Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 20/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wprowadzi możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 2: Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia; za ważne powody uznaje się: zmiany w umowach reasekuracyjnych Ubezpieczyciela, które nie pozwalają na kontynuowanie ochrony na warunkach zawartych w umowie; wysoką szkodowość tu poziom do ustalenia proponujemy ponad 60% - wg definicji: Wysoka szkodowość rozumiana jako wartość procentowa obliczona za rozpatrywany okres ubezpieczenia, według wzoru; SZ = ((O+R)/S)x100%, gdzie, O wypłacone odszkodowania, R rezerwy utworzone na niewypłacone szkody, które Ubezpieczający zgłosił lub, których Ubezpieczyciel posiada informacje, S składka. Zamawiający nie wprowadzi możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12 to miesięcznym okresie ubezpieczenia z powodów, o których mowa w powyższym pytaniu. Pytanie nr 3: Prosimy o informację czy wszystkie limity i podlimity kwotowe i procentowe wpisane do opisu przedmiotu Zamówienia mają obowiązywać na okres 36 miesięcy (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), czy też w każdym roku polisowym. Zamawiający informuje, że wszystkie limity i podlimity kwotowe i procentowe wpisane do opisu przedmiotu zamówienia mają obowiązywać (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), w każdym rocznym okresie ubezpieczenia (rok polisowy).

2 Pytanie nr 4: Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia roku (Dz. U. nr 109, poz ). Zamawiający informuje, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto dokument został skorelowany z ekspertyzą Oceną istniejącego stanu zagrożenia oraz wytycznymi poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru wraz z zastępczymi rozwiązaniami, zatwierdzoną przez rzeczoznawców: budowlanego oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pytanie nr 5: Kiedy była ostatnia aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający informuje, że obowiązująca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pochodzi z 2012 r. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania aktualizacji. Prace aktualizacyjne przewidujemy zakończyć do końca miesiąca lipca 2014 r. Pytanie nr 6: Prosimy o modyfikację zapisów OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie b) Jest cytat: inne wyraźnie nie wymienione i wyłączone w OWU przyczyny. Prośba o zmianę na: - inne wyraźnie nie wymienione i nie wyłączone w OWU przyczyny. Pozostawienie zapisu w formie obecnej sprawi, że żadne wyłączenia OWU Wykonawcy nie będą miały zastosowania. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w punkcie b) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i pozostawia w/w zapis w dotychczasowym brzmieniu. Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała: a) utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów np. Gaz, prąd, woda, łączność), b) utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. Zamawiający wymaga, aby zakres ubezpieczenia i limit ,00 zł. dla aktów terroru obejmował wszystkie negatywne zdarzenia będące bezpośrednią i pośrednią konsekwencją działań terrorystycznych, w tym przerwę w działalności, utratę, zniszczenia, uszkodzenia minia. Pytanie nr 8: Prosimy o zmniejszenie limitu dla TERRORYZMU do poziomu 20 mln zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla ryzyka terroryzmu z ,00 zł. na ,00 zł. Pytanie nr 9: Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do poziomu ,00 zł. Pytanie nr 10: Prosimy o zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla graffiti do poziomu ,00 zł.

3 Pytanie nr 11: Jak jest zorganizowane odśnieżanie dachów budynków należących do Zamawiającego czy Zamawiający robi to własnymi siłami, czy zatrudnia podwykonawców. Czy ma podpisane stałe umowy i podwykonawcy są w tzw. gotowości? Zamawiający wyjaśnia, iż dachy gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz dach budynku Szkoły Baletowej przy ul. Moliera 4/6 w Warszawie są konserwowane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, która w okresie zimowym zajmuje się ich odśnieżaniem. Wykonawca w ramach kilkuletniej umowy, podpisanej po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, znajduje się w ciągłej gotowości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną w sprzęt kadrę. Ponadto Zamawiający wymaga, aby teren poniżej dachu, na który podczas prowadzony prac jest zrzucany śnieg, był odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony. W drugiej połowie 2013 r. rynny, rury spustowe i gzymsy budynku Moliera 4/6 zostały częściowo wyposażone w system grzewczy (instalacja służąca oblodzeniu), który zastosowano także w gmachu Teatru od strony ul. Moliera. Do końca 2014 r. instalacja zostanie położona na rynnach, rurach spustowych, tarasach i gzymsach Teatru od strony ul. Wierzbowej, Pl. Piłsudskiego, Pl. Teatralnego oraz dziedzińcu wewnętrznym. Na budynkach Moliera 2, Moliera 8 i Senatorskiej 17/19 w Warszawie odśnieżaniem dachów zajmują się właściwe miejscowo wspólnoty mieszkaniowe. Budynki magazynów w Ząbkach i przy ul. Cybernetyki odśnieżane są na podstawie oddzielnych zleceń. Pytanie nr 12: Czy na okres związania umową planowane są remonty jakie, kiedy? Zamawiający nie jest w stanie zaplanować remontów na okres związania umową z uwagi na fakt, iż remonty planowane są w cyklach jednorocznym w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych, pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytanie nr 13: Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Zamawiający informuje, że na lata zaplanowane są prace finansowane z funduszów unijnych związane z modernizacją: plafonu oświetleniowego, garderób artystów, salą prób orkiestry, pracowni krawieckich oraz dźwigów osobowych i towarowych. Planuje się też rozbudowę budynku Teatru o dwie wielofunkcyjne sale prób baletu. Do końca 2014 r. planuje się wykonanie instalacji służącej odlodzeniu na rynnach, rurach spustowych, tarasach i gzymsach Teatru. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych, co nie daje gwarancji przeprowadzenia tych inwestycji. Pytanie nr 14: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace budowlane są ubezpieczone polisą CAR EAR? Zamawiający informuje, iż prowadzone są prace polegające na zmodernizowaniu mostów oświetleniowych. Teren robót został wyłączony z użytkowania. Prace budowlane są ubezpieczone polisami OC i CAR-EAR. Pytanie nr 15: W opisie metody wyceny mieszkań służbowych Zamawiający określił wartość mieszkań służbowych jako wartość odtworzeniową co Zamawiający przez to rozumie? - czy mamy ją rozumieć jako wartość rynkową? Jaka wartość za 1m² przyjęto do kalkulacji sumy ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego i można ją określić wzorem. Wo = Wb + Wg = (Ko SzKo) + Kzgr gdzie: Wb wartość części składowych gruntu, Wg wartość gruntu, Ko koszt odtworzenia części składowych gruntu,

4 SzKo zużycie części składowych gruntu, Kzgr koszt zakupu gruntu. Przy wyliczeniu kosztów odtworzenia należy uwzględniać te same technologie, jakie stosowano przy wznoszeniu części składowych zaś koszty zastąpienia wylicza się przy zachowaniu dotychczasowych funkcji i zastosowaniu aktualnych technologii. Pytanie nr 16: Wśród oczekiwanych pod limitów SG w OC jest pod limit na szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach prosimy o informację czy Zamawiający świadczy usługi polegające na dostawie energii w jakim zakresie czynności, kto jest odbiorcą energii, jakiego rodzaju szkód spodziewa się Zamawiający oczekując tego limitu odpowiedzialności. Zamawiający nie jest producentem i dystrybutorem energii w myśl przepisów Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr 54 poz. 348) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania Zamawiającego. Zamawiający posiada maszyny energetyczne, agregaty prądotwórcze, których używa do prowadzenia własnej działalności. Maszyny te wymienione są w tabeli nr 4 na str. 20 SIWZ Pytanie nr 17: Dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Zamawiający oczekuje rozliczenia wg wykorzystanych OSOBODNI. Formularz ofertowy nie przewiduje jednak kalkulacji składki wg osobodni. Zamawiający nie podaje także (choćby w ujęciu historycznym za ostatnie 3 lata) ile osobodni potencjalnie mienie może znajdować się w transporcie. W jaki sposób zatem wyglądać ma wg Zamawiającego rozliczenie polisy, których składka jest wyliczona od łącznej wartości transportowanego mienia i ilości planowanych transportów w okresie 3 lat. Zamawiający wyjaśnia, że dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Zamawiający będzie opłacał składki tylko za faktycznie zrealizowane zgłoszenia ubezpieczeń mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zakład ubezpieczeń za zgłoszenia transportów wystawi fakturę rozliczającą, płatną zgodnie z terminami określonymi w 7 wzoru umowy Płatność składek ubezpieczeniowych (zgodnie z terminami rat od I do XII), płatną przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od chwili otrzymania. Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie, że zawarty w zakresie ubezpieczenie dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym opis oczekiwanego zakresu: Szkody w instrumentach muzycznych będące następstwem działania warunków atmosferycznych, w tym zawilgocenia, rozszczelnienia instrumentu jest ściśle związanych z poprzedzającym zapisem dot. Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu i jest szkodą następczą po opisanych zdarzeniach kradzieżowych, a nie samoistnym ryzykiem polegającym na działaniu warunków atmosferycznych, w tym zawilgoceniu, rozszczelnieniu instrumentu. Zamawiający wyjaśnia, że zawarty w zakresie ubezpieczenie dla części IV i V ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym opis oczekiwanego zakresu: Szkody w instrumentach muzycznych będące następstwem działania warunków atmosferycznych, w tym zawilgocenia, rozszczelnienia instrumentu jest rozszerzeniem o odrębny, samoistny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie nr 19: Prosimy o usunięcie z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia w części IV i V ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym punktu: nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem. Ten zapis jest bardzo nieprecyzyjny i szeroki i może nie mieć nic wspólnego z transportem mienia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia w części IV i V - ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym punktu: - nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie uniemożliwiające opiekę nad ubezpieczonym mieniem.

5 Pytanie nr 20: Prosimy o opis wyposażenia dodatkowego znajdującego się w pojeździe nr rej. WI 6446K. Zamawiający wyjaśnia, że samochód o numerze rejestracyjnym WI 6446K posiada następujące wyposażenie dodatkowe: ABS, ASC, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, system nawigacji, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna (10), radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, ksenony, spryskiwacze reflektorów, reflektory bixenonowe z doświetlaniem bocznym, podgrzewane fotele, klimatyzowane skóry, czujnik deszczu, ESP, EDS, światła przeciwmgielne, elektryczna roleta szyby tylnej, kierownica wielofunkcyjna, hydrauliczne otwieranie i zamykanie, tylne lampy diodowe, czujnik parkowania, pełna pneumatyka zawieszenia, regulacja wysokości podwozia, przyciemniane szyby, bezprzewodowy telefon + system głośno mówiący, czujnik świateł, system kontroli ciśnienia w oponach i temperatury opon. Pytanie nr 21: Czy pojazdy przedstawione w SIWZ to wszystkie pojazdy będące własnością, bądź użytkowane przez Zamawiającego czy też są lub będą w ciągu okresu ubezpieczenia jakieś inne pojazdy, które wejdą do ubezpieczenia a obecnie posiadają np. pakiet dealerski lub ubezpieczane są przez leasing? Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w SIWZ pojazdy są wszystkimi pojazdy będącymi własnością Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Zamawiający nie korzysta z umów leasingu, wynajmu, nie posiada ubezpieczeń w formie pakietów dealerskich. Pytanie nr 22: Prosimy o wyłączenie pojazdów o nr rej. WXC 122A, WI i WXB 800Z z ubezpieczenia AC. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia ubezpieczenia AC pojazdów o nr WXC 122A, WI i WXB 800Z. Pytanie nr 23: Prosimy o wyłączenie pojazdu o nr rej. WXC 122A z ubezpieczenia ASS. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia ubezpieczenia ASS pojazdu pojazdu o nr rej. WXC 122A. Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji NNW. Proponujemy następującą: nieszczęśliwy wypadek gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) jest niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia, c) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do Ubezpieczonego, d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnym z przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji zawału serca. Proponujemy następną: zawał serca świeża martwica części mięśnia sercowego potwierdzona wynikiem badania EKG oraz podwyższeniem poziomu markerów enzymatycznych w surowicy krwi. Z ubezpieczenia wyłączone są przypadki zawału mięśnia sercowego nieskutkujące pilną hospitalizacją, leczone i niepozostawiające

6 trwałych zmian w zapisie EKG, tzw. nieme zawały oraz zawały skutkujące śmiercią Ubezpieczonego w terminie trzech dni od ich wystąpienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji zawału serca. Pytanie nr 26: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie odmiennej od przytoczonej w SIWZ definicji udar mózgu. Proponujemy następującą: udar mózgu uszkodzenie mózgu na skutek jego ogniskowego niedokrwienia, wynaczynienia krwi lub zatoru tętnicy śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego. Ubezpieczenie obejmuje również skutki krwotoku podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia wrodzonego tętniaka wewnątrzczaszkowego. Rozpoznanie powinno być potwierdzone wynikiem badania metodą tomografii komputerowej mózgu lub metodą rezonansu magnetycznego (NMR). Wyłączone są następujące stany chorobowe: udar mózgu nieskutkujący pilnym leczeniem szpitalnym, zator tłuszczowy, zator powietrzny, skutki choroby kesonowej, uszkodzenia centralnego układu nerwowego na skutek wypadku, napady przejściowego niedokrwienia centralnego układu nerwowego, udar niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego. Wyłączone są również udary mózgu skutkujące śmiercią Ubezpieczonego w terminie trzech dni od ich wystąpienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę znajdującej się w SIWZ definicji udaru mózgu. Pytanie nr 27: Prosimy o usunięcie z par. 5 pkt 15 wzoru umowy zapisów: generowanie wniosku o wypłatę świadczenia bezpośrednio ze strony w Internecie, umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ręcznie i komputerowo. Oczekiwane rozwiązanie nie jest jedynym jakie umożliwi sprawną i rzetelną obsługę programu ubezpieczeń jest natomiast sformułowane w sposób sugerujący konkretne rozwiązanie u konkretnego Wykonawcy co wg nas jest ograniczeniem konkurencji wśród potencjalnych Wykonawców. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z par 5 pkt 15 wzoru umowy zapisów: - generowanie wniosku o wypłatę świadczenia bezpośrednio ze strony w Internecie, umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie i uzupełnienie ręcznie i komputerowo. Pytanie nr 28: Prosimy o usunięcie z par. 8 pkt 9 zapisu z konieczności powiadomienia Zamawiającego o zmianie Likwidatora NA MIESIĄC PRZED ZERWANIEM Z NIM STOSUNKU WSPÓŁPRACY. Prosimy o zastąpienie tego zapisu na: powiadomi PISEMNIE bez określenia czasu powiadomienia z zawartego we wzorze umowy zapisu wynika, że Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego wcześniej niż rozwiąże z Pracownikiem umowę o pracę jeśli Pracownik ma okres miesięczny lub krótszy okres wypowiedzenia stawienie takiego wymagania Wykonawcy jest nierealne do spełnienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par 8 pkt 9 o następującej treści: Wykonawca ustali indywidualnego likwidatora (określonego z imienia i nazwiska oraz jego zastępcę) odpowiedzialnego za właściwe i sprawne realizowanie zgłaszanych szkód i wypłatę świadczeń z możliwością wezwania tego pracownika po odbiór dokumentacji do Działu Administracji Zamawiającego. W przypadku zmiany likwidatora Wykonawca niezwłocznie przedstawi z imienia i nazwiska Zamawiającemu nowego likwidatora. Pytanie nr 29: Prosimy o usunięcie w całości par. 8 pkt 10 kary umowne. Za każdy dzień niepodjęcia działań likwidacyjnych po w/w terminie Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 0,5% składki rocznej z danego rodzaju ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie z wzoru umowy par. 8 pkt 10. Część I Majątek Teatru Wielkiego Opery Narodowej Pytanie nr 30: Prosimy o wprowadzenie zapisu do SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ

7 zastosowani mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie uregulowania dotyczące zakresu ochrony zawarte w SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. Wykonawca oświadcza, że wprowadzi treść tego oświadczenia także do tekstu umowy. Ważność tego oświadczenia wygasa wraz z terminem wykonania zamówienia. Załącznik nr 5 do SIWZ. Pytanie nr 31: Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzać remonty, roboty budowlane, jeśli tak to jakie prace będą wykonywane. Czy teren prac będzie wyłączony z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?, czy prace prowadzone będą przez firmy zewnętrzne, które posiadają polisę OC w zakresie prowadzonych prac z limitem sumy gwarancyjnej odpowiadającym wartości tych prac? Wykonawca nie sprecyzował co rozumie pod pojęciem najbliższy czas, dlatego Zamawiający wyjaśnia, iż remonty i roboty budowlane planowane są w cyklach jednorocznych w zależności od przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Do końca roku kalendarzowego 2014 Zamawiający zamierza przeprowadzić kompleksową modernizację 54 garderób artystów, modernizację sali prób orkiestry, modernizację pracowni krawieckiej, wykonanie instalacji oblodzeniowej gzymsów, rynien i rur spustowych budynku głównego Zamawiającego, remont mostów oświetleniowych, modernizację dwóch dźwigów towarowo-osobowych. Zamawiający zastrzega, że prace te prowadzone będą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, co nie gwarantuje przeprowadzenia tych przedsięwzięć. Podczas każdej pracy budowlanej teren robót jest wyłączany z eksploatacji. Powyższe prace wymagają pozwolenia na budowę i nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu oraz konstrukcji dachu. Pytanie nr 32 Czy Zamawiający posiada budynki nieeksploatowane (pustostany) - jeśli tak prosimy o podanie wartości tych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się. Prosimy również o dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwale zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Towarzystwa Ubezpieczeniowego ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony. dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia." Zamawiający nie posiada budynków nieeksploatowanych, nie wyraża też zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 33 Czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszono sprzęt elektroniczny, jeśli tak prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia, datą produkcji w podziale na przenośny i stacjonarny. Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Sprzęt elektroniczny został zgłoszony w ranach ubezpieczenia elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk. Podział na sprzęt przenośny i stacjonarny został zawarty w części III SIWZ wraz podaniem z ogólnej wartości sprzętu na

8 dzień 28 lutego 2014 r. Pytanie nr 34 Jeśli w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszono sprzęt elektroniczny przenośny, prosimy o doprecyzowanie, że jest on objęty ubezpieczeniem tylko w miejscu ubezpieczenia - lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Miejscem ubezpieczenia jest Rzeczpospolita, także podczas przenoszenia, przewożenia, użytkowania mienia poza lokalizacjami, w których Zamawiający prowadzi działalności oraz cały świat, podczas podróży służbowych. Pytanie nr 35 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system len nie zastał wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób Ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Odpowiedź Zamawiającego zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33. Zamawiający nie wyraża też zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. Pytanie nr 36 Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu: a) o zwiększonym zagrożeniu działania wody, b) wyposażonym w tryskacze! bądź gaśnice proszkowe, c) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I. Pytanie nr 37 Jeśli wiek ubezpieczanego sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk przekracza 51at -wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat: KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lal l/lub w wartościach rzeczywistych Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) -według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) -według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy nie doubezpieczeniu. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 33 sprzęt elektroniczny nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk część I.

9 Pytanie nr 38 dotyczy zakresu ubezpieczenia: a) zalanie w wyniku topnienia mas śniegu - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych, b) uderzenie pojazdu własnego - prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, c) upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle oraz ich elementy -prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, d) dla przepięć innych niż atmosferyczne prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł, e) grafitti -prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5,000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, f) prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek zamarzania wody w wysokości ,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł, g) prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wad i błędów konstrukcyjnych budynku, wad materialnych a) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego podlimitu; b) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; c) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; d) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; e) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; f) - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu; g) - Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wad i błędów konstrukcyjnych budynku oraz wad materialnych. Pytanie nr 39 Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego. Prosimy również o podanie zaleceń wydanych podczas ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ostatni przegląd okresowy budynków będących jego własnością przeprowadzony został w 2014 r. Protokół z przeglądu okresowego na gmachu budynku pochodzi z 19 maja 2011 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły głównie spękań elewacji i tarasów, które w wyniku prac termomodernizacyjnych, przeprowadzonych w latach zostały usunięte. Pytanie nr 40 Czy Zamawiajmy posiada umowy o konserwację sprzętu elektronicznego i pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Zamawiający informuje, że posiada umowy jedynie na część sprzętu elektronicznego. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 12 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej 1. Wymagany termin realizacji - 36 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo