Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:"

Transkrypt

1 Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 Działki nr ewid. 1596/1, 1590/18, 1596/2, 1595/3, 1595/2, 1590/51 - jednostka ewidencyjna Mielec; obręb 2 Osiedle Inwestor: Starostwo Powiatowe ul. Wyspiańskiego 6; Mielec Projektant Branża drogowa IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS mgr inż. Beata Barszcz Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Upr. PDK/0086/POOD/10 Marzec 2015 Opracował inż. Katarzyna Serafin Marzec 2015 Projektant branża teletechniczna mgr inż. Krzysztof Kutrybała Upr. do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Upr. 1863/00/U PDK/BT/0287/06 Marzec 2015 DATA OPRACOWANIA Marzec 2015 ROK

2 SPIS ZAWARTOŚCI Spis zawartości str. 2 warunki do proj. wydane przez PGE Mielec znak RE2/RM/2014/9/585/W/10/153 str. 3 warunki do proj. wydane przez Orange Polska znak TODDKKU/61332/673/JK/2014 str. 4-5 warunki do projektowania wydane przez PSG Tarnów znak KSGIII/ZIU/69d/30/2/14 str. 6 warunki do projektowania wydane przez Gminę Miejską Mielec znak IM str. 7 uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej str. 8 Branża drogowa opis techniczny str tabela robót ziemnych str. 16 Orientacja rys. nr 1 str. 17 Projekt Zagospodarowania Terenu. Skala 1:500rys. Nr 2 str. 18 przekroje normalne rys. nr 3 str. 19 profil podłużny odwodnienia parkingu rys.4 str. 20 plansza wysokościowa rys. 5 str. 21 przekroje poprzeczne rys.6 str. 22 szczegół wpustu ulicznego rys.7 str.23 szczegół studni rewizyjnej rys.8 str. 24 Branża teletechniczna opis techniczny str Schemat liniowy kanalizacja teletechniczna Orange Polska str. 28 profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową str. 29

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ,5 właz typu ciężkiego płyta pokrywowa 1200/600 stopnie włazowe komora robocz z kręgów betonowych Ø1000 dopływ odpływ płyta denna z betonu C12/15 (B- 15) osadnik ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 tel. (017) Branża Projektował Drogowa

15 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1 Przedmiot opracowania projektu Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektowaną budową parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu. 1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje: - zabezpieczenie kanalizacji kablowej operatora ORANGE POLSKA S.A. 1.3 Podstawa opracowania Kanalizacja kablowa została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w: - Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2004 r. Nr 171 poz.1800), - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864), - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz z późn. zm.), - Warunkach technicznych wydanych przez OPL. S.A. w dniu r. nr TOTDKKU/61332/JK/2014 na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 2.1 Stan istniejący: W pasie zieleni wokół budynku nr 6 zlokalizowanego przy ul Wyspiańskiego w Mielcu znajdują cię ciągi telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej jedno i dwuotworowej nadbudowanej studniami kablowymi typu SK-2, SKR-1 i SK-1 operatorów telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. 2.2 Projekt przebudowy Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci telekomunikacyjnych ORANGE Polska S.A, w celu zabezpieczenia oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym parkingiem przy budynku nr 6 ul. Wyspiańskiego w Mielcu należy: 1

16 1. W zakresie kolizji kanalizacji kablowych z projektowaną zatoką parkingową dla samochodów ciężarowych należy: a) Kanalizacja teletechniczna OPL S.A Istniejącą kanalizację kablową dwuotworową (rura Ø 110) kolidującą z projektowanym parkingiem zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną o grubości 20 cm. Kabel ziemny w miejscach kolizji z projektowanym parkingiem zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi APS 110. Studnie kablowe zlokalizowane w zatokach parkingowych, drogach dojazdowych, chodniku wypoziomować do rzędnych projektowanego parkingu. Zwieńczenia studni wzmocnić opaską betonową na której posadowić ramę i pokrywę typu ciężkiego z kołnierzem żeliwnym lub stalowym wykonaną w wieńcu żelbetowym z betonu C35/45, zgodnie z normami: PN- B Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji, ZN Studnie kablowe wymagania i badania, BN- 73/ Ramy i oprawy pokryw. Projektowane krawężniki chodnika należy usytuować poza obrysem ramy i pokrywy studni kablowych. Uwaga: Prace ziemne w miejscach kolizji w pobliżu istniejących sieci telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela zarządców sieci telekomunikacyjnych. Wysokość posadowienia studni kablowych należy dostosować do wysokości rzędnych ciągu pieszego i parkingu w taki sposób by rama studni wraz z pokrywą była zamontowana wyżej od 0,2-0,5 cm od górnej rzędnej ciągu pieszego i parkingu 4. Zalecenia dla wykonawcy a) Podstawowe czynności w zakresie zabezpieczenia kanalizacji kablowej - wytyczenie trasy istniejącej kanalizacji; - rozbiórka nawierzchni (stosownie do potrzeb); - wykonanie odkrywki kanalizacji w miejscach kolizji; - wykonanie zabezpieczeń kanalizacji teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz ławą betonową: - zasypywanie wykopów; - odtwarzanie nawierzchni; - sprawdzenie drożności zabezpieczonych odcinków kanalizacji kablowej; - regulacja wysokości studni kablowych w miejscach kolizji w stosunku do rzędnych - ciągów pieszych i parkingu - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2

17 e) Zalecane badania odbiorcze (oględziny) - sprawdzenie zastosowanych materiałów, - sprawdzenie jakości wykonania zabezpieczenia kanalizacji kablowej; - sprawdzenie jakości wykonania regulacji studni kablowych; - sprawdzenie drożności zabezpieczanych odcinków kanalizacji kablowej. PROJEKTANT 3

18 ul. Kędziora SK-2/1 8 m SK-2/2 Legenda: 22 m Istniejąca telekomunikacyjna kanalizacja kablowa zabezpieczenie kanalizacji ławą betonową B/15 gr, 20 cm. SK-2/3 6 m SK-2/4 Wyspiańskiego 6 ul. Wyspiańskiego zakres projektowanego parkingu Uwaga: w studniach kablowych SK-2/2 i SK-2/3 wymiana ram i pokryw na typ ciężki (najazdowe). - studnie kablowe SK-2/2, SK-2/3, SK-2/4 - podlegając regulacji wysokości posadowienia do rzednych górny parkingu. Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Schemat liniowy Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 2

19 nawierzchnia parkingu cm ziemia z gruntu rodzimego ława betonowa gr. 20 cm beton B-15 kanalizacja pierwotna Ø 110 ziemia z gruntu rodzimego Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe mgr inż. A. Klecha Mielec Obiekt Kanalizacja teletechniczna ORANGE POLSKA S.A. Rysunek Profil zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy Podpis Nr uprawnień Projektował mgr inż. Krzysztof Kutrybała 1863/00/U PDK/BT/ 0287/06 Data: Rys. nr 3

20 OPIS TECHNICZNY 1 Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mielec-Osiedle-Centrum (zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999r) - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 zatwierdzona przez Starostę Powiatu Mieleckiego - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia / Dz.U. nr 43 z dnia poz. 430/, - Rozporządzenie MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r., - ustawy z dnia 3 października 2008r. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 3 października 2008 Nr 199 poz. 1227), - Ustawa z dnia r. o odpadach z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r., - Wyrys i wypisy z ewidencji gruntów - Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające 2 Przedmiot inwestycji: Lokalizacja Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy budynku Starostwa Powiatowego na działkach nr 1593/1, 1596/1, 1590/18, 1590/51, 1596/2, 1595/3, 1590/16, 1595/2 obręb 2 Osiedle Cel i zakładany efekt inwestycji: Celem przebudowy jest: - budowa nowych miejsc postojowych, - budowa drogi manewrowej, - budowa parkingu dla rowerzystów, - budowa placu pod śmietnik, - przebudowa otoczenia budynku Celem inwestycji jest zapewnienie pracownikom i petentom miejsc do zaparkowania przed budynkiem starostwa. Parking będzie obejmował miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz rowerów.

21 3 Program inwestycji W ramach budowy zostaną wykonane: 28 miejsca do postoju samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, Plac pod śmietnik Parking dla rowerów Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 4 Stan istniejący W stanie obecnym przed budynkiem starostwa nie ma miejsc postojowych natomiast za budynkiem starostwa parkowanie samochodów ma charakter niezorganizowany i przypadkowy Urządzenia obce (uzbrojenie terenu) Istniejące uzbrojenie terenu: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - sieć ciepłownicza - sieć teletechniczna podziemna, - sieć energetyczna podziemna i oświetleniowa - sieć gazowa 4.2. Geotechniczne warunki posadowienia W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano badania rozpoznawcze przy pomocy sondy penetracyjnej okrętnej. Wykonano dwa otwory na głębokość 2m Warunki geologiczne terenu: W terenie na którym ma być posadowiony parking pod warstwą istniejącej podbudowy z destruktu o grubości około 15cm, zalega jeden rodzaj gruntów grunty niewysadzinowe piaski drobnoziarniste Warunki wodne Poziom wód gruntowych w okresie wykonywania badań (październik 2014r): - do głębokości 2,0m nie stwierdzono wód gruntowych Warunki wodne dobre Związku z powyższym projektowany parking, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM (Dz.U. dnia 27 kwietnia poz.463) - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję projektowanych parkingów oraz prostych warunków gruntowych panujących w tym rejonie.

22 W miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe Na podstawie wykonanych badań określono grupę nośności podłoża jako G2. Otwór 1 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,45m, piasek szaro - żółty do 0,80m, piasek szary do 1,10m piasek jasnoszary do 1,30m piasek jasnożółty do 1,50m piasek jasny pomarańczowy do 1,60m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono Otwór 2 Grunty występujące w podłożu na tym terenie to: ziemia urodzajna (humus z gliną) do 0,40m, piasek szaro - żółty do 0,85m, piasek szary do 1,00m piasek jasnoszary do 1,20m piasek jasny pomarańczowy do 1,50m piasek jasnoszary do 2,00m na danej głębokości wody nie stwierdzono 5 Stan projektowany W ramach zadania zaprojektowano budowę 28 miejsc do postoju samochodów za budynkiem wraz z jezdnią manewrową. Przy istniejącym parkingu projektuje się wykonanie placu pod śmietnik o wymiarach 5,50m x 4,00m. Parking za budynkiem starostwa projektuje się wraz z jezdnią manewrową o szerokości 5,00m, miejsca postojowe usytuowane są pod kątem 90 O do jezdni manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,00m. Bezpośrednio przy budynku projektuje się wykonanie opaski bezpieczeństwa o szerokości 1,50m a na dalszym odcinku o szerokości 2,20m. Wjazd na parking będzie odbywał się za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ulicy Kędziora. Krawędź drogi manewrowej oraz parkingu od chodnika i od opaski bezpieczeństwa należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 na ławie betonowej z oporem. Chodnik, plac pod śmietnik oraz parking dla rowerów należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8 na ławie betonowej z oporem. Wody deszczowe i roztopowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej lub w pas zieleni.

23 5.1. Podstawowe parametry techniczne: - grupa nośności podłoża G2, - kategoria ruchu: KR1, - szerokość jezdni manewrowej 5,00m, - jezdnia dwukierunkowa, - miejsca postojowe: szerokości: 2,50 długość: 5,00m, - wymiary opaski bezpieczeństwa przy budynku: 1,50m i 2,20m - wymiary placu pod śmietnik: 4,00m x 5,50m - wymiary parkingu dla rowerów: 4,10m x 6,00m - nawierzchnia jezdni manewrowej kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm, - nawierzchnia parkingu za budynkiem starostwa z płyt betonowych ażurowych - nawierzchnia opaski bezpieczeństwa, parkingu dla rowerów i placu pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 5.2. Projektowana konstrukcja miejsca postojowe za budynkiem starostwa - otwory do połowy zasypane humusem i obsiane nasionami traw gr. 5cm - płyty ażurowe typu jomb gr. 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm jezdnia manewrowa - warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm - podsypka żwirowa gr. 4cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 0/63,5 gr. 15cm Razem: 45cm Chodnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm

24 plac pod śmietnik - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm parking dla rowerów - kostka brukowa betonowa gr. 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - warstwa z piasku gr. 10cm Razem: 35cm Niweleta Niweletę poprowadzono równolegle do istniejącego terenu, podnosząc ją nieznacznie do góry z uwzględnieniem minimalnego spadku podłużnego. Nadano normatywne spadki poprzeczne. Początek drogi manewrowej nawiązano do krawędzi zjazdu z ulicy Kędziora Odwodnienie Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych będą skierowane do projektowanych wpustów ulicznych projektowanych kolektorów a następnie podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej ulicy Wyspiańskiego Roboty drogowe ziemne Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. I-II związane z uformowaniem prawidłowego korpusu drogowego. Będą to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrębie budowy, wywóz nadmiaru gruntu, dostawa gruntu budowlanego kat. II (piasku) pod nasyp oraz formowanie i zagęszczenie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy bezwzględnie usunąć humus grubości 15cm. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na Planie sytuacyjnym wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika właściciela sieci. 6 Wycinka drzew Przewiduje się wycinkę 10 drzew. Wycinka drzew będzie wykonana poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem 1 marca 15 października, na planowaną wycinkę będzie wydana stosowna decyzja. W zamian za wycięte drzewa projektuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w takiej samej

25 ilości oraz na tej samej działce ewidencyjnej co drzewa wycięte. Projektuje się również posadzenie żywopłotu z tui, lokalizacja zgodna z PZT. 7 Ilości podstawowych robót: - parking z płyt betonowych typu jomb gr.10cm - 353,00 m 2 - chodniki z kostki brukowej gr. 6m -122,50 m 2 - plac pod rowery z kostki brukowej gr. 6cm - 30,00 m 2 - plac pod śmietnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 22,50 m 2 - jezdnia manewrowa z z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 370,00 m 2 8 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej 8.1. Istniejąca sieć gazowa Fundamenty pod słupki ogrodzenia placu pod śmietniki zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 1,0m od zewnętrznego obrysu gazociągu. Obudowę końcówki liniowego sączka węchowego należy przebudować dostosowując do planowanego poziomu nawierzchni placu pod śmietniki. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powiarzchni placu i nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Istniejące studnie kanalizacyjne należy: - wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni, - włazy żeliwne oraz pokrywy wymienić na nowe, - studnie uzupełnić o pierścienie odciążające. 8.3 Istniejąca sieć teletechniczna Studnie teletechniczne należy wyregulować do poziomu projektowanego oraz wymienić na nowe włazy typu ciężkiego. Zabezpieczenie sieci podziemnych wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli sieci: multimedia Polska warunki nr L.dz. PW/14/14702 i Orange Polska S.A. Warunki nr TODDKKU/61332/673/JK/2014 oraz zgodnie z Projektem Zagospodarowania Przestrzennego i projektem wykonawczym branży teletechnicznej. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. 8.4 Istniejąca sieć ciepłownicza Roboty związane z budową parkingu i chodników w obrębie terenu oznaczonego na planie sytuacyjnym nie kolidują z istniejącą siecią ciepłowniczą. 8.5 Istniejąca sieć energetyczna

26 Istniejące linie kablowe niskiego napięcia na kolidujących odcinkach należy w obrębie skrzyżowania należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot o średnicy Ø110 na odcinku planowanych parkingów poza obręb o 0,5m. Roboty ziemne związane z zabezpieczeniem kabli wykonać ręcznie. Rury osłonowe należy zabezpieczyć z każdej strony przed zamuleniem. Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić do odbioru w Rejonie Energetycznym w Mielcu. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci. 9 Uwagi - Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. - Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko tj. gruz betonowy - Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. - Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację. - Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci 10 Zagadnienia geodezyjno prawne Budowa parkingu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Parking nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura Projektował

27 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Przedmiot: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28 miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 tel. (017) Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Orientacja Projektował mgr inż. B. Barszcz nr upr.pdk/0086/pood/10 Opracowała mgr inż. K. Turek Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 1

28 LEGENDA: proj. miejsca postojowe z płyt ażurowych proj. jezdnia manewrowa z kostki brukowej proj. chodnik z kostki brukowej proj. miejsce dla rowerów z kostki brukowej proj. tawnik proj. plac pod śmietniki proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. ogrodzenie placu pod śmietniki proj. linia rozgraniczająca miejsca postojowe drzewa przewidziane do wycinki proj. nasadzenia zastępcze istn. ogrodzenie do usunięcia proj. żywopłot z tui ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

29 PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ MANEWROWĄ I PARKING ZA BUDYNKIEM STAROSTWA G 8 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 3 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 23 cm ława z betonu C12/15 gr. 23 cm H C 5,00 G 5,00 B H D otwory do połowy zasypane humusem 5cm i obsiane nasionami traw 10cm płyty ażurowe typu jomb 20cm 15cm 45cm B MIEJSCA POSTOJOWE ZA BUDYNKIEM STAROSTWA w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm H 15cm 3cm 15cm KRAWĘŻNIK "15" proj. krawężnik gr.15cm podsyp. cement-piask. gr.3cm I ława betonowa z betonu C12/15 gr.15cm PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC POD ŚMIETNIK PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING DLA ROWERÓW C JEZDNIA MANEWROWA 8cm kostka brukowa betonowa szara 4cm podsypka żwirowa 18cm w. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2/63,5 mm 15cm 45cm w. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63,5 mm obrzeże gr.8cm 3 podsypka cement-piaskowa g r.3 cm 10 ława z betonu C8/10 g r.10 cm I E I F I D CHODNIK Szczegół G skala 1: ,03 Szczegół H skala 1: ,15 szczegół I skala1:25 0,03 0,10 0,28 0,08 0,08 0,08 0,05 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 E PLAC POD ŚMIETNIK 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 F PARKING DLA ROWERÓW 6 w. ścieralna z kostki bruk. szarej 4 podsypka żwirowa 15 w. kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/32 10 w. z piasku 35 0,21

30

31 LEGENDA: proj. obrzeże proj. krawężnik betonowy, 15x30 proj. krawężnik betonowy, 15x30 zaniżony proj. ogrodzenie placu pod śmietniki rzędna istniejąca rzędna projektowana ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Tel/fax: Branża Drogowa Nazwa opracowania skala Plasza wysokościowa skala 1:500 Projektant mgr inż. B. Barszcz Sprawdzający mgr inż. A. Klecha Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys. 2

32 5,00 W=2,34m² N= 0,15m² PRZEKRÓJ I 5,00 W=2,43m² N= 0,05m² PRZEKRÓJ II 5,00 5,00 W=2,89m² N= 0,01m² PRZEKRÓJ III 5,00 5,00 W=1,67m² N= 0,23m² PRZEKRÓJ IV 5,00 5,00 W=2,05m² N= 0,16m² PRZEKRÓJ V 5,00 5,00 5,00

33 Przykanalik z PVC Ø200 Ø50 70 Ø73 20 Przykanalik z PVC Ø200 ZARZĄDZANIE I DORADZTWO BUDOWNICTWO LĄDOWE mgr inż Andrzej Klecha Mielec, ul. Orzeszkowej 14 Nazwa opracowania skala Wpust uliczny. Skala 1:25 Branża Drogowa Projektował mgr inż. B. Barszcz Opracował inż. K. Serafin Data wykonania; Marzec 2015r Nr rys.

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 528 Poz. 31 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 3 (14) wrzesień 2014 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wydawca Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 50-114 Wrocław, ul.

Bardziej szczegółowo