Pascal_cwiczenia_do_ksiazki_helionu_32_6 wykonał Tomasz Roszczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pascal_cwiczenia_do_ksiazki_helionu_32_6 wykonał Tomasz Roszczyk"

Transkrypt

1 Podczas zajęc z Pascala będziemy korzystać z dostępnej online książki wydawnictwa Helion. Książka jest dostępna pod tym adresem: lokalnie tutaj Będziemy korzystać ze środowiska programistycznego Free Pascal a w wersji lub nowszej. Problemy: Wersja problem z kompilatorem. Po próbie kompilacji programu zawierającego błąd niemożliwe jest skompilowanie programu nawet bezbłędnego. Wersja Problem z oknem Compiler Messages. W oknie tym powinny pojawić się komunikaty błędów pomagające poprawić błędny kod. Okno w niektórych wersjach, w tym w wersji 2.4.4, nie pojawia się na ekranie. polega na naciśnięciu F12 (wywołanie okna Compiler Messages) a następnie F5. Potem należy ustawić wielkość okna CM tak, aby nie zasłaniało okna edytora. Przy tej wersji pojawia się często błąd RTE, który kończy się zamknięciem całego IDE. Optymalna wersja na 2011 to niestety Najmniej problemów z działaniem. Rok 2012 aktualnie testujemy wersję 2.6 Spis 1 Do rozdziału Ulepszamy Dalej Do rozdziału Wyrażenia Do rozdziału Instrukcja warunkowa Do rozdziału Rozwiązujemy dowolne równanie Pętla for Pętla repeat until Pętla while Zadania Ćwiczenie utrwalające do tematów instrukcja warunkowa i pętle Sprawdzian semestralny Praktyczny... 9 Sprawdzian praktyczny poprawka poprawkowego rozwiązanie zadania X Semestralny sprawdzian teoretyczny Do rozdziału Funkcje i procedury Do rozdziału Typy strukturalne, czyli jak przechować więcej danych i dalszych Sprawdzian końcowy teoretyczny Sprawdzian końcowy praktyczny Sprawdzian z programowania strukturalnego i budowy programu Klasyczne algorytmy iteracyjne Wyszukiwanie najmniejszej (największej) Wyszukiwanie liczby w tablicy Test liczba pierwsza czy złożona strona 1

2 1 Do rozdziału Ulepszamy Dalej Wyświetlanie liczb dla porównania ich wielkości. Przecinek w tej samej kolumnie. Wyświetlanie liczb Zmodyfikuj program z rozdziału "Ulepszamy Dalej" tak aby liczył pole powierzchni trójkąta. Wzór na pole trójkąta to P=1/2*a*h, gdzie a-długość podstawy, h - wysokość. Oryginalny pole kola pole trojkata 2 Do rozdziału Wyrażenia Zadanie 1 Wykonaj program z wykorzystaniem operatorów dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia. Program ma pobrać dwie liczby i wyświetlić wynik ich dzielenia całkowitego oraz reszty z dzielenia. Zadanie 2 Korzystając z rozdziału wyrażenia wykonaj program, który obliczy następujący wzór w oparciu o podane przez Ciebie wartości zmiennych. Dla kontroli podaję wartości zmiennych i wynik jaki powinien zostać uzyskany po wpisaniu tych wartości zmiennych (patrz załącznik). Podpowiedź: W bibliotece standardowej free pascala nie zaimplementowano funkcji potęgującej. Aby obliczyć potęgę liczby należy skorzystać z własności: Czyli x y =e y*ln(x) X^Y -> Exp(y*Ln(x)) Jeśli przechowujemy wykładnik jako zmienną wykl a podstawę podst to zmienną potega możemy obliczyć następująco: Potega := Exp(wykl * Ln(podst)) Stąd: Lokalnie stąd: link strona 2

3 d e a b * c f g a b c d e f g 3,0 17,9 18,1 24,5 3,0 3,0 12,0 Wynik = 18,520 strona 3

4 3 Do rozdziału Instrukcja warunkowa Zadanie 1 Pobierz od użytkownika dwie liczby. Sprawdź, która jest większa i wypisz na ekranie odpowiedni komunikat. Zadanie 2 Oblicz wartość wzoru z poprzedniego rozdziału (wzór 1) dla dowolnych wartości zmiennych i dla tych samych zmiennych wylicz wartość po zastosowaniu wzoru 2. Porównaj te wartości i podaj na ekranie, który wzór zwraca większą wartość wyniku. Wzór 1 Wzór 2 a b * c d f Kontrola prawidłowości wzoru 2. Dla zmiennych: e g f e a b c d * g a b c d e f g 3,0 17,9 18,1 24,5 3,0 3,0 12,0 Wynik = 10,885 obliczeniowe listing programu strona 4

5 4 Do rozdziału Rozwiązujemy dowolne równanie W rozdziale tym omówione zostało stosowanie pętli programowych. 4.1 Pętla for Wyświetlamy kolejne dziesięć wielokrotności liczby: program petla_for; uses crt; var liczba: double; i : integer; begin clrscr; write ('podaj liczbe: '); readln(liczba); for i:=1 to 10 do begin writeln(liczba*i:6:0); end; for i:=10 downto 1 do begin writeln(liczba*i:6:0); end; readln(); end. Pętla for ten przykład. 4.2 Pętla repeat until Wyświetlamy kolejne liczby całkowite od zera do podanej przez użytkownika: program petla_repeat_until; uses crt; var { deklaracja zmiennych } zakres: integer; liczba: integer; begin clrscr; write ('Podaj maksimum zakresu od 0 do: '); readln(zakres); writeln; repeat writeln(liczba); liczba:=liczba+1; until liczba>zakres; writeln('nacisnij ENTER aby zakończyc'); readln; end. Pętla repeat until ten przykład. Przykład praktycznego zastosowania pętli repeat until w programie. 4.3 Pętla while Program petla_while; uses crt; strona 5

6 var x : integer; licznik: integer; begin clrscr; writeln('ilustracja dzialania petli while. Wpisanie 0 (zero) kończy pętlę'); write('podaj zmienna x:'); readln(x); while x<>0 do begin writeln('wykonuje iteracje tak dlugo jak x bedzie rozne od 0, teraz x= ',x); writeln('wpisz cyfre dla kolejnego wykonania petli'); writeln('wartosc 0 (zero) zakonczy dzialanie petli'); licznik:=licznik+1; writeln('ilosc przebiegow petli = ',licznik); write('x = '); readln(x); end; writeln('koncze dzialanie nacisnij ENTER'); readln; end. Powyższy przykład w oddzielnym listingu. Zwróć uwagę na to, że pętla nie wykona się nawet raz jeśli warunek przy while zwraca fałsz. Pętla repeat until wykona się przynajmniej raz ponieważ warunek sprawdzany jest dopiero po pierwszym przejściu pętli. Przykład poniżej, realizujący to samo zadanie: Program petla_repeat; uses crt; var x :integer; licznik: integer; begin clrscr; writeln('ilustracja dzialania petli repeat. Wpisanie 0 (zero) kończy pętlę'); write('podaj zmienna x:'); readln(x); repeat writeln('wykonuje iteracje tak dlugo jak x bedzie rozne od 0, teraz x= ',x); writeln('wpisz cyfre dla kolejnego wykonania petli'); writeln('wartosc 0 (zero) zakonczy dzialanie petli'); licznik:=licznik+1; writeln('ilosc przebiegow petli = ',licznik); write('x= '); readln(x); until x=0; writeln('koncze dzialanie nacisnij ENTER'); readln; end. strona 6

7 4.4 Zadania Zadanie 1 1. Pobierz od użytkownika liczbę. a. Wyświetl wszystkie liczby parzyste od 2 do liczby podanej przez użytkownika. b. Zapytaj o maksimum i liczbę. Wyświetl wszystkie wielokrotności liczby, które mieszczą się w przedziale od zera do maksimum. c. Zapytaj o minimum, maksimum i liczbę. Wyświetl wszystkie wielokrotności liczby, które mieszczą się w przedziale <minimum, maksimum>. 1c pętlą repeat until. 1c pętlą for Żeby program nie robił zbędnych przebiegów można wyliczyć start pętli dla liczby zbliżonej do minimum. Bazując na powyższych rozwiązaniach wykonaj programy: 2. Zsumuj wielokrotności liczby w zakresie podanym przez użytkownika. 3. Policz ilość wielokrotności liczby w zakresie podanym przez użytkownika. Niech programy te będą tak zrobione, aby po każdej operacji powtarzały pytanie o to czy użytkownik chce powtórzyć wyświetlanie wielokrotności i umożliwiały wyjście z programu po naciśnięciu n (nie). 2 i 3 razem Zadanie 2 Przyjmując wartości liczbowe z poniższej tabeli sprawdź, który wzór z zadania z poprzedniego rozdziału daje większy wynik: a B c d e f g 3,0 17,9 18,1 24,5 3,0 3,0 1,0 Następnie sprawdź czy istnieje taka wartość g dla tych wzorów, dla której zmienią się wyniki w ten sposób, że wzór, który dawał wynik większy będzie teraz dawał wynik mniejszy. Podpowiedź: sprawdź kolejne wartości całkowite Zadanie 3 kontynuacja zadania pierwszego Jeśli istnieje taka wartość g, która daje większy wynik dla wzoru 2 to znajdź wartość g dla której wyniki z obu wzorów są równe, z dokładnością do 1. Wyświetl ją na ekranie z dokładnością do 0,01. obliczeniowe (Excel) listing programu Zadanie 4 kontynuacja Znajdź wartość g z dokładnością do 0,01. Wyświetl wyniki z obu wzorów na ekranie aby sprawdzić na ile są sobie równe. Jak wyglądałby program, który od razu szukałby takiej wartości g, przy której wyniki obu wzorów byłyby sobie równe z dokładnością do jednej strona 7

8 setnej. Co można powiedzieć o złożoności obliczeniowej i złożoności kodu programu dla obu rozwiązań? pierwsze zgodne z treścią zadań tj. najpierw szukamy wartości g z dokładnością do jedności a potem dopiero począwszy od znalezionej wartości szukamy z wartości g z dokładnością do jednej setnej. drugie Proponowane w zadaniu 3. Szukamy od razu wartości g, dla której wyniki wzorów byłyby równe z dokładnością do 0,01. (Metoda kolejnych przybliżeń) listing - szukanie_rownosci.txt Zadanie 5 Napisz program obliczający stosunek wagi do wzrostu użytkownika i oceniający na tej podstawie jego proporcje. Niech program: 1) zapyta o wzrost w cm i wagę w kg. Program ma odrzucić dane, nieprawdopodobne lub takie, dla których obliczenia BMI nie mają sensu (np. dla dzieci). Zatem a. Wzrost powinien mieścić się w przedziale od 120 do 300cm b. Waga powinna mieścić się w przedziale od 30 do 400kg. 2) wyliczy bmi wg wzoru bmi=(wzrost-100)/waga 3) Poda użytkownikowi jego współczynnik bmi 4) Poda użytkownikowi jedną z opcji: a. Masz idealną wagę b. Masz nadwagę c. Masz niedowagę 5) Zasugeruje ile użytkownik powinien przytyć/schudnąć aby otrzymać idealną wagę dla swojego wzrostu. strona 8

9 5 Ćwiczenie utrwalające do tematów instrukcja warunkowa i pętle. Napisz program, który pokaże menu i pozwoli na wybór, co chcemy liczyć. Daj możliwość następujących obliczeń: 1) pole trójkąta 2) pole prostokąta 3) pole koła. Niech każde z pól będzie liczone nie dla jednego obiektu tylko dla całego przedziału. Zapytaj użytkownika o wartość maksymalną przedziału (W max ). Dla trójkąta niech długość podstawy pozostaje stała (pobrana od użytkownika). Niech zmienia się wysokość w przedziale od 1 do W max. Dla prostokąta jeden z boków niech poda użytkownik a drugi zmieniaj od 1 do W max. We wzorze na pole koła mamy tylko jedną zmienną r. Przyjmij od użytkownika wartości R min i R max i oblicz pola kół w tym przedziale. Skorzystaj z typy zmiennych - Rozdział Ulepszamy dalej > tablica 1 funkcja case lub if - Rozdział instrukcja warunkowa pętle Rozdział Rozwiązujemy dowolne równanie Jak zrobić proste menu 6 Sprawdzian semestralny 6.1 Praktyczny Semestralny sprawdzian praktyczny 7 zadań zadania nr 1 ze sprawdzianu praktycznego zadania 1 z wykorzystaniem procedur zadania nr 2 ze sprawdzianu praktycznego zadania nr 3 ze sprawdzianu praktycznego zadania nr 4 ze sprawdzianu praktycznego zadania nr 5 ze sprawdzianu praktycznego zadania nr 6 ze sprawdzianu praktycznego zadania nr 7 ze sprawdzianu praktycznego (funkcja mod opisana w rozdziale wyrażenia tablica 2) strona 9

10 Sprawdzian praktyczny poprawkowy Sprawdzian praktyczny poprawka poprawkowego rozwiązanie zadania X 6.2 Semestralny sprawdzian teoretyczny Semestralny test z teorii Testy w formacie PDF do opublikowania np. na stronie WWW Test grupa 1- link Test grupa 2 - link Karty odpowiedzi do druku - link Rozwiązania do testu teoretycznego listingi niektórych zadań Rozwiązania szablon poprawnych odpowiedzi Sprawdzian teoretyczny poprawkowy Sprawdzian teoretyczny poprawka 2 UWAGA! do poprawienia Szablon odpowiedzi strona 10

11 7 Do rozdziału Funkcje i procedury Przykłady funkcji i procedur. Prosta procedura 1.28 Przekazanie parametrów do procedury 1.29 Funkcje (funkcja zwraca wartość) 1.30 Zmienne globalne i lokalne 1.31 Przekazywanie parametrów do funkcji i procedur (przekazanie przez wartość i przez zmienną) 1.32 Zadanie 1 Przerób zadanie z rozdziału Ćwiczenie utrwalające do tematów instrukcja warunkowa i pętle, tak aby obliczenia poszczególnych pól były funkcjami albo procedurami. Takie podejście znacznie zwiększy przejrzystość tego programu i pozwoli na jego modyfikowanie. Dodaj możliwość obliczania objętości kuli dla promienia zmieniającego się od r min do r max. Zadanie 2 Bazując na rozdziałach: o Funkcje i procedury o Jak program porozumiewa się z funkcją? Napisz program, który "zapyta" o znak oraz ilość powtórzeń i wyświetli kilka linijek np. 5, w których wyświetli wpisany znak określoną ilość razy. strona 11

12 8 Do rozdziału Typy strukturalne, czyli jak przechować więcej danych i dalszych. Zadanie 1 W oparciu o rozdział Typy strukturalne, czyli jak przechować więcej danych napisz program, który stworzy tablicę a następnie zapyta użytkownika o kolejne jej elementy. Następnie wyświetli wszystkie elementy tablicy rosnąco a później malejąco. Zadanie 2 Rozwiń zadanie 1. Po wprowadzeniu elementów niech program zapyta użytkownika o to co chce zrobić. Niech: 1. wyświetlanie rosnące 2. wyświetlanie malejące 3. wprowadzanie elementów będą procedurami. Następnie, w zależności od wyboru użytkownika program ma pobrać elementy lub wyświetlić elementy tablicy w porządku rosnącym lub malejącym. Typ elementów może być dowolny. Ilość od pięciu wzwyż. Zadanie 3 Rozwiń program z zadania nr 2. Używając tablic wykonaj program, który zapamięta kilka produktów i ich ilości magazynowe. Zarówno nazwy towarów jak i ich ilości mają być na początku pobrane od użytkownika. Następnie wykonaj prosty interfejs użytkownika (menu), w którym będzie można zmieniać ilości towarów. W menu powinny się wyświetlać: numer kolejny towaru nazwa towaru ilość magazynowa towaru, strona 12

13 po wyświetleniu powinno pojawić się pytanie, który towar zmienić po czym powinna być możliwość wpisania nowej ilości towaru. Po wpisaniu program powinien wyświetlić listę wszystkich towarów, na której będzie można sprawdzić czy dokonano zmiany. Podpowiedź: można użyć dwóch tablic jednowymiarowych, a towary w obu tablicach będą identyfikowane przez wspólny numer kolejny. Pytanie. Czy można użyć struktury rekordowej do realizacji tego zadania? Jeśli tak to czy takie rozwiązanie będzie prostsze? Uruchom program (podpowiedź jak powinien działać). dłuższe ale łatwiejsze do analizy. krótsze z maksymalnym wykorzystaniem procedur Zadanie 4 Do wykonania tego zadania postaraj się wykorzystać zmienną typu rekordowego opisaną dziale Typy strukturalne, czyli jak przechować więcej danych. To zadanie jest rozwinięciem zadania poprzedniego. Dodaj możliwość przechowywania ceny produktu. Obecnie w tablicy powinny się znaleźć informacje o nazwie produktu, ilości magazynowej i cenie 1 sztuki. Jeśli zdejmujemy towar z magazynu (sprzedaż) to powinna nie tylko zmienić się ilość magazynowa produktów, ale także obliczyć cena sprzedanych produktów. Dodatkowym ułatwieniem w programie powinna być możliwość wyboru polecenia z menu bez potwierdzania klawiszem ENTER. Tzn. wciśnięcie np. klawisza 1 powinno od razu uruchomić opcję numer 1 (np. wprowadzanie towarów). Wyjaśnienie do tego problemu znajdziesz w dziale Do dzieła. Pomoc 1 do tego punktu przyjęcie klawisza. Pomoc 2 do tego punktu sprawdzenie pozycji w menu Następna ważna funkcja powinna pozwalać na zapis listy towarów w postaci pliku na dysku. Dzięki temu program będzie można wyłączyć i uruchomić bez utraty danych o produktach. Wyjaśnienie do tego zagadnienia znajdziesz w dziale Pliki, czyli jak uchronić dane przed zgubą. Pomoc do tego punktu poszczególne etapy tworzenia pliku i zapisywania do niego danych. (Program zapisz). strona 13

14 Każda operacja zmiany stanu towarów powinna być poprzedzona wyświetleniem listy towarów wraz ze stanem magazynowym i jego wartością. Przykład: Lp Nazwa Ilość sztuk wartość Cena 1 szt. 1 Procesor Płyta główna Mysz Klawiatura Dysk twardy Dla porządku poniżej podaję funkcje, jakie powinien posiadać program wraz z opisem: 1) dodanie produktu do bazy dodajemy jeden produkt do bazy, który będzie się dopisywał na końcu. wprowadzanie 2) wyświetlenie produktów z bazy powinno wyświetlić na ekranie listę wszystkich produktów. wyświetl 3) zmiana stanu towarów możliwość zmiany ilości towarów (wpisania nowej) po podaniu numeru towaru do zmiany. Powinno zostać poprzedzone wyświetleniem stanu towarów, czyli listy wszystkich towarów w bazie. zmiana 4) usuniecie towaru (rekordu) z bazy usunięcie wskazanego rekordu z bazy danych. usunrekord 5) odczyt bazy z dysku możliwość odczytania zapisanej na dysku bazy powinna być zarówno z menu jak i automatycznie podczas uruchamiania programu. Uwaga! Jeśli uruchamiamy program a na dysku nie ma pliku bazy to program powinien ją stworzyć. odczyt 6) zapis bazy na dysku możliwość zapisania bazy do zdefiniowanego pliku na dysku twardym. Zapis powinien się dokonywać również automatycznie przy zamykaniu programu. zapis 7) wyjście z programu opuszczenie programu, poprzedzone zapisaniem bieżącej bazy na dysku. wyjscie Szkielet programu Przy łączeniu programu należy pamiętać o kolejności procedur. Jeśli wywołujemy jakąś procedurę to musi ona już istnieć w programie. Magazyn 8 wersja końcowa dla podstawowego kursu Pascala. strona 14

15 Zadanie 5 Wykonaj program, który zapisze do pliku liczby parzyste z przedziału od 2 do Następnie rozbuduj program, tak aby zapisywał kolejne liczby parzyste do plików o kolejnych rosnących numerach od 1 do 100. Wynikiem działania programu powinno być umieszczenie w docelowym katalogu stu plików o nazwach będących kolejnymi liczbami całkowitymi i zawierającymi kolejną liczbę parzystą w ten sposób, że plik o nazwie 1 będzie zawierał liczbę 2, plik 10 liczbę 20, plik 33 liczbę 66 itd. Zmodyfikuj program tak, aby: 1. Zapisał 1000 plików zamiast Wpisywał do plików wielokrotności liczby 3 a nie Nazwał pliki zamiast 1.txt, 2.txt itd. Zadanie1.txt, zadanie2.txt 4. Wpisał w treści pliku nie tylko liczbę, ale i wyrażenie wynik =, czyli w pliku zadanie1.txt powinien być wpis wynik = 3 5. Program ma zapisać 10 plików a w każdym wpisać dziesięć wielokrotności liczby wg klucza: w pliku zadanie2.txt powinny być wpisane wielokrotności liczby 2. strona 15

16 Zadanie 6 zaliczeniowe. Wykonanie i obrona tego zadania zwalnia z końcowego sprawdzianu praktycznego z Pascala. Bazując na przykładzie z książki helionu (chodzi o program obsługi biblioteki) napisz program do obsługi magazynowej w sklepie komputerowym. Przykład znajduje się w rozdziałach: Struktura programu, Typy i stałe, Do dzieła!, Pliki, czyli jak uchronić dane przed zgubą, Łańcuchy, Więcej pamięci!, Pożyteczne drobiazgi, czyli moduły biblioteczne W bazie powinieneś przechowywać następujące dane: nazwa podzespołu typ cena ilość Program powinien umożliwiać: dopisanie podzespołu do bazy usunięcie podzespołu z bazy zapisanie bazy podzespołów na dysku odczyt bazy podzespołów z dysku wyświetlenie listy wszystkich podzespołów na ekranie zmianę ilości podzespołów w bazie (tu program powinien obliczyć cenę sprzedaży podzespołów w oparciu o cenę). Dodatkowo dla uczniów zaawansowanych w pascalu: Podliczenie wartości podzespołów na stanie magazynowym. Wyświetlenie podzespołów określonego typu Wybór podzespołu do wyświetlenia wg dowolnego kryterium (nazwa, typ, cena). Wszystkie możliwości programu powinny zostać zrealizowane jako osobne procedury. Procedury realizuj wg dowolnej kolejności zwiększając stopniowo funkcjonalność programu. Zacznij od stworzenia menu. Menu powinno reagować na naciśnięcie klawisza bez potwierdzania przez ENTER. strona 16

17 9 Sprawdzian końcowy teoretyczny Sprawdzian końcowy teoretyczny. Sprawdzian końcowy teoretyczny rozwiązanie Sprawdzian końcowy teoretyczny poprawa Sprawdzian końcowy teoretyczny poprawa rozwiązanie Sprawdzian końcowy teoretyczny poprawa 2 Sprawdzian końcowy teoretyczny poprawa 2 rozwiązanie 10 Sprawdzian końcowy praktyczny Sprawdzian końcowy praktyczny zadania nr 8 ze sprawdzianu praktycznego z wykorzystaniem przykładu zapisz ilustrującego tworzenie plików. Jest to prosta przeróbka tego programu. zadania 8a Sprawdzian praktyczny poprawkowy 11 Sprawdzian z programowania strukturalnego i budowy programu. Sprawdzian jest oparty o program magazyn. Oryginalny listing (poprawny) Listing do zadania 1 (zawiera treść zadań) Listing do zadania 2 (zawiera treść zadań) Sprawdzian poprawkowy 12 Klasyczne algorytmy iteracyjne Wyszukiwanie najmniejszej (największej) Wyszukiwanie liczby w tablicy 12.3 Test liczba pierwsza czy złożona. Schemat blokowy i omówienie problemu w podręczniku Informatyka cz.1 listing 4.2 dla c++. w Pascalu. strona 17

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Lista 1

Wstęp do Programowania Lista 1 Wstęp do Programowania Lista 1 1 Wprowadzenie do środowiska MATLAB Zad. 1 Zapoznaj się z podstawowymi oknami dostępnymi w środowisku MATLAB: Command Window, Current Folder, Workspace i Command History.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do

INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU Instrukcja pętli For to do Instrukcja ta określa dokładnie ile razy zostanie powtórzony dany ciąg instrukcji. Postać pętli for w Pascalu: for zmienna : = początek to

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Procedury i funkcje. Przykład programu z procedurą. Definicja. Cechy procedury

Procedury i funkcje. Przykład programu z procedurą. Definicja. Cechy procedury Definicja Procedury i funkcje Procedura to wydzielony fragment programu, który służy do wykonywania pewnych zbiorów instrukcji stanowiących zwartą całość. Procedurę nazywamy czasem podprogramem. 1 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. i 2.

Laboratorium nr 1. i 2. Laboratorium nr 1. i 2. Celem laboratorium jest zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, na przykładzie podstawowych aplikacji z obsługą standardowego wejścia wyjścia, podstawowych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice Podstawy programowania Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice 1 Podstawy programowania Iteracja 2 III. Iteracja Iteracja o nieznanej liczbie powtórzeń while warunek do instrukcja_do_wykonania;

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie PASCAL Język programowania wysokiego poziomu Opracowany przez Mikołaja Wirtha na początku lat 70 XX wieku Prosty, z silną kontrolą poprawności Stosowany prawie wyłącznie na uczelniach do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 5: Tablice. Wyszukiwanie binarne

Laboratorium 5: Tablice. Wyszukiwanie binarne Wojciech Myszka Laboratorium 5: Tablice. Wyszukiwanie binarne 2016-05-07 09:02:17 +0200 1. Tablice Do tej pory nie było potrzeby odwoływać się do zmiennych złożonych. Programy były bardzo proste i korzystały

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego

Pascal. 1. Pliki tekstowe. Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego Pascal 1. Pliki tekstowe Przykład 1.1. Zapis do pliku tekstowego {deklaracja zmiennej tekstowej 'plik'} plik: text; {skojarzenie zmiennej plikowej 'plik' z plikiem na dysku (podajemy lokalizacje)} {tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje Funkcje Często w programach spotykamy się z sytuacją, kiedy chcemy wykonać określoną czynność kilka razy np. dodać dwie liczby w trzech miejscach w programie. Oczywiście moglibyśmy to zrobić pisząc trzy

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji.

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Temat: Technologia informacyjna a informatyka 1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Technologia informacyjna (ang.) Information Technology, IT jedna

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I PROGRAMY

ALGORYTMY I PROGRAMY ALGORYTMY I PROGRAMY Program to ciąg instrukcji, zapisanych w języku zrozumiałym dla komputera. Ten ciąg instrukcji realizuje jakiś algorytm. Algorytm jest opisem krok po kroku jak rozwiązać problem, czy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje liczba napis Ćwiczenia 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

Warunki logiczne instrukcja if

Warunki logiczne instrukcja if Warunki logiczne instrukcja if Prowadzący: Łukasz Dunaj, strona kółka: atinea.pl/kolko 1. Wejdź na stronę kółka, uruchom edytor i wpisz: use console; def test::main() { var y; y = 1; while (y

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Temat 2. Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm z warunkami, iteracja, algorytm iteracyjny, zmienna sterująca.

Bardziej szczegółowo

Typy wyliczeniowe Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Typy wyliczeniowe Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Typy wyliczeniowe Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Typy wyliczeniowe Służą do łatwiejszej kontroli nad stałymi Ustawianie parametrów o ściśle określonym zbiorze wartości

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy języka C powtórka

I. Podstawy języka C powtórka I. Podstawy języka C powtórka Zadanie 1. Utwórz zmienne a = 730 (typu int), b = 106 (typu long long), c = 123.45 (typu double) Wypisz następujące komunikaty: Dane sa liczby: a = 730, b = 106 i c = 123.45.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MOŻE I TRUDNA ALE NIE NUDNA

INFORMATYKA MOŻE I TRUDNA ALE NIE NUDNA 209 - INFORMATYKA - MOŻE I TRUDNA ALE NIE NUDNA Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_209 Osoby Uczestnicy Aktywności Certificates Fora dyskusyjne Quizy Zadania Zasoby Szukaj

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Część XV C++ Ćwiczenie 1

Część XV C++ Ćwiczenie 1 Część XV C++ Instrukcja break przerywa działanie tylko tej pętli, w ciele której została wywołana. Jeśli więc wywołamy break w pętli zagnieżdżonej w innej pętli, zostanie przerwane działanie tylko tej

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C#

Platforma.NET. Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Platforma.NET Laboratorium nr 1 Podstawy języka C# Ćwiczenie 1 1. Utwórz nowy projekt a. Z menu File wybierz New/Project b. W oknie dialogowym New Project określ następujące właściwości: typu projektu:

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane algorytmy i struktury danych

Zaawansowane algorytmy i struktury danych Zaawansowane algorytmy i struktury danych u dr Barbary Marszał-Paszek Opracowanie pytań praktycznych z egzaminów. Strona 1 z 12 Pytania praktyczne z kolokwium zaliczeniowego z 19 czerwca 2014 (studia dzienne)

Bardziej szczegółowo

Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia. Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym

Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia. Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym Procedury i funkcje - powtórzenie i uzupełnienia Przykład funkcji potęgowanie przy wykładniku naturalnym program potegowanie; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var x: real; n: integer; function Potega(podstawa:

Bardziej szczegółowo

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja Pętle W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. Instrukcja for ma następującą postać: for (w1;w2;w3) instrukcja w1, w2, w3 są wyrażeniami Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Procedury

Podprogramy. Procedury Podprogramy Turbo Pascal oferuje metody ułatwiające tworzenie struktury programu, szczególnie dotyczy to większych programów. Przy tworzeniu większego programu stosuje się jego podział na kilka mniejszych

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb Użytkownik podaje cztery liczby rzeczywiste. Podaj algorytm znajdowania największej spośród nich. (Np.: po wprowadzeniu liczb: 12 7 18.5 9 program powinien

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami

Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami Wstęp do Informatyki zadania ze złożoności obliczeniowej z rozwiązaniami Przykład 1. Napisz program, który dla podanej liczby n wypisze jej rozkład na czynniki pierwsze. Oblicz asymptotyczną złożoność

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje iteracyjne (pętle)

Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcja for..to i for..downto Instrukcja while Instrukcja repeat..until echniki programowania I s.4-1 Zastosowanie instrukcji iteracyjnych Instrukcje iteracyjne (inaczej

Bardziej szczegółowo

Układ równań liniowych

Układ równań liniowych Układ równań liniowych 1 Cel zadania Wykształcenie umiejętności projektowania własnych klas modelujących pojęcia niezbędne do rozwiązania postawionego problemu. Rozwinięcie umiejętności przeciążania operatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Autor: Marcin Orchel Spis treści: Język C++... 5 Przekazywanie parametrów do funkcji... 5 Przekazywanie parametrów w Javie.... 5 Przekazywanie parametrów w c++...

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo