Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:"

Transkrypt

1 Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 Działki nr ewid. 1596/1, 1590/18, 1596/2, 1595/3, 1595/2, 1590/51 - jednostka ewidencyjna Mielec; obręb 2 Osiedle Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Wyspiańskiego 6; Mielec Projektant Branża drogowa IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS mgr inż. Beata Barszcz Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Upr. PDK/0086/POOD/10 Marzec 2015 Opracował inż. Katarzyna Serafin Marzec 2015 Projektant branża teletechniczna mgr inż. Krzysztof Kutrybała Upr. do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Upr. 1863/00/U PDK/BT/0287/06 Marzec 2015 DATA OPRACOWANIA Marzec 2015 ROK

2 SPIS ZAWARTOŚCI Spis zawartości str. 2 warunki do proj. wydane przez PGE Mielec znak RE2/RM/2014/9/585/W/10/153 str. 3 warunki do proj. wydane przez Orange Polska znak TODDKKU/61332/673/JK/2014 str. 4-5 warunki do projektowania wydane przez PSG Tarnów znak KSGIII/ZIU/69d/30/2/14 str. 6 warunki do projektowania wydane przez Gminę Miejską Mielec znak IM str. 7 uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej str. 8 Branża drogowa opis techniczny str tabela robót ziemnych str. 16 Orientacja rys. nr 1 str. 17 Projekt Zagospodarowania Terenu. Skala 1:500rys. Nr 2 str. 18 przekroje normalne rys. nr 3 str. 19 profil podłużny odwodnienia parkingu rys.4 str. 20 plansza wysokościowa rys. 5 str. 21 przekroje poprzeczne rys.6 str. 22 szczegół wpustu ulicznego rys.7 str.23 szczegół studni rewizyjnej rys.8 str. 24 Branża teletechniczna opis techniczny str Schemat liniowy kanalizacja teletechniczna Orange Polska str. 28 profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową str. 29

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ,5 właz typu ciężkiego płyta pokrywowa 1200/600 stopnie włazowe komora robocz z kręgów betonowych Ø1000 dopływ odpływ płyta denna z betonu C12/15 (B- 15) osadnik ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 tel. (017) Branża Projektował Drogowa

15 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1 Przedmiot opracowania projektu Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektowaną budową parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu. 1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje: - zabezpieczenie kanalizacji kablowej operatora ORANGE POLSKA S.A. 1.3 Podstawa opracowania Kanalizacja kablowa została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w: - Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2004 r. Nr 171 poz.1800), - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864), - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz z późn. zm.), - Warunkach technicznych wydanych przez OPL. S.A. w dniu r. nr TOTDKKU/61332/JK/2014 na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 2.1 Stan istniejący: W pasie zieleni wokół budynku nr 6 zlokalizowanego przy ul Wyspiańskiego w Mielcu znajdują cię ciągi telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej jedno i dwuotworowej nadbudowanej studniami kablowymi typu SK-2, SKR-1 i SK-1 operatorów telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. 2.2 Projekt przebudowy Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci telekomunikacyjnych ORANGE Polska S.A, w celu zabezpieczenia oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym parkingiem przy budynku nr 6 ul. Wyspiańskiego w Mielcu należy: 1

16 1. W zakresie kolizji kanalizacji kablowych z projektowaną zatoką parkingową dla samochodów ciężarowych należy: a) Kanalizacja teletechniczna OPL S.A Istniejącą kanalizację kablową dwuotworową (rura Ø 110) kolidującą z projektowanym parkingiem zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o grubości 20 cm. Kabel ziemny w miejscach kolizji z projektowanym parkingiem zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS 110. Studnie kablowe zlokalizowane w zatokach parkingowych, drogach dojazdowych, chodniku wypoziomować do rzędnych projektowanego parkingu. Zwieńczenia studni wzmocnić opaską betonową na której posadowić ramę i pokrywę typu ciężkiego z kołnierzem żeliwnym lub stalowym wykonaną w wieńcu żelbetowym z betonu C35/45, zgodnie z normami: PN- B Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji, ZN Studnie kablowe wymagania i badania, BN- 73/ Ramy i oprawy pokryw. Projektowane krawężniki chodnika należy usytuować poza obrysem ramy i pokrywy studni kablowych. Uwaga: Prace ziemne w miejscach kolizji w pobliżu istniejących sieci telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela zarządców sieci telekomunikacyjnych. Wysokość posadowienia studni kablowych należy dostosować do wysokości rzędnych ciągu pieszego i parkingu w taki sposób by rama studni wraz z pokrywą była zamontowana wyżej od 0,2-0,5 cm od górnej rzędnej ciągu pieszego i parkingu 4. Zalecenia dla wykonawcy a) Podstawowe czynności w zakresie zabezpieczenia kanalizacji kablowej - wytyczenie trasy istniejącej kanalizacji; - rozbiórka nawierzchni (stosownie do potrzeb); - wykonanie odkrywki kanalizacji w miejscach kolizji; - wykonanie zabezpieczeń kanalizacji teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz ławą betonową: - zasypywanie wykopów; - odtwarzanie nawierzchni; - sprawdzenie drożności zabezpieczonych odcinków kanalizacji kablowej; - regulacja wysokości studni kablowych w miejscach kolizji w stosunku do rzędnych - ciągów pieszych i parkingu - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2

17 e) Zalecane badania odbiorcze (oględziny) - sprawdzenie zastosowanych materiałów, - sprawdzenie jakości wykonania zabezpieczenia kanalizacji kablowej; - sprawdzenie jakości wykonania regulacji studni kablowych; - sprawdzenie drożności zabezpieczanych odcinków kanalizacji kablowej. PROJEKTANT 3

18 ul. Kędziora SK-2/1 8 m SK-2/2 Legenda: 22 m Istniejąca telekomunikacyjna kanalizacja kablowa zabezpieczenie kanalizacji ławą betonową B/15 gr, 20 cm. SK-2/3 6 m SK-2/4 Wyspiańskiego 6 ul. Wyspiańskiego zakres projektowanego parkingu Uwaga: w studniach kablowych SK-2/2 i SK-2/3 wymiana ram i pokryw na typ ciężki (najazdowe). - studnie kablowe SK-2/2, SK-2/3, SK-2/4 - podlegając regulacji wysokości posadowienia do rzednych górny parkingu. Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Schemat liniowy Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 2

19 nawierzchnia parkingu cm ziemia z gruntu rodzimego ława betonowa gr. 20 cm beton B-15 kanalizacja pierwotna Ø 110 ziemia z gruntu rodzimego Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 3

20 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mielec-Osiedle-Centrum (zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999r) - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zatwierdzona przez Starostę Powiatu Mieleckiego - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia / Dz.U. nr 43 z dnia poz. 430/, - Rozporządzenie MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r., - ustawy z dnia 3 października 2008r. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 3 października 2008 Nr 199 poz. 1227), - Ustawa z dnia r. o odpadach z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r., - Wyrys i wypisy z ewidencji gruntów - Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające 2 Przedmiot inwestycji: Lokalizacja Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy budynku Starostwa Powiatowego na działkach nr 1593/1, 1596/1, 1590/18, 1590/51, 1596/2, 1595/3, 1590/16, 1595/2 obręb 2 Osiedle Cel i zakładany efekt inwestycji: Celem przebudowy jest: - budowa nowych miejsc postojowych, - budowa drogi manewrowej, - budowa parkingu dla rowerzystów, - budowa placu pod śmietnik, - przebudowa otoczenia budynku Celem inwestycji jest zapewnienie pracownikom i petentom miejsc do zaparkowania przed budynkiem starostwa. Parking będzie obejmował miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz rowerów.

21 3 Program inwestycji W ramach budowy zostaną wykonane: 28 miejsca do postoju samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, Plac pod śmietnik Parking dla rowerów Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 4 Stan istniejący W stanie obecnym przed budynkiem starostwa nie ma miejsc postojowych natomiast za budynkiem starostwa parkowanie samochodów ma charakter niezorganizowany i przypadkowy Urządzenia obce (uzbrojenie terenu) Istniejące uzbrojenie terenu: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - sieć ciepłownicza - sieć teletechniczna podziemna, - sieć energetyczna podziemna i oświetleniowa - sieć gazowa 4.2. Geotechniczne warunki posadowienia W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano badania rozpoznawcze przy pomocy sondy penetracyjnej okrętnej. Wykonano dwa otwory na głębokość 2m Warunki geologiczne terenu: W terenie na którym ma być posadowiony parking pod warstwą istniejącej podbudowy z destruktu o grubości około 15cm, zalega jeden rodzaj gruntów grunty niewysadzinowe piaski drobnoziarniste Warunki wodne Poziom wód gruntowych w okresie wykonywania badań (październik 2014r): - do głębokości 2,0m nie stwierdzono wód gruntowych Warunki wodne dobre Związku z powyższym projektowany parking, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję projektowanych parkingów oraz prostych warunków gruntowych panujących w tym rejonie.

22 W miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe Na podstawie wykonanych badań określono grupę nośności podłoża jako G2. Otwór 1 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,45m, piasek szaro - żółty do 0,80m, piasek szary do 1,10m piasek jasnoszary do 1,30m piasek jasnożółty do 1,50m piasek jasny pomarańczowy do 1,60m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono Otwór 2 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,40m, piasek szaro - żółty do 0,85m, piasek szary do 1,00m piasek jasnoszary do 1,20m piasek jasny pomarańczowy do 1,50m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono 5 Stan projektowany W ramach zadania zaprojektowano budowę 28 miejsc do postoju samochodów za budynkiem wraz z jezdnią manewrową. Przy istniejącym parkingu projektuje się wykonanie placu pod śmietnik o wymiarach 5,50m x 4,00m. Parking za budynkiem starostwa projektuje się wraz z jezdnią manewrową o szerokości 5,00m, miejsca postojowe usytuowane są pod kątem 90 O do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,00m. Bezpośrednio przy budynku projektuje się wykonanie opaski bezpieczeństwa o szerokości 1,50m a na dalszym odcinku o szerokości 2,20m. Wjazd na parking będzie odbywał się za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ulicy Kędziora. Krawędź drogi manewrowej oraz parkingu od chodnika i od opaski bezpieczeństwa należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 na ławie betonowej z oporem. Chodnik, plac pod śmietnik oraz parking dla rowerów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8 na ławie betonowej z oporem. Wody deszczowe i roztopowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej lub w pas zieleni.

23 5.1. Podstawowe parametry techniczne: - grupa nośności podłoża G2, - kategoria ruchu: KR1, - szerokość jezdni manewrowej 5,00m, - jezdnia dwukierunkowa, - miejsca postojowe: szerokości: 2,50 długość: 5,00m, - wymiary opaski bezpieczeństwa przy budynku: 1,50m i 2,20m - wymiary placu pod śmietnik: 4,00m x 5,50m - wymiary parkingu dla rowerów: 4,10m x 6,00m - nawierzchnia jezdni manewrowej kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm, - nawierzchnia parkingu za budynkiem starostwa z płyt betonowych ażurowych - nawierzchnia opaski bezpieczeństwa, parkingu dla rowerów i placu pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 5.2. Projektowana konstrukcja miejsca postojowe za budynkiem starostwa - otwory do połowy zasypane humusem i obsiane nasionami traw gr. 5cm - płyty ażurowe typu jomb gr. 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm jezdnia manewrowa - warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm - podsypka żwirowa gr. 4cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm Chodnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm

24 plac pod śmietnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm parking dla rowerów - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm Niweleta Niweletę poprowadzono równolegle do istniejącego terenu, podnosząc ją nieznacznie do góry z uwzględnieniem minimalnego spadku podłużnego. Nadano normatywne spadki poprzeczne. Początek drogi manewrowej nawiązano do krawędzi zjazdu z ulicy Kędziora Odwodnienie Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do projektowanych wpustów ulicznych projektowanych kolektorów a następnie podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej ulicy Wyspiańskiego Roboty drogowe ziemne Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. I-II związane z uformowaniem prawidłowego korpusu drogowego. Będą to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrębie budowy, wywóz nadmiaru gruntu, dostawa gruntu budowlanego kat. II (piasku) pod nasyp oraz formowanie i zagęszczenie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy bezwzględnie usunąć humus grubości 15cm. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na Planie sytuacyjnym wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika właściciela sieci. 6 Wycinka drzew Przewiduje się wycinkę 10 drzew. Wycinka drzew będzie wykonana poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 marca 15 października, na planowaną wycinkę będzie wydana stosowna decyzja. W zamian za wycięte drzewa projektuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w takiej samej

25 ilości oraz na tej samej działce ewidencyjnej co drzewa wycięte. Projektuje się również posadzenie żywopłotu z tui, lokalizacja zgodna z PZT. 7 Ilości podstawowych robót: - parking z płyt betonowych typu jomb gr.10cm - 353,00 m 2 - chodniki z kostki brukowej gr. 6m -122,50 m 2 - plac pod rowery z kostki brukowej gr. 6cm - 30,00 m 2 - plac pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 22,50 m 2 - jezdnia manewrowa z z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 370,00 m 2 8 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 8.1. Istniejąca sieć gazowa Fundamenty pod słupki ogrodzenia placu pod śmietniki zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 1,0m od zewnętrznego obrysu gazociągu. Obudowę końcówki liniowego sączka węchowego należy przebudować dostosowując do planowanego poziomu nawierzchni placu pod śmietniki. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powiarzchni placu i nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Istniejące studnie kanalizacyjne należy: - wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni, - włazy żeliwne oraz pokrywy wymienić na nowe, - studnie uzupełnić o pierścienie odciążające. 8.3 Istniejąca sieć teletechniczna Studnie teletechniczne należy wyregulować do poziomu projektowanego oraz wymienić na nowe włazy typu ciężkiego. Zabezpieczenie sieci podziemnych wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli sieci: multimedia Polska warunki nr L.dz. PW/14/14702 i Orange Polska S.A. Warunki nr TODDKKU/61332/673/JK/2014 oraz zgodnie z Projektem Zagospodarowania Przestrzennego i projektem wykonawczym branży teletechnicznej. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. 8.4 Istniejąca sieć ciepłownicza Roboty związane z budową parkingu i chodników w obrębie terenu oznaczonego na planie sytuacyjnym nie kolidują z istniejącą siecią ciepłowniczą. 8.5 Istniejąca sieć energetyczna

26 Istniejące linie kablowe niskiego napięcia na kolidujących odcinkach należy w obrębie skrzyżowania należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot o średnicy Ø110 na odcinku planowanych parkingów poza obręb o 0,5m. Roboty ziemne związane z zabezpieczeniem kabli wykonać ręcznie. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym w Mielcu. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci. 9 Uwagi - Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. - Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko tj. gruz betonowy - Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. - Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację. - Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci 10 Zagadnienia geodezyjno prawne Budowa parkingu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Parking nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura Projektował

27 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Przedmiot: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 tel. (017) Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Orientacja Projektował mgr inż. B. Barszcz nr upr.pdk/0086/pood/10 Opracowała mgr inż. K. Turek Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 1

28 LEGENDA: proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych proj. jezdnia manewrowa z kostki brukowej proj. chodnik z kostki brukowej proj. miejsce dla rowerów z kostki brukowej proj. tawnik proj. plac pod śmietniki proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. ogrodzenie placu pod śmietniki proj. linia rozgraniczająca miejsca postojowe drzewa przewidziane do wycinki proj. nasadzenia zastępcze istn. ogrodzenie do usunięcia proj. żywopłot z tui ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

29 PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ MANEWROWĄ I PARKING ZA BUDYNKIEM STAROSTWA G 8 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 23 cm ława z betonu C12/15 gr. 23 cm H C 5,00 G 5,00 B H D otwory do połowy zasypane humusem 5cm i obsiane nasionami traw 10cm płyty ażurowe typu jomb 20cm 15cm 45cm B MIEJSCA POSTOJOWE ZA BUDYNKIEM STAROSTWA w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm H 15cm 3cm 15cm KRAWĘŻNIK "15" proj. krawężnik gr.15cm podsyp. cement-piask. gr.3cm I ława betonowa z betonu C12/15 gr.15cm PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC POD ŚMIETNIK PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING DLA ROWERÓW C JEZDNIA MANEWROWA 8cm kostka brukowa betonowa szara 4cm podsypka żwirowa 18cm w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm 15cm 45cm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm obrzeże gr.8cm 3 podsypka cement-piaskowa g r.3 cm 10 ława z betonu C8/10 g r.10 cm I E I F I D CHODNIK Szczegół G skala 1: ,03 Szczegół H skala 1: ,15 szczegół I skala1:25 0,03 0,10 0,28 0,08 0,08 0,08 0,05 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 E PLAC POD ŚMIETNIK 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 F PARKING DLA ROWERÓW 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 0,21

30

31 LEGENDA: proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. krawężnik betonowy, 15x30 zaniżony proj. ogrodzenie placu pod śmietniki rzędna istniejąca rzędna projektowana ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Plasza wysokościowa skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

32 5,00 W=2,34m² N= 0,15m² PRZEKRÓJ I 5,00 W=2,43m² N= 0,05m² PRZEKRÓJ II 5,00 5,00 W=2,89m² N= 0,01m² PRZEKRÓJ III 5,00 5,00 W=1,67m² N= 0,23m² PRZEKRÓJ IV 5,00 5,00 W=2,05m² N= 0,16m² PRZEKRÓJ V 5,00 5,00 5,00

33 Przykanalik z PVC Ø200 Ø50 70 Ø73 20 Przykanalik z PVC Ø200 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Nazwa opracowania skala Wpust uliczny. Skala 1:25 Branża Drogowa Projektował mgr inż. B. Barszcz Opracował inż. K. Serafin Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys.

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... PROJEKT BUDOWLANY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem OPIS TECHNICZNY Spis treści : Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania... str.4 4.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego: Dzierżoniów, oś. Błękitne

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego Kielce rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY zadanie: Przebudowa istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Śląska 11, 13, 15 z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. UZGODNIENIA III. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. LOKALIZACJA 4. STAN ISTNIEJĄCY 5. STAN PROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego i wykonawczego 1. Przedmiot inwestycji: Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionna - przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski EGZ nr 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO W IŁAWIE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO W IŁAWIE Branża: Drogowa. Obiekt: Parking Adres: Ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 164/2; 196/6 obręb 10, Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem EGZ. Nr... Projektowanie Dróg PH-U FUNO Krzysztof Suchecki Ul. Wenedów 22 B/9 75-420 Koszalin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem Branża:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy nawierzchni drogowych, przy budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym na działce 398/3 w Koszalinie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Projekt przebudowy nawierzchni drogowych, przy budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym na działce 398/3 w Koszalinie. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Projekt przebudowy nawierzchni drogowych, przy budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym na działce 398/3 w Koszalinie. PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III AS-PROJEKT Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net PROJEKT WYKONAWCZY ETAP III Inwestor: Temat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: zadanie: UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI UL. KLONOWEJ W BILCZY obiekt: nr działek: ulica Klonowa w Bilczy, gm. Morawica działki nr 2-19/201, obręb Bilcza nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji:

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji: OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Nazwa i adres inwestycji: Planowana inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku od drogi

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK UL. Pogodna 9 lok. 19. Projekt targowiska w Ludwinie, powiat łęczyński na działce o nr ewid. 514/7.

BIAŁYSTOK UL. Pogodna 9 lok. 19. Projekt targowiska w Ludwinie, powiat łęczyński na działce o nr ewid. 514/7. PRACOWNIA PROJEKTOWA TEL./FAX 085 744 04 74 AUTORIS 15-354 BIAŁYSTOK UL. Pogodna 9 lok. 19 TEMAT: Projekt targowiska w Ludwinie, powiat łęczyński na działce o nr ewid. 514/7. RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT BUDOWLANY budowy ul. Wąskiej w Kobyłce na odcinku od ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA Egz. Nr PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY NR. DZIAŁEK: 22757/2, 22757/1, 22776, 22704/1 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY UL. STARY RYNEK 14 18-400 ŁOMŻA PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBJAZDU TYMCZASOWEGO ŚLADEM ULICY WĄWOZOWEJ NA CZAS PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE USŁUGIPROJEKTOWE KRZYSZTOF KOZAK

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBJAZDU TYMCZASOWEGO ŚLADEM ULICY WĄWOZOWEJ NA CZAS PRZEBUDOWY ULICY BAŁTYCKIEJ W OLSZTYNIE USŁUGIPROJEKTOWE KRZYSZTOF KOZAK Nazwa i adres Jednostki projektowej: USŁUGIPROJEKTOWE KRZYSZTOF KOZAK 10-805 OLSZTYN UL. ROLNA 88 TEL. 600 874 922 Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Obiekt usytuowany jest na działkach: - obręb 155 1/3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Projektant: Inwestycja/Obiekt: Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGI Projektant mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ Temat: Remont placu postojowo manewrowego przy ul. Techników w Chełmie Śląskim Nr egz.: 1 Inwestor: Urząd Gminy Chełm Śląski Autorzy opracowania: inż. Józef WILCZEK upr.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z WŁĄCZENIEM DO UL. A. BRODY W USTRONIU Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: USTROŃ Powiat: CIESZYŃSKI Województwo: ŚLĄSKIE Numery ewidencyjne działek,

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - CZĘŚĆ OPISOWA - 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Stan istniejący 4.1 Urządzenia drogowe 4.2 Urządzenia sanitarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Temat Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Adres Branża Ul. Włoska oraz Zamkowa, Ostrzeszów drogowa Inwestor Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Remont drogi gminnej w m. Radusz. BRANŻA DROGOWA FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont drogi gminnej w m. Radusz. Droga gminna. Województwo Pomorskie, Gmina Kołczygłowy, działki nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego. 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

Biuro In Ŝ ynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Gmina Jedlicze ul. Rynek 6, Jedlicze

Biuro In Ŝ ynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Gmina Jedlicze ul. Rynek 6, Jedlicze Biuro In Ŝ ynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : Gmina Jedlicze ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze Tytuł Projektu: Modernizacja ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszczynie od ul. Skłodowskiej do ul. Bratniej 2

Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszczynie od ul. Skłodowskiej do ul. Bratniej 2 OPIS TECHNICZNY Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pszczynie od ul. Skłodowskiej do ul. Bratniej 2 Spis treści : 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Przedmiot opracowania... str.3 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo