EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi nr P.0 EUROTOP 611 A TOPTECH US (Type SK 243 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) EUROTOP 691 A TOPTECH US (Type SK 293 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) Zgrabiarka 2-karuzelowa

2 Pöttinger - Zaufanie zbliża - od 1871 roku Jakość jest wartością, która szybko się zwraca. Dlatego w przypadku naszych produktów stosujemy najwyższe standardy jakości, które są stale nadzorowane przez nasz dział zarządzania jakością oraz przez kierownictwo. Bezpieczeństwo, niezawodność działania, najwyższa jakość oraz absolutna niezawodność podczas eksploatacji naszych maszyn są naszymi podstawowymi kompetencjami, do których przywiązujemy dużą wagę. Ponieważ stale pracujemy nad rozwojem naszych produktów, może się zdarzyć, że niniejsza instrukcja nie będzie całkowicie zgodna z danym produktem. Dlatego na podstawie danych, rysunków oraz opisów nie można zgłaszać żadnych roszczeń. Obowiązujących informacji dotyczących określonych właściwości maszyny należy zasięgnąć w serwisie dystrybutora. Prosimy o wyrozumiałość względem możliwych zmian zakresu dostawy dotyczących wyglądu, wyposażenia oraz techniki. Drukowanie, tłumaczenie oraz powielanie w jakiejkolwiek formie, również fragmentów niniejszej instrukcji obsługi, wymaga pisemnej zgody firmy Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Firma Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawach autorskich. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31 października 2012 Odpowiedzialność za produkt, obowiązek informowania W przypadku sprzedaży urządzeń, producent lub sprzedawca jest zobowiązany do przekazania instrukcji obsługi oraz do przeszkolenia klienta w zakresie przepisów dotyczących obsługi, bezpieczeństwa oraz konserwacji maszyny. Dowodem prawidłowego przekazania maszyny oraz instrukcji obsługi jest odpowiednio sporządzone potwierdzenie. Do tego celu służy - Dokument A, który wraz z podpisem należy wysłać do firmy Pöttinger - Dokument B, który pozostaje w zakładzie, który przekazał maszynę. - Dokument C, który zostaje przekazany klientowi. W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, każdy rolnik jest przedsiębiorcą. W myśl powyższej ustawy szkoda materialna to taka, która powstała wskutek działania maszyny, jednak nie w niej bezpośrednio; w takim przypadku obowiązuje udział własny (500 euro). W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z winy przedsiębiorcy zostaje wyłączona. Uwaga! Również w przypadku późniejszego przekazania maszyny przez klienta powinien on dołączyć instrukcję obsługi, natomiast osoba przejmująca maszynę powinna zostać przeszkolona z zakresu odpowiednich przepisów dotyczących maszyny. Newsletter firmy Pöttinger Aktualne informacje specjalistyczne, przydatne linki oraz rozrywka 1300_-SEITE2

3 PROCEDURA PRZEKAZANIA MASZYNY Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Poczuwajπc sií do obowiπzku odpowiedzialnoúci za produkt prosimy odnieúê sií do poniøszych punktûw ZakreúliÊ w aúciwe X Stwierdzono zgodnoúê stanu maszyny ze stanem na liúcie przewozowym. Dostarczono wszystkie urzπdzenia ochronne, wa ek przegubowy i instrukcjí obs ugi Klient zosta poinformowany i zaznajomiony z obs ugπ, uruchamianiem i konserwacjπ maszyny wzgl. Urzπdzenia Sprawdzono ciúnienie w oponach Sprawdzono stopieò dokrícenia nakrítek na ko ach Podano klientowi w aúciwπ iloúê obrotûw WOM Dopasowano maszyní do ciπgnika: ustawienie 3-pkt-u Ustanowiono w aúciwπ d ugoúê wa ka przegubowego Przeprowadzono jazdí prûbnπ bez stwierdzenia usterek Objaúniono klientowi funkcje podczas jazdy prûbnej Objaúniono sposûb ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej Udzielono informacji dotyczπcych wyposaøenia dodatkowego Klient zosta poinformowany o koniecznoúci zaznajomienia sií z instrukcjπ obs ugi. W celu potwierdzenia, øe maszyna i instrukcja obs ugi zosta y prawid owo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie. S uøπ temu nastípujπce dokumenty: - dokument A ñ podpisany naleøy wys aê do firmy Pottinger lub przekazac elektronicznie przez Internet (www.poettinger.at). - dokument B pozostaje u dealera, ktûry dokona przekazania maszyny - dokument C otrzymuje klient Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 SPIS TRESCI Spis tresci SPIS TRESCI Znak CE... 5 Znaczenie tadlic oszczegawczych... 5 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne... 6 Pierwszy montaż na ciągniku... 6 Przygotowania do pierwszego zastosowania... 7 Wał przegubowy... 7 Ustawienie trzpienia gwintowanego... 7 Ustawianie zaworu priorytetowego... 8 Węże hydrauliczne i kable elektryczne... 8 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia... 9 Skracanie długości całkowitej... 9 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Manewry zawracania na zboczu Pozycja transportowa...11 Przestawianie na pozycję transportową...11 Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej PRACA Przygotowania dla zastosowania Ustawienia podwozia karuzel...14 Ustawianie wysokości zgrabiania...14 Ustawianie nachylenia poprzecznego...14 Rodzaje pokosów Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Ważne przed rozpoczęciem pracy Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast"...17 Montaż osi...17 Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym Stosowanie maszyny bez koła kopiującego KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Czyszczenie elementów maszyny Odstawianie na zewnątrz Przechowywanie zimą Wałki przegubowe Instalacja hydrauliczna Punkty smarowania Plan smarowania Przekładnia Ramiona grabiące Karuzela Zęby grabiące Plan smarowania DANE TECHNICZNE Dane techniczne Wymagane przyłącza Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem zgrabiarki karuzelowej Położenie tabliczki znamionowej Wyposażenie dodatkowe ZA CZNIK Wydanie INHALT_

5 SPIS TRESCI Znak CE Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, ze maszyna odpowiada wszelkim wymaganiom stawianym tego typu urzadzeniom oraz innym odnosnym wskazaniom EU. Producent podpisujac oswiadczenie zobowiazuje sií, ze dopuszczone do obrotu maszyny odpowiadaja wszystkim odnosnym wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy. Znaczenie tadlic oszczegawczych WskazÛwki dla bezpiecznej pracy! Kaøde miejsce w tej instrukcji dotyczπce spraw bezpieczeòstwa oznaczone jest tym symbolem. Zakaz poruszania sií po drogach publicznych W zwiπzku z niebezpieczeòstwem wyrzucenie czíúci podczas pracy maszyny zachowaê naleøyty odstíp. Nie przebywaê w strefie pracy maszyny INHALT_

6 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne Ciągnik musi posiadać przynajmniej jedno dwukierunkowe przyłącze hydrauliczne oraz jedno jednokierunkowe przyłącze hydrauliczne. Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągnika - Przewód hydrauliczny podłączać do ciągnika tylko, gdy zawór odcinający jest zamknięty (położenie A). Pierwszy montaż na ciągniku 1. Zaczepić dyszel do zaczepu ciągnika. Ważne! - Zaczep musi być ruchomy (A-B) - Otwory w zaczepie muszą mieć minimalną średnicę 30 mm. - Długość ramion podnośnika (4) po prawej i po lewej stronie musi być taka sama. 2. Zabezpieczyć sworznie wtykowe za pomocą zawleczki. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. (8a. - 8i.) Dolne cięgła hydrauliczne (5) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 4. Podnieść podporę (10) i zabezpieczyć za pomocą sworznia. JK Złącze wtykowe wraz z pokrywką przeciwkurzową "czerwoną" podłączyć do jednokierunkowego zaworu sterującego. DK Oba złącza wtykowe wraz z pokrywkami przeciwkurzowymi "niebieskimi"podłączyć do dwukierunkowego zaworu sterującego. DW 5. Ustawić układ hydrauliczny ciągnika na prawidłową wysokość (H). DW EW TD44/94/1 Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od wału przegubowego (X), zwłaszcza podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 6. Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika. - Zawór odcinający zamknięty (pozycja A). - Podłączyć przewód hydrauliczny do ciągnika. 7. Opuścić urządzenie - Zawór odcinający otwarty (pozycja E). - Uruchomić jednokierunkowy zawór sterujący (ST). Urządzenie powoli opada na ziemię. 1400_-ANBAU_

7 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przygotowania do pierwszego zastosowania Ważne! 1. Określenie "pozycja robocza" oznacza, że urządzenie jest opuszczone, a zęby karuzeli lekko dotykają ziemi (A1). Ważne! Przegub szerokokątny podłączać zawsze do ciągnika - nie do maszyny! Ustawienie trzpienia gwintowanego Ustawianie odstępu (X1) 1. Podłączyć maszynę do ciągnika i ustawić ją w pozycji roboczej (patrz powyżej). 2. Przestawić dźwignię (H) do góry (90 ). 3. Odpowiednio obrócić trzpień gwintowany. Uwaga! Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. 2. Odstęp (X) między wałkiem przegubowym a zaczepem musi wynosić w pozycji roboczej co najmniej 120 mm (wymiar orientacyjny). Zwrócić szczególną uwagę na odstęp "X" podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 3. Palce karuzeli (A1) muszą być ustawione w przybliżeniu równolegle do ziemi, dopuszczalne jest niewielkie nachylenie do przodu. 4. Ustawić prawidłowo odstęp (X1) przy pomocy trzpienia gwintowanego. W przypadku maszyn z systemem "MULTITAST (wyposażenie dodatkowe)" należy ustawić zakres swobody ruchu dyszla, aby umożliwić dobre dopasowanie się palców karuzel (A1) do nierówności podłoża. - zob. też rozdział "System "MULTITAST" W maszynach bez systemu "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany aż do ogranicznika Wał przegubowy - Przed pierwszym użyciem sprawdzić długość wałka przegubowego i w razie potrzeby dopasować ją (patrz również rozdział "Dopasowanie wałka przegubowego" w załączniku B). X1 = 190 mm W maszynach z systemem "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany do uzyskania odstępu X1 = mm. 4. Przestawić dźwignię (H) do dołu (0 ). - W tej pozycji (0 ) trzpień gwintowany jest zabezpieczony przed obróceniem się. 1400_-ANBAU_

8 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Węże hydrauliczne i kable elektryczne Wskazówka: Na maszynie zostały zamontowane węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny posiadające nietypową długość. Dzięki temu maszyna może być montowana na różnych ciągnikach. Przewody hydrauliczne i kabel elektryczny należy odpowiednio zwinąć i zamocować za pomocą opaski zaciskowej (K). Węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny nie mogą zostać uszkodzone przez obracające się wirniki. Zawsze należy zachować wystarczająco duży odstęp od obracających się elementów, również podczas jazdy na zakrętach. Przestrzegać długości "L1 i L2"! Ustawianie zaworu priorytetowego Zawór priorytetowy steruje kolejnością logiczną hydraulicznego podnoszenia karuzel. Priorytet podnoszenia można sterować obracając śrubę nastawczą, poz. 8, na trzpieniu gwintowanym, poz Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa. 2. Podłączyć maszynę do ciągnika. 3. Ustawić maszynę w pozycji roboczej. 4. Podnieść karuzelę. Na krótko przed całkowitym podniesieniem pierwszej karuzeli (w kierunku jazdy) musi rozpocząć się podnoszenie drugiej karuzeli. 5. Jeżeli druga karuzela jest podnoszona zbyt szybko, skorygować ustawienie na trzpieniu gwintowanym. 6. Powtórzyć czynności, aż ustawienie będzie prawidłowe. 8 3 Zawór priorytetowy 1400_-ANBAU_

9 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia Urządzenie można odstawiać zarówno z pozycji roboczej, jak i w pozycji transportowej. - Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! - Zabezpieczyć urządzenie przed stoczeniem się, użyć klinów! - Zdjąć wałek przegubowy i ułożyć na uchwycie wałka. Łańcucha zabezpieczającego nie stosować do zawieszania wałka przegubowego! - W przypadku każdego złącza wtykowego należy zamknąć zawór zamykający (poz. A), a następnie od ciągnika odłączyć przewody hydrauliczne. Ważne! Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! 1 W przypadku pojawienia się problemów podczas odłączania: - Zawór sterujący (ST) ustawić w pozycji "Opuszczanie" (s). 2 - Odchylić podporę: - Odblokować podporę sworzniem (2) w pozycji transportowej - Odchylić podporę na dół - Zabezpieczyć podporę sworzniem (2) - Obniżyć podporę w dół za pomocą korby (1) aż do stabilnego ustawienia 9 Dzięki temu można zredukować ciśnienie resztkowe znajdujące się w złączu wtykowym, a przewód hydrauliczny można łatwo odłączyć. - Skrócić długość całkowitą (80 cm) poprzez obrót przedniej karuzeli do wewnątrz Skracanie długości całkowitej 1401_-Abstellen_

10 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Przestrzegać krajowych przepisów ruchu drogowego. Przejazd po drogach publicznych może być przeprowadzona wyłącznie zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale "Pozycja transportowa". Maszynę ustawić w pozycji środkowej (M). Manewry zawracania na zboczu Ostrożnie Ciężar (G) karuzeli ma wpływ na sposób jazdy ciągnika. Może to doprowadzić do pojawienia się niebezpiecznych sytuacji szczególnie podczas jazdy na stoku. Niebezpieczeństwo wywrócenia podczas hydraulicznego podnoszenia karuzel podczas jazdy na zakrętach z podniesionymi karuzelami Zablokować wszystkie obwody hydrauliczne (A) Urządzenia ochronne muszą się znajdować w nienagannym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem jazdy, elementy ruchome należy umieścić w odpowiedniej pozycji i zabezpieczyć przed niebezpieczną zmianą położenia. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić funkcjonowanie oświetlenia. Ważne informacje znajdują się również w załączniku niniejszej instrukcji obsługi. Wskazówka bezpieczeństwa Zredukować prędkość podczas jazdy na zakrętach. Lepiej zjechać ze zbocza tyłem niż wykonywać ryzykowne manewry zawracania. Hydrauliczne cięgła dolne Hydrauliczne cięgła dolne (U) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

11 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Pozycja transportowa Przestawianie na pozycję transportową 1. Maszynę ustawić w pozycji środkowej. Uruchomić dwukierunkowy zawór sterujący (ST) 2. Maszynę opuścić na ziemię 5. Zdemontować wszystkie ramiona grabiące i umieścić na ramie montażowej (poz. 1). Poz. 1 Uwaga! Nie przebywać w zakresie obrotu narzędzi roboczych. 3. Fartuch (9) wsunąć całkowicie i zamocować za pomocą pokrętła (K). 4. Podnieść wszystkie pałąki odrzucające (10); - W tym ustawieniu końcowym sworzeń zatrzaskuje się samoczynnie - Zwrócić uwagę, aby zabezpieczenie przed przekręceniem (1) zazębiło się w kolejnym ramieniu grabiącym. 6. Zamknąć zawory zamykające (pozycja A) Dla bezpieczeństwa: Jazda drogowa jest dozwolona tylko z zamkniętymi zaworami zamykającymi! _-ARBEITSSTELLUNG_

12 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej Przestawianie z pozycji roboczej do pozycji transportowej i odwrotnie może odbywać się tylko na równym, twardym terenie. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. 8a. - 8h.) 1. Otwarty zawór zamykający (pozycja E) 2. Pałąk odrzucający (6) po lewej i prawej stronie obrócić do zewnątrz - Zwolnić blokadę (A) - Blokowanie w tej pozycji końcowej odbywa się automatycznie. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

13 PRACA Przygotowania dla zastosowania 1. Na obu karuzelach zamontować wszystkie ramiona grabiące. Ramiona grabiące założyć na ramionach karuzeli i zabezpieczyć zawleczkami. Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. 2. Wszystkie pałąki odrzucające (6) obrócić do pozycji zabezpieczającej (w lewo i w prawo). 3. Wyjąć fartuch i zamocować za pomocą pokrętła (maksymalnie 50 cm - niebezpieczeństwo kolizji). Standardowe ustawienie około 40 cm od zębów max. 50 cm Montagepositionen _-EINSATZ_

14 PRACA Ustawienia podwozia karuzel Warunki: - równe i twarde podłoże - ciśnienie powietrza 1,5 bar dla wszystkich kół - urządzenie jest zawieszone na ciągniku i ustawione w pozycji roboczej Ustawianie wysokości zgrabiania 1. Wysokość zgrabiania ustawić za pomocą trzpienia (8) - osobno dla każdej karuzeli. Trzpień (8) obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć odstęp zębów od podłoża. Trzpień (8) obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć odstęp zębów od podłoża. - W zależności od ilości zgrabionej masy, zęby wewnętrzne powinny się znajdować tuż nad podłożem (ok mm). - Dostosować wysokość roboczą do warunków terenowych. - Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. - Podczas pracy co jakiś czas sprawdzać ustawienie. Uwaga! Po wykonaniu ustawienia korbę zabezpieczyć za pomocą pałąka mocującego. Ustawianie nachylenia poprzecznego (tylko w przypadku wyposażenia dodatkowego, podwozie tandemowe) Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, podwozie karuzeli musi być lekko przechylone w stronę pokosu. Strona znajdująca się w dużej odległości od pokosu powinna znajdować się o ok mm wyżej. 1. Opuścić karuzelę za pomocą trzpienia (8) do momentu, aż zęby wewnętrzne będą się lekko stykały z podłożem. 2. Ustawić zęby zewnętrzne za pomocą śruby napinającej (9) - ok mm nad podłożem. Ustawienie fabryczne śrub napinających: ok. 230 mm od środka sworznia do środka sworznia mm 1401_-EINSATZ_

15 PRACA Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Rodzaje pokosów 1. Ustawienie dla pokosu pojedynczego. W tej pozycji roboczej można użyć drugiego fartucha (44a) (wyposażenie dodatkowe). Obrócić tylną karuzelę w prawo do pozycji roboczej (R2) a R2 2. Ustawienie dla pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po prawej stronie urządzenia układany jest duży pokos. Tylna karuzela po lewej stronie przejmuje już uformowany pokos karuzeli przedniej. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić w lewo do pozycji roboczej (L2) a L2 3. Ustawienie dla małego pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po lewej stronie urządzenia układany jest pokos. Tylna karuzela nie spełnia przy tym żadnej istotnej funkcji. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić na środek do pozycji roboczej (M2) a M2 1401_-EINSATZ_

16 PRACA Ważne przed rozpoczęciem pracy 1. Włączyć wałek odbioru mocy Napęd wałka odbioru mocy włączyć dopiero wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające (pokrywy, fartuchy, osłony itd.) będą się znajdować w odpowiednim stanie technicznym i zostaną zamontowane w odpowiednim miejscu urządzenia. 2. Maszynę uruchamiać wyłącznie w pozycji roboczej i nigdy nie przekraczać podanej prędkości obrotowej wałka odbioru mocy (maks. 540 OBR./MIN)! Naklejka umieszczona obok przekładni informuje o tym, do jakich prędkości obrotowych wałka odbioru mocy przystosowana jest maszyna. Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy - Maks. prędkość obrotowa wałka odbioru mocy = 540 obr./min. Zalecana prędkość obrotowa wałka odbioru mocy wynosi ok. 450 obr. / min. - Jeżeli masa ma zostać ponownie zebrana z pokosu przez zęby (niedokładna praca), należy zmniejszyć prędkość obrotową wałka odbioru mocy. Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. - Ustawić taką prędkość jazdy, by cały zebrany materiał był czysty W przypadku przeciążenia zredukować bieg. - Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, maszyna musi być jak najdokładniej wypoziomowana. Dopuszczalne jest nieznaczne przechylenie w przód. - Wysokość zębów przestawia się za pomocą trzpienia (8), zęby muszą lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. Wskazówki bezpieczeństwa (patrz załącznik A1 pkt. 1, 2, 3 i 4) Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) - Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) przestawić na Wolny bieg (pozycja pływająca lub opuszczanie ). Ustawianie koła kopiującego (wyposażenie dodatkowe) - Wysokość zębów przestawia się poprzez odpowiednie wypozycjonowanie zawleczki (V). Zęby grabiące powinny lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń V 1401_-EINSATZ_

17 SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast" Informacje ogólne W maszynach z systemem "MULTITAST" zamontowane są koła kopiujące. Karuzele nie są wtedy zamontowane na stałe, ale mogą być obracane w górę i w dół (ok. 4 ) za pomocą przegubów obrotowych. Podczas stosowania kół kopiujących na skrajnie nierównym terenie, zęby można optymalnie dopasować. Ponieważ zęby znajdują się bardzo blisko koła kopiującego, poruszają się one również optymalnie do nierówności podłoża. Efektem jest bardzo precyzyjne zgrabianie. Ważne! Przezbrajanie dla danego zastosowania opisano na następnej stronie. Proszę dokładnie przestrzegać podanych wskazówek, by uniknąć uszkodzenia maszyny. Montaż osi Masa z kołem kopiującym: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest obrócona o 180 do tyłu. Masa bez koła kopiującego: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest również obrócona do przodu. 1400_-MULTITAST_

18 SYSTEM "MULTITAST" Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego - Trzpień (6) ustawić tak, by zęby karuzeli były ustawione równolegle względem ziemi (A1). 1. Zdemontować osie (1) 2. Zdemontować wspornik osi: - Wymontować uchwyty węży hydraulicznych (2) - Wymontować nakrętkę okrągłą rowkową (3) Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 8. Wymontować koło kopiujące (2) 1 3. Wspornik osi obrócić w tył o 180 (4a) i ponownie zamontować. 4. Oś obrócić w tył o 180 i ponownie zamontować (poz. 4). 5. Obie karuzele na równym podłożu ustawić równolegle względem siebie. Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym 1. Koło kopiujące (2) zamontować tylko po lewej stronie (kierunek jazdy), patrz dostarczona instrukcja doposażania Koło kopiujące Na tylnej karuzeli zdemontować siłownik hydrauliczny (Hyd), a następnie zamontować trzpień zestawu do przezbrajania (6) Obie karuzele opuścić na równe podłoże 3. Na tylnej karuzeli zdemontować trzpień (6) 4. Na tylnej karuzeli zamontować siłownik hydrauliczny (Hyd) 5. Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 1400_-MULTITAST_

19 SYSTEM "MULTITAST" Stosowanie maszyny bez koła kopiującego Szczególne warunki terenowe mogą wymagać zdemontowania koła kopiującego (2). Jeżeli praca przebiega bez koła kopiującego (2), zamocować należy przegub obrotowy karuzeli. W innym wypadku karuzela złoży się w dół, a zęby zagłębią się w ziemi. Jednak z zamontowanym przegubem obrotowym dopasowanie do podłoża nie jest już optymalne. Dlatego należy unikać tego trybu pracy. 1400_-MULTITAST_

20 KONSERWACJA OGÓLNA KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik. Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Aby urządzenie po dłuższej eksploatacji było zachowane w dobrym stanie, należy przestrzegać wskazówek podanych poniżej: - Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Skontrolować należy przede wszystkim: Połączenia śrubowe noży w mechanizmach koszących Połączenia śrubowe zębów w zgrabiarce pokosu i roztrząsacza pokosu Części zamienne a. Oryginalne części i elementy są przeznaczone specjalnie dla maszyn lub urządzeń. b. Informujemy, że oryginalne części i elementy wyposażenia, dostarczone przez osoby trzecie, nie zostały przez nas sprawdzone i zatwierdzone. c. Montaż i/lub zastosowanie takich produktów może więc pogorszyć właściwości konstrukcyjne Państwa urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z zastosowania nieoryginalnych części i wyposażenia. d. Samowolne modyfikacje oraz zastosowanie elementów konstrukcyjnych i dodatkowych w maszynach wykluczają odpowiedzialność producenta. Czyszczenie elementów maszyny Uwaga! Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia łożysk i elementów hydraulicznych. - Niebezpieczeństwo korozji! - Po oczyszczeniu, nasmarować maszynę zgodnie z planem smarowania i wykonać krótką próbę ruchową. - Czyszczenie pod zbyt wysokim ciśnieniem m o ż e spowodować uszkodzenia lakieru. Odstawianie na zewnątrz W przypadku składowania maszyny na zewnątrz, tłoczyska należy wyczyścić i zakonserwować przy użyciu smaru. Instalacja hydrauliczna Uwaga, niebezpieczeństwo obrażeń ciała i zakażenia! Ciecze wytryskujące pod ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. W takim przypadku udać się natychmiast do lekarza! Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych należy się upewnić, czy instalacja hydrauliczna jest odpowiednio dopasowana do danego ciągnika. Po pierwszych 10 godzinach pracy, potem co 50 godzin. - Agregat hydrauliczny i przewody rurowe sprawdzić pod kątem szczelności, ew. dokręcić połączenia śrubowe. Przed każdym uruchomieniem - Sprawdzać przewody hydrauliczne pod kątem zużycia. Zużyte lub uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić. Węże zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym określonym przez producenta. Węże podlegają naturalnemu starzeniu się, okres ich użytkowania nie powinien przekraczać 5-6 lat. TD 49/93/2 Przechowywanie zimą - Przed zimą, dokładnie oczyścić maszynę. - Odstawić maszynę w sposób zabezpieczony przed warunkami pogodowymi. - Wymienić lub uzupełnić olej przekładniowy. - Elementy narażone na korozję odpowiednio zabezpieczyć. - Nasmarować wszystkie punkty smarowania. - Odłączyć terminal, przechować w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Wałki przegubowe - patrz również wskazówka w załączniku Przestrzegać w celach konserwacyjnych! Obowiązują wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli nie są dostępne żadne wskazówki, obowiązują informacje podane w dołączonej instrukcji danego producenta wałków przegubowych. FETT Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk. Nie wykonywać prac pod maszyną bez uprzedniego jej podparcia. Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Maszynę ustawiać tylko na równym, twardym podłożu. Wskazówki dotyczące napraw Przestrzegać wskazówek dotyczących napraw zawartych w załączniku (jeżeli jest obecny). Wskazówki bezpieczeństwa Przed każdym podłączeniem należy dokładnie oczyścić wtyki złącz przewodów hydraulicznych oraz gniazda wtykowe oleju. Uważać na miejsca, gdzie przewody mogą ocierać lub się zakleszczyć. 1400_-Allgemeine-Wartung_BA

21 KONSERWACJA Punkty smarowania W różnych miejscach maszyny FETT naklejono odpowiednie symbole. Wskazują one na jeden lub kilka punktów smarowania. Zdjąć pokrywę (90) Smarować wszystkie punkty smarowania zgodnie z planem. Przekładnia - Olej należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy. W normalnych warunkach eksploatacji, olej należy wymieniać raz w roku. - Olej należy wymienić najpóźniej po 100 h. Ilość oleju w górnej przekładni: 1,2 litra SAE 90 Ilość oleju w dolnej przekładni: 1.23 litry SAE 90 Plan smarowania 1401_-Wartung_

22 KONSERWACJA Ramiona grabiące Wymiana ramienia grabiącego - Odkręcić śruby pokrywy (1). 1 - Ponownie dokręcić śruby M12x110 z 1x nakrętką i 2x podkładkami Nordlock (patrz rys.) (moment dokręcania: 160 Nm) - 1. Wyjąć 2 śruby (2) M12x Poluzować 4 śruby (3) M12x Podkładki Nordlock z wewnętrznymi większymi nacięciami ułożyć na siebie. Oznacza to, że w przypadku obu podkładek delikatne nacięcia znajdują się na zewnętrznej stronie. - Na nowe ramie grabiące założyć pokrywę, dopasować pomiędzy pokrywami i dokręcić śruby. Wszystkie nasmarowane śruby (1) pokryw mocno dokręcić. - Po ok. 50 godzinach roboczych skontrolować prawidłowe osadzenie śrub oraz nakrętek, w razie potrzeby należy je dokręcić. Wskazówka: Uważać na pozycję kołków mocujących! (patrz szczegół B - rys.: ) - Zdjąć pokrywę - Wyciągnąć ramię grabiące Karuzelę obrócić tak, aby można było wyjąć stare ramię grabiące znajdujące się w pozycji pomiędzy górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). - Założyć nowe ramię grabiące. Karuzelę obrócić tak, aby można było założyć nowe ramię grabiące w pozycji między górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). B Kierunek jazdy 1401_-Wartung_

23 KONSERWACJA Wymiana panewek ramion grabiących Odstęp (A) w normalnym trybie pracy powinien wynosić ok. 1 mm. Jeśli luz wału (W) będzie większy, można go skorygować za pomocą podkładek. Zęby grabiące Śruby mocujące (S) zębów grabiących należy sprawdzić po pierwszych 10 godzinach eksploatacji i w razie potrzeby dokręcić (moment dokręcania: 100 Nm). Zewnętrzne zęby są krótsze i mocniejsze. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed utratą zębów, to oba zęby leżące na zewnątrz są ze sobą połączone. Jeżeli jeden z tych zębów musi zostać wymieniony, wówczas należy również usunąć śrubę drugiego zęba Uwaga! Odstęp (A) wału (W) należy kontrolować minimum 1 raz w roku! Jeśli odstęp (A) jest większy niż 4 mm, panewki (B) po wewnętrznej stronie ramion grabiących należy wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia maszyny. S Z Karuzela Krzywka Cykl konserwacji: 50 h Sposób wykonania: - Smarownicę dostawić do punktu smarowania (1) - Obrócić karuzelę, aby smar został dobrze rozprowadzony - W trakcie pełnego obrotu wykonać 3-4 suwy smarownica - przeprowadzić 3-4 pełne obroty Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy przy układzie hydraulicznym, należy koniecznie rozładować w nim ciśnienie. TOP 611A TOP 691A _-Wartung_

99 981.PL.80H.0 SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. (MaschNr +.. 01001) P ug obracalny zawieszany

99 981.PL.80H.0 SERVO 35 SERVO 35 PLUS SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA PLUS. (MaschNr +.. 01001) P ug obracalny zawieszany 99 981..80H.0 SERVO 35 SERVO 35 US SERVO 35 NOVA SERVO 35 NOVA US (MaschNr +.. 01001) P ug obracalny zawieszany Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego

Bardziej szczegółowo

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany

SERVO 45 SERVO 45 PLUS SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA PLUS SERVO 45 S SERVO 45 S PLUS SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA PLUS. P ug obracalny zawieszany SERVO 45 SERVO 45 US SERVO 45 NOVA SERVO 45 NOVA US SERVO 45 S SERVO 45 S US SERVO 45 S NOVA SERVO 45 S NOVA US P ug obracalny zawieszany 99 983..80H.1 Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE My: "INVENTOR" Joński Jan ul. Leśna 20, 08-2 Mokobody Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: Przetrząsaczo-zgrabiarka przyczepiana Z-277/0//2/3 Numer fabryczny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m KTM 0824-114-304-330 Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje od numeru: 1001 CE Wydanie luty 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo