ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM -1-

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych. 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. 3. Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych. 3.1 Zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych 3.2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Opis systemu przetwarzania danych systemu informatycznego. 4. System ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych Okresy przechowywania zbiorów Udostępnianie danych i dokumentów. -2-

3 WPROWADZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim jest jednostką organizacyjną powiatu stargardzkiego powołaną Uchwałą Rady Powiatu nr V /35/99 do wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r./ tekst jednolity Dz. U. z 2002r.,Nr 76, poz.694 z późn. zm./ i sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Centrum stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości tj.: zasadę rzetelności, zasadę ciągłości, zasadę memoriału, zasadę ostrożności i istotności. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum. Działalność PCPR jest finansowana ze środków powiatu oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funduszy rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy -3-

4 1.OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH -Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. -Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego, -księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, -księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, -księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, -zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 1.1.Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim prowadzone są w siedzibie jednostki w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące,za które sporządza się : - deklarację ZUS- do 5 dnia każdego miesiąca, - sprawozdanie Rb -28 S z wydatków budżetowych do 10 dnia każdego miesiąca, - sprawozdanie Rb- 27 S z dochodów budżetowych- do 10 każdego miesiąca. W jednostce sporządza się także sprawozdania budżetowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 115, poz.781 z późniejszymi zmianami/: Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania : - sprawozdania Rb Z- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, - sprawozdania Rb N -o stanie należności, - sprawozdania Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. -4-

5 Na koniec roku sporządza się sprawozdania finansowe: - bilans z wykonania budżetu - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,stosując odpowiednie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1.3.Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które tworzą: -dziennik, -księgę główną, -księgę pomocniczą -zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, -wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia,jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów / obroty/ liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń: - Dziennik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Dziennik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Dziennik kont pozabilansowych. Na koniec roku obrotowego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych. Księga główna / konta syntetyczne/ prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójnego zapisu, - systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, - powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. - 5-

6 Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis podwójny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego - zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych okresów. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych,statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS,do których jednostka została zobowiązana. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy F-K / Finansowo-Księgowy/. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Szczegóły dotyczące systemy przetwarzania danych,wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,zasady przechowywania i archiwizowania zostały zawarte w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję oprogramowania. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono: -symbole kont, -salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, -sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty Zestawienia są zgodne z obrotami dziennika. Konta ksiąg pomocniczych czyli konta analityczne prowadzi się w szczególności dla : -środków trwałych, -wartości niematerialnych i prawnych, -pozostałych środków trwałych w używaniu objęte ewidencją ilościowo-wartościową, -rozrachunków z kontrahentami / dostawcami/, -rozrachunków pożyczkobiorcami PFRON, -rozrachunków z pracownikami / imienne karty wynagrodzeń pracowników,świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatków/ -rozrachunków publiczno-prawnych, -odpisów amortyzacyjnych, -6-

7 Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest na koniec roku obrotowego dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 1.4.Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji : 1/spis z natury, polegający na zliczeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównania stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych, 2/uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, 3/porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają: - środki trwałe będące własnością jednostki, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych tj. objęte ewidencją ilościowo-wartościową, Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek powierzonych jednostce do sprzedaży,przechowania lub używania. Kopie tego spisu należy wysłać do jednostki będącej ich właścicielem. Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje kierownik jednostki. Uzgodnienie stanu dotyczy: -aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, -należności od kontrahentów, -należności z tytułu udzielonych pożyczek. Salda należności uzgadniane są przez pisemne wysyłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do : -należności spornych i wątpliwych, -należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, -należności od pracowników, -należności z tytułów publicznoprawnych. - 7

8 Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnienie stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.: -wartości niematerialnych i prawnych, -należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych oraz sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów służą przede wszystkim równomiernemu obciążaniu kosztów w układzie funkcjonalnym /zespół 5 kont/ co ma znaczenie w przypadku sporządzania rachunku wyników oraz kalkulacji kosztów, w przypadku zaś jednostek budżetowych,które nie sporządzają rachunku wyników ani nie kalkulują kosztów, a sprawozdawczość sporządzana jest z kasowego wykonania budżetu nie ma potrzeby rozliczania kosztów w czasie. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych Na podstawie art. 26 ust.3 pkt.3- Ustawy o rachunkowości w związku z tym, że składniki majątkowe Powiatowego Centrum /środki trwałe i środki trwałe o niskiej wartości / znajdują się na terenie strzeżonym -ustala się termin inwentaryzowania składników majątkowych nie rzadziej niż co 4 lata. 2.OBOWIĄZUJACE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1/ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, tj Dz. U. z 2002r.Nr76,poz.694 z późniejszymi zmianami, 2/ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami/ 3/rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008r.. w sprawie szczególnych zasad -8-

9 rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz. U. Nr 72, poz.422 z 2008r./ 4/rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, /Dz. U. Nr 117, poz. 791 z 2006r./ 5/rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Dz.U. Nr.191,poz Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1).Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Powiatowego Centrum o wartości początkowej określonej ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to w szczególności: -maszyny, urządzenia, -meble, -inny sprzęt,wyposażenie. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa / Dz.U. Nr 133,poz.1480/.umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.amortyzacja obciąża konto 401 Amortyzacja na koniec roku obrotowego. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. -9-

10 Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Podstawowe środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011.Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych/ KST/. 2).Składniki majątkowe,których cena nabycia jest wyższa niż 50 zł a okres używania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu to środki trwałe wymienione w paragrafie 5 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w używaniu i umarza się je w 100%w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest ewidencja ilościowo-jakościowa w Księdze Inwentarzowej. Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy i zawiera następujące informacje: -datę przyjęcia do użytkowania,numer i rodzaj dowodu, -numer inwentarzowy obiektu, -nazwę środka trwałego -specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z określonych części złożony środek trwały, -wartość początkową środka trwałego i wartości poszczególnych części składowych, -wartość po aktualizacji, -wartość po ulepszeniu, -symbol klasyfikacji środków trwałych -stawkę amortyzacji, -roczną i miesięczną kwotę amortyzacji, -metodę amortyzacji, -rok produkcji lub budowy, -miejsce eksploatacji/pole spisowe/ -datę rozchodu i numer dowodu, -numer pozycji księgowania rozchodu, -wartość umorzenia na moment rozchodu. -10-

11 Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych prowadzona jest w postaci księgi inwentarzowej. Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnym dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Pozostałe mniej wartościowe środki ujmuje się w ewidencji zbiorczo w grupach podobnych środków trwałych,podając ich łączną ilość i wartość. Ewidencja ilościowa dotyczy następujących grup rodzajowych środków trwałych o wartości powyżej 50 zł.i okresie używalności dłuższym niż 1 rok: I- maszyny do liczenia II- krzesła III- telefony IV- inne wyposażenie biur V- szafy VI- wieszaki VII biurka VIII urządzenia komputerowe IX - stoły, stoliki X inne maszyny, urządzenia XI czajniki 3)za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte,nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok nabyte na potrzeby centrum. Urządzenia ewidencji szczegółowej podstawowych środków trwałych obejmują księgę inwentarzową i tabele amortyzacyjne. Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku modernizacji, przebudowy, rekonstrukcji o sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : -w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, -w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, -w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania, niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, -w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku zaś środka trwałego otrzymanego w trybie paragrafu 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. według wartości początkowej z poprzedniego miejsca użytkowania, -11-

12 -w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. -w przypadku otrzymania środka w ramach kontraktu finansowanego z funduszy unijnychwedług posiadanych dokumentów /protokół przekazania/ przeliczając wartość wyrażoną w EURO na walutę polską po średnim kursie,ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień przyjęcia środka. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,czyli łącznie w wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych /art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości/. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Ustalanie wyniku finansowego jednostki o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty. Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy. Jednostka otrzymuje środki na finansowanie działalności od Zarządu Powiatu, natomiast wszelkie wpływy odprowadza do budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę specyfikę jest z reguły ujemny. działalności jednostek budżetowych, ich wynik finansowy Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w: - zespole 4 na koncie 400- tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków oraz z uwzględnieniem amortyzacji ujmowanej na koncie 401- Amortyzacja. -12-

13 3.SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 3.1.Zakładowy plan kont Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont załącznik nr 1. Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księga główna zakładowego planu kont obejmuje następujące konta: KONTA BILANSOWE Zespół 0 majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 środki pieniężne i rachunki bankowe 131 Rachunek bankowy bieżący PCPR 132 Rachunek dochodów własnych PCPR 135 Rachunek bankowy bieżący Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 137 Rachunek bankowy środków pomocowych Zespół 2 rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozliczenie z budżetami 228 Rozliczenie środków pomocowych 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki Zespół 4 koszty według typów działalności i ich rozliczenie 400 koszty według rodzajów paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków. 401-amortyzacja -13-

14 Zespół 7- przychody i koszty ich uzyskania 750 Przychody i koszty finansowe 760 Pozostałe przychody i koszty 761 Pokrycie amortyzacji Zespół 8 fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 fundusz jednostki 853 państwowy fundusz celowy PFRON 860 straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy KONTA POZABILANSOWE 998 zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych okresów. Opis i zasady funkcjonowania kont zawarte są w załączniku nr 1 do polityki. Zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zakres ksiąg pomocniczych do poszczególnych kont księgi głównej wynikają z komentarza zamieszczonego w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia. Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej: -środków trwałych -pozostałych środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -rachunku środków funduszy specjalnego przeznaczenia -rachunku środków pomocowych / według źródeł finansowania/ -innych rachunków bankowych -rozrachunków z dostawcami i odbiorcami -rozrachunków z budżetami -rozrachunków z tytułu wynagrodzeń -pozostałych rozrachunków z pracownikami -pozostałych rozrachunków -kosztów wg rodzajów -odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -przychodów i kosztów finansowych / według paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów/ Księgi pomocnicze mają różną postać : zbiorów kont, kartotek, tabel, komputerowych zbiorów danych i innych urządzeń szczegółowo charakteryzujących przedmiot ewidencji konta głównego / m.in. dla składników rzeczowych jego: dane techniczne, wartość z dnia przyjęcia do ewidencji, dokonane odpisy umorzeniowe, miejsce użytkowania-pole spisowe, dla rozrachunków : osoby transakcji, stan należności i zobowiązań wobec poszczególnych stron, dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/. -14-

15 3.2.Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego System finansowo-księgowy, Budżet, Przelewy zakupionego w firmie : Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Koszalin Ul.4 Marca 38. Użytkowanie odbywa się na podstawie umowy nr 2453 zawartej r. której przedmiotem jest udostępnienie licencji na użytkowanie systemów: F-K, Budżet, Przelewy. System komputerowy rachunkowości obejmuje następujące moduły : - finansowo-księgowy - budżet - przelewy Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika zawiera : -oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, -wykaz programów, -procedury / funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, -wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych. Opis systemu komputerowego rachunkowości. W jednostce do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program: Finansowo-księgowy / F-K/ pracujący pod systemem operacyjnym DOS. Zgodnie z decyzją kierownika jednostki program w oznaczonej wersji jest wykorzystywany od dnia r. Zasady stosowania algorytmów i paramentów poszczególnych programów zostały opisane w dokumentacji użytkownika, stanowiącej załączniki do zarządzenia : -BUDŻET- dokumentacja użytkowania - załącznik nr 2 -SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY- dokumentacja eksploatacyjna- zał. Nr 3 -MODUŁ PRZELEWY-instrukcja użytkowania zał.nr. 4. SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to zamki zamontowane w drzwiach oraz monitoring całego obiektu. -15-

16 Szczególnie ochronie są poddane dokumenty -księgowy system informatyczny, -kopie zapisów księgowych, -dowody księgowe, -dokumentacja inwentaryzacyjna, -sprawozdania budżetowe, zgromadzone w szafach posiadających zamki. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się : -regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,tzw backupów np. na płyty CD,dyskietki na koniec każdego tygodnia pracy, -odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach /imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika/, -profilaktykę antywirusową- opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające, -systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej / UPS/, -fizyczne odseparowanie komputerów z danymi księgowymi od sieci i internetu ogólnie dostępnego. Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat. W sposób trwały / nie krótszy niż 50 lat/ przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe, a także dokumentacja płacowa / listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty/, licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne / art.125 a ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, tj. Dz.U.z 2004r.Nr 39, poz353 z późniejszymi zmianami/. Okresowemu przechowywaniu podlegają: -dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności, -księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty przez okres 5 lat. Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory / dokumenty/ dotyczą. Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika lub upoważnionej przez niego osoby.

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zasady ( Polityka ) rachunkowości

Zasady ( Polityka ) rachunkowości Załącznik Nr 7 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zasady ( Polityka ) rachunkowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 01 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 01 lutego 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości. Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości. Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 31.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia planu kont dla realizowanego projektu pn.: Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji poprzez aktualizację

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska 1 Spis treści I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie 2 Spis treści Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 3 Wprowadzenie 4 1.Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych...

Bardziej szczegółowo

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego.

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykazu programów komputerowych i ochrony danych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/06 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 2 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 1/06 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 2 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr 1/06 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II 05-081 Ząbki ul. Harcerska 1 tel. +48 /22/ 777 62 21; 743 09 40 www.zabkig1.pl e-mail: dyrektor@zabkig1.

Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II 05-081 Ząbki ul. Harcerska 1 tel. +48 /22/ 777 62 21; 743 09 40 www.zabkig1.pl e-mail: dyrektor@zabkig1. Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II 05-081 Ząbki ul. Harcerska 1 tel. +48 /22/ 777 62 21; 743 09 40 www.zabkig1.pl e-mail: dyrektor@zabkig1. pl PG1.KM.0142.005.11 ZARZĄDZENIE nr 5/W/2012 DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Zasad (polityki) rachunkowości. w Urzędzie Gminy w Grudziądzu

Dokumentacja Zasad (polityki) rachunkowości. w Urzędzie Gminy w Grudziądzu Spis treści Wstęp... 4 Zasady (polityka) rachunkowości... 5 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 3 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE... 7 1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (załącznik

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23.05.2012 r. Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna 1 1. Urząd Gminy Kościerzyna prowadzi kompleksową obsługę

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or 0152-22/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010 r. ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI DLA URZĘDU GMINY DAMASŁAWEK 1. Ilekroć jest mowa o: budżecie jednostki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 03 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Skarżysko Kamienna oraz Urzędu Miasta Skarżysko Kamienna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. NR 4, poz. 11) ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo