Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 20/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wprowadzi możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 2: Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia; za ważne powody uznaje się: zmiany w umowach reasekuracyjnych Ubezpieczyciela, które nie pozwalają na kontynuowanie ochrony na warunkach zawartych w umowie; wysoką szkodowość tu poziom do ustalenia proponujemy ponad 60% - wg definicji: Wysoka szkodowość rozumiana jako wartość procentowa obliczona za rozpatrywany okres ubezpieczenia, według wzoru; SZ = ((O+R)/S)x100%, gdzie, O wypłacone odszkodowania, R rezerwy utworzone na niewypłacone szkody, które Ubezpieczający zgłosił lub, których Ubezpieczyciel posiada informacje, S składka. Zamawiający nie wprowadzi możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia z powodów, o których mowa w powyższym pytaniu. Pytanie nr 3: Prosimy o informację czy wszystkie limity i podlimity kwotowe i procentowe wpisane do opisu przedmiotu Zamówienia mają obowiązywać na okres 36 miesięcy (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), czy też w każdym roku polisowym. Zamawiający informuje, że wszystkie limity i podlimity kwotowe i procentowe wpisane do opisu przedmiotu zamówienia mają obowiązywać (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), w każdym rocznym okresie ubezpieczenia (rok polisowy).

2 Pytanie nr 4: Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia roku (Dz. U. nr 109, poz ). Zamawiający informuje, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto dokument został skorelowany z ekspertyzą Oceną istniejącego stanu zagrożenia oraz wytycznymi poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru wraz z zastępczymi rozwiązaniami, zatwierdzoną przez rzeczoznawców: budowlanego oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pytanie nr 5: Kiedy była ostatnia aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający informuje, że obowiązująca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pochodzi z 2012 r. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania aktualizacji. Prace aktualizacyjne przewidujemy zakończyć do końca miesiąca lipca 2014 r. Pytanie nr 6: Prosimy o modyfikację zapisów OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie b) Jest cytat: inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny. Prośba o zmianę na: - inne wyraźnie nie wymienione i nie wyłączone w OWU przyczyny. Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą miały zastosowania. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w punkcie b) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i pozostawia w/w zapis w dotychczasowym brzmieniu. Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała: a) utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów np. Gaz, prąd, woda, łączność), b) utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. Zamawiający wymaga, aby zakres ubezpieczenia i limit ,00 zł. dla aktów terroru obejmował wszystkie negatywne zdarzenia będące bezpośrednią i pośrednią konsekwencją działań terrorystycznych, w tym przerwę w działalności, utratę, zniszczenia, uszkodzenia minia. Pytanie nr 8: Prosimy o zmniejszenie limitu dla TERRORYZMU do poziomu 20 mln zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla ryzyka terroryzmu z ,00 zł. na ,00 zł. Pytanie nr 9: Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu ,00 zł. Pytanie nr 10: Prosimy o zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu ,00 zł.

3 Pytanie nr 11: Jak jest zorganizowane odśnieżanie dachów budynków należących do Zamawiającego czy Zamawiający robi to własnymi siłami, czy zatrudnia podwykonawców. Czy ma podpisane stałe umowy i podwykonawcy są w tzw. gotowości? Zamawiający wyjaśnia, iż dachy gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz dach budynku Szkoły Baletowej przy ul. Moliera 4/6 w Warszawie są konserwowane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, która w okresie zimowym zajmuje się ich odśnieżaniem. Wykonawca w ramach kilkuletniej umowy, podpisanej po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, znajduje się w ciągłej gotowości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną w sprzęt kadrę. Ponadto Zamawiający wymaga, aby teren poniżej dachu, na który podczas prowadzony prac jest zrzucany śnieg, był odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony. W drugiej połowie 2013 r. rynny, rury spustowe i gzymsy budynku Moliera 4/6 zostały częściowo wyposażone w system grzewczy (instalacja służąca oblodzeniu), który zastosowano także w gmachu Teatru od strony ul. Moliera. Do końca 2014 r. instalacja zostanie położona na rynnach, rurach spustowych, tarasach i gzymsach Teatru od strony ul. Wierzbowej, Pl. Piłsudskiego, Pl. Teatralnego oraz dziedzińcu wewnętrznym. Na budynkach Moliera 2, Moliera 8 i Senatorskiej 17/19 w Warszawie odśnieżaniem dachów zajmują się właściwe miejscowo wspólnoty mieszkaniowe. Budynki magazynów w Ząbkach i przy ul. Cybernetyki odśnieżane są na podstawie oddzielnych zleceń. Pytanie nr 12: Czy na okres związania umową planowane są remonty jakie, kiedy? Zamawiający nie jest w stanie zaplanować remontów na okres związania umową z uwagi na fakt, iż remonty planowane są w cyklach jednorocznym w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych, pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytanie nr 13: Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Zamawiający informuje, że na lata zaplanowane są prace finansowane z funduszów unijnych związane z modernizacją: plafonu oświetleniowego, garderób artystów, salą prób orkiestry, pracowni krawieckich oraz dźwigów osobowych i towarowych. Planuje się też rozbudowę budynku Teatru o dwie wielofunkcyjne sale prób baletu. Do końca 2014 r. planuje się wykonanie instalacji służącej odlodzeniu na rynnach, rurach spustowych, tarasach i gzymsach Teatru. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych, co nie daje gwarancji przeprowadzenia tych inwestycji. Pytanie nr 14: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace budowlane są ubezpieczone polisą CAR EAR? Zamawiający informuje, iż prowadzone są prace polegające na zmodernizowaniu mostów oświetleniowych. Teren robót został wyłączony z użytkowania. Prace budowlane są ubezpieczone polisami OC i CAR-EAR. Pytanie nr 15: W opisie metody wyceny mieszkań służbowych Zamawiający określił wartość mieszkań służbowych jako wartość odtworzeniową co Zamawiający przez to rozumie? - czy mamy ją rozumieć jako wartość rynkową? Jaka wartość za 1m² przyjęto do kalkulacji sumy ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego i można ją określić wzorem. Wo = Wb + Wg = (Ko SzKo) + Kzgr gdzie: Wb wartość części składowych gruntu, Wg wartość gruntu, Ko koszt odtworzenia części składowych gruntu,

4 SzKo zużycie części składowych gruntu, Kzgr koszt zakupu gruntu. Przy wyliczeniu kosztów odtworzenia należy uwzględniać te same technologie, jakie stosowano przy wznoszeniu części składowych zaś koszty zastąpienia wylicza się przy zachowaniu dotychczasowych funkcji i zastosowaniu aktualnych technologii. Pytanie nr 16: Wśród oczekiwanych pod limitów SG w OC jest pod limit na szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach prosimy o informację czy Zamawiający świadczy usługi polegające na dostawie energii w jakim zakresie czynności, kto jest odbiorcą energii, jakiego rodzaju szkód spodziewa się Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności. Zamawiający nie jest producentem i dystrybutorem energii w myśl przepisów Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 54 poz. 348) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania Zamawiającego. Zamawiający posiada maszyny energetyczne, agregaty prądotwórcze, których używa do prowadzenia własnej działalności. Maszyny te wymienione są w tabeli nr 4 na str. 20 SIWZ Pytanie nr 17: Dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Zamawiający oczekuje rozliczenia wg wykorzystanych OSOBODNI. Formularz ofertowy nie przewiduje jednak kalkulacji składki wg osobodni. Zamawiający nie podaje także (choćby w ujęciu historycznym za ostatnie 3 lata) ile osobodni potencjalnie mienie może znajdować się w transporcie. W jaki sposób zatem wyglądać ma wg Zamawiającego rozliczenie polisy, których składka jest wyliczona od łącznej wartości transportowanego mienia i ilości planowanych transportów w okresie 3 lat. Zamawiający wyjaśnia, że dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Zamawiający będzie opłacał składki tylko za faktycznie zrealizowane zgłoszenia ubezpieczeń mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zakład ubezpieczeń za zgłoszenia transportów wystawi fakturę rozliczającą, płatną zgodnie z terminami określonymi w 7 wzoru umowy Płatność składek ubezpieczeniowych (zgodnie z terminami rat od I do XII), płatną przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od chwili otrzymania. Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie, że zawarty w zakresie ubezpieczenie dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym opis oczekiwanego zakresu: Szkody w instrumentach muzycznych będące następstwem działania warunków atmosferycznych, w tym zawilgocenia, rozszczelnienia instrumentu jest ściśle związanych z poprzedzającym zapisem dot. Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu i jest szkodą następczą po opisanych zdarzeniach kradzieżowych, a nie samoistnym ryzykiem polegającym na działaniu warunków atmosferycznych, w tym zawilgoceniu, rozszczelnieniu instrumentu. Zamawiający wyjaśnia, że zawarty w zakresie ubezpieczenie dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym opis oczekiwanego zakresu: Szkody w instrumentach muzycznych będące następstwem działania warunków atmosferycznych, w tym zawilgocenia, rozszczelnienia instrumentu jest rozszerzeniem o odrębny, samoistny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie nr 19: Prosimy o usunięcie z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia w części IV i V ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym punktu: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem. Ten zapis jest bardzo nieprecyzyjny i szeroki i może nie mieć nic wspólnego z transportem mienia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia w części IV i V - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym punktu: - nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem.

5 Pytanie nr 20: Prosimy o opis wyposażenia dodatkowego znajdującego się w pojeździe nr rej. WI 6446K. Zamawiający wyjaśnia, że samochód o numerze rejestracyjnym WI 6446K posiada następujące wyposażenie dodatkowe: ABS, ASC, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, system nawigacji, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna (10), radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, ksenony, spryskiwacze reflektorów, reflektory bixenonowe z doświetlaniem bocznym, podgrzewane fotele, klimatyzowane skóry, czujnik deszczu, ESP, EDS, światła przeciwmgielne, elektryczna roleta szyby tylnej, kierownica wielofunkcyjna, hydrauliczne otwieranie i zamykanie, tylne lampy diodowe, czujnik parkowania, pełna pneumatyka zawieszenia, regulacja wysokości podwozia, przyciemniane szyby, bezprzewodowy telefon + system głośno mówiący, czujnik świateł, system kontroli ciśnienia w oponach i temperatury opon. Pytanie nr 21: Czy pojazdy przedstawione w SIWZ to wszystkie pojazdy będące własnością, bądź użytkowane przez Zamawiającego czy też są lub będą w ciągu okresu ubezpieczenia jakieś inne pojazdy, które wejdą do ubezpieczenia a obecnie posiadają np. pakiet dealerski lub ubezpieczane są przez leasing? Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w SIWZ pojazdy są wszystkimi pojazdy będącymi własnością Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Zamawiający nie korzysta z umów leasingu, wynajmu, nie posiada ubezpieczeń w formie pakietów dealerskich. Pytanie nr 22: Prosimy o wyłączenie pojazdów o nr rej. WXC 122A, WI i WXB 800Z z ubezpieczenia AC. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia ubezpieczenia AC pojazdów o nr WXC 122A, WI i WXB 800Z. Pytanie nr 23: Prosimy o wyłączenie pojazdu o nr rej. WXC 122A z ubezpieczenia ASS. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia ubezpieczenia ASS pojazdu pojazdu o nr rej. WXC 122A. Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji NNW. Proponujemy następującą: nieszczęśliwy wypadek gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) jest niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia, c) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do Ubezpieczonego, d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnym z przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji zawału serca. Proponujemy następną: zawał serca świeża martwica części mięśnia sercowego potwierdzona wynikiem badania EKG oraz podwyższeniem poziomu markerów enzymatycznych w surowicy krwi. Z ubezpieczenia wyłączone są przypadki zawału mięśnia sercowego nieskutkujące pilną hospitalizacją, leczone i niepozostawiające

6 trwałych zmian w zapisie EKG, tzw. nieme zawały oraz zawały skutkujące śmiercią Ubezpieczonego w terminie trzech dni od ich wystąpienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji zawału serca. Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji udar mózgu. Proponujemy następującą: udar mózgu uszkodzenie mózgu na skutek jego ogniskowego niedokrwienia, wynaczynienia krwi lub zatoru tętnicy śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego. Ubezpieczenie obejmuje również skutki krwotoku podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia wrodzonego tętniaka wewnątrzczaszkowego. Rozpoznanie powinno być potwierdzone wynikiem badania metodą tomografii komputerowej mózgu lub metodą rezonansu magnetycznego (NMR). Wyłączone są następujące stany chorobowe: udar mózgu nieskutkujący pilnym leczeniem szpitalnym, zator tłuszczowy, zator powietrzny, skutki choroby kesonowej, uszkodzenia centralnego układu nerwowego na skutek wypadku, napady przejściowego niedokrwienia centralnego układu nerwowego, udar niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego. Wyłączone są również udary mózgu skutkujące śmiercią Ubezpieczonego w terminie trzech dni od ich wystąpienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji udaru mózgu. Pytanie nr 27: Prosimy o usunięcie z par. 5 pkt 15 wzoru umowy zapisów: generowanie wniosku o wypłatę świadczenia bezpośrednio ze strony w Internecie, umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ręcznie i komputerowo. Oczekiwane rozwiązanie nie jest jedynym jakie umożliwi sprawną i rzetelną obsługę programu ubezpieczeń jest natomiast sformułowane w sposób sugerujący konkretne rozwiązanie u konkretnego Wykonawcy co wg nas jest ograniczeniem konkurencji wśród potencjalnych Wykonawców. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z par 5 pkt 15 wzoru umowy zapisów: - generowanie wniosku o wypłatę świadczenia bezpośrednio ze strony w Internecie, umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ręcznie i komputerowo. Pytanie nr 28: Prosimy o usunięcie z par. 8 pkt 9 zapisu z konieczności powiadomienia Zamawiającego o zmianie Likwidatora NA MIESIĄC PRZED ZERWANIEM Z NIM STOSUNKU WSPÓŁPRACY. Prosimy o zastąpienie tego zapisu na: powiadomi PISEMNIE bez określenia czasu powiadomienia z zawartego we wzorze umowy zapisu wynika, że Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego wcześniej niż rozwiąże z Pracownikiem umowę o pracę jeśli Pracownik ma okres miesięczny lub krótszy okres wypowiedzenia stawienie takiego wymagania Wykonawcy jest nierealne do spełnienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par 8 pkt 9 o następującej treści: Wykonawca ustali indywidualnego likwidatora (określonego z imienia i nazwiska oraz jego zastępcę) odpowiedzialnego za właściwe i sprawne realizowanie zgłaszanych szkód i wypłatę świadczeń z możliwością wezwania tego pracownika po odbiór dokumentacji do Działu Administracji Zamawiającego. W przypadku zmiany likwidatora Wykonawca niezwłocznie przedstawi z imienia i nazwiska Zamawiającemu nowego likwidatora. Pytanie nr 29: Prosimy o usunięcie w całości par. 8 pkt 10 kary umowne. Za każdy dzień niepodjęcia działań likwidacyjnych po w/w terminie Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 0,5% składki rocznej z danego rodzaju ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie z wzoru umowy par. 8 pkt 10. Część I Majątek Teatru Wielkiego Opery Narodowej Pytanie nr 30: Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ

7 zastosowani mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie uregulowania dotyczące zakresu ochrony zawarte w SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. Wykonawca oświadcza, że wprowadzi treść tego oświadczenia także do tekstu umowy. Ważność tego oświadczenia wygasa wraz z terminem wykonania zamówienia. Załącznik nr 5 do SIWZ. Pytanie nr 31: Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzać remonty, roboty budowlane, jeśli tak to jakie prace będą wykonywane. Czy teren prac będzie wyłączony z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?, czy prace prowadzone będą przez firmy zewnętrzne, które posiadają polisę OC w zakresie prowadzonych prac z limitem sumy gwarancyjnej odpowiadającym wartości tych prac? Wykonawca nie sprecyzował co rozumie pod pojęciem najbliższy czas, dlatego Zamawiający wyjaśnia, iż remonty i roboty budowlane planowane są w cyklach jednorocznych w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Do końca roku kalendarzowego 2014 Zamawiający zamierza przeprowadzić kompleksową modernizację 54 garderób artystów, modernizację sali prób orkiestry, modernizację pracowni krawieckiej, wykonanie instalacji oblodzeniowej gzymsów, rynien i rur spustowych budynku głównego Zamawiającego, remont mostów oświetleniowych, modernizację dwóch dźwigów towarowo-osobowych. Zamawiający zastrzega, że prace te prowadzone będą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, co nie gwarantuje przeprowadzenia tych przedsięwzięć. Podczas każdej pracy budowlanej teren robót jest wyłączany z eksploatacji. Powyższe prace wymagają pozwolenia na budowę i nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu oraz konstrukcji dachu. Pytanie nr 32 Czy Zamawiający posiada budynki nieeksploatowane (pustostany) - jeśli tak prosimy o podanie wartości tych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się. Prosimy również o dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwale zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Towarzystwa Ubezpieczeniowego ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony. dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia." Zamawiający nie posiada budynków nieeksploatowanych, nie wyraża też zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 33 Czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszono sprzęt elektroniczny, jeśli tak prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia, datą produkcji w podziale na przenośny i stacjonarny. Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Sprzęt elektroniczny został zgłoszony w ranach ubezpieczenia elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk. Podział na sprzęt przenośny i stacjonarny został zawarty w części III SIWZ wraz podaniem z ogólnej wartości sprzętu na

8 dzień 28 lutego 2014 r. Pytanie nr 34 Jeśli w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszono sprzęt elektroniczny przenośny, prosimy o doprecyzowanie, że jest on objęty ubezpieczeniem tylko w miejscu ubezpieczenia - lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Miejscem ubezpieczenia jest Rzeczpospolita, także podczas przenoszenia, przewożenia, użytkowania mienia poza lokalizacjami, w których Zamawiający prowadzi działalności oraz cały świat, podczas podróży służbowych. Pytanie nr 35 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system len nie zastał wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób Ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Odpowiedź Zamawiającego zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33. Zamawiający nie wyraża też zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 36 Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu: a) o zwiększonym zagrożeniu działania wody, b) wyposażonym w tryskacze! bądź gaśnice proszkowe, c) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Pytanie nr 37 Jeśli wiek ubezpieczanego sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk przekracza 51at -wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat: KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lal l/lub w wartościach rzeczywistych Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) -według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) -według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy nie doubezpieczeniu. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I.

9 Pytanie nr 38 dotyczy zakresu ubezpieczenia: a) zalanie w wyniku topnienia mas śniegu - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych, b) uderzenie pojazdu własnego - prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, c) upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle oraz ich elementy -prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, d) dla przepięć innych niż atmosferyczne prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł, e) grafitti -prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5,000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, f) prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek zamarzania wody w wysokości ,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł, g) prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wad i błędów konstrukcyjnych budynku, wad materialnych a) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego podlimitu; b) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; c) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; d) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; e) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; f) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; g) - Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wad i błędów konstrukcyjnych budynku oraz wad materialnych. Pytanie nr 39 Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego. Prosimy również o podanie zaleceń wydanych podczas ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ostatni przegląd okresowy budynków będących jego własnością przeprowadzony został w 2014 r. Protokół z przeglądu okresowego na gmachu budynku pochodzi z 19 maja 2011 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły głównie spękań elewacji i tarasów, które w wyniku prac termomodernizacyjnych, przeprowadzonych w latach zostały usunięte. Pytanie nr 40 Czy Zamawiajmy posiada umowy o konserwację sprzętu elektronicznego i pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Zamawiający informuje, że posiada umowy jedynie na część sprzętu elektronicznego. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

10 Zamawiający informuje, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających oraz alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. Pytanie nr 42 Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu. Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody. Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny znajduje się również poniżej gruntu i jest zlokalizowany w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody. Pytanie nr 43 Prosimy o podanie szkodowości wraz z rezerwami za okres ostatnich 5 lat w podziale na poszczególne ryzyka. Prosimy o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły jakie były okoliczności ich powstania, w jaki sposób szkody zostały naprawione? Co po Szkodzie zostało naprawione/zmienione dla poprawienia jakości /w celu wyeliminowania ograniczenia tego typu szkód? Dodatkowo prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych roszczeń). Zamawiający wyjaśnia, że wykaz szkód i rezerw z rozpisaniem na poszczególne ryzyka z których wystąpiły szkody w okresie ostatnich 10 lat znajduje się na 42 stronie SIWZ. Innych szkód poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia nie było. Pytanie nr 44 Prosimy o podanie informacji czy, a jeśli tak, to jaka działalność prowadzona jest przez najemców w budynkach Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, iż w budynkach będących jego własnością prowadzona jest działalność gastronomiczno usługowa. Ponadto większość budynku przy ul. Moliera 4/6 zajmowana jest przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. R. Turczynowicza. Pytanie nr 45 Czy na terenie Teatru znajdują się miejsca, które są zabezpieczone przeciw pożarowo inaczej niż całość obiektu, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie? Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie miejsca w gmachu Teatru o podwyższonym ryzyku (widownia, scena, podscenie, magazyn główny w podziemiu, magazyny kieszenie obok sceny, główne pracownie) objęte są systemem alarmowym (czujniki dymowe, termiczne, instalacja tryskaczowa, zraszacze) monitorowanym przez Państwową Straż Pożarną. Zamawiający posiada własną jednostkę straży pożarnej - Zakładową Służbę Ratowniczą. Ponadto gmach budynku głównego jest wyposażony w system kurtyn stalowych (6 szt.) odgradzających w chwili zagrożenia, scenę i jej zaplecza od widowni. Budynek został wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz System Sygnalizacji Pożaru połączony z nowoczesną wizualizacją, pozwalającą szybko zlokalizować zagrożenie. System ten zostanie oddany do użytkowania w III kwartale 2014 r

11 Pytanie nr 46 Jaki jest system dozoru/ochrony obiektu, w tym na zewnątrz, pod kątem ochrony przed ewentualnymi aktami wandalizmu? Zamawiający informuje, iż budynek przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie oraz teren magazynów przy ul. Cybernetyki 21 w Warszawie i w Ząbkach przy ul. Powstańców 3 znajduje się pod stałą ochroną wewnętrzną wyspecjalizowanej firmy zajmującej się ochroną mienia. Ponadto gmach główny Zamawiającego wyposażony jest w system telewizji przemysłowej (monitoring), który do końca 2014 r. będzie rozbudowywany. Pytanie nr 47 Czy są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są one zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych?, kto ma do nich dostęp?/ miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach /pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja. Zamawiający wyjaśnia, iż przy pracach spawalniczych wykorzystywane są butle z acetylenem, które przechowywane są w zabezpieczonej szafie do składowania materiałów łatwopalnych. Dodatkowo w przejeździe Teatru znajduje się magazynek materiałów łatwopalnych, który monitorowany jest przez system SAP i system detekcji pożaru. Dodatkowo w magazynku znajduje się instalacja tryskaczowa. Pytanie nr 48 Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Ile jest takich urządzeń? Zamawiający informuje, że posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw/zaniku zasilania. Dwa podwójne zespoły akumulatorów centralnych podtrzymują oświetlenie awaryjne w budynku przy Pl. Teatralnym 1. światła kierunkowe, stałopalne i część wyznaczonych obwodów. Pytanie nr 49 Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego pochodzi z 2012 r. Jej aktualizacja nastąpi do końca lipca 2014 r. Pytanie nr 50 Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w treści: "Klauzula Cyber risk / Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną."

12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 51 Prosimy o wprowadzenie do klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna w treści: Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł." Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 52 Klauzula aktów terroryzmu - prosimy o dopisanie treści: Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 53 Prosimy o wskazanie jakie franszyzy obowiązywały w dotychczasowych ubezpieczeniach. Zamawiający informuje, że w dotychczasowych ubezpieczeniach obowiązywały następujące franszyzy: - franszyza redukcyjna: 200 zł w każdej szkodzie, - franszyzy zniesione we wszystkich szkodach zalaniowych szyby, wykładziny kamienne: 200 zł, - franszyzy zniesione we wszystkich szkodach zalaniowych (w szkodach osobowych brak franszyz), w OC szatni 100 zł, - franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie związanej z transportem krajowym i międzynarodowym. Pytanie nr 54 Prosimy o sprecyzowanie jakie środki obrotowe mają zostać objęte ochroną ubezpieczenia? Prosimy o wykaz i ich wartość. Zamawiający wyjaśnia, że przez środki obrotowe rozumie aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie. Zamawiający informuje, że objęte ochroną ubezpieczenia mają zostać objęte następujące środki obrotowe: towary, (płyty DVD) i materiały (malarskie, stolarskie, tapicerskie, tkaniny, itp) Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy. Są to materiały kupowane i niezbędne do wykorzystania np. potrzebne do produkcji. Zalicza się do nich również wytworzone lub przetworzone produkty, towary gotowe, wyroby i usługi gotowe do sprzedaży oraz będące nadal w toku produkcji. Mogą to być też produkty lub półprodukty zakupione do sprzedaży z zyskiem. Pytanie nr 55 Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie Odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był

13 wynikiem braku systemu zapasowego. Zamawiający informuje, że w rozdzielni głównej gmachu Teatru znajduje się UPS, zasilający całą sieć dedykowaną. Pytanie nr 56 Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci stałych urządzeń gaśniczych (mgła wodna lub gaz)? Zamawiający wyjaśnia, iż transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów nie posiadają zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci stałych urządzeń gaśniczych typu mgła wodna lub gaz. Pytanie nr 57 Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci automatycznej sygnalizacji pożaru?.jeżeli tak, to dokąd jest przekazywany sygnał alarmowy? Zamawiający informuje, że transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz wyposażone są w system detekcyjny synchronizowany z systemem sygnalizacji pożaru. Sygnał przekazywany jest do dyżurnego Zakładowej Służby Ratowniczej i dalej do Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo transformatory wyposażone są w system automatycznych zabezpieczeń, które w przypadku pożaru lub awarii odłączają transformator. Informacja o pożarze lub awarii transformatora przekazywana jest do dyżurnego elektryka, dyżurnego Zakładowej Straży Ratowniczej oraz na portiernię całodobową. Pytanie nr 58 Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w obiektach na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, ltp.)? Zamawiający informuje, że w gmachu Teatru zabezpieczenia przepięciowe sporadycznie występują w rozdzielniach obiektowych (nowo wykonanych lub zmodernizowanych) najczęściej klasy I/B+C. Pytanie nr 59 Gdzie i jakie zastosowano stałe urządzenia gaśnicze w budynkach (wodne, gazowe, inne)? Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści SIWZ. Pytanie nr 60 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity/podlimity zostały określone na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że limity/podlimity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 61 Czy pomieszczenia techniczne posiadają system detekcji. Zamawiający informuje, że budynek Teatru w 80% objęty jest systemem detekcji, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie pomieszczenia techniczne wyposażone są w czujki sygnalizacji pożaru. Pytanie nr 62 Prosimy o informacje kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów i w jakim stanie jest stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane prosimy o informację w których budynkach. Zamawiający posiada stałą umowę na konserwację i odśnieżanie dachów na budynek Teatru (Pl. Teatralny 1) i Szkoły Baletowej (Moliera 4/6). Ponadto w 2012 r. i 2013 r. przeprowadzono modernizację 95% stolarki okiennej gmachu Teatru. W latach przeprowadzono również wymianę okien w lokalach mieszkalnych, będących własnością lub w posiadaniu Zamawiającego w budynkach Moliera 2, Moliera 8 i Senatorskiej 17/19. Zamawiający planuje kontynuację prac w tym zakresie w 2014 r.

14 Pytanie nr 63 Kradzież zwykła prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych. Prosimy o dopisanie do definicji:... pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą." Zamawiający potwierdza, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych. Pytanie nr 64 Prosimy o wprowadzenie limitu w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Część VI Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, i assistance podczas zagranicznych wyjazdów osób zleconych do ubezpieczenia przez Teatr Wielki Operę Narodową. Pytanie nr 65 Prosimy o doprecyzowanie czy w grupie osób zleconych do ubezpieczenia uwzględnieni zostają wyłącznie muzycy oraz artyści delegowani w podróż zagraniczną, czy ochroną ubezpieczeniową objęci zostają również pracownicy ekip technicznych, zatrudnieni np. do przygotowywania przedstawień, montażu inscenizacj, transportu sprzętu itp. Przedmiotowym ubezpieczeniem objęci są artyści (muzycy, śpiewacy, tancerze) oraz wszystkie osoby służbowo wyjeżdżające w celu przygotowania przedstawień, montażu inscenizacji, transportu sprzętu itd. Pytanie nr 66 Z uwagi na sprzeczności zapisów SIWZ (Ograniczenia Odszkodowawcze - cześć VI) z Formularzem Cenowym (Część VI) prosimy o podanie faktycznej planowanej ilości osobodni w całym trzyletnim okresie ubezpieczenia. Dla Części VI SIWZ przewidywana jest w całym trzyletnim okresie ubezpieczenia liczba osobodni Pytanie nr: 67 Prosimy o wskazanie planowanej ilości osobodni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W każdym rocznym okresie ubezpieczenia przewidywana jest liczna osobodni Pytanie nr: 68 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia/lub niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnej ilości osób Ubezpieczonych ponad wcześniej zadeklarowane nastąpi dopłata/zwrot składki, Potwierdzamy, że w przypadku przekroczenia/lub niewykorzystania przez Zamawiającego maksymalnej ilości osób Ubezpieczonych ponad wcześniej zadeklarowane nastąpi dopłata/zwrot składki. Pytanie nr: 69 Prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach realizacji usługi assistance, czy górnym limitem odpowiedzialności do jakiej realizowane będą usługi assistance stanowić będzie równowartość sumy ubezpieczenia określona dla kosztów leczenia poza granicami RP. Potwierdzamy, że limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach realizacji usługi assistance, stanowić będzie równowartość sumy ubezpieczenia określona dla kosztów leczenia poza granicami RP. Pytanie nr:70 Prosimy o potwierdzenie czy w ramach usługi assistance wysokość ustalonego limitu dotyczy wszystkich świadczeń, czy też ustalony zostaje odrębnie dla każdej realizowanej usługi. Potwierdzamy, że limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach realizacji usługi assistance, stanowić będzie równowartość sumy ubezpieczenia określona dla kosztów leczenia poza granicami RP.

15 Pytanie 71 W przypadku określenia limitu dla wszystkich świadczeń prosimy o wskazanie kolejności ich ewentualnej realizacji. Zamawiający wskazujemy kolejność realizacji usług assistance: pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna, usługi informacyjne. Pytanie nr:72 Prosimy o doprecyzowanie czy sumy ubezpieczenia wskazane dla kosztów leczenia poza granicami RP, usług assistance, kosztów leczenia stomatologicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków, odnosi się do każdego zdarzenia dla jednego ubezpieczonego czy też odnosi się do jednego i wszystkich zdarzeń dla każdego ubezpieczonego zaistniałych w rocznym okresie ubezpieczenia. Koszty leczenia poza granicami RP, usługi assistance, koszty leczenia stomatologicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków, odnosi się do każdego zdarzenia dla jednego ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr: 73 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w transporcie Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania z związku z koniecznością niezwłocznego kontynuowania leczenia przez kontynuację leczenia należy rozumieć leczenie w RP świadczone przez NFZ. W ramach oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w transporcie Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania z związku z koniecznością niezwłocznego kontynuowania leczenia przez kontynuację leczenia należy rozumieć takie leczenie jakie wskaże lekarz sprawujący bezpośrednią opiekę nad życiem i zdrowiem osoby poszkodowanej, w zależności od miejsca w którym doszło do szkody kraj/za granica. Pytanie nr: 74 Prosimy o doprecyzowanie czy wypłata świadczenia NNW powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia wg. zasady procent za procent. Wyjaśniamy, że wypłata świadczenia NNW powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia wg. zasady procent za procent. Pytanie nr: 75 Czy ustalanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ustalane będzie na podstawie tabeli uszczerbków stosowanej przez Ubezpieczyciela. Ustalanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ustalane będzie na podstawie tabeli uszczerbków stosowanej przez Wykonawcę. Pytanie nr: 76 Prosimy o doprecyzowanie czy odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródczaszkoweqo dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków czy też ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również zdarzeń zaistniałych z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródczaszkowego dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń zaistniałych z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego. Pytanie nr:77 Prosimy o potwierdzenie, czy ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również pokrycia kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych tj. powstałe w sposób nagły, nasilenie się objawów choroby przewlekłej o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej w związku z którym, nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej,

16 Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również pokrycia kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych tj. powstałe w sposób nagły, nasilenie się objawów choroby przewlekłej o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej w związku z którym, nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej. Pytanie nr: 78 Prosimy o potwierdzenie czy realizacja usługi pomocy medycznej w zakresie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów pierwszego dojazdu i honorarium lekarza oraz wizyta pielęgniarki realizowana będzie wyłącznie w przypadku nagiego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Ubezpieczyciela. Realizacja usługi pomocy medycznej w zakresie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów pierwszego dojazdu i honorarium lekarza oraz wizyta pielęgniarki realizowana będzie zawsze w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje bezpośrednia opiekę nad życiem i zdrowiem ubezpieczonego w kraju i za granicą. Pytanie nr: 79 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach transportu Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania (jeżeli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 5 dni) poprzez transport do miejsca zamieszkania należy rozumieć transport do RP. W ramach transportu Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania poprzez transport do miejsca zamieszkania należy rozumieć transport do miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr: 80 Prosimy o doprecyzowanie lub wskazanie listy drobnego sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, którego dostarczeniem zainteresowany jest Zamawiający. Lista drobnego sprzętu medyczno rehabilitacyjnego, którego dostarczeniem zainteresowany jest Zamawiający, to wózek inwalidzki, ortezy, balkonik, kule oraz inne które zaleci lekarz w celu szybkiego powrotu do zdrowia. Pytanie nr:81 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach pomocy rehabilitacyjnej realizacja usług: dostarczenia leków oraz sprzętu medyczno rehabilitacyjnego, opieki nad dziećmi, opieki nad zwierzętami, pomocy po zakończeniu hospitalizacji realizowane będą w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Polski. W ramach pomocy rehabilitacyjnej realizacja usług: dostarczenia leków oraz sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, opieki nad dziećmi, opieki nad zwierzętami, pomocy po zakończeniu hospitalizacji realizowane będą w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego na terenie Polski, oraz w kraju pochodzenia artysty. Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr 82 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie RP oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony, (usługa opieki nad zwierzętami dotyczy kotów oraz psów pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień). W przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie kraju artysty oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony, (usługa opieki nad zwierzętami dotyczy kotów oraz psów pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień), Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr 83 Prosimy o potwierdzenie czy w pomocy rehabilitacyjnej świadczenie pomocy domowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w RP oraz dotyczy wyłącznie usług medycznych.

17 W pomocy rehabilitacyjnej świadczenie pomocy domowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego oraz dotyczy wyłącznie usług medycznych. Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr 84 Prosimy o wskazanie rodzaju usług pomocy domowej, których realizacją zainteresowany jest Zamawiający. Rodzaje usług pomocy domowej, których realizacją zainteresowany jest Zamawiający to zrobienie zakupów, pomoc w podróży do lekarza i na rehabilitację, ubieranie się, karmienie. Pytanie nr 85 Zgodnie z deklaracją w SIWZ dotyczącą każdorazowego zgłoszenia do Wykonawcy uczestników wyjazdu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający deklaruje przesyłanie do Wykonawcy nie później niż 1 dzień przed podróżą list imiennych. Zgodnie z deklaracją w SIWZ dotyczącą każdorazowego zgłoszenia do Wykonawcy uczestników wyjazdu potwierdzamy przesyłanie do Wykonawcy list imiennych, nie później niż 1 dzień przed podróżą. Pytanie nr 86 Czy w ramach każdorazowego zgłoszenia pracownika delegowanego w podróż służbową zagraniczną Zamawiający dopuszcza uwzględnienie takich danych jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, okres pobytu w podróży zagranicznej oraz kraj docelowy wyjazdu. W ramach każdorazowego zgłoszenia pracownika delegowanego w podróż służbową zagraniczną Zamawiający dopuszcza uwzględnienie takich danych jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, okres pobytu w podróży zagranicznej oraz kraj docelowy wyjazdu. Pytanie 87 Prosimy o wyjaśnienie czy w ubezpieczeniu kosztów leczenia usługi assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków Zamawiający przewiduje zmianę sum ubezpieczenia przy wznowieniu na każdy kolejny okres ubezpieczenia. W ubezpieczeniu kosztów leczenia usługi assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków Zamawiający nie przewiduje zmian sum ubezpieczenia przy wznowieniu na każdy kolejny okres ubezpieczenia. Pytanie nr 88 Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia usługi assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków Zamawiający dopuszcza wystawienie rocznej polisy z planowanym przypisem składki za deklarowaną ilość osobodni w rocznym okresie trwania polisy, natomiast składka każdorazowo opłacana będzie za faktycznie zrealizowane wyjazdy na podstawie otrzymanej faktury, płatnej jednorazowo w ciągu 14 dni, W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia usługi assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków Zamawiający dopuszcza wystawienie rocznej polisy z planowanym przypisem składki za deklarowaną ilość osobodni w rocznym okresie trwania polisy, natomiast składka każdorazowo opłacana będzie za faktycznie zrealizowane wyjazdy na podstawie otrzymanej faktury, płatnej jednorazowo w ciągu 14 dni. Pytanie nr 89 W związku ze stwierdzeniem rozbieżności w zapisach SIWZ oraz wzorem umowy prosimy o doprecyzowanie czy ubezpieczenie w zakresie terytorialnym dotyczy terenu Całego Świata czy też zgodnie z zapisami wzoru umowy (par. 3 ust 6) obszar Całego Świata z wyłączeniem Kanady, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, Zgodnie z zapisami wzoru umowy (par. 3 ust 6) strona 59 SIWZ - obszar całego świata z włączeniem Kanady, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Pytanie nr 90 Wnioskujemy o wykreślenie zapisów z wzoru umowy dotyczącego 8 pkt. 10.

18 Zamawiający nie wykreśli zapisów z wzoru umowy dotyczącego 8 pkt. 10. Pytanie nr 91 Prosimy o wyjaśnienie zapisów W.Formularzu Cenowym' (Część VI) -czy w kolumnie Składka w PLN za cały 36 cio miesięczny okres ubezpieczeniowej w zaokrągleniu do pełnych złotych należy uwzględnić łączną składkę za planowaną ilość osobodni w 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia. W Formularzu Cenowym (Część VI) w kolumnie Składka w PLN za cały 36 - cio miesięczny okres ubezpieczeniowej w zaokrągleniu do pełnych złotych należy uwzględnić łączną składkę za planowaną ilość osobodni w 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 92 Czy Ubezpieczający dopuszcza możliwość potwierdzenia w procesie likwidacji szkody, że ubezpieczony podczas zaistnienia zdarzenia był objęty ochroną ubezpieczeniową w czasie wykonywania pracy i nie przebywał w tym term lnie np. na zwolnieniu lekarski m/urlopie. Wykonawca dopuszcza możliwość potwierdzenia w procesie likwidacji szkody, że ubezpieczony podczas zaistnienia zdarzenia był objęty ochroną ubezpieczeniową w czasie wykonywania pracy i nie przebywał w tym terminie np. na zwolnieniu lekarskim/urlopie. Pytanie nr 93 Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył Je do zakresu ubezpieczenia w zapytaniu ofertowym. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy prawa, SIWZ oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli zakres ubezpieczenia nie jest ujęty w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa, OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w zapytaniu ofertowym. Część VII Ubezpieczenie pracowników Teatru Wielkiego -Opery Narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP. Pytanie nr 94 Prosimy o doprecyzowanie czy w grupie osób zlewnych do ubezpieczenia uwzględnieni zostają wyłącznie muzycy oraz artyści delegowani w podróż zagraniczną, czy ochroną ubezpieczeniową objęci zostają również pracownicy ekip technicznych, zatrudnieni np. do przygotowywanie przedstawień, montażu inscenizacji, transportu sprzętu itp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowym ubezpieczeniem objęci są artyści (muzycy, śpiewacy, tancerze) oraz wszystkie osoby służbowo wyjeżdżające w celu przygotowania przedstawień, montażu inscenizacji, transportu sprzętu itd. Pytanie nr 95 Prosimy o doprecyzowanie czy grupie osób zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się osoby, które ukończyły 67 rok życia prosimy o wskazanie ich ilości. Zamawiający wyjaśnia, że w grupie osób zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się osoby, które ukończyły 67 rok życia. Pytanie nr 96 Prosimy o wyjaśnienie czy oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje wyłącznie w czasie wykonywania czynności zawodowych czy również Ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia zaistniałe w życiu prywatnym. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje w czasie wykonywania czynności zawodowych jak również Ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia zaistniałe w życiu prywatnym.

19 Pytanie nr 97 Prosimy o doprecyzowanie czy wyplata świadczenia NNW powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia wg. zasady procent za procent. Zamawiający wyjaśnia, że wypłata świadczenia NNW powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia wg. zasady procent za procent. Pytanie nr 98 Czy ustalanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ustalane będzie na podstawie tabeli uszczerbków stosowanej przez Ubezpieczyciela. Ustalanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ustalane będzie na podstawie tabeli uszczerbków stosowanej przez Wykonawcę. Pytanie nr 99 Prosimy o doprecyzowanie czy odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródczaszkowego dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków czy też ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również zdarzeń zaistniałych z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródczaszkowego dotyczy zdarzeń zaistniałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń zaistniałych z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego. Pytanie nr 100 Prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach realizacji usługi assistance - wskazanie sumy ubezpieczenia. Potwierdzamy, że limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach realizacji usługi assistance, stanowić będzie ,00 zł. Pytanie nr 101 Prosimy o potwierdzenie czy w ramach usługi assistance wysokość ustalonego limitu dotyczy wszystkich świadczeń, czy tez ustalony zostaje odrębnie dla każdej realizowanej usługi. Potwierdzamy, że w ramach usługi assistance wysokość ustalonego limitu dotyczy wszystkich świadczeń, w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 102 Prosimy o potwierdzenie czy realizacja usługi pomocy medycznej w zakresie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów pierwszego dojazdu i honorarium lekarza oraz wizyta pielęgniarki realizowana będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Ubezpieczyciela. Realizacja usługi pomocy medycznej w zakresie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów pierwszego dojazdu i honorarium lekarza oraz wizyta pielęgniarki realizowana będzie zawsze w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje bezpośrednia opiekę nad życiem i zdrowiem ubezpieczonego w kraju i za granicą. Pytanie nr 103 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach transportu Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania Jeżeli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 5 dni) poprzez transport do miejsca zamieszkania należy rozumieć transport w RP. W ramach transportu Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania poprzez transport do miejsca zamieszkania należy rozumieć transport do miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców.

20 Pytanie nr 104 Prosimy o doprecyzowanie lub wskazanie listy drobnego sprzętu medyczno rehabilitacyjnego, którego dostarczeniem zainteresowany jest Zamawiający. Lista drobnego sprzętu medyczno rehabilitacyjnego, którego dostarczeniem zainteresowany jest Zamawiający, to wózek inwalidzki, ortezy, balkonik, kule oraz inne które zaleci lekarz w celu szybkiego powrotu do zdrowia. Pytanie nr 105 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie RP oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony, (usługa opieki nad zwierzętami dotyczy kotów oraz psów pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień). W przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie kraju artysty oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony, (usługa opieki nad zwierzętami dotyczy kotów oraz psów pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień), Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr 106 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie RP oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony. W przypadku realizacji usługi opieki na dziećmi oraz nad zwierzętami usługa dotyczy realizacji świadczenia na terenie kraju artysty oraz wszelkie koszty utrzymania, wyżywienia ponosi Ubezpieczony, Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców. Pytanie nr 107 Prosimy o potwierdzenie czy w pomocy rehabilitacyjnej świadczenie pomocy domowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w RP oraz dotyczy wyłącznie usług medycznych. W pomocy rehabilitacyjnej świadczenie pomocy domowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego oraz dotyczy wyłącznie usług medycznych, Wykonawca zatrudnia także obcokrajowców, Pytanie nr 108 Prosimy o wskazanie rodzaju usług pomocy domowej, których realizacją zainteresowany jest Zamawiający. Rodzaje usług pomocy domowej, których realizacją zainteresowany jest Zamawiający to zrobienie zakupów, pomoc w podróży do lekarza i na rehabilitację, ubieranie się, karmienie. Pytanie nr 109 Zgodnie z deklaracją w SIWZ dotyczącą każdorazowego zgłoszenia do Wykonawcy uczestników wyjazdu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający deklaruje przesyłanie do Wykonawcy nie później niż 1 dzień przed podróżą list imiennych. Zgodnie z deklaracją w SIWZ dotyczącą każdorazowego zgłoszenia do Wykonawcy uczestników wyjazdu potwierdzamy przesyłanie do Wykonawcy list imiennych, nie później niż 1 dzień przed podróżą. Pytanie nr 110 Czy w ramach każdorazowego zgłoszenia pracownika delegowanego w podróż służbową zagraniczną Zamawiający dopuszcza uwzględnienie takich danych jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, okres pobytu w podróży krajowej. W ramach każdorazowego zgłoszenia pracownika delegowanego w podróż służbową krajową Zamawiający dopuszcza uwzględnienie takich danych jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, okres pobytu w podróży krajowej, oraz miejsce/miejsca w kraju.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015 Strona 1 z 7 Wrocław, 27.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz Strona 1 z 6 Wrocław, 30.09.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Poznań, dnia 28 luty 2014 r. Sprawa nr: ZP.271.04.2013 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Pyzdry Zamawiający Gmina Pyzdry, działając

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 NIP: 966-13-19-909 centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54 sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapy.pl

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo