EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi nr P.0 EUROTOP 611 A TOPTECH US (Type SK 243 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) EUROTOP 691 A TOPTECH US (Type SK 293 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) Zgrabiarka 2-karuzelowa

2 Pöttinger - Zaufanie zbliża - od 1871 roku Jakość jest wartością, która szybko się zwraca. Dlatego w przypadku naszych produktów stosujemy najwyższe standardy jakości, które są stale nadzorowane przez nasz dział zarządzania jakością oraz przez kierownictwo. Bezpieczeństwo, niezawodność działania, najwyższa jakość oraz absolutna niezawodność podczas eksploatacji naszych maszyn są naszymi podstawowymi kompetencjami, do których przywiązujemy dużą wagę. Ponieważ stale pracujemy nad rozwojem naszych produktów, może się zdarzyć, że niniejsza instrukcja nie będzie całkowicie zgodna z danym produktem. Dlatego na podstawie danych, rysunków oraz opisów nie można zgłaszać żadnych roszczeń. Obowiązujących informacji dotyczących określonych właściwości maszyny należy zasięgnąć w serwisie dystrybutora. Prosimy o wyrozumiałość względem możliwych zmian zakresu dostawy dotyczących wyglądu, wyposażenia oraz techniki. Drukowanie, tłumaczenie oraz powielanie w jakiejkolwiek formie, również fragmentów niniejszej instrukcji obsługi, wymaga pisemnej zgody firmy Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Firma Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawach autorskich. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31 października 2012 Odpowiedzialność za produkt, obowiązek informowania W przypadku sprzedaży urządzeń, producent lub sprzedawca jest zobowiązany do przekazania instrukcji obsługi oraz do przeszkolenia klienta w zakresie przepisów dotyczących obsługi, bezpieczeństwa oraz konserwacji maszyny. Dowodem prawidłowego przekazania maszyny oraz instrukcji obsługi jest odpowiednio sporządzone potwierdzenie. Do tego celu służy - Dokument A, który wraz z podpisem należy wysłać do firmy Pöttinger - Dokument B, który pozostaje w zakładzie, który przekazał maszynę. - Dokument C, który zostaje przekazany klientowi. W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, każdy rolnik jest przedsiębiorcą. W myśl powyższej ustawy szkoda materialna to taka, która powstała wskutek działania maszyny, jednak nie w niej bezpośrednio; w takim przypadku obowiązuje udział własny (500 euro). W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z winy przedsiębiorcy zostaje wyłączona. Uwaga! Również w przypadku późniejszego przekazania maszyny przez klienta powinien on dołączyć instrukcję obsługi, natomiast osoba przejmująca maszynę powinna zostać przeszkolona z zakresu odpowiednich przepisów dotyczących maszyny. Newsletter firmy Pöttinger Aktualne informacje specjalistyczne, przydatne linki oraz rozrywka 1300_-SEITE2

3 PROCEDURA PRZEKAZANIA MASZYNY Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Poczuwajπc sií do obowiπzku odpowiedzialnoúci za produkt prosimy odnieúê sií do poniøszych punktûw ZakreúliÊ w aúciwe X Stwierdzono zgodnoúê stanu maszyny ze stanem na liúcie przewozowym. Dostarczono wszystkie urzπdzenia ochronne, wa ek przegubowy i instrukcjí obs ugi Klient zosta poinformowany i zaznajomiony z obs ugπ, uruchamianiem i konserwacjπ maszyny wzgl. Urzπdzenia Sprawdzono ciúnienie w oponach Sprawdzono stopieò dokrícenia nakrítek na ko ach Podano klientowi w aúciwπ iloúê obrotûw WOM Dopasowano maszyní do ciπgnika: ustawienie 3-pkt-u Ustanowiono w aúciwπ d ugoúê wa ka przegubowego Przeprowadzono jazdí prûbnπ bez stwierdzenia usterek Objaúniono klientowi funkcje podczas jazdy prûbnej Objaúniono sposûb ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej Udzielono informacji dotyczπcych wyposaøenia dodatkowego Klient zosta poinformowany o koniecznoúci zaznajomienia sií z instrukcjπ obs ugi. W celu potwierdzenia, øe maszyna i instrukcja obs ugi zosta y prawid owo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie. S uøπ temu nastípujπce dokumenty: - dokument A ñ podpisany naleøy wys aê do firmy Pottinger lub przekazac elektronicznie przez Internet (www.poettinger.at). - dokument B pozostaje u dealera, ktûry dokona przekazania maszyny - dokument C otrzymuje klient Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 SPIS TRESCI Spis tresci SPIS TRESCI Znak CE... 5 Znaczenie tadlic oszczegawczych... 5 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne... 6 Pierwszy montaż na ciągniku... 6 Przygotowania do pierwszego zastosowania... 7 Wał przegubowy... 7 Ustawienie trzpienia gwintowanego... 7 Ustawianie zaworu priorytetowego... 8 Węże hydrauliczne i kable elektryczne... 8 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia... 9 Skracanie długości całkowitej... 9 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Manewry zawracania na zboczu Pozycja transportowa...11 Przestawianie na pozycję transportową...11 Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej PRACA Przygotowania dla zastosowania Ustawienia podwozia karuzel...14 Ustawianie wysokości zgrabiania...14 Ustawianie nachylenia poprzecznego...14 Rodzaje pokosów Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Ważne przed rozpoczęciem pracy Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast"...17 Montaż osi...17 Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym Stosowanie maszyny bez koła kopiującego KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Czyszczenie elementów maszyny Odstawianie na zewnątrz Przechowywanie zimą Wałki przegubowe Instalacja hydrauliczna Punkty smarowania Plan smarowania Przekładnia Ramiona grabiące Karuzela Zęby grabiące Plan smarowania DANE TECHNICZNE Dane techniczne Wymagane przyłącza Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem zgrabiarki karuzelowej Położenie tabliczki znamionowej Wyposażenie dodatkowe ZA CZNIK Wydanie INHALT_

5 SPIS TRESCI Znak CE Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, ze maszyna odpowiada wszelkim wymaganiom stawianym tego typu urzadzeniom oraz innym odnosnym wskazaniom EU. Producent podpisujac oswiadczenie zobowiazuje sií, ze dopuszczone do obrotu maszyny odpowiadaja wszystkim odnosnym wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy. Znaczenie tadlic oszczegawczych WskazÛwki dla bezpiecznej pracy! Kaøde miejsce w tej instrukcji dotyczπce spraw bezpieczeòstwa oznaczone jest tym symbolem. Zakaz poruszania sií po drogach publicznych W zwiπzku z niebezpieczeòstwem wyrzucenie czíúci podczas pracy maszyny zachowaê naleøyty odstíp. Nie przebywaê w strefie pracy maszyny INHALT_

6 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne Ciągnik musi posiadać przynajmniej jedno dwukierunkowe przyłącze hydrauliczne oraz jedno jednokierunkowe przyłącze hydrauliczne. Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągnika - Przewód hydrauliczny podłączać do ciągnika tylko, gdy zawór odcinający jest zamknięty (położenie A). Pierwszy montaż na ciągniku 1. Zaczepić dyszel do zaczepu ciągnika. Ważne! - Zaczep musi być ruchomy (A-B) - Otwory w zaczepie muszą mieć minimalną średnicę 30 mm. - Długość ramion podnośnika (4) po prawej i po lewej stronie musi być taka sama. 2. Zabezpieczyć sworznie wtykowe za pomocą zawleczki. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. (8a. - 8i.) Dolne cięgła hydrauliczne (5) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 4. Podnieść podporę (10) i zabezpieczyć za pomocą sworznia. JK Złącze wtykowe wraz z pokrywką przeciwkurzową "czerwoną" podłączyć do jednokierunkowego zaworu sterującego. DK Oba złącza wtykowe wraz z pokrywkami przeciwkurzowymi "niebieskimi"podłączyć do dwukierunkowego zaworu sterującego. DW 5. Ustawić układ hydrauliczny ciągnika na prawidłową wysokość (H). DW EW TD44/94/1 Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od wału przegubowego (X), zwłaszcza podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 6. Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika. - Zawór odcinający zamknięty (pozycja A). - Podłączyć przewód hydrauliczny do ciągnika. 7. Opuścić urządzenie - Zawór odcinający otwarty (pozycja E). - Uruchomić jednokierunkowy zawór sterujący (ST). Urządzenie powoli opada na ziemię. 1400_-ANBAU_

7 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przygotowania do pierwszego zastosowania Ważne! 1. Określenie "pozycja robocza" oznacza, że urządzenie jest opuszczone, a zęby karuzeli lekko dotykają ziemi (A1). Ważne! Przegub szerokokątny podłączać zawsze do ciągnika - nie do maszyny! Ustawienie trzpienia gwintowanego Ustawianie odstępu (X1) 1. Podłączyć maszynę do ciągnika i ustawić ją w pozycji roboczej (patrz powyżej). 2. Przestawić dźwignię (H) do góry (90 ). 3. Odpowiednio obrócić trzpień gwintowany. Uwaga! Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. 2. Odstęp (X) między wałkiem przegubowym a zaczepem musi wynosić w pozycji roboczej co najmniej 120 mm (wymiar orientacyjny). Zwrócić szczególną uwagę na odstęp "X" podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 3. Palce karuzeli (A1) muszą być ustawione w przybliżeniu równolegle do ziemi, dopuszczalne jest niewielkie nachylenie do przodu. 4. Ustawić prawidłowo odstęp (X1) przy pomocy trzpienia gwintowanego. W przypadku maszyn z systemem "MULTITAST (wyposażenie dodatkowe)" należy ustawić zakres swobody ruchu dyszla, aby umożliwić dobre dopasowanie się palców karuzel (A1) do nierówności podłoża. - zob. też rozdział "System "MULTITAST" W maszynach bez systemu "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany aż do ogranicznika Wał przegubowy - Przed pierwszym użyciem sprawdzić długość wałka przegubowego i w razie potrzeby dopasować ją (patrz również rozdział "Dopasowanie wałka przegubowego" w załączniku B). X1 = 190 mm W maszynach z systemem "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany do uzyskania odstępu X1 = mm. 4. Przestawić dźwignię (H) do dołu (0 ). - W tej pozycji (0 ) trzpień gwintowany jest zabezpieczony przed obróceniem się. 1400_-ANBAU_

8 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Węże hydrauliczne i kable elektryczne Wskazówka: Na maszynie zostały zamontowane węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny posiadające nietypową długość. Dzięki temu maszyna może być montowana na różnych ciągnikach. Przewody hydrauliczne i kabel elektryczny należy odpowiednio zwinąć i zamocować za pomocą opaski zaciskowej (K). Węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny nie mogą zostać uszkodzone przez obracające się wirniki. Zawsze należy zachować wystarczająco duży odstęp od obracających się elementów, również podczas jazdy na zakrętach. Przestrzegać długości "L1 i L2"! Ustawianie zaworu priorytetowego Zawór priorytetowy steruje kolejnością logiczną hydraulicznego podnoszenia karuzel. Priorytet podnoszenia można sterować obracając śrubę nastawczą, poz. 8, na trzpieniu gwintowanym, poz Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa. 2. Podłączyć maszynę do ciągnika. 3. Ustawić maszynę w pozycji roboczej. 4. Podnieść karuzelę. Na krótko przed całkowitym podniesieniem pierwszej karuzeli (w kierunku jazdy) musi rozpocząć się podnoszenie drugiej karuzeli. 5. Jeżeli druga karuzela jest podnoszona zbyt szybko, skorygować ustawienie na trzpieniu gwintowanym. 6. Powtórzyć czynności, aż ustawienie będzie prawidłowe. 8 3 Zawór priorytetowy 1400_-ANBAU_

9 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia Urządzenie można odstawiać zarówno z pozycji roboczej, jak i w pozycji transportowej. - Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! - Zabezpieczyć urządzenie przed stoczeniem się, użyć klinów! - Zdjąć wałek przegubowy i ułożyć na uchwycie wałka. Łańcucha zabezpieczającego nie stosować do zawieszania wałka przegubowego! - W przypadku każdego złącza wtykowego należy zamknąć zawór zamykający (poz. A), a następnie od ciągnika odłączyć przewody hydrauliczne. Ważne! Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! 1 W przypadku pojawienia się problemów podczas odłączania: - Zawór sterujący (ST) ustawić w pozycji "Opuszczanie" (s). 2 - Odchylić podporę: - Odblokować podporę sworzniem (2) w pozycji transportowej - Odchylić podporę na dół - Zabezpieczyć podporę sworzniem (2) - Obniżyć podporę w dół za pomocą korby (1) aż do stabilnego ustawienia 9 Dzięki temu można zredukować ciśnienie resztkowe znajdujące się w złączu wtykowym, a przewód hydrauliczny można łatwo odłączyć. - Skrócić długość całkowitą (80 cm) poprzez obrót przedniej karuzeli do wewnątrz Skracanie długości całkowitej 1401_-Abstellen_

10 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Przestrzegać krajowych przepisów ruchu drogowego. Przejazd po drogach publicznych może być przeprowadzona wyłącznie zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale "Pozycja transportowa". Maszynę ustawić w pozycji środkowej (M). Manewry zawracania na zboczu Ostrożnie Ciężar (G) karuzeli ma wpływ na sposób jazdy ciągnika. Może to doprowadzić do pojawienia się niebezpiecznych sytuacji szczególnie podczas jazdy na stoku. Niebezpieczeństwo wywrócenia podczas hydraulicznego podnoszenia karuzel podczas jazdy na zakrętach z podniesionymi karuzelami Zablokować wszystkie obwody hydrauliczne (A) Urządzenia ochronne muszą się znajdować w nienagannym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem jazdy, elementy ruchome należy umieścić w odpowiedniej pozycji i zabezpieczyć przed niebezpieczną zmianą położenia. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić funkcjonowanie oświetlenia. Ważne informacje znajdują się również w załączniku niniejszej instrukcji obsługi. Wskazówka bezpieczeństwa Zredukować prędkość podczas jazdy na zakrętach. Lepiej zjechać ze zbocza tyłem niż wykonywać ryzykowne manewry zawracania. Hydrauliczne cięgła dolne Hydrauliczne cięgła dolne (U) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

11 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Pozycja transportowa Przestawianie na pozycję transportową 1. Maszynę ustawić w pozycji środkowej. Uruchomić dwukierunkowy zawór sterujący (ST) 2. Maszynę opuścić na ziemię 5. Zdemontować wszystkie ramiona grabiące i umieścić na ramie montażowej (poz. 1). Poz. 1 Uwaga! Nie przebywać w zakresie obrotu narzędzi roboczych. 3. Fartuch (9) wsunąć całkowicie i zamocować za pomocą pokrętła (K). 4. Podnieść wszystkie pałąki odrzucające (10); - W tym ustawieniu końcowym sworzeń zatrzaskuje się samoczynnie - Zwrócić uwagę, aby zabezpieczenie przed przekręceniem (1) zazębiło się w kolejnym ramieniu grabiącym. 6. Zamknąć zawory zamykające (pozycja A) Dla bezpieczeństwa: Jazda drogowa jest dozwolona tylko z zamkniętymi zaworami zamykającymi! _-ARBEITSSTELLUNG_

12 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej Przestawianie z pozycji roboczej do pozycji transportowej i odwrotnie może odbywać się tylko na równym, twardym terenie. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. 8a. - 8h.) 1. Otwarty zawór zamykający (pozycja E) 2. Pałąk odrzucający (6) po lewej i prawej stronie obrócić do zewnątrz - Zwolnić blokadę (A) - Blokowanie w tej pozycji końcowej odbywa się automatycznie. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

13 PRACA Przygotowania dla zastosowania 1. Na obu karuzelach zamontować wszystkie ramiona grabiące. Ramiona grabiące założyć na ramionach karuzeli i zabezpieczyć zawleczkami. Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. 2. Wszystkie pałąki odrzucające (6) obrócić do pozycji zabezpieczającej (w lewo i w prawo). 3. Wyjąć fartuch i zamocować za pomocą pokrętła (maksymalnie 50 cm - niebezpieczeństwo kolizji). Standardowe ustawienie około 40 cm od zębów max. 50 cm Montagepositionen _-EINSATZ_

14 PRACA Ustawienia podwozia karuzel Warunki: - równe i twarde podłoże - ciśnienie powietrza 1,5 bar dla wszystkich kół - urządzenie jest zawieszone na ciągniku i ustawione w pozycji roboczej Ustawianie wysokości zgrabiania 1. Wysokość zgrabiania ustawić za pomocą trzpienia (8) - osobno dla każdej karuzeli. Trzpień (8) obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć odstęp zębów od podłoża. Trzpień (8) obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć odstęp zębów od podłoża. - W zależności od ilości zgrabionej masy, zęby wewnętrzne powinny się znajdować tuż nad podłożem (ok mm). - Dostosować wysokość roboczą do warunków terenowych. - Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. - Podczas pracy co jakiś czas sprawdzać ustawienie. Uwaga! Po wykonaniu ustawienia korbę zabezpieczyć za pomocą pałąka mocującego. Ustawianie nachylenia poprzecznego (tylko w przypadku wyposażenia dodatkowego, podwozie tandemowe) Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, podwozie karuzeli musi być lekko przechylone w stronę pokosu. Strona znajdująca się w dużej odległości od pokosu powinna znajdować się o ok mm wyżej. 1. Opuścić karuzelę za pomocą trzpienia (8) do momentu, aż zęby wewnętrzne będą się lekko stykały z podłożem. 2. Ustawić zęby zewnętrzne za pomocą śruby napinającej (9) - ok mm nad podłożem. Ustawienie fabryczne śrub napinających: ok. 230 mm od środka sworznia do środka sworznia mm 1401_-EINSATZ_

15 PRACA Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Rodzaje pokosów 1. Ustawienie dla pokosu pojedynczego. W tej pozycji roboczej można użyć drugiego fartucha (44a) (wyposażenie dodatkowe). Obrócić tylną karuzelę w prawo do pozycji roboczej (R2) a R2 2. Ustawienie dla pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po prawej stronie urządzenia układany jest duży pokos. Tylna karuzela po lewej stronie przejmuje już uformowany pokos karuzeli przedniej. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić w lewo do pozycji roboczej (L2) a L2 3. Ustawienie dla małego pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po lewej stronie urządzenia układany jest pokos. Tylna karuzela nie spełnia przy tym żadnej istotnej funkcji. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić na środek do pozycji roboczej (M2) a M2 1401_-EINSATZ_

16 PRACA Ważne przed rozpoczęciem pracy 1. Włączyć wałek odbioru mocy Napęd wałka odbioru mocy włączyć dopiero wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające (pokrywy, fartuchy, osłony itd.) będą się znajdować w odpowiednim stanie technicznym i zostaną zamontowane w odpowiednim miejscu urządzenia. 2. Maszynę uruchamiać wyłącznie w pozycji roboczej i nigdy nie przekraczać podanej prędkości obrotowej wałka odbioru mocy (maks. 540 OBR./MIN)! Naklejka umieszczona obok przekładni informuje o tym, do jakich prędkości obrotowych wałka odbioru mocy przystosowana jest maszyna. Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy - Maks. prędkość obrotowa wałka odbioru mocy = 540 obr./min. Zalecana prędkość obrotowa wałka odbioru mocy wynosi ok. 450 obr. / min. - Jeżeli masa ma zostać ponownie zebrana z pokosu przez zęby (niedokładna praca), należy zmniejszyć prędkość obrotową wałka odbioru mocy. Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. - Ustawić taką prędkość jazdy, by cały zebrany materiał był czysty W przypadku przeciążenia zredukować bieg. - Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, maszyna musi być jak najdokładniej wypoziomowana. Dopuszczalne jest nieznaczne przechylenie w przód. - Wysokość zębów przestawia się za pomocą trzpienia (8), zęby muszą lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. Wskazówki bezpieczeństwa (patrz załącznik A1 pkt. 1, 2, 3 i 4) Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) - Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) przestawić na Wolny bieg (pozycja pływająca lub opuszczanie ). Ustawianie koła kopiującego (wyposażenie dodatkowe) - Wysokość zębów przestawia się poprzez odpowiednie wypozycjonowanie zawleczki (V). Zęby grabiące powinny lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń V 1401_-EINSATZ_

17 SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast" Informacje ogólne W maszynach z systemem "MULTITAST" zamontowane są koła kopiujące. Karuzele nie są wtedy zamontowane na stałe, ale mogą być obracane w górę i w dół (ok. 4 ) za pomocą przegubów obrotowych. Podczas stosowania kół kopiujących na skrajnie nierównym terenie, zęby można optymalnie dopasować. Ponieważ zęby znajdują się bardzo blisko koła kopiującego, poruszają się one również optymalnie do nierówności podłoża. Efektem jest bardzo precyzyjne zgrabianie. Ważne! Przezbrajanie dla danego zastosowania opisano na następnej stronie. Proszę dokładnie przestrzegać podanych wskazówek, by uniknąć uszkodzenia maszyny. Montaż osi Masa z kołem kopiującym: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest obrócona o 180 do tyłu. Masa bez koła kopiującego: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest również obrócona do przodu. 1400_-MULTITAST_

18 SYSTEM "MULTITAST" Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego - Trzpień (6) ustawić tak, by zęby karuzeli były ustawione równolegle względem ziemi (A1). 1. Zdemontować osie (1) 2. Zdemontować wspornik osi: - Wymontować uchwyty węży hydraulicznych (2) - Wymontować nakrętkę okrągłą rowkową (3) Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 8. Wymontować koło kopiujące (2) 1 3. Wspornik osi obrócić w tył o 180 (4a) i ponownie zamontować. 4. Oś obrócić w tył o 180 i ponownie zamontować (poz. 4). 5. Obie karuzele na równym podłożu ustawić równolegle względem siebie. Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym 1. Koło kopiujące (2) zamontować tylko po lewej stronie (kierunek jazdy), patrz dostarczona instrukcja doposażania Koło kopiujące Na tylnej karuzeli zdemontować siłownik hydrauliczny (Hyd), a następnie zamontować trzpień zestawu do przezbrajania (6) Obie karuzele opuścić na równe podłoże 3. Na tylnej karuzeli zdemontować trzpień (6) 4. Na tylnej karuzeli zamontować siłownik hydrauliczny (Hyd) 5. Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 1400_-MULTITAST_

19 SYSTEM "MULTITAST" Stosowanie maszyny bez koła kopiującego Szczególne warunki terenowe mogą wymagać zdemontowania koła kopiującego (2). Jeżeli praca przebiega bez koła kopiującego (2), zamocować należy przegub obrotowy karuzeli. W innym wypadku karuzela złoży się w dół, a zęby zagłębią się w ziemi. Jednak z zamontowanym przegubem obrotowym dopasowanie do podłoża nie jest już optymalne. Dlatego należy unikać tego trybu pracy. 1400_-MULTITAST_

20 KONSERWACJA OGÓLNA KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik. Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Aby urządzenie po dłuższej eksploatacji było zachowane w dobrym stanie, należy przestrzegać wskazówek podanych poniżej: - Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Skontrolować należy przede wszystkim: Połączenia śrubowe noży w mechanizmach koszących Połączenia śrubowe zębów w zgrabiarce pokosu i roztrząsacza pokosu Części zamienne a. Oryginalne części i elementy są przeznaczone specjalnie dla maszyn lub urządzeń. b. Informujemy, że oryginalne części i elementy wyposażenia, dostarczone przez osoby trzecie, nie zostały przez nas sprawdzone i zatwierdzone. c. Montaż i/lub zastosowanie takich produktów może więc pogorszyć właściwości konstrukcyjne Państwa urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z zastosowania nieoryginalnych części i wyposażenia. d. Samowolne modyfikacje oraz zastosowanie elementów konstrukcyjnych i dodatkowych w maszynach wykluczają odpowiedzialność producenta. Czyszczenie elementów maszyny Uwaga! Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia łożysk i elementów hydraulicznych. - Niebezpieczeństwo korozji! - Po oczyszczeniu, nasmarować maszynę zgodnie z planem smarowania i wykonać krótką próbę ruchową. - Czyszczenie pod zbyt wysokim ciśnieniem m o ż e spowodować uszkodzenia lakieru. Odstawianie na zewnątrz W przypadku składowania maszyny na zewnątrz, tłoczyska należy wyczyścić i zakonserwować przy użyciu smaru. Instalacja hydrauliczna Uwaga, niebezpieczeństwo obrażeń ciała i zakażenia! Ciecze wytryskujące pod ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. W takim przypadku udać się natychmiast do lekarza! Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych należy się upewnić, czy instalacja hydrauliczna jest odpowiednio dopasowana do danego ciągnika. Po pierwszych 10 godzinach pracy, potem co 50 godzin. - Agregat hydrauliczny i przewody rurowe sprawdzić pod kątem szczelności, ew. dokręcić połączenia śrubowe. Przed każdym uruchomieniem - Sprawdzać przewody hydrauliczne pod kątem zużycia. Zużyte lub uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić. Węże zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym określonym przez producenta. Węże podlegają naturalnemu starzeniu się, okres ich użytkowania nie powinien przekraczać 5-6 lat. TD 49/93/2 Przechowywanie zimą - Przed zimą, dokładnie oczyścić maszynę. - Odstawić maszynę w sposób zabezpieczony przed warunkami pogodowymi. - Wymienić lub uzupełnić olej przekładniowy. - Elementy narażone na korozję odpowiednio zabezpieczyć. - Nasmarować wszystkie punkty smarowania. - Odłączyć terminal, przechować w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Wałki przegubowe - patrz również wskazówka w załączniku Przestrzegać w celach konserwacyjnych! Obowiązują wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli nie są dostępne żadne wskazówki, obowiązują informacje podane w dołączonej instrukcji danego producenta wałków przegubowych. FETT Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk. Nie wykonywać prac pod maszyną bez uprzedniego jej podparcia. Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Maszynę ustawiać tylko na równym, twardym podłożu. Wskazówki dotyczące napraw Przestrzegać wskazówek dotyczących napraw zawartych w załączniku (jeżeli jest obecny). Wskazówki bezpieczeństwa Przed każdym podłączeniem należy dokładnie oczyścić wtyki złącz przewodów hydraulicznych oraz gniazda wtykowe oleju. Uważać na miejsca, gdzie przewody mogą ocierać lub się zakleszczyć. 1400_-Allgemeine-Wartung_BA

21 KONSERWACJA Punkty smarowania W różnych miejscach maszyny FETT naklejono odpowiednie symbole. Wskazują one na jeden lub kilka punktów smarowania. Zdjąć pokrywę (90) Smarować wszystkie punkty smarowania zgodnie z planem. Przekładnia - Olej należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy. W normalnych warunkach eksploatacji, olej należy wymieniać raz w roku. - Olej należy wymienić najpóźniej po 100 h. Ilość oleju w górnej przekładni: 1,2 litra SAE 90 Ilość oleju w dolnej przekładni: 1.23 litry SAE 90 Plan smarowania 1401_-Wartung_

22 KONSERWACJA Ramiona grabiące Wymiana ramienia grabiącego - Odkręcić śruby pokrywy (1). 1 - Ponownie dokręcić śruby M12x110 z 1x nakrętką i 2x podkładkami Nordlock (patrz rys.) (moment dokręcania: 160 Nm) - 1. Wyjąć 2 śruby (2) M12x Poluzować 4 śruby (3) M12x Podkładki Nordlock z wewnętrznymi większymi nacięciami ułożyć na siebie. Oznacza to, że w przypadku obu podkładek delikatne nacięcia znajdują się na zewnętrznej stronie. - Na nowe ramie grabiące założyć pokrywę, dopasować pomiędzy pokrywami i dokręcić śruby. Wszystkie nasmarowane śruby (1) pokryw mocno dokręcić. - Po ok. 50 godzinach roboczych skontrolować prawidłowe osadzenie śrub oraz nakrętek, w razie potrzeby należy je dokręcić. Wskazówka: Uważać na pozycję kołków mocujących! (patrz szczegół B - rys.: ) - Zdjąć pokrywę - Wyciągnąć ramię grabiące Karuzelę obrócić tak, aby można było wyjąć stare ramię grabiące znajdujące się w pozycji pomiędzy górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). - Założyć nowe ramię grabiące. Karuzelę obrócić tak, aby można było założyć nowe ramię grabiące w pozycji między górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). B Kierunek jazdy 1401_-Wartung_

23 KONSERWACJA Wymiana panewek ramion grabiących Odstęp (A) w normalnym trybie pracy powinien wynosić ok. 1 mm. Jeśli luz wału (W) będzie większy, można go skorygować za pomocą podkładek. Zęby grabiące Śruby mocujące (S) zębów grabiących należy sprawdzić po pierwszych 10 godzinach eksploatacji i w razie potrzeby dokręcić (moment dokręcania: 100 Nm). Zewnętrzne zęby są krótsze i mocniejsze. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed utratą zębów, to oba zęby leżące na zewnątrz są ze sobą połączone. Jeżeli jeden z tych zębów musi zostać wymieniony, wówczas należy również usunąć śrubę drugiego zęba Uwaga! Odstęp (A) wału (W) należy kontrolować minimum 1 raz w roku! Jeśli odstęp (A) jest większy niż 4 mm, panewki (B) po wewnętrznej stronie ramion grabiących należy wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia maszyny. S Z Karuzela Krzywka Cykl konserwacji: 50 h Sposób wykonania: - Smarownicę dostawić do punktu smarowania (1) - Obrócić karuzelę, aby smar został dobrze rozprowadzony - W trakcie pełnego obrotu wykonać 3-4 suwy smarownica - przeprowadzić 3-4 pełne obroty Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy przy układzie hydraulicznym, należy koniecznie rozładować w nim ciśnienie. TOP 611A TOP 691A _-Wartung_

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J.

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J. Instrukcja obsługi nr. 99 9752..80J.0 TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Proxima POWER Proxima POWER rok produkcji Typ ciągnika Typ silnika od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Forterra HSX Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Forterra HSX Forterra HSX Typ ciągnika Typ silnika Stage 3A Stage 3B od Forterra HSX 100 1005 1006 2012 Forterra HSX 110 1305 1306 2012 Forterra HSX 120

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie Renault Clio II 1,6 16V kod silnika K4M 748 Silnik Clio II 1,6 16V- w różnych wariantach pojemnościowych

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie

Opis urządzeń. Siłownik membranowy Siłownik membranowy. Zastosowanie Siłownik membranowy 423... Siłownik membranowy do hamulców krzywkowych do hamulców tarczowych Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Przyczepy z dyszlem i naczepy siodłowe z więcej niż jedną

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 43 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Instrukcja obsługi Maszyna do zbioru

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Nr: Numer identyfikacyjny EDP.

Nr: Numer identyfikacyjny EDP. Spis treści Wprowadzenie 2 Identyfikacja 2 Bezpieczeństwo 3 Porady dotyczące bezpieczeństwa 3 Podłączanie i odłączanie 3 Trzypunktowy zaczep 3 Działanie 3 Transport drogowy/transport 4 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

LELY WELGER RP 415 / 445. Plan smarowania (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01)

LELY WELGER RP 415 / 445. Plan smarowania (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01) LELY WELGER RP 415 / 445 RP 445 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01) Plan smarowania (Update 2013-08) 1.1 RP 415: Plan smarowania 3 tygodnie po pierwszym uruchomieniu Po 500 belach (lub codziennie)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.51/PL/02-07/2014 KD459.51 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN: FIAT: LANCIA: PEUGEOT: Berlingo (M49 and M59), Dispatch, Jumpy, Xsara FL, Xsara Picasso, C4. Scudo, Ulysse (U6) Zeta 206,

Bardziej szczegółowo

PÖTTINGER TOP. Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu 97+023.09.0910. Wszystkie informacje online

PÖTTINGER TOP. Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu 97+023.09.0910. Wszystkie informacje online PÖTTINGER TOP Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu Wszystkie informacje online 97+023.09.0910 TOP s-line Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu z dwoma i czterema karuzelami Poettinger skonstruował

Bardziej szczegółowo

Zraszacz z serii 855 S

Zraszacz z serii 855 S Zraszacz z serii 855 S Sektorowe i pełnoobrotowe zraszacze z serii 855S przeznaczone są głównie do zastosowania na polach golfowych i boiskach sportowych. Główne cechy: - Pełnoobrotowy (360 ) i sektorowy

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe. HK 25, HK 31 i HK 32. Powered by Kongskilde

Brony wirnikowe. HK 25, HK 31 i HK 32. Powered by Kongskilde Brony wirnikowe HK 25, HK 31 i HK 32 Powered by Kongskilde Brona wirnikowa HK 25 HK 25 z wałem strunowym i sprzęgiem hydraulicznym. Brona aktywna HK 25 jest maszyną przeznaczoną dla gospodarstw średniej

Bardziej szczegółowo

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia

# /03/08. Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia Zestaw PowerGrip K015432XS dla silników benzynowych 1,6 l Fiat i Lancia NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: Zestaw PowerGrip KIT K015432XS FIAT/ LANCIA Albea, Brava, Bravo, Doblo, Marea,

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin

Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Page 1 of 6 Układ doładowania z turbosprężarką spalin Demontaż i montaż turbosprężarki spalin Wymagane specjalne narzędzia, wyposażenie warsztatowe, zestawy testowe i pomiarowe oraz narzędzia dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem

Opis urządzeń. Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem Zawór hamulcowy przyczepy z nastawnym wyprzedzeniem 971 002 Zastosowanie Cel Konserwacja Zalecenie montażowe Pojazdy z konwencjonalnym dwuprzewodowym sterowaniem hamowania (nie Trailer EBS). Regulacja

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V

# 021 PL 20/05/08. Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V Problemy z napięciem w silnikach Chevrolet/Daewoo 16V # 021 PL NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5419XS/K015419XS Chevrolet/Daewoo Aranos, Assol, Aveo, Cielo, Espero, Kalos, Lacetti,

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 POLSKI PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE. Niedokładne stosowanie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

HAYBOB 300 / 360

HAYBOB 300 / 360 UNIWERSALNE PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI HAYBOB 300 / 360 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 HAYBOB 300 360 KUHN HAYBOB UNIWERSALNE MASZYNY DO PRODUKCJI SIANA! ZGRABIANIE I PRZETRZĄSANIE Zgrabianie i przetrząsanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO

Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli. Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Ogólne informacje dotyczące napraw i kontroli Bezpieczna naprawa i kontrola urządzeń WABCO Wydanie 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C Złącze przewodów 952 20. / 452... 952 200 021 0 dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą 952 200 022 0 dla przewodu hamulcowego A2 z żółtą pokrywą zamykającą Zastosowanie Cel Konserwacja

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Zgrabiarka z 1 wirnikiem. Szerokość robocza 2,90-4,45 m

Zgrabiarka z 1 wirnikiem. Szerokość robocza 2,90-4,45 m Zgrabiarka z 1 wirnikiem Szerokość robocza 2,90-4,45 m R 420 DS Zgrabiarka JF-STOLL z niezawodnym wirnikiem Zgrabiarki JF-STOLL mają mocną, niezawodną skrzynię przekładniową, wymagającą jedynie minimalnej

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

N0524 / N1024, N POS/N POS

N0524 / N1024, N POS/N POS Honeywell N0 / N0, N00-POS/N00-POS SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC / 0 Nm Z REGULACJĄ -PUNKTOWĄ / ON-OFF INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS Siłowniki przepustnic z sygnałem sterującym -punktowym / -pozycyjnym (on/off),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Instrukcja instalacji i użytkowania Szatkownica do warzyw Model: PSP - 100 i PSP - 300 PSP 300 PSP 100 1 Opis: Deklaracja zgodności z normami 3 Dane techniczne urządzenia 3 Kontrola opakowania i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe Hk25 - Hk31 - Hk32

Brony wirnikowe Hk25 - Hk31 - Hk32 Brony wirnikowe HK25 - HK31 - HK32 Brona wirnikowa HK 25 Brona aktywna HK 25 jest maszyną przeznaczoną dla gospodarstw średniej wielkości, które posiadają ciągniki o mocy około 130 KM. Wychodząc naprzeciw

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online NOWOŚĆ NOVACAT S12 Kombinacja kosząca 97+018.09.1013 Wszystkie informacje online 25 % większa wydajność 25 % mniejsze zużycie paliwa Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja koszącą S12 może

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń. Zawór poziomujący Zastosowanie. Pojazdy wyposażone w zawieszenie pneumatyczne ze sterowaniem konwencjonalnym.

Opis urządzeń. Zawór poziomujący Zastosowanie. Pojazdy wyposażone w zawieszenie pneumatyczne ze sterowaniem konwencjonalnym. Zawór poziomujący 464 006 Zastosowanie Cel Konserwacja Pojazdy wyposażone w zawieszenie pneumatyczne ze sterowaniem konwencjonalnym. Regulacja stałej wysokości jazdy podwozia przez napowietrzanie resorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Zawór klapowy zwrotny typ 33

Zawór klapowy zwrotny typ 33 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy HI-PVC PP PVDF Uszczelnienia (do wyboru)

Bardziej szczegółowo

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA...

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA... WSTĘP SPIS TREŚCI STR. Dziękujemy za wybranie naszego produktu i cieszymy się z możliwości zaliczenia Państwa w poczet naszych oddanych klientów. Nasz talerz podkaszający pod koronami i omijający pnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo