Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny BZURA Adres pocztowy: ul. Pijarska 1 lok.9 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Łowicz Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Związek Międzygminny BZURA z Tel.: siedzibą w Łowiczu, ul. Pijarska 1 lok. 9, Łowicz Osoba do kontaktów: Przemysław Milczarek Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 13

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe, Gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych spełniające wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W skład instalacji wchodzą: Hala sortowni zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z budynkiem zaplecza socjalnego powierzchnia zabudowy 4 317,15 m2, powierzchnia użytkowa 4 165,41 m2, kubatura ,00 m3, Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor I i II, Budynek kompostowni intensywnej stabilizacji z biofiltrami i boksami o powierzchni zabudowy 3 022,20 m2, powierzchnia użytkowa 2 816,08 m2, kubatura ,00 m3, Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 278,82 m2, powierzchnia użytkowa 709,07 m2, kubatura 3 593,00 m3, Boksy magazynowe, Budynek warsztatowo - garażowy o powierzchni zabudowy 407,39 m2, powierzchnia użytkowa 365,35 m2, kubatura 2 609,00 m3, Garaż dla kompaktora o powierzchni zabudowy 83,16 m2, powierzchnia użytkowa 75,07 m2, kubatura 1 066,00 m3, Waga samochodowa najazdowa, Stacja paliw, Fundamenty pod przenośnik przesyłowy z hali sortowni do budynku kompostowni, Myjnia płytowa, Zbiornik odcieków technologicznych, Zbiorniki na wody opadowe, przeciwpożarowe, Stacja propanu, Segment odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, Segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego, Pochodnia biogazu, Drogi, place technologiczne i składowe, parkingi i chodniki wraz z drogą dojazdową do zakładu, Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z pompowniami i separatorami, Zewnętrzne sieci wodociągowe, Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową osadników bezodpływowych, Zewnętrzne sieci rozdzielcze z trafostacją, Zewnętrzne sieci gazowe, Zewnętrzne sieci CO, Rów melioracyjny zakryty, przebudowa systemu melioracji, Ogrodzenie terenu inwestycji, oświetlenie terenu, 2 / 13

3 Podczyszczalnia ścieków, Przyłącze wodociągowe, Pas zieleni izolacyjnej wykonanie nasadzeń, oraz montaż gotowych niezwiązanych z gruntem obiektów: Myjni najazdowej kół i podwozi, Zamkniętych kontenerów mobilnych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, Muru z bloczków mobilnych usytuowanych przy placach kompostowni - niewymagający fundamentów i trwałego związania z gruntem, Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności Mg/rok co najmniej 20 Mg/ h dla odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy na dwie zmiany robocze, wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności Mg/rok pracującą w momencie, gdy nie pracuje sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, zakończona odbiorem paliwa pre RDF, (z możliwością dalszej rozbudowy hali i ustawienie w niej linii sortowniczej do wytwarzania paliwa alternatywnego z lekkich frakcji odpadów komunalnych -ok Mg/rok II etap prac budowlanych i dostaw technologicznych nie wchodzi w skład niniejszego przedsięwzięcia), instalacja do stabilizacji/kompostowania odpadów o przepustowości ok Mg/rok, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Hala sortowni odpadów komunalnych musi zawierać: strefę przyjęć odpadów, strefę linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej: Rozrywarka worków Sito bębnowe Separator balistyczny Separator NIR 1- tworzywa sztuczne Separator NIR 2 - papier Separator NIR 3 frakcja RDF Separator NIR 4 - folia Separator NIR 5 - PET Separator magnetyczny (1) Separator magnetyczny (2) Separator metali nieżelaznych Stacja kompresorów Automatyczna stacja załadunku kontenerów Kabiny sortownicze Konstrukcje wsporcze, system przejść, podestów, schodów połączonych w jeden system, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń i maszyn w hali sortowni (instalacji technologicznej). Przenośniki taśmowe, sortownicze, kanałowe, przyśpieszające do separatora Prasa belująca. Instalacja intensywnej stabilizacji/kompostowania w systemie dynamicznym musi zawierać: Zasadniczą halę stabilizacji / kompostowania z instalacją wentylacyjną i nawilżającą, Część hali do transportu odpadów i przerzucania kompostu, Pomieszczenia wentylatorów, Płuczka i filtr biologiczny. 3 / 13

4 Kwatera składowania - pod kwaterę dla składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewiduje się powierzchnię ok. 2,6 ha. Przewiduje się kwaterę nadpoziomową. Będzie ona podzielona na dwa sektory: Sektor I o powierzchni ok. 2,0 ha (w koronie), Sektor II o powierzchni ok. 0,6 ha (w koronie). Poszczególne sektory składowania będą otoczone obwałowaniem. Wokół obwałowania zostanie wykonany opaskowy drenaż. W celu spalania gazów emitowanych z kwatery składowania zainstalowana zostanie pochodnia biogazu z instalacją do odgazowania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Weryfikacja projektu budowlanego i ewentualne jego dostosowania do wymaganej technologii mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (BAT), z ewentualną zmianą wymaganych prawem decyzji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Roboty budowlane i montażowe, Dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenie zakładu, Rozruch mechaniczny zakładu, przeprowadzenie prób końcowych, Przeszkolenie, przyuczenie załogi (personelu Zamawiającego) Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na etapie przygotowania do rozruchu zakładu, przyuczenia do obsługi urządzeń, maszyn, szkoleń pracowników Zamawiającego i osób prze niego wskazanych w ilości nie mniejszej niż 30 osób, Dostarczenie dokumentacji tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu geodezyjno kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej z rozszerzeniem plików.dwg lub.dxf) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej DTR, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zakładu, instrukcji bhp i p.poż. obiektów dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w języku polskim, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach, umożliwiających eksploatacje zakładu, w tym pozwolenie na użytkowanie. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie kwartalnych rachunków lub faktur VAT i rachunku lub faktury VAT końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń, z tym zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót bez uwag. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy - konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 4 / 13

5 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 5 / 13

6 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) ZM IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_ZMBZURA Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 19/04/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2014 (dd/mm/rrrr) 6 / 13

7 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych spełniające wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W skład instalacji wchodzą: Hala sortowni zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z budynkiem zaplecza socjalnego powierzchnia zabudowy 4 317,15 m2, powierzchnia użytkowa 4 165,41 m2, kubatura ,00 m3, Powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych spełniające wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W skład instalacji wchodzą: Hala sortowni zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z budynkiem zaplecza socjalnego powierzchnia zabudowy 4 317,15 m2, powierzchnia użytkowa 4 165,41 m2, kubatura ,00 m3, 7 / 13

8 Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor I i II, Budynek kompostowni intensywnej stabilizacji z biofiltrami i boksami o powierzchni zabudowy 3 022,20 m2, powierzchnia użytkowa 2 816,08 m2, kubatura ,00 m3, Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 278,82 m2, powierzchnia użytkowa 709,07 m2, kubatura 3 593,00 m3, Boksy magazynowe, Budynek warsztatowo - garażowy o powierzchni zabudowy 407,39 m2, powierzchnia użytkowa 365,35 m2, kubatura 2 609,00 m3, Garaż dla kompaktora o powierzchni zabudowy 83,16 m2, powierzchnia użytkowa 75,07 m2, kubatura 1 066,00 m3, Waga samochodowa najazdowa, Stacja paliw, Fundamenty pod przenośnik przesyłowy z hali sortowni do budynku kompostowni, Myjnia płytowa, Zbiornik odcieków technologicznych, Zbiorniki na wody opadowe, przeciwpożarowe, Stacja propanu, Segment odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, Segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego, Pochodnia biogazu, Drogi, place technologiczne i składowe, parkingi i chodniki wraz z drogą dojazdową do zakładu, Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z pompowniami i separatorami, Zewnętrzne sieci wodociągowe, Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową osadników bezodpływowych, Zewnętrzne sieci rozdzielcze z trafostacją, Zewnętrzne sieci gazowe, Zewnętrzne sieci CO, Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor I i II, Budynek kompostowni intensywnej stabilizacji z biofiltrami i boksami o powierzchni zabudowy 3 022,20 m2, powierzchnia użytkowa 2 816,08 m2, kubatura ,00 m3, Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 278,82 m2, powierzchnia użytkowa 709,07 m2, kubatura 3 593,00 m3, Boksy magazynowe, Budynek warsztatowo - garażowy o powierzchni zabudowy 407,39 m2, powierzchnia użytkowa 365,35 m2, kubatura 2 609,00 m3, Garaż dla kompaktora o powierzchni zabudowy 83,16 m2, powierzchnia użytkowa 75,07 m2, kubatura 1 066,00 m3, Waga samochodowa najazdowa, Stacja paliw, Fundamenty pod przenośnik przesyłowy z hali sortowni do budynku kompostowni, Myjnia płytowa, Zbiornik odcieków technologicznych, Zbiorniki na wody opadowe, przeciwpożarowe, Stacja propanu, Segment odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, Segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego, Pochodnia biogazu, Drogi, place technologiczne i składowe, parkingi i chodniki wraz z drogą dojazdową do zakładu, Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z pompowniami i separatorami, Zewnętrzne sieci wodociągowe, Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową osadników bezodpływowych, Zewnętrzne sieci rozdzielcze z trafostacją, Zewnętrzne sieci gazowe, Zewnętrzne sieci CO, 8 / 13

9 Rów melioracyjny zakryty, przebudowa systemu melioracji, Ogrodzenie terenu inwestycji, oświetlenie terenu, Podczyszczalnia ścieków, Przyłącze wodociągowe, Pas zieleni izolacyjnej wykonanie nasadzeń, oraz montaż gotowych niezwiązanych z gruntem obiektów: Myjni najazdowej kół i podwozi, Zamkniętych kontenerów mobilnych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, Muru z bloczków mobilnych usytuowanych przy placach kompostowni - niewymagający fundamentów i trwałego związania z gruntem, Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności Mg/rok co najmniej 20 Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy na dwie zmiany robocze, wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności Mg/ rok pracującą w momencie, gdy nie pracuje sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, zakończona odbiorem paliwa pre RDF, (z możliwością dalszej rozbudowy hali i ustawienie w niej linii sortowniczej do wytwarzania paliwa alternatywnego z lekkich frakcji odpadów komunalnych -ok Mg/rok II etap prac budowlanych i dostaw technologicznych nie wchodzi w skład niniejszego przedsięwzięcia), instalacja do stabilizacji/ kompostowania odpadów o przepustowości ok Mg/rok, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Hala sortowni odpadów komunalnych musi zawierać: strefę przyjęć odpadów, Rów melioracyjny zakryty, przebudowa systemu melioracji, Ogrodzenie terenu inwestycji, oświetlenie terenu, Podczyszczalnia ścieków, Przyłącze wodociągowe, Pas zieleni izolacyjnej wykonanie nasadzeń, oraz montaż gotowych niezwiązanych z gruntem obiektów: Myjni najazdowej kół i podwozi, Zamkniętych kontenerów mobilnych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, Muru z bloczków mobilnych usytuowanych przy placach kompostowni - niewymagający fundamentów i trwałego związania z gruntem, Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych: sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności Mg/rok co najmniej 20 Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy na dwie zmiany robocze, wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności Mg/ rok pracującą w momencie, gdy nie pracuje sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, zakończona odbiorem paliwa pre RDF, (z możliwością dalszej rozbudowy hali i ustawienie w niej linii sortowniczej do wytwarzania paliwa alternatywnego z lekkich frakcji odpadów komunalnych -ok Mg/rok II etap prac budowlanych i dostaw technologicznych nie wchodzi w skład niniejszego przedsięwzięcia), instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej w systemie dynamicznym zamkniętym z w pełni automatycznym załadunkiem, przerzucaniem, wyładunkiem, nawadnianiem oraz napowietrzaniem biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości co najmniej Mg/rok, 9 / 13

10 strefę linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej: Rozrywarka worków Sito bębnowe Separator balistyczny Separator NIR 1- tworzywa sztuczne Separator NIR 2 - papier Separator NIR 3 frakcja RDF Separator NIR 4 - folia Separator NIR 5 - PET Separator magnetyczny (1) Separator magnetyczny (2) Separator metali nieżelaznych Stacja kompresorów Automatyczna stacja załadunku kontenerów Kabiny sortownicze Konstrukcje wsporcze, system przejść, podestów, schodów połączonych w jeden system, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń i maszyn w hali sortowni (instalacji technologicznej). Przenośniki taśmowe, sortownicze, kanałowe, przyśpieszające do separatora Prasa belująca. Instalacja intensywnej stabilizacji/ kompostowania w systemie dynamicznym musi zawierać: Zasadniczą halę stabilizacji / kompostowania z instalacją wentylacyjną i nawilżającą, Część hali do transportu odpadów i przerzucania kompostu, Pomieszczenia wentylatorów, Płuczka i filtr biologiczny. Kwatera składowania - pod kwaterę dla składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewiduje się powierzchnię ok. 2,6 ha. Przewiduje się kwaterę nadpoziomową. Będzie ona podzielona na dwa sektory: Sektor I o powierzchni ok. 2,0 ha (w koronie), kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Hala sortowni odpadów komunalnych musi zawierać: strefę przyjęć odpadów, strefę linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej: Rozrywarka worków Sito bębnowe Separator balistyczny Separator NIR 1- tworzywa sztuczne Separator NIR 2 - papier Separator NIR 3 frakcja RDF Separator NIR 4 - folia Separator NIR 5 - PET Separator magnetyczny (1) Separator magnetyczny (2) Separator metali nieżelaznych Stacja kompresorów Automatyczna stacja załadunku kontenerów Kabiny sortownicze Konstrukcje wsporcze, system przejść, podestów, schodów połączonych w jeden system, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń i maszyn w hali sortowni (instalacji technologicznej). Przenośniki taśmowe, sortownicze, kanałowe, przyśpieszające do separatora Prasa belująca. Instalacja intensywnej stabilizacji/ kompostowania w systemie dynamicznym zamkniętym w pełni automatycznym załadunkiem, wyładunkiem, przerzucaniem, nawadnianiem i napowietrzaniem musi zawierać: Zasadniczą halę stabilizacji / kompostowania z instalacją wentylacyjną i nawilżającą, Część hali do transportu odpadów, pomieszczenie napraw i konserwacji maszyny obróbki i automatycznego 10 / 13

11 Sektor II o powierzchni ok. 0,6 ha (w koronie). Poszczególne sektory składowania będą otoczone obwałowaniem. Wokół obwałowania zostanie wykonany opaskowy drenaż. W celu spalania gazów emitowanych z kwatery składowania zainstalowana zostanie pochodnia biogazu z instalacją do odgazowania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Weryfikacja projektu budowlanego i ewentualne jego dostosowania do wymaganej technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (BAT), z ewentualną zmianą wymaganych prawem decyzji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Roboty budowlane i montażowe, Dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenie zakładu, Rozruch mechaniczny zakładu, przeprowadzenie prób końcowych, Przeszkolenie, przyuczenie załogi (personelu Zamawiającego) Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na etapie przygotowania do rozruchu zakładu, przyuczenia do obsługi urządzeń, maszyn, szkoleń pracowników Zamawiającego i osób prze niego wskazanych w ilości nie mniejszej niż 30 osób, Dostarczenie dokumentacji tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu geodezyjno kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej z rozszerzeniem plików.dwg lub.dxf) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej DTR, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zakładu, instrukcji bhp i p.poż. obiektów dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w języku polskim, przerzucania kompostu poza halą zasadniczego kompostowania, Pomieszczenia wentylatorów, Płuczka i filtr biologiczny. Kwatera składowania - pod kwaterę dla składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewiduje się powierzchnię ok. 2,6 ha. Przewiduje się kwaterę nadpoziomową. Będzie ona podzielona na dwa sektory: Sektor I o powierzchni ok. 2,0 ha (w koronie), Sektor II o powierzchni ok. 0,6 ha (w koronie). Poszczególne sektory składowania będą otoczone obwałowaniem. Wokół obwałowania zostanie wykonany opaskowy drenaż. W celu spalania gazów emitowanych z kwatery składowania zainstalowana zostanie pochodnia biogazu z instalacją do odgazowania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Weryfikacja projektu budowlanego, dostosowanie i przeprojektowanie do wymaganej technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (BAT), z ewentualną zmianą wymaganych prawem decyzji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Roboty budowlane i montażowe, Dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenie zakładu, Rozruch mechaniczny zakładu, przeprowadzenie prób końcowych, Przeszkolenie, przyuczenie załogi (personelu Zamawiającego) Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na etapie przygotowania do rozruchu zakładu, przyuczenia do obsługi urządzeń, maszyn, szkoleń pracowników Zamawiającego i osób prze niego wskazanych w ilości nie mniejszej niż 30 osób, Dostarczenie dokumentacji tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu geodezyjno 11 / 13

12 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień ikartograficznego Starostwa pozwoleń, wynikających z przepisów Powiatowego w Łowiczu (również prawa budowlanego i prawa ochrony w wersji elektronicznej z środowiska, prawa o odpadach, rozszerzeniem plików.dwg lub.dxf) umożliwiających eksploatacje opisanej i skompletowanej w zakładu, w tym pozwolenie na dwóch egzemplarzach, instrukcji użytkowanie. eksploatacji i konserwacji, Rozliczenie za wykonanie robót dokumentacji techniczno-ruchowej budowlanych stanowiących DTR, oceny ryzyka zawodowego dla przedmiot Umowy będzie pracowników zakładu, instrukcji bhp dokonywane na podstawie i p.poż. obiektów dokumentację kwartalnych rachunków należy złożyć Zamawiającemu w lub faktur VAT i rachunku języku polskim, lub faktury VAT końcowej, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i wystawionych przez Wykonawcę, pozwoleń, wynikających z przepisów na podstawie zatwierdzonego prawa budowlanego i prawa ochrony przez Zamawiającego protokołu środowiska, prawa o odpadach, częściowego lub końcowego umożliwiających eksploatacje odbioru robót bez zastrzeżeń, z zakładu, w tym pozwolenie na tym zastrzeżeniem, że wysokość użytkowanie. płatności należnej na podstawie Rozliczenie za wykonanie robót rachunku lub faktury VAT końcowej budowlanych stanowiących nie może być mniejsza niż 10 % przedmiot Umowy będzie wynagrodzenia. dokonywane na podstawie Termin płatności faktury wynosi kwartalnych rachunków do 30 dni od dnia złożenia lub faktur VAT i rachunku Zamawiającemu prawidłowo lub faktury VAT końcowej, wystawionej faktury, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę, protokołu odbioru częściowego robót na podstawie zatwierdzonego bez uwag. przez Zamawiającego protokołu Wykonawca, którego oferta zostanie częściowego lub końcowego uznana za najkorzystniejszą i odbioru robót bez zastrzeżeń, z zostanie wybrana do realizacji, tym zastrzeżeniem, że wysokość zobowiązany będzie do złożenia płatności należnej na podstawie Zamawiającemu przed podpisaniem rachunku lub faktury VAT końcowej umowy kosztorysu ofertowego. nie może być mniejsza niż 10 % Zamawiający ubiega się o wynagrodzenia. dofinansowanie zamówienia Termin płatności faktury wynosi z Programu Operacyjnego do 30 dni od dnia złożenia Infrastruktura i Środowisko Priorytet Zamawiającemu prawidłowo II Gospodarka odpadami i ochrona wystawionej faktury, na podstawie powierzchni ziemi, Działanie 2.1 protokołu odbioru częściowego robót Kompleksowe przedsięwzięcia bez uwag. z zakresu gospodarki odpadami Wykonawca, którego oferta zostanie komunalnymi ze szczególnym uznana za najkorzystniejszą i uwzględnieniem odpadów zostanie wybrana do realizacji, niebezpiecznych Tryb konkursowy zobowiązany będzie do złożenia - konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 Zamawiającemu przed podpisaniem Fundusz Spójności. umowy kosztorysu ofertowego. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 12 / 13

13 uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy - konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 19/05/2014 Godzina: 10:00 IV.3.4) Termin składania ofert lub (dd/mm/rrrr) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Powinno być: 09/06/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy - konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13 / 13

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852

Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163852-2014:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852 Związek Międzygminny BZURA, ul.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo