Kostrzyn nad Odrą, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015r."

Transkrypt

1 Kostrzyn nad Odrą, r. Nazwa i adres Zamawiającego MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a Kostrzyn nad Odrą tel.: fax.: Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. I. Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa dwóch odrębnych wież antenowych na obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Opis przedmiotu zamówienia dla obu obiektów: a. wieża kratownicowa o przekroju dowolnym, b. wysokość od poziomu terenu: 27m na UW ul. Prosta i 24m na UW przy ul. Granicznej, c. wyposażona w drabinę do wchodzenia oraz pomost roboczy, d. sygnał z anteny radiowej zamontowanej na wieży będzie przesyłany za pośrednictwem kabla UTP. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch wież antenowych w dwóch oddzielnych lokalizacjach: na Ujęciu Wody przy ul. Prostej, dz. nr 38 i na Ujęciu Wody przy ul. Granicznej, dz. nr 73/12 i 71/4, po 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, w tym: a. wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót po 1 egzemplarzu (wersja papierowa i elektroniczna) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, b. zaprojektowanie posadowienia na poziomie terenu, c. zaprojektowanie zamocowania urządzeń i anten radiowych maksymalne obciążenie 150kg (bez ciężaru osób obsługujących) d. zaprojektowanie instalacji odgromowej, e. załączenie części obliczeniowej i przyjętych schematów statycznych, 2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienia projektu na etapie koncepcji przez MZK Sp. z o.o.- Dział Automatyki i Utrzymania Ruchu, w szczególności w zakresie lokalizacji masztów. 3. Uzyskanie map do celów projektowych we własnym zakresie. 4. Uzyskanie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę u Starosty Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 5. Budowę obiektów z własnych materiałów, zgodnie z wykonanymi projektami, na które uzyskano pozwolenia na budowę, 6. Ustanowienie kierownika budowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego na oba zadania. 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów (o ile będzie wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowę). II. Inne istotne warunki zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie projektów w dwóch wariantach: I wariant zaadoptowanie projektów typowych II wariant wykonanie własnych, indywidualnych projektów. 2. Zamawiający nie określa materiału, z jakiego mają być wykonane wieże. Wykonawca w ofercie wskaże proponowane rozwiązanie materiałowe oraz określi koszty jego utrzymania w okresie 5 lat. 3. W ofercie należy wskazać wykonawcę projektu oraz wykonawcę robót budowlanych w zakresie obu obiektów. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

2 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wybudowane wieże przez okres min. 60 m-cy od daty wydania pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie będzie wymagane od daty podpisania protokołu odbioru. 6. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo zarówno w zakresie projektu jak i robót budowlanych. W ofercie należy zaznaczyć, który wykonawca będzie pełnił rolę Generalnego Wykonawcy. Za prace zrealizowane przez podwykonawców w pełni odpowiada Generalny Wykonawca. 7. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej projektanta na sumę ubezpieczenia min zł oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót budowlanych na sumę ubezpieczenia min zł w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, w obu przypadkach. 8. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych systemem jedna po drugiej, tym samym Wykonawca przedstawi harmonogram prac projektowo-budowlanych, który będzie załącznikiem do oferty. 9. Zamawiający wybierze ofertę na komplet prac, tj. na projekt i budowę obu obiektów łącznie. 10. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. 11. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. 12. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu. 13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 14. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. 15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami PN i EN stosownie do przedmiotu zamówienia. 16. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo odbiorczy. 17. Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza płatność częściową po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie będzie wymagane po podpisaniu odbioru końcowego. 18. Wskazane jest, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów, na których mają stanąć obiekty. Na potwierdzenie dokonania wizji Wykonawca załączy do oferty poświadczenie zgodnie z załącznikiem. 19. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie z dopuszczeniem faksu i poczty elektronicznej. 20. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie związania ofertą. 21. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty wykonania prac określonych pkt. I ppkt 1 do Osobą upoważnioną do potwierdzenia odbycia wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Paweł Suroń tel III. Termin realizacji: Pożądany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia łącznie dla dwóch obiektów r. (dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie będzie wymagane data podpisania protokołu odbioru robót). IV. Warunki stawiane Wykonawcom: Zamawiający wymaga, aby o zamówienie wystąpili tylko Ci Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: W zakresie projektowania: Wykazali się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej trzech projektów wież antenowych o wysokości z przedziału 20-30m.n.p.m. ( referencje, protokoły odbioru itp.) Posiadali opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej projektanta na sumę ubezpieczenia min zł w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej W zakresie wykonawstwa: Wykazali się wybudowaniem w okresie ostatnich dziesięciu lat, co najmniej pięciu wież antenowych aluminiowych lub stalowych o wysokości z przedziału 20-30m.n.p.m. ( referencje, protokoły odbioru itp.) Posiadali opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót budowlanych na sumę ubezpieczenia min zł w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej V. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze zamawiający będzie kierował się materiałem przewidzianym do wykonania dzieła i rodzajem wariantu projektowego. 1) Cena 90%

3 Punktacja będzie wyliczana za pomocą następującego wzoru Cmin C= x 90 pkt Cbad Gdzie: C - całkowita liczba punków w kryterium cena, Cmin cena minimalna zaoferowana w przetargu, stanowiąca cenę łączną za projekty i wykonanie, Cbad, cena oferty badanej, stanowiąca j.w. 2) Termin wykonania 10% Zamawiający przyzna 5 pkt. za każde 14 dni krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do pożądanego, ale nie więcej niż 10pkt. W przypadku kiedy termin nie będzie krótszy o pełne 14 dni Zamawiający przyzna 0 punktów. Zamawiający obliczy terminy jako liczby dni od dnia złożenia oferty do końca terminu realizacji (pkt.iii). T 1 + T 2 T= Ostateczna punktacja będzie liczona ze wzoru: P = T + C W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. Sposób przygotowania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu OFERTA. 2. Oferta powinna zawierać: a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1) b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2) c. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez wykonawcę (za zgodność z oryginałem) d. uprawnienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów (projektanta i kierownika budowy) e. harmonogram czasowy prac projektowo-budowlanych łączny dla obu obiektów. f. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat projektów wież antenowych wraz z podaniem danych technicznych i miejsca usytuowania. g. wykaz wybudowanych w okresie ostatnich dziesięciu lat wież antenowych wraz z podaniem danych technicznych i miejsca usytuowania. h. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie każdego z zamówień z punktu f i g. i. polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC (projektant i wykonawca robót budowlanych) 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Ceny należy podać w PLN (netto). VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać faksem, drogą elektroniczną lub pocztą, w terminie do dnia r., do godz Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem należy niezwłocznie dosłać w oryginale. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Borowska tel , pon. - piąt. w godzinach od 7 00 do 15 00, natomiast w sprawach merytorycznych obowiązuje forma pisemna. Załączniki: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Wzór umowy załącznik nr 2 3. Poświadczenie dokonania wizji lokalnej załącznik nr 3

4 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, Kostrzyn nad Odrą OFERTA Wykonawca projektu Adres:... Adres poczty elektronicznej:... Nr. telefonu: nr. faksu Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty:. Wykonawca robót budowlanych Adres:... Adres poczty elektronicznej:... Nr. telefonu: nr. faksu Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty:. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na: Zaprojektowanie i wykonanie wież antenowych na obiektach MZK Sp. z o.o. wg cen netto przedstawionych w tabeli. zadanie Projekt wariant I Zadanie 1 - Wieża na UW ul. Prosta Cena netto /zł/ Zadanie 2 - Wieża na UW ul. Graniczna Cena netto /zł/ Łącznie Cena netto /zł Projekt wariant II Budowa w wariancie I Budowa w wariancie II Razem w wariancie I Razem w wariancie II 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń a także zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że zrealizujemy niniejsze zamówienie w terminie maks. do zadanie 1.. r., zadanie 2 r. 3. Udzielamy gwarancji na wybudowane obiekty przez okres.. m-cy (min. 60) od daty wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (a jeśli nie będzie wymagana od daty odbioru końcowego). 4. Oświadczamy, że rolę Generalnego Wykonawcy pełni. 5. Oferta przedstawia rozwiązania z użyciem (materiał: stal/aluminium) Koszty utrzymania obu wież w okresie 5 lat (wskazać częstotliwość i rodzaj prowadzonych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz ich koszty)

5 7. Wskazujemy jako głównego projektanta osobę..... posiadającego uprawnienia nr.. w zakresie.. 8. Wskazujemy jako kierownika budowy osobę..... posiadającego uprawnienia nr.. w zakresie.. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni 10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy. 11. Przyjmujemy warunki płatności: przelew płatny 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 12. Oświadczamy, że zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia... (data, miejscowość) (podpis)

6 UMOWA NR.../ WZÓR / załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz z późn.zm.), pomiędzy: Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS , NIP: , REGON: reprezentowanymi przez mgr inż. Olgierda Kłaptocza Prezesa Zarządu zwanymi dalej Zamawiającym a... z siedzibą w.. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS... NIP:.., REGON:.... reprezentowana przez: 1.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa dwóch odrębnych wież antenowych na obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Opis przedmiotu zamówienia dla obu obiektów: a. wieża kratownicowa o przekroju dowolnym, b. wysokość: 27m i 24m, od poziomu terenu, c. wyposażona na jednej ze ścian w drabinę do wchodzenia oraz pomost roboczy d. sygnał z anteny radiowej zamontowanej na wieży będzie przesyłany za pośrednictwem kabla UTP. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch wież antenowych w dwóch oddzielnych lokalizacjach: na Ujęciu Wody przy ul. Prostej, dz. nr 38 (zadanie nr 1) i na Ujęciu Wody przy ul. Granicznej, dz. nr 73/12 i 71/4 (zadanie nr 2), po 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, w tym: a. wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót po 1 egzemplarzu (wersja papierowa i elektroniczna) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, b. zaprojektowanie posadowienia na poziomie terenu, c. zaprojektowanie zamocowania urządzeń i anten radiowych maksymalne obciążenie 150kg (bez ciężaru osób obsługujących) d. zaprojektowanie instalacji odgromowej, e. załączenie części obliczeniowej i przyjętych schematów statycznych, 2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienia projektu na etapie koncepcji przez MZK Sp. z o.o.- Dział Automatyki i Utrzymania Ruchu, w szczególności w zakresie lokalizacji masztów. 3. Uzyskanie map do celów projektowych we własnym zakresie. 4. Uzyskanie dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę u Starosty Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 5. Budowę obiektów zgodnie z wykonanymi projektami, na które uzyskano pozwolenia na budowę, 6. Ustanowienie kierownika budowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego na oba zadania. 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów ( o ile będzie wymagana w pozwoleniu na budowę). 2 Termin realizacji zamówienia zadanie 1:. r., zadanie 2:.. r. 3

7 Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia. r. oraz oferta Wykonawcy z dnia.. r Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i zawiera wszelkie koszty prac, uzgodnień, pozyskania dokumentów i map, pozwolenia na budowę oraz ewentualnego nadzoru autorskiego, zakupu i dostawy niezbędnych materiałów, wykonania wszelkich robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. Ustalono wynagrodzenie netto w wysokości: Za zadanie nr 1 wieża antenowa na Ujęciu Wody przy ul. Prostej a. za projekt zł. słownie:. b. za roboty budowlane. zł. słownie:. c. łącznie zł. słownie:. Za zadanie nr 2 wieża antenowa na Ujęciu Wody przy ul. Granicznej d. za projekt zł. słownie:. e. za roboty budowlane. zł. słownie:. f. łącznie zł. słownie:. g. Razem za oba zadania. zł., słownie:... należny podatek Vat 23% w kwocie..zł, razem brutto...zł. 5 Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego Przekazanie Wykonawcy projektu odpowiednich pełnomocnictw do występowania przed organami administracji publicznej Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych Zapewnienie bieżącego i niezbędnego dla poprawności prowadzonych robót nadzoru inwestorskiego Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 2. Obowiązki Wykonawcy Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, a po wykonaniu robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie Kompleksowa obsługa geodezyjna przedmiotu umowy od wykonania mapy do celów projektowych do sporządzenia mapy powykonawczej po zakończeniu robót Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i BHP Współpraca z Zamawiającym za pośrednictwem uprawnionych osób Ustanowienie Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń Począwszy od dnia przejęcia frontu robót przejęcie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy oraz osób trzecich nielegalnie przebywających w miejscu robót oraz ewentualne naprawienie szkody Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz pozbywanie się zgodnie z prawem wszelkich odpadów i poniesienie związanych z tym kosztów Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

8 2.12. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 7 dni od dokonania odbioru końcowego Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać atesty i certyfikaty na użyte materiały, dopuszczające do ich stosowania w budownictwie, które przekaże Zamawiającemu przy odbiorze Nadzór ze strony Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie:. 2. Kierownikiem prac projektowych będzie:., posiadający uprawnienia w specjalności nr uprawnień 3. Kierownikiem budowy będzie:., posiadający uprawnienia w specjalności nr uprawnień 1. Zapłata należności o której mowa 4 zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność za poszczególne zadania może nastąpić odrębnie po zrealizowaniu każdego z nich. 2. Strony dopuszczają płatności częściowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 3. Faktury należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, Kostrzyn nad Odrą, NIP Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru robót dla każdego zadania odrębnie, podpisany przez obie strony. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane przez niego prace, aż do dnia upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane przez okres m-cy od daty wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeśli nie będzie wymagane - od daty odbioru końcowego. 4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 5. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji: usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie w momencie odbioru i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów niezbędnych dla zachowania gwarancji a tym samym usunięcia wad i usterek, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, a wad szczególnie niebezpiecznych - w ciągu 24 godzin. 7. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zmawiającego. Zamawiający może wyznaczyć nowy termin. 8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązania się z terminów wskazanych w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 9. W czasie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: a/ jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości, b/ jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem odstąpić od umowy, żądać zwrotu wynagrodzenia oraz naprawienia szkody albo żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia Wykonawca winien telefonicznie, a następnie pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac. 2. Jeżeli takie opóźnienie (w stosunku do przyjętego terminu realizacji projektu) nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia, o jego skutkach oraz czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania prac. 3. Zamawiający biorąc pod uwagę przyczynę opóźnienia może ustalić nowy termin wykonania zamówienia. 4.Termin zakończenia ulegnie przesunięciu w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego o czas uzgodnień z Zamawiającym ponad 2 tygodnie Strony ustalają, że formą odszkodowania za nie wywiązanie się z warunków umowy będą kary umowne. 2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

9 a/ Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w wysokości 30% wartości netto określonej w 4 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b/ Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy: - za opóźnienia w wykonaniu robót w wysokości 0,2% wartości netto określonej w 4 za każdy dzień opóźnienia, odrębnie dla wartości każdego zadania. - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wartości netto określonej w 4, c/ Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 3. Wysokość kar należy liczyć odpowiednio do zawinionego zakresu, tj. oddzielnie dla prac projektowych i robót budowlanych. 10 Zmiana ustalonych w niniejszej umowie zapisów może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu za zgodą obu stron. 11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 12 Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

10 Pieczątka Wykonawcy.. Niniejszym poświadczam przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Ujęcie Wody przy ul. Prostej Data. Podpis... Niniejszym poświadczam przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Ujęcie Wody przy ul. Granicznej Data. Podpis...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn tel. (058) 691 76 20, fax (058) 682 88 28 http: //eksploatator.pl, e-mail: biuro@eksploatator.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową )

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (dalej zwana Umową ) zawarta w.... 2014 r. pomiędzy: ABCD sp. z o.o. z siedzibą w., przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo