PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury kontroli finansowej określają rodzaje i funkcje kontroli finansowej, jej cele i zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli i jej dokumentowania. 2 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 2) Procedurach należy przez to rozumieć Procedury kontroli finansowej obowiązujące w Szkole, 3) dyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, 4) głównym księgowym należy przez to rozumieć głównego księgowego Szkoły, 5) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników księgowości, 6) osobie kontrolującej należy przez to rozumieć pracownika na stanowisku kierowniczym, zobowiązanego do wykonywania kontroli funkcjonalnej, jak również pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli funkcjonalnej, w tym również pracownika, którego obowiązek wykonywania kontroli wynika z zakresu czynności służbowych, 7) kontroli należy przez to rozumieć kontrolę finansową, 8) dokumentach należy również przez to rozumieć dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych realizowanych przez Szkołę, 9) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 10) 3 1. Wszelkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia powinny być rzetelnie dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu. 2. Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych. 3. Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowane przed i po realizacji. 4 W celu usprawnienia gospodarki finansowej podejmowane są działania mające maksymalnie zastąpić obrót gotówkowy obrotem bezgotówkowym w procesie regulowania powstałych zobowiązań Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 1

2 2. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone odpowiednim dokumentem. 3. Główny księgowy Szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości Szkoły, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. 6 Kontrola finansowa to ogół czynności podejmowanych w celu sprawdzenia pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości operacji finansowych i gospodarczych przed ich powstaniem, w trakcie ich realizacji oraz po ich dokonaniu, na podstawie dokumentów księgowych, jak również w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania rachunkowości i badania wyników działalności Szkoły, tj. 1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, 3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2. 7 Czynności kontrolne polegają przede wszystkim na przeglądzie dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, jak również kontroli przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz uregulowań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi Kontrolę finansową sprawuje główny księgowy osobiście oraz przez podległych mu pracowników. 2. W ramach sprawowanej kontroli funkcjonalnej główny księgowy kontroluje także: 1) prawidłowość sporządzania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę obliczania wynagrodzeń pracowników Szkły, prawidłowość sporządzania list płac, zasadność wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość obliczania zaliczki na podatek dochodowy, prawidłowość dokonywania potrąceń z tytułu zaliczek i innych zobowiązań, obliczanie wynagrodzenia za urlop, za godziny ponadwymiarowe/nadliczbowe, itp., 2) sposób i prawidłowość określania ilości zamawianych materiałów dla potrzeb Szkoły, prawidłowość ewidencji umów, prawidłowość postępowań w zakresie realizacji zamówień publicznych, 3) prawidłowość ewidencji zawieranych umów oraz terminowość ich wykonania, 4) rzetelność danych zawartych w analizach ekonomicznych, prawidłowość danych w sprawozdawczości. Rozdział II Zakres, cel i zasady sprawowania kontroli finansowej 9 Kontrola finansowa obejmuje kontrolę: 1) wstępną, bieżącą i następną operacji finansowych i gospodarczych, 2) obiegu dokumentów księgowych, 3) wystawiania dokumentów w komórkach merytorycznych, 4) organizacji rachunkowości, 5) sprawozdawczości finansowej i kalkulacji, 2

3 6) ekonomiczną. 10 Celem kontroli finansowej jest: 1) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, 2) ujawnienie ewentualnego marnotrawstwa środków finansowych i majątku rzeczowego, niegospodarności w działaniu oraz nadużyć, 3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 4) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 5) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: a) pozyskiwania środków publicznych, b) zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, c) udzielania zamówień publicznych, d) zwrotu środków publicznych. 11 Czynności kontroli należy dokonywać we wszystkich fazach działalności, w następujących formach: 1) kontroli wstępnej mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmującej w szczególności badanie dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań, celowości i legalności wydatków oraz ich odzwierciedlenia w planie finansowym; 2) kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i operacji finansowych oraz gospodarczych w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem; 3) kontroli następnej polegającej na badaniu dokumentów odzwierciedlających już dokonane operacje finansowe i gospodarcze Przedmiotem kontroli jest ocena stanu faktycznego na podstawie następujących kryteriów: a) zgodności z prawem, b) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (rzetelności), c) celowości, d) gospodarności, e) przejrzystości. 2. Stosowanie kryterium zgodności z prawem polega na badaniu czy Szkoła prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Kryterium rzetelności wymaga ustalenia, czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są właściwie udokumentowane, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania i zostały sprawdzone przed ich zaksięgowaniem przez uprawnione osoby oraz czy przyjęte zasady rachunkowości zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Szkoły. 4. Stosowanie kryterium celowości polega na badaniu, czy działalność Szkoły jest zgodna z przyjętymi celami, wynikającymi z zatwierdzonych planów finansowych. 5. Kryterium gospodarności pozwala na ocenę, czy zadania Szkoły realizowane są oszczędnie, wydajnie i efektywnie. 3

4 6. Kryterium przejrzystości pozwala na jawność podejmowanych decyzji oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Rozdział III - Kontrola dowodów księgowych Kontrola dowodów księgowych, potwierdzających dokonanie operacji finansowych i gospodarczych, ma na celu zbadanie poprawności merytorycznej oraz formalno rachunkowej dokumentów wpływających do Szkoły. 2. Dowodami księgowymi są dokumenty stwierdzające dokonanie operacji finansowej i gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi : 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahenta; 2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom; 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnętrznych. 3. Dowodami księgowymi mogą być także dowody księgowe: 1) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące), 3) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (np. faktury proforma), 4) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 4. Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i gospodarczych oraz udokumentowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad rachunkowości. 5. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa odnośna instrukcja obowiązująca w Szkole. Rozdział IV - Kontrola rozrachunków Kontrola rozrachunków obejmuje rozrachunki - z wszelkich tytułów - dotyczące bezspornych należności i zobowiązań, roszczeń spornych znajdujących się w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jak też niedoborów i szkód powstałych w środkach rzeczowych a będących w toku wyjaśniania. 2. Operacje rozrachunkowe bada się pod względem ich legalności, zasadności, ewidencji i udokumentowania. 3. W toku kontroli rozrachunków należy badać czy: 1) zaistniały przyczyny powstania należności nieściągalnych i przedawnionych z ustaleniem osób winnych za ten stan, 2) prawidłowo i terminowo przypisywano i odpisywano należności, 3) zaistniały przypadki bezprawnego zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej granice określone w planie finansowym Szkoły, 4) prawidłowo przeprowadzano merytoryczną i formalną kontrolę dokumentów powodujących powstanie zobowiązań, 5) prawidłowo i terminowo regulowane są należności i zobowiązania, 6) prawidłowo naliczane i pobierane są należne odsetki za zwłokę, 7) terminowo i prawidłowo zgłaszana jest reklamacja wobec kontrahentów, 8) prawidłowo i terminowo rozliczane są niedobory i nadwyżki składników majątkowych, szczególnie w przypadku niedoborów zawinionych, 9) terminowo przekazywane są do budżetu kwoty należności przedawnionych, 4

5 10) prawidłowo, terminowo i zgodnie z przeznaczeniem dokonywane są naliczenia oraz potrącenia zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznych (składki ubezpieczeniowe, podatki itp.), 11) prawidłowo i terminowo księgowane są rozrachunki, ze szczególnym uwzględnieniem końca roku, 12) prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację rozrachunków na koniec roku. 4. W ramach kontroli rozrachunków z pracownikami należy zbadać przestrzeganie dyscypliny zaliczkowej oraz rozrachunków z tytułu sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług na rzecz pracowników. 5. W ramach kontroli rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód należy zbadać, czy: 1) zapisy na kontach znajdują uzasadnienie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, a w przypadku ujawnionych poza inwentaryzacją niedoborów i szkód - w odpowiednich protokołach, 2) prowadzona ewidencja umożliwia ustalenie należności i roszczeń wobec osób materialnie odpowiedzialnych, 3) przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn powstania niedoborów i szkód oraz czy było ono wystarczające dla ich zweryfikowania, 4) podjęte decyzje w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione znajdują uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeń. Rozdział V - Procedura kontroli dochodów i wydatków budżetowych Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie, czy: 1) prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych (odpłatności za świadczone usługi, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zwroty zasiłków dotyczące okresu poprzedzającego bieżący rok budżetowy, odsetki bankowe); 2) terminowo pobierano wpłaty oraz przekazywano zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki bankowe dysponentów wyższego szczebla; 3) właściwie i poprawnie prowadzona jest ewidencja dochodów według ich rodzajów i kwot; 4) terminowo wysyłano do zobowiązanych wezwania do zapłaty oraz wdrażano w stosunku do nich środki egzekucyjne przewidziane prawem. 2. Kontrola wydatków budżetowych ma na celu zbadanie, czy otrzymane środki zostały wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, w granicach zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego. 3. Kontrola wydatków polega na zbadaniu, czy wydatki budżetowe dokonywane są: 1) zgodnie z klasyfikacją budżetową i przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 2) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 3) w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków, 4) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 4. Wydatki dokonywane są także na mocy tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel, refundowanych w trybie przeniesień wydatków na zasadach i w zakresie określonym odnośnymi przepisami. 5. Wydatki dokonywane są w oparciu o dowody księgowe spełniające określone wymagania. Każdy dowód przed zaksięgowaniem podlega sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. 5

6 6. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem merytorycznym polega na ustaleniu rzetelności danych zawartych w dowodzie, a także sprawdzeniu celowości, gospodarności i legalności operacji dokonanej w oparciu o ten dowód. Sprawdzenia dowodu, przez złożenie na nim podpisu, dokonuje osoba, która faktycznie operacji tej dokonała lub, która potwierdziła fakt jej dokonania, z zastrzeżeniem ust Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega na zbadaniu wiarygodności dokumentu oraz prawidłowości jego sporządzenia ze względu na treść i formę. 8. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są wolne od błędów rachunkowych. 9. Kontrola wydatków polega na zbadaniu: 1) czy wydatek został dokonany na podstawie zatwierdzonego przez uprawnione osoby wniosku, 2) prawidłowości sporządzenia planu finansowego, 3) kompletności ujęcia i prawidłowości zaliczenia wydatków do okresów, których dotyczą oraz ich właściwej klasyfikacji, 4) czy przyznane w planie środki finansowe są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i czy nie są dokonywane wydatki niecelowe, na zasadzie maksymalnego wykorzystania posiadanych środków, 5) prawidłowości udokumentowania poszczególnych wydatków, a zwłaszcza czy zastosowano właściwe ceny, narzuty, itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w odnośnych przepisach prawa, 6) terminowości rozliczania zaliczek, 7) wysokości i zasadności zaciągniętych zobowiązań budżetowych, 8) przestrzegania wymagań dotyczących dyscypliny finansów publicznych. 10. Procedury kontroli wydatków dotyczą: 1) wydatków bieżących, w tym także: a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, b) wydatków związanych z podróżami służbowymi, c) wydatków związanych z realizacją umów zleceń i umów o dzieło, d) wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 2) wydatków majątkowych (inwestycyjnych). 11. Udokumentowanie wydatków ponoszonych przez Szkołę następuje w oparciu o: 1) listy płac w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, 2) dokumenty, w oparciu o które dokonywane są potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych, 3) faktury, rachunki, faktury korygujące, noty księgowe, faktury proforma, 4) umowy, w tym zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) polecenie wyjazdu służbowego, 6) wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, 7) porozumienia zawarte w trybie obowiązujących przepisów, 8) listy wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łódź oraz uczniów będących mieszkańcami Gminy Łódź sporządzane na podstawie decyzji wydanych przez organ prowadzący, 9) listy wypłaty ryczałtu pieniężnego za przejazdy lokalne sporządzone na podstawie oświadczeń o używaniu do celów służbowych samochodu prywatnego, 10) inne dokumenty zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora Szkoły. 12. Przedmiotem kontroli w zakresie wydatków powinny być w szczególności: 1) zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi; 6

7 2) prawidłowość kształtowania się należności i zobowiązań budżetowych. Rozdział VI - Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu bezgotówkowego oraz obrotu bankowego Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu gotówkowego obejmuje następujące zagadnienia gospodarki kasowej: 1) stan kasy i sporządzanie raportów kasowych, 2) sprawdzenie, czy celowo nie zawyżono przychodów lub rozchodów przez wadliwe sumowanie, 3) sprawdzenie, czy między kolejnymi raportami kasowymi jest zachowana ciągłość salda to jest zgodność stanu początkowego ze stanem końcowym z poprzedniego raportu kasowego, 4) skontrolowanie, czy kwoty pobrane czekiem z banku są przyjmowane do kasy w tym samym dniu, 5) zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się w kasie przed kradzieżą lub zniszczeniem, 6) organizację pracy kasjera, 7) inwentaryzację stanu gotówki w kasie. 2. Kontrola kasy dokonywana jest w oparciu o unormowania zawarte w instrukcji kasowej, obowiązującej w Szkole Kontrola obrotów bankowych na kontach bankowych polega na wstępnej kontroli obrotu bezgotówkowego w zakresie badania dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. 2. Kontrola merytoryczna dokonywanych operacji bankowych na rachunkach bieżących, polega na: 1) bieżącym sprawdzaniu wyciągów bankowych, 2) konfrontacji operacji określonych na wyciągach bankowych z dokumentami kasowymi i dokumentami księgowymi, 3) bieżącym księgowaniu obrotów bankowych (przelewów bankowych), 4) kontroli wystawiania i realizowania czeków gotówkowych. Rozdział VII - Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej, angażującej środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez: 1) analizę potrzeb i rezultatów poprzednich działań, 2) określenie szacunkowej wysokości wydatku, 3) analizę zasadności, celowości i gospodarności planowanego wydatku, 4) badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, 5) sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z planem finansowym, z równoczesnym potwierdzeniem posiadania środków finansowych na jego pokrycie. 2. Dowodem dokonania wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązania są podpisy na odnośnym dokumencie. 7

8 Rozdział VIII - Wyniki kontroli i procedura usuwania nieprawidłowości Dowodem dokonania wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego lub/i inne osoby uprawnione do sprawowania kontroli jest ich podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. 2. Ustalenia dokonane w wyniku samokontroli i kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez właściwych merytorycznie pracowników Szkoły mogą powodować: 1) zablokowanie wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy, 2) powiadomienie organu prowadzącego szkołę o działaniach mających znamiona niegospodarności, 3) wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w planie na dany rok budżetowy lub z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym. 3. W razie odmowy podpisania wniosku przez głównego księgowego, dyrektor podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 4. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników Szkoły oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących danej operacji gospodarczej, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Szkoły i są zgodne z ustalonym harmonogramem wydatków, a Szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie. 5. W razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentów, przed ich podpisaniem, pracownik księgowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi Szkoły, od którego dokument uzyskał, w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz informuje o tym fakcie głównego księgowego. 6. Główny księgowy podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. 7. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentu, przed jego podpisaniem, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz pisemnie informuje o tym fakcie dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły podejmuje stosowne działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. W razie ujawnienia w czasie kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące być dowodem przestępstwa. 9. Dyrektor, po powiadomieniu Prezydenta Miasta i organów powołanych do ścigania przestępstw, obowiązany jest: 1) ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu, 2) zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązku kontroli przez osoby sprawujące kontrolę funkcjonalną, 3) wyciągnąć, na podstawie wyników przeprowadzonego badania, konsekwencje służbowe wobec osób winnych, 4) przedsięwziąć środki organizacyjne w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań, 8

9 5) w przypadku powstania szkody materialnej, wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o naprawienie tej szkody przeciwko osobom bezpośrednio winnym oraz przeciwko osobom winnym zaniechania obowiązku sprawowania skutecznej kontroli. Rozdział IX - Postanowienia końcowe 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.; U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), 5) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), 6) regulaminy i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Szkole. 21 Procedury kontroli finansowej wchodzą w życie z dniem podpisania. 9

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE. Wstęp

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE. Wstęp KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE Wstęp Kontrola zarządcza jest podstawowym procesem zarządzania w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie podejmowanym dla zapewnienia realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 16/II/2003 z dnia 05.03.2003 r. Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 Sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im.ks. Jana Twardowskiego 21-570 Drelów Dołha 1 tel./fax.+48 /83/ 371 15 24 www.zsdolha.szkolnastrona. pl e-mail: dolha@wp.

Zespół Szkół im.ks. Jana Twardowskiego 21-570 Drelów Dołha 1 tel./fax.+48 /83/ 371 15 24 www.zsdolha.szkolnastrona. pl e-mail: dolha@wp. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół w Dołdze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003/15/148 z późn. zm.) Za właściwe zorganizowanie i realizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 135/10 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr1 im. Króla Bolesława Chrobregoz dnia 29.10.201 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji mowa o: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim obejmuje: a) kontrolę funkcjonalną, b) kontrolę instytucjonalną, c) samokontrolę. 2. Przez kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. . REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHORZU ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11. 2007r.

Zarządzenie nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11. 2007r. Zarządzenie nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11. 2007r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 94 z dnia 31 lipca 2012 r. PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści I. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Definicja kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Nr 1038/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej.

Nr 1038/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej. i Strona znajduje się w archiwum. Z/1038/2008 Data publikacji : 21.04.2008 Nr 1038/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej. Zarządzenie nr 1038/2008 Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY imię i nazwisko pracownika nazwa stanowiska pracowniczego OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska główny księgowy 2. Wydział / Komórka organizacyjna Księgowość 3. Symbol wydziału /

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Bogoria w zakresie trybu pobierania dochodów i

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Opis procedur księgowych

Opis procedur księgowych Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/17 UMWD/ZIW-1/(1)10/2015 Data opracowania 20-05-2015 Opis procedur księgowych Opracowanie Sprawdzenie Zatwierdzenie Stanowisko Kierownik Działu ds. Ewidencji Księgowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo