SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW O SYSTEM (KOMPOSTOWANIE I STABILIZACJA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW O STATUSIE REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW O WYDAJNOŚCI MG/ROK (W CZĘŚCI MECHANICZNEJ) I MG/ROK (W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ) ORAZ KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW O WYDAJNOŚCI 2000 MG/ROK WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DOTYCZĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 1

2 NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW O SYSTEM MECHANICZNEGO I BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (KOMPOSTOWANIE I STABILIZACJA) POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW O STATUSIE REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW O WYDAJNOŚCI MG/ROK (W CZĘŚCI MECHANICZNEJ) I MG/ROK (W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ) ORAZ KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW O WYDAJNOŚCI 2000 MG/ROK WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DOTYCZĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Symbol i numer rejestracyjny projektu:: PMBP/1/2014 W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i /Mg (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. Kontrakt 2: Budowa infrastruktury ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Dostawa maszyn i urządzeń. ADRES INWESTYCJI: Działki nr 7/16, 7/17 obręb 32 Gaj, ul. Beethovena, Wałbrzych Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 2

3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o Wałbrzych, ul. Kolejowa 4 REGON ; NIP tel , fax adres poczty elektronicznej: adres strony internetowej: KOD ZAMÓWIENIA WG CPV: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów Dodatkowe przedmioty: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Nadzór nad projektem i dokumentacją Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 3

4 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA ZAKRES ZAMÓWIENIA. WYMAGANIA WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LOKALIZACJA ZAKŁADU OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OKREŚLAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Założenia technologiczne Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu Ogólne wymagania eksploatacyjne Zakres technologiczny ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU Zatrudnienie Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach Projektu CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH PLACÓW MANEWROWYCH, DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH I POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ZAŁOŻENIA I OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH HALI SORTOWNI (HALA MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW) Powierzchnia, kubatura Strefy funkcjonalne Odbiór odpadów organicznych z sortowni CHARAKTERYSTYKA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH SEGMENTU STABILIZACJI I KOMPOSTOWANIA Powierzchnia, kubatura Charakterystyka konstrukcyjna WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ MECHANICZNA Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do instalacji segregacji odpadów WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI SEGREGACJI ODPADÓW Wymagania szczegółowe w zakresie standardu wykonania wyposażenia technologicznego WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI MBP CZĘŚĆ BIOLOGICZNA Wymagania ogólne instalacji biologicznego przetwarzania mechanicznie wydzielonych odpadów frakcji 0-80 mm POZOSTAŁE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamówienia DOKUMENTY Dokumenty Wykonawcy SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. Nr 1 Koncepcja Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Zał. Nr 2 Decyzja nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z późn. zmianami Zał. Nr 3 Raport Oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) Wałbrzych ul. Beethovena (Działki nr 7/16 i 7/17 Obręb 32 Gaj) Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 4

5 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Celem przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i Mg/rok (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami na terenie gminy Wałbrzych oraz współpracujących gmin poprzez realizację na ich terenie infrastruktury technicznej do przetwarzania odpadów komunalnych. Projektowana technologia w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/ WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej i ewentualnego przewidzianego w projekcie technologicznym doposażenia instalacji o dodatkowe urządzenia). Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania obowiązujących przepisów wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn i urządzeń mobilnych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące kontrakty przewidziane do realizacji w oparciu o odrębne zamówienia: Kontrakt 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok (w części mechanicznej) i Mg/rok (w części biologicznej) oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. Kontrakt 2: Budowa infrastruktury ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU wraz z jej technologicznym i technicznym dowiązaniem do infrastruktury istniejącej w miejscu realizacji inwestycji, a także dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania) Kontrakt 3: Dostawa maszyn i urządzeń. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 5

6 Opis technologii projektowanego zakładu W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące organizacyjnie wydzielone trzy funkcjonalne zespoły, składające się z elementów do przetwarzania odpadów. Będą to: 1. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych MBP 2. Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 3. Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Selektywnej Zbiórki Niektóre urządzenia czy elementy będą wspólne dla wszystkich w/w instalacji i zespołów funkcjonalnych. Zespoły te można ogólnie podzielić na: 1. Elementy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: Hala z zespołem urządzeń do przetwarzania mechanicznego odpadów (w tym rozdrabniania - opcjonalnie z rozdrabniaczem) i pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi, Zespół boksów zadaszonych i nie zadaszonych, Plac z kompletną instalacją do intensywnej stabilizacji z tunelami foliowymi w halach, Plac odkryty i/lub wiata dojrzewania stabilizatu, Biofiltry z systemem wentylacji, 2. Elementy instalacji do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów: Plac z kompletną instalacją do intensywnego kompostowania z tunelami foliowymi w halach, Plac odkryty i/lub wiata dojrzewania kompostu, Biofiltry z systemem wentylacji. 3. Elementy instalacji do przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki: Hala z zespołem urządzeń do sortowania odpadów i pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi, Zespół boksów zadaszonych i nie zadaszonych Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia opisuje charakterystykę i wymagania dla zamówienia określonego jako: Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z zaprojektowaniem instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów o statusie regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności Mg/rok oraz kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów o wydajności 2000 Mg/rok wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA. WYMAGANIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie rozbudowy istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 6

7 1. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz wszystkich wymaganych przepisami prawa opracowań wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Zakładu. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami m.in.: obowiązującej ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami). Decyzji nr 3/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2 czerwca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z późn. zmianami, 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa wszystkich niezbędnych uzgodnień - warunków przyłączenia do energetycznej, sieci wod.-kan. włączenia do układu drogowego i innych wymaganych dla zakładu uzgodnień wynikających z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 3. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla całego zakresu prac dla potrzeb oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. 4. Uczestniczenie w procedurze przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie przygotowywania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zgromadzi i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu Budowlanego, w tym między innymi: zweryfikuje dostarczoną przez Zamawiającego: Koncepcję Zakładu Segregacji i Zagospodarowania i decyzje administracyjne. Wykonawca dokona oceny i zaproponuje ewentualne modyfikacje w zakresie rozwiązań zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, spełniając wymagania wydanych decyzji. zweryfikuje i dokona niezbędnej inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego. pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. uzgodni z dostawcami mediów warunki przyłączenia do sieci energetycznej wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, włączenia do układu drogowego i inne wymagane dla zakładu uzgodnienia wynikające z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jeżeli przepisy lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty i opracowania były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, który może odmówić zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że przedłożony dokument nie spełnia wymagań. Wykonawca uzyska w szczególności wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę Zakładu. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 7

8 W ramach wykonania zamówienia należy zaprojektować niżej wymienione główne obiekty wchodzące w skład Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu Obiekt nr. 1. Waga oraz brodzik dezynfekcyjny Nazwa obiektu 2. Hala sortowania odpadów (z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego)organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizacji z wydzieloną częścią techniczno-warsztatowa i pomieszczeniami socjalnymi dla załogi (piętro nad warsztatem) oraz biura 3. Kompostownia tunelowa stabilizacji i kompostowania odpadów 4. Plac dojrzewania odpadów z kompostowni tunelowej oraz kompostowania odpadów zielonych 5. Biofiltry 6. Zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni 7. Zbiornik ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, z funkcją retencji ppoż. 8. Przepompownia wraz z systemem odciekowym i zraszającym, 9. Infrastruktura zakładu do zasilania w media (linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne oraz sieci wodne i kanalizacyjne, stacja transformatorowa), 10. Myjka pojazdów i kontenerów 11. Separatory substancji olejów i ropopochodnych 12. Drogi manewrowe i p.poż. 13. Pompownia ścieków deszczowych 14. Dyspozytornia 15. Zespół boksów zewnętrznych 16. Instalacja antyodorowa 17. Ogrodzenie 18. Inne, wymagane obowiązującym prawem i wymaganiami branżowymi A. OPIS OGÓLNY PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Cały proces mechaniczno-biologicznego przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych będzie polegał na wydzieleniu dwóch frakcji tj. frakcji surowcowej i frakcji biologicznej. Część mechaniczna procesu będzie przebiegała w następujących etapach: a) Przetwarzanie polegające na ręcznym wydzieleniu surowców wtórnych (szkło, plastik, papier) i użyciu separatorów metali w wyniku, którego uzyska się podział odpadów na przeznaczone do dalszego przetwarzania mechanicznego na sicie 0-80 mm i część przeznaczoną do stabilizacji tlenowej, b) Rozdrabnianie odpadów w zależności od potrzeb procesu (opcjonalnie z użyciem rozdrabniacza), c) Przygotowywanie odpadów do produkcji RDF (mielenie, rozdrabnianie papieru, mieszanie, d) Belowanie i prasowanie oraz ekspedycja. Frakcja biologiczna trafi do przetwarzania tlenowego w szczelnych tunelach foliowych. Po przeprowadzeniu stabilizacji tlenowej, odpady Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 8

9 zostaną poddane końcowemu przetwarzaniu mechanicznemu z wykorzystaniem rozdrabniacza mobilnego (opcjonalnie). B. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD PROCESU MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, którego szczegółowy opis znajduje się w koncepcji Zakładu i raporcie oddziaływania: -platforma przyjęć -kanał załadowczy o minimalnych wymiarach 1 600mm (szerokość) i długości wynikającej z potrzeb zabudowy linii). Przed kanałem załadowczym przewidzieć możliwość zamontowania urządzenia do rozrywania worków wraz z umożliwieniem jego podłączenia do systemu sterowania procesem oraz do zasilania energetycznego (Zamawiający oczekuje przedstawienia rysunku i schematu dla tego fragmentu linii) -przenośnik lub przenośniki (o szer mm) wznoszące z rozdrabniaczem -kabina wstępnego sortowania z pełnym wyposażeniem (min. 6 wsypów i możliwość ustawienia pod nimi co najmniej 2-ch kontenerów hakowych o poj. 30 m 3, a także 4-ch zsypów bocznych do pojemników o poj. 1,1 m 3 ) -przenośnik lub przenośniki do sita bębnowego 0-80 mm - sito bębnowe 0-80 mm -odciąganie z atmosfery sita bębnowego powietrza i mechaniczne oczyszczanie go z wymaganą skutecznością (cyklony lub baterie cyklonów filtr tkaninowy jako opcja) -kabina sortowania właściwego z pełnym wyposażeniem (min. 4 zsypy i możliwość ustawienia pod nimi co najmniej 4 boksów, w tym jeden o poj. 30 m 3, przenośnik sortowniczy o szer mm. Kontener powinien umożliwiać swobodne usytuowanie 6-8 stanowisk manualnej pracy) - przenośnik kanałowy do prasy belującej - zespół przenośników do węzła magazynowania balastu -separator lub separatory metali -prasokontener i/ lub prasa belująca - przenośnik rozdrabniacza mobilnego i rozdrabniacz mobilny dla mechanicznego przetwarzania frakcji 0-80 mm (opcjonalnie i w uzgodnieniu z zamawiającym) C. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ PROCESU PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - zadaszony, utwardzony, uszczelniony plac przyjmowania odpadów zielonych i magazynowania wyładowywanych odpadów zielonych do boksów buforowych w hali (z selektywnej zbiórki odpadów zielonych) oraz do boksów buforowych przy hali (trawa, liście itp. z bezpośredniego zbierania. - doczyszczanie (eliminacja worków foliowych, szkła i innych zanieczyszczeń) na linii sortowniczej zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych - plac kompostowania o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m 2 wyposażony w zespół napełniania tuneli z możliwością kształtowania tuneli o średnicy 3 m i długości m oraz z pełnym wyposażeniem do napowietrzania tuneli. System napowietrzania tuneli powinien być wyposażony w moduł sterowania procesem stabilizacji tlenowej z pomiarem temperatury, wilgotności, zraszaniem oraz automatyczną rejestracją warunków procesu i oprogramowaniem sterującym łącznie z programami źródłowymi. Na placu kompostowania powinno się przewidzieć możliwość mieszania w mieszarce ciągnikowej odpadów zielonych z bezpośredniej zbiórki i odpadów z selektywnej zbiórki (po doczyszczeniu) z wykorzystaniem rozdrobnionych za pomocą rębaka lub rodrabniarki do drewna, pni, konarów i gałęzi uzyskanych w wyniku wycinek zadrzewień i zakrzewień przeprowadzanych na terenie gminy Wałbrzych Plac kompostowania powinien uniemożliwiać przedostawanie się do środowiska wodnego czy gruntowego ewentualnych odcieków z odpadów biodegradowalnych. -prasa linowa lub ślimakowa - załadowywanie (z wykorzystywaniem ładowarki samojezdnej) prasy do napełniania tuneli foliowych w celu przeprowadzania stabilizacji tlenowej - przeprowadzenie procesu stabilizacji tlenowej w szczelnych zamkniętych tunelach foliowych (napowietrzanie kompostowanej masy oraz kontrola jej temperatury i wilgotności, odsysanie powietrza Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 9

10 procesowego i oczyszczenie go za pomocą biofiltra (lub biofiltrów), rejestrowanie danych i komputerowe sterowanie procesem, kontrola szczelności tunelu) - biofiltr lub biofiltry gwarantujące uzyskanie parametru AT 4 na poziomie 10 mg O 2 /kg suchej masy - dokończenie procesu dojrzewania kompostu w zadaszonej wiacie dojrzewania kompostu zlokalizowanej na placu kompostowania D. OPIS OGÓLNY LINII MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tektura) W ramach projektowanej inwestycji, w obrębie tej samej hali należy zaprojektować wybudowanie linii sortowniczej zapewniającej przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki i innych odpadów w celu uzyskania z nich surowców wtórnych. Procesy zachodzące na tej linii i w tej hali można podzielić na następujące etapy: a) Przetwarzanie polegające na ręcznym wydzieleniu surowców wtórnych (szkło, plastik, papier) i użyciu separatorów metali, przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, b) Podział na odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania i do składowania, c) Rozdrabnianie odpadów (opcjonalnie z użyciem rozdrabniacza) w zależności od potrzeb procesu (np. mielenie odpadów wielkogabarytowych), d) Przygotowywanie odpadów do produkcji RDF (mielenie, rozdrabnianie papieru, mieszanie), e) Belowanie i prasowanie, E. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE I OPERACJE WCHODZĄCE W SKŁAD LINII MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier i tektura) - węzeł rozładunkowy zlokalizowany w hali głównej wyposażony w boksy buforowe do wstępnego magazynowania dostarczonych selektywnie odpadów komunalnych - ładowarka samojezdna i przenośniki transportujące selektywnie zbierane i magazynowane odpady komunalne na linię sortowniczą - ciąg sortowniczy (linia) do ręcznego wydzielania zebranych odpadów z zainstalowaną kabiną sortowniczą z pełnym wyposażeniem, w tym także umożliwiającym umieszczenie, z wykorzystaniem lejów zrzutowych, przesortowanych i doczyszczonych selektywnie zbieranych odpadów w kontenerach boksach magazynujących - urządzenia do przetwarzania przesortowanych i doczyszczonych selektywnie zbieranych odpadów mające na celu ich rozdrabnianie np. odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), mielenie, rozdrabnianie czy mieszanie np. papieru czy tektury, separowanie metali, prasowanie, belowanie czy kompostowanie przed ich dystrybucją do innego posiadacza odpadów Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych nie wymienionych tu urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów, w tym rozdrabniających, sortujących, separujących i przesiewających, o różnej wielkości oczek lub innych rodzajów i typów, co uzależnione będzie od obowiązujących uwarunkowań prawnych, w tym zgodność z zapisami decyzji środowiskowej oraz warunków ekonomicznych lub technologicznych. Zmiana urządzeń i wyposażenia musi być uzgodniona z Zamawiającym i nie może powodować zastosowania urządzeń i wyposażenia gorszej jakości, wydajności i trwałości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż opisane w ilości i nazewnictwie przedstawionej technologii, które spełnią jego wymagania i oczekiwania oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i prawem, w tym także z zapisami decyzji środowiskowej. W zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, inwestor zamierza uruchomić kompostownię. Proponowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów systemem tunelowym będzie służyła do kompostowania odpadów zielonych pochodzących z użytkowania terenów zielonych i innych bioodpadów w ilości 2000 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 10

11 lub ręcznie (w zależności od ilości uzyskanego kompostu), frakcja odpadu > mm ponownie przekompostowywaną w tunelach wraz z nową partią odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, Przeznaczenie pozostałego odpadu do celów rekultywacyjnych. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące ww. elementów instalacji zawarto w dalszej części niniejszego dokumentu. Jeśli Wykonawca uzna za stosowne, sporządzi szczegółową inwentaryzację terenu. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz dla potrzeb prac projektowych, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, itp. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach zmodyfikuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projektowana trwałość stałych elementów Robót winna być nie mniejsza niż: Konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki - 50 lat Urządzenia mechaniczne i elektryczne - 20 lat Oprzyrządowanie i systemy sterowania - 15 lat Dokumentacja projektowa winna uwzględniać warunki, jakie wystąpią podczas realizacji i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi minimalne i maksymalne obciążenie eksploatacyjne czy warunki klimatu i środowiska. Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: warunki lokalne, trwałość i niezawodność działania, funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, niskie zużycie energii elektrycznej i niskie koszty eksploatacji, bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, ochrona środowiska, konieczność minimalizacji wpływu na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji Zakładu do wielkości dopuszczalnych określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, w obiektach i na stanowiskach pracy wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy (przepisy BHP). Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki inżynierskiej przez inżynierów posiadających odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne do wykonywania tego typu projektów doświadczenie zawodowe, a także w pełnej zgodności z niniejszą SIWZ. Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 11

12 Projekty muszą być sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego Zamówienia, a zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom. Obiekty i budynki zaprojektować należy zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi Normami PN i ISO oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w sposób zapewniający: a) spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, warunków zdrowotnych i higienicznych, ochrony przed hałasem i drganiami, warunków ochrony środowiska, wymaganej przepisami charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalnego zużycia energii. b) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie błędy, pominięcia, pomyłki i braki obecne na rysunkach, w dokumentacji projektowej i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Zamawiającego czy nie. Roboty winny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnej wiedzy inżynieryjno - technicznej. Podstawą rozwiązań projektowych winny być rozwiązania proste i funkcjonalne oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby budynki, budowle, urządzenia i ich wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy optymalnie niskich kosztach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezproblemowego dostępu do obsługi, napraw, inspekcji, konserwacji i czyszczenia. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze od A4 do A0. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalne są inne formaty jeśli są one niezbędne do prawidłowego przedstawienia rozwiązań projektowych. Obliczenia i opisy winny być dostarczone w formie złączonego w sposób uniemożliwiający dekompletację trwałego wydruku w formacie A4. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie w następujących formatach elektronicznych: rysunki, schematy, wykresy format: Auto CAD, pdf., opisy, zestawienia, specyfikacje format: MS Word, MS Excel, harmonogramy format: MS Project, MS Excel. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD lub innym nośniku danych akceptowanym przez Zamawiającego. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionej ilości egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz i każdy dokument zostanie odpowiednio oznakowany z określeniem zawartości. Wykonawca przygotowuje protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji dla wszystkich jej etapów. Wykonawca dostarczy docelowo Zamawiającemu w wersji ostatecznej: 2 (dwa) opieczętowane komplety projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający Kontrakt 1. Opracowanie dokumentacji projektowej Strona 12

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163852-2014:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 Związek Międzygminny BZURA, ul.

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 09.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności. 1. Informacje ogólne Załącznik nr 3 do ogłoszenia wymagania w zakresie funkcjonalności 1. Informacje ogólne 1.1. Cel przedsięwzięcia Niniejsze opracowanie służy opisowi zadań jakie winien realizować Zakład Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy Zarządzający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica. Rodzaj instalacji: instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców

Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów 11 13.05.2015 r. Białka Tatrzańska Wzrost odpadów selektywnie zbieranych po zmianie przepisów problemy z wydajnością linii do doczyszczania surowców Lucyna

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie oraz dostawa technologii zautomatyzowanego sortowania

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 1 Rys historyczny: Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował Związek Gmin Regionu

Bardziej szczegółowo

Eko Dolina Sp. z o.o.

Eko Dolina Sp. z o.o. Eko Dolina Sp. z o.o. 1. Zakres działalności Spółki Eko Dolina 2. Technologie wykorzystywane w Zakładzie Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Metody przetwarzania odpadów w Zakładzie 4. Instalacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ

Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Model funkcjonowania ZZO Wołomin ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ ZARZĄDZAJ Podstawa opracowania Przykładowa lista analizowanych materiałów: Ponad 1000 stron dokumentacji!!! Pismo Burmistrza Wołomina z 16.09.2011 do

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPROPONOWANYCH W RAMACH OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI DLA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA Sp. z o.o. Zarządzający: Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Wspólnikami spółki są gminy: m.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Andrzej Roszkowski Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Andrzej Roszkowski MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. TYCHY ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego stan na grudzień 2011 r. zdjęcia: progeo sp. z o.o. 1 REGION CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego przebudowę hali technologicznej z przebudową i rozbudową linii sortowniczej w. m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka. Teren inwestycji

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo