Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r."

Transkrypt

1 Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gmina Łącko Łącko 445 Łącko, dnia 18 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej EURO w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Gmina Łącko prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. I. Zamawiający: Gmina Łącko, Łącko 445 tel lub ; fax lub II. Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych,

2 obejmującej: 1.1. Otwarcie i prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko oraz rachunków niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, z możliwością rozszerzenia listy: 1) Urząd Gminy Łącko 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 3) Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 4) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku 5) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Jazowsku 6) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Łącku 7) Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zagorzynie 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku 10) Szkoła Podstawowa w Obidzy 11) Szkoła Podstawowa w Kiczni 12) Szkoła Podstawowa w Maszkowicach 13) Szkoła Podstawowa w Szczereżu 14) Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 15) Szkoła Muzyczna w Łącku 16) Przedszkole Samorządowe w Jazowsku 17) Samorządowe Przedszkole w Łącku 18) Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku 19) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 20) Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku Obsługą finansowo-księgową oraz kasową jednostek z poz. od 5 do 17 zajmuje się Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i wyżej wymienionych jednostek szacunkowa ilość: 35. Występuje stała tendencja wzrostowa. 1.2 W ramach obsługi bankowej zapewnienie w szczególności: a) prowadzenia rachunków złotowych i walutowych z kapitalizacją odsetek jedno miesięcznych, b) likwidację i otwarcie dowolnej liczby nowych rachunków bankowych złotowych i walutowych w krótkim czasie (2-3 dni), c) monitorowanie rachunku głównego i rachunków pomocniczych przez Zamawiającego poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie salda i wykazie operacji,

3 d) realizacja zleceń bezgotówkowych do godziny 16.00, za pomocą niezawodnego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego: - bezpieczeństwo i poufność transakcji, - dostęp do rachunków bankowych przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu, wczytywanie pakietu przelewów z pliku wyeksportowanego z systemu płacowego, - wgląd w formie elektronicznej do aktualnego salda i obrotów na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy Łącko, - internetowe łącze z serwerem banku, - możliwość realizacji przelewów elektronicznych do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - możliwość realizacji przelewów elektronicznych z poszczególnych rachunków bankowych bez dziennego limitu, - generowanie autoryzowanych wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej, które muszą być czytelne i przejrzyste i zawierać: sumę obrotów operacji dziennych z danego dnia, saldo początkowe i końcowe, opis operacji zawierający dane zapewniające identyfikację wpłaty i wpłacającego, takie jak numer pokwitowania, imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, tytuł wpłaty, kwota, data obciążenia rachunku wpłacającego. Pole tytułem musi zawierać pełną treść, którą podał wpłacający. Wyciąg musi zawierać datę dokonania operacji na rachunku bankowym oraz datę wygenerowania dokumentu. Numeracja stron wyciągu powinna zawierać numer kolejnej strony oraz ilość wszystkich stron wyciągu, - sporządzanie potwierdzenia wyciągów bankowych za dowolny okres, e) realizacja czeków gotówkowych, f) odbiór i dostarczanie gotówki do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. Wymieniona usługa będzie wymagana w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego. Szacunkowa częstotliwość odbioru i dostarczania gotówki w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego: - dla 4 jednostek organizacyjnych 3 razy w tygodniu wartość uśredniona, - dla pozostałych jednostek organizacyjnych 1 raz w tygodniu wartość uśredniona, przy czym dla jednostek oświatowych obsługę kasową prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku (jak wskazano w pkt 1.1) g) możliwość bezpłatnej zamiany banknotów na mniejsze nominały, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, h) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na rachunek bieżący budżetu gminy, i) kontakt telefoniczny dla wszystkich jednostek z wybraną osobą (pracownikiem banku) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do w sprawie obsługi, reklamacji i konsultacji oraz podjęcie interwencji najpóźniej do 2 dni roboczych, k) wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach bankowych. l) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat z tego tytułu.

4 1.3. Prowadzenie usług dodatkowych, a zwłaszcza: a) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku bieżącego na lokaty nocne i weekendowe (overnight) bez oddzielnych dyspozycji Zamawiającego w przypadku gdy oprocentowanie tych lokat jest wyższe niż na rachunku bieżącym. Średni osad na rachunku wynosi zł. b) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe (inne niż overnight) na podstawie odrębnie zawartych umów, z oprocentowaniem podlegającym negocjacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach, aniżeli w banku obsługującym, w przypadku przedstawienia korzystniejszej oferty lokowania. c) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych kompleksową obsługą budżetu gminy, przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez opłat i prowizji. Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty, prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV usługi bankowe III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

5 warunków udziału w postępowaniu. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1), 2) Formularz cenowy (załącznik Nr 2), 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy-prawo bankowe ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe lub innego równoważnego dokumentu, w przypadku banków państwowych pisemnego oświadczenia, że bank prowadzi działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów lub innego aktu prawnego). 6) Oświadczenie wykonawcy (załącznik Nr 3). 7) Projekt umowy. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1.Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest : Małgorzata Bochenek Skarbnik Gminy Łącko, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, tel , VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Kryteria oceny ofert zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1.1. Oferta, spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu Oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Kryteria oceny ofert stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalona punktację: punktacja 0-100

6 (100%=100 pkt.). 4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli: Nazwa Kryterium Waga Cena prowadzenia rachunku Oprocentowanie środków na rachunkach 75 pkt. 15 pkt. Oprocentowanie środków w ramach automatycznego inwestowania salda 10 pkt. Razem 100 pkt. 5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialnie przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Sposób oceny Nazwa Kryterium Cena prowadzenia rachunku Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Oprocentowanie środków w ramach automatycznego inwestowania salda Razem Wzór Cena najniższej oferty/cena badanej ofertyx75pkt=liczba pkt. Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem x15pkt=liczba pkt. Oprocentowanie badanej ofert/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem x10pkt=liczba pkt pkt pkt pkt pkt. 7. Wynik oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uznanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot

7 zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Łącko, Łącko 445, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. w terminie do dnia 27 marca 2013 r. do godz , otwarcie nastąpi w dniu 27 marca 2013 r. o godz X. Informacje dodatkowe. Informacje dotyczące dotychczasowej obsługi bankowej Gminy Łącko: Rok wykonane dochody (wg Rb-27S za 2012 rok): ,81 zł - wykonane wydatki (wg Rb-28S za 2012 rok): ,73 zł Rok planowane dochody (stan na ): ,00 zł - planowane wydatki (stan na ): ,00 zł XI. Załączniki. Załączniki składające się na integralną część zapytania: 1. Formularz ofertowy; 2. Formularz cenowy; 3. Oświadczenie wykonawcy.

8 Powiązane artykuły Wynik postępowania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Liczba odwiedzin: 31 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Łącko Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :47:28 Czas publikacji: :47:28 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo