OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO BEZPIECZNE ZDROWIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna a Ubezpieczającym i stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia. 1 Definicje Nadane poniższym terminom znaczenia, o ile inaczej nie zaznaczono, mają zastosowanie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie, a także do zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Umowy Ubezpieczenia i do pozostałych dokumentów związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczenia: 1. Abonent osoba fizyczna, która jest stroną zawartej z Ubezpieczającym jako operatorem telekomunikacyjnym, pisemnej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych; 2. Dzień Wymagalności Składki dzień odpowiadający pierwszemu dniowi Okresu Rozliczeniowego Ubezpieczonego, będący równocześnie datą początku Ochrony ubezpieczeniowej i odpowiadający mu dzień w każdym kolejnym Miesiącu Ochrony Ubezpieczeniowej, za który Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić Składkę. W sytuacji, gdy ww. dzień jest dniem wolnym od pracy jest to dzień następny; 3. Hospitalizacja stały i nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu, mający miejsce w czasie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem, gdy z uzasadnionych względów medycznych nie można prowadzić leczenia w warunkach ambulatoryjnych; 4. Infolinia MetLife - telefoniczne centrum obsługi Klienta, odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących ubezpieczenia, udzielające informacji o sposobie zgłoszenia roszczenia, oraz udzielające informacji o sposobie odstąpienia i rezygnacji z Ubezpieczenia. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Infolinii MetLife może być osoba trzecia działająca na zlecenie; 5. Miesiąc Ochrony Ubezpieczeniowej - miesięczny okres odpowiadający Okresowi Rozliczeniowemu, podczas którego Ubezpieczony podlega Ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z OWU; 6. Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną Hospitalizacji Ubezpieczonego, która rozpoczęła się przed upływem 7 dni od dnia zaistnienia Nieszczęśliwego wypadku. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu; 7. Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Ubezpieczyciela do spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 8. Okres Rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Ubezpieczającego z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Ubezpieczającego w rachunku telefonicznym dniach miesięcy kalendarzowych; 9. OWU niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Zdrowie ; 10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 11. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia pisemna informacja przekazywana Ubezpieczonemu, zawierająca informacje o podstawowych warunkach Ochrony ubezpieczeniowej; 12. Rezygnacja z ubezpieczenia dobrowolna dyspozycja Ubezpieczonego dotycząca zaprzestania świadczenia Ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela; 1

2 13. Składka składka należna Ubezpieczycielowi od Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego z tytułu Umowy ubezpieczenia, płatna na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia; 14. Stopa techniczna stopa oprocentowania stosowana we wzorach aktuarialnych dotyczących obliczeń składek i rezerwy matematycznej; w Umowie Ubezpieczenia stopa techniczna nie jest stosowana; 15. Suma Ubezpieczenia z Tytułu Hospitalizacji kwota będąca podstawą do obliczenia wysokosci Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku Hospitalizacji wyszczególniona w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia, przesyłanym do Ubezpieczonego; 16. Suma Ubezpieczenia z Tytułu Śmierci Ubezpieczonego kwota będąca podstawą do obliczenia wysokosci Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku śmierci Ubezpieczonego, wyszczególniona w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia, przesyłanym do Ubezpieczonego; 17. Szpital - działający zgodnie z prawem miejscowym zakład opieki zdrowotnej, zapewniający całodobową opiekę lekarską i terapię o charakterze stałym, w obiektach, wyposażonych w infrastrukturę przystosowaną do badań diagnostycznych i interwencji chirurgicznych oraz zatrudniający wykwalifikowany personel medyczny. Nie uznaje się za Szpital domu opieki, szpitala lub szpitala psychiatrycznego, którego głównym celem statutowym jest terapia alkoholizmu i innych uzależnień. Definicja Szpitala nie obejmuje sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych, wypoczynkowych oraz domów opieki, hospicjów, ośrodków wychowawczych, szpitali więziennych oraz domów spokojnej starości; 18. Świadczenie Ubezpieczeniowe kwota wypłacana w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia określonego Zdarzenia ubezpieczeniowego; 19. Ubezpieczający - PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, który jest operatorem telekomunikacyjnym sieci Orange, zawierający Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany do opłacania Składki za Ubezpieczonych; 20. Ubezpieczony - osoba fizyczna będąca Abonentem, która została objęta Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 21. Ubezpieczyciel MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, Warszawa, nr NIP , wpisanaym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym ,00 zł; 22. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, zawarta pomiędzy Abonentem oraz Ubezpieczającym, na podstawie której Abonent korzysta ze stałego dostępu do sieci telekomunikacyjnej Ubezpieczającego oraz ze świadczonych przez niego usług telekomunikacyjnych (abonament); 23. Umowa Ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWU; 24. Uposażony Ubezpieczający, który jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku śmierci Ubezpieczonego; 25. Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie określone w niniejszych OWU, które uprawnia do zgłoszenia roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego. 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: a. śmierć Ubezpieczonego, 2

3 b. Hospitalizację Ubezpieczonego. 3 Zawarcie i rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony z dniem okreslonym w Polisie. 2. Ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu Składkę pomniejszoną o koszty udzielanej Ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia. 4. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego jest skuteczne pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela. Za dzień odstąpienia uważa się datę wpłynięcia oświadczenia do Ubezpieczyciela. 5. Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie w każdym czasie jej obowiązywania, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty należnej Składki za okres udzielonej Ochrony ubezpieczeniowej. 6. Po wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia Abonenci nie mogą przystępować do ubezpieczenia. Jednakże, mimo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela nadal Ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU wszystkim Ubezpieczonym, którzy zostali objęci Ochroną ubezpieczeniową do dnia wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, a Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składki i wypełniania pozostałych obowiązków wynikających z Umowy Ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych Ubezpieczonych wygasa zgodnie z 7 ust Przystąpienie, odstąpienie i Rezygnacja z ubezpieczenia 1. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia mogą zostać objęci tylko ci Abonenci, którzy w dniu objęcia Ochroną ubezpieczeniową ukończyli 18 rok życia, a nie ukończyli 59 roku życia. 2. Ubezpieczonym może być osoba, która: a. wyraziła zgodę na przedstawienie oferty nietelekomunikacyjnej, nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych pomiędzy Abonentem, a operatorem Infolinii MetLife, będącego przedstawicielem Ubezpieczyciela i trwałe rejestrowanie wszelkich oświadczeń woli składanych przez Ubezpieczonego w trakcie tych rozmów, w szczególności oświadczenia woli w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie oferty przystapienia do Umowy Ubezpieczenia oraz na objęcie Ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; b. wyraziła zgodę na zwracanie Ubezpieczającemu kosztów opłacanej przez Ubezpieczającego Składki (tj. kwoty równej kwocie zapłaconej przez Ubezpieczającego Składki). Kwota ta będzie przez Ubezpieczonego zwracana w każdym Okresie Rozliczeniowym wraz z najbliższą płatnością za fakturę za usługi telekomunikacyjne; c. spełnia wymogi do objęcia Ochroną ubezpieczeniową ustalone w trakcie rozmowy telefonicznej z operatorem Infolinii MetLife i potwierdzone w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. 3. Dany Ubezpieczony może być w tym samym czasie objęty Ochroną ubezpieczeniową na podstawie pojedynczego przystąpienia do ubezpieczenia jako Ubezpieczony. 4. W przypadku wielokrotnego przystąpienia do ubezpieczenia, Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana tylko na podstawie pierwszego przystąpienia. 5. Ubezpieczony może odstąpić od ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego Ubezpieczonego. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest w formie 3

4 ustnego oświadczenia o odstąpieniu, złożonego na Infolinii MetLife. W przypadku odstąpienia, Składka za danego Ubezpieczonego zostaje zwrócona w całości Ubezpieczającemu, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony może dokonać Rezygnacji z ubezpieczenia w każdym czasie. Oświadczenie o Rezygnacji z ubezpieczenia składane jest w formie ustnego oświadczenia o rezygnacji, złożonego na Infolinii MetLife. Zrezygnować można również w formie pisemnego oświadczenia, wysyłanego na adres podany w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. Rezygnacja jest skuteczna na koniec Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony złożył Rezygnację z ubezpieczenia. 5 Suma Ubezpieczenia i Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokość Składki i wysokość Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz Hospitalizacji Ubezpieczonego określona jest w Polisie oraz w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Składka jest ustalana w oparciu o: a. sumę ubezpieczenia (wariant), b. grupową ocenę ryzyka ubezpieczeniowego; c. kalkulację kosztów związanych z zawarciem i obowiązywaniem Umowy Ubezpieczenia; 3. Ubezpieczający opłaca Składkę za każdego Ubezpieczonego za dany Miesiąc Ochrony Ubezpieczeniowej w terminie do Dnia Wymagalności Składki. 4. Składkę uważa się za opłaconą w momencie uznania jej na rachunku Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel ma prawo raz w każdym roku trwania Umowy Ubezpieczenia do zmiany wysokości Składki za danego Ubezpieczonego bez zmiany wysokości Sumy Ubezpieczenia, jeżeli zmianie ulegnie w szczególności struktura wieku, płci lub liczby Ubezpieczonych. Ubezpieczyciel informuje Ubezpieczającego o nowej wysokości Składki na 3 (trzy) miesiące przed końcem danego roku trwania Umowy Ubezpieczenia wraz z podaniem powodów uzasadniających wzrost Składki. Nowa wysokość Składki obowiązuje od kolejnego roku trwania Umowy Ubezpieczenia. W przypadku nie opłacenia przez Ubezpieczającego Składki w nowej wysokości, Ochrona ubezpieczeniowa dla danego Ubezpieczonego kończy się wówczas z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, za który nastąpiło opłacenie ostatniej Składki. 6 Rodzaje i wysokość Świadczeń Ubezpieczeniowych 1. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego równe jest Sumie Ubezpieczenia na wypadek śmierci. 2. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu Hospitalizacji Ubezpieczonego równe jest Sumie Ubezpieczenia z tytułu Hospitalizacji Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje od drugiego dnia Hospitalizacji i nie obejmuje pierwszego dnia Hospitalizacji. 4. Łączna długość okresu Hospitalizacji, za który wypłacane jest Świadczenie Ubezpieczeniowe nie może przekroczyć 180 dni w Roku ochrony. 5. Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest po zakończeniu Hospitalizacji. 6. W przypadku długotrwałej Hospitalizacji, Ubezpieczony może zgłosić wniosek o wypłatę części Świadczenia Ubezpieczeniowego. Minimalnym okresem uprawniającym do zgłoszenia roszczenia o wypłatę części Świadczenia Ubezpieczeniowego jest każdorazowy, 30 dniowy okres Hospitalizacji. 4

5 7 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia najbliższego Okresu Rozliczeniowego dla danego Abonenta, po złożeniu ustnego oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. 2. W przypadku, gdy okres pomiędzy dniem przystąpienia Abonenta do Umowy Ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia najbliższego Okresu Rozliczeniowego jest krótszy niż 3 dni robocze, Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się w pierwszym dniu następnego Okresu Rozliczeniowego. 3. Niezapłacenie przez Ubezpieczającego Składki za danego Ubezpieczonego w odniesieniu do danego Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej w terminie do Dnia Wymagalności Składki powoduje zaprzestanie świadczenia Ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela od początku Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, za który Składka ta była należna. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa w przypadku zajścia najwcześniejszego z poniższych zdarzeń: a. z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, b. z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej - po zgłoszeniu przez Ubezpieczonego Ubezpieczycielowi Rezygnacji z ubezpieczenia, c. z dniem śmierci Ubezpieczonego, d. z dniem upływu okresu wypowiedzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, e. w przypadku niezapłacenia Składki przez Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego, zgodnie z 5 ust. 5 oraz 7 ust. 3, f. z końcem Miesiąca Ochrony Ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony ukończył 60 rok życia, g. z dniem odstąpienia przez Ubezpieczonego od ubezpieczenia, zgodnie z 4 ust. 5 OWU, h. z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia, i. z dniem wypłaty w danym Roku Ochrony Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji za łączny okres 180 dni. 8 Ograniczenia świadczenia Ochrony ubezpieczeniowej 1. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji gdy Nieszczęśliwy wypadek lub Hospitalizacja Ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio wskutek: a. wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony znajdował się na pokładzie statku powietrznego i nie był pasażerem licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych; b. wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, zamieszek, dobrowolnego i czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub rozruchach; c. popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; d. pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, spożycia lub spożywania alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia; 5

6 e. prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu bez stosownych uprawnień lub, gdy środek transportu nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych; f. usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności; g. nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich; 3. Ubezpieczyciel odmówi spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymagał jedynie leczenia w warunkach ambulatoryjnych. 9 Osoby uprawnione do Świadczenia Ubezpieczeniowego 1. W przypadku uznania roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego, na rachunek bankowy Uposażonego. 2. W przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu. 10 Wypłata Świadczeń Ubezpieczeniowych 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić na Infolinii MetLife. 2. Ubezpieczający zgłasza Zdarzenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 3. Przy przyjęciu zgłoszenia, zgłaszający roszczenie zostaje poinformowany: a. o wymaganych dokumentach oraz o sposobie ich złożenia, b. o konieczności przesłania wymaganych dokumentów do Ubezpieczyciela w zalecanym terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do Świadczenia Ubezpieczeniowego, zobowiązana jest złożyć do Ubezpieczyciela odpis skrócony aktu zgonu. 5. W razie Hospitalizacji Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest obowiązany przedłożyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: a. zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego - na formularzu Ubezpieczyciela; b. kopię urzędowego dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; c. kartę informacyjną z leczenia szpitalnego; d. kopię dokumentacji leczenia szpitalnego; 6. W przypadku dostarczenia oryginałów dokumentacji wymienionych w ust. 5 pkt c) zostaną one zwrócone osobie uprawnionej po ich wykorzystaniu. Kopie dokumentów wskazane w ust. 5 powinny zostać uwierzytelnione przez organ sporządzający lub notariusza. 7. Ubezpieczyciel w uzasadnionych przypadkach może zwrócic się o dostarczenie innych niż określone w ust. 4 i 5 dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej (w tym dokumentacji dotyczącej przyczyn i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku). 6

7 8. W przypadku gdy Hospitalizacja Ubezpieczonego miała miejsce poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt Ubezpieczonego. 9. Ubezpieczyciel spełnia Świadczenie Ubezpieczeniowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wymaganych dokumentów do Ubezpieczyciela. 10. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie było w tym terminie możliwe, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. 11. Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje, Ubezpieczyciel powiadamia pisemnie osoby uprawnione do świadczenia, o odmowie przyznania Świadczenia Ubezpieczeniowego, wskazując w uzasadnieniu podstawę faktyczną i prawną odmowy w terminach określonych w ustępach poprzedzających. 12. Świadczenie Ubezpieczeniowe spełniane jest w formie jednorazowej wypłaty na rachunek bankowy osoby uprawnionej. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie oświadczenia Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego dotyczące Umowy Ubezpieczenia będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane na ostatni znany adres drugiej strony za potwierdzeniem odbioru. 2. Ubezpieczony lub Ubezpieczający, niezadowolony z decyzji Ubezpieczyciela jest uprawniony do wniesienia odwołania do Zarządu lub Dyrektora ds. operacyjnych Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o decyzji Ubezpieczyciela. Powyższe uprawnienia są prawami, a nie obowiązkami Ubezpieczonego i Ubezpieczającego. Zarząd lub Dyrektor ds. operacyjnych Ubezpieczyciela odpowie pisemnie na odwołanie strony w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Ubezpieczony, który nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela, jest uprawniony do złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub pozwu do sądu powszechnego. 3. Korespondencja przekazywana do Ubezpieczonego będzie uznana za doręczoną w przypadku jej wysłania na ostatni podany przez Ubezpieczonego adres. 4. Jeżeli strony wyrażą pisemną zgodę, postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mogą zostać włączone do Umowy Ubezpieczenia. 5. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd powszechny według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia i nie wymaga ono wcześniejszego podjęcia działań, o których mowa w ust W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 7. Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego podlega przepisom Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującej w dniu wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. 8. Roszczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 9. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie wobec Ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie Ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego. 10. Ubezpieczający zobowiązuje się do przedstawienia każdemu Ubezpieczonemu na własny koszt pisemnej informacji niezwłocznie po jej otrzymaniu od Ubezpieczyciela, dotyczącej obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 13 ust. 2 3a ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1151), a w szczególności odnośnie: 7

8 a. wysokości świadczeń przysługujących z Umowy Ubezpieczenia, jeżeli wysokość tych świadczeń uległa zmianie w trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia, b. propozycji zmian warunków Umowy Ubezpieczenia - przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia, c. zmiany prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia - przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia. 11. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zatwierdzone zostały uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 1 z dnia 6 marca 2009 r. Prezes Zarządu Członek Zarządu Adam Michon Krzysztof Bukowski 8

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF25/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca

OGSM/PDF25/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Rachunki Praca zawartej

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie

OGSM/PDF19/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczne Zdrowie zawartej przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczne Życie Na podstawie i w zakresie przedstawionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Życie, Abonenci mogą zostać objęci grupową ochroną ubezpieczeniową,

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe zawartej przez

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF20/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca

OGSM/PDF20/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Bezpieczny Rachunek i Bezpieczny Rachunek Praca Na podstawie i w zakresie przedstawionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny Rachunek oraz Bezpieczny Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe

OGSM/PDF17/0114. Informacja dla Abonentów ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe UWAGA! Informacja dla Abonentów Orange Polska S.A. (dawniej PTK Centertel Sp. z o.o.), którzy przystąpili przed dniem 1 stycznia 2014 do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczenie Wypadkowe zawartej przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant rozszerzony WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY

WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY WNIOSKO-POLISA NR WARIANT PODSTAWOWY Niniejszy dokument Wniosko-Polisy stanowi wniosek o zawarcie, oraz po złożeniu zgodnych oświadczeń Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego stanowi potwierdzenie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewna Ochrona stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-50 Łódź, ul. Gdańska 3 tel. 4 63 44 700, fax 4 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 000000575, NIP 554-00- 5- Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo