SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW O SYSTEM (KOMPOSTOWANIE I STABILIZACJA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW O STATUSIE REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW O WYDAJNOŚCI MG/ROK (W CZĘŚCI MECHANICZNEJ) I MG/ROK (W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ) ORAZ KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW O WYDAJNOŚCI 2000 MG/ROK WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DOTYCZĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 1

2 NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW O SYSTEM MECHANICZNEGO I BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (KOMPOSTOWANIE I STABILIZACJA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW O STATUSIE REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW O WYDAJNOŚCI MG/ROK (W CZĘŚCI MECHANICZNEJ) I MG/ROK (W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ) ORAZ KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW O WYDAJNOŚCI 2000 MG/ROK WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DOTYCZĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Symbol i numer rejestracyjny projektu:: PMBP/1/2014 W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i /Mg (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. Kontrakt 2: Budowa infrastruktury ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Dostawa maszyn i urządzeń. ADRES INWESTYCJI: Działki nr 7/16, 7/17 obręb 32 Gaj, ul. Beethovena, Wałbrzych Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 2

3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o Wałbrzych, ul. Kolejowa 4 REGON ; NIP tel , fax adres poczty elektronicznej: adres strony internetowej: KOD ZAMÓWIENIA WG CPV: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów Dodatkowe przedmioty: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Nadzór nad projektem i dokumentacją Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 3

4 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA ZAKRES ZAMÓWIENIA. WYMAGANIA WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LOKALIZACJA ZAKŁADU OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Założenia technologiczne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Ogólne wymagania eksploatacyjne Zakres technologiczny ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU Zatrudnienie Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH PLACÓW MANEWROWYCH, DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH I POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ZAŁOŻENIA I OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH HALI SORTOWNI (HALA MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW) Powierzchnia, kubatura Strefy funkcjonalne Odbiór odpadów organicznych z sortowni CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH SEGMENTU STABILIZACJI I KOMPOSTOWANIA Powierzchnia, kubatura Charakterystyka konstrukcyjna WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ MECHANICZNA Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI SEGREGACJI ODPADÓW Wymagania szczegółowe w zakresie standardu wykonania wyposażenia technologicznego WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ BIOLOGICZNA Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0-80 mm POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamówienia DOKUMENTY Dokumenty Wykonawcy SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. Nr 1 Koncepcja Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Zał. Nr 2 Decyzja nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z późn. zmianami Zał. Nr 3 Raport Oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) Wałbrzych ul. Beethovena (Działki nr 7/16 i 7/17 Obręb 32 Gaj) Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 4

5 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Celem przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i Mg/rok (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie gminy Wałbrzych oraz współpracujących gmin poprzez realizację na ich terenie infrastruktury technicznej do przetwarzania odpadów komunalnych. Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia). Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania obowiązujących przepisów wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn i urządzeń mobilnych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i Mg/rok (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. Kontrakt 2: Budowa infrastruktury ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU wraz z jej technologicznym i technicznym dowiązaniem do infrastruktury istniejącej w miejscu realizacji inwestycji, a także dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Dostawa maszyn i urządzeń. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 5

6 Opis technologii projektowanego zakładu W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące organizacyjnie wydzielone trzy funkcjonalne zespoły, składające się z elementów do przetwarzania odpadów. Będą to: 1. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych MBP 2. Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 3. Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Selektywnej Zbiórki Niektóre urządzenia czy elementy będą wspólne dla wszystkich w/w instalacji i zespołów funkcjonalnych. Zespoły te można ogólnie podzielić na: 1. Elementy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: Hala z zespołem urządzeń do przetwarzania mechanicznego odpadów (w tym rozdrabniania - opcjonalnie z rozdrabniaczem) i pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi, Zespół boksów zadaszonych i nie zadaszonych, Plac z kompletną instalacją do intensywnej stabilizacji z tunelami foliowymi w halach, Plac odkryty i/lub wiata dojrzewania stabilizatu, Biofiltry z systemem wentylacji, 2. Elementy instalacji do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów: Plac z kompletną instalacją do intensywnego kompostowania z tunelami foliowymi w halach, Plac odkryty i/lub wiata dojrzewania kompostu, Biofiltry z systemem wentylacji. 3. Elementy instalacji do przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki: Hala z zespołem urządzeń do sortowania odpadów i pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi, Zespół boksów zadaszonych i nie zadaszonych Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia opisuje charakterystykę i wymagania dla zamówienia określonego jako: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA. WYMAGANIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowy istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 6

7 1. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz wszystkich wymaganych przepisami prawa opracowań wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Zakładu. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami m.in.: obowiązującej ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami). Decyzji nr 3/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2 czerwca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z późn. zmianami, 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa wszystkich niezbędnych uzgodnień - warunków przyłączenia do energetycznej, sieci wod.-kan. włączenia do układu drogowego i innych wymaganych dla zakładu uzgodnień wynikających z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 3. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla całego zakresu prac dla potrzeb oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. 4. Uczestniczenie w procedurze przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie przygotowywania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zgromadzi i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu Budowlanego, w tym między innymi: zweryfikuje dostarczoną przez Zamawiającego: Koncepcję Zakładu Segregacji i Zagospodarowania i decyzje administracyjne. Wykonawca dokona oceny i zaproponuje ewentualne modyfikacje w zakresie rozwiązań zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, spełniając wymagania wydanych decyzji. zweryfikuje i dokona niezbędnej inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego. pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. uzgodni z dostawcami mediów warunki przyłączenia do sieci energetycznej wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, włączenia do układu drogowego i inne wymagane dla zakładu uzgodnienia wynikające z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jeżeli przepisy lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty i opracowania były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, który może odmówić zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że przedłożony dokument nie spełnia wymagań. Wykonawca uzyska w szczególności wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę Zakładu. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 7

8 W ramach wykonania zamówienia należy zaprojektować niżej wymienione główne obiekty wchodzące w skład Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu Obiekt nr. 1. Waga oraz brodzik dezynfekcyjny Nazwa obiektu 2. Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego)organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji z wydzieloną częścią techniczno-warsztatowa i pomieszczeniami socjalnymi dla załogi (piętro nad warsztatem) oraz biura 3. Kompostownia tunelowa stabilizacji i kompostowania odpadów 4. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej oraz kompostowania odpadów zielonych 5. Biofiltry 6. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni 7. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. 8. Przepompownia wraz z systemem odciekowym i zraszającym, 9. Infrastruktura zakładu do zasilania w media (linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne oraz sieci wodne i kanalizacyjne, stacja transformatorowa), 10. Myjka pojazdów i kontenerów 11. Separatory substancji olejów i ropopochodnych 12. Drogi manewrowe i p.poż. 13. Pompownia ścieków deszczowych 14. Dyspozytornia 15. Zespół boksów zewnętrznych 16. Instalacja antyodorowa 17. Ogrodzenie 18. Inne, wymagane obowiązującym prawem i wymaganiami branżowymi A. OPIS OGÓLNY PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Cały proces mechaniczno-biologicznego przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych będzie polegał na wydzieleniu dwóch frakcji tj. frakcji surowcowej i frakcji biologicznej. Część mechaniczna procesu będzie przebiegała w następujących etapach: a) Przetwarzanie polegające na ręcznym wydzieleniu surowców wtórnych (szkło, plastik, papier) i użyciu separatorów metali w wyniku, którego uzyska się podział odpadów na przeznaczone do dalszego przetwarzania mechanicznego na sicie 0-80 mm i część przeznaczoną do stabilizacji tlenowej, b) Rozdrabnianie odpadów w zależności od potrzeb procesu (opcjonalnie z użyciem rozdrabniacza), c) Przygotowywanie odpadów do produkcji RDF (mielenie, rozdrabnianie papieru, mieszanie, d) Belowanie i prasowanie oraz ekspedycja. Frakcja biologiczna trafi do przetwarzania tlenowego w szczelnych tunelach foliowych. Po przeprowadzeniu stabilizacji tlenowej, odpady Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 8

9 zostaną poddane końcowemu przetwarzaniu mechanicznemu z wykorzystaniem rozdrabniacza mobilnego (opcjonalnie). B. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD PROCESU MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, którego szczegółowy opis znajduje się w koncepcji Zakładu i raporcie oddziaływania: -platforma przyjęć -kanał załadowczy o minimalnych wymiarach 1 600mm (szerokość) i długości wynikającej z potrzeb zabudowy linii). Przed kanałem załadowczym przewidzieć możliwość zamontowania urządzenia do rozrywania worków wraz z umożliwieniem jego podłączenia do systemu sterowania procesem oraz do zasilania energetycznego (Zamawiający oczekuje przedstawienia rysunku i schematu dla tego fragmentu linii) -przenośnik lub przenośniki (o szer mm) wznoszące z rozdrabniaczem -kabina wstępnego sortowania z pełnym wyposażeniem (min. 6 wsypów i możliwość ustawienia pod nimi co najmniej 2-ch kontenerów hakowych o poj. 30 m 3, a także 4-ch zsypów bocznych do pojemników o poj. 1,1 m 3 ) -przenośnik lub przenośniki do sita bębnowego 0-80 mm - sito bębnowe 0-80 mm -odciąganie z atmosfery sita bębnowego powietrza i mechaniczne oczyszczanie go z wymaganą skutecznością (cyklony lub baterie cyklonów filtr tkaninowy jako opcja) -kabina sortowania właściwego z pełnym wyposażeniem (min. 4 zsypy i możliwość ustawienia pod nimi co najmniej 4 boksów, w tym jeden o poj. 30 m 3, przenośnik sortowniczy o szer mm. Kontener powinien umożliwiać swobodne usytuowanie 6-8 stanowisk manualnej pracy) - przenośnik kanałowy do prasy belującej - zespół przenośników do węzła magazynowania balastu -separator lub separatory metali -prasokontener i/ lub prasa belująca - przenośnik rozdrabniacza mobilnego i rozdrabniacz mobilny dla mechanicznego przetwarzania frakcji 0-80 mm (opcjonalnie i w uzgodnieniu z zamawiającym) C. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ PROCESU PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - zadaszony, utwardzony, uszczelniony plac przyjmowania odpadów zielonych i magazynowania wyładowywanych odpadów zielonych do boksów buforowych w hali (z selektywnej zbiórki odpadów zielonych) oraz do boksów buforowych przy hali (trawa, liście itp. z bezpośredniego zbierania. - doczyszczanie (eliminacja worków foliowych, szkła i innych zanieczyszczeń) na linii sortowniczej zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych - plac kompostowania o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m 2 wyposażony w zespół napełniania tuneli z możliwością kształtowania tuneli o średnicy 3 m i długości m oraz z pełnym wyposażeniem do napowietrzania tuneli. System napowietrzania tuneli powinien być wyposażony w moduł sterowania procesem stabilizacji tlenowej z pomiarem temperatury, wilgotności, zraszaniem oraz automatyczną rejestracją warunków procesu i oprogramowaniem sterującym łącznie z programami źródłowymi. Na placu kompostowania powinno się przewidzieć możliwość mieszania w mieszarce ciągnikowej odpadów zielonych z bezpośredniej zbiórki i odpadów z selektywnej zbiórki (po doczyszczeniu) z wykorzystaniem rozdrobnionych za pomocą rębaka lub rodrabniarki do drewna, pni, konarów i gałęzi uzyskanych w wyniku wycinek zadrzewień i zakrzewień przeprowadzanych na terenie gminy Wałbrzych Plac kompostowania powinien uniemożliwiać przedostawanie się do środowiska wodnego czy gruntowego ewentualnych odcieków z odpadów biodegradowalnych. -prasa linowa lub ślimakowa - załadowywanie (z wykorzystywaniem ładowarki samojezdnej) prasy do napełniania tuneli foliowych w celu przeprowadzania stabilizacji tlenowej - przeprowadzenie procesu stabilizacji tlenowej w szczelnych zamkniętych tunelach foliowych (napowietrzanie kompostowanej masy oraz kontrola jej temperatury i wilgotności, odsysanie powietrza Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 9

10 procesowego i oczyszczenie go za pomocą biofiltra (lub biofiltrów), rejestrowanie danych i komputerowe sterowanie procesem, kontrola szczelności tunelu) - biofiltr lub biofiltry gwarantujące uzyskanie parametru AT 4 na poziomie 10 mg O 2 /kg suchej masy - dokończenie procesu dojrzewania kompostu w zadaszonej wiacie dojrzewania kompostu zlokalizowanej na placu kompostowania D. OPIS OGÓLNY LINII MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tektura) W ramach projektowanej inwestycji, w obrębie tej samej hali należy zaprojektować wybudowanie linii sortowniczej zapewniającej przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki i innych odpadów w celu uzyskania z nich surowców wtórnych. Procesy zachodzące na tej linii i w tej hali można podzielić na następujące etapy: a) Przetwarzanie polegające na ręcznym wydzieleniu surowców wtórnych (szkło, plastik, papier) i użyciu separatorów metali, przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, b) Podział na odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania i do składowania, c) Rozdrabnianie odpadów (opcjonalnie z użyciem rozdrabniacza) w zależności od potrzeb procesu (np. mielenie odpadów wielkogabarytowych), d) Przygotowywanie odpadów do produkcji RDF (mielenie, rozdrabnianie papieru, mieszanie), e) Belowanie i prasowanie, E. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD LINII MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tektura) - węzeł rozładunkowy zlokalizowany w hali głównej wyposażony w boksy buforowe do wstępnego magazynowania dostarczonych selektywnie odpadów komunalnych - ładowarka samojezdna i przenośniki transportujące selektywnie zbierane i magazynowane odpady komunalne na linię sortowniczą - ciąg sortowniczy (linia) do ręcznego wydzielania zebranych odpadów z zainstalowaną kabiną sortowniczą z pełnym wyposażeniem, w tym także umożliwiającym umieszczenie, z wykorzystaniem lejów zrzutowych, przesortowanych i doczyszczonych selektywnie zbieranych odpadów w kontenerach boksach magazynujących - urządzenia do przetwarzania przesortowanych i doczyszczonych selektywnie zbieranych odpadów mające na celu ich rozdrabnianie np. odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), mielenie, rozdrabnianie czy mieszanie np. papieru czy tektury, separowanie metali, prasowanie, belowanie czy kompostowanie przed ich dystrybucją do innego posiadacza odpadów Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych nie wymienionych tu urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów, w tym rozdrabniających, sortujących, separujących i przesiewających, o różnej wielkości oczek lub innych rodzajów i typów, co uzależnione będzie od obowiązujących uwarunkowań prawnych, w tym zgodność z zapisami decyzji środowiskowej oraz warunków ekonomicznych lub technologicznych. Zmiana urządzeń i wyposażenia musi być uzgodniona z Zamawiającym i nie może powodować zastosowania urządzeń i wyposażenia gorszej jakości, wydajności i trwałości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż opisane w ilości i nazewnictwie przedstawionej technologii, które spełnią jego wymagania i oczekiwania oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i prawem, w tym także z zapisami decyzji środowiskowej. W zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, inwestor zamierza uruchomić kompostownię. Proponowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów systemem tunelowym będzie służyła do kompostowania odpadów zielonych pochodzących z użytkowania terenów zielonych i innych bioodpadów w ilości 2000 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 10

11 lub ręcznie (w zależności od ilości uzyskanego kompostu), frakcja odpadu > mm ponownie przekompostowywaną w tunelach wraz z nową partią odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, Przeznaczenie pozostałego odpadu do celów rekultywacyjnych. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące ww. elementów instalacji zawarto w dalszej części niniejszego dokumentu. Jeśli Wykonawca uzna za stosowne, sporządzi szczegółową inwentaryzację terenu. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz dla potrzeb prac projektowych, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, itp. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach zmodyfikuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projektowana trwałość stałych elementów Robót winna być nie mniejsza niż: Konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki - 50 lat Urządzenia mechaniczne i elektryczne - 20 lat Oprzyrządowanie i systemy sterowania - 15 lat Dokumentacja projektowa winna uwzględniać warunki, jakie wystąpią podczas realizacji i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi minimalne i maksymalne obciążenie eksploatacyjne czy warunki klimatu i środowiska. Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: warunki lokalne, trwałość i niezawodność działania, funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, niskie zużycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji, bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, ochrona środowiska, konieczność minimalizacji wpływu na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji Zakładu do wielkości dopuszczalnych określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, w obiektach i na stanowiskach pracy wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy (przepisy BHP). Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki inżynierskiej przez inżynierów posiadających odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne do wykonywania tego typu projektów doświadczenie zawodowe, a także w pełnej zgodności z niniejszą SIWZ. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 11

12 Projekty muszą być sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego Zamówienia, a zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom. Obiekty i budynki zaprojektować należy zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi Normami PN i ISO oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w sposób zapewniający: a) spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, warunków zdrowotnych i higienicznych, ochrony przed hałasem i drganiami, warunków ochrony środowiska, wymaganej przepisami charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalnego zużycia energii. b) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie błędy, pominięcia, pomyłki i braki obecne na rysunkach, w dokumentacji projektowej i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Zamawiającego czy nie. Roboty winny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnej wiedzy inżynieryjno - technicznej. Podstawą rozwiązań projektowych winny być rozwiązania proste i funkcjonalne oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby budynki, budowle, urządzenia i ich wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy optymalnie niskich kosztach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezproblemowego dostępu do obsługi, napraw, inspekcji, konserwacji i czyszczenia. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze od A4 do A0. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalne są inne formaty jeśli są one niezbędne do prawidłowego przedstawienia rozwiązań projektowych. Obliczenia i opisy winny być dostarczone w formie złączonego w sposób uniemożliwiający dekompletację trwałego wydruku w formacie A4. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie w następujących formatach elektronicznych: rysunki, schematy, wykresy format: Auto CAD, pdf., opisy, zestawienia, specyfikacje format: MS Word, MS Excel, harmonogramy format: MS Project, MS Excel. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD lub innym nośniku danych akceptowanym przez Zamawiającego. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionej ilości egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz i każdy dokument zostanie odpowiednio oznakowany z określeniem zawartości. Wykonawca przygotowuje protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji dla wszystkich jej etapów. Wykonawca dostarczy docelowo Zamawiającemu w wersji ostatecznej: 2 (dwa) opieczętowane komplety projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 12

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo