PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury kontroli finansowej określają rodzaje i funkcje kontroli finansowej, jej cele i zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli i jej dokumentowania. 2 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 2) Procedurach należy przez to rozumieć Procedury kontroli finansowej obowiązujące w Szkole, 3) dyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, 4) głównym księgowym należy przez to rozumieć głównego księgowego Szkoły, 5) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników księgowości, 6) osobie kontrolującej należy przez to rozumieć pracownika na stanowisku kierowniczym, zobowiązanego do wykonywania kontroli funkcjonalnej, jak również pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli funkcjonalnej, w tym również pracownika, którego obowiązek wykonywania kontroli wynika z zakresu czynności służbowych, 7) kontroli należy przez to rozumieć kontrolę finansową, 8) dokumentach należy również przez to rozumieć dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych realizowanych przez Szkołę, 9) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 10) 3 1. Wszelkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia powinny być rzetelnie dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu. 2. Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych. 3. Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowane przed i po realizacji. 4 W celu usprawnienia gospodarki finansowej podejmowane są działania mające maksymalnie zastąpić obrót gotówkowy obrotem bezgotówkowym w procesie regulowania powstałych zobowiązań Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 1

2 2. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone odpowiednim dokumentem. 3. Główny księgowy Szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości Szkoły, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. 6 Kontrola finansowa to ogół czynności podejmowanych w celu sprawdzenia pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości operacji finansowych i gospodarczych przed ich powstaniem, w trakcie ich realizacji oraz po ich dokonaniu, na podstawie dokumentów księgowych, jak również w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania rachunkowości i badania wyników działalności Szkoły, tj. 1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, 3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2. 7 Czynności kontrolne polegają przede wszystkim na przeglądzie dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, jak również kontroli przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz uregulowań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi Kontrolę finansową sprawuje główny księgowy osobiście oraz przez podległych mu pracowników. 2. W ramach sprawowanej kontroli funkcjonalnej główny księgowy kontroluje także: 1) prawidłowość sporządzania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę obliczania wynagrodzeń pracowników Szkły, prawidłowość sporządzania list płac, zasadność wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość obliczania zaliczki na podatek dochodowy, prawidłowość dokonywania potrąceń z tytułu zaliczek i innych zobowiązań, obliczanie wynagrodzenia za urlop, za godziny ponadwymiarowe/nadliczbowe, itp., 2) sposób i prawidłowość określania ilości zamawianych materiałów dla potrzeb Szkoły, prawidłowość ewidencji umów, prawidłowość postępowań w zakresie realizacji zamówień publicznych, 3) prawidłowość ewidencji zawieranych umów oraz terminowość ich wykonania, 4) rzetelność danych zawartych w analizach ekonomicznych, prawidłowość danych w sprawozdawczości. Rozdział II Zakres, cel i zasady sprawowania kontroli finansowej 9 Kontrola finansowa obejmuje kontrolę: 1) wstępną, bieżącą i następną operacji finansowych i gospodarczych, 2) obiegu dokumentów księgowych, 3) wystawiania dokumentów w komórkach merytorycznych, 4) organizacji rachunkowości, 5) sprawozdawczości finansowej i kalkulacji, 2

3 6) ekonomiczną. 10 Celem kontroli finansowej jest: 1) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, 2) ujawnienie ewentualnego marnotrawstwa środków finansowych i majątku rzeczowego, niegospodarności w działaniu oraz nadużyć, 3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 4) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 5) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: a) pozyskiwania środków publicznych, b) zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, c) udzielania zamówień publicznych, d) zwrotu środków publicznych. 11 Czynności kontroli należy dokonywać we wszystkich fazach działalności, w następujących formach: 1) kontroli wstępnej mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmującej w szczególności badanie dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań, celowości i legalności wydatków oraz ich odzwierciedlenia w planie finansowym; 2) kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i operacji finansowych oraz gospodarczych w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem; 3) kontroli następnej polegającej na badaniu dokumentów odzwierciedlających już dokonane operacje finansowe i gospodarcze Przedmiotem kontroli jest ocena stanu faktycznego na podstawie następujących kryteriów: a) zgodności z prawem, b) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (rzetelności), c) celowości, d) gospodarności, e) przejrzystości. 2. Stosowanie kryterium zgodności z prawem polega na badaniu czy Szkoła prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Kryterium rzetelności wymaga ustalenia, czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są właściwie udokumentowane, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania i zostały sprawdzone przed ich zaksięgowaniem przez uprawnione osoby oraz czy przyjęte zasady rachunkowości zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Szkoły. 4. Stosowanie kryterium celowości polega na badaniu, czy działalność Szkoły jest zgodna z przyjętymi celami, wynikającymi z zatwierdzonych planów finansowych. 5. Kryterium gospodarności pozwala na ocenę, czy zadania Szkoły realizowane są oszczędnie, wydajnie i efektywnie. 3

4 6. Kryterium przejrzystości pozwala na jawność podejmowanych decyzji oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Rozdział III - Kontrola dowodów księgowych Kontrola dowodów księgowych, potwierdzających dokonanie operacji finansowych i gospodarczych, ma na celu zbadanie poprawności merytorycznej oraz formalno rachunkowej dokumentów wpływających do Szkoły. 2. Dowodami księgowymi są dokumenty stwierdzające dokonanie operacji finansowej i gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi : 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahenta; 2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom; 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnętrznych. 3. Dowodami księgowymi mogą być także dowody księgowe: 1) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące), 3) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (np. faktury proforma), 4) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 4. Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i gospodarczych oraz udokumentowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad rachunkowości. 5. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa odnośna instrukcja obowiązująca w Szkole. Rozdział IV - Kontrola rozrachunków Kontrola rozrachunków obejmuje rozrachunki - z wszelkich tytułów - dotyczące bezspornych należności i zobowiązań, roszczeń spornych znajdujących się w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jak też niedoborów i szkód powstałych w środkach rzeczowych a będących w toku wyjaśniania. 2. Operacje rozrachunkowe bada się pod względem ich legalności, zasadności, ewidencji i udokumentowania. 3. W toku kontroli rozrachunków należy badać czy: 1) zaistniały przyczyny powstania należności nieściągalnych i przedawnionych z ustaleniem osób winnych za ten stan, 2) prawidłowo i terminowo przypisywano i odpisywano należności, 3) zaistniały przypadki bezprawnego zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej granice określone w planie finansowym Szkoły, 4) prawidłowo przeprowadzano merytoryczną i formalną kontrolę dokumentów powodujących powstanie zobowiązań, 5) prawidłowo i terminowo regulowane są należności i zobowiązania, 6) prawidłowo naliczane i pobierane są należne odsetki za zwłokę, 7) terminowo i prawidłowo zgłaszana jest reklamacja wobec kontrahentów, 8) prawidłowo i terminowo rozliczane są niedobory i nadwyżki składników majątkowych, szczególnie w przypadku niedoborów zawinionych, 9) terminowo przekazywane są do budżetu kwoty należności przedawnionych, 4

5 10) prawidłowo, terminowo i zgodnie z przeznaczeniem dokonywane są naliczenia oraz potrącenia zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznych (składki ubezpieczeniowe, podatki itp.), 11) prawidłowo i terminowo księgowane są rozrachunki, ze szczególnym uwzględnieniem końca roku, 12) prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację rozrachunków na koniec roku. 4. W ramach kontroli rozrachunków z pracownikami należy zbadać przestrzeganie dyscypliny zaliczkowej oraz rozrachunków z tytułu sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług na rzecz pracowników. 5. W ramach kontroli rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód należy zbadać, czy: 1) zapisy na kontach znajdują uzasadnienie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, a w przypadku ujawnionych poza inwentaryzacją niedoborów i szkód - w odpowiednich protokołach, 2) prowadzona ewidencja umożliwia ustalenie należności i roszczeń wobec osób materialnie odpowiedzialnych, 3) przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn powstania niedoborów i szkód oraz czy było ono wystarczające dla ich zweryfikowania, 4) podjęte decyzje w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione znajdują uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeń. Rozdział V - Procedura kontroli dochodów i wydatków budżetowych Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie, czy: 1) prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych (odpłatności za świadczone usługi, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zwroty zasiłków dotyczące okresu poprzedzającego bieżący rok budżetowy, odsetki bankowe); 2) terminowo pobierano wpłaty oraz przekazywano zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki bankowe dysponentów wyższego szczebla; 3) właściwie i poprawnie prowadzona jest ewidencja dochodów według ich rodzajów i kwot; 4) terminowo wysyłano do zobowiązanych wezwania do zapłaty oraz wdrażano w stosunku do nich środki egzekucyjne przewidziane prawem. 2. Kontrola wydatków budżetowych ma na celu zbadanie, czy otrzymane środki zostały wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, w granicach zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego. 3. Kontrola wydatków polega na zbadaniu, czy wydatki budżetowe dokonywane są: 1) zgodnie z klasyfikacją budżetową i przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 2) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 3) w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków, 4) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 4. Wydatki dokonywane są także na mocy tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel, refundowanych w trybie przeniesień wydatków na zasadach i w zakresie określonym odnośnymi przepisami. 5. Wydatki dokonywane są w oparciu o dowody księgowe spełniające określone wymagania. Każdy dowód przed zaksięgowaniem podlega sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. 5

6 6. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem merytorycznym polega na ustaleniu rzetelności danych zawartych w dowodzie, a także sprawdzeniu celowości, gospodarności i legalności operacji dokonanej w oparciu o ten dowód. Sprawdzenia dowodu, przez złożenie na nim podpisu, dokonuje osoba, która faktycznie operacji tej dokonała lub, która potwierdziła fakt jej dokonania, z zastrzeżeniem ust Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega na zbadaniu wiarygodności dokumentu oraz prawidłowości jego sporządzenia ze względu na treść i formę. 8. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są wolne od błędów rachunkowych. 9. Kontrola wydatków polega na zbadaniu: 1) czy wydatek został dokonany na podstawie zatwierdzonego przez uprawnione osoby wniosku, 2) prawidłowości sporządzenia planu finansowego, 3) kompletności ujęcia i prawidłowości zaliczenia wydatków do okresów, których dotyczą oraz ich właściwej klasyfikacji, 4) czy przyznane w planie środki finansowe są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i czy nie są dokonywane wydatki niecelowe, na zasadzie maksymalnego wykorzystania posiadanych środków, 5) prawidłowości udokumentowania poszczególnych wydatków, a zwłaszcza czy zastosowano właściwe ceny, narzuty, itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w odnośnych przepisach prawa, 6) terminowości rozliczania zaliczek, 7) wysokości i zasadności zaciągniętych zobowiązań budżetowych, 8) przestrzegania wymagań dotyczących dyscypliny finansów publicznych. 10. Procedury kontroli wydatków dotyczą: 1) wydatków bieżących, w tym także: a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, b) wydatków związanych z podróżami służbowymi, c) wydatków związanych z realizacją umów zleceń i umów o dzieło, d) wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 2) wydatków majątkowych (inwestycyjnych). 11. Udokumentowanie wydatków ponoszonych przez Szkołę następuje w oparciu o: 1) listy płac w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, 2) dokumenty, w oparciu o które dokonywane są potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych, 3) faktury, rachunki, faktury korygujące, noty księgowe, faktury proforma, 4) umowy, w tym zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) polecenie wyjazdu służbowego, 6) wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, 7) porozumienia zawarte w trybie obowiązujących przepisów, 8) listy wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łódź oraz uczniów będących mieszkańcami Gminy Łódź sporządzane na podstawie decyzji wydanych przez organ prowadzący, 9) listy wypłaty ryczałtu pieniężnego za przejazdy lokalne sporządzone na podstawie oświadczeń o używaniu do celów służbowych samochodu prywatnego, 10) inne dokumenty zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora Szkoły. 12. Przedmiotem kontroli w zakresie wydatków powinny być w szczególności: 1) zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi; 6

7 2) prawidłowość kształtowania się należności i zobowiązań budżetowych. Rozdział VI - Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu bezgotówkowego oraz obrotu bankowego Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu gotówkowego obejmuje następujące zagadnienia gospodarki kasowej: 1) stan kasy i sporządzanie raportów kasowych, 2) sprawdzenie, czy celowo nie zawyżono przychodów lub rozchodów przez wadliwe sumowanie, 3) sprawdzenie, czy między kolejnymi raportami kasowymi jest zachowana ciągłość salda to jest zgodność stanu początkowego ze stanem końcowym z poprzedniego raportu kasowego, 4) skontrolowanie, czy kwoty pobrane czekiem z banku są przyjmowane do kasy w tym samym dniu, 5) zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się w kasie przed kradzieżą lub zniszczeniem, 6) organizację pracy kasjera, 7) inwentaryzację stanu gotówki w kasie. 2. Kontrola kasy dokonywana jest w oparciu o unormowania zawarte w instrukcji kasowej, obowiązującej w Szkole Kontrola obrotów bankowych na kontach bankowych polega na wstępnej kontroli obrotu bezgotówkowego w zakresie badania dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. 2. Kontrola merytoryczna dokonywanych operacji bankowych na rachunkach bieżących, polega na: 1) bieżącym sprawdzaniu wyciągów bankowych, 2) konfrontacji operacji określonych na wyciągach bankowych z dokumentami kasowymi i dokumentami księgowymi, 3) bieżącym księgowaniu obrotów bankowych (przelewów bankowych), 4) kontroli wystawiania i realizowania czeków gotówkowych. Rozdział VII - Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej, angażującej środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez: 1) analizę potrzeb i rezultatów poprzednich działań, 2) określenie szacunkowej wysokości wydatku, 3) analizę zasadności, celowości i gospodarności planowanego wydatku, 4) badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, 5) sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z planem finansowym, z równoczesnym potwierdzeniem posiadania środków finansowych na jego pokrycie. 2. Dowodem dokonania wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązania są podpisy na odnośnym dokumencie. 7

8 Rozdział VIII - Wyniki kontroli i procedura usuwania nieprawidłowości Dowodem dokonania wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego lub/i inne osoby uprawnione do sprawowania kontroli jest ich podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. 2. Ustalenia dokonane w wyniku samokontroli i kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez właściwych merytorycznie pracowników Szkoły mogą powodować: 1) zablokowanie wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy, 2) powiadomienie organu prowadzącego szkołę o działaniach mających znamiona niegospodarności, 3) wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w planie na dany rok budżetowy lub z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym. 3. W razie odmowy podpisania wniosku przez głównego księgowego, dyrektor podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 4. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników Szkoły oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących danej operacji gospodarczej, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Szkoły i są zgodne z ustalonym harmonogramem wydatków, a Szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie. 5. W razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentów, przed ich podpisaniem, pracownik księgowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi Szkoły, od którego dokument uzyskał, w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz informuje o tym fakcie głównego księgowego. 6. Główny księgowy podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. 7. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentu, przed jego podpisaniem, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz pisemnie informuje o tym fakcie dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły podejmuje stosowne działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. W razie ujawnienia w czasie kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące być dowodem przestępstwa. 9. Dyrektor, po powiadomieniu Prezydenta Miasta i organów powołanych do ścigania przestępstw, obowiązany jest: 1) ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu, 2) zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązku kontroli przez osoby sprawujące kontrolę funkcjonalną, 3) wyciągnąć, na podstawie wyników przeprowadzonego badania, konsekwencje służbowe wobec osób winnych, 4) przedsięwziąć środki organizacyjne w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań, 8

9 5) w przypadku powstania szkody materialnej, wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o naprawienie tej szkody przeciwko osobom bezpośrednio winnym oraz przeciwko osobom winnym zaniechania obowiązku sprawowania skutecznej kontroli. Rozdział IX - Postanowienia końcowe 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.; U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), 5) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), 6) regulaminy i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Szkole. 21 Procedury kontroli finansowej wchodzą w życie z dniem podpisania. 9

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU PROKURATURY Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz PG VI B/093/2/15 Roczne Sprawozdanie z działalności kontrolnej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku

Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Instrukcja Kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku 1. Przedmiot kontroli. Przedmiotem kontroli są dowody dokumentujące każde zdarzenie gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r.

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r. Instrukcja w sprawie trybu, częstotliwości i zasad przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczania jej wyników w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY Załącznik do Zarządzenia Nr 76/K/2013 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 marca 2013 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW URZĘDU GMINY KĘTY 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo