Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie"

Transkrypt

1 ODN DAG Kalisz, Kalisz, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ODN DAG. Nazwa zadania: pn. Usługi prowadzenia szkoleń (usługa trenerska) z Treningu Umiejętności Interpersonalnych, Tutoringu, ICT Nowoczesne Technologie w Edukacji, Coachingu oraz Umiejętności Trenerskich w ramach projektu "KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Adres zamawiającego ul. Wrocławska 182 Kod Miejscowość Kalisz Telefon: (62) Faks: (62) adres strony internetowej adres poczty elektronicznej Godziny urzędowania: 8;00-15;00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: [o] Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie

2 zamawiającego (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182, pok. nr 14 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. [x] Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. [ ] Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi kwota za udostępnienie Specyfikacji oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z powiatów kaliskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, konińskiego, tureckiego, kolskiego oraz słupeckiego w ramach projektu "KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Szkolenia z Treningu Umiejętności Interpersonalnych, Tutoringu, Coachingu, muszą być realizowane przez dwóch trenerów pracujących w parze podczas każdych zajęć. 3. Przedmiotem zamówienia są szkolenia: A. Trening Umiejętności Interpersonalnych dla 9 grup po 40 godzin szkolenia x 2 trenerów łącznie 720 godzin szkoleniowych ( każda grupa liczy 16 uczestników razem 144 uczestników) B. ICT Nowoczesne Technologie w Edukacji dla 9 grup po 40 godzin szkolenia łącznie 360 godzin szkoleniowych ( każda grupa liczy 16 uczestników razem 144 uczestników) C. Tutoring dla 9 grup po 64 godzin szkolenia x 2 trenerów łącznie 1152 godziny szkoleniowych ( każda grupa liczy 16 uczestników razem 144 uczestników) D. Coaching dla 3 grup po 128 godzin szkoleniowych x 2 trenerów łącznie 768 godzin szkoleniowych ( każda grupa liczy 12 uczestników razem 36 uczestników) E. Umiejętności Trenerskie dla 3 grup po 120 godzin łącznie 360 godzin szkoleniowych ( każda grupa liczy 12 uczestników razem 36 uczestników) 4. Godzina szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zajęcia szkoleniowe powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć 5 Zamawiający zapewni zaplecze lokalowe wraz z dostępem do niezbędnego sprzętu. Zajęcia odbywać się będą w udostępnionych przez Zamawiającego salach.. 6.Szczegółowy przedmiot zamówienia określają załączniki od Nr 1 A do 1E SIWZ 7.Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji od Nr 1 do Nr 9 stanowią Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV : usługi szkoleniowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe VI. Termin wykonania zamówienia: VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, [o] 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. nr 200, poz. 1537, z póżn. Zmianami) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, [o] Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 30 usług szkoleniowych zgodnych lub zbliżonych z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie będzie oceniał usług poniżej wymaganej ilości. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, [o] Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -. Wykonawca musi wykazać się 4 osobami : psycholog i/ lub pedagog i/ lub terapeuta i /lub trener z ukończoną szkoła trenerską posiadającymi doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w wymiarze minimum 400 godzin, z czego przynajmniej dwie osoby muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu Treningu Umiejętności Interpersonalnych w wymiarze 160 godzin.( do załącznika 1A SIWZ) 2 Wykonawca musi wykazać się dwoma osobami: nauczyciel informatyk i/ lub inna specjalność nauczycielska posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ICT dla nauczycieli w wymiarze minimum 200 godzin każda ( do załącznika 1B SIWZ) 3. Wykonawca musi wykazać się 4 osobami : psycholog i/ lub pedagog i/ lub terapeuta i /lub trener z ukończoną szkoła trenerską posiadającymi doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w wymiarze minimum 400 godzin, z czego przynajmniej dwie osoby muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Tutoringu w wymiarze 128 godzin. ( do załącznika 1C do SIWZ) 4.Wykonawca zapewnia że w udział w szkoleniu każdej grupy weźmie przynajmniej jeden trener

4 posiadający co najmniej 128 godzin doświadczenia w szkoleniu z zakresu Tutoringu.( do załącznika 1C ) 5. Wykonawca musi wykazać się 4 osobami : pedagog i/lub trener z posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w wymiarze minimum 400 godzin, które dodatkowo posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tutoringu i/ lub coachingu.( do załącznia 1D do SIWZ) 6.Wykonawca zapewnia że w udział w szkoleniu każdej grupy weźmie przynajmniej jeden trener posiadający co najmniej 60 godzin doświadczenia w szkoleniu z zakresu tuto ringu i /lub coachingu.( do załącznika 1D do SIWZ) 7. Wykonawca musi wykazać się 2 osobami : pedagog i/lub trener z posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w wymiarze minimum 400 godzin, które dodatkowo posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do roli trenera w wymiarze 160 godzin.( do załącznika 1E do SIWZ) 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, [o] Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VIII. Informacja na temat wadium: [o] Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium, słownie: kwota wadium słownie IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Lp. Nazwa kryterium Waga 1 cena 60 2 kryterium merytoryczne 40

5 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: do godz. godz. 10:00 [o] w siedzibie zamawiającego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz Pokój nr 24 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz. godz. 10:30 [o] w siedzibie zamawiającego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz sala 26 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej umowa ramowa XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów informacje o dynamicznym systemie zakupów adres strony internetowej XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: [o] Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6 XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: [o] Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr Data zamieszczenia Dyrektor Jan Bartczak

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r

JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r SAMODZIELNY ^J^Y TAKUAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r NlP969-11-63-323 Pyskowice, 2011-09-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wrocław, dnia 2 grudnia 2011 r. Numer sprawy: SOSW.ZP. 272.1.2011 Nazwa zamówienia: Usługi dotyczące zarządzania projektem pn. : Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 03.12.2008r. 32/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Suwałki, 2 listopada 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DA.210.87.14

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DA.210.87.14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219915-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA SZKOLENIOWA : AutoCad, poziom podstawowy Numer ogłoszenia: 83126-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA klas IIII w Gminie Bartoszyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bartoszyce, 2013.01.14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OAII.271.1.2013 Nazwa zadania: Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ 1 z 5 2012-08-06 14:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: awf.gdansk.sisco.info/ Gdańsk: 61/0812/UN/UE - Przeprowadzenie szkolenia `Terapeuta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo