Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Adamowicz Jan Bachorski Jacek Tomasz Balk Jerzy Ryszard Biały Stanisław Bobrowski Marian Bogdanowicz"

Transkrypt

1 Paweł Adamowicz W maju 1988 r. aktywny uczestnik strajku na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolporter podziemnych ulotek. Uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego. Współpracownik ruchów anarchistycznych, tj. Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i ruchu Wolność i Pokój działających na terenie Gdańska. Jan Bachorski W czasie strajków w sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładzie Energetycznym w Elblągu, a następnie przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność. 13 grudnia 1981 r. współorganizował akcję protestacyjną w swoim zakładzie pracy, a następnie kolportował pisma podziemne oraz ulotki. W lutym 1983 r. został zatrzymany przez SB. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył sprawę 16 sierpnia 1983 r. na mocy amnestii. Jacek Tomasz Balk Będąc uczniem Liceum Plastycznego w Gdyni po wprowadzeniu stanu wojennego gromadził i rozlepiał komunikaty wydawane przez Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ Solidarność. Za powyższą działalność został aresztowany 30 stycznia 1982 r. i skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 3 miesiące aresztu. Po rewizji prokuratora Sąd Najwyższy w Warszawie podwyższył wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności, którego wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat oddając skazanego pod dozór kuratora. 7 maja 1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku Jerzy Ryszard Biały grudnia 1981 r. został zatrzymany w Gdyni, aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że w dniu 14 grudnia na terenie Wojskowych Zakładów Budowlanych w Gdyni miał wobec zatrudnionych tam żołnierzy oceniać wprowadzenie stanu wojennego jako bezprawne i bezpodstawne, jak również krytykować osoby, które wprowadziły stan wojenny. 23 lutego1982 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat, ukarany grzywną oraz nakazem uiszczenia opłaty sądowej. Zwolniony z aresztu 23 lutego 1982 r. Stanisław Bobrowski Od września 1980 r. należał do NSZZ Solidarność. W październiku 1981 r. został kierownikiem drukarni Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrył część urządzeń poligraficznych z siedziby ZR NSZZ Solidarność i zorganizował drukarnię. Za powyższą działalność został aresztowany 2 lutego 1982 r. i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Marian Bogdanowicz Był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku sierpniowego 1980 r., a od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie Stoczni Północnej. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO. Zbierał fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy przekazywane na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. W 1988 r. zorganizował struktury NSZZ Solidarność w Gdańskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym.

2 Jan Borkowski W latach 80-tych był wikarym kościoła NSPJ w Gdyni. Udzielał pomocy członkom WZZ poszukiwanym przez organa bezpieczeństwa państwa. Za udział w manifestacji został 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 6 listopada 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Więziony w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. 31 marca 1983 r. został zwolniony z więzienia w związku z zastosowaniem aktu łaski. Waldemar Brzuska Był spawaczem w Stoczni Północnej w Gdańsku, członkiem NSZZ Solidarność. 1 lutego 1982 r. został zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za to, że 25 stycznia 1982 r. na terenie wydziału K-2 stoczni dokonał zniszczenia gabloty POP PZPR. 29 marca 1982 r. skazany został przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok pozbawienia wolności. Od 9 kwietnia przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po rewizji Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa złagodził wyrok do 6 miesięcy pozbawienia wolności. 30 lipca 1982 r. został zwolniony. Adam Jerzy Drąg W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku, a następnie członek zakładowego Komitetu Strajkowego. Od marca 1981 r. oddelegowany do pracy w Komitecie Zakładowym, a od października 1981 r. członek redakcji pisma Komitetu Zakładowego Wiadomości. Delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, członek Zarządu Regionu, a od listopada 1981 r. członek prezydium Zarządu Regionu. Delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 30 czerwca 1982 r. Grzegorz Fortuna Aktywny działacz Oddziału Wojewódzkiego PAX w Gdańsku, redaktor rubryki Samorządność w Dzienniku Bałtyckim. Od początku lat 80-tych ściśle związany z ZR NSZZ Solidarność w Gdańsku. Uczestnik I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność we wrześniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany 16 stycznia 1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, a następnie umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 27 lutego 1982 r. Lech Jan Golon Członek NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Elblągu. 3 maja 1982 r. w trakcie rozpędzania manifestantów nielegalnego zgromadzenia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w centrum Elbląga zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie zatrzymania doznał obrażeń ciała. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu 5 lipca 1982 r. w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Przebywał w Zakładzie Karnym w Elblągu i Zakładzie Karnym w Sztumie. Zwolniony warunkowo 25 marca 1983 r. Stanisław Gotner Pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W trakcie Grudnia 70 zostaje ciężko ranny (sześć postrzałów). W sierpniu 1980 r. uczestnik strajku w gdyńskiej stoczni, współtwórca związku zawodowego NSZZ Solidarność, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego. Od września 1980 r. członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuuje działalność

3 w podziemnych strukturach związku i podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia i ukrycia dowodów komunistycznej zbrodni z 1970 r. na Wybrzeżu. Jerzy Gross Pracował w przedsiębiorstwie Hydroster w Gdańsku. Brał udział w strajku w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. członek NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych, kolportował ulotki, organizował manifestacje. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. przebywał w obozie wojskowym w Chełmnie. Stanisław Grzyb W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku i przewodniczącym Komitetu Strajkowego Gdańskiego Przedsiębiorstwa Mostostal. Wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w organizowaniu strajku w zakładzie pracy, za co został zatrzymany 4 lutego 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał winę oskarżonego, jednakże ze względu na ustawę o amnestii uchylił, 12 marca 1982 r., tymczasowe aresztowanie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Dariusz Gwiazda Będąc pracownikiem Stoczni Gdańskiej w dniach października 1982 r. brał udział w strajku na terenie stoczni, który ogłoszono z powodu przyjęcia przez Sejm PRL 8 października 1982 r. ustawy o związkach zawodowych delegalizującej struktury NSZZ Solidarność. Za udział w strajku został zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na 3 miesiące aresztu. Anna Hawańczak W 1977 r. zaangażowała się w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Od 1980 r. w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, redaktorka Radia S. W okresie stanu wojennego zajmowała się redagowaniem bezdebitowego czasopisma Solidarność Dolnośląska. Aresztowana 6 marca 1982 r. i osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. 3 lipca 1982 r. za kontynuowanie nielegalnej działalności, jaką było współredagowanie Solidarności Dolnośląskiej, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Zwolniona z więzienia na mocy ustawy o amnestii z 22 lipca 1983 r. Franciszek Karbowski W sierpniu 1980 r. członek Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Od stycznia 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy. Zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Aktywny uczestnik akcji protestacyjnych organizowanych przez podziemną Solidarność. Kolporter prasy podziemnej, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy oraz Kapituły Domu Gdańskiego. Bogusław Karski Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcji strajkowej na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. 15 i 18 grudnia 1981 r. przed bramą Stoczni Północnej namawiał żołnierzy LWP do porzucenia broni, nieposłuszeństwa wobec przełożonych i przejścia na stronę załogi stoczni, za co został zatrzymany 19 grudnia 1981 r. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29 grudnia 1981 r. został skazany na karę 3

4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Zwolniony został 23 marca 1983 r. Helena Maria Kordek W latach zaangażowana w działalność opozycyjną. Członek NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. Współpracowała z redakcją nielegalnie wydawanej Gazety Tczewskiej. Rozpowszechniała wydawnictwa drugiego obiegu oraz brała udział w manifestacjach promujących zdelegalizowany NSZZ Solidarność. Opiekowała się rodzinami osób internowanych i osadzonych. W 1989 r. aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów z listy Komitetu Obywatelskiego. Edward Kossakowski W grudniu 1970 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Północnej w Gdańsku, uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 r. i grudniu 1981 r. Współorganizatorem samorządu pracowniczego oraz członkiem Rady Pracowniczej I kadencji. Od stycznia 1982 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w ramach której zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. Po jej likwidacji aktywny działacz Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Kolporter prasy podziemnej. Inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Leszek Koszytkowski Członek NSZZ Solidarność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu, etatowy pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność na stanowisku redaktora Biuletynu Informacyjnego. W stanie wojennym internowany w ośrodkach odosobnienia w Iławie i Kwidzynie. W latach kolporter wydawnictw drugoobiegowych oraz redaktor podziemnego pisma Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność». Gerard Lidzbarski Uczestnik strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w grudniu 1970 r. W sierpniu 1980 r. przewodniczący komitetu strajkowego na wydz. K-1, a po jego zakończeniu przewodniczący wydziałowej Solidarności w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego bierze czynny udział w strajku na terenie stoczni w dniach grudnia 1981 r., przed opuszczeniem zakładu ukrywa sztandar związkowy chroniąc go przed konfiskatą. Od 1982 r. członek Kasy Wzajemnej Pomocy, zbiera składki na pomoc dla rodzin osób internowanych, aresztowanych i skazanych. Kolportuje prasę podziemną. Stanisław Maciąg Pracował w Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r., został wtedy aresztowany. Od września 1980 r. należał do Solidarności, był członkiem Komisji Wydziałowej oraz społecznym inspektorem pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc internowanym i aresztowanym, kolportował podziemną prasę. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. był internowany w obozie wojskowym w Chełmnie. Marek Mickiewicz Zatrzymany w Warszawie na 48 godzin w trakcie Marca 1968 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter prasy niezależnej. Aresztowany 14 września 1984 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 28 marca 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności W wyniku apelacji Sąd Wojewódzki w Warszawie 20 listopada 1985 r. zawiesił wykonanie kary na okres 5 lat. Z powodu działalności niepodległościowej poddawany różnym formom represji - przeszukanie mieszkania, inwigilacja

5 Kazimierz Niemczyk Aktywny członek tajnej struktury NSZZ Solidarność Ziemi Tczewskiej. W latach współpracował z osobami, które tworzyły podziemne pismo Gazeta Tczewska. Brał udział w jej sporządzeniu i kolportażu. Za co został aresztowany 11 czerwca 1984 r. Na mocy amnestii zwolniony z aresztu 29 czerwca 1984 r. Brał udział i współorganizował uroczystości religijne z podtekstem patriotycznym, organizował pomoc charytatywną dla rodzin prześladowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Mirosław Pająk i 17 grudnia 1970 r. wziął udział w demonstracji w Słupsku, za co został zwolniony z pracy z Zakładu Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem oraz uczestnikiem strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku, delegatem do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie członkiem NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w WPK. W stanie wojennym był kolporterem podziemnych pism Solidarność Słupska, Komunikat oraz ulotek w słupskich zakładach pracy. Artur Pisarski Był społecznym kolporterem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, w grupie zadaniowej zajmującej się plakatowaniem i malowaniem antysocjalistycznych haseł na murach. Za swoją działalność internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność antysocjalistyczną, za co został ponownie zatrzymany i internowany 8 maja 1982 r. w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w ZK w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 16 lipca 1982 r. Elżbieta Potrykus Na jesieni 1980 r. zakłada w Koszalinie niezależne związki zawodowe w zakładzie Unitra- Unima oraz innych zakładach na terenie Koszalina. Wchodzi w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Koszalinie. Od marca 1981 r. zostaje członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pobrzeże w Koszalinie. Następnie wchodzi w skład Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarność. W stanie wojennym działa w podziemnej Solidarności, współredagując gazetkę Grudzień 81-GazetaWojenna. Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z działalnością opozycyjną wielokrotnie zatrzymywana, rewidowana, przesłuchiwana i osadzana w aresztach KWMO i KM MO w Koszalinie. Leon Antoni Reich W 1981 r. był jednym ze współorganizatorów struktur NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w gminie Wejherowo. W 1988 r. znalazł się w gronie sygnatariuszy pisma do Wojewody Gdańskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady NSZZ Solidarność RI w Gdańsku. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. wraz z innymi działaczami tworzył Gminny Komitet Obywatelski Solidarność w Wejherowie. Piotr Tadeusz Romanowski Był członkiem NSZZ Solidarność przy Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej Nowator w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykorzystując materiały i urządzenia dostępne w swoim zakładzie pracy przygotowywał i kolportował ulotki o treści antysocjalistycznej. 28 października 1982 r. zatrzymany na skutek donosu jednego ze współkonspiratorów. 30 marca 1983 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 9 miesięcy pozbawienia wolności.

6 Paweł Slezyngier Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, oraz jednym z założycieli II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność (działającej na czas zawieszenia związku). Zajmował się opracowywaniem deklaracji, apeli i innych wydawnictw, rozpowszechnianych w Trójmieście. 9 grudnia 1982 r. został aresztowany, przebywał w areszcie do 27 lipca 1983 r. Bogusław Spodzieja Był inicjatorem strajku okupacyjnego w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Praszcze. Począwszy od 1985 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu prasy bezdebitowej na terenie Trójmiasta. W 1988 r. został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, w maju i sieroniu 1988 uczestniczył w strajku. W tym samym roku wstąpił do tajnych struktur Solidarności Walczącej. Redagował i drukował gazetkę Głos Trzeciej Bramy wydawanej w Stoczni Gdańskiej, był też współtwórcą pisma Poza układem. Jan Ryszard Stanecki Organizator strajku majowego w 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1988 r. współorganizator strajku w Stoczni Wisła w Gdańsku i przewodniczący Komitetu Strajkowego (za co został 30 sierpnia 1988 zatrzymany). Od września 1988 r. kieruje odtwarzającymi się strukturami NSZZ Solidarność w Stoczni Wisła oraz wydaje podziemne pismo Głos Wisły. Henryk Tafel Od 15 do 31 sierpnia 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, od września 1980 r. członkiem NSZZ Solidarność. Kolportował również wydawnictwa bezdebitowe. Działając w stoczniowej Kasie Wzajemnej Pomocy, kwestował na rzecz rodzin stoczniowców, którzy zostali internowani, aresztowani lub skazani. Józef Tatar Od 1978 r. był współpracownikiem WZZ Wybrzeża, pracownikiem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w WPWiK, a następnie Komisji Zakładowej Solidarności. Na przełomie września i października 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. Od 13 grudnia 1981 r. do 11 lutego 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Jan Wójcik Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r., a następnie aktywny działacz NSZZ Solidarność w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W styczniu 1982 r. był współorganizatorem Kasy Wzajemnej Pomocy, której celem było wsparcie finansowe represjonowanych w stanie wojennym. Po rozbiciu kasy w czerwcu 1983 r. przez Służbę Bezpieczeństwa zdołał uniknąć aresztowania. Był redaktorem podziemnego pisma Wiadomości.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r.

1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. 1. Paweł Jerzy Babiński ur. 14.03.1964 r. Aktywnie działał w strukturach Solidarności Walczącej w Trójmieście. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany

Bardziej szczegółowo

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku

Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista osób wyróżnionych medalem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 10 listopada 2009 roku Odznaczeni

Bardziej szczegółowo

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności:

Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: Lista osób, które w dniu 15 grudnia 2015 r. zostaną odznaczone Krzyżami Wolności i Solidarności: 1. Wojciech Dziadosz Wojciech Dziadosz od 1980 r. aktywnie wspierał działalność wałbrzyskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB ODZNACZONYCH KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI NA MOCY POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DN. 6 CZERWCA 2016 R. Artur Adamski Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego

Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego Uroczystości 70. rocznicy mordu katyńskiego W piątek, 9 kwietnia br. w Olsztynie, szef BBN minister Aleksander Szczygło uczestniczył w uroczystości poświęcenia 36. Dębów Pamięci symbolizujących Polaków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODZNACZONYCH

INFORMACJA O ODZNACZONYCH INFORMACJA O ODZNACZONYCH Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1. Leszek Andrzejewski W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Adamczyk

1. Zbigniew Adamczyk 1. Zbigniew Adamczyk Od 1973 r. pracował jako elektroradiolog w warszawskich placówkach zdrowia. W latach 1977 79 współpracował z KSS KOR, a od 1979 r. z KPN. Kolportował Robotnika niezależne pismo KSS

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1. Danuta Czechmanowska w latach 1982-1984 brała udział w akcjach ulotkowych i kolportażu książek tzw. drugiego obiegu. Uczestniczyła w akcjach malowania

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013

Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej Warszawa, 27 listopada 2013 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył w imieniu Prezydenta RP dwa Krzyże

Bardziej szczegółowo

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność" PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku.

Bandrowski Jerzy, ur. 2 V 1948 - członek NSZZ Solidarność PKS w Tczewie. 23 1-29 IV 1982 internowany w Strzebielinku. Wykaz osób z województwa gdańskiego internowanych z powodów politycznych /Opracowano na podstawie publikacji; Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny

śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny śycie w słuŝbie,,solidarności i Ojczyzny 12 stycznia 1952 17 październik 2002 Alina Pienkowska urodziła się 12 stycznia 1952 roku, wychowała w wielodzietnej rodzinie robotniczej w Gdańsku. Z domu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI BIOGRAMY OSÓB, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI 25 KWIETNIA 2016 R. WE WROCŁAWIU 1. LIDIA STANISŁAWA DĘBSKA Pani Lidia Dębska wstąpiła do NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego ( ), Gdańsk 2010.

Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego ( ), Gdańsk 2010. Skrócona bibliografia (4 stycznia 2016 r.) I. Publikacje książkowe Nawrocki K., Zarys historii NSZZ Solidarność Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010. Nawrocki K., Wokół elbląskiej Solidarności.

Bardziej szczegółowo

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys

Historia Rodziny Anny i Michała ANDRZEJEWSKICH. Mój życiorys Mój życiorys Dosyć trudno jest pisać o sobie. Wyręczę się więc tekstem Edwarda Kopówki, który przygotował mój życiorys na użytek strony internetowej www.zbirek.3w.pl 1 : Mirosław Andrzejewski, pseudonim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 09:21:00 Numer KRS: 0000332226 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 39/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP WOJEWÓDZKI 10 marca 2015 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 30 zadań znajdujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU Informacje ogólne: Konkurs "Droga do wolności" jest przejawem kształtowania postaw obywatelskich, poznania najnowszej historii swojego kraju i jako taki stanowi cenna inicjatywę edukacyjną.

Bardziej szczegółowo

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności.

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. GOSPODARKA KOMUNISTYCZNA plany gospodarcze nacjonalizacja kolektywizacja (PGR) industrializacja RWPG SPOŁECZEŃSTWO W

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego KARTA KONFERENCJI 18.05.2013r. REGIONU Kujawsko-Pomorskiego Wstęp Karta Konferencji Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które funkcjonuje Region. Karta Konferencji

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność

Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice. Zofia Cierniewska, Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność Szanowni Państwo, Obchody 30-lecia Solidarności to oddanie hołdu wszystkim bohaterom znanym i wszystkim anonimowym, którzy swoją postawą, zaangażowaniem zmieniali losy Polski, walczyli o lepszy byt, często

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 22:21:27 Numer KRS: 0000542742

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 22:21:27 Numer KRS: 0000542742 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 22:21:27 Numer KRS: 0000542742 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r.

Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Prof. dr hab. Wojciech Polak ul. Piękna 4 87-100 Toruń e-mail: wp@umk.pl tel.: 667 02 02 62 15 XI 2013 r. Recenzja pracy doktorskiej Przemysława Zwiernika pt. Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU

INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU INFORMATOR MANIFESTACJA PROTEST SŁUŻB MUNDUROWYCH POZNAŃ - 27 MARCA 2009 ROKU 1. Parking buforowy proszę kierować się do ulicy Estkowskiego przy katedrze ul. Marii Panny. Parking jest bezpłatny. Dojazd

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 05:52:15 Numer KRS: 0000107241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Jelenia Góra, dn. kwietnia 2005 r. III A 06/ 9/05 KOMUNIKAT PRASOWY NR 6/05 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze 1. Prokurator Rejonowy w Lubaniu Śląskim skierował w dniu 18 marca 2005r. do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu.

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu. 31.08.2015r. (poniedziałek) SSO E. Kałucka (III K 395/13) g. 9.30, s. 101 Oskarżony: Robert F., Robert G., Radosław G., Filip K., Artur K. Art. 258 1 kk, art. 159 kk w związku z art. 65 1 kk, art. 159

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1851 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:27:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:27:25 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 04:27:25 Numer KRS: 0000177380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1991 r.)

USTAWA. z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1991 r.) Ustawa o uznaniu za niewaŝne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Dz.U.91.34.149 2007.11.18 zm. Dz.U.07.191.1372 art. 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego USTAWA projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) Art. l. Ustawa reguluje zasady przyznawania świadczenia pieniężnej: specjalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Temat: Stan wojenny w Polsce

Temat: Stan wojenny w Polsce MGR PIOTR LEEŚNIEWSKI STAN WOJENNY W POLSCE Temat: Stan wojenny w Polsce Klasa VI Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna Cele główne: - ukazanie najważniejszych przyczyn oraz ograniczeń praw wynikających z

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne Lp. 1. 2. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 października 2012 r. Druk nr 218 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Dział I Postanowienia wstępne. 1 1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego dalej,, Kolegium tworzą

Bardziej szczegółowo

Projekt. Ustawa. Art. 1

Projekt. Ustawa. Art. 1 Projekt Ustawa z dnia O zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1 W ustawie z dnia 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 października 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W POZNANIU Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo