PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury kontroli finansowej określają rodzaje i funkcje kontroli finansowej, jej cele i zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli i jej dokumentowania. 2 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 2) Procedurach należy przez to rozumieć Procedury kontroli finansowej obowiązujące w Szkole, 3) dyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, 4) głównym księgowym należy przez to rozumieć głównego księgowego Szkoły, 5) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników księgowości, 6) osobie kontrolującej należy przez to rozumieć pracownika na stanowisku kierowniczym, zobowiązanego do wykonywania kontroli funkcjonalnej, jak również pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli funkcjonalnej, w tym również pracownika, którego obowiązek wykonywania kontroli wynika z zakresu czynności służbowych, 7) kontroli należy przez to rozumieć kontrolę finansową, 8) dokumentach należy również przez to rozumieć dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych realizowanych przez Szkołę, 9) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 10) 3 1. Wszelkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia powinny być rzetelnie dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu. 2. Dyrektor lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych. 3. Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia powinny być weryfikowane przed i po realizacji. 4 W celu usprawnienia gospodarki finansowej podejmowane są działania mające maksymalnie zastąpić obrót gotówkowy obrotem bezgotówkowym w procesie regulowania powstałych zobowiązań Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 1

2 2. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone odpowiednim dokumentem. 3. Główny księgowy Szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości Szkoły, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. 6 Kontrola finansowa to ogół czynności podejmowanych w celu sprawdzenia pod względem legalności, rzetelności i prawidłowości operacji finansowych i gospodarczych przed ich powstaniem, w trakcie ich realizacji oraz po ich dokonaniu, na podstawie dokumentów księgowych, jak również w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania rachunkowości i badania wyników działalności Szkoły, tj. 1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, 3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt 2. 7 Czynności kontrolne polegają przede wszystkim na przeglądzie dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, jak również kontroli przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz uregulowań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi Kontrolę finansową sprawuje główny księgowy osobiście oraz przez podległych mu pracowników. 2. W ramach sprawowanej kontroli funkcjonalnej główny księgowy kontroluje także: 1) prawidłowość sporządzania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę obliczania wynagrodzeń pracowników Szkły, prawidłowość sporządzania list płac, zasadność wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość obliczania zaliczki na podatek dochodowy, prawidłowość dokonywania potrąceń z tytułu zaliczek i innych zobowiązań, obliczanie wynagrodzenia za urlop, za godziny ponadwymiarowe/nadliczbowe, itp., 2) sposób i prawidłowość określania ilości zamawianych materiałów dla potrzeb Szkoły, prawidłowość ewidencji umów, prawidłowość postępowań w zakresie realizacji zamówień publicznych, 3) prawidłowość ewidencji zawieranych umów oraz terminowość ich wykonania, 4) rzetelność danych zawartych w analizach ekonomicznych, prawidłowość danych w sprawozdawczości. Rozdział II Zakres, cel i zasady sprawowania kontroli finansowej 9 Kontrola finansowa obejmuje kontrolę: 1) wstępną, bieżącą i następną operacji finansowych i gospodarczych, 2) obiegu dokumentów księgowych, 3) wystawiania dokumentów w komórkach merytorycznych, 4) organizacji rachunkowości, 5) sprawozdawczości finansowej i kalkulacji, 2

3 6) ekonomiczną. 10 Celem kontroli finansowej jest: 1) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, 2) ujawnienie ewentualnego marnotrawstwa środków finansowych i majątku rzeczowego, niegospodarności w działaniu oraz nadużyć, 3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, 4) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 5) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: a) pozyskiwania środków publicznych, b) zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, c) udzielania zamówień publicznych, d) zwrotu środków publicznych. 11 Czynności kontroli należy dokonywać we wszystkich fazach działalności, w następujących formach: 1) kontroli wstępnej mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmującej w szczególności badanie dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań, celowości i legalności wydatków oraz ich odzwierciedlenia w planie finansowym; 2) kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i operacji finansowych oraz gospodarczych w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem; 3) kontroli następnej polegającej na badaniu dokumentów odzwierciedlających już dokonane operacje finansowe i gospodarcze Przedmiotem kontroli jest ocena stanu faktycznego na podstawie następujących kryteriów: a) zgodności z prawem, b) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (rzetelności), c) celowości, d) gospodarności, e) przejrzystości. 2. Stosowanie kryterium zgodności z prawem polega na badaniu czy Szkoła prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Kryterium rzetelności wymaga ustalenia, czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są właściwie udokumentowane, czy dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania i zostały sprawdzone przed ich zaksięgowaniem przez uprawnione osoby oraz czy przyjęte zasady rachunkowości zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Szkoły. 4. Stosowanie kryterium celowości polega na badaniu, czy działalność Szkoły jest zgodna z przyjętymi celami, wynikającymi z zatwierdzonych planów finansowych. 5. Kryterium gospodarności pozwala na ocenę, czy zadania Szkoły realizowane są oszczędnie, wydajnie i efektywnie. 3

4 6. Kryterium przejrzystości pozwala na jawność podejmowanych decyzji oraz klasyfikowanie dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości. Rozdział III - Kontrola dowodów księgowych Kontrola dowodów księgowych, potwierdzających dokonanie operacji finansowych i gospodarczych, ma na celu zbadanie poprawności merytorycznej oraz formalno rachunkowej dokumentów wpływających do Szkoły. 2. Dowodami księgowymi są dokumenty stwierdzające dokonanie operacji finansowej i gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi : 1) zewnętrzne obce otrzymane od kontrahenta; 2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom; 3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnętrznych. 3. Dowodami księgowymi mogą być także dowody księgowe: 1) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) korygujące poprzednie zapisy (faktury korygujące, noty korygujące), 3) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (np. faktury proforma), 4) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 4. Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i gospodarczych oraz udokumentowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad rachunkowości. 5. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa odnośna instrukcja obowiązująca w Szkole. Rozdział IV - Kontrola rozrachunków Kontrola rozrachunków obejmuje rozrachunki - z wszelkich tytułów - dotyczące bezspornych należności i zobowiązań, roszczeń spornych znajdujących się w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jak też niedoborów i szkód powstałych w środkach rzeczowych a będących w toku wyjaśniania. 2. Operacje rozrachunkowe bada się pod względem ich legalności, zasadności, ewidencji i udokumentowania. 3. W toku kontroli rozrachunków należy badać czy: 1) zaistniały przyczyny powstania należności nieściągalnych i przedawnionych z ustaleniem osób winnych za ten stan, 2) prawidłowo i terminowo przypisywano i odpisywano należności, 3) zaistniały przypadki bezprawnego zaciągania zobowiązań w wysokości przekraczającej granice określone w planie finansowym Szkoły, 4) prawidłowo przeprowadzano merytoryczną i formalną kontrolę dokumentów powodujących powstanie zobowiązań, 5) prawidłowo i terminowo regulowane są należności i zobowiązania, 6) prawidłowo naliczane i pobierane są należne odsetki za zwłokę, 7) terminowo i prawidłowo zgłaszana jest reklamacja wobec kontrahentów, 8) prawidłowo i terminowo rozliczane są niedobory i nadwyżki składników majątkowych, szczególnie w przypadku niedoborów zawinionych, 9) terminowo przekazywane są do budżetu kwoty należności przedawnionych, 4

5 10) prawidłowo, terminowo i zgodnie z przeznaczeniem dokonywane są naliczenia oraz potrącenia zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznych (składki ubezpieczeniowe, podatki itp.), 11) prawidłowo i terminowo księgowane są rozrachunki, ze szczególnym uwzględnieniem końca roku, 12) prawidłowo przeprowadzano inwentaryzację rozrachunków na koniec roku. 4. W ramach kontroli rozrachunków z pracownikami należy zbadać przestrzeganie dyscypliny zaliczkowej oraz rozrachunków z tytułu sprzedaży rzeczowych składników majątkowych i usług na rzecz pracowników. 5. W ramach kontroli rozrachunków z tytułu niedoborów i szkód należy zbadać, czy: 1) zapisy na kontach znajdują uzasadnienie w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, a w przypadku ujawnionych poza inwentaryzacją niedoborów i szkód - w odpowiednich protokołach, 2) prowadzona ewidencja umożliwia ustalenie należności i roszczeń wobec osób materialnie odpowiedzialnych, 3) przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn powstania niedoborów i szkód oraz czy było ono wystarczające dla ich zweryfikowania, 4) podjęte decyzje w sprawie uznania niedoborów za zawinione lub niezawinione znajdują uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych dochodzeń. Rozdział V - Procedura kontroli dochodów i wydatków budżetowych Kontrola dochodów budżetowych ma na celu sprawdzenie, czy: 1) prawidłowo i terminowo ustalano należności z tytułu dochodów budżetowych (odpłatności za świadczone usługi, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zwroty zasiłków dotyczące okresu poprzedzającego bieżący rok budżetowy, odsetki bankowe); 2) terminowo pobierano wpłaty oraz przekazywano zarachowane kwoty dochodów na właściwe rachunki bankowe dysponentów wyższego szczebla; 3) właściwie i poprawnie prowadzona jest ewidencja dochodów według ich rodzajów i kwot; 4) terminowo wysyłano do zobowiązanych wezwania do zapłaty oraz wdrażano w stosunku do nich środki egzekucyjne przewidziane prawem. 2. Kontrola wydatków budżetowych ma na celu zbadanie, czy otrzymane środki zostały wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, w granicach zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego. 3. Kontrola wydatków polega na zbadaniu, czy wydatki budżetowe dokonywane są: 1) zgodnie z klasyfikacją budżetową i przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 2) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 3) w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków, 4) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 4. Wydatki dokonywane są także na mocy tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel, refundowanych w trybie przeniesień wydatków na zasadach i w zakresie określonym odnośnymi przepisami. 5. Wydatki dokonywane są w oparciu o dowody księgowe spełniające określone wymagania. Każdy dowód przed zaksięgowaniem podlega sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. 5

6 6. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem merytorycznym polega na ustaleniu rzetelności danych zawartych w dowodzie, a także sprawdzeniu celowości, gospodarności i legalności operacji dokonanej w oparciu o ten dowód. Sprawdzenia dowodu, przez złożenie na nim podpisu, dokonuje osoba, która faktycznie operacji tej dokonała lub, która potwierdziła fakt jej dokonania, z zastrzeżeniem ust Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalnym polega na zbadaniu wiarygodności dokumentu oraz prawidłowości jego sporządzenia ze względu na treść i formę. 8. Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem rachunkowym polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumencie są wolne od błędów rachunkowych. 9. Kontrola wydatków polega na zbadaniu: 1) czy wydatek został dokonany na podstawie zatwierdzonego przez uprawnione osoby wniosku, 2) prawidłowości sporządzenia planu finansowego, 3) kompletności ujęcia i prawidłowości zaliczenia wydatków do okresów, których dotyczą oraz ich właściwej klasyfikacji, 4) czy przyznane w planie środki finansowe są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i czy nie są dokonywane wydatki niecelowe, na zasadzie maksymalnego wykorzystania posiadanych środków, 5) prawidłowości udokumentowania poszczególnych wydatków, a zwłaszcza czy zastosowano właściwe ceny, narzuty, itp. i czy dowody księgowe odpowiadają wymogom przewidzianym w odnośnych przepisach prawa, 6) terminowości rozliczania zaliczek, 7) wysokości i zasadności zaciągniętych zobowiązań budżetowych, 8) przestrzegania wymagań dotyczących dyscypliny finansów publicznych. 10. Procedury kontroli wydatków dotyczą: 1) wydatków bieżących, w tym także: a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, b) wydatków związanych z podróżami służbowymi, c) wydatków związanych z realizacją umów zleceń i umów o dzieło, d) wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 2) wydatków majątkowych (inwestycyjnych). 11. Udokumentowanie wydatków ponoszonych przez Szkołę następuje w oparciu o: 1) listy płac w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, 2) dokumenty, w oparciu o które dokonywane są potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych, 3) faktury, rachunki, faktury korygujące, noty księgowe, faktury proforma, 4) umowy, w tym zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) polecenie wyjazdu służbowego, 6) wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, 7) porozumienia zawarte w trybie obowiązujących przepisów, 8) listy wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łódź oraz uczniów będących mieszkańcami Gminy Łódź sporządzane na podstawie decyzji wydanych przez organ prowadzący, 9) listy wypłaty ryczałtu pieniężnego za przejazdy lokalne sporządzone na podstawie oświadczeń o używaniu do celów służbowych samochodu prywatnego, 10) inne dokumenty zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora Szkoły. 12. Przedmiotem kontroli w zakresie wydatków powinny być w szczególności: 1) zgodność realizacji wydatków z zadaniami rzeczowymi; 6

7 2) prawidłowość kształtowania się należności i zobowiązań budżetowych. Rozdział VI - Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu bezgotówkowego oraz obrotu bankowego Kontrola środków pieniężnych w kasie i obrotu gotówkowego obejmuje następujące zagadnienia gospodarki kasowej: 1) stan kasy i sporządzanie raportów kasowych, 2) sprawdzenie, czy celowo nie zawyżono przychodów lub rozchodów przez wadliwe sumowanie, 3) sprawdzenie, czy między kolejnymi raportami kasowymi jest zachowana ciągłość salda to jest zgodność stanu początkowego ze stanem końcowym z poprzedniego raportu kasowego, 4) skontrolowanie, czy kwoty pobrane czekiem z banku są przyjmowane do kasy w tym samym dniu, 5) zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się w kasie przed kradzieżą lub zniszczeniem, 6) organizację pracy kasjera, 7) inwentaryzację stanu gotówki w kasie. 2. Kontrola kasy dokonywana jest w oparciu o unormowania zawarte w instrukcji kasowej, obowiązującej w Szkole Kontrola obrotów bankowych na kontach bankowych polega na wstępnej kontroli obrotu bezgotówkowego w zakresie badania dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. 2. Kontrola merytoryczna dokonywanych operacji bankowych na rachunkach bieżących, polega na: 1) bieżącym sprawdzaniu wyciągów bankowych, 2) konfrontacji operacji określonych na wyciągach bankowych z dokumentami kasowymi i dokumentami księgowymi, 3) bieżącym księgowaniu obrotów bankowych (przelewów bankowych), 4) kontroli wystawiania i realizowania czeków gotówkowych. Rozdział VII - Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych stanowi element poprzedzający przygotowanie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu danej operacji gospodarczej, angażującej środki publiczne i polega na kontroli merytorycznej realizowanej poprzez: 1) analizę potrzeb i rezultatów poprzednich działań, 2) określenie szacunkowej wysokości wydatku, 3) analizę zasadności, celowości i gospodarności planowanego wydatku, 4) badanie projektów dokumentów i umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, 5) sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z planem finansowym, z równoczesnym potwierdzeniem posiadania środków finansowych na jego pokrycie. 2. Dowodem dokonania wstępnej oceny celowości zaciągnięcia zobowiązania są podpisy na odnośnym dokumencie. 7

8 Rozdział VIII - Wyniki kontroli i procedura usuwania nieprawidłowości Dowodem dokonania wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego lub/i inne osoby uprawnione do sprawowania kontroli jest ich podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. 2. Ustalenia dokonane w wyniku samokontroli i kontroli funkcjonalnej prowadzonej przez właściwych merytorycznie pracowników Szkoły mogą powodować: 1) zablokowanie wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy, 2) powiadomienie organu prowadzącego szkołę o działaniach mających znamiona niegospodarności, 3) wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych w planie na dany rok budżetowy lub z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym. 3. W razie odmowy podpisania wniosku przez głównego księgowego, dyrektor podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 4. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników Szkoły oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem, 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących danej operacji gospodarczej, 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym Szkoły i są zgodne z ustalonym harmonogramem wydatków, a Szkoła posiada środki finansowe na ich pokrycie. 5. W razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentów, przed ich podpisaniem, pracownik księgowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi Szkoły, od którego dokument uzyskał, w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz informuje o tym fakcie głównego księgowego. 6. Główny księgowy podejmuje działania w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości. 7. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości podczas dokonywania kontroli dokumentu, przed jego podpisaniem, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu uzupełnienia, a w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania oraz pisemnie informuje o tym fakcie dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły podejmuje stosowne działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. W razie ujawnienia w czasie kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty mogące być dowodem przestępstwa. 9. Dyrektor, po powiadomieniu Prezydenta Miasta i organów powołanych do ścigania przestępstw, obowiązany jest: 1) ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu, 2) zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązku kontroli przez osoby sprawujące kontrolę funkcjonalną, 3) wyciągnąć, na podstawie wyników przeprowadzonego badania, konsekwencje służbowe wobec osób winnych, 4) przedsięwziąć środki organizacyjne w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu podobnych zaniedbań, 8

9 5) w przypadku powstania szkody materialnej, wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o naprawienie tej szkody przeciwko osobom bezpośrednio winnym oraz przeciwko osobom winnym zaniechania obowiązku sprawowania skutecznej kontroli. Rozdział IX - Postanowienia końcowe 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.; U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), 5) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), 6) regulaminy i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Szkole. 21 Procedury kontroli finansowej wchodzą w życie z dniem podpisania. 9

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Urząd Gminy Kobylnica, zwany dalej Urzędem prowadzi gospodarkę finansową oraz jej kontrolę na podstawie: 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI FINANSOWEJ

PROCEDURA KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. PROCEDURA KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Jednostka prowadzi gospodarkę finansową oraz jej kontrolę na

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Załącznik do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi I Postanowienia ogólne Procedura wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GMINĘ

PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GMINĘ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 008 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Środowisko wewnętrzne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Środowisko wewnętrzne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach nr 43/13 z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 Standardy kontroli zarządczej 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych - Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ustala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE. Wstęp

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE. Wstęp KONTROLA ZARZĄDCZA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE Wstęp Kontrola zarządcza jest podstawowym procesem zarządzania w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie podejmowanym dla zapewnienia realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Beata Kurek

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Beata Kurek Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Beata Kurek Osoby odpowiedzialne za dyscyplinę fp kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 0161/7/2008 dyrektora ZOPO w Markach z dnia 07 marca 2008 roku PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 16/II/2003 z dnia 05.03.2003 r. Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 Sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 3b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 135/10 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr1 im. Króla Bolesława Chrobregoz dnia 29.10.201 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji mowa o: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010. Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica - Wójta Gminy Trzcinica. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 6 /2010. Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica - Wójta Gminy Trzcinica. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 6 /2010 Kierownika Urzędu Gminy Trzcinica - Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Trzcinica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im.ks. Jana Twardowskiego 21-570 Drelów Dołha 1 tel./fax.+48 /83/ 371 15 24 www.zsdolha.szkolnastrona. pl e-mail: dolha@wp.

Zespół Szkół im.ks. Jana Twardowskiego 21-570 Drelów Dołha 1 tel./fax.+48 /83/ 371 15 24 www.zsdolha.szkolnastrona. pl e-mail: dolha@wp. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół w Dołdze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003/15/148 z późn. zm.) Za właściwe zorganizowanie i realizację

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektu Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim obejmuje: a) kontrolę funkcjonalną, b) kontrolę instytucjonalną, c) samokontrolę. 2. Przez kontrolę

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. . REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHORZU ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 94 z dnia 31 lipca 2012 r. PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH- spis treści I. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Definicja kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo