwie jednorodzinnym nie musi wiązać się

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system do belowania i owijania odpadów MAC+ROTOWRAP na przykładzie ZTUOK w Koninie. Michał Marczak Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Kompleksowy system do belowania i owijania odpadów MAC+ROTOWRAP na przykładzie ZTUOK w Koninie. Michał Marczak Specjalista ds. Kluczowych Klientów Kompleksowy system do belowania i owijania odpadów MAC+ROTOWRAP na przykładzie ZTUOK w Koninie Michał Marczak Specjalista ds. Kluczowych Klientów Kompleksowy system belowania i owijania odpadów MAC+ROTOWRAP

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 WARUNKI TECHNICZNE Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1

Koncepcja przesyłu ścieków sanitarnych z gminy Czernica do kanalizacji MPWiK we Wrocławiu 1 II. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Zakres opracowania. W zakresie konstrukcji budowlanych koncepcja przewiduje budowę lub przebudowę następujących obiektów: adaptację osadników wielolejowych na zbiorniki retencyjne

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku ograniczające wpływ Zakładu na Środowisko

Inwestycje w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku ograniczające wpływ Zakładu na Środowisko Inwestycje w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku ograniczające wpływ Zakładu na Środowisko Gdańsk, maj 2015 Zakład Utylizacyjny. Sytuacja wyjściowa Przed Modernizacją. ( 1973-2011 ) 100% odpadów - Składowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Lokalizacja terenu przewidzianego pod inwestycję: Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać

Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać 9-10 marca 2016 Licheń, Suszyna Ireneusz NASI PARTNERZY GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Eko-wentylacja zdrowy dom

Eko-wentylacja zdrowy dom Eko-wentylacja zdrowy dom W budowanych obecnie domach jednorodzinnych wykorzystuje sie szereg technologii mających poprawiać bilans energetyczny obiektu. Szczelne, wielokomorowe okna, ciepłe ściany, sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego stan na grudzień 2011 r. zdjęcia: progeo sp. z o.o. 1 REGION CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

:: odpylanie to nasza specjalność! ::

:: odpylanie to nasza specjalność! :: OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO

LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO Firma Wireland sp. z o.o. oferuje sprzedaż linii do malowania proszkowego szwedzkiej firmy TRINCO. Linia do malowania została zakupiona w 2002 roku przez firmę Wireland

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

2 pkt 1, 2 i 5, ust. 2b, ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt. pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z 2 ust. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.

2 pkt 1, 2 i 5, ust. 2b, ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt. pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z 2 ust. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. DOW-S-V.7222.35.2015.KD L.dz.1775/01/2016 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ:

Wyjaśnienie do SIWZ. W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam następujące pytania do SIWZ: Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZGOK.JRP.P/8/13 Rzędów, 05.08.2013 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo