Protokół. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 03 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 03 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA KIELCE \^fydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK-II Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych w kontrolowanym okresie w Kielcach przez Panią Agnieszkę Zawieruchę przez pracowników Urzędu Miasta Kielce: - Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Panią Anitę Stanisławską - koordynatora zespołu, - Głównego specjalistę Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Pana Sławomira Ciszowskiego, - Głównego specjalistę Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Pana Mariusza Osińskiego działających na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce do przeprowadzenia kontroli za okres od dnia 01 maja 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w zakresie określonym programem kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 03 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r. Tematyka kontroli: I. USTALENIA WSTĘPNE 1. DANE OGÓLNE O JEDNOSTCE 2. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI łf f U II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 1. SPRAWDZENIE DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI ORAZ MIESIĘCZNYCH INFORMACJI O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW. 2. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZENIA OTRZYMANEJ DOTACJI. 3. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEZNACZENIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH DOTACJI. III. USTALENIA KOŃCOWE

2 I. USTALENIA WSTĘPNE 1. DANE OGÓLNE O JEDNOSTCE Szkoły niepubliczne prowadzone w kontrolowanym okresie przez Panią Agnieszkę Zawieruchę (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Monolit"), zwane w dalszej części protokołu Monolitem", Zespołem" bądź szkołami" działały w kontrolowanym okresie na podstawie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanych przez Prezydenta Miasta Kielce. Zgodnie z tymi decyzjami o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych siedziba firmy mieściła się w kontrolowanym okresie w Kielcach, przy ul. Toporowskiego 40. Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Monolit" prowadzony przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w Kielcach w ramach swojej działalności posługiwał się nadanymi przez Urząd Statystyczny w Kielcach następującymi numerami identyfikacyjnymi REGON: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach , - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące , - Policealna Szkoła Monolit" w Kielcach , - Szkoła Policealna Agnieszka Zawierucha posiada następujący Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Osobą prowadzącą szkoły była w kontrolowanym okresie Pani Agnieszka Zawierucha. W kontrolowanym okresie Pani Agnieszka Zawierucha prowadziła następujące typy szkół: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - decyzja Nr 19 z dnia 22 lutego 2006 r., znak: EKOZ.I /06 z późniejszymi zmianami, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - decyzja Nr 30 z dnia 22 marca 2000 r., znak: ON.III-0717 N P/131/2000 z późniejszymi zmianami, - Policealna Szkoła Monolit" w Kielcach - decyzja Nr 60 z dnia 31 sierpnia 2006 r., znak: EKOZ /06 z późniejszymi zmianami. Osobą pełniącą funkcję kierowniczą w ww. szkołach w kontrolowanym okresie była Pani Barbara Banaśkiewicz - Dyrektor szkół. II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Szkoły prowadzone przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w Kielcach otrzymywały z budżetu Miasta Kielce dotacje na podstawie i w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz z późn. zm.). Przepisy będące podstawą otrzymania z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół, niepublicznych przedstawiają się w sposób następujący: V Jak wynika z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota

3 przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania. Ponadto, art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż dotacje dla niepublicznych szkół 0 uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych powyżej przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu 1 rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Przedmiotowe dotacje, o których mowa powyżej, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły (art. 90 ust. 3c ustawy 0 systemie oświaty). Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje te są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia (art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty). W związku z powyższym w dniu 23 lipca 2009 roku Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXXIX/905/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla szkół 1 placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Termin rozliczenia z otrzymanej, zgodnie z 5 cytowanej powyżej uchwały, określono w sposób następujący: Osoba prowadząca przedstawia odrębnie dla każdej szkoły rozliczenie z otrzymanej do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty ". Integralną częścią uchwał są trzy załączniki: - Wniosek o udzielenie - załącznik nr l do uchwały, - Informacja o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu - załącznik nr 2 do uchwały, - Informacja -- Rozliczenie z otrzymanej za dany miesiąc, w podziale na określone w nim rodzaje wydatków - załącznik nr 3 do uchwały. Rozliczenia otrzymanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół niepublicznych w trybie i na zasadach określonych przedmiotową uchwałą dokonywane są od momentu wejścia w życie uchwały, tj. 24 września 2009 r. W okresie kontrolowanym w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XXXIX/905/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 roku Szkoły prowadzone przez Panią Agnieszkę Zawieruchę rozliczyły się z otrzymanych Miasta Kielce za okres od września do grudnia 2009 roku i od stycznia do grudnia 2010 roku. Rozliczenia dokonano na formularzu wniosku, będącego załącznikiem nr 3 do ww. uchwały. Rozliczenia dokonano w podziale na określone (we wzorze) rodzaje wydatków. Rozliczenia dokonano w terminie przewidzianym w 5 uchwały. \l/v"

4 W przypadku pozostałych miesięcy objętych okresem kontrolowanym (od maja do sierpnia 2009 r.) rozliczenia otrzymanych z budżetu Miasta Kielce Szkoły dokonały wyłącznie na podstawie ustawy o systemie oświaty. Rozliczenia dokonano na podstawie dokumentów - informacji o wykorzystaniu za poszczególne miesiące. Zawartego w rozliczeniach podziału na poszczególne rodzaje wydatków osoba prowadząca dokonała według własnego uznania. W okresie od maja do grudnia 2009 r. Miasto Kielce przekazało na rzecz szkół niepublicznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w Kielcach dotację w kwocie ,01 zł. Miesiąc Zestawienie kwot przyznanych i wykorzystanych w okresie od maja do grudnia 2009 r. i Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Miesiąc Suma przyznanej ,92 zł , 12 zł ,81 zł ,81 zł ,37 zł ,84 zł ,02 zł ,05 zł (wyrównanie za m-ce I-X 2009 r które wpłynęło w dniu r.) ,07 zł ,01 zł wykorzystanej z rozliczeń składanych do UM Kielce (po korektach) ,92 zł ,12 zł ,81 zł ,81 zł ,26 zł ,01 zł ,96 zł ,05 zł ,07 zł ,01 zł wykorzystanej, z przedstawionych do kontroli ,68 zł ,60 zł ,99 zł , 03 zł ,32 zł ,19 zł ,88 zł ,03 zł ,72 zł niewykorzystanej z rozliczeń składanych do UM Kielce (2-3) 5 397,11 zł 732,83 zł ,94 zł niewykorzystanej z przedstawionych do kontroli dokumentów (2-4) ,76 zł - 5,48 zł 5.693,82 zł 2 15,78 zł - 244,95 zł ,3 5 zł ,19 zł ,96 zł Zestawienie sporządzono na podstawie składanych do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu comiesięcznych rozliczeń z otrzymanej od Miasta Kielce za okres od maja do grudnia 2009 r. oraz na podstawie okazanych w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków. W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Miasto Kielce przekazało na rzecz szkół niepublicznych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w Kielcach dotację w kwocie ,17 zł. Zestawienie kwot przyznanych i wykorzystanych w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. i Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj przyznanej ,26 zł ,48 zł ,44 zł ,75 zł ,65 zł wykorzystanej z rozliczeń składanych do UM Kielce (po korektach) ,05 zł ,69 zł ,44 zł ,75 zł ,65 zł Kwot s wykorzystanej, z przedstawionych do kontroli dokumentów ,82 zł ,31 zł ,22 zł ,54 zł ,81 zł niewykorzystanej z rozliczeń składanych do UM Kielce (2-3) 5 487,21 zł -487,21 zł ,71 zł niewykorzystanej z przedstawionych do kontroli dokumentów (2-4) ,44 zł ,83 zł ,78 zł ,79 zł , 16 zł

5 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ,65 zł ,79 zł ,79 zł ,64 zł ,89 zł ,81 zł ,02 zł ,65 zł 8.845,99 zł 4.734,51 zł ,64 zł ,89 zł ,81 zł ,02 zł ,05 zł 7.470,80 zł 4.503,98 zł ,04 zł ,73 zł ,86 zł ,72 zł 4.530,80 zł 8.642,28 zł ,60 zł 5.905,99 zł 8.872,81 zł ,60 zł ,84 zł ,05 zł ,70 zł Suma ,17 zł ,09 zl ,88 zł ,08 zl ,71 zł Zestawienie sporządzono na podstawie składanych do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu comiesięcznych rozliczeń z otrzymanej od Miasta Kielce za okres od stycznia do grudnia 2010 r. oraz na podstawie okazanych w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków Jak wynika z analizy danych zawartych w powyższych tabelach comiesięczne rozliczenia składane do UM w kontrolowanym okresie zawierały dane nie mające odzwierciedlenia w dokumentacji finansowo-księgowej, o czym świadczą okazane do kontroli rachunki, faktury, listy płac, etc. a także przygotowane na potrzeby kontroli tabele zawierające wykaz dokumentów dot. wydatków sfinansowanych dotacją UM Kielce. Analiza danych zawartych w powyższych tabelach pokazuje, że w kontrolowanym okresie Szkoły prowadzone przez Panią Agnieszkę Zawieruchę wykorzystały całość otrzymanej. Miesięczna kwota przekazywanej szkołom niepublicznym stanowi iloczyn stawki wyliczonej na podstawie art. 90 ust. 2a i 3 ustawy o systemie oświaty oraz liczby uczniów. W okresie maj-wrzesień 2009 r. Szkoły Monolit" przekazywały informację 0 aktualnej liczbie uczniów zgodnie z 5 ust. l uchwały nr 783 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad udzielania przez Miasto Kielce publicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. W okresie październik-grudzień 2009 r. i od stycznia do grudnia 2010 r. kontrolowany podmiot składał Informacje o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy" oddzielnie dla każdej szkoły zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr XXXIX/905/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla szkół 1 placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Liczba uczniów, na których naliczona została dotacja dla szkół prowadzonych przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w okresie objętym kontrolą przedstawia się następująco: Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liczba VI VII VIII f poszczególnych miesiącach 2009 roku IX X XI XII Szkoła Policealna Razem

6 Szkoła Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Razem I II Liczba uczniów/słuchaczy w poszczególnych miesiącach 2010 roku 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Zestawienia sporządzono na podstawie comiesięcznych informacji składanych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu za okres od maja do grudnia 2009 r. oraz od stycznia do grudnia 2010 r. W toku czynności kontrolnych wyrywkowo dokonano porównania comiesięcznych informacji składanych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z dokumentacją przebiegu nauczania, tj. dziennikami lekcyjnymi i księgą uczniów poszczególnych szkół pod kątem prawidłowości wykazywanych w informacjach danych odnośnie liczby uczniów/słuchaczy. Do kontroli wzięta została dokumentacja dotycząca szkoły: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące za okres 2010 r. Nie stwierdzono przypadków wykazywania większej liczby uczniów niż wynikałoby to z dokumentacji przebiegu nauczania. Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. W związku z powyższym następujące wydatki szkół (spośród tych, które zostały przedstawione kontrolującym jako sfinansowane ze środków pochodzących z ) dotyczące okresu od maja do grudnia 2009 r. na łączną kwotę 6.098,23 zł nie powinny być dofinansowane ze środków pochodzących z : Lp. Nr faktury/rachunku i data wystawienia (ew. inny dokument będący podstawą dokonania zakwestionowanego wydatku) Wystawca faktury/rachunku z faktury/ rachunku z faktury/ rachunku pokryta z UM Kielce (kwota kwestionowana) Rodzaj wydatku 1. F-ra F-ra F-ra F-ra F-ra F-ra ,44 zł

7 7. F-ra telekomunikacyj na 8. F-ra F-ra 11 5/07/ Umowa zlecenie HDA Centrum szkolenia Kielce ul. Leśna 1A/2 Walkiewicz Jacek Końskie ul. Krakowska ,99 zł ,99 zł 2.50 Przeprowadzenie szkolenia dla słuchaczy Szkoły Policealnej w zakresie zmian w prawie pracy. Usługi remontowobudowlane (Wymiana płytek w sekretariacie szkoły, remont schodów zewnętrznych) 11. Umowa kupna Borowiec Damian Kielce ul. Helenówek Zakup drzwi do sekretariatu OGÓŁEM 6 101,89 zł 6 098,23 zł W załączniku do niniejszego protokołu znajdują się kserokopie faktur będących podstawą dokonania ww. wydatków.

8 III. USTALENIA KOŃCOWE Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach zawierających 8 stron. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono osobie prowadzącej Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Monolit" w Kielcach w kontrolowanym okresie. Przed podpisaniem protokołu poinformowano Panią Agnieszkę Zawieruchę o przysługującym jej prawie wniesienia do Prezydenta Miasta Kielce udokumentowanych wyjaśnień bądź zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni roboczych od daty jego podpisania. Kontrolujący: MONOLIT" mgr Anita Stanisławska L koordynator zespołu Agnieszka Zawierucha - osoba prowadząca Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Kultury i Sportjb Urzędu Miasta Kielce Monolit" w Kielcach GŁÓWNY SPECJALISTA > iimmir Ciirnmybi B O M D l T " jj IWI W rl W Ł. l Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych Agnieszka Zawierucha Sławomir Ciszowski - Główny Specjalista Kielce, u). Toporowsklego 40 ietyfak Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego REGON , NIP Urzędu Miasta Kielce GŁÓWNY SPECJALISTA M/m Uinński Mariusz Osinski - Główny Specjalista Wydziałukiumtroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Kielce Kielce, O

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.22.2011 Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA.1715.22.2011 Angelikę Cysewską Kubala A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.75..0 Protokół nr /0 z kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Prywatnej Policealnej Szkole

Bardziej szczegółowo

ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego

ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego LPO-4101-01-00/2012 Nr ewid.: 157/2012/P12160/LPO Informacja o wynikach kontroli finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Protokół. działających na podstawie upoważnienia Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce. URZĄD MIASTA KIELCE Wydzial Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK-I. 0711.3.2012 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a w Kielcach przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok...

Wniosek o udzielenie dotacji na rok... Formularz Nr 1 do Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/089 Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:...

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:... Załącznik nr 3A RAMOWY WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIU I ROZWOJOWI JĘZYKA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 21 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 79/2011 RADY MIASTA ZGORZELEC w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy Marcin Wawrzyniak adwokat, Instytut PPP 5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy W dość powszechnym przekonaniu ppp nie jest metodą realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo