OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY"

Transkrypt

1 OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się na KARCIE ZADAŃ oraz KARTA ODPOWIEDZI. 2. Podpisz się zarówno na karcie zadań, jak i karcie odpowiedzi. 3. Przeczytaj uważnie kartę zadań i odpowiadaj zgodnie z poleceniami. W całym teście możesz zdobyć maksymalnie 40 punktów. 4. Na karcie zadań możesz notować, zaznaczać odpowiedzi i dokonywać skreśleń. 5. Wszystkie odpowiedzi z karty zadań musisz przenieść na oddzielną kartę odpowiedzi, która zostanie sprawdzona i oceniona przez Komisję Szkolną. 6. Na wykonanie zadań i wypełnienie karty odpowiedzi masz 60 minut. Jeśli skończysz przed wyznaczonym czasem, oddaj kartę zadań wraz z kartą odpowiedzi i opuść salę. Powodzenia!

2 KARTA ZADAŃ Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły: Adres szkoły:. Zadanie 1. (0-2) Zaznacz nieprawidłowe zestawienia informacji (postać wydarzenie data). A. Władysław Gomułka usunięcie z funkcji I sekretarza PZPR 1972 r. B. Piotr Jaroszewicz ogłoszenie podwyżki cen żywności 1976 r. C. Karol Wojtyła wybór kardynała z Polski na papieża 1979 r. D. Lech Wałęsa przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla 1983 r. Zadanie 2. (0-2) Spośród wymienionych wydarzeń zaznacz te, których celem było odzyskanie zaufania społecznego przez kierownictwo partii w latach 70. A. Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie. B. Budowa kombinatu Nowa Huta pod Krakowem. C. Budowa Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. D. Budowa Huty Katowice na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Zadanie 3. (0-3) Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednie miejsca: A) miesiąc, B) nazwy trzech miast oraz C) nazwę organizacji. Fala protestów, która ogarnęła całą Polskę w A) roku rozpoczęła się od strajków w B)..,.,, brutalnie tłumionych przez oddziały milicji. Represje umocniły w społeczeństwie postawę solidarności i doprowadziły do utworzenia w tym samym roku organizacji C)..., niosącej pomoc osobom represjonowanym. Zadanie 4. (0-1) Bezpośrednią przyczyną wybuchu strajku latem 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina było: A. podwyższenie norm pracy. B. zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. C. groźba zwolnień grupowych na wydziale III stoczni. D. pojawienie się na jej terenie zwolnionego z pracy Lecha Wałęsy. Zadanie 5. (0-1) Organem reprezentującym strajkujące zakłady Wybrzeża w negocjacjach z przedstawicielami władz w sierpniu 1980 roku był: A. Regionalny Komitet Strajkowy. B. Komitet Samoobrony Społecznej. C. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. D. Międzyzakładowy Komitet Założycielski.

3 Zadanie 6. (0-1) Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa byli działaczami: A. Ruchu Młodej Polski. B. Frontu Jedności Narodu. C. Komitetu Obrony Robotników. D. Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Zadanie 7. (0-4) Spośród wymienionych poniżej postaci wybierz te, które podczas strajków sierpniowych pełniły rolę doradców wspomagających Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku. Wpisz znak X obok wybranych postaci. A. Jan Krzysztof Bielecki B. Bohdan Cywiński C. Bronisław Geremek D. Lech Kaczyński E. Janusz Lewandowski F. Jadwiga Staniszkis G. Henryk Wujec Zdanie 8. (0-1) W sierpniu 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku sformułował 21 postulatów strajkowych, z których pierwszy dotyczył: A. zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. B. wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji. C. akceptacji niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych. D. przestrzegania zagwarantowanych w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji. Zadanie 9. (0-4) Wypisz nazwy miast zaznaczonych na konturowej mapie Polski, w których miały miejsce protesty społeczne w latach A. B. C. D.

4 Zadanie 10. (0-1) Kapłanem, który w sierpniu 1980 roku wspomagał posługą duszpasterską strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, był: A. Franciszek Cybula. B. Tadeusz Gocłowski. C. Henryk Jankowski. D. Stanisław Suchowolec. Zadanie 11. (0-1) Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie stał: A. Marian Jurczyk. B. Marian Krzaklewski. C. Kazimierz Świtoń. D. Władysław Frasyniuk. Zadanie 12. (0-1) Dokument uchwalony na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku, który Leonid Breżniew nazwał niebezpiecznym i prowokacyjnym, to: A. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. B. Społeczno-polityczne cele NSZZ Solidarność. C. Oddanie Polski pod opiekę Maryi Królowej Polski. D. Podziękowania dla działaczy Komitetu Obrony Robotników. Zadanie 13. (0-1) Po wprowadzeniu stanu wojennego stłumiono siłą protesty w 40 spośród 250 strajkujących zakładów. Najbardziej tragiczny przebieg miała pacyfikacja: A. Huty im. Lenina w Krakowie. B. Stoczni im. Lenina w Gdańsku. C. Kopalni Wujek w Katowicach. D. Zakładów Metalowych im. Gen. Świerczewskiego Waltera w Radomiu. Zadanie 14. (0-1) Która z podanych form pokojowego demonstrowania niezgody na działania władz była stosowana przez społeczeństwo nie tylko w czasie stanu wojennego? A. Eksponowanie opornika przypiętego do garderoby jako symbolu oporu społecznego. B. Wygaszanie światła i palenie świec w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. C. Spacerowanie podczas nadawania Dziennika Telewizyjnego. D. Uczestniczenie w mszach za Ojczyznę. Zadanie 15. (0-1) Wydarzeniem, które w październiku 1984 roku wywołało powszechną aktywizację polskiego społeczeństwa, było: A. porwanie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. B. ogłoszenie listu prymasa Stefana Wyszyńskiego w obronie robotników. C. wprowadzenie kartek żywnościowych na wiele podstawowych produktów. D. ogłoszenie amnestii i wypuszczenie z więzień przywódców KOR i NSZZ Solidarność.

5 Zadanie 16. (0-1) Spośród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze. Wpisz literę P (pierwsze) obok właściwego wydarzenia. A. Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. B. Początek działalności Towarzystwa Kursów Naukowych. C. Wybór Karola Wojtyły na papieża. D. Utworzenie Konfederacji Polski Niepodległej. E. Przyznanie Czesławowi Miłoszowi Nagrody Nobla. Zadanie 17. (0-1) Wskaż, który z poniższych opisów dotyczy Stanisława Pyjasa. Wpisz znak X obok właściwego opisu. A. Pracownik Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej, dojeżdżał do pracy z Elbląga. Miał 18 lat, kiedy zginął podczas wydarzeń grudniowych. Jest uważany za symbol ofiar Grudnia 1970 roku. B. Duchowny, działacz opozycji. W czasie wydarzeń w czerwcu 1976 roku wspierał strajkujących w Zakładach Metalowych Łucznik i na ulicach Radomia. Zastraszany, wielokrotnie pobity, zmarł w sierpniu tego samego roku. C. Współpracownik KOR, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1977 roku w Krakowie. Jego śmierć wywołała wielotysięczne manifestacje studentów. Zadanie 18. (0-2) Spośród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę P (pierwsze) obok chronologicznie ostatniego O (ostatnie). A. Objęcie funkcji I sekretarza przez Edwarda Gierka. B. Grudniowy bunt robotniczy na Wybrzeżu. C. Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. D. Zniesienie stanu wojennego na terenie całej Polski. E. Wprowadzenie do Konstytucji PRL zapisu o kierowniczej roli PZPR. F. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

6 Zadanie 19. (0-4) Wskaż, które wydarzenia wymienione w tabeli miały miejsce: przed, w trakcie lub po zniesieniu stanu wojennego. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce właściwą liczbę 1, 2 lub 3: 1. przed wprowadzeniem stanu wojennego, 2. w trakcie stanu wojennego, 3. po zniesieniu stanu wojennego. A. Pobicie Jana Rulewskiego przez milicję podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. B. Powołanie przez prymasa Glempa Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. C. Odsłonięcie w rocznicę wydarzeń grudniowych Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku. D. Poparcie przez polskie władze bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Zadanie 20. (0-2) Uzupełnij zdanie odpowiednimi literami. Do wydarzeń w 1989 roku nawiązują plakaty:...,... A. B. C. D.

7 Zadanie 21. (0-1) W wyniku obrad Okrągłego Stołu : A. utworzono NSZZ Solidarność. B. zakończono strajk powszechny. C. zniesiono oficjalnie stan wojenny. D. otwarto drogę opozycji do Sejmu i Senatu. Zadanie 22. (0-1) Pierwsza ogólnopolska gazeta codzienna opozycji to: A. Gazeta Polska. B. Rzeczpospolita. C. Tygodnik Solidarność. D. Gazeta Wyborcza Solidarność. Zadanie 23. (0-1) Autorem hasła Wasz prezydent, nasz premier był: A. Jacek Kuroń. B. Adam Michnik. C. Czesław Kiszczak. D. Bogdan Borusewicz. Zadanie 24. (0-1) Politykę grubej kreski zainicjował: A. Jan Olszewski. B. Waldemar Pawlak. C. Wojciech Jaruzelski. D. Tadeusz Mazowiecki. Zadanie 25. (0-1) Spośród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest ostatnie. Wpisz literę O (ostatnie) obok właściwego wydarzenia. A. Rozpad ZSRR. B. Obrady Okrągłego Stołu. C. Upadek muru berlińskiego. D. Powstanie NSZZ Solidarność. E. Wybór Ronalda Reagana na prezydenta USA.

8 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły: Adres szkoły:. Zadanie Odpowiedź Liczba punktów (wypełnia egzaminator) 1. A. B. C. D. wpisz X 2. A. B. C. D. wpisz X 3. A... B.,,, C. 4. A. B. C. D. wpisz X 5. A. B. C. D. wpisz X 6. A. B. C. D. wpisz X 7. A. B. C. D. E. F. G. wpisz X 8. A. B. C. D. wpisz X 9. A.. B... C.. D A. B. C. D. wpisz X 11. A. B. C. D. wpisz X 12. A. B. C. D. wpisz X 13. A. B. C. D. wpisz X 14. A. B. C. D. wpisz X 15. A. B. C. D. wpisz X 16. A. B. C. D. E. wpisz P 17. A. B. C. wpisz X 18. A. B. C. D. E. F. wpisz P i O 19. A. B. C. D. wpisz 1, 2, A. B. C. D. wpisz X 21. A. B. C. D. wpisz X 22. A. B. C. D. wpisz X 23. A. B. C. D. wpisz X 24. A. B. C. D. wpisz X 25. A. B. C. D. E. wpisz O SUMA: podpis egzaminatora

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

Od solidarności do wolności

Od solidarności do wolności Od solidarności do wolności Wolność polega na świadomym i dobrowolnym wyborze dobra. Wolność to nie moc czynienia tego, co chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do czynienia naszej powinności. Słowa pochodzące

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

NOWOCZESNY PATRIOTYZM NOWOCZESNY PATRIOTYZM Patriotyzm jeszcze niedawno kojarzył się przede wszystkim z okolicznościowymi uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji nad trudnymi

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Fot. Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Pamięć i Przyszłość nr 1/2014 (23)

Fot. Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Pamięć i Przyszłość nr 1/2014 (23) WYDARZENIA Wystawa www.jerzywozniak.pl wyróżniona w konkursie CS Awards! Wirtualna ekspozycja Jerzy Woźniak Człowiek do zadań specjalnych, wyprodukowana przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce STUDA POLTOLOGCZNE VOL. 19 Krzysztof Kowalczyk SŁOWA KLUCZOWE: uwarunkowania, strategia, taktyka, kampania wyborcza, Bronisław Komorowski Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w Polsce s. 6

Związki zawodowe w Polsce s. 6 PRZENIEŚCIE WOJEWODĘ DO KATOWIC... JUBILEUSZ, MYŚL I PAMIĘĆ ODNOWIĆ DIALOG XXXV-LECIE POWSTANIA S egzemplarz bezpłatny miesięcznik RM NSZZ SOLIDARNOŚĆ lipiec 2015 nr 7 (704) ISSN 1507-0875 Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE

ty i zapalono znicze pod pomnikiem Patriotom Polskim z udziałem pocztów sztandarowych i Związku OPOLE ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole STYCZEŃ 2015 r./nr 1 (368) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego OPOLE 13 grudnia rano działacze Solidarności,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. Warszawa 2015 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

ZSGH: Jak wyglądały działania, które doprowadziły do transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku?

ZSGH: Jak wyglądały działania, które doprowadziły do transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku? Udało nam się doprowadzić do demokratyzacji państwa - wywiad z Panem Wojciechem Szaramą posłem PiS z Bytomia na temat RUCHU WOLNOŚCIOWEGO w Polsce i Bytomiu ZSGH: Jakie były początki NSZZ Solidarność w

Bardziej szczegółowo

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY styczeń-marzec 2015 Carnevale di Venezia SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie ISSN 1732-7327 zdążyć z pomocą 2 styczeń-marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Rozwaga i. Stocznia Gdańska. www.nszz-stocznia.pl

Rozwaga i. Stocznia Gdańska. www.nszz-stocznia.pl www.nszz-stocznia.pl NR 2/3 kwietnia 2012 ISSN 1641-6112 Rozwaga i Stocznia Gdańska Przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie związkowe NIE dla podniesienia wieku emerytalnego. fot. Paweł Glanert Zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo