Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:"

Transkrypt

1 Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 Działki nr ewid. 1596/1, 1590/18, 1596/2, 1595/3, 1595/2, 1590/51 - jednostka ewidencyjna Mielec; obręb 2 Osiedle Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Wyspiańskiego 6; Mielec Projektant Branża drogowa IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS mgr inż. Beata Barszcz Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Upr. PDK/0086/POOD/10 Marzec 2015 Opracował inż. Katarzyna Serafin Marzec 2015 Projektant branża teletechniczna mgr inż. Krzysztof Kutrybała Upr. do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Upr. 1863/00/U PDK/BT/0287/06 Marzec 2015 DATA OPRACOWANIA Marzec 2015 ROK

2 SPIS ZAWARTOŚCI Spis zawartości str. 2 warunki do proj. wydane przez PGE Mielec znak RE2/RM/2014/9/585/W/10/153 str. 3 warunki do proj. wydane przez Orange Polska znak TODDKKU/61332/673/JK/2014 str. 4-5 warunki do projektowania wydane przez PSG Tarnów znak KSGIII/ZIU/69d/30/2/14 str. 6 warunki do projektowania wydane przez Gminę Miejską Mielec znak IM str. 7 uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej str. 8 Branża drogowa opis techniczny str tabela robót ziemnych str. 16 Orientacja rys. nr 1 str. 17 Projekt Zagospodarowania Terenu. Skala 1:500rys. Nr 2 str. 18 przekroje normalne rys. nr 3 str. 19 profil podłużny odwodnienia parkingu rys.4 str. 20 plansza wysokościowa rys. 5 str. 21 przekroje poprzeczne rys.6 str. 22 szczegół wpustu ulicznego rys.7 str.23 szczegół studni rewizyjnej rys.8 str. 24 Branża teletechniczna opis techniczny str Schemat liniowy kanalizacja teletechniczna Orange Polska str. 28 profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową str. 29

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ,5 właz typu ciężkiego płyta pokrywowa 1200/600 stopnie włazowe komora robocz z kręgów betonowych Ø1000 dopływ odpływ płyta denna z betonu C12/15 (B- 15) osadnik ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 tel. (017) Branża Projektował Drogowa

15 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1 Przedmiot opracowania projektu Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektowaną budową parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu. 1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje: - zabezpieczenie kanalizacji kablowej operatora ORANGE POLSKA S.A. 1.3 Podstawa opracowania Kanalizacja kablowa została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w: - Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2004 r. Nr 171 poz.1800), - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864), - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz z późn. zm.), - Warunkach technicznych wydanych przez OPL. S.A. w dniu r. nr TOTDKKU/61332/JK/2014 na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 2.1 Stan istniejący: W pasie zieleni wokół budynku nr 6 zlokalizowanego przy ul Wyspiańskiego w Mielcu znajdują cię ciągi telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej jedno i dwuotworowej nadbudowanej studniami kablowymi typu SK-2, SKR-1 i SK-1 operatorów telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. 2.2 Projekt przebudowy Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci telekomunikacyjnych ORANGE Polska S.A, w celu zabezpieczenia oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym parkingiem przy budynku nr 6 ul. Wyspiańskiego w Mielcu należy: 1

16 1. W zakresie kolizji kanalizacji kablowych z projektowaną zatoką parkingową dla samochodów ciężarowych należy: a) Kanalizacja teletechniczna OPL S.A Istniejącą kanalizację kablową dwuotworową (rura Ø 110) kolidującą z projektowanym parkingiem zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o grubości 20 cm. Kabel ziemny w miejscach kolizji z projektowanym parkingiem zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS 110. Studnie kablowe zlokalizowane w zatokach parkingowych, drogach dojazdowych, chodniku wypoziomować do rzędnych projektowanego parkingu. Zwieńczenia studni wzmocnić opaską betonową na której posadowić ramę i pokrywę typu ciężkiego z kołnierzem żeliwnym lub stalowym wykonaną w wieńcu żelbetowym z betonu C35/45, zgodnie z normami: PN- B Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji, ZN Studnie kablowe wymagania i badania, BN- 73/ Ramy i oprawy pokryw. Projektowane krawężniki chodnika należy usytuować poza obrysem ramy i pokrywy studni kablowych. Uwaga: Prace ziemne w miejscach kolizji w pobliżu istniejących sieci telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela zarządców sieci telekomunikacyjnych. Wysokość posadowienia studni kablowych należy dostosować do wysokości rzędnych ciągu pieszego i parkingu w taki sposób by rama studni wraz z pokrywą była zamontowana wyżej od 0,2-0,5 cm od górnej rzędnej ciągu pieszego i parkingu 4. Zalecenia dla wykonawcy a) Podstawowe czynności w zakresie zabezpieczenia kanalizacji kablowej - wytyczenie trasy istniejącej kanalizacji; - rozbiórka nawierzchni (stosownie do potrzeb); - wykonanie odkrywki kanalizacji w miejscach kolizji; - wykonanie zabezpieczeń kanalizacji teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz ławą betonową: - zasypywanie wykopów; - odtwarzanie nawierzchni; - sprawdzenie drożności zabezpieczonych odcinków kanalizacji kablowej; - regulacja wysokości studni kablowych w miejscach kolizji w stosunku do rzędnych - ciągów pieszych i parkingu - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2

17 e) Zalecane badania odbiorcze (oględziny) - sprawdzenie zastosowanych materiałów, - sprawdzenie jakości wykonania zabezpieczenia kanalizacji kablowej; - sprawdzenie jakości wykonania regulacji studni kablowych; - sprawdzenie drożności zabezpieczanych odcinków kanalizacji kablowej. PROJEKTANT 3

18 ul. Kędziora SK-2/1 8 m SK-2/2 Legenda: 22 m Istniejąca telekomunikacyjna kanalizacja kablowa zabezpieczenie kanalizacji ławą betonową B/15 gr, 20 cm. SK-2/3 6 m SK-2/4 Wyspiańskiego 6 ul. Wyspiańskiego zakres projektowanego parkingu Uwaga: w studniach kablowych SK-2/2 i SK-2/3 wymiana ram i pokryw na typ ciężki (najazdowe). - studnie kablowe SK-2/2, SK-2/3, SK-2/4 - podlegając regulacji wysokości posadowienia do rzednych górny parkingu. Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Schemat liniowy Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 2

19 nawierzchnia parkingu cm ziemia z gruntu rodzimego ława betonowa gr. 20 cm beton B-15 kanalizacja pierwotna Ø 110 ziemia z gruntu rodzimego Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 3

20 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mielec-Osiedle-Centrum (zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999r) - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zatwierdzona przez Starostę Powiatu Mieleckiego - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia / Dz.U. nr 43 z dnia poz. 430/, - Rozporządzenie MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r., - ustawy z dnia 3 października 2008r. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 3 października 2008 Nr 199 poz. 1227), - Ustawa z dnia r. o odpadach z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r., - Wyrys i wypisy z ewidencji gruntów - Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające 2 Przedmiot inwestycji: Lokalizacja Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy budynku Starostwa Powiatowego na działkach nr 1593/1, 1596/1, 1590/18, 1590/51, 1596/2, 1595/3, 1590/16, 1595/2 obręb 2 Osiedle Cel i zakładany efekt inwestycji: Celem przebudowy jest: - budowa nowych miejsc postojowych, - budowa drogi manewrowej, - budowa parkingu dla rowerzystów, - budowa placu pod śmietnik, - przebudowa otoczenia budynku Celem inwestycji jest zapewnienie pracownikom i petentom miejsc do zaparkowania przed budynkiem starostwa. Parking będzie obejmował miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz rowerów.

21 3 Program inwestycji W ramach budowy zostaną wykonane: 28 miejsca do postoju samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, Plac pod śmietnik Parking dla rowerów Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 4 Stan istniejący W stanie obecnym przed budynkiem starostwa nie ma miejsc postojowych natomiast za budynkiem starostwa parkowanie samochodów ma charakter niezorganizowany i przypadkowy Urządzenia obce (uzbrojenie terenu) Istniejące uzbrojenie terenu: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - sieć ciepłownicza - sieć teletechniczna podziemna, - sieć energetyczna podziemna i oświetleniowa - sieć gazowa 4.2. Geotechniczne warunki posadowienia W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano badania rozpoznawcze przy pomocy sondy penetracyjnej okrętnej. Wykonano dwa otwory na głębokość 2m Warunki geologiczne terenu: W terenie na którym ma być posadowiony parking pod warstwą istniejącej podbudowy z destruktu o grubości około 15cm, zalega jeden rodzaj gruntów grunty niewysadzinowe piaski drobnoziarniste Warunki wodne Poziom wód gruntowych w okresie wykonywania badań (październik 2014r): - do głębokości 2,0m nie stwierdzono wód gruntowych Warunki wodne dobre Związku z powyższym projektowany parking, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję projektowanych parkingów oraz prostych warunków gruntowych panujących w tym rejonie.

22 W miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe Na podstawie wykonanych badań określono grupę nośności podłoża jako G2. Otwór 1 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,45m, piasek szaro - żółty do 0,80m, piasek szary do 1,10m piasek jasnoszary do 1,30m piasek jasnożółty do 1,50m piasek jasny pomarańczowy do 1,60m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono Otwór 2 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,40m, piasek szaro - żółty do 0,85m, piasek szary do 1,00m piasek jasnoszary do 1,20m piasek jasny pomarańczowy do 1,50m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono 5 Stan projektowany W ramach zadania zaprojektowano budowę 28 miejsc do postoju samochodów za budynkiem wraz z jezdnią manewrową. Przy istniejącym parkingu projektuje się wykonanie placu pod śmietnik o wymiarach 5,50m x 4,00m. Parking za budynkiem starostwa projektuje się wraz z jezdnią manewrową o szerokości 5,00m, miejsca postojowe usytuowane są pod kątem 90 O do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,00m. Bezpośrednio przy budynku projektuje się wykonanie opaski bezpieczeństwa o szerokości 1,50m a na dalszym odcinku o szerokości 2,20m. Wjazd na parking będzie odbywał się za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ulicy Kędziora. Krawędź drogi manewrowej oraz parkingu od chodnika i od opaski bezpieczeństwa należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 na ławie betonowej z oporem. Chodnik, plac pod śmietnik oraz parking dla rowerów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8 na ławie betonowej z oporem. Wody deszczowe i roztopowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej lub w pas zieleni.

23 5.1. Podstawowe parametry techniczne: - grupa nośności podłoża G2, - kategoria ruchu: KR1, - szerokość jezdni manewrowej 5,00m, - jezdnia dwukierunkowa, - miejsca postojowe: szerokości: 2,50 długość: 5,00m, - wymiary opaski bezpieczeństwa przy budynku: 1,50m i 2,20m - wymiary placu pod śmietnik: 4,00m x 5,50m - wymiary parkingu dla rowerów: 4,10m x 6,00m - nawierzchnia jezdni manewrowej kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm, - nawierzchnia parkingu za budynkiem starostwa z płyt betonowych ażurowych - nawierzchnia opaski bezpieczeństwa, parkingu dla rowerów i placu pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 5.2. Projektowana konstrukcja miejsca postojowe za budynkiem starostwa - otwory do połowy zasypane humusem i obsiane nasionami traw gr. 5cm - płyty ażurowe typu jomb gr. 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm jezdnia manewrowa - warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm - podsypka żwirowa gr. 4cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm Chodnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm

24 plac pod śmietnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm parking dla rowerów - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm Niweleta Niweletę poprowadzono równolegle do istniejącego terenu, podnosząc ją nieznacznie do góry z uwzględnieniem minimalnego spadku podłużnego. Nadano normatywne spadki poprzeczne. Początek drogi manewrowej nawiązano do krawędzi zjazdu z ulicy Kędziora Odwodnienie Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do projektowanych wpustów ulicznych projektowanych kolektorów a następnie podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej ulicy Wyspiańskiego Roboty drogowe ziemne Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. I-II związane z uformowaniem prawidłowego korpusu drogowego. Będą to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrębie budowy, wywóz nadmiaru gruntu, dostawa gruntu budowlanego kat. II (piasku) pod nasyp oraz formowanie i zagęszczenie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy bezwzględnie usunąć humus grubości 15cm. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na Planie sytuacyjnym wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika właściciela sieci. 6 Wycinka drzew Przewiduje się wycinkę 10 drzew. Wycinka drzew będzie wykonana poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 marca 15 października, na planowaną wycinkę będzie wydana stosowna decyzja. W zamian za wycięte drzewa projektuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w takiej samej

25 ilości oraz na tej samej działce ewidencyjnej co drzewa wycięte. Projektuje się również posadzenie żywopłotu z tui, lokalizacja zgodna z PZT. 7 Ilości podstawowych robót: - parking z płyt betonowych typu jomb gr.10cm - 353,00 m 2 - chodniki z kostki brukowej gr. 6m -122,50 m 2 - plac pod rowery z kostki brukowej gr. 6cm - 30,00 m 2 - plac pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 22,50 m 2 - jezdnia manewrowa z z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 370,00 m 2 8 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 8.1. Istniejąca sieć gazowa Fundamenty pod słupki ogrodzenia placu pod śmietniki zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 1,0m od zewnętrznego obrysu gazociągu. Obudowę końcówki liniowego sączka węchowego należy przebudować dostosowując do planowanego poziomu nawierzchni placu pod śmietniki. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powiarzchni placu i nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Istniejące studnie kanalizacyjne należy: - wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni, - włazy żeliwne oraz pokrywy wymienić na nowe, - studnie uzupełnić o pierścienie odciążające. 8.3 Istniejąca sieć teletechniczna Studnie teletechniczne należy wyregulować do poziomu projektowanego oraz wymienić na nowe włazy typu ciężkiego. Zabezpieczenie sieci podziemnych wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli sieci: multimedia Polska warunki nr L.dz. PW/14/14702 i Orange Polska S.A. Warunki nr TODDKKU/61332/673/JK/2014 oraz zgodnie z Projektem Zagospodarowania Przestrzennego i projektem wykonawczym branży teletechnicznej. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. 8.4 Istniejąca sieć ciepłownicza Roboty związane z budową parkingu i chodników w obrębie terenu oznaczonego na planie sytuacyjnym nie kolidują z istniejącą siecią ciepłowniczą. 8.5 Istniejąca sieć energetyczna

26 Istniejące linie kablowe niskiego napięcia na kolidujących odcinkach należy w obrębie skrzyżowania należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot o średnicy Ø110 na odcinku planowanych parkingów poza obręb o 0,5m. Roboty ziemne związane z zabezpieczeniem kabli wykonać ręcznie. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym w Mielcu. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci. 9 Uwagi - Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. - Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko tj. gruz betonowy - Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. - Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację. - Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci 10 Zagadnienia geodezyjno prawne Budowa parkingu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Parking nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura Projektował

27 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Przedmiot: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 tel. (017) Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Orientacja Projektował mgr inż. B. Barszcz nr upr.pdk/0086/pood/10 Opracowała mgr inż. K. Turek Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 1

28 LEGENDA: proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych proj. jezdnia manewrowa z kostki brukowej proj. chodnik z kostki brukowej proj. miejsce dla rowerów z kostki brukowej proj. tawnik proj. plac pod śmietniki proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. ogrodzenie placu pod śmietniki proj. linia rozgraniczająca miejsca postojowe drzewa przewidziane do wycinki proj. nasadzenia zastępcze istn. ogrodzenie do usunięcia proj. żywopłot z tui ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

29 PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ MANEWROWĄ I PARKING ZA BUDYNKIEM STAROSTWA G 8 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 23 cm ława z betonu C12/15 gr. 23 cm H C 5,00 G 5,00 B H D otwory do połowy zasypane humusem 5cm i obsiane nasionami traw 10cm płyty ażurowe typu jomb 20cm 15cm 45cm B MIEJSCA POSTOJOWE ZA BUDYNKIEM STAROSTWA w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm H 15cm 3cm 15cm KRAWĘŻNIK "15" proj. krawężnik gr.15cm podsyp. cement-piask. gr.3cm I ława betonowa z betonu C12/15 gr.15cm PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC POD ŚMIETNIK PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING DLA ROWERÓW C JEZDNIA MANEWROWA 8cm kostka brukowa betonowa szara 4cm podsypka żwirowa 18cm w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm 15cm 45cm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm obrzeże gr.8cm 3 podsypka cement-piaskowa g r.3 cm 10 ława z betonu C8/10 g r.10 cm I E I F I D CHODNIK Szczegół G skala 1: ,03 Szczegół H skala 1: ,15 szczegół I skala1:25 0,03 0,10 0,28 0,08 0,08 0,08 0,05 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 E PLAC POD ŚMIETNIK 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 F PARKING DLA ROWERÓW 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 0,21

30

31 LEGENDA: proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. krawężnik betonowy, 15x30 zaniżony proj. ogrodzenie placu pod śmietniki rzędna istniejąca rzędna projektowana ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Plasza wysokościowa skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

32 5,00 W=2,34m² N= 0,15m² PRZEKRÓJ I 5,00 W=2,43m² N= 0,05m² PRZEKRÓJ II 5,00 5,00 W=2,89m² N= 0,01m² PRZEKRÓJ III 5,00 5,00 W=1,67m² N= 0,23m² PRZEKRÓJ IV 5,00 5,00 W=2,05m² N= 0,16m² PRZEKRÓJ V 5,00 5,00 5,00

33 Przykanalik z PVC Ø200 Ø50 70 Ø73 20 Przykanalik z PVC Ø200 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Nazwa opracowania skala Wpust uliczny. Skala 1:25 Branża Drogowa Projektował mgr inż. B. Barszcz Opracował inż. K. Serafin Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys.

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... PROJEKT BUDOWLANY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck MATERIAŁY DO ZGOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks 22 6634051 tel. kom. 607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Osieck ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE PROJEKTOWANIE NADZORY PRO-NAD Bohdan Nieciecki 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24 601 200 679 E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W IŁAWIE Branża: drogowa,.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. OPIS TECHNICZNY do projektu budowy chodników w ulicach: Ogrodowej, Kościelnej w Bedoniu Przykościelnym gmina Andrespol. 1. Podstawa i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania Umowa ze Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\24 02-793 WARSZAWA tel. fax: (022) 649-40-97 0604505252 NIP- 951-134-27-98 Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 60-845 Poznań, ul.j.kochanowskiego 4/8 tel./fax 61 8208593 e-mail:info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 PROJEKT WYKONAWCZ Y Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski EGZ nr 5 ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NAZWA I ADRES IWNESTYCJI: PRZEBUDOWNA SKRZYŻOWANIA W BIAŁKOWIE DZ. NR EWID. 747, 314, OBRĘB BIAŁKÓW, GMINA CYBINKA INWESTOR: GMINA CYBINKA 69-108 CYBINKA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I : 1. Opis techniczny str. 1-5 2. Instrukcja bioz str. 6-9 3. Odpisy dokumentów, oświadczenia str. 10-12

S P I S T R E Ś C I : 1. Opis techniczny str. 1-5 2. Instrukcja bioz str. 6-9 3. Odpisy dokumentów, oświadczenia str. 10-12 S P I S T R E Ś C I : 1. Opis techniczny str. 1-5 2. Instrukcja bioz str. 6-9 3. Odpisy dokumentów, oświadczenia str. 10-12 4. CZĘŚĆ GRAFICZNA : Projekt zagospodarowania - skala 1 : 500 rys. nr 1 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROTECH Usługi Projektowo Kosztorysowe Anna Tarnowska 99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112 kom. 661050079 email: anna.tarnowska79@interia.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 DANE TECHNICZNE 3.2 TRASA 3.3 NIWELETA 3.4 PRZEKROJE NORMALNE 3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY Egz. nr PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY Janusz Matyśkiewicz 64-000 Kościan ul.marcinkowskiego 20/4. PROJEKT BUDOWLANY ( W Y K O N A W C Z Y ) PRZEBUDOWA CHODNIKA NA CIĄG PIESZO- ROWEROWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce. 4 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Inwestor Adres obiektu Branża Egzemplarz Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce Drogowa Inwestora Autor

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY

Mgr inż. Andrzej Klecha 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT BUDOWLANY Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Budowa parkingów wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Lewinie Kłodzkim, ul. Liczyrzepy, działki nr 497, 498, 134/13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: drogi JEDNOSTA PROJETOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISA DR INŻ. RYSZARD WENDA Lipków, ul. ontuszowa 19, 05-080 Izabelin Tom V INWESTOR BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c., Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl, www.bid-bydgoszcz.pl NIP 9671282579

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Grzegorz Grabowski MAP/0277/POOD/10 MAP/BD/0072/11 Branża drogowa

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Grzegorz Grabowski MAP/0277/POOD/10 MAP/BD/0072/11 Branża drogowa INWESTOR: Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Pana Jerzego Marcinko - dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 TEMAT: BUDOWA ULICY BUSZKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI ULICY WAŁOWEJ W M. MOSTY, GMINA KOSAKOWO DROGADO DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40 NIP 584-251-03-71 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Nazwa opracowania: Egz. PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TURKUSOWEJ, ODMULENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ UL. DIAMENTOWEJ ORAZ OCENA TECHNICZNA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. OPALOWEJ W KAMIENIU Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY

Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1.1. Oświadczenie projektanta 1.2. Uprawnienia budowlane 1.3. Wpis do Izby Inżynierów 1.4. Podstawa opracowania 1.5. Zakres opracowania 1.6. Założenia projektowe 1.7. Opis

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych rozwiązań technicznych: Rozwiązania organizacji ruchu: Wpływ inwestycji na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: Zieleń:

Opis przyjętych rozwiązań technicznych: Rozwiązania organizacji ruchu: Wpływ inwestycji na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: Zieleń: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks (022) 6634051 tel. kom. 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1 Podstawa opracowania. - Umowa na prace projektowe zawarta z Gminą Ustrzyki Dolne.

Opis techniczny. 1 Podstawa opracowania. - Umowa na prace projektowe zawarta z Gminą Ustrzyki Dolne. Opis techniczny Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu, zjazdu na parking oraz chodnika dla pieszych położonego przy ul. Dobrej k/szkoły na działkach ewidencyjnych nr 864, 868

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo