Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce."

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA KIELCE Wydzial Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK-I Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a w Kielcach przez pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce: - głównego specjalistę - Mariusza Osińskiego - koordynator zespołu, - głównego specjalistę - Sławomira Ciszowskiego, działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21 lutego 2012 r. do 16 marca 2012 roku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki magazynowej za okres od l stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. L USTALENIA WSTĘPNE 1. DANE OGÓLNE O JEDNOSTCE Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach, zwana w dalszej części protokołu Kuchnią" bądź jednostką" została utworzona na podstawie Uchwały Nr XLl/996/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa. Miejska Kuchnia Cateringowa jest jednostką budżetową, działającą na podstawie: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz z późn. zm), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.), - przyjętego statutu. Jednostka posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Kielcach numer identyfikacyjny REGON Jednostka posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP nadany przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach. /

2 Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zatrudnienia w Miejskiej Kuchni Cateringowej wynosił 68 etatów (68 osób). 2. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI W okresie objętym kontrolą w skład kierownictwa jednostki wchodzili: - Emilia Błaszkiewicz - Dyrektor- od dnia r. do chwili obecnej, - Justyna Maciejec - Główny Księgowy - zatrudniona na tym stanowisku od dnia r. do chwili obecnej. - Zofia Krawczyk - Kierownik Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4 - przejęta z MOPR w Kielcach z dniem r. w oparciu o art. 23' Kodeksu Pracy, - Marianna Dudzik - Kierownik Kuchni Cateringowej przy ul. Krzyżanowskiej 8 - przejęta z Gimnazjum nr 7 w Kielcach z dniem r. w oparciu o art. 23' Kodeksu Pracy, - Urszula Kierońska - Kierownik Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 - przejęta z DPS w Kielcach z dniem r. w oparciu o art Kodeksu Pracy. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały wyżej wymienione osoby oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb. II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 1) Środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 54 poz.654 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych - KŚT (Dz.U. Nr 242, póz z późń.zm.), «zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Miejskiej Kuchni Cateringowej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady/politykę/rachunkowości w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach (z późniejszymi zmianami), zarządzenie Nr 19/2010 Dyrektora Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach (z późniejszymi zmianami). Kontroli poddano: - ewidencję syntetyczną i analityczną kont zespołu 0; - ewidencję analityczną poszczególnych obiektów inwentarzowych środków trwałych; - karty szczegółowe środków trwałych; - dokumenty OT, PT; - tabele amortyzacyjne; - oznakowanie wyposażenia będącego w użytkowaniu.,"

3 Stan środków trwałych i pozostałych i prawnych przedstawia poniższa tabela. środków trwałych oraz wartości niematerialnych Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Stan na dzień r ,01 zł ,01 zł 9.131,26 zł Stan na dzień r , 19.zł ,94 zł ,24 zł Zmiana ,1 8 zł ,93 zł ,98 zł W trakcie kontroli ustalono, że jednostka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz umarzania: - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł zaliczane są do środków trwałych. Podlegają one umorzeniu na podstawie planu amortyzacji według stawek procentowych określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (metoda liniowa). - środki trwałe o wartości początkowej od 100,00 zł do 3.500,00 zł zaliczane są do środków trwałych, wprowadzane do ewidencji bilansowej i umarzane w 100 % wartości w miesiącu oddania do użytkowania. - Środki trwałe o wartości od 1,00 zł do 100,00 zł objęte są ewidencją ilościową. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wspomnianej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami od 100,00 zł do 3.500,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast poniżej 100,00 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji, spisując w koszty pod datą zakupu. - Ewidencja szczegółowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w formie elektronicznej w programie stworzonym przez firmę ASSECO BUSINESS SOLUTION S.A. o nazwie: Ewidencja środków trwałych i amortyzacji WEbest". Wszystkie ww. składniki majątku ewidencjonowane są ilościowo-wartościowo. W wyniku czynności kontrolnych ustalono: - Zarówno środki trwałe jak również pozostałe środki trwałe zostały zakwalifikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych - KŚT. - Wyrywkowej kontroli poddano oznakowanie środków trwałych, stwierdzając, iż następujące środki trwałe i wyposażenie nie zostały oznaczone zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości: Dwie wiertarki Hitachi (kuchnia mieszcząca się przy ul. Kołłątaja), Szlifierka kątowa (kuchnia mieszcząca się przy ul. Kołłątaja),

4 Blender (kuchnia mieszcząca się przy ul. Kołłątaja), Termoport (kuchnia mieszcząca się przy ul. Kołłątaja), Patelnia elektryczna (kuchnia mieszcząca się w DPS przy ul. Jagiellońskiej), Blender (kuchnia mieszcząca się w DPS przy ul. Jagiellońskiej), - Na terenie jednostki znajdowały się środki trwałe i wyposażenie nie będące jej własnością: Zmywacz Karcher, Odkurzacz Elektrolux. - Dwie wagi elektroniczne znajdujące się w kuchni mieszczącej się przy ul Kołłątaja oznaczona tym samym numerem ewidencyjnym. W trakcie czynności kontrolnych osoba odpowiedzialna za oznaczenie środków trwałych i wyposażenia dokonała prawidłowego ich oznaczenia. - Jednostka prowadzi szczegółowe karty środków trwałych w formie elektronicznej. W toku kontroli sprawdzono prawidłowość naliczenia umorzenia i amortyzacji środków trwałych. Ustalono, że jednostka stosuje prawidłowe stawki oraz przyjmuje właściwą datę do naliczania umorzenia. Wartość umorzenia wg ksiąg rachunkowych wynosi: Wyszczególnienie 1. Umorzenie środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3.500,00 zł) 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2) Gospodarka magazynowa. Stan na r ,72 zł ,27 zł Stan na r ,44. zł , 18 zł Zmiana ,72 zł zł Zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Materiały ewidencjonuje się według cen zakupu. Zużycie materiałów wycenia się według cen zakupu stosując zasadę pierwsze weszło, pierwsze wyszło". Wartość materiałów i zapasów na r. wyniosła ,89 zł. Jednostka nie posiada instrukcji magazynowej. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach określa dokumenty obrotu magazynowego tj. dokumenty PZ (Przyjęcie zewnętrzne), RW (Rozchód wewnętrzny) i MM (Przesunięcie międzymagazynowe). Ewidencje materiałów w magazynie prowadzi się za pomocą programu magazynowego pn.: Subiekt GT". Jednostka prowadzi 3 magazyny żywnościowe mieszczące się w: - Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4, - Kuchni Cateringowej przy ul. Krzyżanowskiej 8, Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie powyższych magazynów złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie znajdujące się w prowadzonych przez nie magazynach. W trakcie kontroli dokonano wyrywkowego porównania stanu poszczególnych asortymentów, znajdujących się w magazynach towarów, wynikających z prowadzonej ewidencji magazynowej ze stanami rzeczywistymi (faktycznymi). Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Ponadto dokonana wyrywkowej analizy dokumentacji odzwierciedlającej przebieg procesu przyjęcia i wydania towarów z magazynu. W tym zakresie również nie stwierdzono nieprawidłowości.

5 III. USTALENIA KOŃCOWE Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach zawierających 5 stron. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono Dyrektorowi Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach. Przed podpisaniem protokołu poinformowano Dyrektora o przysługującym prawie wniesienia do Prezydenta Miasta Kielce udokumentowanych wyjaśnień do protokołu w ciągu siedmiu dni roboczych od daty jego podpisania. Kontrolę wpisano do książki kontroli w pozycji nr 1/2012. Kontrolujący: GtÓWNY&PECJAMŚTA Kontrolowany: DYREKTOR mgr Mariusz Osiński Mariusz Osiński - główny specjalista, GŁÓWNY SPECJALISTA \ mgr Slawąmir Ciszowski GŁÓ E/nilia Błaszkiewicz - Dyrektor Miejskiej Kuchni Cateringowej, 1)WA Sławonrir-eiszowski - główny specjalista. Justy ;jec - Główny Księgowy Miejskiej Kuchni Cateringowej. Kielce, MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA w Kielcach ul. Piekoszowska 36a, Kielce tel. 41/ NIP REGON

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE

CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJAGOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENATARYZACJI MAJĄTKU ORAZ ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo