Kobiety aktywne zawodowo.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kobiety aktywne zawodowo."

Transkrypt

1 Kobiety aktywne zawodowo. Warszawa, 10 maja 2011 r. Spis treści: Przykłady rozwiązań w miastach europejskich. Zuzanna Brzozowska str Ramy prawne. Aleksandra Boniuszko-Iwanczuk str Warszawianki na rynku pracy. Iwona Murawska str

2 Przykłady rozwiązań w miastach europejskich. Zuzanna Brzozowska Instytut Statystyki i Demografii SGH Wstęp Niniejsze opracowanie jest pierwszą z czterech części cyklu Warszawa dla kobiet, inicjującego prace nad warszawskim programem o tej samej nazwie. Ma ono na celu przedstawienie sprawdzonych sposobów wspierania kobiet na rynku pracy wzorców, z których Warszawa mogłaby czerpać. Dlatego teŝ prezentowane rozwiązania mają głównie charakter lokalny, samorządowy, nie zaś krajowy. Dwa pierwsze rozdziały opracowania, Gender Mainstreaming, czyli polityka równości płci i Wydziały ds. kobiet w urzędach miast, nie dotyczą bezpośrednio rynku pracy, lecz mają charakter ogólny przedstawiają ideologiczne i instytucjonalne ramy wspierania kobiet; takŝe podrozdział Miejskie strategie promocji równouprawnienia (nie tylko na rynku pracy) nie skupia się wyłącznie na rynku pracy. W następnych rozdziałach opisane są formy pomocy kobietom na rynku pracy, udzielanej przez miejskie władze. Przykłady pochodzą z europejskich metropolii i duŝych miast, zarówno z krajów o wysokiej stopie zatrudnienia wśród kobiet, jak i z krajów starających się zwiększyć niską aktywność kobiet na rynku pracy: z Austrii (Wiedeń), Danii (Kopenhaga), z Hiszpanii (Barcelona, Madryd), z Irlandii (Dublin), z Niemiec (Berlin, Bielefeld, Monachium, Stuttgart), z Polski (Białystok, Gdańsk, Lublin, Poznań) ze Szwajcarii (Zurych), z Wielkiej Brytanii (Edynburg, Liverpool, Londyn). Wiele uwagi poświęcono miastom niemieckim (zwłaszcza Berlinowi i 300-tysięcznemu Bielefeld), poniewaŝ prowadzą one bardzo aktywną politykę wspierania kobiet (nie tylko na rynku pracy) w kraju z jednej strony konserwatywnym, z silnie zakorzenionym modelem pracującego męŝa i niepracującej lub pracującej na niepełnym etacie Ŝony, z drugiej zaś długoletnim doświadczeniem realnego socjalizmu. DuŜo przykładów pochodzi takŝe z Wiednia, który na poziomie lokalnym realizuje przyjazną kobietom politykę państwa. KaŜdemu opisywanemu działaniu towarzyszy przypis z adresem strony internetowej, na której moŝna znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Gender Mainstreaming, czyli polityka równości płci Początek polityce równości płci (gender mainstreaming) na arenie międzynarodowej dała IV Światowa Konferencja ONZ w sprawach Kobiet, odbywająca się w 1995 r. w Pekinie. W końcowym dokumencie konferencji, tzw. Platformie działania, 189 państw-sygnatariuszy zgodziło się, co do tego, Ŝe: prawa kobiet są prawami człowieka, 2

3 sprawiedliwe relacje między płciami są podstawowym warunkiem zrównowaŝonego społecznie i ekologicznie rozwoju, a takŝe nieodłącznym elementem demokracji, wszystkie kraje powinny prowadzić systematyczną politykę na rzecz kobiet i równości płci. Dzięki Platformie działania problematyka równości płci weszła do głównego nurtu polityki. Dokument zobowiązywał sygnatariuszy do stworzenia krajowych strategii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i ogólnokrajowych instytucji czuwających nad realizacją tych strategii. O ile wprowadzenie stosownych zapisów prawnych nie nastręczało problemów, o tyle ich realizacja napotykała (i nadal napotyka) wiele trudności. Na poziomie Unii Europejskiej zintensyfikowano wysiłki w kierunku wdraŝania polityki równości płci w połowie lat 90., po przystąpieniu do Wspólnoty trzech państw przyjaznych kobietom Austrii, Finlandii i Szwecji. Zasadę równości szans kobiet i męŝczyzn zaczęto stosować jako jedno z kryteriów przyznawania dotacji unijnych, a w 1997 r. strategię polityki równości płci zapisano w Traktacie Amsterdamskim, dzięki czemu stała się ona jednym z wiąŝących zadań państw członkowskich, realizowanym we wszystkich obszarach polityki UE. Jako Ŝe zapis nie ma formy dyrektywy, stopień jego realizacji w poszczególnych państwach członkowskich zaleŝy przede wszystkim od kultury społeczeństwa, kultury politycznej i nacisku opinii społecznej. Prymusami we wdraŝaniu działań prorównościowych są te państwa, które otwarcie mówią o istniejących u nich nierównościach płci, publikują dane na ten temat, strategie działania i raporty ewaluacyjne. Otwartość tę i aktywność widać zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. W 2006 r. Europa uczyniła następny krok w kierunku skutecznego wdraŝania polityki równości płci Rada Europejskich Gmin i Regionów (Council of European Municipalities and Regions CEMR) uchwaliła Europejską Kartę Równouprawnienia Kobiet i MęŜczyzn na Poziomie Lokalnym (The Charter for Equality of Women and Men in Local Life) 1. Celem Karty jest realizacja zasad równouprawnienia na poziomie lokalnym poprzez m.in.: promowanie udziału kobiet w lokalnej polityce, prowadzenie przyjaznej kobietom polityki zatrudnienia w instytucjach publicznych, dostępność usług odciąŝających kobiety (instytucje opieki nad dziećmi, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi) rozwiązania podnoszące jakość Ŝycia kobiet (bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, sprawnie działający transport publiczny, oferta kulturalna i sportowa). 1 Dostępna np. na stronach internetowych Wiednia: 3

4 Dotychczas Kartę podpisało 1045 gmin i regionów z prawie wszystkich krajów Wspólnoty (poza Bułgarią, Estonią, Irlandią i Litwą) oraz z Mołdawii, Norwegii, Serbii i Szwajcarii. W Polsce sygnatariuszem Karty jest Nysa 2. Więcej na temat gender mainstreaming moŝna znaleźć w polskojęzycznej publikacji Fundacji Heinricha Bölla Gender Mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał? pod adresem a takŝe na stronach Komisji Europejskiej, gdzie zamieszczona jest m.in. strategia na lata : Adres CEMR to: Wydziały ds. kobiet w urzędach miast Wydziały, biura czy departamenty ds. kobiet lub równouprawnienia kobiet i męŝczyzn działają w wielu europejskich miastach. Mają one na ogół swoją własną zakładkę (podstronę) na stronach internetowych urzędów miast. Do zakresu ich działań naleŝy m.in: czuwanie nad realizacją polityki równościowej (interwencje w przypadku łamania jej postanowień, pomoc prawna kobietom w przypadku łamania prawa), poradnictwo dla kobiet zawodowe, psychologiczne, prawne, lobbowanie na rzecz przyjaznych kobietom rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, promowanie działań słuŝących równouprawnieniu (organizowanie akcji i kampanii społecznych, przyznawanie nagród), organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń (zawodowych, psychologicznych, związanych ze sprawnością fizyczną, np. kursów samoobrony). W duŝych miastach dobrze zorganizowane biura ds. kobiet mają swoje rejonowe (dzielnicowe) przedstawicielstwa. I tak w 3,5-milionowym Berlinie istnieje 12 rejonowych przedstawicielstw rzecznika ds. równouprawnienia w zakładce Gleichstellung ( Równouprawnienie ) na stronie internetowej miasta bez trudu moŝna znaleźć adresy ich siedzib, adresy mailowe, numery telefonów oraz dane osobowe lokalnych rzeczniczek 3. W niewiele mniejszym Madrycie (3,3 mln mieszkańców) działa 21 przedstawicielstw Biura ds. Równości Szans 4. W Wiedniu (1,7 mln 2 Lista sygnatariuszy dostępna pod adresem: Oportunidades?vgnextfmt=default&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 4

5 mieszkańców) działa ok. 130 przedstawicielek rzeczniczek ds. równouprawnienia, do których zadań na poziomie lokalnym naleŝy: nadzór nad realizacją wiedeńskiego prawa o równouprawnieniu 5 w róŝnych dziedzinach (np. w sferze biurokratycznej, socjalnej, opieki zdrowotnej), doradztwo i wsparcie, udzielanie informacji na temat przepisów prawnych i moŝliwości działania w ich ramach, przekazywanie informacji na temat działań Biura ds. Równości Szans, wymiana między sobą informacji i doświadczeń (obowiązek wspólnych spotkań przedstawicielek, co najmniej raz na kwartał), doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych (poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Równości Szans). Istnieje takŝe Wydział ds. Kobiet Urzędu Miasta. Z kolei na stronach 300-tysięcznego Bielefeld (Nadrenia-Westfalia) podany jest m.in. link do strony zawierającej dane teleadresowe wszystkich lokalnych (okręgowych, miejskich i gminnych) biur ds. równouprawnienia w całym landzie 6. Równouprawnienie na rynku pracy Sytuacja statystycznej kobiety na rynku pracy jest trudniejsza niŝ statystycznego męŝczyzny kobiety na ogół pracują w gorzej płatnych sektorach rynku pracy, na niŝszych stanowiskach, na gorszych warunkach; trudniej teŝ im znaleźć pracę. Dlatego wiele miast europejskich, głównie poprzez wydziały ds. kobiet lub równouprawnienia, podejmuje działania na rzecz równouprawnienia kobiet i męŝczyzn na rynku pracy. Do działań tych naleŝą: 1. akcje i kampanie promujące równouprawnienie na rynku pracy, 2. badania i publikacje informacyjne (i nie tylko) dla kobiet, 3. miejskie strategie promocji równouprawnienia, 4. realizacja polityki równouprawnienia w urzędzie miasta. 1. Akcje i kampanie W większości miast niemieckich obchodzony jest niemiecki Dzień równej płacy (Equal Pay Day) 7, mający zwrócić uwagę na nierówne płace kobiet i męŝczyzn. Przypada on w drugiej połowie marca w tygodniu, w którym przeciętna kobieta, zarabiająca ponad 20% mniej niŝ męŝczyzna, osiąga taki dochód, jak przeciętny męŝczyzna pracujący od

6 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku. Innymi słowy, statystyczna kobieta zarabia w 15,5 miesiąca tyle, ile męŝczyzna w 12 miesięcy. Inną formą wspierania równouprawnienia na rynku pracy stosowaną w Niemczech jest zachęcanie kobiet do startowania w wyborach komunalnych (odpowiednik polskich wyborów władz gminy). W ramach kampanii programu Frauen Macht Kommune ( Kobiety Władza Gmina ) 8 prowadzonej w latach organizowano na poziomie lokalnym spotkania z paniami-politykami, działaczkami samorządowymi, a takŝe warsztaty dla kobiet słuŝące odkrywaniu i rozwijaniu swoich mocnych stron, przydatnych w Ŝyciu politycznym, takŝe na lokalnym szczeblu. Promowaniu równouprawnienia kobiet i męŝczyzn na rynku pracy słuŝy takŝe berlińska kampania Więcej kobiet do rad nadzorczych (Mehr Frauen in die Aufsichtsräte), zapoczątkowana w kwietniu 2010 r. konferencją z udziałem polityków i naukowców. Pomysłodawcy kampanii za przykład stawiają Norwegię, w której od 2008 r. prawo gwarantuje kobietom 40% miejsc w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Z kolei biuro Urzędu Miasta w Wiedniu, odpowiedzialne za gender mainstreaming, skierowało swoją najnowszą akcję do pracowników magistratu. Pod hasłem śadnych wymówek! (Keine Ausreden!) 9 uwraŝliwia urzędników na równouprawnienie płci. Zwraca się im uwagę m.in. na to, by: uŝywany język uwzględniał zarówno formy męskie, jak i Ŝeńskie (dotyczy to formularzy, pism, tekstów zamieszczanych w intranecie, a takŝe wykonywanych przez firmy zewnętrzne plakatów, filmów i wszelkich imprez), wszelkie dane analizować w podziale na kobiety i męŝczyzn, analizować dostępność usług Urzędu Miasta dla kobiet i męŝczyzn (usługi powinny być dostępne w równym stopniu dla obu płci), obie płcie były w równym stopniu włączane w podejmowanie decyzji w grupach roboczych, zespołach projektowych, komisjach czy radach udział kobiet i męŝczyzn powinien być podobny. 2. Badania i publikacje informacyjne (nie tylko) dla kobiet W Wiedniu od 1999 r. realizowane jest co roku badanie poświęcone wiedeńskim kobietom i dziewczętom, tzw. Barometr kobiet i Barometr dziewcząt (Frauenbarometer i Mädchenbarometer), którego część ma postać ankiety telefonicznej, a część zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. fokusów). Badanie dotyczy jakości Ŝycia mieszkanek Wiednia ich sytuacji na rynku pracy, poczucia bezpieczeństwa, obciąŝenia pracami domowymi

7 Wszystkie Barometry moŝna znaleźć na miejskiej stronie internetowej, tak jak i inne publikacje Wydziału ds. Kobiet dotyczące m.in. rynku pracy, polityki równouprawnienia, przemocy wobec kobiet czy stereotypów związanych z płcią 10. Biuro ds. równouprawnienia w Bielefeld wydało Niezbędnik kobiecy (Frauenhandbuch) 11 zawierający dane instytucji działających na rzecz kobiet w takich branŝach jak rynek pracy, bezrobocie, kształcenie ustawiczne, przemoc, samopomoc, poradnictwo i zdrowie, społeczeństwo, kultura i kościół. Podobny Niezbędnik wydało takŝe Biuro ds. Równouprawnienia w Monachium 12. TakŜe na oficjalnych stronach internetowych Berlina bez trudu moŝna znaleźć publikacje na temat m.in. sytuacji kobiet w stolicy, uŝywania przez urzędników miejskich sprawiedliwego płciowo języka czy wyrównywania szans w berlińskiej gospodarce 13. Biuro ds. Równouprawnienia w Zurychu zleciło analizę zuryskich płac w sektorze prywatnym 14, z której wynika m.in., Ŝe w 2008 r. kobiety zarabiały średnio o 28% mniej niŝ męŝczyźni. Opracowanie moŝna bezpłatnie pobrać ze strony internetowej, moŝna teŝ zamówić formę papierową. Na stronach madryckiego Biura ds. Równości Szans moŝna znaleźć (i pobrać) dwa opracowania dotyczące kobiet na rynku pracy. Jedno, Zeszyty pracy (Cuadernos de trabajo) 15, to zbiór diagnoz i propozycji rozwiązań dotyczących róŝnych aspektów sytuacji kobiet w prywatnym sektorze rynku pracy polityki równości w firmach, równości w czasach kryzysu czy wskaźników równości. Drugim jest szczegółowy raport z badania poświęconego postrzeganiu nierówności ze względu na płeć na rynku pracy, przeprowadzonego pod koniec 2008 r. wśród mieszkańców Madrytu, a zleconego przez Urząd Miasta Cuadernos-de- Trabajo?vgnextfmt=default&vgnextoid=11b496298cc44210VgnVCM c205a0aRCRD&vgnextchannel=b4d2adb6fc3d8010VgnVCM dc0ca8c0RCRD&pk= dc0ca8c0rcrd&pk=

8 3. Miejskie strategie promocji równouprawnienia (nie tylko na rynku pracy) Wiedeń przygotował Plan działania na rzecz równouprawnienia na lata Jego celem jest upowszechnienie idei równouprawnienia, jeszcze głębsze jej zakorzenienie w inicjatywach Urzędu Miasta i wśród jego pracowników oraz koordynacja dotychczasowych działań nie tylko w sferze rynku pracy ( Praca, zatrudnienie i gospodarka ), ale takŝe w innych obszarach: Wykształcenie, Zdrowie i bezpieczeństwo socjalne, Równy dostęp do publicznych usług, Ochrona przed przemocą, Walka ze stereotypami ról i Wspieranie równouprawnienia w Urzędzie Miasta. Dla kaŝdego obszaru zdefiniowano cele, jakie Miasto chce osiągnąć, wskaźniki osiągnięcia tych celów oraz przykłady działań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów. Departament ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet rządu berlińskiego (władze na poziomie landu, jako Ŝe Berlin jest miastem-landem) opracował Ramowy program równouprawnienia na lata Przedstawia on cele i działania (wraz z odpowiedzialnymi za ich realizację departamentami rządu) dotyczące: wykształcenia (opieka przedszkolna i szkolnictwo podstawowe, edukacja pozaszkolna, szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne, szkolnictwo wyŝsze), zatrudnienia zabezpieczającego byt (polityka gospodarcza, polityka rynku pracy, równouprawnienie kobiet w sektorze publicznym, łączenie rodziny i pracy zawodowej), demografii (usługi opiekuńcze dla starszych, miasto bez barier), sprawiedliwości społecznej (kobiety samotnie wychowujące dzieci, kobiety starsze, lesbijki, kobiety niepełnosprawne, przemoc wobec kobiet, zdrowie) i integracji (migranci). Swój plan działań wspierających równouprawnienie kobiet i męŝczyzn przygotowuje takŝe Stuttgart 19. Plan równouprawnienia został uchwalony równieŝ przez Zurych 20. Dzieli on działania, potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów, na: juŝ wdroŝone, juŝ wdroŝone, ale wymagające rozbudowania oraz jeszcze nieobecne. Cele wyznaczone przez Miasto dotyczą: zbierania i analizowania danych dotyczących sytuacji kobiet i męŝczyzn w mieście, rynku pracy, wybierania zawodu w sposób wolny od stereotypów płci, przemocy domowej, sytuacji kobiet-migrantów i dyskryminacji ze względu na płeć. Miasto określa teŝ siebie, jako pracodawcę postępowego, wspierającego równouprawnienie płci i przyjaznego rodzinie, co przejawia się w: promowaniu i wspieraniu zatrudnienia kobiet (zwłaszcza matek) w niepełnym wymiarze, dąŝeniu do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych, pdf 8

9 gwarancjach równych płac dla kobiet i męŝczyzn, wspieraniu rozwoju zawodowego imigrantek (kursy językowe dla zatrudnionych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe). Londyn opublikował w 2010 r. wstępną wersję Gender Equality Scheme, przeznaczoną do konsultacji społecznych (z których raport takŝe moŝna znaleźć na stronie internetowej) 21. Program jest firmowany przez burmistrza Londynu, zawiera cele i opis działań, za pomocą, których zamierza się je osiągnąć, wskaźniki osiągnięcia celów, a takŝe opis juŝ podjętych działań. Całość zaprezentowana jest w przyjaznej formie graficznej, w wersji pełnej oraz skróconej i językowo uproszczonej (easy read version). Madryt ma nie tylko strategię równości szans kobiet i męŝczyzn na lata , ale takŝe program operacyjny na rok Strategia przedstawia pokrótce sytuację kobiet męŝczyzn w Madrycie, cele (w podziale na cele dotyczące samego Urzędu Miasta i cele dotyczące mieszkańców Madrytu) oraz ogólnie opisane narzędzia realizacji celów i ewaluacji. W programie operacyjnym natomiast znajdują się dokładnie zdefiniowane cele, działania, wskaźniki i czas ich realizacji. 4. Realizacja polityki równouprawnienia w urzędzie miasta W Wiedniu Urząd Miasta w róŝnych swych komórkach zatrudnia w sumie 77 tys. osób, w tym ponad 43 tys. kobiet. Od 1996 r. Urząd Miasta jako pracodawcę obowiązuje Wiedeńskie prawo o równouprawnieniu kobiet i męŝczyzn 23, którego naruszenie moŝna zgłosić pracownikom Biura ds. Równouprawnienia, co moŝe skończyć się postępowaniem dyscyplinarnym wobec urzędnika łamiącego prawo. Na stronie internetowej Urzędu Miasta 24 bez trudu moŝna znaleźć porady nt. sposobu postępowania w przypadku zarówno poczucia bycia dyskryminowanym, jak i podejrzenia o dyskryminację. Zagwarantowane prawnie równouprawnienie Miasto realizuje na róŝne sposoby: na rozmowy o pracę są zapraszane w charakterze obserwatorów przedstawicielki Biura ds. Równouprawnienia; Oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-de-la-ciudad-de-Madrid ?vgnextfmt=default&vgnextoid= b6c1ac210VgnVCM c205a0aRCRD&vgnextchannel=6e1d9ad016e07010VgnVCM dc0ca8c0RCRD

10 w ramach równouprawnienia językowego w nazwach stanowisk stosuje się Ŝeńskie formy, jeśli stanowisko piastuje kobieta; takŝe wszelkie pisma czy tablice informacyjne uwzględniają formy Ŝeńskie adresatów i nazw stanowisk; od 2006 r. wśród pracowników Magistratu przyznawana jest nagroda za wspieranie kobiet (Frauenförderungspreis); w intranecie zamieszczane są filmy promujące zasady równouprawnienia i o nich przypominające. TakŜe urząd miejski w Stuttgarcie mówi o sobie, jako o pracodawcy przestrzegającym zasad równouprawnienia bierze pod uwagę zachowanie stosowanych proporcji między kobietami i męŝczyznami przy zatrudnianiu nowych pracowników, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, pomaga kobietom w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka (praca w niepełnym wymiarze, telepraca), wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji i kształcenie się pracownic, zwalcza takŝe dyskryminację i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Doradztwo zawodowe Kobiety częściej niŝ męŝczyźni pracują w zawodach i w branŝach niskopłatnych. Znacznie częściej teŝ karierę zawodową utrudnia im Ŝycie rodzinne, zwłaszcza opieka nad dziećmi i osobami starszymi (więcej na ten temat znajduje się w części Rodzina i praca zawodowa ). Dlatego władze wielu miast europejskich pomagają kobietom w przekwalifikowywaniu się, dokształcaniu, a nastolatki zachęcają do wyboru dobrze płatnych zawodów. Działania te mają na ogół formę: 1. akcji i kampanii, 2. publikacji i internetowych stron informacyjnych, 3. warsztatów, szkoleń i praktyk. 1. Akcje i kampanie W całych Niemczech od 2001 r. w trzeci czwartek kwietnia obchodzony jest tzw. Girls Day 25, czyli dzień otwartych drzwi w miejscach pracy nietypowych dla kobiet, np. w zawodach technicznych, rzemieślniczych, związanych z branŝą IT czy naukami przyrodniczymi. Mogą w nim brać udział uczennice od 5 klasy wzwyŝ (są w tym dniu zwolnione z zajęć szkolnych). Partnerami akcji są m.in.: Ministerstwo Nauki i Badań, Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i MłodzieŜy, Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych, Zrzeszenie Stowarzyszeń Niemieckich Pracodawców, Związek Niemieckiego Przemysłu, Centralne Zrzeszenie Rzemiosła Niemieckiego, szkoły wyŝsze

11 i instytucje badawcze. Szczegółowe informacje na temat wszystkich przedsięwzięć zamieszczone są zarówno na stronie Girls Day (wraz z wyszukiwarką imprez lokalnych) jak i na stronach urzędów miast. Podobną akcją na poziomie lokalnym jest obchodzony od 2002 r. Wiedeński Dzień Córek (Wiener Töchtertag) 26 inicjatywa Radnej ds. Kobiet i Wydziału ds. Kobiet Urzędu Miasta organizowana we współpracy z Wiedeńską Izbą Gospodarczą i Wiedeńską Radą Szkolnictwa (lokalnym odpowiednikiem polskiego kuratorium oświaty). Nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do dnia otwartych drzwi dla córek pracowników jest to jedna z moŝliwości udziału firm w akcji: mogą zaprosić córki swoich pracowników, córki ich znajomych, a takŝe dziewczęta z zewnątrz, prowadząc nabór przez Internet za pośrednictwem biura akcji. Podczas ostatniej edycji, w 2011 r., w akcji wzięło udział 170 przedsiębiorstw. Dzięki nim uczennice w wieku od 11 do 16 lat mają okazję zapoznać się w tym dniu z zajęciami i zawodami kojarzonymi na ogół z męŝczyznami, np. z pisaniem programów komputerowych, z programowaniem robotów, ze spawaniem i lutowaniem, z pracą w warsztacie. We wszystkich 10 edycjach Wiedeńskiego Dnia Córek wzięło udział w sumie ponad 20 tys. dziewcząt i ok. 400 wiedeńskich przedsiębiorstw. Innego rodzaju akcją jest coroczna Giełda Podnoszenia Kwalifikacji i Informacji dla Kobiet (Weiterbildungs- und Informationsbörse für Frauen) 27 odbywająca się od 17 lat w Bielefeld. Na giełdzie moŝna zapoznać się z lokalną ofertą edukacyjną skierowaną do dorosłych kobiet, z moŝliwościami wzięcia udziału w szkoleniach i kursach w ostatniej edycji, w 2011 r., udział wzięło 41 instytucji oferujących tego typu usługi. Tematami odbywających się podczas giełdy spotkań i warsztatów jest m.in. obejmowanie przez kobiety kierowniczych stanowisk i powrót kobiet na rynek pracy po przerwie rodzinnej. Od roku giełdzie towarzyszy Targ przedsiębiorczyń (Unternehmerinnenmarkt), który słuŝy nie tylko promocji firm prowadzonych przez kobiety, ale takŝe tworzeniu sieci kontaktów między przedsiębiorczyniami. 2. Publikacje i internetowe strony informacyjne Na stronach internetowych Wydziału ds. Kobiet Urzędu Miasta Wiedeń bez trudu moŝna znaleźć linki do stron poświęconych edukacji dla dorosłych i powrotowi na rynek pracy, wyborowi zawodu, zakładaniu firmy oraz poradnictwu dla prostytutek 28. Jedną z wymienionych tam stron jest portal jobs4girls 29, który ma pomagać dziewczętom i młodym kobietom w wyborze zawodu. W przystępnej formie opisuje się tutaj zawody (wyszukiwane

12 takŝe poprzez hasła związane z szukaną branŝą), kwalifikacje w nich wymagane, sposoby zdobycia tych kwalifikacji, a takŝe krótkie historie kobiet wykonujących poszczególne zawody. Berlin publikuje na swoich stronach aktualizowaną co pół roku broszurę 30 ze szczegółowymi informacjami o formach doradztwa zawodowego dostępnego w Berlinie, kursach i szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, moŝliwościach kształcenia się jako osoba dorosła; zamieszczono teŝ spis organizacji oferujących tego typu usługi (kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe) wraz z opisem prowadzonych przez nie działań i danymi teleadresowymi. Inną formą doradztwa zawodowego oferowanego przez Miasto jest sieć doradztwa prowadzona przez emerytowane specjalistki, czyli panie o wysokich kwalifikacjach zawodowych (Expertinnen-Beratungsnetz) 31. Doradztwo, które jest dla odbiorców bezpłatne, obejmuje zarówno ogólne zagadnienia związane z pracą zawodową jak i zagadnienia dotyczące konkretnego zawodu. Jedna z zakładek na stronach internetowych Bielefeld poświęcona jest w całości doradztwu zawodowemu 32. Znajduje się tam zarówno broszura z informacjami nt. pracy dla kobiet w róŝnych sytuacjach Ŝyciowych (kobiety samotnie wychowujące dzieci, po 50-tce, niepełnosprawne, powracające na rynek pracy, migrantki, przedsiębiorczynie, na stanowiskach kierowniczych), moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, instytucji związanych z rynkiem pracy, prawa pracy, skutecznych sposobów ubiegania się o pracę, jak i linki do stron organizacji działających w obszarze kobiety na rynku pracy. Osobną podstronę przeznaczono dla dziewcząt i młodych kobiet, stojących przed wyborem zawodu 33. Tu równieŝ znajdują się linki do stron organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym dla dziewcząt i młodych kobiet, a takŝe raport nt. stanu kształcenia zawodowego w Bielefeld. 3. Warsztaty, szkolenia, praktyki Bogatą ofertę warsztatów i szkoleń związanych z doradztwem zawodowym zamieszcza na swoich stronach internetowych Berlin 34. Zamieszczono na niej linki do organizacji prowadzących doradztwo i warsztaty zawodowe wraz z krótkim opisem tych działań, a takŝe odnośniki do innych podstron Miasta lub stron organizacji przez Miasto

13 wspieranych związanych z kształceniem zawodowym i edukacją dla dorosłych. Jeden z tych odnośników prowadzi do Praca warsztat dla dziewcząt (JOB Werkstatt Mädchen) 35 projekt realizowany od 1997 r., wspierany przez regionalny rząd, mający na celu popularyzację wśród uczennic technicznych zawodów w branŝy IT i medialnej, pomoc w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego typu zawodów i w znalezieniu pracy. Poza zajęciami praktycznymi oferuje takŝe praktyki zawodowe dla uczniów i świeŝo upieczonych absolwentów szkół. Podobne zadania ma projekt TechnikDuo 36 realizowany w Hamburgu. Skierowany jest on do uczennic zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i informatyką; ma na celu zachęcenie ich do kształcenia się w zawodach związanych z tymi dziedzinami. O udział w projekcie moŝna ubiegać się internetowo; uczestnictwo w nim jest dokumentowane certyfikatem, który moŝna z powodzeniem wykorzystać przy ubieganiu się o pracę. KaŜda uczestniczka programu ma zapewnione: dwie wizyty w przedsiębiorstwach interesującej je branŝy, cztery spotkania z mentorkami (kobietami, które pracują w danym zawodzie czy w danej branŝy), dwa warsztaty i jedną praktykę. Program jest finansowany ze środków Miasta (warto przy tym pamiętać, Ŝe Hamburg to miasto-land) i Europejskiego Funduszu Społecznego, a prowadzony przez Hamburski Instytut Rozwoju Osobistego (Hamburger Institut für Personalentwicklung - HiPE) we współpracy z hamburskimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorczość kobiet Wspieranie zakładania przez kobiety własnych firm jest waŝnym elementem polityki wyrównywania szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy. Pomoc władz miejskich ma najczęściej formę działań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz wsparcia finansowego. W Barcelonie działa subwencjonowana przez Kataloński Urząd Pracy Szkoła dla Przedsiębiorczyń (Escola de Dones Emprenedores) 37. Berlin na swej stronie poświęconej przedsiębiorczości kobiet 38 zamieszcza listę organizacji słuŝących doradztwem w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu wraz z krótkim opisem świadczonych przez nie usług. Udostępnia teŝ broszurę, w której przedsiębiorczynie berlińskie opowiadają pokrótce o tajnikach sukcesu. Ponadto Miasto jest partnerem Berlińskiego Dnia Przedsiębiorczyń (Berliner Unternehmerinnentag) 39, odbywającego się co 2 lata (w 2010 r. odbyła się jego piąta edycja), w ramach którego przyznaje się takŝe Nagrodę lub 13

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r. październik

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZENT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. dla osób uczestniczących w szkoleniu. Równość szans. Opracowanie: Ewa Furgał. Warszawa, styczeń-luty 2012

Materiały szkoleniowe. dla osób uczestniczących w szkoleniu. Równość szans. Opracowanie: Ewa Furgał. Warszawa, styczeń-luty 2012 Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy System Rewident Sp. z o.o. Materiały szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniu Równość szans Opracowanie: Ewa Furgał Warszawa, styczeń-luty 2012 GENDER

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego

Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckiego Instytut Nauk Społeczno- Ekonomicznych Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego Poradnik dla kobiet PORADNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo