ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM -1-

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych. 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. 3. Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych. 3.1 Zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych 3.2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Opis systemu przetwarzania danych systemu informatycznego. 4. System ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych Okresy przechowywania zbiorów Udostępnianie danych i dokumentów. -2-

3 WPROWADZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim jest jednostką organizacyjną powiatu stargardzkiego powołaną Uchwałą Rady Powiatu nr V /35/99 do wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r./ tekst jednolity Dz. U. z 2002r.,Nr 76, poz.694 z późn. zm./ i sporządza sprawozdanie finansowe wymagane ustawą na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Centrum stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości tj.: zasadę rzetelności, zasadę ciągłości, zasadę memoriału, zasadę ostrożności i istotności. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum. Działalność PCPR jest finansowana ze środków powiatu oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funduszy rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy -3-

4 1.OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH -Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. -Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego, -księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego, -księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, -księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, -zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 1.1.Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim prowadzone są w siedzibie jednostki w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące,za które sporządza się : - deklarację ZUS- do 5 dnia każdego miesiąca, - sprawozdanie Rb -28 S z wydatków budżetowych do 10 dnia każdego miesiąca, - sprawozdanie Rb- 27 S z dochodów budżetowych- do 10 każdego miesiąca. W jednostce sporządza się także sprawozdania budżetowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 115, poz.781 z późniejszymi zmianami/: Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania : - sprawozdania Rb Z- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, - sprawozdania Rb N -o stanie należności, - sprawozdania Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. -4-

5 Na koniec roku sporządza się sprawozdania finansowe: - bilans z wykonania budżetu - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,stosując odpowiednie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1.3.Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które tworzą: -dziennik, -księgę główną, -księgę pomocniczą -zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, -wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia,jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów / obroty/ liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń: - Dziennik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Dziennik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Dziennik kont pozabilansowych. Na koniec roku obrotowego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych. Księga główna / konta syntetyczne/ prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójnego zapisu, - systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, - powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. - 5-

6 Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis podwójny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego - zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych okresów. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych,statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS,do których jednostka została zobowiązana. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy F-K / Finansowo-Księgowy/. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Szczegóły dotyczące systemy przetwarzania danych,wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,zasady przechowywania i archiwizowania zostały zawarte w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję oprogramowania. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono: -symbole kont, -salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, -sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty Zestawienia są zgodne z obrotami dziennika. Konta ksiąg pomocniczych czyli konta analityczne prowadzi się w szczególności dla : -środków trwałych, -wartości niematerialnych i prawnych, -pozostałych środków trwałych w używaniu objęte ewidencją ilościowo-wartościową, -rozrachunków z kontrahentami / dostawcami/, -rozrachunków pożyczkobiorcami PFRON, -rozrachunków z pracownikami / imienne karty wynagrodzeń pracowników,świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatków/ -rozrachunków publiczno-prawnych, -odpisów amortyzacyjnych, -6-

7 Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest na koniec roku obrotowego dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 1.4.Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji. W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji : 1/spis z natury, polegający na zliczeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównania stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych, 2/uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, 3/porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają: - środki trwałe będące własnością jednostki, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych tj. objęte ewidencją ilościowo-wartościową, Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek powierzonych jednostce do sprzedaży,przechowania lub używania. Kopie tego spisu należy wysłać do jednostki będącej ich właścicielem. Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje kierownik jednostki. Uzgodnienie stanu dotyczy: -aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, -należności od kontrahentów, -należności z tytułu udzielonych pożyczek. Salda należności uzgadniane są przez pisemne wysyłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości. Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do : -należności spornych i wątpliwych, -należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, -należności od pracowników, -należności z tytułów publicznoprawnych. - 7

8 Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnienie stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.: -wartości niematerialnych i prawnych, -należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych oraz sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów służą przede wszystkim równomiernemu obciążaniu kosztów w układzie funkcjonalnym /zespół 5 kont/ co ma znaczenie w przypadku sporządzania rachunku wyników oraz kalkulacji kosztów, w przypadku zaś jednostek budżetowych,które nie sporządzają rachunku wyników ani nie kalkulują kosztów, a sprawozdawczość sporządzana jest z kasowego wykonania budżetu nie ma potrzeby rozliczania kosztów w czasie. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych Na podstawie art. 26 ust.3 pkt.3- Ustawy o rachunkowości w związku z tym, że składniki majątkowe Powiatowego Centrum /środki trwałe i środki trwałe o niskiej wartości / znajdują się na terenie strzeżonym -ustala się termin inwentaryzowania składników majątkowych nie rzadziej niż co 4 lata. 2.OBOWIĄZUJACE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1/ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, tj Dz. U. z 2002r.Nr76,poz.694 z późniejszymi zmianami, 2/ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami/ 3/rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008r.. w sprawie szczególnych zasad -8-

9 rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz. U. Nr 72, poz.422 z 2008r./ 4/rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, /Dz. U. Nr 117, poz. 791 z 2006r./ 5/rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Dz.U. Nr.191,poz Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1).Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne,zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Powiatowego Centrum o wartości początkowej określonej ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to w szczególności: -maszyny, urządzenia, -meble, -inny sprzęt,wyposażenie. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa / Dz.U. Nr 133,poz.1480/.umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.amortyzacja obciąża konto 401 Amortyzacja na koniec roku obrotowego. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. -9-

10 Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Podstawowe środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011.Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych/ KST/. 2).Składniki majątkowe,których cena nabycia jest wyższa niż 50 zł a okres używania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu to środki trwałe wymienione w paragrafie 5 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 Pozostałe środki trwałe w używaniu i umarza się je w 100%w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 400 Koszty według rodzajów. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest ewidencja ilościowo-jakościowa w Księdze Inwentarzowej. Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy i zawiera następujące informacje: -datę przyjęcia do użytkowania,numer i rodzaj dowodu, -numer inwentarzowy obiektu, -nazwę środka trwałego -specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z określonych części złożony środek trwały, -wartość początkową środka trwałego i wartości poszczególnych części składowych, -wartość po aktualizacji, -wartość po ulepszeniu, -symbol klasyfikacji środków trwałych -stawkę amortyzacji, -roczną i miesięczną kwotę amortyzacji, -metodę amortyzacji, -rok produkcji lub budowy, -miejsce eksploatacji/pole spisowe/ -datę rozchodu i numer dowodu, -numer pozycji księgowania rozchodu, -wartość umorzenia na moment rozchodu. -10-

11 Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych prowadzona jest w postaci księgi inwentarzowej. Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnym dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Pozostałe mniej wartościowe środki ujmuje się w ewidencji zbiorczo w grupach podobnych środków trwałych,podając ich łączną ilość i wartość. Ewidencja ilościowa dotyczy następujących grup rodzajowych środków trwałych o wartości powyżej 50 zł.i okresie używalności dłuższym niż 1 rok: I- maszyny do liczenia II- krzesła III- telefony IV- inne wyposażenie biur V- szafy VI- wieszaki VII biurka VIII urządzenia komputerowe IX - stoły, stoliki X inne maszyny, urządzenia XI czajniki 3)za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte,nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok nabyte na potrzeby centrum. Urządzenia ewidencji szczegółowej podstawowych środków trwałych obejmują księgę inwentarzową i tabele amortyzacyjne. Wartość początkową środków trwałych podwyższa się jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku modernizacji, przebudowy, rekonstrukcji o sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : -w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, -w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, -w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania, niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, -w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku zaś środka trwałego otrzymanego w trybie paragrafu 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. według wartości początkowej z poprzedniego miejsca użytkowania, -11-

12 -w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. -w przypadku otrzymania środka w ramach kontraktu finansowanego z funduszy unijnychwedług posiadanych dokumentów /protokół przekazania/ przeliczając wartość wyrażoną w EURO na walutę polską po średnim kursie,ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień przyjęcia środka. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,czyli łącznie w wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych /art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości/. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Ustalanie wyniku finansowego jednostki o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasady memoriałowej przychody i koszty. Wynik finansowy ustalany jest na koncie 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy. Jednostka otrzymuje środki na finansowanie działalności od Zarządu Powiatu, natomiast wszelkie wpływy odprowadza do budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę specyfikę jest z reguły ujemny. działalności jednostek budżetowych, ich wynik finansowy Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w: - zespole 4 na koncie 400- tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków oraz z uwzględnieniem amortyzacji ujmowanej na koncie 401- Amortyzacja. -12-

13 3.SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 3.1.Zakładowy plan kont Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont załącznik nr 1. Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księga główna zakładowego planu kont obejmuje następujące konta: KONTA BILANSOWE Zespół 0 majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 środki pieniężne i rachunki bankowe 131 Rachunek bankowy bieżący PCPR 132 Rachunek dochodów własnych PCPR 135 Rachunek bankowy bieżący Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 137 Rachunek bankowy środków pomocowych Zespół 2 rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozliczenie z budżetami 228 Rozliczenie środków pomocowych 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki Zespół 4 koszty według typów działalności i ich rozliczenie 400 koszty według rodzajów paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków. 401-amortyzacja -13-

14 Zespół 7- przychody i koszty ich uzyskania 750 Przychody i koszty finansowe 760 Pozostałe przychody i koszty 761 Pokrycie amortyzacji Zespół 8 fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 fundusz jednostki 853 państwowy fundusz celowy PFRON 860 straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy KONTA POZABILANSOWE 998 zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych okresów. Opis i zasady funkcjonowania kont zawarte są w załączniku nr 1 do polityki. Zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zakres ksiąg pomocniczych do poszczególnych kont księgi głównej wynikają z komentarza zamieszczonego w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia. Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej: -środków trwałych -pozostałych środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -rachunku środków funduszy specjalnego przeznaczenia -rachunku środków pomocowych / według źródeł finansowania/ -innych rachunków bankowych -rozrachunków z dostawcami i odbiorcami -rozrachunków z budżetami -rozrachunków z tytułu wynagrodzeń -pozostałych rozrachunków z pracownikami -pozostałych rozrachunków -kosztów wg rodzajów -odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -przychodów i kosztów finansowych / według paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów/ Księgi pomocnicze mają różną postać : zbiorów kont, kartotek, tabel, komputerowych zbiorów danych i innych urządzeń szczegółowo charakteryzujących przedmiot ewidencji konta głównego / m.in. dla składników rzeczowych jego: dane techniczne, wartość z dnia przyjęcia do ewidencji, dokonane odpisy umorzeniowe, miejsce użytkowania-pole spisowe, dla rozrachunków : osoby transakcji, stan należności i zobowiązań wobec poszczególnych stron, dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/. -14-

15 3.2.Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego System finansowo-księgowy, Budżet, Przelewy zakupionego w firmie : Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Koszalin Ul.4 Marca 38. Użytkowanie odbywa się na podstawie umowy nr 2453 zawartej r. której przedmiotem jest udostępnienie licencji na użytkowanie systemów: F-K, Budżet, Przelewy. System komputerowy rachunkowości obejmuje następujące moduły : - finansowo-księgowy - budżet - przelewy Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika zawiera : -oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, -wykaz programów, -procedury / funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, -wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesie przetwarzania danych. Opis systemu komputerowego rachunkowości. W jednostce do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program: Finansowo-księgowy / F-K/ pracujący pod systemem operacyjnym DOS. Zgodnie z decyzją kierownika jednostki program w oznaczonej wersji jest wykorzystywany od dnia r. Zasady stosowania algorytmów i paramentów poszczególnych programów zostały opisane w dokumentacji użytkownika, stanowiącej załączniki do zarządzenia : -BUDŻET- dokumentacja użytkowania - załącznik nr 2 -SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY- dokumentacja eksploatacyjna- zał. Nr 3 -MODUŁ PRZELEWY-instrukcja użytkowania zał.nr. 4. SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to zamki zamontowane w drzwiach oraz monitoring całego obiektu. -15-

16 Szczególnie ochronie są poddane dokumenty -księgowy system informatyczny, -kopie zapisów księgowych, -dowody księgowe, -dokumentacja inwentaryzacyjna, -sprawozdania budżetowe, zgromadzone w szafach posiadających zamki. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się : -regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,tzw backupów np. na płyty CD,dyskietki na koniec każdego tygodnia pracy, -odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach /imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika/, -profilaktykę antywirusową- opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające, -systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej / UPS/, -fizyczne odseparowanie komputerów z danymi księgowymi od sieci i internetu ogólnie dostępnego. Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat. W sposób trwały / nie krótszy niż 50 lat/ przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe, a także dokumentacja płacowa / listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty/, licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne / art.125 a ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS, tj. Dz.U.z 2004r.Nr 39, poz353 z późniejszymi zmianami/. Okresowemu przechowywaniu podlegają: -dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności, -księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty przez okres 5 lat. Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory / dokumenty/ dotyczą. Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika lub upoważnionej przez niego osoby.

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo