WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania."

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią one jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo, w ramkach umieszczonych w treści SWU pojawiają się nasze komentarze zawierające podsumowanie najistotniejszych zagadnień. Mamy nadzieję, że SNOOPY ambasador marki MetLife przybliży i objaśni Państwu trudne sformułowania użyte w SWU. Dodatkowo, słowa wyróżnione kursywą zostały zdefiniowane na początku dokumentu. Dla Państwa wygody wprowadziliśmy trzy rodzaje wyróżnień: WAŻNE Zwracamy Państwa uwagę na kwestie dotyczące bezpośrednio umowy ubezpieczenia, które są kluczowe według postanowień prawa. WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. PRZYKŁADY Wyjaśniamy, jak w praktyce stosowane są postanowienia umowy ubezpieczenia i jakie mają znaczenie dla osoby objętej ubezpieczeniem. "Protecting Your Child" Brochure 4/97 ARTYKUŁ 1. WSTĘP Niniejsze SWU Bezpieczny Junior mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczny Junior nr 8959 zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. a Ubezpieczającym i stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia. Na podstawie i w zakresie przedstawionym w niniejszych SWU Bezpieczny Junior Abonenci oraz ich Dzieci mogą zostać objęci grupową ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela. ARTYKUŁ 2. DEFINICJE Nadane poniższym terminom znaczenia, o ile nie zaznaczono inaczej, mają zastosowanie do SWU Bezpieczny Junior, a także do zawartej na podstawie SWU Umowy Ubezpieczenia i do pozostałych dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczenia: 1. Abonent osoba fizyczna, która jest stroną zawartej z Ubezpieczającym jako operatorem telekomunikacyjnym Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych i która korzysta z usług Ubezpieczającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument); 1

2 2. Agent do spraw Roszczeń podmiot, który może zostać upoważniony przez MetLife do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z roszczeniami Ubezpieczonych głównych oraz Ubezpieczonych dodatkowych; 3. Choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju, która wystąpiła i została zdiagnozowana w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do danego Ubezpieczonego dodatkowego; 4. Dziecko dziecko własne lub przysposobione Abonenta, które w dniu objęcia go Ochroną ubezpieczeniową ukończyło 6 miesiąc życia, a nie ukończyło 18 roku życia; 5. Dzień Wymagalności Składki dzień odpowiadający datą pierwszemu dniowi Okresu Rozliczeniowego Abonenta, będący równocześnie datą początku Ochrony ubezpieczeniowej i odpowiadający mu dzień w każdym kolejnym Miesiącu Ochrony Ubezpieczeniowej, za który Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić Składkę. W sytuacji, gdy ww. dzień jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, jest to dzień następny; 6. Groźna choroba każda z Chorób wymienionych w artykule 7 ustęp 3 punkt 3.3; 7. Hospitalizacja pobyt w Szpitalu służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia chorych na zlecenie lekarza. Hospitalizacją nie jest w rozumieniu niniejszych SWU pobyt w Szpitalu w celach opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego; 8. Infolinia MetLife telefoniczne centrum obsługi Klienta, odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących ubezpieczenia, udzielające informacji o sposobie zgłoszenia roszczenia oraz udzielające informacji o sposobie odstąpienia i rezygnacji z ubezpieczenia. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Infolinii MetLife może być osoba trzecia działająca na zlecenie MetLife; 2 WYJAŚNIENIE: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Ochrony ubezpieczeniowej prosimy o kontakt z Infolinią MetLife pod numerem (+48) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). 9. Miesiąc Ochrony Ubezpieczeniowej miesięczny okres odpowiadający Okresowi Rozliczeniowemu, podczas którego Ubezpieczony główny oraz Ubezpieczony dodatkowy podlegają Ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z SWU; PRZYKŁAD: Jeżeli pierwszy dzień nowego Okresu Rozliczeniowego, następującego po rozmowie telefonicznej, w trakcie której wyrażona zostaje zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia, przypada np. 9 czerwca, wówczas Miesiąc Ochrony Ubezpieczeniowej rozpoczyna się również 9 czerwca. Oznacza to, że od 9 czerwca Ubezpieczony główny oraz Ubezpieczony dodatkowy są chronieni. Dalsze postanowienia SWU precyzują również, że w przypadku, gdy okres pomiędzy dniem przystąpienia do ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia najbliższego Okresu Rozli czeniowego jest krótszy niż 3 dni robocze, wtedy Ubezpieczony główny oraz Ubezpieczony dodatkowy są chronieni od 9 lipca. Warunkiem udzielania Ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie Składki. 10. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Ubezpieczającego; 11. Niepoczytalność utrata odpowiednio przez Ubezpieczonego głównego lub Ubezpieczonego dodatkowego możliwości kierowania swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu w sprawie całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia odpowiednio Ubezpieczonego głównego lub Ubezpieczonego dodatkowego; 12. Nieszczęśliwy wypadek (NW) niezależne od woli Ubezpieczonego dodatkowego gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek istniejącym stanem chorobowym, które nastąpiło w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej; WAŻNE: Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zdarzenia takie jak zawał serca, udar lub wylew nie są wywołane przyczyną zewnętrzną, a zatem nie są traktowane jako Nieszczęśliwy wypadek. 13. Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego "Protecting Your Child" Brochure 4/97 w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 14. Okres Rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Ubezpieczającego z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Ubezpieczającego w rachunku telefonicznym dniach miesięcy kalendarzowych; 15. Oparzenie termiczne lub chemiczne uszkodzenie skóry co najmniej drugiego stopnia (IIB). Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte oparzenia wywołane ekspozycją na promienie słoneczne, promieniowanie RTG, promieniowanie UV, promieniowanie radioaktywne. Rozległość oparzenia ustalana jest przez lekarza konsultanta powołanego przez Ubezpieczyciela według Reguły dziewiątek Wallace a lub tabeli Lunda-Browdera;

3 16. Pacjent stały osoba, której Hospitalizacja w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem lub Chorobą trwała co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do chwili wypisania ze Szpitala; 17. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia Bezpieczny Junior nr 8959 pomiędzy Ubezpieczającym a MetLife; 18. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia pisemna informacja przekazywana Abonentowi, zawierająca informacje o podstawowych warunkach Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu głównemu oraz Ubezpieczonemu dodatkowemu; 19. Rehabilitacja usprawnienie rozumiane jako odpowiednio zaplanowane oddziaływania korekcyjne po przebytych Chorobach lub urazach, które zostawiły trwałe ślady w sprawności fizycznej, życiu psychicznym lub kontaktach społecznych; 20. Rocznica Polisy data wskazana w Polisie Bezpieczny Junior przypadająca w kolejnych latach trwania Umowy Ubezpieczenia; 21. Składka łączna kwota należna od Ubezpieczającego za każdego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego z tytułu Umowy Ubezpieczenia, której wysokość została określona w Polisie Bezpieczny Junior ; 22. Suma Ubezpieczenia kwota wskazana w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia, przesyłanym do Abonenta, która określa maksymalne zobowiązanie MetLife wobec Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (jednego lub kilku) w czasie, gdy są oni objęci Ochroną ubezpieczeniową; 23. SWU niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Junior ; 24. Szpital działające zgodnie z prawem przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadające odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania badań diagnostycznych i wykonywania zabiegów chirurgicznych przez wykwalifikowany personel medyczny; 25. Świadczenie Ubezpieczeniowe kwota wypłacana w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia określonego Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 26. Tabele świadczeń Tabela Inwalidztwa z podziałem na rodzaj inwalidztwa oraz wysokość świadczenia wyrażoną jako wartość procentowa Sumy Ubezpieczenia, stanowiąca załącznik do niniejszych SWU, oraz Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku zawierająca rozszerzony zakres z podziałem na rodzaj inwalidztwa i wysokość świadczenia wyrażoną jako wartość procentowa Sumy Ubezpieczenia, dostępna w biurze głównym MetLife, jego upoważnionych przedstawicielstwach, a także na stronie internetowej MetLife. Tabele te stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia; 27. Trwałe Inwalidztwo wskutek NW w skład którego wchodzą: a) całkowite i trwałe inwalidztwo 100% inwalidztwo Ubezpieczonego dodatkowego spowodowane fizycznymi obrażeniami jego ciała powstałymi w wyniku jednego (tego samego) Nieszczęśliwego wypadku, określone w Tabelach świadczeń. Obrażenia, o których mowa powyżej, muszą pozostawać bezpośrednią i wyłączną przyczyną całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego, muszą być stwierdzone w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku oraz trwać przez 12 kolejnych miesięcy i w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie rokują dalszej poprawy po zakończeniu okresu leczenia i Rehabilitacji, b) częściowe i trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała Ubezpieczonego dodatkowego powstałe w wyniku jednego (tego samego) Nieszczęśliwego wypadku, polegające na fizycznej, nieodwracalnej utracie funkcji narządu lub kończyny, zgodnie z warunkami niniejszych SWU, określone w Tabelach świadczeń. Obrażenia, o których mowa powyżej, muszą pozostawać bezpośrednią i wyłączną przyczyną częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego, muszą być stwierdzone w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku oraz w świetle aktualnej wiedzy medycznej nie rokują dalszej poprawy po zakończeniu okresu leczenia i Rehabilitacji, WYJAŚNIENIE: W przypadku utraty np. prawej dłoni Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 60% Sumy Ubezpieczenia. W sytuacji utraty części ciała ocena trwałości inwalidztwa i wypłata świadczenia dokonywana jest przed zakończeniem procesu leczenia i Rehabilitacji. 28. Ubezpieczający Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązana do opłacania Składki za Ubezpieczonych głównych oraz za Ubezpieczonych dodatkowych; WAŻNE: Zwracamy uwagę na różnicę pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym. Ubezpieczający to operator telekomunikacyjny sieci Orange, który zawarł Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Ubezpieczony główny to osoba fizyczna Abonent, którego życie jest chronione. Ubezpieczony dodatkowy to osoba fizyczna dziecko Abonenta, którego zdrowie jest chronione. Natomiast Ubezpieczyciel to MetLife, czyli podmiot, który udziela Ochrony ubezpieczeniowej. "Protecting Your Child" Brochure 4/97 3

4 29. Ubezpieczony główny Abonent spełniający wymogi do objęcia go Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi SWU, którego życie objęte jest Ochroną ubezpieczeniową i za którego została opłacona Składka; 30. Ubezpieczony dodatkowy Dziecko spełniające wymogi do objęcia go Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi SWU, zgłoszone przez Abonenta do objęcia go Ochroną ubezpieczeniową, którego zdrowie objęte jest Ochroną ubezpieczeniową i za którego została opłacona Składka; 31. Ubezpieczyciel / MetLife MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26; 32. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, zawarta pomiędzy Abonentem oraz Ubezpieczającym, na podstawie której Abonent korzysta ze stałego dostępu do sieci telekomunikacyjnej Ubezpieczającego oraz ze świadczonych przez niego usług telekomunikacyjnych (abonament) świadczonych w Mobilnej Sieci Orange; 33. Umowa Ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczny Junior nr 8959 zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, której SWU są integralną częścią; 34. Uposażony osoba uprawniona do otrzymania świadczeń na wypadek śmierci Ubezpieczonego głównego, przewidzianych niniejszymi SWU. W części świadczenia równej należnościom Ubezpieczonego głównego w stosunku do Ubezpieczającego wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, ale nie więcej niż wysokość Sumy Ubezpieczenia, uprawnionym do wskazania Uposażonego jest Ubezpieczający za uprzednią zgodą Ubezpieczonego głównego. Uposażonym wskazanym przez Ubezpieczającego może być sam Ubezpieczający. Ubezpieczony główny ma prawo do samodzielnego wskazania Uposażonego w pozostałej części świadczenia. O ile Ubezpieczony główny nie wskaże inaczej, osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń jest małżonek Ubezpieczonego głównego. W przypadku braku małżonka świadczenie to zostanie wypłacone dzieciom Ubezpieczonego głównego. W przypadku braku dzieci świadczenie zostanie wypłacone rodzicom Ubezpieczonego głównego. W przypadku braku rodziców świadczenie to zostanie wypłacone osobom stanowiącym krąg spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego głównego w częściach, w jakich dziedziczyliby po Ubezpieczonym głównym; 35. Wojna zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub grupami społecznymi, religijnymi, lub operacje wojenne, lub inwazja, wrogie działania obcych państw, działania wojenne, bunt, rozruchy społeczne, zamieszki, wojna domowa, rebelia, powstanie, spisek, działania władz wojskowych lub uzurpatorskich, stan wojenny lub oblężenia, ogłoszenie lub wypowiedzenie stanu wojennego albo wojny; 36. Zawody z użyciem pojazdów kołowych rywalizacja o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów z użyciem samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, roweru, motoroweru, motocykla lub quada; 37. Złamanie potwierdzone przez lekarza złamanie urazowe kości wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Na potrzeby niniejszych SWU wyróżnia się następujące rodzaje złamań: a) złamanie otwarte złamanie z przerwaniem ciągłości skóry (rana w miejscu złamania), b) złamanie z przemieszczeniem złamanie, w którym odłamy kostne są przemieszczone względem siebie, c) złamania wielomiejscowe, wielopoziomowe złamania jednej kości na kilku poziomach, ale nie są to złamania wieloodłamowe, d) złamania wieloodłamowe złamania, w których występuje wiele odłamów kostnych w miejscu złamania. Złamania wieloodłamowe tej samej kości traktowane są jako jedno złamanie, e) złamanie kompresyjne złamanie, które prowadzi do zapadnięcia i zmniejszenia wysokości kości. 38. Zdarzenie Ubezpieczeniowe zdarzenia określone w niniejszych SWU, które uprawnia do zgłoszenia roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz jego otrzymania. ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona życia Ubezpieczonego głównego i ochrona zdrowia Ubezpieczonego dodatkowego. 2. W ramach jednego ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest tylko jednemu Abonentowi, jako Ubezpieczonemu głównemu i tylko jednemu Dziecku, jako Ubezpieczonemu dodatkowemu. Ubezpieczony główny i Ubezpieczony dodatkowy mogą być objęci ochroną w ramach ubezpieczenia tylko łącznie, tzn. nie jest możliwe objęcie ochroną jedynie Ubezpieczonego głównego lub Ubezpieczonego dodatkowego. WAŻNE: Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci osobom uprawnionym należne Świadczenie Ubezpieczeniowe, zgodnie z wybranym przez Ubezpieczonego głównego wariantem ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia Ubezpieczeniowe: a) Śmierć Ubezpieczonego głównego, b) Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW, "Protecting Your Child" Brochure 4/97 4

5 c) Groźna choroba Ubezpieczonego dodatkowego, d) Hospitalizacja Ubezpieczonego dodatkowego w następstwie NW lub Choroby, e) Złamania i Oparzenia Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW. Bezpieczny Junior ARTYKUŁ 4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA WYJAŚNIENIE: Postanowienia niniejszego artykułu dotyczą stosunku prawnego pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym a nie bezpośrednio Ubezpieczonego głównego lub Ubezpieczonego dodatkowego. 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony 1 rok, podczas którego Abonenci oraz ich Dzieci mogą zostać objęci Ochroną ubezpieczeniową. 2. Po upływie każdego roku trwania Umowy Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia automatycznie ulega przedłużeniu na kolejny rok na tych samych warunkach, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, w razie wątpliwości, Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Polisy Bezpieczny Junior Ubezpieczającemu. 3. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 4. Jeżeli Polisa Bezpieczny Junior zawiera postanowienia odbiegające na niekorzyść Ubezpieczającego od warunków zawartych we wniosku lub od SWU, Ubezpieczyciel przy doręczaniu Polisy Bezpieczny Junior poinformuje na piśmie Ubezpieczającego o powstałych rozbieżnościach. Jeżeli w terminie 7 dni od daty doręczenia Polisy Bezpieczny Junior Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta zgodnie z treścią Polisy Bezpieczny Junior w następnym dniu po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia sprzeciwu. 5. Jeżeli Ubezpieczający zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po uzgodnieniu jej treści przez strony Umowy Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczającemu zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia na kolejny rok obowiązywania Umowy Ubezpieczenia. Propozycja zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia powinna zostać przekazana Ubezpieczającemu nie później niż 3 miesiące przed końcem danego roku trwania Umowy Ubezpieczenia. 7. Jeżeli Ubezpieczający nie wyraził na piśmie wyraźnej zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia zaproponowaną przez Ubezpieczyciela, a jednocześnie nie poinformował Ubezpieczyciela, iż nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy Ubezpieczenia na kolejny rok zgodnie z ustępem 8, Umowa Ubezpieczenia ulega przedłużeniu na warunkach niezmienionych. 8. Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel może, nie później niż 1 miesiąc przed końcem każdego roku, dostarczyć drugiej stronie zawiadomienie na piśmie, że nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy Ubezpieczenia na kolejny rok. Każda ze stron może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie Umowy Ubezpieczenia bez wskazywania przyczyny. 9. W rezultacie dostarczenia zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 8, Umowa Ubezpieczenia nie ulega przedłużeniu na kolejny rok. 10. Strony Umowy Ubezpieczenia mogą dokonać zmiany Umowy Ubezpieczenia za obopólną zgodą stron. Zmiana Umowy Ubezpieczenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Zmiana Umowy Ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego głównego, Ubezpieczonego dodatkowego lub osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczonego głównego lub Ubezpieczonego dodatkowego, lub jego opiekuna prawnego, jeżeli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni. ARTYKUŁ 5. PRZYSTĄPIENIE, ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia mogą zostać objęci: a) tylko ci Abonenci, którzy w dniu objęcia Ochroną ubezpieczeniową ukończyli 18 rok życia, a nie ukończyli 65 roku życia oraz b) tylko te Dzieci Abonenta, które w dniu objęcia Ochroną ubezpieczeniową ukończyły 6 miesiąc życia, a nie ukończyły 18 roku życia. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i następuje podczas rozmowy telefonicznej. 2. Ubezpieczonym głównym może być Abonent, który: a) wyraził zgodę na przedstawienie oferty dotyczącej przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, nagrywanie rozmowy telefonicznej prowadzonej pomiędzy Abonentem a Ubezpieczającym, złożył oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do ubezpieczenia, w tym zgodę na wysokość Sum Ubezpieczenia oraz został zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, b) spełnia wymogi do objęcia Ochroną ubezpieczeniową określone w niniejszych SWU i potwierdzone w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. 5

6 3. Ubezpieczonym dodatkowym może być Dziecko Abonenta, pod warunkiem, że: a) zostało zgłoszone do Ubezpieczyciela w celu objęcia Ochroną ubezpieczeniową przez Abonenta, b) spełnia wymogi do objęcia Ochroną ubezpieczeniową określone w niniejszych SWU i potwierdzone w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. WAŻNE: Przystąpienie do ubezpieczenia następuje podczas rozmowy telefonicznej z Abonentem. Następnie Ubezpieczający wysyła do Abonenta list powitalny wraz z Potwierdzeniem przystąpienia do ubezpieczenia i niniejszymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia. Opłata za ubezpieczenie jest wskazana w rachunku telefonicznym Abonenta. "Protecting Your Child" Brochure 4/97 4. Przystąpienie do ubezpieczenia po ukończeniu przez Ubezpieczonego głównego wieku 65 lat oraz po ukończeniu przez Ubezpieczonego dodatkowego wieku 18 lat jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie MetLife, z wyjątkiem obowiązku zwrotu otrzymanej Składki. 5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego dla danego Abonenta, następującego po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia Abonenta oraz objęciu Ochroną ubezpieczeniową jego Dziecka, pod warunkiem opłacenia Składki za danego Abonenta oraz jego Dziecko, z uwzględnieniem poniższych ustępów. 6. W przypadku, gdy okres pomiędzy dniem przystąpienia Abonenta do Umowy Ubezpieczenia oraz objęcia Ochroną ubezpieczeniową jego Dziecka a dniem rozpoczęcia najbliższego Okresu Rozliczeniowego jest krótszy niż 3 dni robocze, Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy Ubezpieczenia oraz odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego rozpoczyna się w pierwszym dniu następnego Okresu Rozliczeniowego. 7. Dany Ubezpieczony dodatkowy może być w tym samym czasie objęty Ochroną ubezpieczeniową na podstawie pojedynczego przystąpienia do ubezpieczenia jako Ubezpieczony dodatkowy. 8. W przypadku wielokrotnego przystąpienia do ubezpieczenia danego Ubezpieczonego dodatkowego Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana tylko na podstawie pierwszego przystąpienia i tylko za tę ochronę Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić Składkę. 9. W przypadku, gdy Abonent posiada więcej niż jedno Dziecko i wyraża on wolę objęcia ich Ochroną ubezpieczeniową, każde z nich może być objęte Ochroną ubezpieczeniową, o ile spełnia wymogi określone w SWU. W takim przypadku Abonent i każde jego Dziecko obejmowani są ochroną na podstawie osobnego przystąpienia do ubezpieczenia. 10. Ubezpieczony główny może odstąpić od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi w formie ustnego lub pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu w formie ustnej może być złożone za pośrednictwem Infolinii MetLife. Oświadczenie jest skuteczne z dniem jego złożenia na Infolinii MetLife. W przypadku odstąpienia Składka za danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego zostaje zwrócona w całości Ubezpieczającemu. Odstąpić od ubezpieczenia Ubezpieczony główny może również w formie pisemnego oświadczenia, wysyłanego na adres podany w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku odstąpienie jest skuteczne w dniu wpływu pisemnego oświadczenia na adres podany w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. WAŻNE: Ubezpieczony główny może odstąpić od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczony główny ma także możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w każdym momencie jego trwania. Obydwa przypadki powodują wygaśnięcie Ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia ochrona wygasa z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zaś w przypadku rezygnacji ochrona wygasa z upływem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało złożone. "Protecting Your Child" Brochure 4/ Ubezpieczony główny może zrezygnować z ubezpieczenia w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia składane jest Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi w formie ustnego lub pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji w formie ustnej może być złożone za pośrednictwem Infolinii MetLife. Zrezygnować można również w formie pisemnego oświadczenia, wysyłanego na adres podany w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. Rezygnacja jest skuteczna na koniec Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało złożone na Infolinii MetLife lub wpłynęło na adres podany w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa takiego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego wygasa w ostatnim dniu Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w trakcie którego oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia zostało złożone. 12. Ubezpieczający, Ubezpieczony główny i Ubezpieczony dodatkowy lub jego opiekun prawny, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni, są zobowiązani do podania prawdziwych informacji, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed objęciem Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną ubezpieczeniową. 6

7 ARTYKUŁ 6. SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA 1. Wysokość Składki i wysokość Sum Ubezpieczenia określona jest w Polisie Bezpieczny Junior wystawionej na rzecz Ubezpieczającego. Natomiast wysokość Sum Ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego określona jest w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczający wskaże Abonentowi w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia koszty związane z jego przystąpieniem do ubezpieczenia oraz objęciem Ochroną ubezpieczeniową jego Dziecka. WAŻNE: Abonent, po przystąpieniu do ubezpieczenia oraz objęciu Ochroną ubezpieczeniową jego Dziecka otrzymuje od Ubezpieczającego list powitalny wraz z Potwierdzeniem przystąpienia do ubezpieczenia. Znajdują się w nim informacje m.in. na temat wysokości Sum Ubezpieczenia, na które są chronieni oraz wysokości opłat miesięcznych związanych z ubezpieczeniem. "Protecting Your Child" Brochure 4/97 2. W przypadku, gdy Ochroną ubezpieczeniową objęte jest więcej niż jedno Dziecko Abonenta, Składka należna jest za Abonenta i każde ubezpieczone Dziecko, które będzie objęte Ochroną ubezpieczeniową, w ramach oddzielnych ubezpieczeń. 3. Składka jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej Ochrony ubezpieczeniowej, okresu ubezpieczenia, poziomu ryzyka ubezpieczeniowego, w tym wieku osób uprawnionych do ubezpieczenia, oraz opłat i kosztów zawarcia i obsługi Umowy Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający opłaca Składkę za każdego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego za dany Miesiąc Ochrony Ubezpieczeniowej w terminie do Dnia Wymagalności Składki. 5. Składkę uważa się za opłaconą w momencie uznania jej na rachunku bankowym Ubezpieczyciela. ARTYKUŁ 7. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 1. Ubezpieczenie na życie Jeżeli śmierć Ubezpieczonego głównego nastąpi w Miesiącu Ochrony Ubezpieczeniowej, to Świadczenie Ubezpieczeniowe jest wypłacane w pierwszej kolejności Ubezpieczającemu jako Uposażonemu, na poczet wszelkich należności Ubezpieczonego głównego w stosunku do Ubezpieczającego wynikających z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, ale nie więcej niż wysokość Sumy Ubezpieczenia. Jeżeli Suma Ubezpieczenia jest większa niż wyżej wymienione należności, pozostała część Świadczenia Ubezpieczeniowego zostanie wypłacona Uposażonemu samodzielnie wskazanemu przez Ubezpieczonego głównego. MetLife zawiadomi Ubezpieczającego o wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego. Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania tego zawiadomienia, poinformować MetLife o wysokości wymaganych należności Ubezpieczonego głównego w stosunku do Ubezpieczającego. W razie braku odpowiedzi ze strony Ubezpieczającego w powyższym terminie Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest Uposażonym. 2. Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW 2.1. W przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW MetLife wypłaci Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa wskutek NW MetLife wypłaci Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości części Sumy Ubezpieczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW. Wysokość wypłacanej części Sumy Ubezpieczenia zależy od stopnia trwałego inwalidztwa i jest określona w Tabelach świadczeń w procentach Wysokość Sumy Ubezpieczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa wskutek NW jest określona w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia, zgodnie z wariantem wskazanym przez Abonenta Za całkowitą i nieodwracalną stratę funkcji narządu lub kończyny uważa się jej anatomiczną stratę powodującą trwałe inwalidztwo Jeżeli wskutek Nieszczęśliwego wypadku nastąpi częściowa strata funkcji narządu lub kończyny, procentowe wartości Sumy Ubezpieczenia wskazane w Tabelach świadczeń zostaną naliczone proporcjonalnie do stopnia ograniczenia czynności narządu lub kończyny Jeśli zostanie udowodniona leworęczność Ubezpieczonego dodatkowego, w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa lewej kończyny górnej będą miały zastosowanie wartości procentowe podane w Tabelach świadczeń należne za prawą kończynę górną, a w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa prawej kończyny górnej wartości procentowe podane w Tabelach świadczeń należne za lewą kończynę górną Jeżeli w wyniku tego samego Nieszczęśliwego wypadku doszło do zaistnienia obrażeń w obrębie kilku narządów lub kończyn, MetLife obliczy wielkość procentowego uszkodzenia ciała, sumując procenty inwalidztwa odpowiadające poszczególnym narządom lub kończynom zgodnie z Tabelami świadczeń Jeśli Trwałe Inwalidztwo jest spowodowane uszkodzeniem ciała niewymienionym w Tabeli Inwalidztwa stanowiącej załącznik do niniejszych SWU, ocena stopnia inwalidztwa zostanie dokonana w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. 7

8 2.9. Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone po okresie leczenia, zaleconej Rehabilitacji, niezbędnych do określenia stopnia inwalidztwa oraz potwierdzeniu trwałego charakteru inwalidztwa. W przypadku anatomicznego uszkodzenia bądź dysfunkcji narządu lub kończyny powstałych u Ubezpieczonego dodatkowego przed rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej, MetLife, obliczając wielkość procentowego uszkodzenia ciała, zmniejszy je proporcjonalnie do stopnia inwalidztwa istniejącego uprzednio W żadnym przypadku łączna suma wszystkich wypłaconych Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW nie może przekroczyć 100% Sumy Ubezpieczenia z tego tytułu, włączając świadczenia już wypłacone Świadczenie z tytułu Trwałego Inwalidztwa wskutek NW zostanie pomniejszone o kwoty wypłacone wcześniej lub należne zgodnie z warunkami niniejszych SWU z tytułu tego samego Nieszczęśliwego wypadku. PRZYKŁAD: Jeżeli w tym samym Nieszczęśliwym wypadku doszło do różnych obrażeń ciała i np. nastąpiło całkowite porażenie nerwu promieniowego prawej dłoni (przyznana wartość procentowa Sumy Ubezpieczenia w wysokości 20%) oraz usztywnienie stawu kolanowego (przyznana wartość procentowa Sumy Ubezpieczenia w wysokości 20%), Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie Ubezpieczeniowe za obydwa obrażenia w sumie 40% Sumy Ubezpieczenia. Ochrona z tytułu Trwałego Inwalidztwa wskutek NW trwa nadal, aż do pełnej wypłaty 100% Sumy Ubezpieczenia z tego tytułu. Oznacza to, że jeśli w przyszłości nastąpi kolejny wypadek skutkujący inwalidztwem powyżej 60% Sumy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 60% Sumy Ubezpieczenia. 3. Groźna choroba Ubezpieczonego dodatkowego 3.1. W przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego dodatkowego Groźnej choroby Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Sumy Ubezpieczenia lub części Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Ubezpieczonego dodatkowego, pod warunkiem że: objawy Groźnej choroby po raz pierwszy pojawią się po upływie 90 dni od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową i objawy Groźnej choroby pojawią się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, i objawy Groźnej choroby pojawią się przed dniem wygaśnięcia Ochrony Ubezpieczeniowej, i Ubezpieczony dodatkowy pozostanie przy życiu w ciągu 30 dni od daty zdiagnozowania Groźnej choroby lub leczenia operacyjnego zdefiniowanego w punkcie Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu Groźnej choroby wypłacane jest w wysokości Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby lub części Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, jednakże łączna suma wypłaconych Świadczeń Ubezpieczeniowych z tego tytułu bez względu na liczbę rozpoznanych Chorób lub przebytych operacji zdefiniowanych w punkcie 3.3. oraz bez względu na to, czy Ubezpieczony dodatkowy przebył je równocześnie, czy też kolejno, nie może przekroczyć 100% Sumy Ubezpieczenia z tytułu Groźnej choroby Groźna choroba w rozumieniu niniejszych SWU oznacza każdą z poniżej określonych Chorób lub operacji: Choroba nowotworowa a) Guzy lite złośliwe, b) białaczka, c) chłoniaki nieziarnicze, d) ziarnica złośliwa, e) nowotwory szpiku, f) rak skóry dający przerzuty. Ubezpieczony dodatkowy zobowiązany jest przedłożyć Ubezpieczycielowi dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby nowotworowej wraz z jednoznaczną klasyfikacją histologiczną. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową: a) stany przedrakowe, b) czerniaki skóry stopień I (lub T2a bądź niżej w klasyfikacji TNM), c) raki podstawnokomórkowe i raki kolczystokomórkowe skóry, d) wszystkie nowotwory w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Wyłączeniu z odpowiedzialności Ubezpieczyciela podlegają również przypadki choroby nowotworowej rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową i jednocześnie mające związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały odnotowane w dokumentacji medycznej lub które wystąpiły przed dniem objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową: a) rak brodawkowaty pęcherza moczowego, b) polipowatość jelita grubego, c) choroba Crohna-Leśniowskiego, 8

9 d) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, e) obecność krwi w stolcu, krwiomocz lub krwioplucie, f) powiększenie węzłów chłonnych, g) powiększenie śledziony Poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) Ostre zakażenie wirusem polio. Przypadek poliomyelitis spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy obejmuje trwałe porażenie co najmniej 2 kończyn, potwierdzone rozpoznaniem lekarza neurologa oraz pogorszenie sprawności ruchowej lub oddechowej utrzymujące się przez okres co najmniej 3 miesięcy. Rozpoznanie musi obejmować potwierdzoną obecność wirusa w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki poliomyelitis u Ubezpieczonego dodatkowego nieuodpornionego (tj. nieszczepionego) zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem szczepień Zapalenie opon mózgowych Ostra choroba zapalna obejmująca opony mózgowe, w następstwie której dochodzi do trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się przez okres co najmniej 3 miesięcy i potwierdzonych rozpoznaniem lekarza neurologa. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową zapalenia opon mózgowych w przebiegu zakażenia wirusem HIV Zapalenie mózgu Ostra choroba zapalna obejmująca tkankę nerwową mózgu powodująca trwałe ubytki neurologiczne utrzymujące się przez okres co najmniej 3 miesięcy. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone przez lekarza neurologa oraz wynikami obiektywnych badań diagnostycznych. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki zapalenia mózgu w przebiegu zakażenia wirusem HIV Anemia aplastyczna Niewydolność szpiku kostnego powodująca niedokrwistość, neutropenię i małopłytkowość. Przypadek anemii aplastycznej spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy spełnia poniższe kryteria: a) rozpoznanie anemii aplastycznej musi potwierdzić lekarz hematolog, b) stężenie granulocytów we krwi obwodowej musi wynosić poniżej 500 na mm 3, zaś krwinek płytkowych poniżej na mm 3, c) zastosowano co najmniej jedną z poniższych metod leczenia Ubezpieczonego dodatkowego: regularne transfuzje krwi przez okres co najmniej 2 miesięcy, regularne przyjmowanie leków immunosupresyjnych przez okres co najmniej 2 miesięcy, przeszczep szpiku kostnego. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki anemii aplastycznej stanowiącej następstwo leczenia innych Chorób. Wyłączeniu z odpowiedzialności Ubezpieczyciela podlegają również przypadki anemii aplastycznej rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową i jednocześnie mające związek z uogólnioną przewlekłą niedokrwistością, która została odnotowana w dokumentacji medycznej przed tą datą. Świadczenie: przeszczep szpiku kostnego 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, regularne transfuzje krwi przez okres co najmniej 2 miesięcy 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, regularne przyjmowanie leków immunosupresyjnych przez okres co najmniej 2 miesięcy 50% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby Przewlekłe aktywne zakażenie wirusowe wątroby, potwierdzone obecnością wirusa (WZW) w organizmie Ubezpieczonego dodatkowego, poziom transaminaz wątrobowych (ALT, AST) musi być podwyższony co najmniej czterokrotnie powyżej górnej granicy normy, zaś owo podwyższenie musi utrzymywać się przez okres co najmniej 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia. Ponadto wirus WZW musi być obecny w organizmie Ubezpieczonego dodatkowego przez okres co najmniej 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki zakażenia WZW A. Świadczenie: 100% sumy ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby. 9

10 Padaczka Napadowe zaburzenia czynności mózgu, przebiegające pod postacią utraty świadomości, potwierdzone nieprawidłowym zapisem EEG oraz spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów: i) w ciągu 7 kolejnych dni wystąpił więcej niż jeden uogólniony napad drgawkowy wszystkich mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych, o charakterze toniczno-klonicznym z jednoczasową utratą przytomności (grand mal); częstotliwość ta utrzymuje się przez okres powyżej 12 miesięcy, ii) w ciągu 30 kolejnych dni wystąpił więcej niż jeden uogólniony napad drgawkowy wszystkich mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych, o charakterze toniczno-klonicznym z jednoczasową utratą przytomności (grand mal); częstotliwość ta utrzymuje się przez okres powyżej 12 miesięcy. Ubezpieczony dodatkowy przez cały okres musi być leczony, zaś napady muszą być potwierdzone stosowną dokumentacją medyczną. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki padaczki rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, które jednocześnie mają związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały odnotowane w dokumentacji medycznej przed tą datą: a) uraz głowy, b) zapalenie lub zakażenie w obrębie mózgu, c) zabieg neurochirurgiczny, d) guz mózgu, e) niedotlenienie podczas porodu Ubezpieczonego dodatkowego. Świadczenie: Zdarzenie Ubezpieczeniowe objęte Ochroną Ubezpieczeniową wg definicji i) 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, Zdarzenie Ubezpieczeniowe objęte Ochroną Ubezpieczeniową wg definicji ii) 25% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Gorączka reumatyczna Gorączka reumatyczna z trwałymi powikłaniami kardiologicznymi prowadząca do niewydolności mięśnia sercowego sklasyfikowanej jako stopień II lub wyższy wg klasyfikacji NYHA, utrzymującej się przez okres co najmniej 6 miesięcy i nieulegająca poprawie pomimo stosowania leczenia. Rozpoznanie gorączki reumatycznej musi być potwierdzone przez lekarza kardiologa i w sposób udokumentowany spełniać wszystkie kryteria diagnostyczne wg Jonesa. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki gorączki reumatycznej u Ubezpieczonego dodatkowego z rozpoznaniem innych schorzeń zastawek serca postawionym przed dniem objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową. Świadczenie: stopień IV wg klasyfikacji NYHA 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, stopień II lub III wg klasyfikacji NYHA 50% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Nabyta przewlekła choroba serca Choroba kardiologiczna o charakterze nabytym prowadząca do trwałego pogorszenia czynnościowego lub trwałych zmian morfologicznych w obrębie tkanek serca (zastawki, wsierdzie, mięsień sercowy lub osierdzie). Przypadek nabytej przewlekłej choroby serca spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy jest leczony przez okres co najmniej 6 miesięcy, został sklasyfikowany jako utrzymująca się nieprzerwanie niewydolność mięśnia sercowego stopień II lub wyższy wg klasyfikacji NYHA, nieulegająca poprawie pomimo stosowania leczenia. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową następujące przypadki nabytej przewlekłej choroby serca: a) spowodowane nadużywaniem alkoholu lub leków, b) w przebiegu wad zastawek serca, c) u Ubezpieczonego dodatkowego z gorączką reumatyczną w wywiadzie, która wystąpiła przed dniem objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową. Świadczenie: stopień IV wg klasyfikacji NYHA 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, stopień II lub III wg klasyfikacji NYHA 50% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Porażenie (paraliż) Trwała i całkowita utrata czynności co najmniej jednej całej kończyny górnej lub dolnej, w przebiegu choroby mózgu lub rdzenia kręgowego. Przypadek paraliżu spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy prowadzi do porażenia utrzymującego się przez okres co najmniej 3 miesięcy, potwierdzonego rozpoznaniem lekarza neurologa, bez poprawy pomimo stosowania leczenia. 10

11 Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki porażenia rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, które jednocześnie mają związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały odnotowane w dokumentacji medycznej przed tą datą: a) schorzenia mózgu i rdzenia kręgowego, b) zaburzenia układu nerwowego. Świadczenie: paraplegia (porażenie poprzeczne), hemiplegia (porażenie połowicze) lub tetraplegia (paraliż czterokończynowy) 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, porażenie jednej kończyny dolnej lub jednej kończyny górnej 50% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Utrata wzroku Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w co najmniej jednym oku, w wyniku ostrej choroby rozpoznanej przez lekarza okulistę. Ochroną Ubezpieczeniową z tytułu niniejszego Zdarzenia Ubezpieczeniowego objęty jest Ubezpieczony dodatkowy po ukończeniu 1. roku życia. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki całkowitej utraty wzroku rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, które jednocześnie mają związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały zdiagnozowane przed tą datą: a) cukrzyca, b) jaskra, c) jaglica, d) zaćma. Świadczenie: całkowita utrata wzroku w obojgu oczach 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, całkowita utrata wzroku w jednym oku 50% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Głuchota (utrata słuchu) Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu, co najmniej jednostronna, spowodowana ostrą chorobą, potwierdzona badaniem audiometrycznym oraz badaniem progu percepcji słyszenia. Ochroną Ubezpieczeniową z tytułu niniejszego Zdarzenia Ubezpieczeniowego w przypadku jednostronnej utraty słuchu objęty jest Ubezpieczony dodatkowy, który ukończył 2. rok życia, a w przypadku obustronnej utraty słuchu objęty ochroną jest Ubezpieczony dodatkowy, który ukończył 1. rok życia. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki całkowitej utraty słuchu rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, które jednocześnie mają związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały zdiagnozowane przed tą datą: a) niedosłuch, b) przewlekłe zapalenie lub zakażenie ucha środkowego lub wewnętrznego. Świadczenie: całkowita obustronna utrata słuchu 100% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby, całkowita jednostronna utrata słuchu 25% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV Stwierdzenie obecności wirusa HIV w surowicy, do zakażenia którego doszło w trakcie transfuzji krwi przeprowadzonej na terytorium krajów UE, w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie po dniu objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki zakażeń u Ubezpieczonego dodatkowego z rozpoznaniem hemofilii Schyłkowa niewydolność nerek Całkowita i nieodwracalna utrata funkcji obu nerek. Przypadek niewydolności nerek spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy Ubezpieczony dodatkowy jest poddawany hemodializie regularnie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki niewydolności nerek rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, które jednocześnie mają związek z poniższymi przyczynami czy objawami, które zostały zdiagnozowane przed tą datą: a) przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek, b) nefropatie polekowe, c) nadciśnienie tętnicze, d) cukrzyca. 11

12 Tężec Ostre, ciężkie zakażenie wywołane przez bakterie Clostridium tetani. Przypadek tężca spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy powoduje on zaburzenia napięcia mięśniowego oraz zaburzenia oddychania utrzymujące się przez okres co najmniej 4 tygodni, rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza, zaś leczenie prowadzone w warunkach szpitalnych. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki tężca u Ubezpieczonego dodatkowego nieuodpornionego (tj. nieszczepionego) zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem szczepień. Świadczenie: 25% Sumy Ubezpieczenia na wypadek Groźnej choroby Cukrzyca Nabyta, przewlekła hiperglikemia. Przypadek cukrzycy spełnia warunki Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego Ochroną Ubezpieczeniową, gdy jest potwierdzony rozpoznaniem lekarza diabetologa oraz wymaga regularnej insulinoterapii kontynuowanej przez okres co najmniej 6 miesięcy Łagodny guz mózgu Lity guz niezłośliwy mózgu lub guz śródczaszkowy, uszkadzający mózg na skutek powiększania się, wymagający leczenia neurochirurgicznego lub w przypadku guzów nieoperacyjnych wywołujący trwałe ubytki neurologiczne. Rozpoznanie łagodnego guza mózgu musi być potwierdzone przez lekarza neurologa lub lekarza neurochirurga. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową: a) torbiele, b) ziarniniaki, c) guzy przysadki mózgowej Przeszczepienie narządów Pozostawanie Ubezpieczonego dodatkowego na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie co najmniej jednego całego narządu spośród wymienionych poniżej przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub zabieg przeszczepienia co najmniej jednego całego narządu spośród wymienionych poniżej: a) serce, b) płuco, c) wątroba, d) nerka, e) trzustka, f) przeszczep szpiku kostnego przy wykorzystaniu hematopoetycznych komórek macierzystych po uprzedniej całkowitej ablacji szpiku kostnego Zabieg rekonstrukcyjny zastawek Operacja na otwartym sercu wykonana z dostępu poprzez torakotomię. Zabieg rekonstrukcyjny zastawek musi być konieczny z medycznego punktu widzenia, a jego zasadność znajdować potwierdzenie w załączonej dokumentacji medycznej. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki schorzeń nabytych zastawek serca, będące wskazaniem do zabiegu rekonstrukcyjnego, a spowodowane nadużywaniem alkoholu lub leków Zabieg rekonstrukcyjny aorty Zabieg rekonstrukcyjny aorty piersiowej lub brzusznej (z wyłączeniem gałęzi), wykonany z dostępu poprzez torakotomię lub laparotomię, w celu usunięcia tętniaka, niedrożności, zwężenia lub pourazowego rozerwania aorty. Zabieg rekonstrukcyjny aorty musi być konieczny z medycznego punktu widzenia, a jego zasadność znajdować potwierdzenie w załączonej dokumentacji medycznej. Nie są objęte Ochroną Ubezpieczeniową przypadki schorzeń nabytych aorty, będące wskazaniem do zabiegu rekonstrukcyjnego, a spowodowane nadużywaniem alkoholu lub leków. 4. Hospitalizacja Ubezpieczonego dodatkowego w następstwie NW lub Choroby a) MetLife wypłaci świadczenie szpitalne, jeżeli Ubezpieczony dodatkowy przez przynajmniej 4 kolejne dni podlegał Hospitalizacji jako Pacjent stały w następstwie: Nieszczęśliwego wypadku powstałego po raz pierwszy po rozpoczęciu Ochrony Ubezpieczeniowej przewidzianej niniejszymi SWU lub Choroby, której objawy wystąpiły po raz pierwszy po rozpoczęciu Ochrony Ubezpieczeniowej przewidzianej niniejszymi SWU.

13 b) Dzienna wysokość świadczenia szpitalnego jest wskazana w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia jako Suma Ubezpieczenia z tytułu tego Zdarzenia Ubezpieczeniowego. c) Świadczenie szpitalne jest płatne od 1 dnia Hospitalizacji, pod warunkiem, że Hospitalizacja trwała co najmniej 4 dni. d) Okres Hospitalizacji, za który naliczane jest Świadczenie Ubezpieczeniowe za pobyt w Szpitalu dla każdego roku trwania Ochrony Ubezpieczeniowej, nie może przekroczyć 90 dni. WAŻNE: Prosimy zwrócić uwagę, że świadczenie szpitalne wypłacane jest za maksymalnie 90 dni pobytu w Szpitalu będącego następstwem Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby. e) Następujące po sobie okresy Hospitalizacji spowodowane tymi samymi przyczynami będą uznawane za spowodowane tym samym Nieszczęśliwym wypadkiem lub Chorobą, chyba że okres między tymi Hospitalizacjami będzie dłuższy niż 12 miesięcy. 5. Złamania i Oparzenia Ubezpieczonego dodatkowego w wyniku NW a) Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony dodatkowy dozna Złamania lub Oparzenia, MetLife wypłaci Świadczenie Ubezpieczeniowe określone w Tabeli złamań i oparzeń załączonej do SWU jako procentowa wartość Sumy Ubezpieczenia z tytułu Złamania i Oparzenia wskutek NW. b) Wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu Złamania i Oparzenia wskutek NW jest wskazana w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. 6. Jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe opisane w ustępach 2, 3, 4 i 5 powyżej nastąpi w Miesiącu Ochrony Ubezpieczeniowej, to Świadczenie Ubezpieczeniowe należne z tytułu tego Zdarzenia Ubezpieczeniowego jest wypłacane Ubezpieczonemu dodatkowemu lub jego opiekunowi prawnemu, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni. 7. Wysokości Sum Ubezpieczenia będące podstawą do wyliczenia Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW oraz Złamań i Oparzeń Ubezpieczonego dodatkowego w wyniku NW są podwajane, jeżeli do Nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia. 8. Wypłata Świadczeń Ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszymi SWU nastąpi z zastrzeżeniem postanowień zawartych w artykule 9 Ograniczenia świadczenia ochrony ubezpieczeniowej. ARTYKUŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ METLIFE "Protecting Your Child" Brochure 4/97 1. Odpowiedzialność MetLife w stosunku do Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami artykułu Niezapłacenie przez Ubezpieczającego Składki za danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego w odniesieniu do danego Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej w terminie do Dnia Wymagalności Składki powoduje brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty Składki za danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego i poinformowaniu, iż brak wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 3. Odpowiedzialność MetLife i obowiązek Ubezpieczającego do zapłaty Składek w stosunku do danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego wygasa w przypadku zajścia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: a) z chwilą rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, b) z upływem okresu, na który została zawarta Umowa Ubezpieczenia z Ubezpieczającym, o ile nie zostanie zawarta na kolejny roczny okres, c) z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej po zgłoszeniu przez Ubezpieczonego głównego Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z artykułem 5 ustęp 11 SWU, d) z chwilą śmierci Ubezpieczonego głównego, e) z chwilą wypłaty 100% Sumy Ubezpieczenia z tytułu danego Zdarzenia Ubezpieczeniowego opisanego w artykule 7, f) z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, g) w przypadku niezapłacenia Składki przez Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego, zgodnie z artykułem 8 ustęp 2, h) z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony główny ukończył 70 rok życia, i) z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony dodatkowy ukończył 21 rok życia, j) Ubezpieczony główny lub Ubezpieczony dodatkowy został w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej uznany za niepoczytalnego z chwilą powstania stanu Niepoczytalności, k) z dniem odstąpienia od ubezpieczenia przez Ubezpieczonego głównego, zgodnie z artykułem 5 ustęp 10 SWU. 13

14 ARTYKUŁ 9. OGRANICZENIA ŚWIADCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WAŻNE: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. 1. MetLife odmówi spełnienia świadczenia z tytułu Trwałego Inwalidztwa wskutek NW, Złamań i Oparzeń "Protecting Your wskutek Child" Brochure 4/97 NW oraz Hospitalizacji w następstwie NW, jeżeli obrażenia fizyczne Ubezpieczonego dodatkowego powstały: a) w wyniku choroby, ułomności fizycznej lub psychicznej oraz medycznych lub chirurgicznych skutków jej leczenia, lumbago, rwy kulszowej, zwyrodnienia kręgosłupa, dyskopatii, kręgozmyku, przepukliny krążka miażdżystego, przepukliny, zatrucia ptomainami lub infekcji bakteryjnej (z wyjątkiem infekcji ropnej powstałej w wyniku przypadkowego skaleczenia lub zranienia), b) na skutek wypadku wynikłego z faktu pozostawania przez Ubezpieczonego dodatkowego w stanie po spożyciu alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, narkotyków lub innych substancji toksycznych, c) na skutek uczestnictwa w Zawodach z użyciem pojazdów kołowych, zawodach z użyciem łodzi lub nart wodnych, lub zawodach konnych, d) w czasie wykonywania jednej z wymienionych czynności: wspinaczka, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, paralotniarstwo, nurkowanie, sporty walki, rajdy samochodowe, rajdy motocyklowe, speleologia, e) jako skutek samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę przez osobę trzecią, niezależnie od stanu jego poczytalności albo jako skutek celowego działania osób trzecich, f) na skutek zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, g) w wyniku Wojny, strajków albo w wyniku obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, rozmyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania, h) w wyniku fizycznych obrażeń ciała powstałych po raz pierwszy przed dniem objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową. 2. Wypłata z tytułu Groźnej choroby oraz Hospitalizacji w następstwie Choroby nie zostanie dokonana, jeżeli Groźna choroba lub pobyt w Szpitalu nastąpiły w wyniku: a) wad wrodzonych i schorzeń będącymi ich skutkiem, b) Choroby, której objawy wystąpiły po raz pierwszy w ciągu pierwszych 90 dni od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, c) wszelkich Chorób, których objawy wystąpiły po raz pierwszy przed dniem objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową, d) chirurgii stomatologicznej, chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyłączeniem likwidacji skutków wypadków objętych niniejszymi SWU, e) Rehabilitacji, jakiejkolwiek opieki bądź leczenia w ośrodku zdrowia lub w ośrodku rehabilitacji, f) wykonania rutynowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań rentgenowskich, g) wszelkich chorób nerwowych i umysłowych lub zaburzeń psychicznych, kuracji wypoczynkowej lub leczenia skutków spożycia alkoholu, narkotyków lub środków o podobnym działaniu, h) przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza, a także przebywania pod wpływem wyżej wymienionych czynników w momencie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, i) jakiejkolwiek infekcji, która powstała w trakcie Hospitalizacji, j) Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS), chorób związanych z AIDS lub choroby wywołanej zakażeniem wirusem HIV (wirus ludzkiego niedoboru odporności), k) leczenia lub operacji migdałków w okresie pierwszych 180 dni od dnia objęcia Ubezpieczonego dodatkowego Ochroną Ubezpieczeniową. ARTYKUŁ 10. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składki za każdego Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia i Polisie. ARTYKUŁ 11. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO WAŻNE: Uposażonego wskazuje Ubezpieczony główny. Może to być dowolna osoba. W takim przypadku prosimy o podanie: imienia i nazwiska Ubezpieczonego głównego, jego nr PESEL, nr SWU (8959), nazwy Ubezpieczającego (Orange), imion i nazwisk Uposażonych wraz z ich nr PESEL oraz określeniem udziału %, a także dołączenie kopii dokumentu tożsamości Ubezpieczonego głównego (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. 14 "Protecting Your Child" Brochure 4/97

15 1. W przypadku uznania roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego na rachunek bankowy Uposażonego. 2. Uposażony może być wskazany podczas rozmowy, w czasie której Abonent złożył oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz objęciu Ochroną ubezpieczeniową jego Dziecka, o której mowa w artykule 5 ustęp 2 lit. a). 3. Ubezpieczony główny może także wskazać Uposażonych w dowolnym czasie poprzez złożenie do MetLife formularza wskazania Uposażonych. Do formularza tego powinno zostać załączone ksero dowodu tożsamości, który zawiera wzór podpisu Ubezpieczonego głównego. 4. Zmiany Uposażonego lub jego wskazania można dokonywać listownie, wysyłając formularz zmiany lub wskazania Uposażonego na podany za pośrednictwem Infolinii MetLife adres MetLife. 5. Ubezpieczony główny, wskazując Uposażonych, określa procentowy udział każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego, z dokładnością do 1%. W przypadku, gdy Ubezpieczony główny wskazał kilku Uposażonych i nie określił wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego, przyjmuje się, że wszystkie udziały są równe. Natomiast, jeżeli udziały wszystkich Uposażonych nie sumują się do 100%, wysokość udziałów ustala się proporcjonalnie do wyznaczonych przez Ubezpieczonego głównego udziałów tak, aby wszystkie udziały sumowały się do 100%. 6. Ubezpieczony główny może w każdym czasie wskazać, zmienić lub odwołać Uposażonego w sposób określony w ustępie Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje Uposażonemu w przypadku umyślnego przyczynienia się do śmierci Ubezpieczonego głównego. W takim przypadku świadczenie jemu przysługujące spełniane jest na rzecz pozostałych osób uprawnionych do świadczenia proporcjonalnie do przypadających im udziałów. 8. W przypadku Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW, zdiagnozowania u Ubezpieczonego dodatkowego Groźnej choroby, Hospitalizacji Ubezpieczonego dodatkowego w następstwie NW lub Choroby, Złamania i Oparzenia Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu dodatkowemu, na zasadach określonych w artykule 7. ARTYKUŁ 12. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 1. Zdarzenie Ubezpieczeniowe należy zgłosić za pośrednictwem Infolinii MetLife lub pisemnie do Agenta do spraw Roszczeń. WYJAŚNIENIE: Roszczenie o wypłatę świadczenia należy zgłosić w jeden z poniższych sposobów: telefonicznie za pośrednictwem Infolinii MetLife tel korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw Roszczeń na adres: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., Skrytka pocztowa nr 25, Radom. Formularze dostępne są także na stronie internetowej MetLife. 2. Przy przyjęciu zgłoszenia zgłaszający roszczenie zostaje poinformowany: a) o wymaganych dokumentach oraz o sposobie ich złożenia, b) o konieczności przesłania wymaganych dokumentów do Ubezpieczyciela. 3. W celu ustalenia prawa osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego niezbędne jest przedłożenie Ubezpieczycielowi dokumentów określonych poniżej: a) w przypadku śmierci Ubezpieczonego głównego Uposażony składa: kopię odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego głównego, wniosek o wypłatę świadczenia na formularzu Ubezpieczyciela lub w formie pisemnego wniosku zawierającego dane wskazane na formularzu Ubezpieczyciela, kopię dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych; b) w przypadku Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW, zdiagnozowania u Ubezpieczonego dodatkowego Groźnej choroby, Hospitalizacji Ubezpieczonego dodatkowego w następstwie NW lub Choroby, Złamania i Oparzenia Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW Ubezpieczony dodatkowy lub jego opiekun prawny, jeżeli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni, składa: wniosek o wypłatę świadczenia na formularzu Ubezpieczyciela lub w formie pisemnego wniosku zawierającego dane wskazane na formularzu Ubezpieczyciela, kopię dokumentacji medycznej opisującej doznane obrażenia lub chorobę, wyniki badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie choroby oraz zastosowane leczenie, kopię karty informacyjnej pobytu w Szpitalu zawierającej niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia, diagnozy lekarskiej, zastosowanego leczenia wraz z wynikami badań (o ile Ubezpieczony dodatkowy podlegał Hospitalizacji), kopię protokołu powypadkowego policji, dokumentacji z prokuratury i sądu, o ile Ubezpieczony dodatkowy jest w ich posiadaniu, lub podanie adresu i nazwy instytucji prowadzącej sprawę, o ile taka sprawa była prowadzona, w przypadku wypadków w pracy kopię protokołu powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę, 15

16 kopię aktu urodzenia Ubezpieczonego dodatkowego, kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego dodatkowego lub jego opiekuna prawnego, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni. 4. Jeżeli pobyt w Szpitalu, zdiagnozowanie Choroby lub Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego dodatkowego miały miejsce poza granicami Polski, osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji medycznej dotyczącej Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz jego okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski. WAŻNE: W celu rozpatrzenia roszczenia wymagane jest złożenie dokumentacji roszczeniowej przetłumaczonej na język polski. 5. W przypadku Groźnej choroby i Hospitalizacji wszelkie informacje wymagane przez MetLife do "Protecting ustalenia Your Child" Brochure jego 4/97 odpowiedzialności i jej wysokości powinny być dostarczone Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty rozpoznania medycznego lub wypisu Ubezpieczonego dodatkowego ze szpitala. 6. W przypadku niekompletności lub wątpliwości co do poprawności informacji zawartych w dokumentacji MetLife zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez osobę zgłaszającą roszczenie oraz zasięgania dodatkowych opinii specjalistów, w tym także do weryfikacji dostarczonych dokumentów medycznych. 7. MetLife zastrzega sobie prawo do występowania z wnioskami do policji, prokuratury, sądów, a także placówek medycznych i innych właściwych instytucji publicznych o dodatkowe informacje dotyczące okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego celem ustalenia zasadności wypłaty świadczenia. WYJAŚNIENIE: MetLife może zwrócić się z prośbą do placówek medycznych i organów administracji publicznej o dodatkowe informacje, o czym każdorazowo poinformuje osobę uprawnioną do świadczenia. 8. MetLife zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań Ubezpieczonego dodatkowego przez lekarza powołanego przez MetLife w celu potwierdzenia zasadności roszczenia zgodnie z niniejszymi SWU. Ubezpieczony dodatkowy jest zobowiązany na koszt MetLife poddawać się w trakcie postępowania roszczeniowego badaniom lekarskim z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi i treścią niniejszych SWU. Świadczenia Ubezpieczeniowe należne z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW, zdiagnozowania u Ubezpieczonego dodatkowego Groźnej choroby, Hospitalizacji Ubezpieczonego dodatkowego w następstwie NW lub Choroby, Złamania i Oparzenia Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań. WYJAŚNIENIE: MetLife kieruje Ubezpieczonego dodatkowego na bezpłatne badania medyczne w sytuacjach, gdy przedłożona przez Klienta dokumentacja roszczeniowa jest niewystarczająca do rozpatrzenia roszczenia. Badania te są wykonywane we współpracującej z Ubezpieczycielem placówce medycznej najbliższej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego dodatkowego. 9. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego głównego, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 34, zostanie wypłacone w pierwszej kolejności Ubezpieczającemu i zarachowane przez Ubezpieczającego na poczet wszelkich należności Ubezpieczonego głównego w stosunku do Ubezpieczającego. Jeżeli wysokość kwoty Świadczenia Ubezpieczeniowego przekraczać będzie wysokość wszelkich należności Ubezpieczonego głównego w stosunku do Ubezpieczającego, pozostała część Świadczenia Ubezpieczeniowego zostanie wypłacona Uposażonemu. 10. Ubezpieczyciel spełnia Świadczenie Ubezpieczeniowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez MetLife zawiadomienia o wystąpieniu Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 11. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego nie było w tym terminie możliwe, Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie Ubezpieczeniowe w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego MetLife wypłaci w terminie przewidzianym w ustępie 10 powyżej. 12. Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje, Ubezpieczyciel powiadamia pisemnie osoby zgłaszające roszczenie o odmowie przyznania Świadczenia Ubezpieczeniowego, wskazując w uzasadnieniu podstawę faktyczną i prawną odmowy w terminach określonych w ustępach poprzedzających. 13. Świadczenie Ubezpieczeniowe spełniane jest w formie jednorazowej wypłaty, z zastrzeżeniem ustępu 9. ARTYKUŁ 13. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 1. Ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 2. Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie w każdym czasie jej obowiązywania, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. 16

17 3. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone, Abonenci oraz ich Dzieci nie mogą przystępować do ubezpieczenia. Jednakże, mimo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, MetLife udziela nadal Ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami niniejszych SWU wszystkim Ubezpieczonym głównym oraz Ubezpieczonym dodatkowym, którzy zostali objęci Ochroną ubezpieczeniową Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, a Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składki i wypełniania pozostałych obowiązków wynikających z SWU lub Umowy Ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych Ubezpieczonych głównych oraz Ubezpieczonych dodatkowych wygasa zgodnie z artykułem 8. ARTYKUŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego dotyczące Umowy Ubezpieczenia będą sporządzane w formie pisemnej i doręczane na ostatni znany adres drugiej strony za potwierdzeniem odbioru. 2. Wszelkie skargi i zażalenia wynikające z wykonywania Umowy Ubezpieczenia winny być przesyłane na piśmie na adres MetLife, faksem lub elektronicznie na adres wskazany przez MetLife lub w innej formie zaakceptowanej przez strony. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji składający skargę lub zażalenie powinien przekazać je do MetLife niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenie. 3. MetLife w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia wyśle do osoby skarżącej odpowiedź na skargę lub zażalenie, a w przypadku braku możliwości dotrzymania wspomnianego terminu wyjaśni przyczynę opóźnienia. 4. Ubezpieczający, Ubezpieczony główny, Ubezpieczony dodatkowy lub jego opiekun prawny, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni, Uposażony lub ich następcy prawni mogą zwrócić się o udzielenie pomocy do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 5. Jeżeli strony wyrażą pisemną zgodę, postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych w SWU mogą zostać włączone do Umowy Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczający obowiązany jest do przekazania Ubezpieczonemu głównemu i Ubezpieczonemu dodatkowemu na piśmie informacji o zmianie Umowy Ubezpieczenia, w szczególności SWU, w zakresie praw i obowiązków Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego wraz z określeniem wpływu tej zmiany na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartego ubezpieczenia przed wejściem w życie tych zmian i wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę Umowy Ubezpieczenia. 7. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu głównemu lub Ubezpieczonemu dodatkowemu informacji, o których mowa w ustępie 6 niniejszego artykułu i zgodnie z tym ustępem, Ubezpieczający ponosi wobec Ubezpieczonego głównego oraz Ubezpieczonego dodatkowego odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 8. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego głównego, Ubezpieczonego dodatkowego lub jego opiekuna prawnego, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga ono wcześniejszego podjęcia działań, o których mowa w ustępie W sprawach nieuregulowanych w SWU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 10. Wszelkie podatki związane z Umową Ubezpieczenia winny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego. W dacie zawarcia Umowy Ubezpieczenia są to przepisy dotyczące podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, tj. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 j.t. z późn. zm.) i Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 j.t. z późn. zm.). 11. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 12. W relacjach z Ubezpieczonym głównym oraz Ubezpieczonym dodatkowym lub jego opiekunem prawnym, jeśli Ubezpieczony dodatkowy jest niepełnoletni, zastosowanie ma język polski. 13. W przypadkach i w zakresie określonym w art. 98 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.) świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia na życie mogą być zaspokojone z środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warszawa, 29 września 2014 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu MetLife 17

18 TABELA INWALIDZTWA Z PODZIAŁEM NA RODZAJ INWALIDZTWA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYRAŻONĄ JAKO WARTOŚĆ PROCENTOWA SUMY UBEZPIECZENIA OKREŚLONEJ W UMOWIE MetLife wypłaci świadczenie z tytułu Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego dodatkowego wskutek NW w oparciu o niniejszą Tabelę Inwalidztwa lub Tabelę norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. całkowita strata wzroku w obu oczach 100 całkowita strata obu ramion lub obu dłoni 100 całkowita głuchota, spowodowana urazem 100 strata dolnej szczęki 100 całkowita strata mowy 100 całkowita strata jednego ramienia i jednej nogi 100 CAŁKOWITE I TRWAŁE INWALIDZTWO % całkowita strata jednego ramienia i jednej stopy 100 całkowita strata jednej dłoni i jednej stopy 100 całkowita strata jednej dłoni i jednej nogi 100 całkowita strata obu nóg 100 całkowita strata obu stóp 100 GŁOWA częściowa strata dolnej szczęki, całej jej wznoszącej się części lub połowy kości szczękowej 40 całkowita strata jednego oka 40 całkowita głuchota jednego ucha 30 KOŃCZYNY GÓRNE: PRAWA LEWA strata jednego ramienia lub jednej dłoni znaczny ubytek tkanki kostnej ramienia (uszkodzenie nieuleczalne i ostateczne) całkowity paraliż kończyny górnej (nieuleczalne uszkodzenie nerwów) całkowite porażenie nerwu pachowego usztywnienie barku usztywnienie łokcia: - w położeniu korzystnym (90 ± 15 ) w położeniu niekorzystnym rozległa strata tkanki kostnej obu kości przedramienia (uszkodzenie nieuleczalne i ostateczne) całkowite porażenie nerwu pośrodkowego całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy barku całkowite porażenie nerwu promieniowego przedramienia całkowite porażenie nerwu promieniowego dłoni całkowite porażenie nerwu łokciowego usztywnienie przegubu dłoni w położeniu korzystnym (wyprost i w pronacji) usztywnienie przegubu dłoni w położeniu niekorzystnym (zgięcie lub wyprost lub w supinacji) całkowita strata kciuka częściowa strata kciuka (człon paznokciowy) 10 5 całkowite usztywnienie kciuka całkowita amputacja palca wskazującego CZĘŚCIOWE I TRWAŁE INWALIDZTWO % całkowita strata dwóch członów palca wskazującego 10 8 całkowita strata członu paznokciowego palca wskazującego 5 3 jednoczesna amputacja kciuka i palca wskazującego całkowita strata kciuka i palca innego niż wskazujący całkowita strata dwóch palców innych niż kciuk i palec wskazujący 12 8 całkowita strata trzech palców innych niż kciuk i palec wskazujący całkowita strata czterech palców łącznie z kciukiem całkowita strata czterech palców innych niż kciuk całkowita strata palca środkowego 10 8 całkowita strata palca innego niż kciuk, palec wskazujący lub środkowy 7 3 KOŃCZYNY DOLNE: PRAWA LUB LEWA całkowita strata kończyny dolnej powyżej połowy uda 60 całkowita strata kończyny dolnej poniżej połowy uda 50 całkowita strata stopy (amputacja w okolicy piszczelowo-stępowej) 45 częściowa strata stopy (amputacja w stawie skokowym) 40 częściowa strata stopy (amputacja w środkowej części stępu) 35 częściowa strata stopy (amputacja w okolicy stępowo-śródstopnej) 30 całkowity paraliż dolnej kończyny (nieuleczalne uszkodzenie nerwu) 60 pełne porażenie nerwu strzałkowego 30 pełne porażenie nerwu piszczelowego 20 18

19 pełne porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego 40 usztywnienie stawu biodrowego 40 usztywnienie stawu kolanowego 20 ubytek tkanki kostnej kości udowej lub obu kości podudzia (stan nieuleczalny) 60 ubytek tkanki kostnej rzepki ze znacznym rozsunięciem fragmentów i utrudnieniem prostowania kolana 40 ubytek tkanki kostnej rzepki z zachowaniem możliwości ruchów 20 skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm 30 skrócenie kończyny dolnej o 3 do 5 cm 20 CZĘŚCIOWE I TRWAŁE INWALIDZTWO % Bezpieczny Junior skrócenie kończyny dolnej o 1 do 3 cm 10 całkowita amputacja wszystkich palców stóp 25 amputacja czterech palców stóp włącznie z dużym palcem 20 całkowita strata czterech palców stóp 10 całkowita strata dużego palca 10 całkowita strata dwóch palców stóp 5 amputacja jednego palca stopy innego niż duży palec 3 Usztywnienie palców rąk (z wyjątkiem kciuka i palca wskazującego) oraz palców nóg (z wyjątkiem dużego palca) uprawnia jedynie do 50% odszkodowania należnego w przypadku straty danych członków. Warszawa, 29 września 2014 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu MetLife 19

20 TABELA ZŁAMAŃ I OPARZEŃ I. WYPŁATA Z TYTUŁU ZŁAMANIA Lp. RODZAJ ZŁAMANIA % 1. Złamania biodra lub miednicy (z wyłączeniem kości udowej lub ogonowej) a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 100 b) wszystkie inne złamania otwarte 50 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 30 d) wszystkie inne złamania Złamania kości udowej a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 50 b) wszystkie inne złamania otwarte 40 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 30 d) wszystkie inne złamania Złamania podudzia, kostek, łokcia, ramienia lub przedramienia (włączając nadgarstek, lecz z wyłączeniem złamania typu Colles) a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 40 b) wszystkie inne złamania otwarte 30 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 20 d) wszystkie inne złamania Złamania żuchwy a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 30 b) wszystkie inne złamania otwarte 20 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 16 d) wszystkie inne złamania 8 5. Złamania strzałki, łopatki, mostka, śródręcza, śródstopia a) wszystkie złamania otwarte 20 b) wszystkie inne złamania 10 Lp. RODZAJ ZŁAMANIA % 6. Złamania palców a) wszystkie złamania otwarte 4 b) wszystkie inne złamiania 2 7. Złamania przedramienia typu Colles, Smith, Burton itp. a) złamania otwarte 20 b) inne złamania Złamania kręgosłupa (kręgi, lecz z wyłączeniem kości ogonowej), za każdy, ale nie więcej niż 100% a) wszystkie złamania kompresyjne 20 b) wszystkie złamania wyrostków kolczystych, poprzecznych, nasad łuków 20 c) wszystkie inne złamania Złamania żebra lub żeber (za każde żebro, ale nie więcej niż 100%), kości jarzmowych, kości ogonowej, nosa a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 16 b) wszystkie inne złamania otwarte 12 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 8 d) wszystkie inne złamania Złamania obojczyka, rzepki, pięty a) złamania otwarte 30 b) złamania wieloodłamowe 20 c) wszystkie inne złamania Złamania mózgoczaszki i twarzoczaszki (z wyłączeniem nosa, zębów i kości jarzmowych) a) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno otwarte i jedno z przemieszczeniem) 100 b) wszystkie inne złamania otwarte 50 c) złamania wielomiejscowe (przynajmniej jedno z przemieszczeniem) 30 d) wszystkie inne złamania 15 II. WYPŁATA Z TYTUŁU OPARZENIA 1. Oparzenia dróg oddechowych z zaburzeniami oddechu Oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego ze zwężeniem i upośledzeniem odżywienia Oparzenia ciała obejmujące 27% lub więcej powierzchni ciała Oparzenia ciała obejmujące 18% lub więcej, ale nieprzekraczające 27% powierzchni ciała Oparzenia ciała obejmujące 9% lub więcej, ale nieprzekraczające 18% powierzchni ciała Oparzenia ciała obejmujące 4,5% lub więcej, ale nieprzekraczające 9% powierzchni ciała 16 Warszawa, 29 września 2014 roku Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu MetLife PA343-A14

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Dziecko. Ubezpieczeniowy pakiet dla Dziecka. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.metlife.pl

Bezpieczne Dziecko. Ubezpieczeniowy pakiet dla Dziecka. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.metlife.pl Ubezpieczeniowy pakiet dla Dziecka Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.metlife.pl SPIS TREŚCI Umowa podstawowa Terminowe ubezpieczenie na życie w pakiecie dla Dziecka 5 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Dziecko Premium Ubezpieczenie Współubezpieczonego Dziecka od następstw NW lub choroby

Bezpieczne Dziecko Premium Ubezpieczenie Współubezpieczonego Dziecka od następstw NW lub choroby Ubezpieczenie Współubezpieczonego Dziecka od następstw NW lub choroby Informacja dotycząca umowy dodatkowej Bezpieczne Dziecko Premium Informacje w zakresie Postanowienie. przesłanek wypłaty świadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF25/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca

OGSM/PDF25/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca zawartej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF20/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca

OGSM/PDF20/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie Na podstawie i w zakresie przedstawionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Życie, Abonenci mogą zostać objęci grupową ochroną ubezpieczeniową,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Wsparcie Szpitalne

Karta Produktu Wsparcie Szpitalne Karta Produktu Wsparcie Szpitalne Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pewne Rachunki

Karta Produktu Pewne Rachunki Karta Produktu Pewne Rachunki Karta Produktu zawiera podstawowe informacje dotyczące Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku dla Klientów P4 Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe zawartej przez

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zdrowie Plus

Bezpieczne Zdrowie Plus Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią one jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo, w ramkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca Na podstawie i w zakresie przedstawionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny Rachunek oraz Bezpieczny Rachunek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Artykuł I Postanowienia ogólne... 1 Artykuł II Definicje... 1 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 2 Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe zawartej przez

Bardziej szczegółowo

MetLife Invest Plus. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V1 oraz ubezpieczeniem od następstw NW

MetLife Invest Plus. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V1 oraz ubezpieczeniem od następstw NW Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V1 oraz ubezpieczeniem od następstw NW Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Szpitalne. Informacja dotycząca Grupowego Ubezpieczenia na Życie Wsparcie Szpitalne. 1. przesłanek wypłaty świadczenia

Wsparcie Szpitalne. Informacja dotycząca Grupowego Ubezpieczenia na Życie Wsparcie Szpitalne. 1. przesłanek wypłaty świadczenia Informacja dotycząca Grupowego Ubezpieczenia na Życie Wsparcie Szpitalne Informacje w zakresie 1. przesłanek wypłaty świadczenia 2. ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2 SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia...5 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie...40 Warunki umowy dodatkowej grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona NW Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ochrona NW mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona NW zawartej pomiędzy Amplico

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, wydanie ósme, kwiecień 2008. Warunki Umowy Dodatkowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią one jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo, w ramkach

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia Terminowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Wsparcie Szpitalne Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Ubezpieczenia Terminowego Dzieci (dalej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Bezpieczne Dziecko

Karta Produktu Bezpieczne Dziecko Karta Produktu Bezpieczne Dziecko W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Ubezpieczeniowy pakiet dla Dziecka Bezpieczne Dziecko. Karta Produktu nie jest częścią umowy ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA Plus. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA Plus. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Plus Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Informacja o umowie Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Grupa Plus : Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo