XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej"

Transkrypt

1 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements Materiał y XII Poznań skiego Konwersatorium Analitycznego Poznań, 8-9 maja 2003 r. Materiał y Szkoł y Naukowej ANALITYKA ŚLADÓW Workshop New Concepts in Trace Analysis Poznań, 7 maja 2003 r. Poznań 2003

2 Komitet Naukowy Konwersatorium prof. dr hab. Rajmund Dybczyń ski prof. dr hab. Henryk Matusiewicz dr hab. Ewa Bulska, prof. nadzw. UW Szkoła Naukowa: prof. dr hab. Henryk Matusiewicz Opracowanie redakcyjne : Opracowanie graficzne : prof. dr hab. Henryk Matusiewicz mgr Maciej Raciborski plastyk Nina Badowska ISBN Wykonano w "Joppol" Sp. j. Zakład Poligraficzny Poznań, ul. Jeleniogórska 20a, tel. (061)

3 SŁOWO WSTĘPNE Tegoroczne Konwersatorium odbywa się w czasie przedłużającego się kryzysu nauki polskiej cierpiącej na chroniczne niedoinwestowanie i nękanej coraz bardziej wyraźną luką pokoleniową. Nad szeregiem Instytutów Naukowych zawisła groźba upadku lub co najmniej drastycznego ograniczenia zatrudnienia. Teoretycznie istniejące możliwości uzyskania finansowego zastrzyku dla polskich prac naukowych w ramach 6-ego Programu Ramowego Unii Europejskiej są trudne do skonsumowania wskutek ich obwarowania spiętrzonymi wymaganiami brukselskiej biurokracji. Wobec likwidacji lub wyprzedaży w obce ręce całych gałęzi przemysłu i związanym z tym zanikiem zaplecza naukowo-badawczego w tych dziedzinach, Polsce może grozić w przyszłości zapaść cywilizacyjna. Duża liczba uczestników naszego Konwersatorium a przede wszystkim rekordowa liczba zgłoszonych referatów i komunikatów może skłaniać do refleksji, że pomimo tych wszystkich negatywnych zjawisk prace naukowe w naszej ojczyźnie nadal rozwijają się, co dawałoby podstawy przynajmniej do umiarkowanego optymizmu. W roku bieżącym piszę te słowa prawdopodobnie po raz ostatni w roli przewodniczącego Komisji Nieorganicznej Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz współorganizatora Konwersatorium. Pełnię te funkcje nieprzerwanie od 1984 i doszedłem do przekonania, że najwyższy już czas ustąpić miejsca młodszym kolegom. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim byłym i obecnym członkom KNAŚ KChA PAN za wsparcie i współpracę. Zainicjowane przez KNAŚ KChA PAN coroczne konwersatoria poświęcone ogólnym problemom nieorganicznej analizy śladowej, z których pierwsze odbyło się w 1986 r. w Lubinie, były początkowo organizowane w różnych miastach. W 1992 roku dzięki zaangażowaniu i poświęceniu prof. H.Matusiewicza zostały przeniesione na stałe do Poznania i odtąd funkcjonują pod stałą nazwą: Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu: Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków. Obecne Konwersatorium jest już dwunastym z tej serii (a siedemnastym w ogóle) z cyklu konwersatoriów organizowanych przez naszą Komisję. Pragnę z tej okazji gorąco podziękować prof. dr hab. Henrykowi Matusiewiczowi oraz jego współpracownikom z Zakładu Chemii Analitycznej Politechniki Poznańskiej na których barkach spoczywa już od lat główny ciężar organizacji Konwersatoriów Poznańskich. Z inicjatywy prof. Matusiewicza od 2000 r. Konwersatorium poprzedzane jest jednodniową szkołą naukową umożliwiającą wszystkim chętnym pogłębienie swoich wiadomości z dziedziny analityki śladów. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do pani dr Haliny Polkowskiej-Motrenko, która pełniąc od prawie dwudziestu lat funkcję sekretarza KNAŚ KChA PAN ma wielkie zasługi w dziele organizacji wszystkich dotychczasowych Konwersatoriów. Na ręce pani dr hab. E.Bulskiej składam podziękowania dla dawnych i obecnych przewodniczących i członków Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej KChA PAN za ich wkład we współorganizację szeregu Konwersatoriów. Życzę wszystkim, aby Poznańskie Konwersatoria, które z biegiem lat stały się najpoważniejszą cykliczną imprezą naukową organizowaną przez Komisje KChA PAN, również w latach następnych nie straciły niczego ze swego znaczenia i aby dobrze służyły nauce polskiej. Rajmund Dybczyński

4

5 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne 4-5 kwietnia 2003 r. Profesorowie Henryk Matusiewicz i Rajmund Dybczyński Profesor Rajmund Dybczyński otwiera Konwersatorium

6

7 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Audytorium Politechnika Poznańska

8

9 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Młodzież KONWERSATORIUM BIURO KONWERSATORIUM

10

11 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Dyskusja w kuluarach Prezentacja plakatu

12

13 Szkoła Naukowa Profesor Henryk Matusiewicz otwiera Szkołę Naukową Audytorium Szkoły Naukowej

14

15 Szkoła Naukowa Wykładowcy Szkoły Naukowej Wykładowcy Szkoły Naukowej

16

17 Sesja plakatowa

18

19 PREZENTACJA FIRM

20

21 PREZENTACJA FIRM

22

23 PREZENTACJA FIRM

24

25 PREZENTACJA FIRM

26

27 PREZENTACJA FIRM

28

29 SPOTKANIE TOWARZYSKIE Profesor Matusiewicz inauguruje spotkanie towarzyskie

30

31 SPOTKANIE TOWARZYSKIE

32

33 SPOTKANIE TOWARZYSKIE

34

35 Do zobaczenia w przyszłym roku I już po Konwersatorium

36

37 35-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

38

39 SPIS TREŚ CI G.Knapp Trends in sample decomposition for trace element analysis 47 R.Łobiński, J.Szpunar Trendy rozwojowe spektrometrii mas w analizie śladowej 48 R.Dybczyński, B.Danko, K.Kulisa, E.Chajduk-Maleszewska, H.Polkowska-Motrenko, Z.Samczyński, Z.Szopa Dwa nowe materiały odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej 49 E.Bulska, E.Kopyść, B.Wagner, I.A.Wysoka Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w analizie śladowej i w badaniach specjacji 50 D.Barałkiewicz Sztuka badań eksperymentalnych w chemii analitycznej 51 S.Garboś Ocena przydatności metody generowania zimnych par z detekcją ICP-OES do oznaczania rtęci w wodzie 52 Z.Kowalewska Oznaczanie metali w paliwach silnikowych w świetle wymogów legislacyjnych i możliwości różnych metod analitycznych 53 D.Włodkowic Współczesne technologie biomonitoringu zanieczyszczeń wód 54 E.Krakovská Fractionation study of element binding forms in environmental samples 55 B.Skwarzec Analityka oznaczania radionuklidów polonu, uranu i plutonu w próbkach środowiskowych 56 B.Godlewska-Żyłkiewicz Zastosowanie mikroorganizmów w analizie śladowej 57 E.Bulska Walidacja, niepewność i spójność pomiarowa w pomiarach chemicznych: mity i fakty 58 P.Pasławski, M.Liszewska, I.Jaroń Walidacja metody analizy próbek geologicznych przy pomocy optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) 59

40 SESJA PLAKATOWA A.Wyciślik Sposób kalibracji w płomieniowej metodzie AAS z wykorzystaniem jednego wzorca podstawowego 63 R.Sitko, J.Jurczyk Preparatyka próbek o grubości pośredniej do analizy XRF. Matematyczna korekcja efektów absorpcji metodą dwóch mas 64 D.Włodkowic Fitoremediacja aspekty praktyczne i ekonomiczne 65 J.Skommer, D.Włodkowic Metody szacowania genotoksyczności zanieczyszczeń środowiska 66 D.Włodkowic Biotesty fitotoksyczności jonów ołowiu dla wybranych gatunków roślin 67 E.Skrzydlewska, M.Balcerzak, W.Kalinowski Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków w polskich materiałach opakowaniowych techniką ICP-TOF-MS 68 A.Krata, E.Bulska Porównanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do oznaczania rtęci w próbkach naturalnych 69 A.Ruszczyńska, E.Bulska Eliminacja interferencji izobarycznych w ICP-MS z wykorzystaniem reakcji w fazie gazowej 70 A.Stankiewicz, B.Wichrowska, M.Jamsheer Mydłowska Ocena migracji metali do wody przeznaczonej do spożycia 71 S.Garboś, J.Świątczak, B.Wichrowska, D.Życiński Zastosowanie metody uśredniania wyników oznaczeń uzyskanych przy wykorzystaniu trzech linii emisyjnych w ICP-OES do oceny zanieczyszczenia wody arsenem w Kotlinie Kłodzkiej 72 M.Zydroń, J.Baranowski, I.Baranowska Wzbogacanie i separacja metyloksantyn i ich metabolitów z płynów ustrojowych i próbek roślinnych 73 M.Wojtczak Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do oznaczania zawartości żelaza, miedzi i cynku w cukrze białym 74

41 M.Rutkowska, M.Iskra, D.Barałkiewicz, T.Torlińska Wpływ przygotowania próbek wątroby szczura na oznaczanie wanadu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną 75 K.Strzyżewski, D.Barałkiewicz, M.Iskra, T.Torlińska Oznaczanie chromu w próbkach wątroby szczura metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej 76 B.Danowska, J.Woroń Zanieczyszczenia chemiczne atmosfery w polskiej strefie brzegowej Bałtyku 77 M.Grynkiewicz, G.Dembska, S.Wiśniewski, B.Aftanas Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska morskiego na terenach po usunięciu wraków 78 G.Dembska, M.Grynkiewicz, S.Wiśniewski, B.Aftanas Metale śladowe i substancje biogeniczne w osadach dennych z klapowiska Gdańsk 79 J.Choroszko, D.Barałkiewicz, H.Elbanowska Uproszczenie procedur analitycznych oznaczania składu chemicznego popiołów wykorzystywanych w budownictwie 80 M.Mleczek, D.Barałkiewicz, Krzysztof Ren Zastosowanie nowych detergentów do stabilizacji zawiesiny w procedurze oznaczania wanadu w próbkach gleb metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z dozowaniem zawiesiny 81 M.Kózka, D.Barałkiewicz, B.Tomaszewska Szybka metoda oznaczania ołowiu zaadsorbowanego w różnych organach rzepaku podczas procesu fitoremediacji 82 R. Dubowik Monitoring strontu-90 w polskiej strefie południowego bałtyku w latach T.Zalewska Oznaczanie aktywności 137 Cs w próbkach wody morskiej z zastosowaniem zmodyfikowanej metody radiochemicznej 84 B.Krasnodębska-Ostręga, J.Golimowski Frakcjonowanie metali zawartych w zawiesinach odcieków wysypiskowych 85 B.Gnusowski, G.Plucińska Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia w surowcach i przetworach zielarskich w latach E.Wieteska, A.Drzewińska, M.Antczak Modyfikatory chemiczne w analizie próbek naturalnych na zawartość ołowiu techniką GF-AAS 87 D.I.Strumińska, B.Skwarzec Specjacja plutonu w środowisku morza bałtyckiego 88

42 D.Dąbrowska, W.Sokołowska Oznaczanie śladowych ilości siarki w fosforze wysokiej czystości 89 A.Karaś, W.Sokołowska Zastosowanie techniki mikrofalowej do roztwarzania monokryształów tlenkowych (YAG, LUAP, LSAT). Oznaczanie domieszek metodą ICP-OES 90 G.Raźniewska, M.Trzcinka-Ochocka Metoda oznaczania arsenu w moczu techniką GF-AAS 91 L.Wojtynek, A.Wyciślik, R.Sosnowski Zapewnienie satysfakcji klienta przez laboratorium badawcze w kontekście jego konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych 92 B.Mikuła, B.Puzio Wpływ matrycy materiału roślinnego na zatężanie wybranych metali ciężkich 93 F.Buhl, B.Feist, B.Mikuła Wpływ matrycy nieorganicznej na zatężanie wybranych metali ciężkich z zastosowaniem 1,10-fenantroliny i erytrozyny 94 I.Jaroń, J.Kucharzyk, A.Maksymowicz, K.Jakimowicz-Hnatyszak Analiza ekstraktów wodnych dla potrzeb badań środowiskowych 95 E.Leśniewska, M.I.Szynkowska J.Albińska, T.Paryjczak Analiza wielopierwiastkowa włosów osób dorosłych z województwa łódzkiego 96 M.I.Szynkowska, E.Leśniewska, J.Albińska, T.Paryjczak Analiza zawartości wybranych pierwiastków we włosach dzieci w wieku szkolnym 97 J.Albińska, S.Karski, E.Leśniewska, M.I.Szynkowska, I.Witońska, T.Paryjczak Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie metodą AAS 98 B.Leśniewska, B.Godlewska-Żyłkiewicz Oznaczanie zawartości platyny, palladu i rodu w pyle drogowym, pyle tunelowym i roślinach pobranych z terenu białegostoku 99 P.Janko, E.Zarzycka Oznaczanie chloru w lotniczym syntetycznym płynie hydraulicznym metodą ICP-OES 100 M.Grabarczyk, M.Korolczuk Modyfikacja woltamperometrycznej metody oznaczania chromu (VI) w obecności DTPA i azotanów 101 M.Korolczuk, M.Grabarczyk, Ł.Kaczmarek Woltamperometryczne oznaczanie chromu (VI) w obecności chromu (III) z wykorzystaniem CDTA jako czynnika maskującego 102 J.Opydo, K.Szajek Wykorzystanie woltamperometrii katodowej do oznaczania selenu w ekstraktach glebowych 103

43 M.K.Pawlak, J.Raś Próby oznaczania malationu metodą woltamperometryczną 104 R.Dobrowolski, M.Skowrońska, J.Ostrowski, A.Bagniuk Frakcjonowanie wybranych pierwiastków śladowych w osadach z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej 105 R.Dobrowolski, M.Kosmulski, M.Skowrońska Oznaczanie wybranych pierwiastków śladowych w niskotemperaturowych cieczach jonowych 106 S.Huszał, J.Kowalska, M.Krzemińska, J.Golimowski Oznaczanie platyny metodą woltamperometrii z adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV) w obecności tiosemikarbazydu 107 A.Nieciąg, W.Żyrnicki Zmodyfikowana procedura BCR bez i ze wspomaganiem energią ultradźwiękową w analizie frakcjonowanej gleby 108 B.Pyzalska, W.Żyrnicki Ekstrakcja sekwencyjna w analizie próbek włosów 109 K.Jaworska, A.Leśniewicz, J.Borkowska-Burnecka,W.Żyrnicki Analiza leków ziołowych. Oznaczenie pierwiastków głównych i śladowych i ich frakcjonowanie 110 J.Borkowska-Burnecka, D.Fornal, A.Leśniewicz Ekstrakcja ciało stałe ciecz wspomagana energią mikrofalową w analizie śladowej materiałów roślinnych 111 R.Michalski Oznaczanie chromu (III) i (VI) w wodach na poziomie ppb z zastosowaniem techniki chromatografii jonowej i detektora UV 112 Z.Jońca Sprawdzenie możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w wodach naturalnych zwykłych 113 A.Łozak, K.Sołtyk, Z.Fijałek Oznaczanie chromu, molibdenu i selenu w dietach leczniczych metodą ICP-MS 114 K.Sołtyk, A.Błażewicz, U.Prządka, A.Łozak, Z.Fijałek Oznaczanie lantanowców w roślinach leczniczych metodą ICP-MS 115 Z.Kowalewska, B.Izgi, S.Saracoglu, S.Gucer Metale w olejach jadalnych. badanie efektywności ekstracji w układzie ciecz-ciecz oraz adsorpcji na węglu aktywnym w odniesieniu do różnych form metali 116 E.Stanisz, M. Ślachciński, H.Matusiewicz Wykorzystanie promieniowania UV wzbudzanego polem mikrofalowym w celu mineralizacji próbek organicznych 117

44 P.Gała, B.Golik Internetowy róg obfitości dla spektrochemików 118 B.Golik, H.Matusiewicz Oznaczanie wybranych pierwiastków w preparatach farmaceutycznych metodą elektrotermicznego odparowania w połączeniu z emisyjną spektrometrią atomową ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ETV-ICP-OES) 119 W.Reczyński, G.Posmyk, M.Cygan Studia nad wpływem własności fizycznych osadów dennych na akumulację arsenu 120 W.Reczyński, E.Niewiara, B.Baś, G.Posmyk Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych 121 W.Reczyński, G.Posmyk, F.Kardasz Badanie czynników wpływających na pobieranie arsenu przez glony 122 E.Niewiara, B.Baś, W.W.Kubiak Zastosowanie krzemionki pylistej do roztworów o wysokiej zawartości substancji powierzchniowo-czynnych 123 J.Kiepul Zastosowanie różnych warunków ekstrakcji metali ciężkich z gleb zanieczyszczonych do wstępnej oceny ryzyka skażenia roślin i wód gruntowych Cu, Pb i Zn 124 B.Wagner, I.A.Wysocka, E.Kopyść, E.Bulska Zastosowanie odparowania laserowego w analizie elementarnej ciał stałych 125 B.Wagner, I.A.Wysocka, E.Kopyść, E.Bulska Możliwości i ograniczenia spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do badania próbek stałych 126 J.Chwastowska, W.Skwara, Elżbieta Sterlińska, L.Pszonicki Zachowanie się palladu i platyny jako zanieczyszczeń gleby i ich ługowanie dla celów analitycznych 127 J.Chwastowska, W.Skwara, E.Sterlińska, L.Pszonicki Analiza specjacyjna chromu (iii) i (vi) metodą GF-AAS po ich wstępnym rozdzieleniu 128 R.Dybczyński, B.Danko, Z.Samczyński, K.Kulisa Oznaczanie lantanowców w materiałach biologicznych za pomocą neutronowej analizy aktywacyjnej i chromatografii jonów 129 R.Ruzik, J.R.Encinar, M.Śliwka-Kaszyńska, Joanna Szpunar Analiza specjacyjna wysokocząsteczkowych związków selenu w preparatach farmaceutycznych 130 A.Kujawska, P.Fotowicz Problematyka niepewności pomiaru w chemii analitycznej 131

45 E.Brulińska-Ostrowska, K.Starska, M.Wojciechowska-Mazurek, K.Karłowski Parametry charakterystyki metody AAS oznaczania całkowitej zawartości arsenu w żywności z zastosowaniem techniki generowania wodorków 132 E. Sikora Short description of gold electrodes and their analytical application for the determination of metals in water 133 P.Niedzielski Techniki łączone w analizie specjacyjnej metaloidów oznaczania As(III) i As(V) metodą HPLC-HGAAS 134 M.Hołdak, K.Pawlak, E.Wojtasik, M.Jarosz Arsenowa klątwa roślin morskich czyli analiza specjacyjna morszczynu 135 T.Wierzbicki, K.Pyrzyńska Zatężanie i oddzielanie różnych form wanadu z zastosowaniem stałych sorbentów 136 K.Kilian, K.Pyrzyńska Wykorzystanie porfiryn do oznaczania jonów metali 137 M.Siepak, P.Niedzielski, J.Przybyłek, J.Siepak Technika łączona HPLC-HG-AAS w oznaczeniach specjacyjnych arsenu w próbkach wód podziemnych 138 M.Siepak, P.Niedzielski, J.Przybyłek Oznaczenia form specjacyjnych pierwiastków śladowych w badaniu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych 139 P.Niedzielski, M.Siepak, B.Dudzińska Huczuk, J.Przybyłek, J.Bolałek, J.Siepak Oznaczenia arsenu, antymonu i selenu w wodach naturalnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków i in situ zatężaniem w kuwecie grafitowej 140 H.Bartoń Optymalizacja rutynowej metody oznaczania glinu w osoczu do celów diagnostyki klinicznej. Rekalibracja i korekcja zmian czułości metody GF-AAS w długich seriach pomiarowych 141 R.Buczkowski, T.Szymański, K.Peszyńska-Białczyk Porównanie WD-XRF, AAS, ICP-MS do oznaczania metali ciężkich w zbożach 142 R.Buczkowski, T.Szymański, K.Peszyńska-Białczyk Wykorzystanie minerałów w celu obniżenia wymywalności metali ciężkich z wtórnych produktów pirolizy odpadów medycznych 143 I.Burzyńska Współzależność zawartości wybranych składników mineralnych w wyciągu 0,01m CaCl 2 i rozpuszczalnych form węgla 144

46 W.Matczak, M.Przybylska Oznaczanie metali w powietrzu na stanowiskach pracy podczas spawania drutami proszkowymi metodą płomieniową AAS 145 E.Blicharska, R.Kocjan Badanie zawartości cynku, manganu(ii), miedzi i żelaza(iii) w niektórych ziołach metodą chromatografii jonowej 146 K.Starska, M.Wojciechowska-Mazurek, E.Brulińska-Ostrowska, K.Karłowski Badania biegłości w zakresie oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w żywności organizowane przez państwowy zakład higieny - ocena wyników badań 2002 r 147 G.Wałkuska, A.Chałabis-Mazurek Specjacja wybranych pierwiastków śladowych w osadach dennych ekosystemów wodnych lubelszczyzny 148 S.Różalska, W.Wasiak Badania fizyko-mechaniczne zestalonych odpadów pogalwanicznych dotowanych TMT A.Zgoła, J.Rychłowska, J.Wawrzyniak, M.Heigelmann, Z.Łukaszewski, A.Szymański Oznaczanie śladowych stężeń poli(glikoli etylenowych) w testach biodegradacyjnych technikami RP-HPLC i pośrednią techniką tensametryczną 150 M.Jakubowska, B.Karbowska, W.Zembrzuski, Z.Łukaszewski Oznaczanie talu w obecności ekstremalnych nadmiarów ołowiu w frakcji węglanowej ekstraktu glebowego 151 SZKOŁ A NAUKOWA G.Knapp Sources of analyte contamination and loss during the analytical process 155 R.Łobiński Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej 156 E.Krakovská Decomposition of samples for trace analysis 157 J.Golimowski Błędy systematyczne w analizie śladowej pierwiastków 158 H.Matusiewicz Problem zanieczyszczenia w analizie śladowej 159 H.Matusiewicz Chemical vapor generation with slurry sampling: a review of atomic absorption applications 161

47 TRENDS IN SAMPLE DECOMPOSITION FOR TRACE ELEMENT ANALYSIS G.Knapp Institute for Analytical Chemistry, Micro- and Radiochemistry, Graz University of Technology, Technikerstrasse 4, A-8010 Graz, Austria In trace element analysis wet digestion in closed vessels with conducting or microwave heating is state of the art for the oxidation of organic sample matrices or dissolution of inorganic materials. The high boiling temperature at elevated pressure levels has several advantages high oxidation potential of pure nitric acid and fast dissolution of inorganic materials. The disadvantage of this technique is the comparably complicated and expansive design of pressure vessels and the limitation of organic sample amount due to the developed CO 2. A new technique pressurized wet digestion in open vessels combines the advantages of open and closed vessel wet digestion. Recent developments of pressurized wet digestion in closed and open vessels will be discussed. There are new developments in microwave assisted sample decomposition techniques like microwave assisted UV-digestion with highly diluted H 2 O 2 and oxygen at high temperatures around 250 C, or microwave assisted combustion of organic materials like coal in pressurized quartz or Teflon vessels. Advantages of this new techniques will be described. New flow digestion systems at high temperatures beyond 250 C have a good chance for automated trace element analysis in the near future. 47

48 TRENDY ROZWOJOWE SPEKTROMETRII MAS W ANALIZIE ŚLADOWEJ R.Łobiński 1), 2), J.Szpunar 2) 1) Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, Warszawa 2) CNRS UMR 5034, Pau, Francja Spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma mass spectrometry) jest techniką analityczną opartą na pomiarze intensywności strumienia jonów pierwiastków chemicznych wytworzonych w plazmie ICP. Podstawowymi cechami charakterystycznymi techniki ICP-MS (wyróżniającymi jedną technikę ICP-MS od innej) są rodzaj używanego spektrometru mas (kwadrupolowy, sektorowy, czasu przelotu), sposób wprowadzania próbki do plazmy ICP (rozpylanie pneumatyczne i ultradźwiękowe, ablacja laserowa, odparowanie elektrotermiczne, itp.) oraz sposób pomiaru strumienia jonów (sekwencyjny lub jednoczesny). Cechy te określają parametry analityczne danej techniki takie jak granica wykrywalności, charakter i intensywność interferencji izobarycznych, precyzja pomiaru stosunków izotopowych, a w konsekwencji stosowalność do rozwiązania określonego problemu analitycznego. Zostaną omówione podstawy i zastosowania ICP-MS ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet poszczególnych rodzajów spektrometrów mas oraz układów wprowadzania próbki. Szczególny akcent zostanie położony na wzrastającą rolę instrumentów wykorzystujących analizator kwadrupolowy wyposażony w komorę zderzeniową umożliwiającą ograniczenie interferencji izobarycznych i w konsekwencji analizę matryc bogatych w chlorki (np. osocze krwi, woda morska) oraz techniki mikrorozpylania. Podkreślona zostanie również rola ICP-MS w metodach specjalistycznych: pomiarze stosunków izotopowych pierwiastków śladowych, wysoce dokładnej analizie metod rozcieńczeń izotopowych oraz w analizie specjacyjnej, jako techniki detekcji w chromatografii gazowej, ciekłej oraz w elektroforezie kapilarnej. Poruszone zostaną też zagadnienia związane ze wzrastającą rolę technik cząsteczkowej spektrometrii mas wykorzystujących źródła jonizacji techniką elektrorozpraszania (ang. electrospray MS) oraz desorpcji laserowej wspomaganej przez matrycę (ang. matrix-assisted laser desorption ionization, MALDI) w analizie specjacyjnej pierwiastków śladowych. 48

49 DWA NOWE MATERIAŁY ODNIESIENIA DLA NIEORGANICZNEJ ANALIZY ŚLADOWEJ R.Dybczyński, B.Danko, K.Kulisa, E.Chajduk-Maleszewska, H.Polkowska-Motrenko, Z.Samczyński, Z.Szopa Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, al. Dorodna 16, Warszawa W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) przygotowano i atestowano dwa nowe biologiczne materiały odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej. Są to: Liście Herbaty (INCT-TL-1) pochodzenia argentyńskiego oraz Mieszanina Ziół Polskich (INCT-MPH-2) składająca się z szeregu ziół stosowanych w ziołolecznictwie i zbieranych w Polsce w niezanieczyszczonych rejonach wiejskich. W pracy przedstawiono ogólną strategię przygotowania i sposobu atestacji materiałów odniesienia (CRM). W wyniku szeregu operacji (mielenie, sianie, mieszanie) uzyskano po ok. 40 kg jednorodnej frakcji każdego z materiałów o nominalnej wielkości ziarna 67 µm. Jednorodność badano za pomocą instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej (INAA). Dla wszystkich badanych pierwiastków potwierdzono dobrą jednorodność materiałów dla próbek o masach 100 mg, ale dla większości pierwiastków materiały wykazywały zadawalającą jednorodność także dla mas rzędu 5 mg a nawet niższych. Atestacja (certyfikacja ) oparta była na porównaniu międzylaboratoryjnym o zasięgu światowym w którym uczestniczyło 109 laboratoriów lub grup badawczych z 19 krajów. W odróżnieniu do poprzednich akcji tego typu organizowanych przez IChTJ, tym razem w procesie atestacji wykorzystano także wyniki analizy CRM, który był rozesłany do uczestników i analizowany jednocześnie z próbkami kandydatami na CRM, a którego tożsamość była znana tylko organizatorom. Ponadto kilka pierwiastków analizowano za pomocą metod definitywnych, opracowanych w Zakładzie Chemii Analitycznej IChTJ, a opartych na radiochemicznym wariancie NAA. W obu materiałach okazało się możliwe certyfikowanie przeszło 30 pierwiastków, a dla kilku innych można było podać wartości informacyjne. 49

50 ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO W ANALIZIE ŚLADOWEJ I W BADANIACH SPECJACJI E.Bulska, E.Kopyść, B.Wagner, I.A.Wysoka Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ul. L. Pasteura 1, Warszawa, Jednym z podstawowych ograniczeń klasycznej fluorescencji rentgenowskiej jest intensywność źródeł promieniowania stosowanych w układach pomiarowych. Znacznie większą energię promieniowania można otrzymać na skutek hamowania cząstek elementarnych w synchrotronie. HASYLAB jest zespołem laboratoriów wykorzystujących promieniowanie emitowane z synchrotronu DORIS lub PETRA do badań podstawowych i aplikacyjnych. W wystąpieniu omówione zostaną nowe możliwości wykorzystania silnego promieniowania synchrotronowego w analizie śladowej oraz w badaniach specjacji. Unikalną cechą tych badań jest to, iż pomiary mogą być realizowane bezpośrednio w próbce w postaci ciekłej lub stałej, bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania. Osiągana w tym układzie pomiarowym wysoka czułość oznaczeń umożliwia prowadzenie obserwacji obecności pierwiastków na poziomie śladowym w skali mikroskopowej, z rozdzielczością do kilku mikrometrów. Dodatkową atrakcyjną możliwością jest wykorzystanie pomiarów metodą XANES (ang. X-ray Absorption Near Edge Structure), co pozwala na badanie występowania pierwiastków na różnych stopniach utlenienia w układach rzeczywistych. W tym przypadku pomiary również są prowadzone bezpośrednio w próbce ciekłej lub stałej. Możliwości wykorzystania promieniowania synchrotronowego będą przedstawione na przykładzie kilku, zrealizowanych w naszej pracowni projektach: (i) badania układu Fe(II)/ Fe(III) w zabytkowych rękopisach oraz ocena efektywności selektywnej ekstrakcji Fe(II) z próbek papieru; (ii) badania mechanizmu osadzania pierwiastków tworzących lotne wodorki na powierzchni grafitu w pomiarach absorpcji atomowej; (iii) badania specjacji selenu in-vivo w materiale roślinnym. 50

51 SZTUKA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH W CHEMII ANALITYCZNEJ D.Barałkiewicz Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzymały 24, Poznań W wykładzie przedstawiono typologię eksperymentów zaproponowaną przez filozofię nauki. Współczesna typologia eksperymentów naukowych przyjmuje podział na eksperymenty realne, symulacyjne i myślowe. Eksperyment realny. Znaczenie eksperymentu realnego w badaniach naukowych polega przede wszystkim na jego sile rozstrzygania o słuszności postawionej hipotezy, a obserwacje przyrodnicze poszerzają zakres wiedzy badacza o obiekcie. Przeanalizowany będzie podział eksperymentów realnych ze względu na: Miejsce wykonania badań, Stopień realizacji zadania badawczego, Stopień uwikłania teoretycznego. Eksperyment symulacyjny. Znaczenie eksperymentów symulacyjnych dla badań naukowych polega na możliwości przetestowania wielu wariantów hipotez, szczególnie takich, których rzeczywista realizacja byłaby niemożliwa albo zbyt kosztowna. Badania symulacyjne są bowiem wielokrotnie tańsze od eksperymentów realnych. Omówiony będzie tylko podział: ze względu na stosunek do eksperymentu realnego. Eksperyment myślowy. Są one bardzo ważne jako postępowanie wstępne do eksperymentu realnego. Mogą być przeprowadzone w umyśle badacza, na obiektach wyidealizowanych niemożliwych do uzyskania w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Eksperyment myślowy pomaga wyjaśnić pewne założenia teoretyczne, ale nie ma tej siły dowodowej, która przysługuje eksperymentowi realnemu. Przedstawione zostaną dwa kryteria podziału eksperymentów myślowych, ze względu na: cele eksperymentu, stosunek do teorii naukowej. Ogólne rozważania filozoficzne zostały zilustrowane przykładami z pola zainteresowań chemii analitycznej. 51

52 OCENA PRZYDATNOŚCI METODY GENEROWANIA ZIMNYCH PAR Z DETEKCJĄ ICP-OES DO OZNACZANIA RTĘCI W WODZIE S.Garboś Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej, ul. Chocimska 24, Warszawa Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu lub w piecu grafitowym (F-AAS/GF-AAS) i spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) charakteryzują się granicami wykrywalności rtęci na poziomie stężeń 1-50 µg/l, które często nie są wystarczające do przeprowadzenia oznaczeń tego metalu, występującego w śladowych ilościach w środowisku wodnym, tym bardziej, że najwyższe dopuszczalne stężenie Hg obowiązujące w Polsce [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 roku; Dz. U. Nr 203, Poz. 1718] zostało ustalone na niskim poziomie 1 µg/l. Celem pracy była ocena możliwości oznaczania rtęci w wodzie metodą ICP-OES z różnymi układami wprowadzania rtęci do plazmy o geometrii poziomej przy zastosowaniu osiowego systemu obserwacji. Badaniami objęto metodę rozpylania pneumatycznego roztworów wodnych oraz w celu uzyskania poprawy granicy wykrywalności (GW) - metodę wprowadzania rtęci w postaci zimnych par (CV, ang. Cold Vapor) bezpośrednio do palnika plazmowego. W przypadku metody zimnych par osiągnięto znaczną redukcję niekorzystnych efektów pamięciowych poprzez zastosowanie odpowiednich warunków plazmowych, roztworów zwiększających szybkość odmywania układu wprowadzania próbki oraz termoelektrycznego systemu usuwania pary wodnej z fazy gazowej zawierającej rtęć. W przypadku zastosowania linii emisyjnej Hg 184,95 nm w metodzie CV-ICP-OES uzyskano bardzo niską GW dla rtęci - 0,007 µg/l (w odniesieniu do GW metody ICP-OES -1 µg/l). Była ona porównywalna z granicami wykrywalności uzyskiwanymi w przypadku opracowanych procedur oznaczania rtęci metodą zimnych par CV w połączeniu z dwoma układami detekcji tego metalu opartymi na absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i fluorescencyjnej spektrometrii atomowej (AFS), odpowiednio 0,01 i 0,003 µg/l. Badania obejmowały również określenie optymalnych warunków związanych z kolejnymi etapami procedury oznaczania rtęci: pobieraniem, transportem i przechowywaniem oraz przygotowaniem próbek do analizy. Podjęto kompleksowe badania próbek wody z różnych obszarów Polski, przy czym uzyskano bardzo dobre zgodności pomiędzy wynikami oznaczeń rtęci za pomocą metod CV-AAS, CV-AFS i CV-ICP-OES. Dokładność oznaczeń kontrolowano za pomocą materiału odniesienia SRM 1641d "Mercury in Water" i poprzez badanie odzysków Hg w oryginalnych próbkach wody. Uzyskano zadawalające odzyski w zakresie % i bardzo dobre zgodności oznaczeń Hg w rozcieńczonym materiale SRM 1641d z wartością certyfikowaną - 1,59 ± 0,018 mg/kg. 52

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA 1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP.

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP. Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP. Irena Jaroń Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4, 05-975 Warszawa Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XVIII POZN AŃSKIE K O N W E R S A T O R I U

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl. M. Curie Skłodowskiej 3 0-03 Lublin

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie)

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) Julita Malejko Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: technologia chemiczna Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310TCHS1014) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia, drugi Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310CHS2018) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO ĆWICZENIE 3a Analiza pierwiastkowa podstawowego składu próbek z wykorzystaniem techniki ASA na przykładzie fosforanów paszowych 1 I. CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Sterowanie jakości cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Ewa Bulska Piotr Pasławski W treści normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto następujące zalecenia dotyczące sterowania

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia Barbara Wagner, Ewa Bulska Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Dzienne magisterskie Dzienne inżynierskie dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, prof. Pol. Śl. opiekun pracy: dr inż. Jarosław Sikorski Określenie szybkości sedymentacji osadów metodą ołowiu 210 Pb z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym KRAKÓW 2007 Substancje radioaktywne w środowisku lądowym Andrzej Komosa Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS Lublin Radioizotopy w środowisku Radioizotopy pierwotne, istniejące od chwili powstania

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich dr Marek Dobecki - IMP Łódź 1 DOSTĘPNE NORMY EUROPEJSKIE: BADANIA POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY PN-EN 689:2002

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Piotr Pasławski Państwowy Instytut Geologiczny Centralne Laboratorium Chemiczne Pomiar chemiczny i jego niepewność W 0 Substancja

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Niepewność kalibracji

Niepewność kalibracji Niepewność kalibracji 1. czystość roztworów kalibracyjnych 2. niepewność wielkości certyfikowanej wzorca 3. przygotowanie wagowe i objętościowe 4. selektywność instrumentu pomiarowego 5. stabilność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Dr hab. Tomasz Stuczyński, SGS Eko-Projekt Założenia

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM ROLA INNOWACYJNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk e-mail: jacek.namiesnik@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2 Drogi Kliencie, Wiemy, że właśnie teraz planujesz szkolenia na 2016 r. Z nami te plany staną się prostsze. Stale myślimy o Twoich potrzebach szkoleniowych, dlatego przygotowaliśmy zestawienie tematów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Spektrometr ICP-AES 2000

Spektrometr ICP-AES 2000 Spektrometr ICP-AES 2000 ICP-2000 to spektrometr optyczny (ICP-OES) ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP). Wykorztystuje zjawisko emisji atomowej (ICP-AES). Umożliwia wykrywanie ok. 70

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ. Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska MATERIAŁY ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 1 Terminologia materiał odniesienia certyfikowany materiał odniesienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE Kwadrupolowy spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem model/typ.... *; producent.....*; rok produkcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

MODUŁY: Metrologia chemiczna w praktyce

MODUŁY: Metrologia chemiczna w praktyce MODUŁY: Moduł 1 Metrologia chemiczna w praktyce Tematyka poszczególnych zajęć przybliŝa słuchaczom studiów zagadnienia związane z wykorzystywaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. W ramach zajęć

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000 Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań )

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań ) Zdrochem Sp. z o.o. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. tel. +48 223900990, 609 019 283 fax. +48 223507490 info@zdrochem.pl www.zdrochem.pl I. ZAMAWIAJĄCY Zdrochem Sp. z o.o. NIP: 7010333468 REGON: 145983792

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU Celem ćwiczenia jest zapoznanie z techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ATOMOWEJ SPEKTROSKOPII ABSORPCYJNEJ W MINERALOGII I GEOCHEMII

ZNACZENIE ATOMOWEJ SPEKTROSKOPII ABSORPCYJNEJ W MINERALOGII I GEOCHEMII ZNACZENIE ATOMOWEJ SPEKTROSKOPII ABSORPCYJNEJ W MINERALOGII I GEOCHEMII 1 Technika Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej jest ilościową, bardzo czułą metodą analityczną umożliwiającą oznaczenie w roztworach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS przykłady wykorzystania wyników

Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach metodą AAS przykłady wykorzystania wyników Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie Badania biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych w paszach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW. Piotr KONIECZKA

ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW. Piotr KONIECZKA ZASTOSOWANIE CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA NIEZBĘDNY WARUNEK UZYSKANIA MIARODAJNOŚCI POMIARÓW 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W latach 2012-2013 Laboratorium Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012

Metody desorpcyjne: DESIi DART. Analizator masy typu Orbitrap. Spektrometry typu TOF-TOF. Witold Danikiewicz. Copyright 2012 SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo