Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 z późniejszymi zmianami, w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami; 3. Statutu Gimnazjum Nr Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; b) zachowanie ucznia Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 1

2 3 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie; b) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych (śródrocznych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; c) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole; d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; e) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia; f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia; g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 4. Przedmiotowy System Oceniania opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów. 5. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje: 2

3 a) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny; b) zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania); c) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 6. Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole. 7. W Przedmiotowych Systemach Oceniania zawarte są wszystkie inne nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania. 8. Przedmiotowe Systemy Oceniania znajdują się w bibliotece szkolnej. 9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Tryb postępowania: 1. Zapoznanie uczniów: a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszej lekcji organizacyjnej; b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego. 2. Zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów: a) przygotowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do wglądu w bibliotece szkolnej. 10. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Tryb postępowania: 1. Zapoznanie uczniów: a) odczytanie i omówienie zasad we wrześniu na godzinie z wychowawcą; 3

4 b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego. 2. Zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów: a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszym zebraniu z rodzicami; b) dokumentacja: podpis rodziców (opiekunów prawnych) na oświadczeniu o zapoznaniu się z zasadami oceniana zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: Stopień Oznaczenie Skrót literowy cyfrowe celujący 6 cel bardzo dobry 5 bdb dobry 4 db dostateczny 3 dst dopuszczający 2 dop niedostateczny 1 ndst 3. Ustalanie stopnia z takich prac pisemnych ucznia jak: pisemna praca kontrolna, sprawdzian, następuje w powiązaniu z procentowym oszacowaniem poziomu wiadomości umiejętności ucznia wg zasady przedstawionej w poniższej tabelce. Stopień Oznaczenie Skrót literowy Skala procentowa cyfrowe celujący 6 cel 100% bardzo dobry 5 bdb 90% - 99% dobry 4 db 75% - 89% dostateczny 3 dst 55% - 74% dopuszczający 2 dop 35% - 54% niedostateczny 1 ndst Poniżej 34% 4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 5. Przyjmuje się następującą skalę ocen bieżących: 6, 5+, 5, -5, 4+, 4, -4, 3+,3, -3, 2+, -2, 1+,- 1 4

5 6. Kryteria ocen na poszczególne stopnie określone są w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 7. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych piszemy w pełnym brzmieniu. 8. Nauczyciele Szkoły przyjmują ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: a) proponuje rozwiązania nietypowe (problemowe); b) potrafi formułować problemy oraz umie je rozwiązywać; c) osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych. 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: a) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; b) zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach; c) jest samodzielny, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: a) opanował w znacznym stopniu wiadomości i wykorzystuje umiejętności określone programem nauczana; b) poprawnie stosuje te wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i problemów; c) potrafi korzystać z podstawowych, podanych przez nauczyciela źródeł wiedzy. 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto: a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczana; b) rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności; 5

6 c) posiada umiejętności poprawnego rozumowania i wnioskowania. 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia; b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; c) potrafi zapamiętać podstawowe wiadomości, terminy, fakty. 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym zrozumie materiału w dalszej nauce; b) nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności; c) nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć; d) wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki. 9. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymogom. 10. W przypadku, gdy uczeń z opinią nie spełnia swoich obowiązków szkolnych (takich jak: prowadzenie zeszytu, przygotowanie do lekcji zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach) nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną. 11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 12. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 13. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 15. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3b ustawy), zwalnia 6

7 ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 17. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 18. Roczna (semestralna) ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 19. Oceny z zajęć dodatkowych i religii albo etyki wliczają się do średniej ocen. 20. Dodatkowe zajęcia edukacyjne Dyrektor Szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy z wyjątkiem ust. 15 i ust OCENIANIE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH OGÓLNE WARUNKI OCENIANIA 1. Grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: a) z uszkodzeniami sensorycznymi (dzieci niedosłyszące, dzieci niedowidzące); b) z upośledzeniem umysłowym; c) z obniżonymi możliwościami edukacyjnymi; d) z zaburzeniami komunikacji językowej; e) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dysleksja rozwojowa: dysleksja; dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia; f) z zaburzeniami emocji i zachowania; g) przewlekle chore. 2. Ocenianie. Podstawą oceny powinien być wysiłek i wkład pracy dziecka, a nie efekty pracy. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają w procesie oceniania szczególnych warunków odpowiadających indywidualnym możliwościom i potrzebom: a) dostosowania wymagań i oceniania do możliwości i potrzeb; b) indywidualizacji programów nauczania; c) zróżnicowania poziomu testu do możliwości percepcyjnych; d) dostosowanie formy sprawdzania wiedzy do możliwości psychofizycznych; 7

8 3. Ocena powinna być: a) pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności dziecka, b) rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia, w przypadku wahania nauczyciela jaką ocenę wystawić - wyższą czy niższą, c) jasna i jawna - regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych już ocen, wnikliwa i analityczna dyskusja o uzyskiwanych stopniach, komentarz ustny lub pisemny do oceny, d) licząca się z oczekiwaniami i potrzebami uczniów - poznanie ich aspiracji sprzyja motywowaniu, stanowi też przyczynek do realizacji zasady podmiotowości ucznia. 4. Ocenianie ucznia niedosłyszącego: a) sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; b) trudności w odbiorze bodźców zewnętrznych na drodze słuchowej, powodują szybszą męczliwość układu nerwowego, słabszą koncentrację uwagi, co może powodować wyłączenie się myślowe, objawy znużenia, dekoncentracji, luki pamięciowe należy przygotować mniejsze partie materiału do sprawdzenia wiedzy c) w wydawaniu poleceń, instrukcji słownych, należy posługiwać się zdaniami prostymi, krótkimi zwracając uwagę, czy dziecko zrozumiało polecenie; w przypadku trudności - należy udzielić mu dodatkowych wyjaśnień, nawet posługując się konkretem d) kryteria oceniania ucznia z niedosłuchem winny szczegółowo uwzględnić specyfikacją mowy zarówno dźwiękowej, jak i przekazywanej za pomocą pisma uzależnionej od typu niedosłuchu e) na ocenę z języka polskiego rzutować nie powinny: błędy gramatyczne, błędy w pisaniu polegające na ubezdźwięcznieniu głosek dźwięcznych w j. polskim, nieprawidłowym stosowaniu końcówek fleksyjnych, nieprawidłowym (zamiennym) używaniu głosek s, z, c, dz, sz, cz, ż, dż, ś, ż, ź, ć, dź, błędy wynikające z niewłaściwych skojarzeń semantycznych, szczególnie w odniesieniu do wyrazów rzadko używanych lub wprowadzonych do zasobu słów ucznia po raz pierwszy, 5. Ocenianie ucznia niedowidzącego: a) w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów, prac kontrolnych) należy przygotować zestaw zadań, poleceń, pytań napisanych odpowiednio większymi literami, z większym kontrastem, czcionką bezszeryfową, b) w związku z wolnym tempem pracy wydłużyć czas wykonywania sprawdzianów; c) nie oceniać negatywnie poziomu graficznego i ortograficznego wypowiedzi pisemnych z uwagi na to, że dziecko może pisać brzydko, kreślić, pisać litery niekształtne, nie zachowywać odpowiedniej wielkości liter, ani odstępu w liniaturze; d) w ocenie opierać się głównie na wypowiedziach ustnych; e) oceniając technikę czytania uwzględnić: 8

9 wolne tempo pracy, łatwą męczliwość (wskazane przerwy z możliwością zamknięcia oczu), udostępnianie dużego, wyraźnego druku (litery bez ozdobników), czytanie z zastosowaniem pomocy optycznych, f) zezwolić na korzystanie z szerokiej gamy pomocy (optycznych, graficznych, dotykowych), g) w szczególnych wypadkach umożliwić zaliczanie materiału programowego partiami. 6. Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia Podstawą do stosowania zaleceń oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jest opinia poradni psychologiczno pedagogicznej, systematyczny udział w zajęciach terapii pedagogicznej oraz systematyczna praca własna. a) ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych b) podczas pisania sprawdzianów należy wydłużyć limit czasu, oceniać na jednakowych prawach brudnopis i czystopis, zastąpić pisanie ze słuchu pisaniem z pamięci; c) nie oceniać czytania głośnego przed zespołem klasowym, głośno powinien czytać tylko tekst uprzednio polecony do opracowania w domu; d) w przypadku dysgrafii umożliwić uczniowi wykonywanie prac na komputerze, maszynie do pisania lub pismem drukowanym; e) nieczytelne fragmenty prac odczytywać w indywidualnym kontakcie z uczniem; f) należy pamiętać, że wypowiedzi ustne są lepszym wskaźnikiem jego umiejętności niż prace pisemne; g) dziecko z dysleksją wymaga wielu powtórzeń i częstej kontroli rozumienia polecenia, nie należy wyrywać go do natychmiastowej odpowiedzi h) nie oceniać tempa czytania; w zakresie czytania ważne jest to, żeby uczeń opanował na tyle technikę czytania, by mógł zrozumieć tekst; i) ocena z przedmiotu powinna być oceną ogólną, na którą składają się wszystkie przejawy aktywności, sprawności i umiejętności uczniów możliwe do zaobserwowania z danego przedmiotu; j) prace pisemne należy oceniać za ich wartość merytoryczną, a nie poprawność ortograficzną czy poziom graficzny pisma; k) należy stosować ocenę opisową, w której zaznacza się nawet drobne postępy ucznia oraz rodzaj błędów i sposób ich poprawy; 7. Ocenianie ucznia z upośledzeniem umysłowym: a) sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; b) indywidualne podejście do każdego ucznia zamiast porównywania go z innymi, c) przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom, d) branie pod uwagę niepowtarzalnych możliwości ucznia, ale i ograniczeń, zainteresowań, właściwego dla niego tempa pracy, 9

10 e) patrzenie na konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych pamiętając, że obowiązująca jest podstawa programowa, f) uczeń z upośledzeniem umysłowym pisze kartkówki sprawdziany, testy i prace klasowe dostosowane do jego możliwości i umiejętności psychofizycznych; g) sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości psychofizycznych, np. nie pytamy ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz nie stosujemy sprawdzania w formie pisemnej u uczniów z trudnościami kinestetycznymi; h) w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, niż otwartych wymagających werbalizacji myśli; i) stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie złożonych; j) zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie; k) najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie; l) przygotować taką ilość zadań, aby uczeń miał szansę skończyć sprawdzian razem z klasą lub wydłużyć mu czas jeżeli pracuje szczególnie wolno; m) z przedmiotów, na których występują duże trudności z percepcją i rozumieniem należy przede wszystkim oceniać wkład pracy, a nie końcowe efekty; n) należy udzielać wsparcia i pomocy uczniom, którzy są mało samodzielni w swojej pracy, a wiemy, że przygotowywali się do sprawdzianu; o) ocenie podlega systematyczność pracy; p) w codziennej pracy można stosować ocenę opisową, jako formę wspierania ucznia w jego wysiłkach oraz nagradzać za różnego rodzaju formy aktywności, szczególnie samodzielnej i związanej z tematem lekcji; q) umożliwienie przez nauczyciela zdobycia ocen za prace dodatkowe; r) ocenianie powinno koncentrować się na możliwościach, mocnych stronach i przyroście kompetencji zawsze jednak w indywidualnym wymiarze; s) ocenę z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego współorganizującego kształcenie integracyjne. 8. Ocenianie ucznia z zaburzeniami emocji i zachowania a) sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; należy pamiętać, że istotne zaburzenia emocji i zachowania mają wpływ na zapamiętywanie i późniejsze odtwarzanie zdobytej wiedzy, b) oceniamy wartość merytoryczną prac, a nie zachowanie ucznia; c) jeżeli widzimy dużą ilość wolnych miejsc np. w teście dopytujemy ucznia, istnieje bowiem możliwość, że nie doczytał do końca zadania, ale zna odpowiedź na pytanie; d) sprawdzanie wiadomości można podzielić na mniejsze partie materiału do zaliczenia lub należy stosować przerwy w trakcie sprawdzianu, aby uczeń miał szansę odreagować napięcie z nim związane; e) ilość materiału do sprawdzenia dostosowujemy do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia; f) zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie; g) z uwagi na labilność lub rozproszenie uwagi należy dostosować warunki sprawdzania wiedzy: sala wyciszona, uboga w różnego rodzaju bodźce rozpraszające uwagę; 10

11 h) należy stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie złożonych; można polecenie rozbić na kilka prostych samodzielnych zadań; 9. Ocenianie ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej a) w ocenie należy uwzględnić trudności w poprawnym formułowaniu zdań, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej; b) sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; c) w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, niż otwartych wymagających werbalizacji myśli; d) sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości psychofizycznych, np. nie pytamy ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz unikamy sprawdzania w formie pisemnej otwartej; 10. Ocenianie ucznia przewlekle chorego a) przy ocenianiu ucznia przewlekle chorego należy przede wszystkim dostosować formy sprawdzania wiedzy do jego aktualnych możliwości oraz stanu zdrowia; b) należy uwzględnić rodzaj schorzenia, przyjmowane leki, powodujące określone trudności w funkcjonowaniu szkolnym i w uzasadnionych przypadkach można przesunąć termin sprawdzianu; np. uczeń źle funkcjonuje w godzinach rannych, pytamy go lub robimy sprawdzian w dniu, gdy lekcja odbywa się później; 11. Ocenianie ucznia z obniżonymi możliwościami intelektualnymi a) w ocenianiu należy uwzględnić aktualną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, która szczegółowo określa rodzaj dostosowania i sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów; b) czynnikami, które podlegają ocenie jest wkład pracy i motywacja; w indywidualnych przypadkach wskazane jest naprowadzenie ucznia na właściwy tor myślowy, szczególnie u uczniów mających trudności z uogólnianiem i samodzielną OCENY POWINNY: 1. Być jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 2. Opierać się na czytelnych i znanych uczniom kryteriach; 3. Być systematyczne, uzasadnione i obiektywne; 4. Stanowić pomocną dla ucznia informację zwrotną, by wiedział: 5 a) jakie są jego postępy w nauce; 11

12 b) jak poprawić swoje wyniki; 5. Być wszechstronne, a więc uwzględniać szeroki zakres kontrolowanych osiągnięć: a) wypowiedź ustną i pracę pisemną; b) systematyczność; c) pracę samodzielną; d) inicjatywę twórczą; e) zaangażowanie w pracę zespołową; f) umiejętności posługiwania się przyrządami i pomocami naukowymi; g) rozwiązywanie zadań problemowych i ich prezentację w sposób twórczy w zależności od specyfiki przedmiotu. 6. Ocena z przedmiotu nie może wpływać na ocenę z zachowania i odwrotnie. 7. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie wystawioną ocenę na umówionym spotkaniu. 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 10. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. 11. Nauczyciel po stwierdzeniu nie przygotowania ucznia do zajęć może, na wcześniejszych ustalonych zasadach, odstąpić od wystawienia oceny niedostatecznej i zaznaczyć ten fakt w dzienniku lekcyjnym skrótem np Pisemne sprawdzanie wiadomości ucznia może odbyć się w formie: a) pracy klasowej, b) sprawdzianu, c) kartkówki. Praca klasowa to co najmniej jednogodzinna pisemna forma sprawdzania wiadomości z więcej niż trzech jednostek lekcyjnych. Jest ona zapowiedziana i ma miejsce po powtórzeniu materiału. Pracę klasową można poprawiać. W dzienniku lekcyjnym zapisujemy jej skrót ppk. Sprawdzian to maksymalnie 45 minutowa pisemna forma sprawdzania wiadomości z więcej niż trzech jednostek lekcyjnych. Jest ona zapowiedziana. Sprawdzian można poprawiać. W dzienniku lekcyjnym zapisujemy jego skrót spr. 12

13 Kartkówka to około 15 minutowa pisemna forma sprawdzania wiadomości z bieżącego materiału. Jest odpowiednikiem odpowiedzi ustnej. Może być niezapowiedziana. 13. Nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pracy klasowej i sprawdzianu. Dopuszcza się trzy zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany w jednym tygodniu, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, nie uwzględniając sprawdzianów przełożonych na prośbę uczniów. 14. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania i zasady oceniania. 15. Nauczyciel jest zobowiązany omówić wyniki prac. Ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w obecności nauczyciela. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu pracę klasową i sprawdzian w obecności nauczyciela w trakcie konsultacji lub na ich pisemną prośbę do domu. 16. Uczeń ma obowiązek pisania lub zaliczania materiału ze wszystkich przeprowadzonych w danym semestrze prac klasowych i sprawdzianów. 17. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowe lub sprawdzianu z całą klasą ma obowiązek na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły ustalić z nauczycielem termin i miejsce pisania pracy klasowej, sprawdzianu lub zaliczenia danego materiału. Jeżeli uczeń był nieobecny 1 lub 2 dni może być odpytany lub pisać pracę klasową lub sprawdzian na najbliższej godzinie lekcyjnej. Jeżeli uczeń był nieobecny (usprawiedliwiony) 3 dni i więcej ma obowiązek napisać w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły 18. Gdy uczeń nie dopełni obowiązku z punktu 17 nauczyciel ma prawo do natychmiastowego sprawdzenia wiadomości. 19. Nauczyciel nie może wystawić oceny niedostatecznej za nieobecność na pracy klasowej, sprawdzianie bądź kartkówce. Fakt nieobecności nauczyciel odnotowuje w dzienniku i może (biorąc pod uwagę przyczyny nieobecności) uwzględnić w procesie klasyfikacyjnym. W miejsce oceny wpisujemy nb. 20. Termin zwrotu ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż tydzień, a prac klasowych i sprawdzianów dwa tygodnie (poza wyjątkowymi sytuacjami). 21. Uczeń ma prawo poprawić jeden raz każdą pracę klasową i każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną w ciągu 14 dni od otrzymania oceny. Termin poprawy musi być uzgodniony z nauczycielem. 22. Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się obok pierwszego stopnia. Sposób oznaczenia oceny uzyskanej w wyniku poprawy: ocena ze sprawdzianu / ocena uzyskana z poprawy sprawdzianu (np. 1/3 ocena niedostateczna poprawiona na ocenę dostateczną). 23. Ilość prac klasowych i sprawdzianów przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu. Ustala ją i podaje każdy nauczyciel. 24. Prace klasowe i sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca cyklu nauczania. 25. W przypadku gdy uczeń był nieobecny minimum tydzień na pierwszych zajęciach edukacyjnych po powrocie ustala z nauczycielami termin nadrobienia zaległości. 26. Ocenianiu podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 13

14 nazwa formy praca klasowa test kartkówka sprawdzian ocenie podlegają -zrozumienie tematu; -znajomość zagadnień określonych tematem; -poprawność językowa; -konstrukcja pracy i jej forma graficzna praca domowa zadania i ćwiczenia wykonywane na lekcji praca w zespołach (ocenę może -umiejętność planowania i organizacja pracy otrzymać cały zespół lub uczeń w grupie; indywidualnie) -współdziałanie; -wywiązanie się z powierzonych ról; prace techniczne i plastyczne działalność muzyczna testy sprawnościowe przygotowanie do lekcji wypowiedzi ustne -rozwiązanie problemu. -znajomość zagadnienia; -samodzielność wypowiedzi; -kultura języka; -precyzja i jasność wypowiedzi. 27. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących: - 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu; - 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu; - 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu; - 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu; - 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu. 28. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach dziecka (według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły): 14

15 a) na zebraniach z wychowawcą i innymi nauczycielami (3 razy w semestrze); b) na indywidualnych spotkaniach w terminach uzgodnionych (w miarę potrzeb); c) podczas konsultacji wszystkich nauczycieli. d) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem. 6 ZACHOWANIE 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c) dbałość o honor i tradycje szkoły; d) dbałość o piękno mowy ojczystej; e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; g) okazywanie szacunku innym osobom. 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem 11 pkt Ocena zachowania może mieć wpływ na: a) uzyskanie stypendium lub innej pomocy materialnej. 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 15

16 a) wzorowe; b) bardzo dobre; c) dobre; d) poprawne; e) nieodpowiednie; f) naganne. 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 8. Zasady oceniania zachowania. A. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny dobrej i może być przykładem do naśladowania dla innych uczniów, a ponadto: a) ma pochwały; b) dba o kulturę słowa własną i innych; c) jest zawsze uprzejmy i życzliwy wobec innych; d) wywiera pozytywny wpływ na grupę rówieśników; e) jest kreatywny, pełen pomysłów, aktywny i wykazuje inicjatywę; f) sumiennie wywiązuje się z powierzonych zadań; g) usprawiedliwia na bieżąco nieobecności h) nie spóźnia się i) osiąga wyniki maksymalne na miarę swoich możliwości; j) szanuje mienie szkoły, swoje i innych; k) nie ulega nałogom; l) nie należy do grup nieformalnych; m) nie naraża własnego bezpieczeństwa i innych; n) dostrzega potrzeby innych i udziela im pomocy; 16

17 o) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; p) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły; q) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz; r) bierze udział w konkursach, olimpiadach i odnosi sukcesy; s) zawsze ma odpowiedni strój szkolny i dba o higienę osobista; t) jest wzorem do naśladowania. B. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) nie ma uwag negatywnych; b) dba o kulturę słowa; c) jest uprzejmy i życzliwy; d) jest aktywny wywiera pozytywny wpływ na grupę rówieśników; e) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; f) usprawiedliwia na bieżąco nieobecności (ma najwyżej 3 godziny nieobecne nieusprawiedliwione w semestrze a 5 w roku szkolnym) g) nie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalne 3 spóźnienia w roku szkolnym na pierwszą godzinę lekcyjną); h) szanuje mienie szkoły, swoje i innych; i) nie ulega nałogom; j) nie należy do grup nieformalnych; k) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. C. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) ma nie więcej niż 3 negatywne uwagi (nie dotyczy uwag naruszenia mienia szkoły, bezpieczeństwa); b) nie używa wulgaryzmów; c) stara się być uprzejmy i życzliwy; 17

18 d) jest aktywny, zdarza mu się wywierać pozytywny wpływ na grupę rówieśników, stara się wywiązywać z powierzonych zdań; e) usprawiedliwia na bieżąco nieobecności (ma najwyżej 8 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze a 12 w roku szkolnym); f) sporadycznie spóźnia się na zajęcia(dopuszczalne 4 spóźnienia w semestrze i 6 w roku szkolnym); g) szanuje mienie szkoły, swoje i innych; h) nie ulega nałogom; i) nie należy do grup nieformalnych; j) dostrzega potrzeby innych i pomaga im; k) ma odpowiedni strój szkolny. D. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: a) ma nie więcej niż 4 negatywne uwagi; b) stara się nie używać wulgaryzmów; c) nie stara się być uprzejmy ani życzliwy; d) czasami wykazuje się aktywnością, nie wywiera wpływu na grupę rówieśników, nie zawsze stara się wywiązywać z powierzonych zadań; e) usprawiedliwia na bieżąco nieobecności ale zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione (ma najwyżej 12 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze a nie więcej niż 22 w roku szkolnym); f) czasami spóźnia się na zajęcia (dopuszczalne do 6 spóźnień w semestrze i 10 w roku szkolnym); g) w nauce osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; h) uczestniczy w życiu szkoły; i) nie ulega nałogom; j) nie należy do grup nieformalnych; k) nie zawsze ma odpowiedni strój szkolny i nie zawsze ma strój galowy na uroczystościach szkolnych. 18

19 E. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: a) ma nie więcej niż 10 negatywnych uwag; b) czasami używa wulgaryzmów; c) postępuje złośliwie w stosunku do innych; d) czasami wywiera negatywny wpływ na grupę rówieśników; e) często nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; f) nie usprawiedliwia na bieżąco nieobecności (ma najwyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze do 50 w roku szkolnym); g) często spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionej przyczyny (dopuszczalne 10 spóźnień w semestrze i 15 w roku szkolnym); h) w nauce osiąga wyniki poniżej swoich możliwości; i) dopuszcza się drobnych zniszczeń mienia szkoły, swojego i innych; j) ulega nałogom, lub namawia innych; k) należy do grup nieformalnych; l) nie stwarza sytuacji zagrażającej innym; m) jest nieczuły na potrzeby innych; n) nie uczestniczy w życiu szkoły; o) często nie ma odpowiedniego stroju szkolnego i nigdy galowego na uroczystościach szkolnych. F. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: a) ma więcej niż 10 negatywnych uwag; b) używa wulgaryzmów w obecności pracowników szkoły; c) dopuszcza się przemocy fizycznej i psychicznej; d) wywiera negatywny wpływ na grupę rówieśniczą; e) agresywny, arogancki, nieuprzejmy; f) ignoruje powierzone mu zadania; 19

20 g) nie usprawiedliwia na bieżąco nieobecności (ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i więcej niż 50 w roku szkolnym); h) bardzo często spóźnia się na zajęcia (ma więcej niż 10 spóźnień w semestrze i więcej niż 15 w roku szkolnym); i) osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości i nie zależy mu ani na wiedzy, ani na pozytywnych wynikach; j) dewastuje mienie szkoły, swoje i innych; k) ulega nałogom i namawia innych; l) należy do grup nieformalnych; m) stwarza sytuacje zagrażające innym; n) drwi z potrzeb innych; o) jest nietolerancyjny; p) lekceważy życie szkoły; q) nie ma odpowiedniego stroju szkolnego, ani galowego. Liczba godzin nieusprawiedliwionych mająca wpływ na ocenę z zachowania zawarta jest w Procedurze Egzekwowania Obowiązku Szkolnego. 9. Uczeń może być ukarany z pominięciem stopniowania kar jeśli przewinienie dotyczy czynu karalnego i naruszenia prawa. 10. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży, rozboju, wymuszeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, a jego czyny zgłaszane są na Policję. 11. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania uczniów po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Tryb postępowania wychowawcy: A. Zbiera informacje o zachowaniu ucznia od nauczycieli, pracowników Szkoły i z innych źródeł (zapisy w dzienniku lekcyjnym); B. Podaje do wiadomości uczniów na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; C. Podaje propozycje ocen zachowania nauczycielom uczącym w danej klasie miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 20

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku. Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991r. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991r.

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin opracowany został w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Załącznik Nr 1 do Statutu XIX LO im. Powstańców Warszawy Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Uchwalone przez Radę Pedagogiczną XIX LO im. Powstańców Warszawy 30 sierpnia 2013 r. Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo