Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz"

Transkrypt

1 Paweł Adamowicz W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego. Współpracownik ruchów anarchistycznych, tj. Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i ruchu Wolność i Pokój działających na terenie Gdańska. Jan Bachorski W czasie strajków w sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładzie Energetycznym w Elblągu, a następnie przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność. 13 grudnia 1981 r. współorganizował akcję protestacyjną w swoim zakładzie pracy, a następnie kolportował pisma podziemne oraz ulotki. W lutym 1983 r. został zatrzymany przez SB. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył sprawę 16 sierpnia 1983 r. na mocy amnestii. Jacek Tomasz Balk Będąc uczniem Liceum Plastycznego w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego gromadził i rozlepiał komunikaty wydawane przez Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ Solidarność. Za powyższą działalność został aresztowany 30 stycznia 1982 r. i skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 3 miesiące aresztu. Po rewizji prokuratora Sąd Najwyższy w Warszawie podwyższył wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności, którego wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat oddając skazanego pod dozór kuratora. 7 maja 1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku Jerzy Ryszard Biały grudnia 1981 r. został zatrzymany w Gdyni, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że w dniu 14 grudnia na terenie Wojskowych Zakładów Budowlanych w Gdyni miał wobec zatrudnionych tam żołnierzy oceniać wprowadzenie stanu wojennego jako bezprawne i bezpodstawne, jak również krytykować osoby, które wprowadziły stan wojenny. 23 lutego1982 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat, ukarany grzywną oraz nakazem uiszczenia opłaty sądowej. Zwolniony z aresztu 23 lutego 1982 r. Stanisław Bobrowski Od września 1980 r. należał do NSZZ Solidarność. W październiku 1981 r. został kierownikiem drukarni Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrył część urządzeń poligraficznych z siedziby ZR NSZZ Solidarność i zorganizował drukarnię. Za powyższą działalność został aresztowany 2 lutego 1982 r. i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Marian Bogdanowicz Był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku sierpniowego 1980 r., a od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie Stoczni Północnej. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO. Zbierał fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy przekazywane na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. W 1988 r. zorganizował struktury NSZZ Solidarność w Gdańskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym.

2 Jan Borkowski W latach 80-tych był wikarym kościoła NSPJ w Gdyni. Udzielał pomocy członkom WZZ poszukiwanym przez organa bezpieczeństwa państwa. Za udział w manifestacji został 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 6 listopada 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Więziony w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. 31 marca 1983 r. został zwolniony z więzienia w związku z zastosowaniem aktu łaski. Waldemar Brzuska Był spawaczem w Stoczni Północnej w Gdańsku, członkiem NSZZ Solidarność. 1 lutego 1982 r. został zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że 25 stycznia 1982 r. na terenie wydziału K-2 stoczni dokonał zniszczenia gabloty POP PZPR. 29 marca 1982 r. skazany został przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok pozbawienia wolności. Od 9 kwietnia przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po rewizji Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa złagodził wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności. 30 lipca 1982 r. został zwolniony. Adam Jerzy Drąg W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a następnie członek zakładowego Komitetu Strajkowego. Od marca 1981 r. oddelegowany do pracy w Komitecie Zakładowym, a od października 1981 r. członek redakcji pisma Komitetu Zakładowego Wiadomości. Delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, członek Zarządu Regionu, a od listopada 1981 r. członek prezydium Zarządu Regionu. Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 30 czerwca 1982 r. Grzegorz Fortuna Aktywny działacz Oddziału Wojewódzkiego PAX w Gdańsku, redaktor rubryki Samorządność w Dzienniku Bałtyckim. Od początku lat 80-tych ściśle związany z ZR NSZZ Solidarność w Gdańsku. Uczestnik I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność we wrześniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany 16 stycznia 1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, a następnie umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 27 lutego 1982 r. Lech Jan Golon Członek NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Elblągu. 3 maja 1982 r. w trakcie rozpędzania manifestantów nielegalnego zgromadzenia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w centrum Elbląga zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie zatrzymania doznał obrażeń ciała. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu 5 lipca 1982 r. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Przebywał w Zakładzie Karnym w Elblągu i Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo 25 marca 1983 r. Stanisław Gotner Pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W trakcie Grudnia 70 zostaje ciężko ranny (sześć postrzałów). W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w gdyńskiej stoczni, współtwórca związku zawodowego NSZZ Solidarność, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego. Od września 1980 r. członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuuje działalność

3 w podziemnych strukturach związku i podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia i ukrycia dowodów komunistycznej zbrodni z 1970 r. na Wybrzeżu. Jerzy Gross Pracował w przedsiębiorstwie Hydroster w Gdańsku. Brał udział w strajku w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych, kolportował ulotki, organizował manifestacje. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie. Stanisław Grzyb W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku i przewodniczącym Komitetu Strajkowego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Mostostal. Wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w organizowaniu strajku w zakładzie pracy, za co został zatrzymany 4 lutego 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał winę oskarżonego, jednakże ze względu na ustawę o amnestii uchylił, 12 marca 1982 r., tymczasowe aresztowanie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Dariusz Gwiazda Będąc pracownikiem Stoczni Gdańskiej w dniach października 1982 r. brał udział w strajku na terenie stoczni, który ogłoszono z powodu przyjęcia przez Sejm PRL 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych delegalizującej struktury NSZZ Solidarność. Za udział w strajku został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu. Anna Hawańczak W 1977 r. zaangażowała się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Od 1980 r. w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, redaktorka Radia S. W okresie stanu wojennego zajmowała się redagowaniem bezdebitowego czasopisma Solidarność Dolnośląska. Aresztowana 6 marca 1982 r. i osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 3 lipca 1982 r. za kontynuowanie nielegalnej działalności, jaką było współredagowanie Solidarności Dolnośląskiej, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Zwolniona z więzienia na mocy ustawy o amnestii z 22 lipca 1983 r. Franciszek Karbowski W sierpniu 1980 r. członek Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Od stycznia 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy. Zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Aktywny uczestnik akcji protestacyjnych organizowanych przez podziemną Solidarność. Kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy oraz Kapituły Domu Gdańskiego. Bogusław Karski Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcji strajkowej na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. 15 i 18 grudnia 1981 r. przed bramą Stoczni Północnej namawiał żołnierzy LWP do porzucenia broni, nieposłuszeństwa wobec przełożonych i przejścia na stronę załogi stoczni, za co został zatrzymany 19 grudnia 1981 r. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29 grudnia 1981 r. został skazany na karę 3

4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Zwolniony został 23 marca 1983 r. Helena Maria Kordek W latach zaangażowana w działalność opozycyjną. Członek NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. Współpracowała z redakcją nielegalnie wydawanej Gazety Tczewskiej. Rozpowszechniała wydawnictwa drugiego obiegu oraz brała udział w manifestacjach promujących zdelegalizowany NSZZ Solidarność. Opiekowała się rodzinami osób internowanych i osadzonych. W 1989 r. aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów z listy Komitetu Obywatelskiego. Edward Kossakowski W grudniu 1970 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 r. i grudniu 1981 r. Współorganizatorem samorządu pracowniczego oraz członkiem Rady Pracowniczej I kadencji. Od stycznia 1982 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w ramach której zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. Po jej likwidacji aktywny działacz Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Kolporter prasy podziemnej. Inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Leszek Koszytkowski Członek NSZZ Solidarność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu, etatowy pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność na stanowisku redaktora Biuletynu Informacyjnego. W stanie wojennym internowany w ośrodkach odosobnienia w Iławie i Kwidzynie. W latach kolporter wydawnictw drugoobiegowych oraz redaktor podziemnego pisma Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność». Gerard Lidzbarski Uczestnik strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. przewodniczący komitetu strajkowego na wydz. K-1, a po jego zakończeniu przewodniczący wydziałowej Solidarności w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego bierze czynny udział w strajku na terenie stoczni w dniach grudnia 1981 r., przed opuszczeniem zakładu ukrywa sztandar związkowy chroniąc go przed konfiskatą. Od 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy, zbiera składki na pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i skazanych. Kolportuje prasę podziemną. Stanisław Maciąg Pracował w Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r., został wtedy aresztowany. Od września 1980 r. należał do Solidarności, był członkiem Komisji Wydziałowej oraz społecznym inspektorem pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc internowanym i aresztowanym, kolportował podziemną prasę. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany w obozie wojskowym w Chełmnie. Marek Mickiewicz Zatrzymany w Warszawie na 48 godzin w trakcie Marca 1968 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter prasy niezależnej. Aresztowany 14 września 1984 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 28 marca 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności W wyniku apelacji Sąd Wojewódzki w Warszawie 20 listopada 1985 r. zawiesił wykonanie kary na okres 5 lat. Z powodu działalności niepodległościowej poddawany różnym formom represji - przeszukanie mieszkania, inwigilacja

5 Kazimierz Niemczyk Aktywny członek tajnej struktury NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. W latach współpracował z osobami, które tworzyły podziemne pismo Gazeta Tczewska. Brał udział w jej sporządzeniu i kolportażu. Za co został aresztowany 11 czerwca 1984 r. Na mocy amnestii zwolniony z aresztu 29 czerwca 1984 r. Brał udział i współorganizował uroczystości religijne z podtekstem patriotycznym, organizował pomoc charytatywną dla rodzin prześladowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Mirosław Pająk i 17 grudnia 1970 r. wziął udział w demonstracji w Słupsku, za co został zwolniony z pracy z Zakładu Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem oraz uczestnikiem strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku, delegatem do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie członkiem NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w WPK. W stanie wojennym był kolporterem podziemnych pism Solidarność Słupska, Komunikat oraz ulotek w słupskich zakładach pracy. Artur Pisarski Był społecznym kolporterem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, w grupie zadaniowej zajmującej się plakatowaniem i malowaniem antysocjalistycznych haseł na murach. Za swoją działalność internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność antysocjalistyczną, za co został ponownie zatrzymany i internowany 8 maja 1982 r. w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w ZK w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 16 lipca 1982 r. Elżbieta Potrykus Na jesieni 1980 r. zakłada w Koszalinie niezależne związki zawodowe w zakładzie Unitra- Unima oraz innych zakładach na terenie Koszalina. Wchodzi w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Koszalinie. Od marca 1981 r. zostaje członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pobrzeże w Koszalinie. Następnie wchodzi w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarność. W stanie wojennym działa w podziemnej Solidarności, współredagując gazetkę Grudzień 81-GazetaWojenna. Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana, przesłuchiwana i osadzana w aresztach KWMO i KM MO w Koszalinie. Leon Antoni Reich W 1981 r. był jednym ze współorganizatorów struktur NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w gminie Wejherowo. W 1988 r. znalazł się w gronie sygnatariuszy pisma do Wojewody Gdańskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady NSZZ Solidarność RI w Gdańsku. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. wraz z innymi działaczami tworzył Gminny Komitet Obywatelski Solidarność w Wejherowie. Piotr Tadeusz Romanowski Był członkiem NSZZ Solidarność przy Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej Nowator w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykorzystując materiały i urządzenia dostępne w swoim zakładzie pracy przygotowywał i kolportował ulotki o treści antysocjalistycznej. 28 października 1982 r. zatrzymany na skutek donosu jednego ze współkonspiratorów. 30 marca 1983 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 9 miesięcy pozbawienia wolności.

6 Paweł Slezyngier Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, oraz jednym z założycieli II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność (działającej na czas zawieszenia związku). Zajmował się opracowywaniem deklaracji, apeli i innych wydawnictw, rozpowszechnianych w Trójmieście. 9 grudnia 1982 r. został aresztowany, przebywał w areszcie do 27 lipca 1983 r. Bogusław Spodzieja Był inicjatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Praszcze. Począwszy od 1985 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu prasy bezdebitowej na terenie Trójmiasta. W 1988 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, w maju i sieroniu 1988 uczestniczył w strajku. W tym samym roku wstąpił do tajnych struktur Solidarności Walczącej. Redagował i drukował gazetkę Głos Trzeciej Bramy wydawanej w Stoczni Gdańskiej, był też współtwórcą pisma Poza układem. Jan Ryszard Stanecki Organizator strajku majowego w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1988 r. współorganizator strajku w Stoczni Wisła w Gdańsku i przewodniczący Komitetu Strajkowego (za co został 30 sierpnia 1988 zatrzymany). Od września 1988 r. kieruje odtwarzającymi się strukturami NSZZ Solidarność w Stoczni Wisła oraz wydaje podziemne pismo Głos Wisły. Henryk Tafel Od 15 do 31 sierpnia 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Kolportował również wydawnictwa bezdebitowe. Działając w stoczniowej Kasie Wzajemnej Pomocy, kwestował na rzecz rodzin stoczniowców, którzy zostali internowani, aresztowani lub skazani. Józef Tatar Od 1978 r. był współpracownikiem WZZ Wybrzeża, pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w WPWiK, a następnie Komisji Zakładowej Solidarności. Na przełomie września i października 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. Od 13 grudnia 1981 r. do 11 lutego 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Jan Wójcik Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r., a następnie aktywny działacz NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W styczniu 1982 r. był współorganizatorem Kasy Wzajemnej Pomocy, której celem było wsparcie finansowe represjonowanych w stanie wojennym. Po rozbiciu kasy w czerwcu 1983 r. przez Służbę Bezpieczeństwa zdołał uniknąć aresztowania. Był redaktorem podziemnego pisma Wiadomości.

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU Dr Eugeniusz Wilkowski Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU O bchody dwudziestopięciolecia Solidarności wpłynęły

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole STYCZEŃ 2015 r./nr 1 (368) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego OPOLE 13 grudnia rano działacze Solidarności,

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ *

GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ * SŁAWOMIR CENCKIEWICZ GDAŃSK 70 ZBRODNIA NIEUKARANA I BITWA O PAMIĘĆ * Gdy naród otworzył skrwawione swe serce, Panowie świat chcieli okłamać, Lecz szybko świat poznał, kto tu jest mordercą, A naród niełatwo

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r.

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sprawa Lecha Wałęsy Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sławomir Cenckiewicz Sprawa Lecha Wałęsy Copyright by XXXXX

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ ZBIGNIEW SENKOWSKI RADOSŁAW MECHLIŃSKI WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ 25 lat NSZZ Solidarność w regionie wałbrzyskim WAŁBRZYCH 2006 Fotografie: Str. 00, 00, 00 ze zbiorów prywatnych, str.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

Miliardy kradzione Polakom

Miliardy kradzione Polakom Zbigniew Kozak Miliardy kradzione Polakom Raport poselski dotyczący reaktywacji przedwojennych spółek. Jak byłe PRL-owskie służby rabują majątek Polaków? Zbigniew Kozak Miliardy kradzione Polakom Raport

Bardziej szczegółowo

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Najnowsza historia Polaków Oblicza PRL Nr11 22 STYCZNIA 2008 OŚRODEK KARTA Plakat ze sztandarowym hasłem ekipy Gierka Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę Polska nie rosła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8 BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2013, Kraków nr 8 ISSN 2300 9527 ZNICZE SOLIDARNOŚCI Lista Pamięci Małopolskiej Solidarności obejmuje 177 nazwisk. Jest w dużym

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ADWOKATURA POLSKA AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Fot. Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Pamięć i Przyszłość nr 1/2014 (23)

Fot. Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Pamięć i Przyszłość nr 1/2014 (23) WYDARZENIA Wystawa www.jerzywozniak.pl wyróżniona w konkursie CS Awards! Wirtualna ekspozycja Jerzy Woźniak Człowiek do zadań specjalnych, wyprodukowana przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa.

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN 1 429-8279 NR 1 0-11 /237 RE WO LU CJ A, KTÓ RA ZM I E N I ŁA Ś WI AT W numerze również: Międzynarodowy dzień działania

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo