WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME TO YORK. Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland."

Transkrypt

1

2 WELCOME TO YORK Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is Barbara. She s from Poland. It s nice to meet you all. And this is my friend Carl. Hi everyone. I m from the USA and this is Sara. She s from Mexico. Hello! We re very pleased to be here! Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. 6

3 UNIT Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. 1.1 Welcome to York! Comprehension 2 Uzupełnij zdania. 1 Dominic is from. 2 is from Poland. 3 Carl is the boy from. 4 is from Mexico. 5 The names of the English girls are and. 6 is a teacher. Grammar 3 Uzupełnij. Present simple: be and personal pronouns Affirmative Full forms I am you are he/she/it is we are they are Contractions you re he s/she s/it s they re Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 4 Wstaw poprawną formę czasownika be. 1 Her name is Sara and she from Mexico. 2 Kieran and Steve at school in York. 3 We pleased to be here. 4 My name Tony Dale and I a teacher. 5 His name Dominic. He from Switzerland. 6 Anita and Rosie English. 7

4 WELCOME TO YORK Student Exchange Students from an international school in Belgium are with students in England for ten days. 3 International Student Centre, Brussels 1 Barbara Poland 2 Sara Mexico 3 Carl the USA 4 Dominic Switzerland Rosie 6 Anita 7 Kieran 8 Steve Riverside School, York 7 The ISC students are very pleased to be in York. They are Listening 5 Posłuchaj i uzupełnij. 1.2 KIERAN Who s she? STEVE Her name is. KIERAN Is she American? STEVE No, she isn t. KIERAN Where s she from? STEVE She s from. Kim ona jest i skąd pochodzi? Grammar 6 Uzupełnij. Present simple: be Negative Questions Full forms Contractions I am not I m not am I? you are not you aren t? he/she/it is not he/she/it is he/she/it? we aren t are we? they are not? Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 7 Uzupełnij pytania i odpowiedzi. 1 Rosie and Anita American? No, they. 2 Tony Dale a student? No, he. 3 you from the USA. No, I. 4 you English? No, we. 5 Barbara from York? No, she. Speaking 8 Korzystając z artykułu, ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. Who s he/she? His/Her name is. Where s he/she from? Possessive adjectives my your his her He s/she s from. Grammar Summary page 111 8

5 UNIT Role Play 9 Wyobraź sobie, że jesteś sławną osobą i przedstaw się innym sławnym osobom. Hi, my name is Jennifer. What s your name? Hello, I m Keanu and this is Brad. It s nice to meet you. Speaking 10 Znajdź na zwy państw (patrz stro - na 8) do po niż szych na ro do wo ści. Nationalities American Belgian English Mexican Polish Swiss Game Bingo 13 Wybierz 9 liczb od 1 do 20 i wpisz je na planszy Bingo. 1.5 Posłuchaj nagrania i kiedy usłyszysz wybraną przez siebie liczbę, przekreśl ( ) ją. Ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. A What s his/her name? B A Is he/she (nationality)? B Yes, he/she is. OR No, he/she isn t. He s/she s (nationality). Pronunciation 11 Posłuchaj i powtórz. 1.3 /w/ we welcome what where /h/ he her his who Vocabulary 12 Posłuchaj i powtórz. 1.4 Numbers 0 oh/zero 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve 3 three 13 thirteen 4 four 14 fourteen 5 five 15 fifteen 6 six 16 sixteen 7 seven 17 seventeen 8 eight 18 eighteen 9 nine 19 nineteen 10 ten 20 twenty Listening 14 Posłuchaj, o czym mówi Tony. Uzupełnij brakujące dane. 1.6 Writing STUDENT EXCHANGE Visitor English student Address Phone number Sara Rosie Park Street, York Dominic Kieran 8 York Road, Haxby Barbara Anita Garden Street, York Carl Steve 10 Market Lane, York 15 Zapisz numer telefonu i adres trzech osób z twojej klasy. What s your address? What s your phone number? 9

6 WELCOME TO YORK 1 That s a great bag! this/that Indefinite article Talking about personal possessions Opener 1 Kogo przedstawia zdjęcie? Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj. 1.7 KIERAN Hi, Barbara! I m Kieran Mackenna. BARBARA Sorry? Kieran what? KIERAN Mackenna. M-A-C-K-E-N-N-A. It s an Irish name. BARBARA Oh, I see. My surname is Sikora. KIERAN How do you spell it? BARBARA S-I-K-O-R-A. Look it s on my ID card. KIERAN That s a great bag! BARBARA What? Oh yes! This is my favourite bag. KIERAN What else is in it? BARBARA Guess! KIERAN BARBARA Right! KIERAN BARBARA Yes. KIERAN OK. A bottle of water? An address book? Um. A photograph of your boyfriend? BARBARA No! A photo of my family KIERAN it s in my What s this in English? It s called a wallet. Are all your things in that bag? BARBARA No! That s my rucksack over there. Now it s my turn! What s in your bag? Comprehension 3 Odpowiedz na pytania dotyczące Barbary. 1 What s her surname? 2 What s in her bag? 3 What s in her wallet? Grammar 4 Uzupełnij. Grammar Practice 5 Wstaw this lub that. is my friend Anita. is my rucksack girl is from Mexico. isn t my rucksack. this/that This is my favourite bag. What s in English? s Mr Dale. is my phone. 5 6 That s a great bag. s my rucksack over there. Check the answers: Grammar Summary page

7 UNIT Vocabulary 6 Dopasuj przedmioty na ilustracji do ich nazw, wpisując odpowiedni numer w kratkę. Następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi. an address book a packet of chewing gum an alarm clock a packet of tissues a bottle of water a passport a calculator a pen a comb a photograph a digital camera a ticket an ID card an umbrella a key a wallet Listening 7 Posłuchaj nagrania. Co Kieran ma w torbie? Pronunciation 8 Posłuchaj i powtórz alfabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A H J K B C D E G P T V F L M N S X Z I Y O Q U W R Posłuchaj i zapisz pięć wyrazów Speaking 9 Wskazując przedmioty z ćwiczenia 6., zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania A What s this? B It s a/an. A How do you spell it? B Wskaż przedmioty w klasie. Zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania. A What s that called? B It s a/an. A How do you spell it? B Indefinite article + singular nouns a bag an address book a passport an ID card 14 Writing 11 Opisz trzy ulubione rzeczy Grammar Summary page 111 Speaking 10 Utwórz pytania i odpowiedzi dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach na stronach 6-7. A What s his/her name? B A How do you spell it? B Wskazując na kolegę / koleżankę, zadawajcie i odpowiadajcie na podobne pytania. Zapytaj kolegę / koleżankę o ich ulubione rzeczy. 11

8 WELCOME TO YORK 2 Those are the city walls these/those Plural nouns Prepositions of place Questions: When? How old? Telling the time Describing places Opener 1 Kim są osoby przedstawione na zdjęciu? His name is Her name is Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj MR DALE Right, here are maps of York for our visitors, and these are copies of the programme for today. SARA Thank you very much. Rosie, where are we on the map, please? ROSIE We re in the centre of the city, here, next to the castle this building here. SARA Wow! It s really old! ROSIE Yes, you re right. I think it s 900 years old. Like Mr Dale! SARA Sh! And what s over there? ROSIE Those are the city walls. The walls are about 1,700 years old. MR DALE Listen, everyone! Lunch is at half past twelve and STEVE SARA Great! It s twenty-five past twelve now! Excuse me, Mr Dale, when s the welcome party? MR DALE It s on the programme the party is at quarter to seven tonight. OK? Now, lunch STEVE everyone? Yes, please! STUDENT EXCHANGE Today s programme Welcome lunch 1.55 School visit 2.15 Film of York s history 3.00 Tour of city walls 6.45 Welcome party 8.30 Disco Grammar 4 Uzupełnij. these/those Singular Plural this th se th t those Plural nouns + s maps visitors wall year + es addresses watch y + ies city cities copy cop party part Irregular person people Check the answers: Grammar Summary page 111 Comprehension 3 Prawda czy nieprawda? Popraw zdania nieprawdziwe. 1 The students are in the castle. 2 The castle is an old building. 3 Mr Dale is 900 years old. 4 The city walls are about seventeen thousand years old. 5 Lunch is at The welcome party is at Grammar Practice 5 Wybierz these lub those. 1 Look in this bag! These/Those are my new CDs. 2 Are these/those your friends over there? 3 Who are these/those people in that picture? 4 Here, these/those are photos of my family. 5 These/Those cities are all in Europe: Brussels, Geneva, Warsaw. 6 These/Those buildings in that street are very old. 12

9 UNIT Vocabulary 6 Uzupełnij. Numbers 20 twenty 80 eighty 21 twenty-one a/one hundred 30 thirty 200 two hundred 40 forty fifty 1,000 a/one thousand 60 six 2,000 thousand 70 seven 10,000 Reading 10 Dopasuj właściwy opis do zdjęcia. Posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi It s in Egypt next to the River Nile. It s 3,200 years old. 2 It s in the centre of Athens in Greece. It s 2,500 years old. 3 It s near Delhi in India. It s 370 years old. 4 It s on a mountain in Peru. It s 540 years old Posłuchaj i sprawdź. Powtórz liczby. Pronunciation 7 Zapisz liczby, które usłyszysz thirty 30 Listening A B 8 Posłuchaj i zdecyduj, czyje to zegarki Carl Dominic Anita Barbara C D The Parthenon The Taj Mahal Posłuchaj i uzupełnij. Mr Dale Sara Kieran Rosie Steve five to o clock five past ten to ten past The city of Machu Picchu The temple of Abu Simbel quarter to quarter past W parach zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. Speaking twenty to twenty-five to half past 9 Zapytaj o godzinę, którą wskazuje każdy z zegarków, i odpowiedz na pytanie kolegi / koleżanki. Carl, what time is it, please? It s half past twelve. Spójrz ponownie na plan dnia studentów na stronie 12. Zapytaj kolegę / koleżankę o zawarte w nim informacje i odpowiedz na jego / jej pytania. When s the welcome lunch? twenty past twenty-five past It s at half past twelve. Writing Where is the city of Machu Picchu? How old is it? Prepositions of place in on next to near Grammar Summary page Korzystając z ćwiczenia 10. oraz poniższych pytań, opisz trzy miejsca w twoim kraju. Jak si nazywajà? Gdzie si znajdujà? Ile liczà lat? 13

10 WELCOME TO YORK 3 Is that your brother? Possessive adjectives Talking about your family Opener 1 Połącz poniższe wyrazy w pary. Family brother daughter father grandfather grandmother husband mother sister son wife brother sister Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj KIERAN Barbara, let s see the photo of your family. BARBARA OK here you are. KIERAN Who s that? BARBARA Guess! STEVE Is it your sister? BARBARA No, it isn t, it s my mother! It s her fortieth birthday today. KIERAN Your mum is 40! She s very pretty. BARBARA That s my sister, Marta, on the left. She s 18. KIERAN And who s the man next to Marta is he your father? BARBARA Yes, that s Dad. He s 42. STEVE What s his name? BARBARA Roman. And Mum s name is Renata. KIERAN And is that your brother in the red T-shirt? BARBARA No, that s Konrad he s Marta s boyfriend. My brother Stefan is on the right. And the two old people at the back are my grandparents, Teresa and Robert. Mum is their daughter. STEVE But you aren t in the picture. BARBARA No I m the family photographer! Comprehension 3 Dopasuj pytania do odpowiedzi. 1 How old is Renata? 2 Is her birthday today? 3 Are Barbara and Marta sisters? 4 Is Konrad the brother of Marta? 5 Is Barbara the daughter of Stefan? 6 What is the name of the grandmother? 7 Who is the son of Roman and Renata? 8 Who is the family photographer? a No, she s his sister. b She s 40. c Stefan. d Barbara. e No, he s her boyfriend. f Yes, they are. g Teresa. h Yes, it is. 14

11 UNIT Grammar 4 Uzupełnij. Personal Possessive pronouns adjectives I your he/ /it /her/its our you they Listening 9 Posłuchaj i zapisz daty urodzin osób przedstawionych na zdjęciach. 1 7th of January 2 3 Check the answers: Grammar Summary page 111 Grammar Practice 5 Wstaw przymiotniki dzierżawcze. 1 Marta: brother is called Stefan. 2 Teresa and Robert: Renata is daughter. 3 Barbara: This is my sister and name is Marta. 4 Mr and Mrs Sikora are called Roman and Renata, and children are Barbara, Marta and Stefan. 5 Konrad is Marta s boyfriend and T-shirt is red. 6 Steve: Is it sister? Barbara: No, it isn t, it s mother. 4 5 Vocabulary 6 Połącz liczebniki porządkowe z ich nazwami Ordinal numbers 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 30th 31st 40th twelfth thirtieth eighth third nineteenth seventh first twenty-first tenth fourteenth sixth fortieth fifteenth twenty-second fourth second twentieth seventeenth eleventh thirty-first sixteenth ninth fifth thirteenth eighteenth Posłuchaj nagrania. Sprawdź odpowiedzi, a następnie powtórz liczebniki. Game 7 Uczeń A podaje liczebnik główny, uczeń B podaje odpowiedni liczebnik porządkowy. Three. Pronunciation 8 Posłuchaj nazw miesięcy i zaznacz akcent Months of the year January February March April May June July August September October November December January Third! Słuchaj i powtarzaj za nagraniem. Zapytaj o datę urodzin osób przedstawionych na zdjęciach, a następnie odpowiedz na pytania kolegi / koleżanki. Speaking When s her birthday? It s on the first of July. When s your birthday? 10 Zapytaj kolegów / koleżanki o ich rodziny. How old is your father? When s his birthday? Writing 11 Kim są wymienione osoby w rodzinie Barbary? Uzupełnij drzewo genealogiczne rodziny Barbary. The Sikora Family grandfather Robert Teresa Roman Renata Marta Barbara Stefan Narysuj drzewo genealogiczne rodziny kolegi / koleżanki. 15

12 WELCOME TO YORK 4 Integrated Skills Personal information INTERNATIONAL STUDENT CENTRE, BRUSSELS Riverside School International Student Centre Exchanges Programme Photos Noticeboard Chatroom Hello, I m Dominic. My surname is Chevalier and I m from Geneva in Switzerland. Here s a picture of Geneva it s very beautiful. I m 14 years old and my birthday is on 2nd September. My phone number is My favourite singer is Beyoncé. Hi everyone. I m Sara Mendoza and I m Mexican, from Acapulco. It s a great place here s a picture. I m 15 and my birthday is on 20th February. My phone number is My favourite singer is Eminem. 16

13 UNIT Opener 1 Zgadnij, jakie kraje są przedstawione na zdjęciach. Speaking 5 Zbierz informacje od trzech uczniów / uczennic w klasie i uzupełnij brakujące dane. Reading 2 Przeczytaj tekst na stronie 16. Uzupełnij pytania wstawiając How, What, Where, When lub Who. Zapytaj o Dominica i Sarę i odpowiedz na pytania First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer 1 is his/her surname? 2 is he/she from? 3 old is he/she? 4 is his/her birthday? 5 is his/her phone number? 6 is his/her favourite singer? 3 Dopasuj odpowiedzi Carla do pytań z ćwiczenia 2. 11th March Chicago Kennedy 14 J-Lo Listening 4 Posłuchaj, co mówią Anita i Steve. Wpisz brakujące informacje First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer Anita Writing 6 Na stronie internetowej The Riverside / ISC Exchange Website przedstawieni są Dominic i Sara. Korzystając z tego wzoru oraz z informacji zebranych w ćwiczeniu 5., opisz trzy wybrane przez siebie osoby. Her name is Real English What s your? How old are you? 7 Posłuchaj i powtórz. Zastanów się, w jakich sytuacjach możesz użyć tych zwrotów w klasie What s this/that? What s it called? What s the English word for portfel? What s table in Polish? How do you spell it? Sorry, I don t understand. How do you pronounce F-E-B-R-U-A-R-Y? What does surname mean? Can you repeat that, please? It s nice to meet you. We re very pleased to be here. Oh, I see. Guess! Excuse me. Yes, please. Here you are. First name Surname Age Birthday Phone number Favourite singer Steve 8 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, B lub C) A Here you are. B It s Brown. C It s surname. 2 A This is my brother, James. B It s my new mobile. C Oh, this is OK. 3 A We re very pleased to be here. B Oh, I see. It s really nice. C It s nice to meet you too. 4 A How do you pronounce it? B Sorry, I don t understand. C What s this? 5 A It s B-A-S-C-O. B Fine, thanks. C My surname is Basco. Unit 1 Communication Activity Student A page 108 Student B page

14 WELCOME TO YORK REVISION Słuchanie 1 Posłuchaj i powtórz a e i fifty fifteen fifteenth fiftieth j g thirty thirteen thirteenth thirtieth w v aren t are not i y this these w double Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdej rozmowie (1-4) miejsce, w którym się ona odbywa (A-E). Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu A B Reagowanie j zykowe 4 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich 1.26 wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, B lub C). 1 A This is in England. B It s an umbrella. C It s English. 2 A My surname is Sikora. B He s Mike. C Mackenna. 3 A It s ten past eleven. B It s very old. C I m eleven. 4 A Today. B Happy Birthday. C Yes, it is. 5 A It s nice to meet her teacher. B Yes, she is. C Her teacher is very nice. C D E 5 Z każdym z poniższych wyrazów ułóż zdanie, które poznałeś / poznałaś w tym rozdziale. called mean spell understand word 6 Co powiesz w następujących sytuacjach? Zapisz odpowiedzi. 3 Zastanów się, jakich wyrażeń może brakować w poniższych dialogach. Następnie wysłuchaj nagrania i wpisz brakujące informacje A Hi, Mary. Is my 1 here? B No, he s in the swimming pool. 2 club is only for girls. 2 A Hello, Mrs Clavier. I m Kate, your new student. B Nice to meet you, Kate. Can you spell your surname, please? A Yes. It s 3. 3 A Look at 4 flowers. They re beautiful. B And they 5 very expensive! Let s buy some for your mother. A OK. Good idea. 4 A This is my favourite place. The music is great. B Yes, it s fantastic, but it s very late! A OK, so let s meet tomorrow. What s your phone number? B It s 6. A Thanks. Bye. B Bye. 1 Nauczyciel użył słowa, którego nie rozumiesz. 2 Nie wiesz, jak powiedzieć słownik po angielsku. 3 Podajesz koledze / koleżance długopis. 4 Chcesz poprosić kolegę / koleżankę o powtórzenie tego, co powiedział / powiedziała. 5 Nie wiesz, jak wymawia się słowo daughter. 7 W parach stwórzcie mapy myśli dotyczące rodziny i zwrotów przydatnych do opisywania zdjęć. FAMILY picture in the middle father 18

15 UNIT 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij poniższy opis. W każdą lukę (1-8) wstaw tylko jeden wyraz. This is a photo of my 1. In the picture my sister, brother and I are on a family picnic with our 2. The boy on the 3 is my brother, Jack. He s nine years old. 4 the left you can see my mum, Jane. My 5, Tom, is in the 6, next to my 7, Susan. She's eleven years old. The 8 at the front is me! EXTENSION NICE TO MEET YOU Wyobraź sobie, że jesteś piątym / piątą uczestnikiem / uczestniczką wycieczki do Yorku. Napisz notatkę, w której przedstawisz się swoim nowym znajomym. LESSON 1 Popatrz przez chwilę na obrazek i zapamiętaj wszystkie rzeczy, które wypadły z torby Magdy. Następnie zapisz je. Które z tych przedmiotów nosisz przy sobie? Czytanie 9 Zaznacz znakiem ( ) zwroty, które się od siebie różnią i znakiem ( ) zwroty, które mają podobne znaczenie. 1 at 2.30pm in the afternoon 2 it s quarter past ten it s fifteen minutes to eleven 3 Alan is the brother of Ben Ben isn t Alan s brother 4 it s his seventeenth birthday he s seventeen 5 I m in the centre of Rome I m in Italy 10 Przeczytaj poniższy tekst. Zaznacz, które z podanych zdań (1-5) są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). Hi, my name is Alex. In this picture we re in London on a family trip. It s my twelfth birthday present from my mum s sister, Amy. She s great! Now I m fifteen but I still like this picture very much. We re near Big Ben one of the most famous sights in London. Look at the clock it s eleven pm. The boy on the left is my friend James. He s from Brighton. The girl on the right is my sister, Ann. She s fourteen and she s a real pest. We look very happy in this picture. I like birthday trips. LESSON 2 Przygotuj pięć pytań dotyczących znanych miejsc na świecie oraz napisz odpowiedzi. Zadaj te pytania trzem osobom i sprawdź, czy inni znają odpowiedzi. Where s Mount Everest? How old is Mariacki Church? LESSON 3 Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Opisz występujące na niej osoby nadaj im imiona, określ wiek i relacje rodzinne. Jeśli potrafisz, opisz ich wygląd. 1 Alex is twelve years old. 2 His mother s name is Amy. 3 In this picture Alex is in England. 4 It s morning. 5 Ann is Alex s friend. TRUE FALSE 11 Dopasuj wyróżnione w tekście wyrażenia do ich polskich odpowiedników. 1 prawdziwe utrapienie 2 sławne 3 wspaniała 4 wycieczka rodzinna 5 atrakcje turystyczne LESSON 4 Napisz dziesięć pytań, które chciałbyś / chciałabyś zadać swojemu nauczycielowi, aby go lepiej poznać. 19

16 AUSTRALIA Capital Canberra Population 20 million Main language English BRAZIL Capital Brasilia Population Main language million CHINA Capital Beijing Population Main language million GERMANY Capital Berlin Population Main language million MEXICO Capital Mexico City Population million Main language POLAND Capital Warsaw Population Main language million RUSSIA Capital Moscow Population Main language million SPAIN Capital Madrid Population Main language million 20

17 Listening 1 Posłuchaj i uzupełnij brakujące informacje na temat poszczególnych państw Population 7 million 20 million 38 million 46 million 82 million 105 million 142 million 191 million 305 million 1,300 million Languages Chinese English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Pronunciation 2 Posłuchaj i zaznacz akcent Powtórz nazwy państw i ich języki. Australia Speaking 3 W parach ułóżcie pytania na temat państw i odpowiedzcie na nie. What s the capital of Germany? What s the population of Russia? What are the main languages in the USA? Listening 4 Posłuchaj i zgadnij, skąd pochodzi muzyka? 1.29 Number one. It s Chinese. SWITZERLAND Capital Bern Population Main languages million THE USA (United States of America) Capital Washington Population million Main languages Writing 5 Spośród poznanych państw wybierz pięć i krótko je opisz. The capital of Australia is Canberra and the population is 20 million. The main language is English. 21

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij. 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions:

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet.

Spis treści. Interrogative pronouns. The verb BE. Numerals 1 10. The alphabet. Podręcznik English for Divers przeznaczony jest dla osób, które miały już wcześniej stycznośd z językiem angielskim, ale chciałyby poznad terminologię z zakresu nurkowania, porządkując jednocześnie wiedzę

Bardziej szczegółowo

Mock Test. Rozumienie ze słuchu

Mock Test. Rozumienie ze słuchu Mock Test Rozumienie ze słuchu Przeczytaj dokładnie polecenie i popatrz na zdjęcia. Wysłuchaj nagrania nie martw się, jeśli nie rozumiesz każdego słowa, wystarczy, że zrozumiesz ogólny sens i dopasujesz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo