DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju"

Transkrypt

1 DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie przepisów ort. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) i szczególnych ustaleń zawartych w ort. 14, art.42 i art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz w: 1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020), zwanego dalej rozporządzeniem", 2) (w jednostce samorządu terytorialnego, dalej jst) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761.), 3) (w urzędach skarbowych) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 134 z późn. zm), 4) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1957). 1 Rozdział 3 w całości - Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał. 3 do Zasad rachunkowości) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. (polityki) 2 Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 11/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości pozostają bez zmian. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu DWD. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 3 4 P.O. DYREKTOR Domu Wczasów Dziecięcych mgr Iwona Faron

2 ZaL 1 do Zarządzenia nr 14/2009 Dyrektora DWD z dnia r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora DWD w Dusznikach Zdroju z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 3. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (Załącznik nr 3) 1. Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik nr 3a do zarządzenia) opracowany na podstawie: planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia" Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 2. Wykaz ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont jednostki budżetowej obejmuje następujące konta (Załącznik nr 3a do zarządzenia) : Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 011-BUDY-ŚT-budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 011-TECH- ŚT- Urządzenia Techniczne i maszyny 013 Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071-BUDY Umorzenia budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 071-TECH Umorzenia urządzeń technicznych i maszyn 071-TRAN Umorzenie środków transportu 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 101 Kasa 101 -BUDŹ Kasa-budżet 101-ZFŚS Kasa -fundusz socjalny 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych

3 130-DOCH-Dochody budżetowe 130-REFU Sumy do wyjaśnienia, refundacji 131 Rachunki bieżące dochody stare 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201-ZOBO Rozrachunki z dostawcami-zobowiązania 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozrachunki z budżetami 225-PIT4 Podatek od wynagrodzeń 225 ZFŚS Podatek od świadczeń wypłaconych z funduszu socjalnego 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 229-FP Fundusz Pracy 229-ZDRO Ubezpieczenia zdrowotne 229-ZUSP ZUS-Pracownik 229-ZUSZ-Zus-Zakład 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231-Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 231-ZFŚS-Rozrachunki z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu socjalnego 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 240-FMIE Fundusz mieszkaniowy ZEASZ 240-INNE Inne potrącenia 240-KOMO Potrącenia komornicze 240-KZP Kasa zapomogowo-pożyczkowa 240-POZO-Pozostałe rozrachunki 240-PZU1 -Ubezpieczenia PZU-W.Polskiego 240-PZU2 Ubezpieczenia PZU-Wandy 240-RORY Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 240-ZNP Składki ZNP Zespół 3 - Materiały i towary 310 Materiały 330 Towary

4 Zespól 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Koszty według rodzaju 401 Amortyzacja Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 700 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 700-POBY Wpłaty za pobyt 700-PZOZ Pozostałe wpłaty-czynsz, energia 750 Przychody finansowe 760 Pozostałe przychody 761 Pokrycie amortyzacji Zespól 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Konta pozabilansowe 900 Konto techniczne 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Zasady klasyfikacji zdarzeń wynikają z komentarza do planu kont ujętego w: załączniku nr 2 do rozporządzenia" Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej : 011 Środki trwałe" według:: księgi inwentarzowej indywidualnych kart poszczególnych obiektów inwentarzowych tabeli amortyzacyjnej. Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny: dla wszystkich środków trwałych dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy odpowiadające KST i zawiera następujące informacje:

5 datę przyjęcia do użytkowania, numer i rodzaj dowodu numer inwentarzowy obiektu nazwę środka trwałego specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z określonych części złożony środek trwały wartość początkową środka trwałego i wartości poszczególnych części składowych wartość po aktualizacji wartość po ulepszeniu symbol klasyfikacji środków trwałych stawkę amortyzacji roczną i miesięczną kwotę amortyzacji metodę amortyzacji rok budowy lub produkcji miejsce eksploatacji (pole spisowe) datę rozchodu i numer dowodu numer pozycji księgowania rozchodu wartość umorzenia na moment rozchodu wartość księgową netto rozchodowanego środka trwałego. 013 Pozostałe środki trwałe" według {należy wybrać) księgi inwentarzowej kartoteki poszczególnych obiektów inwentarzowych Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnych dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Pozostałe, mniej wartościowe środki, ujmuje się w ewidencji zbiorczo, podając łączną ich ilość i wartość, w grupach podobnych środków trwałych. Rozchód takich środków wyceniany jest w średniej cenie ustalonej dla danej grupy, liczonej jako iloraz wartości grupy i ilości grupy. 014 Zbiory biblioteczne" (w bibliotekach) według poszczególnych zbiorów bibliotecznych 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" według zasad podanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" według zasad podanych dla pozostałych środków trwałych 101 Kasa" według:

6 gotówki w walucie polskiej znajdującej się w kasie 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia" według poszczególnych funduszy 140 Środki pieniężne w drodze według: wyrażone w walucie krajowej 201 Rozrachunki z dostawcami według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych" według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej 225 Rozrachunki z budżetami" według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" według poszczególnych tytułów i podmiotów rozrachunków 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami" według poszczególnych pracowników 240 Pozostałe rozrachunki" według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń 310 Materiały" według kartotek ilościowo-wartościowych poszczególnych materiałów, znajdujące się w magazynach własnych 330 Towary" według kartotek ilościowo-wartościowych znajdujących się w magazynach własnych, 400 Koszty według rodzaju" według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków 700 Sprzedaż usług według: podziału usługi 750 Przychody finansowe" z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów przychody z operacji finansowych 760 Pozostałe przychody " według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów 800 Fundusz jednostki" według: tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje" według: podziałek klasyfikacji budżetowej przeznaczenia dotacji 851 Zakładowy fundusz socjalny" według: przychodów i kosztów poszczególnych rodzajów działalności socjalnej 853 Fundusze pozabudżetowe" według:

7 poszczególnych funduszy oraz źródeł zwiększeń funduszy i kierunków ich wykorzystania 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" według tytułów powstania strat i zysków nadzwyczaj nych.

8 3. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych W jednostkach budżetowych Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego O p t i v u m (wpisać nazwę) zakupionego w firmie YULCAN sp. zo.o. ul. Kazimierska 15, Wrocław-Licencja:15187 (wpisać nazwę firmy i nazwę dowodu zakupu licencji) System komputerowy rachunkowości obejmuje następujące : księgę główną (Księgowość Optivum) inwentarz Optivum magazyn optivum rozrachunki Optivum kasa Optivum kadry Optivum płace Optivum Dokumentacja opisująca program użytkownika posiada klauzulę, że jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera: oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, wykaz programów, procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości. 4. Opis systemu komputerowego rachunkowości W jednostkach budżetowych W jednostce budżetowej do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program KSIĘGOWOŚĆ Optivum Zgodnie z decyzją kierownika jednostki program w oznaczonej powyżej wersji jest wykorzystywany od dnia ROK.. P.O. DYREKTOR Domu Wczasów Dziecięcych mgr Iwono Faron

9 Dom Wczasów Dziecięcych, Wojska Polskiego 37, Duszniki-Zdrój Globalny plan kont Numer konta Nazwa Typ integracyjny Typ 011 Środki trwałe Inne Inne 011-BUDY ŚT-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Inne Inne 011-TECH ŚT-urządzenia techniczne i maszyny Inne Inne 011-TRAN ŚT-środki transportu Inne Inne 013 Pozostałe środki trwałe Inne Inne 014 Zbiory biblioteczne Inne Inne 015 Mienie zlikwidowanych jednostek Konto nieużywane 016 Dobra kultury Konto nieużywane 017 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Konto nieużywane 020 Wartości niematerialne i prawne Konto nieużywane 030 Długoterminowe aktywa finansowe Konto nieużywane 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inne Inne 071-BUDY Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej Inne Inne 071-TECH Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn Inne Inne 071-TRAN Umorzenie środków transportu Inne Inne 071-WNIP Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Konto nieużywane 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Inne Inne 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Konto nieużywane 077 Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego Konto nieużywane 080 Inwestycje Konto nieużywane 101 Kasa Kasa Inne 101-BUDŹ Kasa-budżet Kasa Inne 101-ZFŚS Kasa-fundusz socjalny Kasa Inne 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych Bank Wydatki 130-DOCH Dochody budżetowe Bank Dochody 130-REFU Sumy do wyjaśnienia, refundacji Inne Inne 131 Rachunki bieżące-dochody stare Bank Inne 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Konto nieużywane 134 Kredyty bankowe Konto nieużywane 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia Bank Inne 137 Rachunki środków funduszy pomocowych Konto nieużywane 138 Rachunki środków na prefinansowanie Konto nieużywane 139 Inne rachunki bankowe - Konto nieużywane 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Inne Inne 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki Inne 201-NALE Rozrachunki z odbiorcami-należności Konto nieużywane 201-ZOBO Rozrachunki z dostawcami-zobowiązania Rozrachunki Koszty 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozrachunki Przychody 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Inne Inne 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Inne - Inne 224 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych ' Konto nieużywane 225 Rozrachunki z budżetami Rozrachunki Inne 225-PIT4 Podatek od wynagrodzeń Inne Koszty 225-ZFŚS Podatek od świadczeń wypłaconych z funduszu socjalnego Inne Inne 226 Długoterminowe należności budżetowe Konto nieużywane Strona 1 Księgowość Optivum ver VULCAN lic , Dom Wczasów Dziecięcych, Duszniki-Zdrój, Wojska Polskiego 37

10 ..er konta Nazwa Typ integracyjny Typ Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto nieużywane 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Konto nieużywane 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Inne Inne 229-FP## Fundusz pracy Inne Koszty 229-ZDRO Ubezpieczenie zdrowotne Inne Koszty 229-ZUSP Zus-Pracownik Inne Koszty 229-ZUSZ Zus-Zakład Inne Koszty 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Inne Inne 231-BUDŹ Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń Inne Inne 231-ZFŚS Rozrachunki z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu socjalnego Inne Inne 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rozrachunki Inne 240 Pozostałe rozrachunki Rozrachunki Inne 240-FMIE Fundusz mioeszkaniowy-zeasz Inne Inne 240-INNE Inne potrącenia Inne Inne 240-KOMO Potrącenia komornicze Inne Inne 240-KZP# Kasa zapomogowo-pożyczkowa Inne Inne 240-POZO Pozostałe rozrachunki Inne Inne 240-PZU1 Ubezpieczenie PZU-W. Polskiego Inne Inne 240-PZU2 Ubezpieczenie PZU-Wandy Inne Inne 240-RORY Rachunki oszczęsnościowo-rozliczeniowe Inne Inne 240-ZNP# Składki ZNP Inne Inne 257 Należności z tytułu prefinansowania Konto nieużywane 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Konto nieużywane 290 Odpisy aktualizujące należności Konto nieużywane 300 Rozliczenie zakupu Konto nieużywane 310 Materiały Inne Inne 330 Towary Inne Inne 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Konto nieużywane 400 Koszty według rodzajów Inne Koszty 401 Amortyzacja Inne Inne 490 Rozliczenia kosztów Konto nieużywane 500 Koszty działalności podstawowej Konto nieużywane 530 Koszty działalności pomocniczej Konto nieużywane 550 Koszty zarządu Konto nieużywane 580 Rozliczenie kosztów działalności Konto nieużywane 600 Produkty gotowe i półfabrykaty Konto nieużywane 620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Konto nieużywane 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Konto nieużywane 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia Inne Inne 700-POBY Wpłaty za pobyt Inne Przychody 700-POZO Pozostałe wpłaty-czynsz i energia Inne Inne 730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu Konto nieużywane 740 Dotacje i środki na inwestycje Konto nieużywane 750 Przychody i koszty finansowe Inne Przychody 760 Pozostałe przychody i koszty Konto nieużywane 761 Pokrycie amortyzacji Inne Inne 800 Fundusz jednostki Inne Inne 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje Konto nieużywane 820 Rozliczenie wyniku finansowego Konto nieużywane Strona 2 Księgowość Optivum ver VULCAN lic , Dom Wczasów Dziecięcych, Duszniki-Zdrój, Wojska Polskiego 37

11 r -mer konta Nazwa Typ integracyjny Typ Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Konto nieużywane 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne Inne 853 Fundusze pozabudżetowe Konto nieużywane 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek Konto nieużywane 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Inne Inne 870 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy Konto nieużywane 900 Konto techniczne Inne Inne 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Inne Inne 981 Plan finansowy niewygasających wydatków Inne Inne 995 Zaangażowanie środków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych Konto nieużywane 996 Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych Konto nieużywane 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Inne Inne 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Inne Inne p.o. DYREKTOR Domu Wczasów Dziecięcych w rawszai^aźh-zdroju mgr Iwona Faron s o Strona 3 Księgowość Optivum ver. a VULCAN lic , Dom Wczasów Dziecięcych, Duszniki-Zdrój, Wojska Polskiego 37

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo