EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi nr P.0 EUROTOP 611 A TOPTECH US (Type SK 243 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) EUROTOP 691 A TOPTECH US (Type SK 293 : Chassis-Nr: / MaschNr: ) Zgrabiarka 2-karuzelowa

2 Pöttinger - Zaufanie zbliża - od 1871 roku Jakość jest wartością, która szybko się zwraca. Dlatego w przypadku naszych produktów stosujemy najwyższe standardy jakości, które są stale nadzorowane przez nasz dział zarządzania jakością oraz przez kierownictwo. Bezpieczeństwo, niezawodność działania, najwyższa jakość oraz absolutna niezawodność podczas eksploatacji naszych maszyn są naszymi podstawowymi kompetencjami, do których przywiązujemy dużą wagę. Ponieważ stale pracujemy nad rozwojem naszych produktów, może się zdarzyć, że niniejsza instrukcja nie będzie całkowicie zgodna z danym produktem. Dlatego na podstawie danych, rysunków oraz opisów nie można zgłaszać żadnych roszczeń. Obowiązujących informacji dotyczących określonych właściwości maszyny należy zasięgnąć w serwisie dystrybutora. Prosimy o wyrozumiałość względem możliwych zmian zakresu dostawy dotyczących wyglądu, wyposażenia oraz techniki. Drukowanie, tłumaczenie oraz powielanie w jakiejkolwiek formie, również fragmentów niniejszej instrukcji obsługi, wymaga pisemnej zgody firmy Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Firma Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawach autorskich. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H 31 października 2012 Odpowiedzialność za produkt, obowiązek informowania W przypadku sprzedaży urządzeń, producent lub sprzedawca jest zobowiązany do przekazania instrukcji obsługi oraz do przeszkolenia klienta w zakresie przepisów dotyczących obsługi, bezpieczeństwa oraz konserwacji maszyny. Dowodem prawidłowego przekazania maszyny oraz instrukcji obsługi jest odpowiednio sporządzone potwierdzenie. Do tego celu służy - Dokument A, który wraz z podpisem należy wysłać do firmy Pöttinger - Dokument B, który pozostaje w zakładzie, który przekazał maszynę. - Dokument C, który zostaje przekazany klientowi. W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, każdy rolnik jest przedsiębiorcą. W myśl powyższej ustawy szkoda materialna to taka, która powstała wskutek działania maszyny, jednak nie w niej bezpośrednio; w takim przypadku obowiązuje udział własny (500 euro). W myśl ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z winy przedsiębiorcy zostaje wyłączona. Uwaga! Również w przypadku późniejszego przekazania maszyny przez klienta powinien on dołączyć instrukcję obsługi, natomiast osoba przejmująca maszynę powinna zostać przeszkolona z zakresu odpowiednich przepisów dotyczących maszyny. Newsletter firmy Pöttinger Aktualne informacje specjalistyczne, przydatne linki oraz rozrywka 1300_-SEITE2

3 PROCEDURA PRZEKAZANIA MASZYNY Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Poczuwajπc sií do obowiπzku odpowiedzialnoúci za produkt prosimy odnieúê sií do poniøszych punktûw ZakreúliÊ w aúciwe X Stwierdzono zgodnoúê stanu maszyny ze stanem na liúcie przewozowym. Dostarczono wszystkie urzπdzenia ochronne, wa ek przegubowy i instrukcjí obs ugi Klient zosta poinformowany i zaznajomiony z obs ugπ, uruchamianiem i konserwacjπ maszyny wzgl. Urzπdzenia Sprawdzono ciúnienie w oponach Sprawdzono stopieò dokrícenia nakrítek na ko ach Podano klientowi w aúciwπ iloúê obrotûw WOM Dopasowano maszyní do ciπgnika: ustawienie 3-pkt-u Ustanowiono w aúciwπ d ugoúê wa ka przegubowego Przeprowadzono jazdí prûbnπ bez stwierdzenia usterek Objaúniono klientowi funkcje podczas jazdy prûbnej Objaúniono sposûb ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej Udzielono informacji dotyczπcych wyposaøenia dodatkowego Klient zosta poinformowany o koniecznoúci zaznajomienia sií z instrukcjπ obs ugi. W celu potwierdzenia, øe maszyna i instrukcja obs ugi zosta y prawid owo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie. S uøπ temu nastípujπce dokumenty: - dokument A ñ podpisany naleøy wys aê do firmy Pottinger lub przekazac elektronicznie przez Internet (www.poettinger.at). - dokument B pozostaje u dealera, ktûry dokona przekazania maszyny - dokument C otrzymuje klient Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 SPIS TRESCI Spis tresci SPIS TRESCI Znak CE... 5 Znaczenie tadlic oszczegawczych... 5 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne... 6 Pierwszy montaż na ciągniku... 6 Przygotowania do pierwszego zastosowania... 7 Wał przegubowy... 7 Ustawienie trzpienia gwintowanego... 7 Ustawianie zaworu priorytetowego... 8 Węże hydrauliczne i kable elektryczne... 8 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia... 9 Skracanie długości całkowitej... 9 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Manewry zawracania na zboczu Pozycja transportowa...11 Przestawianie na pozycję transportową...11 Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej PRACA Przygotowania dla zastosowania Ustawienia podwozia karuzel...14 Ustawianie wysokości zgrabiania...14 Ustawianie nachylenia poprzecznego...14 Rodzaje pokosów Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Ważne przed rozpoczęciem pracy Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast"...17 Montaż osi...17 Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym Stosowanie maszyny bez koła kopiującego KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Czyszczenie elementów maszyny Odstawianie na zewnątrz Przechowywanie zimą Wałki przegubowe Instalacja hydrauliczna Punkty smarowania Plan smarowania Przekładnia Ramiona grabiące Karuzela Zęby grabiące Plan smarowania DANE TECHNICZNE Dane techniczne Wymagane przyłącza Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem zgrabiarki karuzelowej Położenie tabliczki znamionowej Wyposażenie dodatkowe ZA CZNIK Wydanie INHALT_

5 SPIS TRESCI Znak CE Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, ze maszyna odpowiada wszelkim wymaganiom stawianym tego typu urzadzeniom oraz innym odnosnym wskazaniom EU. Producent podpisujac oswiadczenie zobowiazuje sií, ze dopuszczone do obrotu maszyny odpowiadaja wszystkim odnosnym wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy. Znaczenie tadlic oszczegawczych WskazÛwki dla bezpiecznej pracy! Kaøde miejsce w tej instrukcji dotyczπce spraw bezpieczeòstwa oznaczone jest tym symbolem. Zakaz poruszania sií po drogach publicznych W zwiπzku z niebezpieczeòstwem wyrzucenie czíúci podczas pracy maszyny zachowaê naleøyty odstíp. Nie przebywaê w strefie pracy maszyny INHALT_

6 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przyłącze hydrauliczne Ciągnik musi posiadać przynajmniej jedno dwukierunkowe przyłącze hydrauliczne oraz jedno jednokierunkowe przyłącze hydrauliczne. Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągnika - Przewód hydrauliczny podłączać do ciągnika tylko, gdy zawór odcinający jest zamknięty (położenie A). Pierwszy montaż na ciągniku 1. Zaczepić dyszel do zaczepu ciągnika. Ważne! - Zaczep musi być ruchomy (A-B) - Otwory w zaczepie muszą mieć minimalną średnicę 30 mm. - Długość ramion podnośnika (4) po prawej i po lewej stronie musi być taka sama. 2. Zabezpieczyć sworznie wtykowe za pomocą zawleczki. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. (8a. - 8i.) Dolne cięgła hydrauliczne (5) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 4. Podnieść podporę (10) i zabezpieczyć za pomocą sworznia. JK Złącze wtykowe wraz z pokrywką przeciwkurzową "czerwoną" podłączyć do jednokierunkowego zaworu sterującego. DK Oba złącza wtykowe wraz z pokrywkami przeciwkurzowymi "niebieskimi"podłączyć do dwukierunkowego zaworu sterującego. DW 5. Ustawić układ hydrauliczny ciągnika na prawidłową wysokość (H). DW EW TD44/94/1 Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od wału przegubowego (X), zwłaszcza podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 6. Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika. - Zawór odcinający zamknięty (pozycja A). - Podłączyć przewód hydrauliczny do ciągnika. 7. Opuścić urządzenie - Zawór odcinający otwarty (pozycja E). - Uruchomić jednokierunkowy zawór sterujący (ST). Urządzenie powoli opada na ziemię. 1400_-ANBAU_

7 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Przygotowania do pierwszego zastosowania Ważne! 1. Określenie "pozycja robocza" oznacza, że urządzenie jest opuszczone, a zęby karuzeli lekko dotykają ziemi (A1). Ważne! Przegub szerokokątny podłączać zawsze do ciągnika - nie do maszyny! Ustawienie trzpienia gwintowanego Ustawianie odstępu (X1) 1. Podłączyć maszynę do ciągnika i ustawić ją w pozycji roboczej (patrz powyżej). 2. Przestawić dźwignię (H) do góry (90 ). 3. Odpowiednio obrócić trzpień gwintowany. Uwaga! Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. 2. Odstęp (X) między wałkiem przegubowym a zaczepem musi wynosić w pozycji roboczej co najmniej 120 mm (wymiar orientacyjny). Zwrócić szczególną uwagę na odstęp "X" podczas przejeżdżania przez nierówności terenu! 3. Palce karuzeli (A1) muszą być ustawione w przybliżeniu równolegle do ziemi, dopuszczalne jest niewielkie nachylenie do przodu. 4. Ustawić prawidłowo odstęp (X1) przy pomocy trzpienia gwintowanego. W przypadku maszyn z systemem "MULTITAST (wyposażenie dodatkowe)" należy ustawić zakres swobody ruchu dyszla, aby umożliwić dobre dopasowanie się palców karuzel (A1) do nierówności podłoża. - zob. też rozdział "System "MULTITAST" W maszynach bez systemu "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany aż do ogranicznika Wał przegubowy - Przed pierwszym użyciem sprawdzić długość wałka przegubowego i w razie potrzeby dopasować ją (patrz również rozdział "Dopasowanie wałka przegubowego" w załączniku B). X1 = 190 mm W maszynach z systemem "MULTITAST": Obrócić trzpień gwintowany do uzyskania odstępu X1 = mm. 4. Przestawić dźwignię (H) do dołu (0 ). - W tej pozycji (0 ) trzpień gwintowany jest zabezpieczony przed obróceniem się. 1400_-ANBAU_

8 MONTAŻ DO CIĄGNIKA Węże hydrauliczne i kable elektryczne Wskazówka: Na maszynie zostały zamontowane węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny posiadające nietypową długość. Dzięki temu maszyna może być montowana na różnych ciągnikach. Przewody hydrauliczne i kabel elektryczny należy odpowiednio zwinąć i zamocować za pomocą opaski zaciskowej (K). Węże hydrauliczne oraz kabel elektryczny nie mogą zostać uszkodzone przez obracające się wirniki. Zawsze należy zachować wystarczająco duży odstęp od obracających się elementów, również podczas jazdy na zakrętach. Przestrzegać długości "L1 i L2"! Ustawianie zaworu priorytetowego Zawór priorytetowy steruje kolejnością logiczną hydraulicznego podnoszenia karuzel. Priorytet podnoszenia można sterować obracając śrubę nastawczą, poz. 8, na trzpieniu gwintowanym, poz Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa. 2. Podłączyć maszynę do ciągnika. 3. Ustawić maszynę w pozycji roboczej. 4. Podnieść karuzelę. Na krótko przed całkowitym podniesieniem pierwszej karuzeli (w kierunku jazdy) musi rozpocząć się podnoszenie drugiej karuzeli. 5. Jeżeli druga karuzela jest podnoszona zbyt szybko, skorygować ustawienie na trzpieniu gwintowanym. 6. Powtórzyć czynności, aż ustawienie będzie prawidłowe. 8 3 Zawór priorytetowy 1400_-ANBAU_

9 ODSTAWIANIE URZĄDZENIA Odstawianie urządzenia Urządzenie można odstawiać zarówno z pozycji roboczej, jak i w pozycji transportowej. - Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! - Zabezpieczyć urządzenie przed stoczeniem się, użyć klinów! - Zdjąć wałek przegubowy i ułożyć na uchwycie wałka. Łańcucha zabezpieczającego nie stosować do zawieszania wałka przegubowego! - W przypadku każdego złącza wtykowego należy zamknąć zawór zamykający (poz. A), a następnie od ciągnika odłączyć przewody hydrauliczne. Ważne! Urządzenie odstawiać w sposób stabilny! 1 W przypadku pojawienia się problemów podczas odłączania: - Zawór sterujący (ST) ustawić w pozycji "Opuszczanie" (s). 2 - Odchylić podporę: - Odblokować podporę sworzniem (2) w pozycji transportowej - Odchylić podporę na dół - Zabezpieczyć podporę sworzniem (2) - Obniżyć podporę w dół za pomocą korby (1) aż do stabilnego ustawienia 9 Dzięki temu można zredukować ciśnienie resztkowe znajdujące się w złączu wtykowym, a przewód hydrauliczny można łatwo odłączyć. - Skrócić długość całkowitą (80 cm) poprzez obrót przedniej karuzeli do wewnątrz Skracanie długości całkowitej 1401_-Abstellen_

10 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Jazda po drogach publicznych Przestrzegać krajowych przepisów ruchu drogowego. Przejazd po drogach publicznych może być przeprowadzona wyłącznie zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale "Pozycja transportowa". Maszynę ustawić w pozycji środkowej (M). Manewry zawracania na zboczu Ostrożnie Ciężar (G) karuzeli ma wpływ na sposób jazdy ciągnika. Może to doprowadzić do pojawienia się niebezpiecznych sytuacji szczególnie podczas jazdy na stoku. Niebezpieczeństwo wywrócenia podczas hydraulicznego podnoszenia karuzel podczas jazdy na zakrętach z podniesionymi karuzelami Zablokować wszystkie obwody hydrauliczne (A) Urządzenia ochronne muszą się znajdować w nienagannym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem jazdy, elementy ruchome należy umieścić w odpowiedniej pozycji i zabezpieczyć przed niebezpieczną zmianą położenia. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić funkcjonowanie oświetlenia. Ważne informacje znajdują się również w załączniku niniejszej instrukcji obsługi. Wskazówka bezpieczeństwa Zredukować prędkość podczas jazdy na zakrętach. Lepiej zjechać ze zbocza tyłem niż wykonywać ryzykowne manewry zawracania. Hydrauliczne cięgła dolne Hydrauliczne cięgła dolne (U) zamocować tak, by urządzenie nie wychylało się na bok. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

11 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Pozycja transportowa Przestawianie na pozycję transportową 1. Maszynę ustawić w pozycji środkowej. Uruchomić dwukierunkowy zawór sterujący (ST) 2. Maszynę opuścić na ziemię 5. Zdemontować wszystkie ramiona grabiące i umieścić na ramie montażowej (poz. 1). Poz. 1 Uwaga! Nie przebywać w zakresie obrotu narzędzi roboczych. 3. Fartuch (9) wsunąć całkowicie i zamocować za pomocą pokrętła (K). 4. Podnieść wszystkie pałąki odrzucające (10); - W tym ustawieniu końcowym sworzeń zatrzaskuje się samoczynnie - Zwrócić uwagę, aby zabezpieczenie przed przekręceniem (1) zazębiło się w kolejnym ramieniu grabiącym. 6. Zamknąć zawory zamykające (pozycja A) Dla bezpieczeństwa: Jazda drogowa jest dozwolona tylko z zamkniętymi zaworami zamykającymi! _-ARBEITSSTELLUNG_

12 POZYCJA ROBOCZA I TRANSPORTOWA Przestawianie z pozycji transportowej do pozycji roboczej Przestawianie z pozycji roboczej do pozycji transportowej i odwrotnie może odbywać się tylko na równym, twardym terenie. Wskazówki bezpieczeństwa: patrz Załącznik -A1 pkt. 8a. - 8h.) 1. Otwarty zawór zamykający (pozycja E) 2. Pałąk odrzucający (6) po lewej i prawej stronie obrócić do zewnątrz - Zwolnić blokadę (A) - Blokowanie w tej pozycji końcowej odbywa się automatycznie. 1400_-ARBEITSSTELLUNG_

13 PRACA Przygotowania dla zastosowania 1. Na obu karuzelach zamontować wszystkie ramiona grabiące. Ramiona grabiące założyć na ramionach karuzeli i zabezpieczyć zawleczkami. Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. 2. Wszystkie pałąki odrzucające (6) obrócić do pozycji zabezpieczającej (w lewo i w prawo). 3. Wyjąć fartuch i zamocować za pomocą pokrętła (maksymalnie 50 cm - niebezpieczeństwo kolizji). Standardowe ustawienie około 40 cm od zębów max. 50 cm Montagepositionen _-EINSATZ_

14 PRACA Ustawienia podwozia karuzel Warunki: - równe i twarde podłoże - ciśnienie powietrza 1,5 bar dla wszystkich kół - urządzenie jest zawieszone na ciągniku i ustawione w pozycji roboczej Ustawianie wysokości zgrabiania 1. Wysokość zgrabiania ustawić za pomocą trzpienia (8) - osobno dla każdej karuzeli. Trzpień (8) obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć odstęp zębów od podłoża. Trzpień (8) obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć odstęp zębów od podłoża. - W zależności od ilości zgrabionej masy, zęby wewnętrzne powinny się znajdować tuż nad podłożem (ok mm). - Dostosować wysokość roboczą do warunków terenowych. - Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. - Podczas pracy co jakiś czas sprawdzać ustawienie. Uwaga! Po wykonaniu ustawienia korbę zabezpieczyć za pomocą pałąka mocującego. Ustawianie nachylenia poprzecznego (tylko w przypadku wyposażenia dodatkowego, podwozie tandemowe) Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, podwozie karuzeli musi być lekko przechylone w stronę pokosu. Strona znajdująca się w dużej odległości od pokosu powinna znajdować się o ok mm wyżej. 1. Opuścić karuzelę za pomocą trzpienia (8) do momentu, aż zęby wewnętrzne będą się lekko stykały z podłożem. 2. Ustawić zęby zewnętrzne za pomocą śruby napinającej (9) - ok mm nad podłożem. Ustawienie fabryczne śrub napinających: ok. 230 mm od środka sworznia do środka sworznia mm 1401_-EINSATZ_

15 PRACA Dwa pokosy pojedyncze lub jeden pokos boczny Rodzaje pokosów 1. Ustawienie dla pokosu pojedynczego. W tej pozycji roboczej można użyć drugiego fartucha (44a) (wyposażenie dodatkowe). Obrócić tylną karuzelę w prawo do pozycji roboczej (R2) a R2 2. Ustawienie dla pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po prawej stronie urządzenia układany jest duży pokos. Tylna karuzela po lewej stronie przejmuje już uformowany pokos karuzeli przedniej. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić w lewo do pozycji roboczej (L2) a L2 3. Ustawienie dla małego pokosu bocznego. W tej pozycji roboczej tylko po lewej stronie urządzenia układany jest pokos. Tylna karuzela nie spełnia przy tym żadnej istotnej funkcji. Można stosować drugi fartuch (44a), ale można go również wymontować. Tylną karuzelę obrócić na środek do pozycji roboczej (M2) a M2 1401_-EINSATZ_

16 PRACA Ważne przed rozpoczęciem pracy 1. Włączyć wałek odbioru mocy Napęd wałka odbioru mocy włączyć dopiero wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające (pokrywy, fartuchy, osłony itd.) będą się znajdować w odpowiednim stanie technicznym i zostaną zamontowane w odpowiednim miejscu urządzenia. 2. Maszynę uruchamiać wyłącznie w pozycji roboczej i nigdy nie przekraczać podanej prędkości obrotowej wałka odbioru mocy (maks. 540 OBR./MIN)! Naklejka umieszczona obok przekładni informuje o tym, do jakich prędkości obrotowych wałka odbioru mocy przystosowana jest maszyna. Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy - Maks. prędkość obrotowa wałka odbioru mocy = 540 obr./min. Zalecana prędkość obrotowa wałka odbioru mocy wynosi ok. 450 obr. / min. - Jeżeli masa ma zostać ponownie zebrana z pokosu przez zęby (niedokładna praca), należy zmniejszyć prędkość obrotową wałka odbioru mocy. Ogólne zasady postępowania podczas pracy z urządzeniem Uwaga! Dopóki silnik napędowy działa, nie wolno wchodzić w obszar pracy karuzeli. - Ustawić taką prędkość jazdy, by cały zebrany materiał był czysty W przypadku przeciążenia zredukować bieg. - Aby osiągnąć precyzyjne zgrabianie, maszyna musi być jak najdokładniej wypoziomowana. Dopuszczalne jest nieznaczne przechylenie w przód. - Wysokość zębów przestawia się za pomocą trzpienia (8), zęby muszą lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń. Wskazówki bezpieczeństwa (patrz załącznik A1 pkt. 1, 2, 3 i 4) Wszystkie prace w obrębie działania karuzeli mogą być przeprowadzane wyłącznie przy wyłączonym wałku odbioru mocy. Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) - Zawór sterujący układu hydraulicznego (ST) przestawić na Wolny bieg (pozycja pływająca lub opuszczanie ). Ustawianie koła kopiującego (wyposażenie dodatkowe) - Wysokość zębów przestawia się poprzez odpowiednie wypozycjonowanie zawleczki (V). Zęby grabiące powinny lekko ocierać o podłoże. Zbyt głębokie ustawienie może spowodować zanieczyszczenie koszonej masy lub uszkodzić darń V 1401_-EINSATZ_

17 SYSTEM "MULTITAST" Zgrabiarka pokosu z systemem "Multitast" Informacje ogólne W maszynach z systemem "MULTITAST" zamontowane są koła kopiujące. Karuzele nie są wtedy zamontowane na stałe, ale mogą być obracane w górę i w dół (ok. 4 ) za pomocą przegubów obrotowych. Podczas stosowania kół kopiujących na skrajnie nierównym terenie, zęby można optymalnie dopasować. Ponieważ zęby znajdują się bardzo blisko koła kopiującego, poruszają się one również optymalnie do nierówności podłoża. Efektem jest bardzo precyzyjne zgrabianie. Ważne! Przezbrajanie dla danego zastosowania opisano na następnej stronie. Proszę dokładnie przestrzegać podanych wskazówek, by uniknąć uszkodzenia maszyny. Montaż osi Masa z kołem kopiującym: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest obrócona o 180 do tyłu. Masa bez koła kopiującego: - Przednia oś jest obrócona do przodu. - Tylna oś jest również obrócona do przodu. 1400_-MULTITAST_

18 SYSTEM "MULTITAST" Przezbrajanie dla zastosowania bez koła kopiującego - Trzpień (6) ustawić tak, by zęby karuzeli były ustawione równolegle względem ziemi (A1). 1. Zdemontować osie (1) 2. Zdemontować wspornik osi: - Wymontować uchwyty węży hydraulicznych (2) - Wymontować nakrętkę okrągłą rowkową (3) Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 8. Wymontować koło kopiujące (2) 1 3. Wspornik osi obrócić w tył o 180 (4a) i ponownie zamontować. 4. Oś obrócić w tył o 180 i ponownie zamontować (poz. 4). 5. Obie karuzele na równym podłożu ustawić równolegle względem siebie. Przezbrajanie dla zastosowania z kołem kopiującym 1. Koło kopiujące (2) zamontować tylko po lewej stronie (kierunek jazdy), patrz dostarczona instrukcja doposażania Koło kopiujące Na tylnej karuzeli zdemontować siłownik hydrauliczny (Hyd), a następnie zamontować trzpień zestawu do przezbrajania (6) Obie karuzele opuścić na równe podłoże 3. Na tylnej karuzeli zdemontować trzpień (6) 4. Na tylnej karuzeli zamontować siłownik hydrauliczny (Hyd) 5. Za pomocą gwintu pociągowego, z przodu ustawić prawidłowy odstęp (X1). - patrz rozdział "Montaż na ciągniku" 1400_-MULTITAST_

19 SYSTEM "MULTITAST" Stosowanie maszyny bez koła kopiującego Szczególne warunki terenowe mogą wymagać zdemontowania koła kopiującego (2). Jeżeli praca przebiega bez koła kopiującego (2), zamocować należy przegub obrotowy karuzeli. W innym wypadku karuzela złoży się w dół, a zęby zagłębią się w ziemi. Jednak z zamontowanym przegubem obrotowym dopasowanie do podłoża nie jest już optymalne. Dlatego należy unikać tego trybu pracy. 1400_-MULTITAST_

20 KONSERWACJA OGÓLNA KONSERVACJA Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik. Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Aby urządzenie po dłuższej eksploatacji było zachowane w dobrym stanie, należy przestrzegać wskazówek podanych poniżej: - Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Skontrolować należy przede wszystkim: Połączenia śrubowe noży w mechanizmach koszących Połączenia śrubowe zębów w zgrabiarce pokosu i roztrząsacza pokosu Części zamienne a. Oryginalne części i elementy są przeznaczone specjalnie dla maszyn lub urządzeń. b. Informujemy, że oryginalne części i elementy wyposażenia, dostarczone przez osoby trzecie, nie zostały przez nas sprawdzone i zatwierdzone. c. Montaż i/lub zastosowanie takich produktów może więc pogorszyć właściwości konstrukcyjne Państwa urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z zastosowania nieoryginalnych części i wyposażenia. d. Samowolne modyfikacje oraz zastosowanie elementów konstrukcyjnych i dodatkowych w maszynach wykluczają odpowiedzialność producenta. Czyszczenie elementów maszyny Uwaga! Nie używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia łożysk i elementów hydraulicznych. - Niebezpieczeństwo korozji! - Po oczyszczeniu, nasmarować maszynę zgodnie z planem smarowania i wykonać krótką próbę ruchową. - Czyszczenie pod zbyt wysokim ciśnieniem m o ż e spowodować uszkodzenia lakieru. Odstawianie na zewnątrz W przypadku składowania maszyny na zewnątrz, tłoczyska należy wyczyścić i zakonserwować przy użyciu smaru. Instalacja hydrauliczna Uwaga, niebezpieczeństwo obrażeń ciała i zakażenia! Ciecze wytryskujące pod ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. W takim przypadku udać się natychmiast do lekarza! Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych należy się upewnić, czy instalacja hydrauliczna jest odpowiednio dopasowana do danego ciągnika. Po pierwszych 10 godzinach pracy, potem co 50 godzin. - Agregat hydrauliczny i przewody rurowe sprawdzić pod kątem szczelności, ew. dokręcić połączenia śrubowe. Przed każdym uruchomieniem - Sprawdzać przewody hydrauliczne pod kątem zużycia. Zużyte lub uszkodzone przewody hydrauliczne należy natychmiast wymienić. Węże zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym określonym przez producenta. Węże podlegają naturalnemu starzeniu się, okres ich użytkowania nie powinien przekraczać 5-6 lat. TD 49/93/2 Przechowywanie zimą - Przed zimą, dokładnie oczyścić maszynę. - Odstawić maszynę w sposób zabezpieczony przed warunkami pogodowymi. - Wymienić lub uzupełnić olej przekładniowy. - Elementy narażone na korozję odpowiednio zabezpieczyć. - Nasmarować wszystkie punkty smarowania. - Odłączyć terminal, przechować w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Wałki przegubowe - patrz również wskazówka w załączniku Przestrzegać w celach konserwacyjnych! Obowiązują wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli nie są dostępne żadne wskazówki, obowiązują informacje podane w dołączonej instrukcji danego producenta wałków przegubowych. FETT Wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk. Nie wykonywać prac pod maszyną bez uprzedniego jej podparcia. Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Maszynę ustawiać tylko na równym, twardym podłożu. Wskazówki dotyczące napraw Przestrzegać wskazówek dotyczących napraw zawartych w załączniku (jeżeli jest obecny). Wskazówki bezpieczeństwa Przed każdym podłączeniem należy dokładnie oczyścić wtyki złącz przewodów hydraulicznych oraz gniazda wtykowe oleju. Uważać na miejsca, gdzie przewody mogą ocierać lub się zakleszczyć. 1400_-Allgemeine-Wartung_BA

21 KONSERWACJA Punkty smarowania W różnych miejscach maszyny FETT naklejono odpowiednie symbole. Wskazują one na jeden lub kilka punktów smarowania. Zdjąć pokrywę (90) Smarować wszystkie punkty smarowania zgodnie z planem. Przekładnia - Olej należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy. W normalnych warunkach eksploatacji, olej należy wymieniać raz w roku. - Olej należy wymienić najpóźniej po 100 h. Ilość oleju w górnej przekładni: 1,2 litra SAE 90 Ilość oleju w dolnej przekładni: 1.23 litry SAE 90 Plan smarowania 1401_-Wartung_

22 KONSERWACJA Ramiona grabiące Wymiana ramienia grabiącego - Odkręcić śruby pokrywy (1). 1 - Ponownie dokręcić śruby M12x110 z 1x nakrętką i 2x podkładkami Nordlock (patrz rys.) (moment dokręcania: 160 Nm) - 1. Wyjąć 2 śruby (2) M12x Poluzować 4 śruby (3) M12x Podkładki Nordlock z wewnętrznymi większymi nacięciami ułożyć na siebie. Oznacza to, że w przypadku obu podkładek delikatne nacięcia znajdują się na zewnętrznej stronie. - Na nowe ramie grabiące założyć pokrywę, dopasować pomiędzy pokrywami i dokręcić śruby. Wszystkie nasmarowane śruby (1) pokryw mocno dokręcić. - Po ok. 50 godzinach roboczych skontrolować prawidłowe osadzenie śrub oraz nakrętek, w razie potrzeby należy je dokręcić. Wskazówka: Uważać na pozycję kołków mocujących! (patrz szczegół B - rys.: ) - Zdjąć pokrywę - Wyciągnąć ramię grabiące Karuzelę obrócić tak, aby można było wyjąć stare ramię grabiące znajdujące się w pozycji pomiędzy górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). - Założyć nowe ramię grabiące. Karuzelę obrócić tak, aby można było założyć nowe ramię grabiące w pozycji między górnym i dolnym położeniem grabi (patrz poniżej). B Kierunek jazdy 1401_-Wartung_

23 KONSERWACJA Wymiana panewek ramion grabiących Odstęp (A) w normalnym trybie pracy powinien wynosić ok. 1 mm. Jeśli luz wału (W) będzie większy, można go skorygować za pomocą podkładek. Zęby grabiące Śruby mocujące (S) zębów grabiących należy sprawdzić po pierwszych 10 godzinach eksploatacji i w razie potrzeby dokręcić (moment dokręcania: 100 Nm). Zewnętrzne zęby są krótsze i mocniejsze. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed utratą zębów, to oba zęby leżące na zewnątrz są ze sobą połączone. Jeżeli jeden z tych zębów musi zostać wymieniony, wówczas należy również usunąć śrubę drugiego zęba Uwaga! Odstęp (A) wału (W) należy kontrolować minimum 1 raz w roku! Jeśli odstęp (A) jest większy niż 4 mm, panewki (B) po wewnętrznej stronie ramion grabiących należy wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia maszyny. S Z Karuzela Krzywka Cykl konserwacji: 50 h Sposób wykonania: - Smarownicę dostawić do punktu smarowania (1) - Obrócić karuzelę, aby smar został dobrze rozprowadzony - W trakcie pełnego obrotu wykonać 3-4 suwy smarownica - przeprowadzić 3-4 pełne obroty Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy przy układzie hydraulicznym, należy koniecznie rozładować w nim ciśnienie. TOP 611A TOP 691A _-Wartung_

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J.

Instrukcja obsługi. TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa. nr. 99 9752.PL.80J. Instrukcja obsługi nr. 99 9752..80J.0 TERRADISC 3000 (Type 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (Type 9756 : +.. 01001) Brona talerzowa Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy sií z tego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER

Używane płyny eksploatacyjne i oleje. do ciągników. Proxima POWER Używane płyny eksploatacyjne i oleje do ciągników Proxima POWER Proxima POWER rok produkcji Typ ciągnika Typ silnika od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

PÖTTINGER TOP. Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu 97+023.09.0910. Wszystkie informacje online

PÖTTINGER TOP. Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu 97+023.09.0910. Wszystkie informacje online PÖTTINGER TOP Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu Wszystkie informacje online 97+023.09.0910 TOP s-line Zgrabiarka o centralnym odłożeniu pokosu z dwoma i czterema karuzelami Poettinger skonstruował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

LELY WELGER RP 415 / 445. Plan smarowania (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01)

LELY WELGER RP 415 / 445. Plan smarowania (Update 2013-08) RP 445. 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01) LELY WELGER RP 415 / 445 RP 445 1759.99.33.06 (Uzupełnienie do 1759.99.33.01) Plan smarowania (Update 2013-08) 1.1 RP 415: Plan smarowania 3 tygodnie po pierwszym uruchomieniu Po 500 belach (lub codziennie)

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online NOWOŚĆ NOVACAT S12 Kombinacja kosząca 97+018.09.1013 Wszystkie informacje online 25 % większa wydajność 25 % mniejsze zużycie paliwa Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja koszącą S12 może

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA...

WSTĘP SPIS TREŚCI. GRAMEGNA S.r.l. STR. OPIS MASZYNY... 2 DANE TECHNICZNE... 4 NORMY BEZPIECZEŃSTWA... 4 ZNACZENIE ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA... WSTĘP SPIS TREŚCI STR. Dziękujemy za wybranie naszego produktu i cieszymy się z możliwości zaliczenia Państwa w poczet naszych oddanych klientów. Nasz talerz podkaszający pod koronami i omijający pnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

PÖTTINGER EUROTOP. Zgrabiarki 97+022.09.0813. Wszystkie informacje online

PÖTTINGER EUROTOP. Zgrabiarki 97+022.09.0813. Wszystkie informacje online PÖTTINGER EUROTOP Zgrabiarki Wszystkie informacje online 97+022.09.0813 EUROTOP Na sukces składają się detale... Perfekcja w powiązaniu z praktycznymi rozwiązaniami to najlepsze określenie zgrabiarek z

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

99 2101.PL.80I.0 HIT 800 AZ. (Type 2101 : +.. 01001) HIT 800 NZ. Przetrz sacz

99 2101.PL.80I.0 HIT 800 AZ. (Type 2101 : +.. 01001) HIT 800 NZ. Przetrz sacz 99 2101..80I.0 HIT 800 AZ (Type 2101 : +.. 01001) HIT 800 NZ (Type 2101 : +.. 01001) Przetrz sacz Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Szanowny uøytkowniku! Dokona eú znakomitego wyboru. Cieszymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie:

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie: Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych Narzędzie uzupełniające: Zestaw do demontażu i montażu koła pasowego wału korbowego Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu 1 Skrzynka narzędzi do ustawiania Mechanizmu Rozrządu W przypadku większości silników umożliwia ustawienie kół pasowych, gdy przeprowadza się prace konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego Informacje ogólne Informacje ogólne Istnieje możliwość zamówienia podzespołów wyposażenia hydraulicznego w fabryce. Dostępne są następujące podzespoły: Element sterujący Zbiornik oleju układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro 8211-0543-03

STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro 8211-0543-03 STIGA PARK 4WD 92 M 107 M 107 M HD 121 M 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0543-03 1 125 Combi Pro 2 2 1 3 121 M 107 M HD A B C B 4 107 M HD 121 M 5 6 Torx T30 E F Torx T30 7 121 M G H I 8 121 M 10 mm 10

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY Zintegrowany hamulec hydrauliczny zbudowany jest z siłownika pneumatycznego pełniącego funkcję urządzenia wykonawczego oraz obwodu hydraulicznego, którego zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA. Sprzęgło jednokierunkowe

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA. Sprzęgło jednokierunkowe Sprzęgło jednokierunkowe SJ Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: +48 32 604 09 00, Fax : +48 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS TREŚCI Lp. Treść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej. Zawór motylkowy BaseCom Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór motylkowy BaseCom M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg Germany Tel.: +49(0)4465 807

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Producent Volkswagen Model Passat Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Ważna wskazówka IMPORTANT: Wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące Firma grupy System podnośnikowy 236 montowany z przodu lub tyłu do narożników ISO 236 System podnośnikowy z dolnym napędem zapadkowym Przeniesienie napędu na sąsiednią podporę za pomocą wału Całkowita

Bardziej szczegółowo