Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S 094-163852"

Transkrypt

1 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Łowicz: Roboty inżynieryjne i budowlane 2014/S Związek Międzygminny BZURA, ul. Pijarska 1 lok.9, Związek Międzygminny BZURA z siedzibą w Łowiczu, ul. Pijarska 1 lok. 9, Łowicz, Osoba do kontaktów: Przemysław Milczarek, Łowicz99-400, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , , , , , Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia Roboty w zakresie nawierzchni dróg Roboty w zakresie budowy dróg Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych spełniające wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W skład instalacji wchodzą: Hala sortowni zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z budynkiem zaplecza socjalnego powierzchnia zabudowy 4 317,15 m2, powierzchnia użytkowa 4 165,41 m2, kubatura ,00 m3, Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor I i II, Budynek kompostowni intensywnej stabilizacji z biofiltrami i boksami o powierzchni zabudowy 3 022,20 m2, powierzchnia użytkowa 2 816,08 m2, kubatura ,00 m3, Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 278,82 m2, powierzchnia użytkowa 709,07 m2, kubatura 3 593,00 m3, Boksy magazynowe, Budynek warsztatowo - garażowy o powierzchni zabudowy 407,39 m2, powierzchnia użytkowa 365,35 m2, kubatura 2 609,00 m3, 1/7

2 2/7 Garaż dla kompaktora o powierzchni zabudowy 83,16 m2, powierzchnia użytkowa 75,07 m2, kubatura 1 066,00 m3, Waga samochodowa najazdowa, Stacja paliw, Fundamenty pod przenośnik przesyłowy z hali sortowni do budynku kompostowni, Myjnia płytowa, Zbiornik odcieków technologicznych, Zbiorniki na wody opadowe, przeciwpożarowe, Stacja propanu, Segment odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, Segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego, Pochodnia biogazu, Drogi, place technologiczne i składowe, parkingi i chodniki wraz z drogą dojazdową do zakładu, Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z pompowniami i separatorami, Zewnętrzne sieci wodociągowe, Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową osadników bezodpływowych, Zewnętrzne sieci rozdzielcze z trafostacją, Zewnętrzne sieci gazowe, Zewnętrzne sieci CO, Rów melioracyjny zakryty, przebudowa systemu melioracji, Ogrodzenie terenu inwestycji, oświetlenie terenu, Podczyszczalnia ścieków, Przyłącze wodociągowe, Pas zieleni izolacyjnej wykonanie nasadzeń, oraz montaż gotowych niezwiązanych z gruntem obiektów: Myjni najazdowej kół i podwozi, Zamkniętych kontenerów mobilnych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, Muru z bloczków mobilnych usytuowanych przy placach kompostowni - niewymagający fundamentów i trwałego związania z gruntem, Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności Mg/rok co najmniej 20 Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy na dwie zmiany robocze, wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności Mg/rok pracującą w momencie, gdy nie pracuje sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, zakończona odbiorem paliwa pre RDF, (z możliwością dalszej rozbudowy hali i ustawienie w niej linii sortowniczej do wytwarzania paliwa alternatywnego z lekkich frakcji odpadów komunalnych -ok Mg/rok II etap prac budowlanych i dostaw technologicznych nie wchodzi w skład niniejszego przedsięwzięcia), instalacja do stabilizacji/kompostowania odpadów o przepustowości ok Mg/rok, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Hala sortowni odpadów komunalnych musi zawierać: strefę przyjęć odpadów, strefę linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej: Rozrywarka worków Sito bębnowe Separator balistyczny 2/7

3 3/7 Separator NIR 1- tworzywa sztuczne Separator NIR 2 - papier Separator NIR 3 frakcja RDF Separator NIR 4 - folia Separator NIR 5 - PET Separator magnetyczny (1) Separator magnetyczny (2) Separator metali nieżelaznych Stacja kompresorów Automatyczna stacja załadunku kontenerów Kabiny sortownicze Konstrukcje wsporcze, system przejść, podestów, schodów połączonych w jeden system, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń i maszyn w hali sortowni (instalacji technologicznej). Przenośniki taśmowe, sortownicze, kanałowe, przyśpieszające do separatora Prasa belująca. Instalacja intensywnej stabilizacji/kompostowania w systemie dynamicznym musi zawierać: Zasadniczą halę stabilizacji / kompostowania z instalacją wentylacyjną i nawilżającą, Część hali do transportu odpadów i przerzucania kompostu, Pomieszczenia wentylatorów, Płuczka i filtr biologiczny. Kwatera składowania - pod kwaterę dla składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewiduje się powierzchnię ok. 2,6 ha. Przewiduje się kwaterę nadpoziomową. Będzie ona podzielona na dwa sektory: Sektor I o powierzchni ok. 2,0 ha (w koronie), Sektor II o powierzchni ok. 0,6 ha (w koronie). Poszczególne sektory składowania będą otoczone obwałowaniem. Wokół obwałowania zostanie wykonany opaskowy drenaż. W celu spalania gazów emitowanych z kwatery składowania zainstalowana zostanie pochodnia biogazu z instalacją do odgazowania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Weryfikacja projektu budowlanego i ewentualne jego dostosowania do wymaganej technologii mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (BAT), z ewentualną zmianą wymaganych prawem decyzji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Roboty budowlane i montażowe, Dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenie zakładu, Rozruch mechaniczny zakładu, przeprowadzenie prób końcowych, Przeszkolenie, przyuczenie załogi (personelu Zamawiającego) Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na etapie przygotowania do rozruchu zakładu, przyuczenia do obsługi urządzeń, maszyn, szkoleń pracowników Zamawiającego i osób prze niego wskazanych w ilości nie mniejszej niż 30 osób, Dostarczenie dokumentacji tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu geodezyjno kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej z rozszerzeniem plików.dwg lub.dxf) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej DTR, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zakładu, instrukcji bhp i p.poż. obiektów dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w języku polskim, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach, umożliwiających eksploatacje zakładu, w tym pozwolenie na użytkowanie. 3/7

4 4/7 Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie kwartalnych rachunków lub faktur VAT i rachunku lub faktury VAT końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń, z tym zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót bez uwag. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy - konkurs nr 8/ POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (10:00) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie w ramach zadania pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych spełniające wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). W skład instalacji wchodzą: Hala sortowni zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z budynkiem zaplecza socjalnego powierzchnia zabudowy 4 317,15 m 2, powierzchnia użytkowa 4 165,41 m 2, kubatura ,00 m 3, Kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor I i II, Budynek kompostowni intensywnej stabilizacji z biofiltrami i boksami o powierzchni zabudowy 3 022,20 m 2, powierzchnia użytkowa 2 816,08 m 2, kubatura ,00 m 3, Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 278,82 m 2, powierzchnia użytkowa 709,07 m 2, kubatura 3 593,00 m 3, Boksy magazynowe, Budynek warsztatowo - garażowy o powierzchni zabudowy 407,39 m 2, powierzchnia użytkowa 365,35 m 2, kubatura 2 609,00 m 3, Garaż dla kompaktora o powierzchni zabudowy 83,16 m 2, powierzchnia użytkowa 75,07 m 2, kubatura 1 066,00 m 3, Waga samochodowa najazdowa, Stacja paliw, Fundamenty pod przenośnik przesyłowy z hali sortowni do budynku kompostowni, Myjnia płytowa, Zbiornik odcieków technologicznych, Zbiorniki na wody opadowe, przeciwpożarowe, Stacja propanu, Segment odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, Segment rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego, 4/7

5 5/7 Pochodnia biogazu, Drogi, place technologiczne i składowe, parkingi i chodniki wraz z drogą dojazdową do zakładu, Zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i technologicznej wraz z pompowniami i separatorami, Zewnętrzne sieci wodociągowe, Zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową osadników bezodpływowych, Zewnętrzne sieci rozdzielcze z trafostacją, Zewnętrzne sieci gazowe, Zewnętrzne sieci CO, Rów melioracyjny zakryty, przebudowa systemu melioracji, Ogrodzenie terenu inwestycji, oświetlenie terenu, Podczyszczalnia ścieków, Przyłącze wodociągowe, Pas zieleni izolacyjnej wykonanie nasadzeń, oraz montaż gotowych niezwiązanych z gruntem obiektów: Myjni najazdowej kół i podwozi, Zamkniętych kontenerów mobilnych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, Muru z bloczków mobilnych usytuowanych przy placach kompostowni - niewymagający fundamentów i trwałego związania z gruntem, Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z następujących podstawowych segmentów technologicznych: sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności Mg/rok co najmniej 20 Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy na dwie zmiany robocze, wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności Mg/rok pracującą w momencie, gdy nie pracuje sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, zakończona odbiorem paliwa pre RDF, (z możliwością dalszej rozbudowy hali i ustawienie w niej linii sortowniczej do wytwarzania paliwa alternatywnego z lekkich frakcji odpadów komunalnych ok Mg/rok II etap prac budowlanych i dostaw technologicznych nie wchodzi w skład niniejszego przedsięwzięcia), instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej w systemie dynamicznym zamkniętym z w pełni automatycznym załadunkiem, przerzucaniem, wyładunkiem, nawadnianiem oraz napowietrzaniem biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości co najmniej Mg/rok, kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Hala sortowni odpadów komunalnych musi zawierać: strefę przyjęć odpadów, strefę linii technologicznej segregacji mechanicznej i manualnej odpadów zmieszanych i odpadów ze zbiórki selektywnej, Główne maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej: Rozrywarka worków Sito bębnowe Separator balistyczny Separator NIR 1 tworzywa sztuczne Separator NIR 2 papier Separator NIR 3 frakcja RDF Separator NIR 4 folia Separator NIR 5 PET Separator magnetyczny (1) Separator magnetyczny (2) Separator metali nieżelaznych 5/7

6 6/7 Stacja kompresorów Automatyczna stacja załadunku kontenerów Kabiny sortownicze Konstrukcje wsporcze, system przejść, podestów, schodów połączonych w jeden system, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich urządzeń i maszyn w hali sortowni (instalacji technologicznej). Przenośniki taśmowe, sortownicze, kanałowe, przyśpieszające do separatora Prasa belująca. Instalacja intensywnej stabilizacji/kompostowania w systemie dynamicznym zamkniętym w pełni automatycznym załadunkiem, wyładunkiem, przerzucaniem, nawadnianiem i napowietrzaniem musi zawierać: Zasadniczą halę stabilizacji / kompostowania z instalacją wentylacyjną i nawilżającą, Część hali do transportu odpadów, pomieszczenie napraw i konserwacji maszyny obróbki i automatycznego przerzucania kompostu poza halą zasadniczego kompostowania, Pomieszczenia wentylatorów, Płuczka i filtr biologiczny. Kwatera składowania - pod kwaterę dla składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewiduje się powierzchnię ok. 2,6 ha. Przewiduje się kwaterę nadpoziomową. Będzie ona podzielona na dwa sektory: Sektor I o powierzchni ok. 2,0 ha (w koronie), Sektor II o powierzchni ok. 0,6 ha (w koronie). Poszczególne sektory składowania będą otoczone obwałowaniem. Wokół obwałowania zostanie wykonany opaskowy drenaż. W celu spalania gazów emitowanych z kwatery składowania zainstalowana zostanie pochodnia biogazu z instalacją do odgazowania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Weryfikacja projektu budowlanego, dostosowanie i przeprojektowanie do wymaganej technologii mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (BAT), z ewentualną zmianą wymaganych prawem decyzji po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Roboty budowlane i montażowe, Dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenie zakładu, Rozruch mechaniczny zakładu, przeprowadzenie prób końcowych, Przeszkolenie, przyuczenie załogi (personelu Zamawiającego) Zamawiający wymaga współpracy Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego na etapie przygotowania do rozruchu zakładu, przyuczenia do obsługi urządzeń, maszyn, szkoleń pracowników Zamawiającego i osób prze niego wskazanych w ilości nie mniejszej niż 30 osób, Dostarczenie dokumentacji tj.: kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej z rozszerzeniem plików.dwg lub.dxf) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej DTR, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zakładu, instrukcji bhp i p.poż. obiektów dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w języku polskim, Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach, umożliwiających eksploatacje zakładu, w tym pozwolenie na użytkowanie. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie kwartalnych rachunków lub faktur VAT i rachunku lub faktury VAT końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń, z tym zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót bez uwag. 6/7

7 7/7 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrana do realizacji, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy - konkurs nr 8/ POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (10:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Tryb konkursowy konkurs nr 8/ POIiŚ/2.1/06/2013 Fundusz Spójności. 7/7

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zmbzura.pl Łowicz: Usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3

SPIS TREŚCI. Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3 1 SPIS TREŚCI Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3 1. Inwestor 3 2. Przedmiot inwestycji 3 3. Cel i zakres opracowania 3 4. Podstawa opracowania 3 5. Opis stanu istniejącego 3 6. Opis stanu projektowanego 3 7. Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu ograniczonego pn.:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu ograniczonego pn.: ZM.271.3.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu ograniczonego pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn.

XII 2010. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku XII 2010 Podstawowe informacje o Projekcie Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego

Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna głównych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa opolskiego stan na grudzień 2011 r. zdjęcia: progeo sp. z o.o. 1 REGION CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zmbzura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zmbzura.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zmbzura.pl Łowicz: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Komunalnymi w Woli Pawłowskiej Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych o wartości większej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych o wartości większej

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_marszow 11/10/2011- ID:2011-141189 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie System modułowy dopasowany do potrzeb klienta Sortowanie i biologiczne przetwarzanie. Nasza Specjalność. Perfekcyjne instalacje do sortowania i biologicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196289-2011:text:pl:html PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 119-196289 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Eko BZURA. Słowo wstępu WYDANIE 1. Sierpień 2014 r. W tym numerze: Szanowni Mieszkańcy,

Eko BZURA. Słowo wstępu WYDANIE 1. Sierpień 2014 r. W tym numerze: Szanowni Mieszkańcy, WYDANIE 1 Eko BZURA Sierpień 2014 r. Słowo wstępu Szanowni Mieszkańcy, W tym numerze: 1 Słowo wstępu 2 Z kart historii 4 Ja śmiecę, Ty śmiecisz, My śmiecimy! 6 Hierarchia postępowania z odpadami 7 Co to

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820

BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 BIOM Sp. z o. o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37; 19-124 Jaświły tel/fax: 85-7161755; 85-7221820 biom-recykling@tlen.pl www.biom-recykling.pl ; Dla rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN Część III Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341590-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) CZĘŚĆ IV WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 1. Preambuła Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania,

Bardziej szczegółowo

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO 27 lipca miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez Bialskie Wodociągi i Kanalizację "Wod-Kan" sp. z o.o. w Białej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na pytania

Zapytania i odpowiedzi na pytania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II oś Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Maszyny przemysłowe 2014/S

Polska-Radom: Maszyny przemysłowe 2014/S 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310114-2014:text:pl:html Polska-Radom: Maszyny przemysłowe 2014/S 176-310114 PPUH "RADKOM" Sp. z o.o., ul. Witosa 76, Osoba

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA ob. nr 12 SEGMENT ODBIORU ODPADÓW OD DOSTAWCÓW INDYWIDUALNYCH ob. nr 27

WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA ob. nr 12 SEGMENT ODBIORU ODPADÓW OD DOSTAWCÓW INDYWIDUALNYCH ob. nr 27 Projekt budowlany BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA ob. nr 12 SEGMENT ODBIORU ODPADÓW OD DOSTAWCÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kompostowni odpadów o wydajności 26 500,00 Mg/a Kwatery składowania odpadów resztowych o pow. ok. 0,54 ha.

Kompostowni odpadów o wydajności 26 500,00 Mg/a Kwatery składowania odpadów resztowych o pow. ok. 0,54 ha. PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO KU J AWSKO- POMO RSKE Mg/h Przenośnik łamany 800/7500 mm Przenośnik z koszem zasypowy 200/6000 Prasa stacjonarna np. SP 485 AVERMANN lub inna Przenośnik taśmowy 800/5500

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Nazwa Zamawiającego: Związek Międzygminny Bzura Prowadzący postępowanie: Związek Międzygminny Bzura Adres: ul. Pijarska 1 Miejscowość: 99-400 Łowicz Tel./faks: (46) 839 62-71 Strona internetowa: www.zmbzura.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000, ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2004, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PN-N 18001:2004 Odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.:

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: HARMONOGRAM PŁATNOŚCI w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami pn.: Zadania nr 1 Oczyszczalnie ścieków część 2 Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże Zachód Zadania nr 2 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać

Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać Doświadczenia z realizacji instalacji do produkcji paliwa RDF z wykorzystaniem urządzeń firmy VECOPLAN na przykładzie instalacji w ZGO Gać 9-10 marca 2016 Licheń, Suszyna Ireneusz NASI PARTNERZY GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219653-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie)

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE)

WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) CZĘŚĆ IV WYKAZ CEN WYKAZ CEN (PODZIAŁ OFEROWANEJ KWOTY RYCZAŁTOWEJ NA POZYCJE) 1. Preambuła Niniejszy Wykaz Cen przedstawia podział oferowanej kwoty ryczałtowej na pozycje w zakresie zaprojektowania, wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 ZAŁACZNIK A8 - ARKUSZ OCENY RYZYKA

Strona 1 z 6 ZAŁACZNIK A8 - ARKUSZ OCENY RYZYKA Załącznik A8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Kompleksowego Ubezpieczenia Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Nr Sprawy ZGOK.P/3/2017

Bardziej szczegółowo

Eko Dolina Sp. z o.o.

Eko Dolina Sp. z o.o. Eko Dolina Sp. z o.o. 1. Zakres działalności Spółki Eko Dolina 2. Technologie wykorzystywane w Zakładzie Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Metody przetwarzania odpadów w Zakładzie 4. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III/3 Elementy Rozliczeniowe Spis treści 1. INFORMACJE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM.... 3 2. ZASDADY MIERZENIA I ROZLICZANIA WYKONANYCH ROBÓT.... 3 3. SCALONE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie oraz dostawa technologii zautomatyzowanego sortowania

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Stan istniejący gospodarki odpadami w Elblągu 1963-1995 odpady komunalne z miasta Elbląg składowano na wysypisku w Gronowie Górnym 1998 oddano

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pk.tuchola.pl,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pk.tuchola.pl, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pk.tuchola.pl, Tuchola: Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych.

Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Możliwości wykorzystania Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyskania tzw. odpadów surowcowych. Identyfikacja problemów dotyczących funkcjonowania RIPOK w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYROK. Ewa Sikorska. orzeka:

WYROK. Ewa Sikorska. orzeka: Sygn. akt: KIO 1879/16 WYROK z dnia 27 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Katarzyna Prowadzisz Ewa Sikorska Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96419-2014:text:pl:html Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ProNatura 20/10/2011- ID:2011-145706 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego przebudowę hali technologicznej z przebudową i rozbudową linii sortowniczej w. m. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka. Teren inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1.0 Przedmiot opracowania... 3 2.0 Podstawa opracowania... 3 3.0 Zakres opracowania... 3 4.0 Wyszczególnienie instalacji projektowanych w kompostowni... 3 5.0. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Aktualne etapy realizacji projektu Realizacja projektu Rozbudowa ZZO w Jarocinie podzielona została na poszczególne kontrakty: Kontrakt 1a: Budowa części

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys

II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013 MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys 1 PROJEKT GOSPODARKA II MIĘDZYNARODOWE ODPADAMI STAŁYMI FORUMW KRAKOWIE, ETAP I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321560-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe 2017/S 155-321560 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr POIS /13-00 Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice

Umowa o dofinansowanie nr POIS /13-00 Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice W Gdańsku dnia 29.08.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwanym dalej Instytucją Wdrażającą a Miejskimi Wodociągami Sp. z o.o. w Chojnicach zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik:

FORMULARZ OFERTOWY. b) pełnomocnik: załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Nazwa (firma), siedziba, Wykonawcy (pełna nazwa Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres prowadzenia dział. gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo