27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,"

Transkrypt

1 W dniach paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym presti em w œrodowisku literackim. Wrêczana jest co roku, przemiennie, w Warszawie, Krakowie i Mi³os³awiu. 27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W³odzimierz Bolecki, Zygmunt Marzys, Maciej Morawski, François Rosset (przewodniczacy), Jacek Sygnarski, Jerzy Jarzêbski, Tomasz Ró ycki, Ewa Zaj¹c, Jan Zielinski. Laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich 2008 wybrano Jacka Dukaja za powieœæ "Lód". W uzasadnieniu czytamy: "Powieœæ Jacka Dukaja "Lód" jest prób¹ stworzenia alternatywnej historii œwiata w XX wieku. Autor tworzy nie tylko inn¹ wersjê dziejów politycznych, ale te wieloaspektowy projekt zawieraj¹cy niezwykle oryginalne pomys³y z dziedziny logiki, ekonomii, historii religii, a tak e fizyki i filozofii. Wszystkie te dziedziny zostaj¹ powi¹zane sieci¹ wspó³zale noœci i wplecione w pe³n¹ niezwyk³ych zdarzeñ akcjê wykorzystuj¹ca apokryficzne wersje historii Polski i Rosji. Ksi¹ ka olœniewaj¹ca wielkim bogactwem stylów i nawi¹zañ literackich oraz imponuj¹c¹ skal¹ problematyki nale y do najbardziej oryginalnych utworów ostatnich lat." Jak laureat mo e komentowaæ Ku czci Powstañców Wielkopolskich Powstanie Wielkopolskie - ostatni etap najd³u szej wojny nowoczesnej Europy by³o zbrojnym wyst¹pieniem polskich mieszkañców Wielkopolski, którzy domagali siê powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, przeciwko pañstwu niemieckiemu. Z inicjatywy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego od kilku lat odbywaj¹ siê spotkania szkó³ imienia powstañców. Tegoroczny, VII Ogólnopolski Zlot Szkó³ i Harcerstwa im. Powstañców Wielkopolskich 1918/ 1919 odby³ siê w dniach wrzeœnia 2008 r. we Wrzeœni. Rangê VII Zlotu podkreœla fakt, e odby³ siê w 90. rocznicê wybuchu Powstania. Do Wrzeœni zjecha- ³o oko³o 190 uczestników z 60 szkó³ z ca³ej Polski. Imprezê sw¹ obecnoœci¹ uœwietnili m.in. Lech Dymarski - przewodnicz¹cy Sejmiku Wielkopolskiego, Piotr Florek - wojewoda wielkopolski, Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, El bieta Leszczyñska - wielkopolski kurator oœwiaty i profesor Zbigniew Pilarczyk - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Imprezê rozpoczê³o oficjalne spotkanie w Kinie "Trójka". Uczestników Zlotu i goœci powitali: starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, dyrektor Zespo³u Szkó³ nagrodê? Oczywiœcie przyjemnie mi, e j¹ dosta³em - przyznaje Jacek Dukaj. Zerkn¹³em potem na listê poprzednich laureatów. Szacowne grono. Mo e wiêc jurorzy i tym razem siê nie pomylili. Nagrodzeni zazwyczaj siê kryguj¹: och, nie spodziewa- ³em siê itd. Ja akurat mogê tê formu³kê wyg³osiæ ca³kowicie szczerze. Koœcielscy byli na pocz¹tku XX wieku w³aœcicielami Mi³os³awia i jego w³oœci. W 1959 r. na mocy testamentu Moniki Koœcielskiej powo³ana zosta³a Fundacja, której celem jest wspieranie rozwoju polskiej literatury. (agda) Inscenizacja zdobycia przez powstañców koszar pruskich na terenie ZSZ nr 2 w wykonaniu "3 Bastionu Grolman" Zawodowych nr 2 - Maciej Mielczarek oraz prowadz¹ca imprezê - Beata Sieradzka. cd. str. 2 W numerze: Ju wkrótce ruszaj¹ bezp³atne kursy jêzykowe i zawodowe dla mieszkañców powiatu strona 2 Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych ma ju 5 lat! strona 5 Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto strony 6-7 Fotorelacja z Powiatowego Œwiêta Plonów w Nekli strona 8 Polsko-niemiecki nadwarciañski plener malarski kolejn¹ ceg³¹ partnerstwa miêdzy powiatami wrzesiñskim i Wolfenbüttel strona 9 Oferty pracy strona 15

2 2 PaŸdziernik 2008 ci¹g dalszy ze str. 1 G³os zabra³ tak e prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego - Stefan Bar³óg. Po wyst¹pieniach i przemowach, na scenê wkroczy³ "3 Bastion Grolman", który, godzina po godzinie, opowiada³ o wydarzeniach z 27 grudnia 1918 roku oraz o przebiegu ca³ego powstania. Uczestnicy mieli tak e okazjê obejrzeæ prezentacjê gospodarza Zlotu - Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni. Prawdziw¹ niespodziankê przygotowano na koniec spotkania - by³a to projekcja filmu odtwarzaj¹cego wydarzenia z prze³omu 1918/19 roku. G³ówne role w tym fabularyzowanym dokumencie odegrali nauczyciele ZSZ nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni. Kolejnym punktem programu by³y zajêcia warsztatowe w grupach dla uczniów i nauczycieli szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich - literacko-poetyckie, zakoñczone wspólnym tworzeniem okolicznoœciowego wiersza, plastyczne - zakoñczone wykonaniem projektu plakatu z okazji 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i muzealne, podczas których poruszano zagadnienia organizacji szkolnych izb tradycji oraz pozyskiwania i opracowywania eksponatów. Wychowawcy wziêli udzia³ w warsztatach dotycz¹cych pracy wychowawczej z patronem szko³y. Wieczorem na terenie szko³y na uczestników zlotu czeka³a niezwyk³a niespodzianka - inscenizacja zdobycia przez powstañców koszar pruskich na terenie szko³y w wykonaniu "3 Bastionu Grolman". By³o to niesamowite widowisko, dziêki któremu widzowie mogli przenieœæ siê w historyczne czasy i poczuæ oddech AKTUALNOŒCI Ku czci Powstañców Wielkopolskich Podczas warsztatów plastycznych uczniowie tworzyli plakat tamtych dni. Kostiumy, wykrzykiwane po niemiecku has³a wojskowe oraz œwiece dymne niejednego z widzów przyprawi³y o gêsi¹ skórkê! Codzienne ycie powstañców mo na by³o podejrzeæ w zrekonstruowanym na terenie szko³y obozie powstañczym z 1918 roku. Do póÿnych godzin wieczornych uczestnicy Zlotu, mimo zimna i wiatru, œpiewali przy ognisku pieœni wojskowe i kosztowali grochówkê, przyrz¹dzon¹ wed³ug starych, o³nierskich przepisów. Drugi dzieñ Zlotu, niedzielê 21 wrzeœnia, rozpoczê³a msza œw. Nastêpnie pochód sk³adaj¹cy siê z Kompanii Honorowej Wojsk L¹dowych w Poznaniu, Orkiestry Koncertowej WOK, pocztów sztandarowych i pozosta³ych uczestników z³o- ony w uroczystym przemarszu przeszli pod pomnik Dzieci Wrzesiñskich. Ku czci powstañców z³o ono kwiaty oraz odœpiewano "Rotê" i hymn pañstwowy. Zlot zakoñczy³o wrêczenie dyplomów i nagród za udzia³ w konkursach patriotycznych. Spotkanie szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich dla m³odzie y, bior¹cej udzia³ w warsztatach i rekonstrukcjach historycznych, sta- ³o siê niezwyk³¹ okazj¹ do lepszego zaznajomienia z nasz¹ histori¹. A symboliczne przeniesienie do wydarzeñ sprzed 90 lat by³o nie tylko ho³dem z³o onym powstañcom, ale i kluczem do zrozumienia ich poœwiêcenia i refleksji nad znaczeniem Powstania w dziejach kraju. (agda) Miejsce na Ziemi 18 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ otwarcia sali rehabilitacyjnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Nowa sala bêdzie s³u yæ przede wszystkim rehabilitacji osób niepe³nosprawnych z organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Na uroczystoœci obecni byli g³ówni pomys³odawcy przedsiêwziêcia - Marek Pog³odziñski, przewodnicz¹cy wrzesiñskiego Ko³a Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia- ³u gnieÿnieñskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz reprezentacje organizacji pozarz¹dowych. Historia powstania sali Adaptacjê pomieszczeñ z by³ej kot³owni przy ul. Wojska Polskiego na now¹ salê rehabilitacyjn¹ rozpoczêto jesieni¹ 2007 roku. Remont obejmowa³ ca³kowite wyburzenie œcian wewnêtrznych, dobudowê nowego pomieszczenia oraz wejœcia od strony ul. Witkowskiej. Budynek zosta³ ocieplony, a nowa elewacja zupe³nie odmieni³a jego oblicze. Ponadto uporz¹dkowany zosta³ ca³y teren wokó³ budynku, do którego z PCPR prowadzi teraz szeroki chodnik. Budynek zaadoptowany zosta³ odpowiednio do nowej funkcji. azienki wyposa ono w sanitariaty przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo w budynku znajduj¹ siê szatnie, pomieszczenie administracyjne i dwie przestronne sale do æwiczeñ - du a i mniejsza, w której znajduje siê atlas do æwiczeñ. Koszty remontu i wyposa enia nowej sali w sprzêt, które wynios³y 380 tys. z³otych w znacznej czêœci pozyskane zosta³y z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, natomiast pozosta³a czêœæ kosztów pokryta zosta³a ze œrodków bud etowych powiatu wrzesiñskiego. Serce za serce Uroczystoœci zwi¹zane z otwarciem nowej sali rehabilitacyjnej poprzedzi³ wyk³ad Pauliny Zgliñskiej: "Wsparcie dla osób niepe³nosprawnych i star- Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia³u GnieŸnieñskiego PTSR dziêkowa³ za salê szych w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w latach , Priorytet VII - Promocja Integracji Spo- ³ecznej". Prelekcja, w której oprócz przedstawicieli w³adz samorz¹dowych licznie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wrzesiñskiego, zakoñczy³a siê yw¹ dyskusj¹. Po wyk³adzie zebrani przeszli do nowej sali rehabilitacyjnej, gdzie powita³ wszystkich Wojciech Mól, dyrektor PCPR. Nastêpnie ks. Adam Zalesiak, proboszcz parafii pw.œw. Królowej Jadwigi poœwiêci³ nowy budynek. W dalszej czêœci uroczystoœci nie mia³y koñca przemówienia i podziêkowania p³yn¹ce z ust poszczególnych przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. W imieniu forum organizacji pozarz¹dowych chcia³abym podziêkowaæ i pogratulowaæ inicjatorom oraz Dionizemu Jaœniewiczowi, staroœcie wrzesiñskiemu za podjêcie trudu, którego owoc mo emy dziœ podziwiaæ - mówi³a Irena Hrycaj-Wo³oszyn, przewodnicz¹ca forum. Starosta zawsze pamiêta o tym co najwa niejsze: o inwestycji w edukacjê i zdrowie, dziêki czemu w Polsce bêd¹ wykszta³ceni i m¹drzy ludzie - doda³a wrêczaj¹c na rêce starosty kwiaty. Dziêkujemy panu staroœcie za serce, które wk³ada we wszystkie przedsiêwziêcia, za jego dobre serce, dajemy nasze serca - dopowiedzia³a Teresa Piskor, prezes Ko³a Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarnoœæ. Ponadto gratulacje i podziêkowania w obecnoœci zebranych przekazali: Krzysztof Ostrowski, starosta gnieÿnieñski, Danuta Winiarska, przewodnicz¹ca Rady Powiatu GnieŸnieñskiego, Halina Rembowicz, prezes Wrzesiñskiego Klubu Amazonek. Pamiêtam dobrze jak pan starosta obieca³, e pomo e stworzyæ miejsce na ziemi dla wszystkich mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, którzy potrzebuj¹ rehabilitacji, w³aœnie jesteœmy w tym miejscu i dlatego serdecznie dziêkujê mu za to - mówi³ ze wzruszeniem Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia³u GnieŸnieñskiego PTSR i jeden z pomys³odawców przedsiêwziêcia. Podczas uroczystoœci Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski wrêczy³ na rêce M. Pog³odziñskiego grawerton z gratulacjami z okazji 5-lecia ko³a wrzesiñskiego PTSR. (ula) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni ma nowego komendanta. Zosta³ nim m³. bryg. Krzysztof Orze³. W uroczystoœci mianowania wzi¹³ udzia³ wielkopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Wojciech Mendelak, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni - Grzegorz KaŸmierczak, dotychczasowy komendant powiatowy - st. kpt. Robert Wojtkowiak, a tak e przedstawiciele samorz¹du terytorialnego i innych s³u b oraz funkcjonariusze wrzesiñskiej Komendy Powiatowej PSP. M³. bryg. Krzysztof Orze³ w 1984 r. ukoñczy³ Szko³ê Chor¹ ych Po- arnictwa w Poznaniu, nastêpnie w 1991 r. 5-letnie studia in ynierskie w Szkole G³ównej S³u by Po arni- Ponad 500 osób z powiatu wrzesiñskiego bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ w bezp³atnych kursach i szkoleniach oferowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni. Wszystkie kursy i szkolenia s¹ bezp³atne dla uczestników, dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (85%) i bud etu pañstwa (15%) w wysokoœci z³. Projekt pn. "Moja kariera w moich rêkach" zosta³ przygotowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Decyzjê o przyjêciu projektu do dofinansowania uzyskaliœmy 26 sierpnia br., dlatego te rozpoczêcie pierwszych kursów planujemy na pocz¹tku listopada. Szczegó³owe informacje zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej PCEZ, stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, plakatach oraz lokalnej prasie. Oferta jest wyj¹tkowo atrakcyjna, szkolenia bêd¹ prowadziæ wykwalifikowani i doœwiadczeni trenerzy, wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ wysokiej jakoœci materia³y szkoleniowe, dodatkowo w trakcie zajêæ zostanie zapewniony drobny catering oraz mo liwoœæ zwrotu kosztów podró y - mówi Marek Dyba, dyrektor PCEZ. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Kto mo e zg³osiæ siê na kurs? Pracuj¹ce osoby doros³e, zg³aszaj¹ce z w³asnej inicjatywy chêæ podnoszenia kwalifikacji, zamieszkuj¹ce lub pracuj¹ce na terenie powiatu wrzesiñskiego. Jeœli liczba zg³oszeñ przekroczy liczbê miejsc, priorytetowo traktowane bêd¹ osoby o ni szych kwalifikacjach, zamieszkuj¹ce obszary wiejskie i oso- Nowy komendant PSP czej w Warszawie. W ramach podwy szania kwalifikacji zawodowych ukoñczy³ naukê na ww. uczelni na Niestacjonarnych Studiach II Stopnia i uzyska³ absolutorium. S³u bê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1984 r. w Zak³adowej Zawodowej Stra- y Po arnej PKP w GnieŸnie. Pe³ni³ równie s³u bê oficera dy urnego WSKR w KW PSP w Poznaniu. W 1993 r. rozpocz¹³ s³u bê w Komendzie Powiatowej PSP w GnieŸnie jako szef wydzia³u i sekcji kontrolno-rozpoznawczej. Uczestniczy³ w posiedzeniach Rady Miasta Gniezna i Komisji Ochrony Œrodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego, referuj¹c zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ przeciwpo arow¹. By³ wspó³organizatorem Regionalnych Seminariów "Ochrona przeciwpo arowa wa nym elementem bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnych." Wœród posiadanych odznaczeñ i medali otrzyma³ m.in.: Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po arnictwa, Odznakê Honorow¹ " Za Zas³ugi dla Miasta Gniezna", "Medal Pami¹tkowy "XII Wieków Miasta Gniezna". M³. bryg. Krzysztof Orze³ by³ sumiennym i niezwykle aktywnym funkcjonariuszem PSP na ziemi gnieÿnieñskiej, wœród lokalnych mediów wysoko oceniana by³a jego rola jako rzecznika prasowego. Piotr Trawiñski Bezp³atne szkolenia Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego by powy ej 50 roku ycia. Oferta Wachlarz kursów jest bardzo szeroki: kursy jêzyków obcych o ró nym stopniu zaawansowania - 60 godz. (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpañski, j. w³oski), kurs obs³ugi komputera z wykorzystaniem Internetu - 36 godz., kurs Excel - 36 godz., kurs komputer i multimedia - 60 godz., kurs organizacji us³ug gastronomicznych - 60 godz., kurs ksiêgowoœci komputerowej - 80 godz., kurs kadry i p³ace - 80 godz., kurs kierowców wózków wid³owych z obs³ug¹ butli gazowych godz. - zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs spawania w metodzie MAG i TIG godz.- zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - 80 godz., oraz kurs magazyniera - 80 godz. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej posiada du e doœwiadczenie w realizacji tego typu projektów. W 2005 r. uda³o siê pozyskaæ œrodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 2.1 ZPORR w wys. 338 tys. na realizacjê projektu "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe - atutem w karierze zawodowej". Dodatkowo projekt otrzyma³ nagrodê w konkursie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu "Najlepsi w Wielkopolsce" - Dobre praktyki EFS w ramach ZPORR - dodaje M. Dyba. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, ul. GnieŸnieñska 28. Szczegó³owe informacje zostan¹ przedstawione po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Poznaniu, w prasie lokalnej oraz na plakatach i w specjalnych informatorach. Anna Mantorska Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

3 AKTUALNOŒCI PaŸdziernik Przed dwoma miesi¹cami Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. z³o y³ wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu o pozyskanie pieniêdzy na zakup nowego sprzêtu medycznego z funduszy unijnych WRPO na lata W ramach priorytetu 5.3., który zak³ada poprawê warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, zosta³y wydzielone œrodki w wysokoœci 20 milionów euro. W wyniku przeprowadzonego naboru przyjêto 50 wniosków z placówek, które spe³ni³y wymagania danego priorytetu. Choæ praw- Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. podj¹³ dzia³anie zmierzaj¹ce do rozszerzenia zakresu œwiadczeñ zdrowotnych i poprawy dostêpnoœci do specjalistki ambulatoryjnej. W sk³ad Zak³adu wejd¹ nowe poradnie specjalistyczne i œwiadczenia z zakresu leczenia jednodniowego: - Poradnia Leczenia Chorób Naczyñ - Poradnia Onkologiczna - Poradnia Reumatologiczna - Poradnia Chirurgii Ogólnej - Poradnia Chirurgii Dzieciêcej - Poradnia Neurochirurgiczna - Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narz¹du Ruchu - Poradnia Logopedyczna Województwo Wielkopolskie Zastrzyk pieniêdzy w Szpital Powiatowy Sp. z o.o. we Wrzeœni 600 tysiêcy z³otych pozyska³ Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. z funduszy unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zdobyte pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na zakup nowego wyposa enia pracowni endoskopowej. dopodobieñstwo, e wrzesiñskiemu szpitalowi uda siê wyci¹gn¹æ unijne fundusze by³o doœæ du e, najwiêksz¹ niewiadom¹ by³a kwota, jak¹ mia³by uzyskaæ szpital, przy wnioskowanych 75 procentach zwrotu kosztów zakupu nowego sprzêtu, tj. oko³o 900 tysiêcy z³otych. Zwiêkszenie wykrywalnoœci chorób Owy zastrzyk pieniêdzy zostanie "wstrzykniêty" w pracowniê endoskopow¹, która wzbogaci siê o nowy endoskop, kolonoskop, aparat do znieczulania i inne niezbêdne sprzêty do prze- Spo³eczny Zespó³ Konsultacyjny Od 1 maja 2008 r. us³ugi medyczne w naszym powiecie œwiadczy Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, dzia³aj¹cy w ramach spó³ki Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. Niebawem rozpocznie siê równie jego modernizacja i rozbudowa, która by³a notabene g³ównym celem jego przekszta³cenia. Niezwykle czasoch³onne budowanie formalno-prawnych fundamentów pod ca³¹ inwestycjê trwa jednak nadal. Przekszta³cenie szpitala po³¹czone z wprowadzeniem sprawnego modelu organizacyjnego oraz ekonomicznego doprowadzi do otwarcia nowych dróg jego rozwoju, a co za tym idzie - do podwy szenia poziomu opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu. Niegdyœ rentgen u ywany by³ przez lat - wspomina Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. W dzisiejszych czasach sprzêt medyczny w 90 procentach sk³ada siê z elektroniki, a tylko 10 procent to mechanika. Stale unowoczeœniana technologia sk³ania do czêstszej wymiany urz¹dzeñ, choæby takich jak np. ultrasonograf. Rzecz w tym aby maksymalnie go wykorzystaæ. Dlatego w rozbudowanym szpitalu przewiduje siê takie rozwi¹zania jak prowadzenie lecznictwa zamkniêtego i szpitalnego, ale równie prowadzenie specjalistycznych gabinetów, przez co sprzêt eksploatowany bêdzie niemal podwójnie. Zarobione pieni¹dze np. z wynajmu sal operacyjnych, szpital bêdzie móg³ przeznaczyæ na czêstsz¹ wymianê urz¹dzeñ. Jak mówi Zbyszko Przybylski - Poradnia Urologiczna - Poradnia Medycyny Sportowej - Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i M³odzie y - Poradnia Chorób Jelitowych w zakresie ywienia pozajelitowego i dojelitowego - Poradnia Medycyny Pracy - Poradnia Preluksacyjna - Poradnia Pulmunologiczna prowadzenia np. gastroskopii. Zakup nowoczesnego sprzêtu z pewnoœci¹ wp³ynie na podniesienie standardu œwiadczonych us³ug. Badania endoskopowe bowiem przede wszystkim pozwalaj¹ na zwiêkszenie wykrywalnoœci chorób. Poprzez badania endoskopowe wykonuje siê badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, pozwalaj¹ce na dok³adn¹ ocenê górnego odcinka przewodu pokarmowego, jak i badania terapeutyczne, polegaj¹ce na usuwaniu polipów, cia³ obcych, tamowaniu krwawieñ, itp. (ula) - sama rozbudowa placówki to kwestia 18 miesiêcy. Najpierw nale y dokonaæ wyboru okreœlonej strategii rozwoju wrzesiñskiego szpitala, a to wi¹ e siê z dokonaniem wnikliwej analizy wszystkich potencjalnych œcie ek finansowych jak i specjalistycznych. Konieczne jest zatem poszukanie Ÿród³a finansowania ze œrodków unijnych, jak i wœród partnerów prywatnych, którzy bêd¹ dysponowaæ odpowiednim kapita³em. Na ten moment cztery firmy, przedstawi³y ofertê dalszej wspó³pracy - kontynuowa³ prezes. Czy bêdzie to partner prywatny, typowa firma developerska, któr¹ interesuje korzyœæ z zainwestowanego kapita³u czy tylko instytucja finansuj¹ca ca³¹ machinê rozbudowy, któr¹ interesuje tylko zwrot kapita³u? Jest to niew¹tpliwie ciê ki orzech do zgryzienia. Do rozwik³ania, który z inwestorów móg³by zaj¹æ siê dalszymi pracami zwi¹zanymi z budow¹ zarówno nowej czêœci szpitala jak i organizacj¹ pracy naszej lokalnej s³u by zdrowia po ca³kowitej restrukturyzacji zosta³ powo³any Spo³eczny Zespó³ Konsultacyjny Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. W jego sk³ad wesz³o czternastu przedstawicieli ró nych grup spo³ecznych i organizacji: Zbyszko Przybylski, Stanis³aw Antkowiak, Alicja Kostrzewska, Józef G³owacki, Jerzy Mazurkiewicz, Eugeniusz Paterka, Wioletta Rybczyñska, Tadeusz Œwi¹tkiewicz, Aleksandra G³owacka, Tomasz Chromiñski, Henryka Waligóra, Marek Perlik, Agnieszka Olczak, Halina Rembowicz. 22 wrzeœnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski wrêczy³ oficjalne nominacje poszczególnym osobom. Wiêkszoœæ z cz³onków uczestniczy³a dotychczas w procesie zwi¹zanym z restrukturyzacj¹ wrzesiñskiego szpitala. Ten temat jednak zosta³ ju zakoñczony z pierwszym oddechem nowej spó³ki. Tym samym zosta³a zakoñczona dzia³alnoœæ Zespo³u Konsultacyjnego ds. restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o.o. Do koñca 2008 roku nowy Zespó³ bêdzie musia³ dokonaæ wyboru, który z inwestorów móg³by zaj¹æ siê dalszymi pracami zwi¹zanymi z budow¹ nowej czêœci szpitala. Ostatecznie decyzjê o wyborze inwestora zatwierdzi Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni. Z t¹ decyzj¹ wi¹ e siê równie wybór specjalizacji medycznej zw³aszcza w szpitalnictwie zamkniêtym. Przewiduje siê, e placówki zrestrukturyzowane d¹ yæ bêd¹ do specjalizacji swoich jednostek, poprzez ponoszenie nak³adów na rozwój okreœlonych specjalnoœci, np. szpital w S³upcy rozwija pulmonologiê. Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o. o. rozwinie siê w innej dziedzinie, która pozwoli przej¹æ pacjentów z danymi schorzeniami z powiatów oœciennych. W strategii rozwoju naszego szpitala nie bêdziemy siê œcigaæ z innymi placówkami w ich dziedzinach, gdy rozwiniemy dzia³alnoœæ, do której bêdziemy mieli najlepsze warunki. Ostatecznie wraz z s¹siednimi placówkami komplementarnie opanujemy nasz rynek us³ug medycznych. (ula) - D³ugoterminowa Opieka Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - Œwiadczenia w Trybie Leczenia Jednodniowego: a) Chirurgia Urologiczna b) Chirurgia Dzieciêca c) Chirurgia Naczyniowa d) Chirurgia Laryngologiczna e) Okulistyka. Obecnie trwa przygotowywanie oferty do Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok. ABECAD O Bo eny Nowackiej odpuszczê, przeciwnoœci mnie mobilizuj¹. Tracê chêci i wiarê kiedy napotykam bezdusznoœæ, z³oœæ, zawiœæ. W wa nych przedsiêwziêciach zawsze jednak spotykam m¹drych i dobrych ludzi, to dodaje mi si³, wtedy niemo liwe staje siê mo liwym. A-ktywnoœæ: od zawsze bardzo wiele aktywnoœci by³o w moim yciu, ci¹gle mnie rozpiera energia, stabilizacja to raczej stagnacja dla mnie, jeœli coœ siê nie rozwija to znaczy, e siê koñczy, cofa. Niespokojny duch - ci¹gle dalej, po nowe, nieznane, wiêksze wyzwania Zawsze jednak blisko ludzi i z ludÿmi. Cz³owiek to dla mnie wielka wartoœæ, jestem ze wszech miar istot¹ spo³eczn¹, adnych bezludnych wysp. B-iuro, biuralista: czêsto u ywane z pejoratywnym zabarwieniem, to obecnie moje miejsce pracy i mój zawód, mówiê o sobie "urzêduj¹cy pedagog", wiêc w Wydziale Oœwiaty jestem na swoim miejscu. Moja natura ci¹gle nie daje siê zamkn¹æ w ramy, ograniczenia, mam okno zawsze otwarte szeroko... Na nowych ludzi, nowe zadania. Moja spo³eczna aktywnoœæ g³ównie na rzecz dzieci i m³odzie y znalaz³a w urzêdzie nowe, niewspó³miernie wiêksze perspektywy i mo liwoœci. Tu mog³am rozwin¹æ skrzyd³a i z pewnoœci¹ nie jest to moja zas³uga. Ka de ziarno musi trafiæ na w³aœciwy grunt. Mam nadziejê, e tymi nowymi wydzia³owymi dzia³aniami trochê odczarowujemy stereotyp urzêdnika, gryzipiórka z zarêkawnikami. E-dukacja: to "dziedzina" mojej pracy, staram siê odkrywaæ w pracy wydzia³u nowe obszary edukacji, a co za tym idzie, kreowaæ i podejmowaæ nowe wyzwania, zadania. To du o nowej, trudnej, czêsto mozolnej pracy, ale jaka satysfakcja póÿniej. Moja edukacja? Klasyczna œcie ka: podstawówka, ogólniak, pierwsze studia - pierwsza praca, drugie studia - druga praca, póki co, kolejnych studiów i trzeciej pracy nie planujê, choæ doktorat z prawa rodzinnego od paru lat chodzi mi po g³owie... C-zas: memento: po co tak siê zacietrzewiaæ, goniæ, kiedy wszystko ulotne, kruche, chwila tylko... Zdarzenia, zwykle smutne, gwa³towne, bez naszej woli, bez naszej zgody nauczy³y mnie pokory. Myœlê, e dobrze jest czuæ w sobie pokorê, to daje dystans, pozwala na nowo zhierarchizowaæ wartoœci, swój stosunek do ycia, ludzi, cieszyæ siê coraz bardziej swoim BYÆ, a nie mieæ. Staram siê yæ w zgodzie ze sob¹, z ludÿmi obok. al mi ju czasu na bylejakoœæ, udawanie, zawiœæ, ich doœwiadczanie czêsto mnie z³oœci, buntujê siê, skutki s¹ ró ne. Byæ tu i teraz, z najbli szymi i dalszymi ludÿmi, potrafiæ siê cieszyæ tym co na co dzieñ, tak w³aœnie chcê umieæ. D-ecyzje: zawsze szybko podejmujê decyzje i te s¹ dobre. Kiedy siê waham, Ÿle na tym wychodz¹ moje wybory. Jestem cz³owiekiem dzia³ania, ka da decyzja to moje zobowi¹zanie, moja odpowiedzialnoœæ, jeœli wiem, e coœ jest warte zachodu nie -ad: dla mnie ³ad wewnêtrzny, wiem, e kiedy jesteœmy u³adzeni w sobie, to ³atwiej nam zmierzaæ siê z tym co na zewn¹trz, ³atwiej zobaczyæ co prawdziwe, warte zachodu, a co tylko... plewy. Pracujê nad tym eby czuæ swoje wewnêtrzne pouk³adanie. Potrzeba ³adu wewnêtrznego odreagowuje siê w moich "zewnêtrznych" niepouk³adaniach, mierzi mnie strasznie takie uporz¹dkowanie kiedy np. roœliny zasadzone pod sznurek, raz na zawsze kupione i ustawione meble, to samo miejsce na wakacyjne wyjazdy, itp., itd. Od dawna czytam kilka ksi¹ ek jednoczeœnie i na ca³e miesi¹ce zadomawiam siê w ich œwiecie, a s¹ takie których al mi opuœciæ, ostatnio by³a to "Mi³oœæ w czasach zarazy" Marqueza, teraz "Traktat o ³uskaniu fasoli" Myœliwskiego. Piel¹c ogródek biegam po wszystkich k¹tach, zaczynam myæ okna i odchodzê do prasowania, czasem tego dnia nie skoñczê ani okien, ani prasowania, bo ktoœ przyjdzie, b¹dÿ w telewizji ciekawa publicystyka. Jak powietrza potrzebujê œwiadomoœci, e mogê zmieniaæ, zrobiæ inaczej. Czasem przez lata nic nie zmieniam, ale œwiadomoœæ, e mogê daje mi poczucie swobody, bez tego uczucia nie mog³abym zrobiæ nic. Moje marzenia: mieszkaj¹c od niemal 20 lat w Marzeninie z natury rzeczy siê marzy, mam marzenia Nie mo na ich opowiedzieæ jednak, bo siê nie spe³ni¹. O - sobie?, czy o innych? Moja "rodowa" rodzina yje na Dolnym Œl¹sku, stamt¹d pochodzê. Myœlê, e ycie tam, w latach nawet daleko powojennych uczy³o, e najwa niejszy jest cz³owiek, rodzina, s¹siad. Mienie by³o "poniemieckie", NRDowscy Niemcy do po³owy lat 70 tych przyje d ali, "pouczali" ludzi, mojego dziadka, ojca jak gospodarzyæ, dbaæ o gospodarstwo. Có siê dziwiæ, dogl¹dali swojego, bez ich winy im odebranego. Nikt nie czu³ siê u siebie, byliœmy tam na pewien czas, w ka dej chwili mogli nam zabraæ to co dekretem w³adzy ludowej zosta³o nadane. Ludzie tutejsi - pewni siebie, swoich korzeni, ojcowizny. Na pocz¹tku wydawa³o mi siê, e dumni, wynioœli, dziœ wiem, e odpowiedzialni, ciê ko pracuj¹cy, st¹paj¹cy twardo po ziemi. Hmmmmmmmm, do których mi bli ej? Nie wiem w³aœciwie czy tu czy tam jestem u siebie, wiem natomiast, e i tam, i tu mam bliskich sobie ludzi. Bo ena Nowacka - mê atka, syn Hubert. W 1983 roku ukoñczy³a pedagogikê na Uniwersytecie Wroc³awskim, w 2002 roku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a tak e kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹ w 2003 roku. Radna i przewodnicz¹ca Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrzeœni IV kadencji. W V kadencji przewodnicz¹ca Rady Miejskiej we Wrzeœni. Prezes Stowarzyszenia "Promyk". Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni.

4 4 PaŸdziernik 2008 Zwyciê ajcie!... W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko³y w Wielkopolsce zdoby³o Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dziñskiego we Wrzeœni, gospodarz uroczystoœci. W zdrowym ciele zdrowy duch Zapraszamy wszystkich uczestników do sportowej rywalizacji! - tymi s³owami uroczyœcie zainaugurowano rozpoczêcie Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009. W hali sportowej Gimnazjum zap³on¹³ znicz i zawis³a flaga Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Dynamiczny pokaz dyscyplin sportowych w wykonaniu uczniów wprowadzi³ goœci w prawdziwie "olimpijski nastrój". Na widowni zasiedli zaproszeni goœcie oraz ambitni sportowcy, uczniowie z ca³ej Wielkopolski. Szczególn¹ uwagê wywo³a³a obecnoœæ Mariusza Kubiaka - olimpijczyka z Moskwy w hokeju na trawie oraz lekkoatletów: Marcina Urbasia - olimpijczyka z Sydney i Aten, Rafa³a Wieruszewskiego - olimpijczyka z Aten i Pekinu oraz Tomasza Szymkowiaka - olimpijczyka z Pekinu. Olimpijczycy, wrzeœnianie s¹ dla m³odych adeptów sportu wzorem oraz dowodem na to, i mo na zdobyæ wymarzone zwyciêstwo, jeœli siê bardzo chce. Podczas uroczystoœci dokonano podsumowania sukcesów sporto- OŒWIATA Czy nie wiecie, e gdy zawodnicy biegn¹ na stadionie, wszyscy wprawdzie biegn¹, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodê? Przeto tak biegnijcie, abyœcie j¹ otrzymali - Jan Pawe³ II. S³owa te dodaj¹ ducha walki wielu sportowcom, którzy wierz¹ w siebie i zwyciê aj¹. Takich w³aœnie ambitnych sportowców nagrodzono 23 wrzeœnia podczas Wielkopolskiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009. Najbardziej Usportowiona Szko³a w Wielkopolsce wych w minionym roku szkolnym. G³os zabra³ Zdzis³aw Urbañczyk - prezes Szkolnego Zwi¹zku Sportowego "Wielkopolska". W kilku zdaniach przedstawi³ miniony sportowy rok szkolny i podziêkowa³ za zaanga owanie i udzia³ w zawodach. Nastêpnie pogratulowa³ szeœciu zwyciêskim szko³om w ka dej kategorii wiekowej, które w minionym sezonie odnios³y w sporcie najwiêksze sukcesy. Zwyciêskie szko³y otrzyma³y puchar, dyplom oraz tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko- ³y w Wielkopolsce. S³owa otuchy i mobilizacji w zdobywaniu podium kierowali do m³odych sportowców równie zaproszeni goœcie. G³os zabrali: Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Miros³aw Drzazga - wicekurator Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu oraz Tomasz Ka³u ny - burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia. W klasyfikacji "podstawówek" najbardziej usportowiona w minionym roku szkolnym okaza³a siê Szko- ³a Podstawowa nr 3 z Konina. W rywalizacji Gimnazjalistów pierwsze miejsce w rankingu przypad³o po raz kolejny Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. We wspó³zawodnictwie szkó³ ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z Turka. Trzecie miejsce przypad³o Zespo³owi Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych z Wrzeœni. Na twarzach "m³odych sportowców" zagoœci³a radoœæ i duma zwyciêstwa. Piosenk¹ "Musisz byæ pierwszy" w wykonaniu Kasandry Zawal oraz Damiana Zieliñskiego zakoñczono "sportow¹" uroczystoœæ. Sk¹d ta zawziêta rywalizacja?... Szkolny Zwi¹zek Sportowy jest najliczniejsz¹ ogólnopolsk¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ wœród dzieci i m³odzie y szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Program SZS uwzglêdniaj¹cy aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy siê uznaniem w³adz pañstwowych i samorz¹dowych oraz spo³eczeñstwa. G³ównym d³ugofalowym celem dzia³añ SZS jest zapewnienie we wspó³pracy ze szko³¹ takiego wsparcia rozwijaj¹cej siê m³odzie y, by nie tylko zapewniæ jej prawid³owy rozwój biologiczny, ale tak e wdro yæ do zdrowego stylu ycia, by mia³o to istotny wp³yw na d³ugoœæ i jakoœæ ycia cz³owieka. Wspó³zawodnictwo SZS Wielkopolska w kategoriach szkó³: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne rozpoczê³o siê od 2000 roku, czyli po reformie oœwiaty - poinformowa³ Stefan Tomczak - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni - Gimnazjum Nr 2 trzy razy z rzêdu zdoby³o tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko³y w Województwie Wielkopolskim. Punkty zdobywa siê poprzez osi¹gniêcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych w zale noœci od zajêtego miejsca w województwie. We wspó³zawodnictwie sportowym 2007/2008 Gimnazjum Nr 2 zdoby³o punkty w nastêpuj¹cych dyscyplinach sportowych: pi³ka no na, pi³ka siatkowa, pi³ka siatkowa pla owa, koszykówka, tenis sto³owy, biegi prze³ajowe, biegi na orientacjê, szachy, p³ywanie, aerobik, warcaby. Jak widaæ, rywalizacja przebiega w bardzo wielu ró nych dyscyplinach sportowych, co wymaga solidnej pracy nauczycieli - trenerów w celu przygotowania uczniów do sportowej rywalizacji - doda³ dyrektor. (kasia) Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych W bie ¹cym numerze zamieszczamy ostatni¹ z prac wyró nionych w konkursie literackim na artyku³ prasowy na temat: "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Komisja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró nieñ, które kolejno publikowaliœmy w "Przegl¹dzie Powiatowym". W tym numerze jest to artyku³ Anity Grzegorskiej, uczennicy klasy drugiej Zasadniczej Szko³y Zawodowej Zespo³u Szkó³ Specjalnych wyró nionej za zaakcentowanie zwi¹zku zmian klimatycznych ze zjawiskami biomedycznymi i za walory merytoryczne. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Mamy XXI wiek. Za nami sto lat intensywnego rozwoju wielu ga³êzi przemys³u, yje nam siê ³atwiej i lepiej, ale ze szkoda dla œrodowiska. Zmiany klimatyczne to jedno z najwiêkszych wyzwañ naszych czasów. Staj¹ siê zagro eniem dla zdrowia i stylu ycia, przyczyniaj¹ siê do naszego cierpienia. Niedo ywienie, biegunka, malaria spowodowa³y miliony zgonów w skali ca³ego œwiata. Zmiany klimatyczne powoduj¹, e gwa³townie roœnie zagro enie chorobami zakaÿnymi - ludzie i zwierzêta przemieszczaj¹ siê na nowe terytoria, a wraz z nimi rozprzestrzeniaj¹ siê przenoszone przez nich choroby. W obliczu takich zagro eñ rz¹dy pañstw powinny zmieniæ politykê zdrowotn¹. Nie wystarczy walka z chorobami. Trzeba podejmowaæ dzia³ania profilaktyczne zmierzaj¹ce do zmniejszenia zachorowañ w przysz³oœci. Gazy cieplarniane pochodz¹ce ze spalania paliw sta³ych powoduj¹ ocieplenie klimatu. Ludnoœæ jest bezpoœrednio nara ona na zmiany klimatyczne z powodu zmian typów pogody, a poœrednio przez zmiany w jakoœci i dostêpie do wody, powietrza, jakoœci i iloœci ywnoœci, ekosystemach, rolnictwie, œrodkach d ycia i infrastrukturze. Wszystkie te zagro enia wp³ywaj¹ na ludzkie zdrowie. Coraz intensywniejsze fale upa- ³ów zwiêkszaj¹ ryzyko œmierci spowodowanej udarem cieplnym. Powoduj¹ te zaburzenia uk³adu kr¹ enia, pracy nerek, uk³adu oddechowego. Chorobom i zgonom powodowanym przez upa³y mo na w du ej mierze zapobiec poprzez sprawnie dzia- ³aj¹ce systemy zdrowotne i systemy wczesnego ostrzegania obywateli. Powodzie, które wystêpuj¹ w Europie maja zwi¹zek z anomaliami pogodowymi. Ich poœrednie skutki zdrowotne wynikaj¹ ze szkód infrastruktury i obejmuj¹ choroby zakaÿne, choroby przenoszone przez gryzonie, zatrucie szkodliwymi substancjami, zaburzenia zdrowia psychicznego. Ostatnie powodzie dowiod³y, e nale y usprawniæ sposoby dzia³ania w sytuacjach kryzysowych i stworzyæ systemy wczesnego ostrzegania. Corocznie organizowany przez nauczycieli Zespo³u Szkó³ im. J. Korczaka we Wrzeœni (E. Kruszewska, M. Janiak i M. Grandke) wyjazd do Biskupina na festyn archeologiczny cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Mimo niesprzyjaj¹cej aury i weekendowej pory, 20 wrzeœnia nie zabrak³o chêtnych uczniów do wyjazdu na odbywaj¹ce siê w Biskupinie niezwykle ciekawe lekcje historii. Tym razem przewodnim has³em festynu by³a "Japonia - kraj nie tylko samurajów". Dzieci i m³odzie pozna³y ró norodne, nieznane w naszym kraju tradycyjne zajêcia z Kraju Wschodz¹cego S³oñca. Wœród licznych atrakcji znalaz³y siê Weekendowa lekcja... Uczniowie ZSS odwiedzili we wrzeœniu Biskupin Edukacja zawodowa Powiat wrzesiñski z³o y³ wniosek na konkurs og³oszony przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu, dotycz¹cy dofinansowania ze œrodków EFS projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego). Projekt "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolnoœæ do zatrudnienia" maj¹cy na celu podniesienie jakoœci i atrakcyjnoœci oferty edukacyjnej placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe dla zwiêkszenia zdolnoœci uczniów do przysz³ego zatrudnienia uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projektów i zosta³ przyjêty do dofinansowania w kwocie ,00 PLN. G³ówne problemy, na które odpowiada projekt, dotycz¹ niskiego poziomu wykszta³cenia zawodowego spo³eczeñstwa, ma³ej atrakcyjnoœci i elastycznoœci oferty kszta³cenia zawodowego, niewystarczaj¹cego wyposa enia w nowoczesne materia³y dydaktyczne Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Stypendia rozdane Trzynastu uczniów wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych wyró - niono w ramach programu Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorz¹dowego. Wrêczenie stypendiów odby³o siê w dniu 29 wrzeœnia w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni. Decyzje o przyznaniu stypendium wrêcza³ wyró nionym Ireneusz Niewiarowski - prezes Towarzystwa Samorz¹dowego w Koninie. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom. Fundusz Stypendialny Towarzystwa realizuje go poprzez promowanie m³odych talentów, uczniów, którzy dla w³asnego doskonalenia i rozwoju potrzebuj¹ wspar- pokazy makija u, sztuki zak³adania kimona, uk³adania ikebany, origami, kaligrafii japoñskiej. Dope³nieniem obrazu kultury japoñskiej by³y pokazy wschodnich sztuk walki, które wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie szczególnie wœród ch³opców. Nie zabrak³o tak e muzyki wykonywanej na tradycyjnych japoñskich instrumentach. Organizatorzy wycieczki serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi Miasta i Gminny Wrzeœnia - Tomaszowi Ka³u nemu, który, bezp³atnie udostêpniaj¹c autokar, umo liwi³ uczniom naszej szko³y wzbogaciæ prze ycia, rozszerzyæ horyzonty i zdobyæ porcjê trwa³ej wiedzy. H. Ludwiczak placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe oraz braku równych szans w dostêpie do edukacji. Adresatami projektu (beneficjentami ostatecznymi) bêd¹ uczniowie (mieszkañcy województwa wielkopolskiego) szkó³ i placówek realizuj¹cych kszta³cenie zawodowe w powiecie wrzesiñskim: Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2, Zespo³u Szkó³ Specjalnych oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Wsparcie realizowane bêdzie w ramach dodatkowych pozalekcyjnych zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijaj¹cych zdolnoœci i umiejêtnoœci, profilaktyczno-prewencyjnych, wzmacniaj¹cych poczucie w³asnej wartoœci, innowacji pedagogicznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto szko³y i placówki prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe zostan¹ wyposa one w nowoczesne materia³y dydaktyczne. Obecnie powiat wrzesiñski czeka na umowê o dofinansowanie projektu. WOiS cia finansowego. Adresatami programu s¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, gimnazjaliœci oraz studenci. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagê ocena wyników w nauce, sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe osi¹gniêcia i aktywnoœæ spo³eczna. Miesiêczna wysokoœæ stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych wynosi 100 z³, gimnazjów 60 z³ i od 200 do 380 z³ dla studentów. Stypendium przeznaczone jest na zakup ksi¹ ek i innych pomocy naukowych. Wiêcej informacji na temat zasad przyznawania stypendiów znaleÿæ mo na na stronie internetowej Towarzystwa Samorz¹dowego pod adresem (kora)

5 OŒWIATA PaŸdziernik Miko³aj Kopernik, nasz patron! Oficjalnie, w dniu 25 wrzeœnia we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni. Na szkolnym sztandarze widnieje postaæ wybitnego astronoma, Miko³aja Kopernika. Uczniowie œlubowali dbaæ o honor i dobre imiê szko³y Uczniowie wieczyœcie œlubowali dbaæ o honor i dobre imiê szko³y, z szacunkiem odnosiæ siê do nauczycieli i wychowawców, wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci dla w³asnego dobra i dobra naszej ojczyzny. Miko³aj Kopernik by³ cz³owiekiem niezwyk³ym. Mówi siê, e "wstrzyma³ s³oñce, ruszy³ ziemiê". Z wyników jego pracy do dziœ korzystaj¹ miliony ludzi na ca³ym œwiecie, stworzy³ on bowiem podwaliny wiedzy o wszechœwiecie. Uczniowie oraz grono pedagogiczne wybra³o na patrona szko³y spoœród wielu wybitnych poetów, naukowców, tego który teori¹ heliocentryzmu dokona³ naukowej, œwiatowej rewolucji. Dok³adnie 22 marca 2007 roku podjêto uchwa³ê o nadaniu Gimnazjum nr 1 im. Miko³aja Kopernika. Jesteœmy dumni, e ten, który otworzy³ œwietlist¹ drogê do gwiazd jest naszym patronem - mówi³a ze wzruszeniem Halina Kotyk - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, trzymaj¹c w rêkach sztandar szko³y. Mnóstwo gratulacji i ciep³ych s³ów szko³a us³ysza³a od zaproszonych goœci. G³os zabrali m.in.: Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Hanna Rajcic-Mergler - 5 lat minê³o jak jeden dzieñ Cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poœlednia przeciê³a wstêgê Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni zainaugurowa³o sw¹ dzia³alnoœæ 1 paÿdziernika 2003 roku. Dok³adnie piêæ lat póÿniej szko³a œwiêtowa³a swoje 5. urodziny, na które przybyli nie tylko s³uchacze i wyk³adowcy, ale i przedstawiciele samorz¹du i przyjaciele szko³y. Pierwsza czêœæ uroczystoœci, która by³a okazj¹ do prezentacji dzia- ³alnoœci Kolegium oraz wyst¹pieñ oficjalnych goœci, gratulacji i podziêkowañ, odby³a siê we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Nastêpnie "jubileuszowi" s³uchacze pierwszego roku z³o yli uroczyste œlubowanie. "Edukacyjnym" akcentem imprezy by³ wyk³ad doktora Adama Sobka na temat "Wieloœæ kultur i jêzyków". Uroczystoœæ w WOK-u zakoñczy³ koncert zespo³u Rajlender. Nastêpnie obchody pi¹tych urodzin przenios³y siê do Kolegium, gdzie proboszcz parafii pw. Królowej Jadwigi we Wrzeœni, ks. Adam Zalesiak, poœwiêci³ budynek szko- ³y. By³a to te doskona³a okazja do zwiedzenia placówki. A by³o co ogl¹daæ! Wyremontowane, przestronne utrzymane w weso³ej ko- lorystyce i gustownie urz¹dzone wnêtrza czyni¹ szko³ê nowoczesn¹ placówk¹ na miarê Europy, w której a "chce siê uczyæ". Przestronna biblioteka i wieloœæ materia³ów dydaktycznych wp³ywaj¹ na wysoki poziom kszta³cenia. Kolegium jest jednostk¹ organizacyjn¹ samorz¹dowego Województwa Wielkopolskiego, natomiast opiekê naukow¹ i dydaktyczn¹ nad placówk¹ sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci szko³y otrzymuj¹ dyplom i tytu³ nauczyciela; mog¹ tak e uzyskaæ tytu³ licencjata podczas egzaminu dyplomowego w kolegium przed komisj¹ uczelnian¹ UAM, a tak e ubiegaæ siê o przyjêcie na 2- letnie magisterskie studia zaoczne na uczelniach w ca³ym kraju. Nauka w Kolegium jest bezp³atna, trwa 3 lata w systemie dziennym. Jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk obcy. Dotychczas Kolegium "wypuœci- ³o" oko³o 90 nauczycieli. Renoma szko³y sugeruje jednak, e w nastêpnych latach bêdzie ich du o, du o wiêcej, tak jak s³uchaczy, chêtnych rozpocz¹æ naukê w szkole. (agda) wicekurator Kuratorium Oœwiaty w Poznania. Tomasz Ka³u ny - burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia, Jan Nowak - prezes firmy Nowbud, Stefan Tomczak - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Gimnazjum od dawna przygotowywa³o siê do owego, wa nego dla historii szko³y wydarzenia. Uczniowie pod¹ ali œladami Kopernika, poznawali bli ej jego badania, dzie³a i nauki - astronomiê, fizykê czy matematykê. Grono pedagogiczne organizowa³o mnóstwo konkursów literackich, plastycznych, multimedialnych, zwi¹zanych z yciem i twórczoœci¹ astronoma. Podczas uroczystoœci nagrodzeni zostali autorzy najlepszych prac. Medalami za wk³ad i zas³ugi na rzecz Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni uhoronowani zostali równie goœcie specjalni. Uroczystoœæ zakoñczy³o przedstawienie, kreuj¹ce postaæ imiennika Gimnazjum nr 1. Tego samego dnia nast¹pi³o równie uroczyste ods³oniêcie tablicy patrona w szkole. Dziêki œrodowisku lokalnemu, rodzicom, uczniom i nauczycielom oraz przy wsparciu w³adz gminy i powiatu, Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni wchodzi do grona rodziny szkó³ zwi¹zanych z imieniem Miko³aja Kopernika, za co dyrekcja szko³y serdecznie dziêkuje. (kasia) Co jest celem statutowym Kolegium? Celem statutowym jest kszta³cenie nauczycieli jêzyka angielskiego i niemieckiego. W powiecie jeszcze kilka lat temu brakowa³o nauczycieli, szczególnie anglistów. Myœlê e to miêdzy innymi by³ powód utworzenia Kolegium we Wrzeœni. Jakie kwalifikacje maj¹ absolwenci Kolegium? Po ukoñczeniu Kolegium s³uchacze maj¹ uprawnienia do nauki jêzyka angielskiego b¹dÿ niemieckiego w szko³ach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szko³ach podstawowych oraz w przedszkolach. Jedna z naszych absolwentek uczy w pierwszej klasie w szkole w Anglii, co œwiadczy o wysokich kwalifikacjach naszych absolwentów. Niedawno zakoñczy³ siê remont budynku i terenu wokó³ niego. Jakie s¹ dalsze plany rozwoju szko³y? Zrobiliœmy bardzo du o. Przez pierwsze dwa lata zabiegaliœmy - najpierw o to, by budynek sta³ siê w³asnoœci¹ UM a potem, by Urz¹d nam go przekaza³. Nastêpnie staraliœmy siê o fundusze na remont, który poch³on¹³ du o pieniêdzy, pracy i czasu. Do zakoñczenia modernizacji pozosta³a budowa parkingu za budynkiem NKJO. Bardzo bym chcia³a w przysz³ym roku otworzyæ studia zaoczne, gdy jest na nie du e zapotrzebowanie. Planujemy, wspólnie z oœrodkami doskonalenia nauczycieli, które jak my podlegaj¹ pod Urz¹d Marsza³kowski, zorganizowaæ kursy dla nauczycieli, które odbywa³yby siê w naszej szkole oraz kursy finansowa- Kolejny etap prac Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie otrzyma³ 180 tys. z³ z bud etu Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Dotacja przeznaczona zostanie na prace remontowe na terenie budynku. W styczniu 2008 r. Œrodowiskowy Dom Samopomocy wynajmuj¹cy przez pierwsze dwa lata swego istnienia pomieszczenia Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Szkolnej we Wrzeœni, przeniós³ sw¹ siedzibê do budynku by³ej szko³y podstawowej w Gozdowie. 250 tys. z³, które Starostwo pozyska³o na remont budynku z bud etu Urzêdu Wojewódzkiego, wystarczy³y na wykonanie remontu parteru budynku. Wyremontowane pomieszczenia ŒDS wygl¹daj¹ w tej chwili bardzo ³adnie i kolorowo. Remontu wymaga jednak klatka schodowa i piêtro budynku, a najwiêksz¹ potrzeb¹ jest w chwili obecnej remont dachu, wymiana rynien, pieca i instalacji CO, konieczna jest równie wymiana okien. Kolejne 180 tys. z³ dotacji, uzyskane niedawno z bud etu Urzêdu Mar- sza³kowskiego, przeznaczone zosta³o na remont dachu oraz wymiana okien. Jest to tym bardziej wa ne, e w czasie ulewy zamakaj¹ œwie o wyremontowane pomieszczenia. Dach jest w strasznym stanie, okna w wiêkszoœci s¹ pozabijane gwoÿdziami, otwieraj¹ siê przy wiêkszym wietrze. Niebawem og³oszony zostanie przetarg na wykonanie tych prac. Remont musi byæ wykonany do koñca grudnia. Z pomoc¹ Starostwa i Urzêdu Gminy we Wrzeœni trwaj¹ w chwili obecnej prace nad zagospodarowaniem terenu wokó³ budynku ŒDS. Nawo ona i wyrównywana jest ziemia przez sponsora - firmê Strabag. Zasiana zostanie trawa ufundowana przez firmê "Agrar" oraz "Zafix". Mamy nadziejê, e w nied³ugim czasie, za poœrednictwem wielu yczliwych nam ludzi budynek Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz teren wokó³ niego stanie siê uroczym miejscem, w którym schronienie znajd¹ kolejne wymagaj¹ce naszej pomocy osoby niepe³nosprawne. Dorota Szykowna Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pozosta³ym pracownikom oœwiaty najserdeczniejsze yczenia i podziêkowania za wk³ad w³o ony w wychowywanie i kszta³cenie m³odzie y Starosta Wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz sk³ada Takie bêd¹ Rzeczpospolite, jakie ich m³odzie y chowanie Jan Zamoyski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Grzegorz KaŸmierczak Rozmowa z dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych - Urszul¹ Kropaczewsk¹ Najwiêkszym sukcesem s¹ ludzie ne z EFS. Mamy 18 sal i œwietn¹ bazê dydaktyczn¹, szkoda by³oby tego nie wykorzystaæ. Przez to e przenios³a siê biblioteka pedagogiczna nasi s³uchacze maj¹ dostêp do wielu publikacji. Ogólnie chcemy robiæ dalej to co robimy i robiæ to jeszcze lepiej. Czy planowane jest wprowadzenie nowych kierunków jêzykowych? Myœleliœmy o jêzykach francuskim, rosyjskim i hiszpañskim, robiliœmy nawet rozeznanie wœród szkó³, ale okaza³o siê, e nie ma zapotrzebowania na takich nauczycieli. Mo e uda³oby siê nam utworzyæ tak¹ grupê jedynie raz na trzy lata, a jako e jesteœmy zak³adem kszta³cenia nauczycieli, nie korespondowa³oby to z naszymi celami. Jak wygl¹da postêp w pracach nad podrêcznikiem anglojêzycznym o powiecie? Czêœæ merytoryczn¹ mamy ju zamkniêt¹ - s¹ lekcje o gminach, powiecie i przedsiêbiorstwach. Brakuje nam mniej wiêcej miesi¹ca, by wszystko posk³adaæ. Brak nam technicznej strony. Myœla³am, e mo e uda³oby nam siê zrobiæ wielk¹ prezentacjê w styczniu, by nowy rok rozpocz¹æ now¹ publikacja, aby od drugiego semestru ksi¹ ka wesz³a do szkó³. Mieliœmy próbne lekcje w szko³ach. Pokazywaliœmy podrêcznik na konferencji neofilologicznej w Kaliszu i na konferencji szkó³ wy- szych w Gliwicach - wszyscy byli zachwyceni, gratulowali, chc¹ nawet "œci¹gn¹æ" od nas ten pomys³. Kolegium z Bydgoszczy zwróci³o siê nawet do nas z proœb¹ o pomoc w stworzeniu podobnego podrêcznika o ich rejonie. Proszê podsumowaæ te piêæ lat istnienia Kolegium. Niedawno spytano mnie, jaki jestnajwiêkszy sukces Kolegium. Dla mnie wszystko jest sukcesem, ale nie uda³oby siê to gdyby nie ludzie. Mam fantastyczny zespó³ ludzi, z wiêkszoœci¹ razem studiowaliœmy; mamy œwietn¹ opiekê naukowo-dydaktyczn¹. Nasi s³uchacze bardzo aktywnie w³¹czaj¹ siê we wszelkie dzia³ania. Dobrze nam siê pracuje w œrodowisku lokalnym - wszyscy s¹ otwarci. Uda³o siê nam wejœæ w to œrodowisko, znaleÿliœmy tu swoje miejsce, jesteœmy rozpoznawalni, dobrze nas oceniaj¹. To te du y sukces. Czy zatem czuje siê Pani spe³niona? I tak, i nie. Cieszê siê z ka dego pozytywnie zakoñczonego dzia³ania, ale mam jeszcze wiele planów. Nie jestem jeszcze na koñcu swojej drogi i do wielu sukcesów chcia³abym jeszcze dojœæ. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

6 6 PaŸdziernik 2008 Z NAMI WARTO Tutaj Warto cz³onkiem Z Nami Warto W dniu 15 wrzeœnia w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry odby³o siê posiedzenie Rady Fundacji "Tutaj Warto". Od momentu powstanie Stowarzyszenia "Z Nami Warto", Fundacja szuka dla siebie nowych zadañ - mówi³ Przemek Dêbski - prezes Fundacji - Spotkaliœmy siê tu po to, by zmieniæ statut i umo liwiæ Fundacji inne dzia³ania. W tej chwili realizujemy dwa dzia³ania - szkolimy lokalnych rolników w celu stworzenia lokalnych przetwórni mleka i budujemy Lokaln¹ Strategiê Rozwoju. LSR wypracuje Fundacja, a realizowaæ bêdzie Stowarzyszenie. Obecnoœæ ponad 2/3 cz³onków Rady po- Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Szkolimy mleczarzy zwoli³a na podjêcie 2 wa nych uchwa³. Pierwsza dotyczy³a przyst¹pienia Fundacji do Lokalnej Grupy Dzia³ania - "Z NAMI WARTO", a druga - zmian w statucie Fundacji. Obie uchwa³y zosta³y podjête jednog³oœnie. Ponadto zdecydowano, e Fundacjê w Stowarzyszeniu bêdzie reprezentowa³ Przemek Dêbski. Zmiany w statucie spowodowane by³y koniecznoœci¹ dostosowania siê do nowych warunków. Wprowadzono zmniejszenie sk³adu Rady i Zarz¹du, 3 letni¹ kadencyjnoœæ zarz¹du, przystosowano statut do wymogów stawianym organizacjom ze statusem po ytku publicznego. Wszyscy obecni na zebraniu radni g³osowali za wst¹pieniem do Stowarzyszenia Warsztaty szkoleniowe z zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju W dniach wrzeœnia 2008r w Oœrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odby³o siê szkolenie dla Lokalnych Grup Dzia³ania. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele 28 Lokalnych Grup Dzia- ³ania z ca³ej Wielkopolski. Lokaln¹ Grupê Dzia³ania "Z Nami Warto" reprezentowali: prezes Zarz¹du - Jerzy Mazurkiewicz oraz Karol Balicki - zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Organizatorem spotkania by³ Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za wdra anie osi Leader w Wielkopolsce. Tematem spotkania by³y kry- teria wyboru Lokalnych Grup Dzia³ania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Szkolenie mia³o charakter o ywionej i merytorycznej dyskusji, wymiany spostrze eñ. Prowadz¹cy i uczestnicy wymieniali doœwiadczenia na temat budowy LSR i odnosili to do wymagañ okreœlonych w przepisach prawa. W spotkaniu uczestniczy³ dyrektor Departamentu PROW - Pawe³ Strzy ewski. Animatorem spotkania by³a Urszula Pu anowska - animator partnerstw, natomiast osob¹ prowadz¹c¹ spotkanie z ramienia Departamentu PROW - Ma³gorzata Blok. Karol Balicki Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Dzia³anie ma na celu stworzenie przydomowych przetwórni mleka Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni i Fundacja,,Tutaj Warto" realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,,Nabywam nowe umiejêtnoœci i Ÿród³a dochodu" przeznaczony dla rolników i domowników z terenu dzia³ania LGD,,Tutaj Warto". Projekt rozpocz¹³ siê seminarium,,nowe umiejêtnoœci w zakresie przetwórstwa mleka i sprzeda y bezpoœredniej - szans¹ rozwoju dzia³alnoœci pozarolniczej'', które odby³o siê 9 wrzeœnia br., w hotelu Darz Bór w Bugaju. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele instytucji z terenu LGD, so³tysi oraz rolnicy. Prelegenci omawiali nastêpuj¹ce zagadnienia: - kszta³cenie doros³ych,,uczestniczê w szkoleniach", - funkcjonowanie przydomowych przetwórni mleka, - wymagania higieniczno-sanitarne, - marketing w rolnictwie. Podczas seminarium wy³oniono 12 rolników oraz domowników zajmuj¹cych siê przetwórstwem mleka zarówno na w³asny u ytek jak i na potrzeby lokalnego rynku, którzy bior¹ udzia³ w szkoleniach praktycz- nych pn.,,przetwórstwo mleka i sprzeda bezpoœrednia produktów mleczarskich na rynku lokalnym". Cykl szkoleñ obejmuje 5 modu³ów: - surowcowo-przetwórczy (16 godz. zajêæ teoretycznych i 40 godz. zajêæ praktycznych), - techniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - ekonomiczno-marketingowy (16 godz. teorii), - higieniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - projekt technologiczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki). Szkolenia rozpoczê³y siê 29 wrzeœnia 2008 roku i odbywaj¹ siê w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni, które dysponuje kompletnie wyposa on¹ pracowni¹ przetwórstwa mleka z laboratorium, pracowni¹ komputerow¹ oraz salami wyk³adowymi. Zajêcia teoretyczne bêd¹ realizowane dla ca³ej grupy, a zajêcia praktyczne równolegle dla dwóch grup szeœcioosobowych. Szkolenie obejmuje 120 godzin - 56 praktycznych i 64 teoretycznych. Uczestnicy szkoleñ bêd¹ mieli zapewnione posi³ek, materia³y szkoleniowe, odzie robocz¹ oraz dowóz na zajêcia do Wrzeœni. Jerzy Mazurkiewicz i Karol Balicki na szkoleniu w Rokosowie Szanowni Pañstwo! Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o wype³nienie ankiety dostêpnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej: Ankieta skierowana jest do mieszkañców obszaru LGD "Z Nami Warto", obejmuje gminy: Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia (obszary wiejskie). Wype³nienie niniejszej ankiety umo liwi nam zebranie informacji niezbêdnych do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata , której g³ównym celem jest poprawa jakoœci ycia na obszarach wiejskich. Wype³niaj¹c ankietê macie Pañstwo realny wp³yw na kszta³t opracowywanego dokumentu. Prosimy o przes³anie ankiety poczt¹ elektroniczn¹ na adres: Ankiety mo na równie z³o yæ w siedzibie najbli szego urzêdu gminy. OdpowiedŸ na ewentualne pytania zwi¹zane z wype³nieniem ankiety mo ecie Pañstwo otrzymaæ kontaktuj¹c siê z nami pod nr tel Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

7 Z NAMI WARTO PaŸdziernik Œwiadomoœæ kulturowa Konsultujemy strategiê ¹czone posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisji Rozwoju Lokalnego odby³o siê 23 wrzeœnia w sali konferencyjnej Starostwa. G³ównym punktem obrad by³y konsultacje z Zarz¹dem Lokalnej Grupy Dzia³ania "Z Nami Warto" w sprawie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje te s¹ o tyle wa ne, e Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem niezbêdnym przy aplikowaniu LGD o œrodki unijne. Na spotkaniu obecni byli tez pracownicy Wydzia³u Rozwoju Lokalnego, którzy pomagaj¹ opracowaæ LSR. Przewodnicz¹cy Komisji Œrodowiska - Jerzy Mazurkiewicz, wspieraj¹c siê prezentacj¹ multimedialn¹, opowiada³ o mo liwoœciach finansowania przedsiêwziêæ, wp³ywaj¹cych na rozwój obszarów wiejskich, jakie daje unijny program Leader +. Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich w Grzybowie Tereny gmin wchodz¹cych w sk³ad Stowarzyszenia "Z Nami Warto" znajduj¹ siê w sercu Wielkopolski. To tutaj, gdzie zamieszkiwa³o plemiê Polan, narodzi³o siê pañstwo polskie. Na terenie dzisiejszego Grzybowa oko³o 935 r. powsta³ jeden z wa niejszych grodów dynastii Piastów (obok Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Poznania i Giecza). Wœród spo³eczeñstwa ywa jest œwiadomoœæ narodzin pañstwa polskiego na tym terenie. Prê nie dzia³a Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie, które poprzez organizowanie Miêdzynarodowego Zjazdu Wojowników S³owiañskich popularyzuje dziedzictwo kulturowe Polski wczesnopiastowskiej i promuje grodzisko w Grzybowie. Corocznie archeolodzy prowadz¹ tutaj badania wykopaliskowe. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powziê³o prace maj¹ce na celu zbudowania rekonstrukcji wa³ów, które pos³u ¹ jako muzeum. Mieszkañcy regionu pamiêtaj¹ o dawnej królewskiej historii Pyzdr, niegdysiejszego centrum spo³eczno-gospodarczego. Tutaj król Kazimierz Wielki wybudowa³ murowany zamek, w którym czêsto goœci³. Do dziœ czêsto u ywa siê sformu³owania "Królewskie miasto Pyzdry". Po Kongresie Wiedeñskim rolê oœrodka dla spo³eczno-gospodarczego przejê³a Wrzeœnia, staj¹c siê w 18189/19 r. siedzib¹ powiatu. Rywalizacjê pomiêdzy tymi oœrodkami i zwi¹zanymi z nimi miejscowoœciami podkreœli³a ustalona przez zaborców granica pomiêdzy Wielkim Ksiêstwem Poznañskim a Królestwem Polskim (tzw. Kongresowym). Bardzo wyraÿne ró nice widoczne by³y w gospodarce, w budownictwie, ale tak e i w œwiadomoœci. Do dziœ pozosta³y powsta³e w czasach zaborów okreœlenia: " añcuch" - na mieszkañców zaboru rosyjskiego (Pyzdry) i "Ba ant" - na okreœlenie mieszkañców zaboru pruskiego (Wrzeœnia, Mi³os³aw, Ko³aczkowo). Ró nice kulturowe staj¹ siê tak e atrakcyjnym ³¹cznikiem. W miejscu dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie ustawio- no przejœcie graniczne z epoki zaborów. Sta³o siê to atrakcj¹ turystyczn¹ oraz miejscem odbywania organizowanej przez Towarzystwo Echo Pyzdr imprezy ingeruj¹cej ludzi ró nych œwiadomoœci kulturowych. Niegdyœ elementem ³¹cz¹cym Wrzeœniê i Pyzdry by³a w¹skotorowa kolejka powiatowa. Kolejny ywy akcent w œwiadomoœci kulturowej to walka narodowowyzwoleñcza z okresu zaborów. Szczególnie nawi¹zuje siê do tradycji kosynierów z okresu Wiosny Ludów 1848 r., kiedy powstañcy zwyciê yli w bitwach w Mi³os³awiu i Wrzeœni¹-Soko³owem. Corocznie mieszkañcy gmin Mi³os³aw i Wrzeœnia obchodz¹ rocznicê tych bitew. Obchodz¹ je patriotycznie np. organizuje siê tradycyjne przemarsze z Wrzeœni pod pomnik do Soko³owa, maj¹ce sw¹ tradycjê od 1849 r., ale tak e i rekreacyjnie np. Bieg Kosynierów. Wœród mieszkañców Pyzdr i okolic ywa jest pamiêæ o bitwie stoczonej tutaj w czasie powstania w 1863 r. z wojskami rosyjskimi. W ca³ym regionie pamiêta siê o s³ynnych strajkach szkolnych w obronie nauczania religii katolickiej w jêzyku polskim. Strajki te odbywa³y siê w latach we Wrzeœni, Mi³os³awiu, a tak e w licznych szko³ach wiejskich. Widoczna jest tak e pamiêæ o walkach powstania wielkopolskiego 1918/19 i wojny obronnej, w której walczy³ 68. Pu³k Piechoty, stacjonuj¹cy we Wrzeœni. Elementem bêd¹cym w œwiadomoœci niemal ca³ego spo³eczeñstwa jest coroczny odpust w sanktuarium maryjnym w Biechowie, gdzie znajduje siê dawny klasztor ksiê y filipinów, obecnie pod zarz¹dem ojców paulinów. Do sanktuarium w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia od ponad stu lat œci¹gaj¹ pielgrzymki wiernych z parafii ca³ej okolicy. Dziœ region oprócz tradycji historycznych kojarzy siê przede wszystkim jako teren o dobrych po³¹czeniach komunikacyjnych, przyjaznym nastawieniu mieszkañców, ale tak e i w³adz samorz¹dowych. Sebastian Mazurkiewicz Podczas wspólnego posiedzenia omawiano Lokaln¹ Strategiê Rozwoju Laur Starosty Mariola Piotrowska, pracownica Powiatowego Zespo³u Doradczego Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego i cz³onek Zarz¹du Fundacji Tutaj Warto zosta³a uhonorowana Laurem Starosty za wk³ad w rozwój rolnictwa powiatowego. Pani Mariola specjalizuje siê w programach rolno-œrodowiskowych zajmuj¹c jedno z pierwszych miejsc w kraju pod wzglêdem iloœci i jakoœci aplikowanych do ARiMR wniosków - uzasadni³ wybór starosta - Wspólnie z pozosta³ym doradcami Powiatowego Zespo³u osi¹gaj¹ czo³owe lokaty w województwie w ramach wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z Unii Europejskiej. Jest wybitnym fachowcem w zakresie pomocy unijnej dla rolnictwa, wyk³adowc¹ i prelegentk¹ niezliczonej iloœci szkoleñ i seminariów. Wrêczenie wyró nienia mia³o miejsce 7 wrzeœnia w Nekli podczas Do ynek Powiatowych. Zapraszamy na warsztaty W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, Fundacja "Tutaj Warto" serdecznie zaprasza na warsztaty aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ do uczestnictwa w identyfikacji problemów obszarów wiejskich oraz w³¹czenia w proces rozwi¹zywania problemów najbli - szego otoczenia. Do udzia³u w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy Ko- ³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i obszarów wiejskich gminy Wrzeœnia, zainteresowanych rozwojem obszaru LGD, w szczególnoœci: - przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, - przedstawicieli firm, - rolników, - przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, - jednostek organizacyjnych gmin (oœrodki kultury, szko³y), - rad so³eckich, - przedstawicieli Koœcio³a, - przedstawicieli OSP, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, itp. Poni ej znajduje siê planowany harmonogram konsultacji wraz z ich tematyk¹. Wszystkie szkolenie rozpoczn¹ siê o godzinie TEMATYKA ZAJÊÆ: - informacja o programie Leader i PROW zasady i mo liwoœci dofinansowania projektów zwi¹zanych z realizacj¹ Lokalnej Strategii Rozwoju - ankiety dotycz¹ce preferencji mieszkañców gminy - przedstawienie deklaracji cz³onkostwa w LGD Wnêtrze Sanktuarium Maryjnego w Biechowie Spotkania odbêd¹ siê: - 7 paÿdziernika w Ko³aczkowie w Urzêdzie Gminy - 8 paÿdziernika w Mi³os³awiu w Urzêdzie Gminy - 9 paÿdziernika w Pyzdrach w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury - 10 paÿdziernika we Wrzeœni w Urzêdzie Miasta Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

8 Bisowaæ musieli tancerze breakdance, których akrobatyczny show wywo³a³ wielki aplauz widowni. Z niezwyk³¹ charyzm¹ i energi¹, porwa³a publicznoœæ do zabawy wykonawczyni legendarnej "Szklanej pogody" - Ma³gorzata Ostrowska z zespo³em. 8 PaŸdziernik 2008 KULTURA Wy ynki, obrzynki, wieñcowe czyli do ynki 2008 Powiatowe do ynki, bêd¹ce ukoronowaniem ca³orocznego trudu rolników, w tym roku œwiêtowano w nekielskim parku. Gwiazd¹ Powiatowego Œwiêta Plonów, które odby³o siê 7 wrzeœnia w gminie Nekla by³a Ma³gorzata Ostrowska. Uroczystoœæ rozpocz¹³ korowód sk³adaj¹cy siê z delegacji wieñcowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych goœci, maszyn rolniczych, motocykli i mieszkañców, prowadzony przez Orkiestrê Dêt¹ Nekielskiego Oœrodka Kultury, wiod¹cy ulicami Nekli do parku. Najwa niejszym punktem do ynek by³y barwne i widowiskowe obrzêdy w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska". Starostowie tegorocznych do ynek - Teresa Dziêgielewska - so³tys wsi So³eczno w gminie Wrzeœnia oraz Lubomir Waligóra - rolnik z Targowej Górki w gminie Nekla przekazali miód i chleb wypieczony ze œwie ego ziarna staroœcie wrzesiñskiemu, Dionizemu Jaœniewiczowi i burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla - Romanowi Grychowskiemu. Powiatowe Œwiêto Plonów by³o okazj¹ do wrêczenia oœmiu zas³u onym rolnikom odznaki honorowej "zas³u ony dla rolnictwa" przyznawanej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Marka Sawickiego na wniosek starosty wrzesiñskiego. Medale wrêczyli - obecny na uroczystoœciach wojewoda wielkopolski, Piotr Florek wraz z wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego - Krystyn¹ Poœledni¹. Po raz trzeci podczas do ynek przyznano te wyró nienie specjalne - laur starosty wrzesiñskiego za szczególne zas³ugi dla rolnictwa powiatu wrzesiñskiego. W tym roku wyró - niona zosta³a Mariola Piotrowska, pracownica Powiatowego Zespo³u Doradczego Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego i cz³onek Zarz¹du Fundacji Tutaj Warto. Na przyby³ych na imprezê czeka³o wiêc wiele atrakcji - stoiska degustacyjne, pokaz grupy realizacyjnej policji, prezentacje walk wojów s³owiañskich, bicie nekielskiego szel¹ga, strzelanie z ³uku, motocykle z klubu Born To Ride, bryczki oraz loteria fantowa. Wielka kolejka ustawi³a siê do malowania twarzy.

9 KULTURA PaŸdziernik Sztuka i przyjaÿñ nie znaj¹ granic Rzeka Warta oraz otaczaj¹ca j¹ dzika i bujna przyroda, nadwarciañskie zabytki, miasta i pejza e by³y tematem polsko-niemieckiego pleneru malarskiego, który odbywa³ siê w dniach 7-14 wrzeœnia w powiecie wrzesiñskim. Przez kilka dni oœmiu artystów niemieckich i dziesiêciu malarzy polskich wspólnie malowa³o, wymienia³o doœwiadczenia artystyczne oraz budowa³o przyjaÿñ polsko-niemieck¹. Lucyna Lewandowska przeprowadzi³a warsztaty plastyczne Wspó³praca jak malowana Wierzê, e nam siê uda - mówi³ 11 grudnia 2007 roku starosta Dionizy Jaœniewicz podczas spotkania polsko-niemieckich grup inicjatywnych. Spotkanie to by³o wynikiem ustaleñ, do jakich doszli kilka miesiêcy wczeœniej starostowie partnerskich powiatów - Dionizy Jasniewicz i Jörg Röhmann z Wolfenbüttel. Stwierdzili wtedy, e model wspó³pracy polsko-niemieckiej oparty na wzajemnych odwiedzinach uleg³ wyczerpaniu. Kontakty miêdzynarodowe trzeba o ywiæ i oprzeæ je o konkretne cele. Istnieje potrzeba opracowania nowej formu³y, opartej na realizacji konkretnych projektów tematycznych i wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych. Ustalono, e opracowywaniem koncepcji tych projektów zajmowaæ siê bêdzie grupa inicjatorów, osób aktywnych w organizowaniu wspólnych przedsiêwziêæ i realizowaniu polskoniemieckich projektów. Podczas grudniowego spotkania inicjatorów podzielono na szeœæ zespo³ów tematycznych: m³odzie, szko³a-administracja, aktywni zawodowo, seniorzy, kultura i szefowie. W ka dej z grup ustalano, co mo na zrobiæ na danym obszarze, aby wspó³praca polsko-niemiecka rozwija³a siê i dawa³a wymierne efekty podmiotom zainteresowanym. Grupa "kultura", w której sk³ad wszed³ m.in. Leszek Burzyñski, opraco- Jedno niebo, jeden œwiat Œwiêto Latawca w Czeszewie Od 1986 r. w drug¹ niedzielê paÿdziernika obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Latawca. W zwi¹zku z tym Warsztat Terapii Zajêciowej z Czeszewa podj¹³ wyzwanie rozpropagowania tej idei wœród osób niepe³nosprawnych w myœl has³a "Jedno niebo, jeden œwiat". 18 wrzeœnia uczestnicy WTZ oraz zaproszeni goœcie spotkali siê, aby tê ideê wdro yæ w ycie. Œwiêto Latawca odby³o siê na boisku Szko³y Podstawowej, które sta³o siê za spraw¹ rozstawionych namiotów ma³ym miasteczkiem. Zaproszono Warsztaty Terapii Zajêciowej ze Œrody Wlkp., Wrzeœni i Rudy Komorskiej oraz Œrodowiskowe Domy Samopomocy z Raszew, Dêbna, Gozdowa i Pietrzykowa. Do tego grona do³¹czy³a grupa dzieci ze Szko³y wa³a kilka wstêpnych projektów kulturalnych - m.in. polsko-niemieckiego pleneru malarskiego. I, w kilka miesiêcy po tym spotkaniu, plan siê ziœci³! We wrzeœniu br. artyœci polscy i niemieccy wziêli udzia³ w integracyjnym plenerze malarskim w powiecie wrzesiñskim. Nadwarciañskie impresje Ju w nazwê pleneru - "Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej" - wpisany zosta³ kontekst historyczny. Pierwszego dnia pleneru artyœci wybrali siê na wycieczkê, podczas której szukali inspiracji i poznawali klejnoty pradoliny Warty - m.in. œredniowieczny zespó³ klasztorny w Pyzdrach, pa³ac klasycystyczny W³adys³awa Reymonta w Ko³aczkowie, czeszewsk¹ karczmê konstrukcji szachulcowej z koñca XVIII w. Przez kolejne dni malowali nadwarciañskie zabytki i uroki erkowsko- Czeszewskiego i Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego. Zakres pleneru przekroczy³ granice powiatu, bowiem jedna z grup artystów uwiecznia³a tak e uroki nadwarciañskiego L¹du, gdzie mieœci siê pocysterski zespó³ klasztorny. Uczestnicy odwiedzili te Wrzeœniê - koœció³ i zalew na Lipówce, koœció³ farny, ulicê Warszawsk¹ i jej kamieniczki, zabytkow¹ wie ê ciœnieñ i budynek Starostwa Powiatowego. Stronê niemieck¹ na plenerze reprezentowali: Herma Ross, Dick Sikkema, Dr. Agnes Grätz, Rosemarie Risch, Beate Elmaci, Hildegard Czeschka i Jolanta Goretzki. Ze strony polskiej w plenerze wziêli udzia³: Tomasz Jankowski, Marceli Derengowski, Teresa Tomys, Barbara Aleksanderska, Teresa Pawelec, Dariusz JóŸwiak, Beata Borowczyk, Krystyna Mañczak, Joanna Ka³ek i Joanna Frontczak. Uniwersalny jêzyk sztuki Artyœci zakwaterowani zostali w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie, w pa³acu mieszcz¹cym siê na skraju trzyhektarowego parku, nad niewielkim, urokliwym stawem. To pe³ne magii miejsce równie sta³o siê tematem wielu prac plenerowiczów. Jako, e jednym z celów pleneru by³a wymiana doœwiadczeñ, artyœci wymieniali siê uwagami na temat technik twórczych. Oni sobie wyrywali z serca kolory, perspektywê, to co komu w duszy gra, jak widzi œwiat - opowiada koordynator pleneru, Leszek Burzyñski - najwa niejszy by³ uniwersalny jêzyk tworzenia. Plenerowiczom towarzyszy³ Jan Krzy añski, nies³ysz¹cy i niemówi¹cy uczestnik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie. On udowodni³ jednoœæ jêzyka sztuki. Za pomoc¹ gestów pokazywa³, jak nak³adaæ farbê by zyskaæ œwiat³o. A wieczorami, po ca³odziennym dniu pracy, w przestronnych pa³acowych komnatach, artyœci dyskutowali o sztuce i nawi¹zywali nieœmia³e nitki przyjaÿni Grupa z Niemiec, która na pocz¹tku by³a pe³na obaw czy siê wszystko uda rozluÿni³a siê bardzo szybko i ju w po³owie tygodnia mówi³a - jak otwarci, jak sympatyczni, jacy gotowi do wspó³pracy i pomocy s¹ ci Polacy! - opowiada Marian Adler, opiekun grupy niemieckiej. Pierwszym owocem tej przyjaÿni jest winogrono, wspólnie zasadzone przez Polaków i Niemców w pobli u pa³acu w Mikuszewie. Mamy nadziejê, e za kilka lat spotkamy siê w tym samym gronie i wypijemy wino z Uczestnicy WTZ w Czeszewie wypróbowuj¹ swój latawiec Podstawowej w Czeszewie. Na uroczystoœci nie zabra³o zaproszonych samorz¹dowców z powiatu wrzesiñskiego i lokalnych tego krzewu - wyznaje Leszek Burzyñski - tak jak to winogrono wyda owoce, tak wyda³ owoce plener - w postaci nie tylko obrazów ale i przyjaÿni. Jego szczepy pojecha³y do Wolfenbüttel i stamt¹d pojad¹ dalej, w wiele zak¹tków œwiata. To bêdzie œwiatowe winogrono... To chyba najpiêkniejszy efekt pleneru - oparta na wspólnej pasji przyjaÿñ, która udowodni³a, e nie ma barier kulturowych i jêzykowych. egnaj¹c przyjaciela, nie p³acz Wiêkszoœæ z obrazów powsta- ³ych podczas pleneru mo na by³o zobaczyæ na wernisa u poplenerowym, który odby³ siê 13 wrzeœnia w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. Wystawa by³a doskona³¹ okazj¹ do podziêkowañ i podsumowañ, czêsto wzruszaj¹cych i zabawnych. Podczas wernisa u panowa³a kameralna atmosfera, gdy okaza³o siê, e w niespe³na tydzieñ polscy i niemieccy twórcy stworzyli jedn¹, wielk¹ rodzinê. Nastêpnego dnia wszyscy rozstawali siê ze ³zami w oczach, ale i z nadziej¹, e to przecie nie koniec, ale pocz¹tek piêknej przyjaÿni. G³ównym organizatorem pleneru by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przy wsparciu finansowym Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Pomoc merytoryczn¹ i organizacyjn¹ przy realizacji zadania zapewni³o przedsiêbiorców. Organizatorzy nie zapomnieli o podniebieniach goœci, by³a kawa, ciasto, bigos, grill i ciep³a zupa gulaszowa. Wszystkim obecnym czas umila- ³y swoim œpiewem Beata Michalak, Katarzyna Stawicka oraz zespó³ dzieci ze Szko³y Podstawowej. G³ównym punktem programu by³o budowanie latawców. Ka - da dru yna uda³a siê do swojego namiotu, gdzie otrzyma³a potrzebne materia³y. Nale a³o tylko wykazaæ siê pomys³owoœci¹ i oryginalnoœci¹ podczas budowy latawców. W koñcu nast¹pi³a d³ugo wyczekiwana chwila. Ka dy oœrodek zaprezentowa³ swoj¹ lataj¹c¹ maszynê przed zgromadzon¹ publicznoœci¹, a nastêpnie próbowa³ wznieœæ latawiec w powietrze. Niestety pogoda by³a Stowarzyszenie Klub Twórczoœci Ró nej "Cóœ innego" i jego prezes - Leszek Burzyñski, który ma doœwiadczenie w organizacji plenerów malarskich w Bardzie. Komisarz artystyczny - wrzesiñska plastyczka Lucyna Lewandowska, ca³y czas pomaga- ³a artystom radami, a tak e przeprowadza³a dla nich warsztaty plastyczne. Nasza grupa by³a bardzo nastawiona na pracê, chcieli malowaæ w czasie dnia, po po³udniu i wieczorem. Lucyna Lewandowska by³a zawsze do ich dyspozycji - chwali Marian Adler, opiekun grupy niemieckiej - malowali w L¹dzie, w Pyzdrach, w Czeszewie, a pani Lewandowska ca³y czas jeÿdzi³a od Wernisa by³ pe³nym wzruszeñ podsumowaniem pleneru miejsca do miejsca i im pomaga³a. Pan Burzyñski, koordynator ca³ego przedsiêwziêcia by³, jak mówiono, jak ojciec - zawsze otwarty, ciep³y i gotowy do pomocy. Nieoceniona by³a tak e pomoc t³umaczki - Lidii Kostrzewy, która, jak siê œmiano, by³a w kilku miejscach jednoczeœnie, wszêdzie tam, gdzie by³a potrzebna jej pomoc. W paÿdzierniku wystawa poplenerowa "pojedzie" do Niemiec, natomiast za rok artyœci polscy i niemieccy spotkaj¹ siê na plenerze w Wolfenbüttel. W koñcu tak piêkna przyjaÿñ zobowi¹zuje Agnieszka Przysiuda tego dnia bezwietrzna i tylko kilka latawców wzbi³o siê na chwilê w niebo. Trzeba przyznaæ, e ich twórcy wykazali siê wielk¹ inwencj¹ podczas pracy: ka dy latawiec by³ inny, ka dy przyci¹ga³ wzrok kolorami i ciekaw¹ form¹. Pod koniec imprezy wszystkich czeka³a niespodzianka - na niebie ukaza³y siê dwie motolotnie, które da³y ma³y pokaz swoich mo liwoœci wzbudzaj¹c entuzjazm wœród widzów. Na samym koñcu budowniczowie latawców otrzymali pami¹tkowe dyplomy i prezenty, by ten wyj¹tkowy dzieñ na d³u ej utkwi³ im w pamiêci. Organizatorzy maj¹ nadziejê, e Œwiêto Latawca stanie siê tradycj¹ i bêdzie okazj¹ do corocznych spotkañ. Marta Mroziñska-Pawlak terapeutka WTZ Czeszewo

10 10 PaŸdziernik 2008 Integracyjny plener Romuald Juœciñski i Andrzej Janka ogl¹daj¹ prace Ju po raz drugi Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni zorganizowa³a,,integracyjny Plener Malarsko-Fotograficzny S³u b Mundurowych'', tym razem wspólnie z lokalnym Stowarzyszeniem,,DROGOWSKAZ''. Z terenu ca³ego kraju tradycyjnie stawili siê uzdolnieni plastycznie przedstawiciele policji, stra y granicznej, urzêdu celnego i duchowieñstwa. Dodatkowo, zgodnie z za³o eniami pleneru, którego celem by³a integracja z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, zaproszono do udzia³u podopiecznych Fundacji,,Zielony Liœæ'' oraz podopieczn¹ Stowarzyszenia Ruchu Stare gazety, ksi¹ ki i kartony mogli zamieniæ 27 wrzeœnia mieszkañcy powiatu na sadzonki drzew, w ramach akcji "Zielona sobota" zorganizowanej przez Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Akcja przeros³a przewidywania organizatorów, dziesi¹tki aut wype³nionych makulatur¹, oczekuj¹cych na swoj¹ kolejkê, zablokowa³y na pewien czas ulice przy starostwie, parking te by³ zape³niony. "Masz w domu makulaturê? Nie wiesz co z ni¹ zrobiæ? PrzyjdŸ w sobotê 27 wrzeœnia na parking Starostwa Powiatowego we Wrzeœni i zamieñ j¹ na drzewko!"- plakaty o tej treœci przygotowane przez Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa zaprasza³y od kilku tygodni mieszkañców naszego powiatu do pozbycia siê makulatury. Mieszkañcy potraktowali zaproszenie bardzo powa nie i 27 wrzeœnia t³umnie przybyli na parking przed starostwem. Pracownicy Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, zaskoczeni powodzeniem akcji ratuj¹cej ycie drzewom, Osób Niepe³nosprawnych,,Feniks''. Nad poziomem artystycznym prac czuwa³ zaprzyjaÿniony z naszym miastem prof. Tomasz Siwiñski, na co dzieñ wyk³adowca malarstwa w ASP w Poznaniu, który w katalogu ukazuj¹cym dorobek pleneru napisa³, e Wrzeœnia i okolice dostarczy³y wielu inspiracji twórczych malarzom i fotografikom, które zaowocowa³y ró norodnoœci¹ prac pod wzglêdem tematycznym i kreacyjnym. Wa ny i niepowtarzalny by³ te klimat towarzysz¹cy temu spotkaniu, wp³ywaj¹cy na twórcz¹ atmosferê wœród uczestników. Wokó³ pleneru, wspólnie z nauczycielami sztuki, zorganizowano JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI zajêcia plastyczne po³¹czone z konkursem popularyzuj¹cym wiedzê o bezpiecznym korzystaniu z dróg i ci¹gów komunikacyjnych. W warsztatach malarskich w Marzeninie uczestniczyli uczniowie z wrzesiñskich szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz ze Szko³y Podstawowej w Chociczy Wielkiej, Chwalibogowa i Zespo³u Szkó³ w Marzeninie.To w³aœnie w tej szkole, 5 wrzeœnia, na wystawie poplenerowej zaprezentowano wykonane na plenerze prace oraz efekty konkursu plastycznego. Wierzê, i obecne i poprzednie spotkanie twórcze stanie siê zacz¹tkiem plenerowej tradycji umo liwiaj¹cej kontakt ze sztuk¹ mieszkañców Wrzeœni i okolic - podsumowa³ plener i warsztaty prof. Siwiñski. Jednoczeœnie podziêkowa³ organizatorom pleneru i w³adzom samorz¹dowym za wspieranie tak cennej inicjatywy, któr¹ niew¹tpliwie jest kszta³towanie osobowoœci m³odych ludzi poprzez kontakt ze sztuk¹ oraz integracja z osobami niepe³nosprawnymi. Na uwagê zas³uguje fakt, e dziêki inicjatywie kierownictwa KPP we Wrzeœni nasza Komenda jest jedyn¹ Komend¹ Powiatow¹ Policji w Polsce podejmuj¹c¹ tego rodzaju przedsiêwziêcia. Marek Lewandowski Zielona Sobota. Drzewko za makulaturê "wziêli sprawy w swoje rêce". Naczelnik Jaros³aw Sobczak wcieli³ siê w rolê wagowego, pomys³odawczyni akcji Iwona Michalak wspólnie z Andrzejem Dzielem wydawa³a sadzonki. Ma³gorzata Piasecka-Dra d yñska i Arkadiusz Pawlak kierowali ruchem d³ugiej kolejki zapewniaj¹c porz¹dek i sprawny roz³adunek. Henryk Paszak, wspó³organizator akcji, odjecha³ dwoma pe³nymi makulatury samochodami. Zebrano 11 ton, Akademia biznesu internetowego Uczestnicy seminarium poznawali tajniki handlu w Internecie 16 wrzeœnia 2008 r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy odby³o siê seminarium dla przedsiêbiorców z zakresu handlu internetowego prowadzone przez serwis Allegro.pl. By³o to bezp³atne szkole- Podczas ekologicznej akcji zebrano 11 ton makulatury nie zorganizowane przez Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, serwis Allegro.pl oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. uratowano w ten sposób ycie prawie 80 drzew (1 tona makulatury zastêpuje surowiec z 17 drzew). Mieszkañcy otrzymali 1100 sadzonek drzew iglastych œwierku, cisu, ja³owca. Nastêpn¹ tego typu akcjê Wydzia³ planuje przeprowadziæ przed œwiêtami Bo ego Narodzenia. Bêdzie wówczas mo na zamieniæ makulaturê na drzewka choinkowe. Jaros³aw Sobczak Akademia zosta³a podzielona na dwie czêœci: wyk³ady oraz warsztaty komputerowe. W pierwszym etapie przeprowadzono wyk³ady, których celem by³o zapoznanie przedsiêbiorców z terenu powiatu wrzesiñskiego, na czym polega handel internetowy. Przedstawiono aktualne trendy w zakresie handlu internetowego oraz koszty wi¹- ¹ce siê z wystawieniem produktu w Internecie, a tak e jakie s¹ kana- ³y dystrybucji w Internecie. Program wyk³adów obejmowa³ równie ukazanie czynników, jakie prowadz¹ do osi¹gniêcia sukcesu w handlu przez Internet. Drugi etap - warsztaty komputerowe odbêd¹ siê 9 paÿdziernika 2008 r. i obejmie ca³okszta³t tworzenia ofert internetowych oraz formy komunikacji z potencjalnym klientem. (kix) 1 wrzeœnia 2008 r. rozpoczêto realizacjê Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y. Od paÿdziernika nauczyciele - autorzy najciekawszych ofert rozpoczn¹ w ramach grantów realizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspieraj¹cych edukacjê. Zakoñczono tak e nabór wniosków na stypendium edukacyjnosocjalne Rady Powiatu we Wrzeœni dla uczniów - termin sk³adania wniosków przez uczniów min¹³ 30 wrzeœnia 2008 r. Przypominamy o mo liwoœci ubiegania siê o stypendium edukacyjno-socjalne Rady Powiatu we Wrzeœni na rok akademicki 2008/ 2009 przez s³uchaczy szkó³ prowadzonych przez Urz¹d Marsza³kowski oraz studentów uczelni wy szych. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych osób w wieku do 25 lat, osi¹gaj¹cych znacz¹ce suk- Delegacja z Rumunii W dniach 28 wrzeœnia-4 paÿdziernika goœci³a w powiecie wrzesiñskim delegacja nauczycieli z przedszkoli polonijnych z Rumunii. W dniu 29 wrzeœnia w sali Powiatowego Urzêdu Pracy odby³o siê oficjalne przywitanie goœci z Bukowiny. Delegacjê z Rumunii powita³a Bo ena Nowacka Przybyli do Wrzeœni nauczyciele dyrektorzy i wizytatorzy z kuratorium oœwiaty regionu Suczawa zostali gor¹co przywitani przez starostê wrzesiñskiego - Dionizego Jaœniewicza, burmistrza Wrzeœni - Tomasza Ka³u nego, przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Grzegorza KaŸmierczaka, naczelnika Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego - Bo enê Nowack¹ oraz naczelnika Wydzia- ³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia - Jaros³awa Malickiego. Koñczy siê nasz projekt, jednak e mam nadziejê i nasza wspó³praca bêdzie trwaæ nadal owocuj¹c wa nymi osi¹gniêciami i doœwiadczeniami - mówi³ na zakoñczenie spotkania starosta wrzesiñski. Jest to II etap projektu realizowany dziêki dotacji z Kancelarii Senatu RP w ramach projektu "Doskonalenie i rozwijanie kwalifika- cji zawodowych nauczycieli jêzyka polskiego i wychowawców przedszkoli polonijnych na Bukowinie rumuñskiej: warsztaty metodyczne i wymiana szkoleniowa, wsparcie edukacyjne dla wychowanków przedszkoli polonijnych". W I etapie grupa szeœciu nauczycieli z wrzesiñskich przedszkoli realizowa³a zajêcia w przedszkolach na Bukowinie, w których przebywaj¹ dzieci polskiego pochodzenia. Partnerami projektu ze strony Polonii Rumuñskiej jest Zwi¹zek Polaków w Rumunii. W trakcie swego pobytu nauczyciele z Bukowiny pracowali w grupach warsztatowych w przedszkolach i szko³ach wrzesiñskich, wymieniaj¹c siê doœwiadczeniami i umiejêtnoœciami. Wszystkie placówki z Rumunii w ramach projektu otrzyma³y pomoce edukacyjne na ³¹czn¹ kwotê 30 tys.z³. (kix) Program Wspierania Edukacji cesy w dziedzinie artystycznej, naukowej lub sportowej i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Jednoczeœnie informujemy, e uczniowie bêd¹ mogli ubiegaæ siê w czerwcu o jednorazowe stypendium edukacyjno-motywacyjne za osi¹gniêcia naukowe, artystyczne i sportowe. Szczegó³owe informacje o Programie wraz z regulaminami znajduj¹ siê w uchwale nr 134/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjêcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y. Treœæ ww. uchwa³y oraz druki stosownych wniosków s¹ dostêpne do pobrania w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz na stronie internetowej powiatu wrzesiñskiego (). Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni tel , WOiS STAROSTA WRZESIÑSKI INFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, e z dniem 1 maja 2008 roku w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni

11 JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI PaŸdziernik XIX Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni Wszystkie projekty uchwa³ radni ocenili pozytywnie 25 wrzeœnia 2008 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni odby³a siê XIX Sesji Rady Powiatu we Wrzeœni. Sesjê tradycyjnie otworzy³ przewodnicz¹cy Grzegorz KaŸmierczak, informuj¹c o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie sprawozdanie z pracy Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym przedstawi³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Kolejnym punktem obrad by³a informacja o pracach zwi¹zanych z wycen¹ wartoœci rynkowej szpitala jako "Zorganizowanej wartoœci przedsiêbiorstwa". Poinformowa³a o tym Iwona Kilanowska - szefowa zespo³u dokonuj¹cego wyceny maj¹tku Szpitala Powiatowego. Nastêpnie przedstawiona zosta³a informacja z przebiegu wykonania bud etu powiatu wrzesiñskiego za I pó³rocze 2008 r. Przytoczono opiniê Komisji Lecieli z wiatrem Ponad 3 tysi¹ce kibiców, spragnionych motocrossowych wra eñ zape³ni³o w dniu 28 wrzeœnia tor motocrossowy w Opatówku, gdzie odby³y siê VI Eliminacje Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej. Z oddali s³ychaæ by³o zmasowany ryk silników i unosz¹cy siê kurz w powietrzu. W wyœcigu wystartowa³o 150 zawodników z ca³ej Polski, w tym 13 motocrossowców z Motorowego Klubu Sportowego w Nekli. Zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach wiekowych. Oprócz zaciêtej rywalizacji mo na by³o podziwiaæ dynamiczne skoki oraz ekstremalne motocyklowe akrobacje. Tradycje motocrossu w naszym powiecie siêgaj¹ pocz¹tku lat 70. Zawsze "rz¹dzi³a" w tym sporcie Wrzeœnia, teraz inicjatywê przejê³a Nekla. Oficjalnie od kwietnia br. rozpocz¹³ Po egnanie lata W rytmie takich przebojów jak: "Julia i ja" Zdzis³awy Soœnickiej, przebiega³ festyn "Po egnanie lata" zorganizowany przez pracowników i mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni. Z tej okazji 19 wrzeœnia w gospodarstwie agroturystycznym "Na skraju lasu" w Nowym Folwarku zagoœcili: Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski, Grzegorz KaŸmierczak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni, Dorota Szykowna, kierownik Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, Kamila Szulc, przedstawicielka firmy Hortmann, dyrektorzy niektórych jednostek powiatowych, oraz dyrektorzy i zaprzyjaÿnieni mieszkañcy Domów Pomocy Spo³ecznej w Ugorach, Strza³kowie, Œremie i Pleszewie. Nasz festyn nie móg³by siê odbyæ gdyby nie pomoc ze strony wielu sponsorów, za któr¹ serdecznie chcia³bym im podziêkowaæ - mówi³ Zbigniew Dworczak na wstêpie imprezy. dzia³alnoœæ Motorowy Klub Sportowy(MKS NEKLA), który zrzesza zawodników motocross w powiecie wrzesiñskim. Tor w Opatówku, dziêki nekielskim przedsiêbiorcom zosta³ ca³kowicie zmodernizowany. By³a to w zasadzie przebudowa toru, zmieniono wysokoœæ górek, wyprofilowano Piknik urozmaici³y równie zmagania mieszkañców Domów Pomocy Spo³ecznej i zaproszonych goœci w przeró nych konkurencjach plenerowych, takich jak: taniec w parach na gazecie, bananowy wyœcig czy rzut lotkami do tarczy. Kiedy na zewn¹trz zrobi³o siê szaro wspólna Rewizyjnej, która pozytywnie oceni- ³a wykonanie bud etu. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych w Powiecie Wrzesiñskim na lata przedstawi³ dyrektor PCPR - Wojciech Mól. Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie siedmiu uchwa³. Pierwsz¹ by³a uchwa³a w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia i wartoœci jednego punktu dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych powiatu wrzesiñskiego. Kolejna uchwa³a dotyczy³a ustanowienia s³u ebnoœci gruntowej przez dzia³ki nr 545/17, 545/19, 545/ 21, stanowi¹ce w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego na rzecz w³aœciciela dzia³ek nr 545/6 oraz nr 271/15 po- ³o onych w Orzechowie. Nastêpna uchwa³a dotyczy³a wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4 po³o onych w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrzeœni. Z g³osowania nad projektem tej uchwa³y przewodnicz¹cy wy³¹czy³ radnego Stanis³awa Oliwê, t³umacz¹c, e dotyczy ona jego interesu prywatnego. Nastêpnie radni g³osowali nad uchwa³¹ w sprawie zatwierdzenia przyst¹pienia powiatu wrzesiñskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - Dzia³anie 9.2 "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolnoœæ do zatrudniania" wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Kolejna uchwa³a dotyczy³a zatwierdzenia przyst¹pienia PCEZ do realizacji projektu "Moja kariera w moich rêkach" w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - Dzia- ³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia- ³anie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw, finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud etu pañstwa. Uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wrzeœnia uzasadni³ starosta, informuj¹c, e dotyczy ona pomocy w kwestii finansowania modernizacji i renowacji pomnika powstañców wielkopolskich mieszcz¹cego siê na wrzesiñskim cmentarzu. Ostatnia uchwa³a dotyczy³a zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2008 r. Wszystkie projekty uchwa³ zosta³y przyjête. (red) Zawody przyci¹gnê³y ponad 3 tys. kibiców z ca³ej Polski zakrêty. Teraz w pe³ni spe³nia wymogi Polskiego Zwi¹zku Motorowego. W tym roku odby³y siê zawody strefy zachodniej, a w przysz³ym roku byæ mo e uda nam siê zorganizowaæ eliminacje mistrzostw Polski - wyrazi³ nadziejê Edward Wróbel - prezes MKS NEKLA. (kasia) Impreza DPS przebieg³a w prawdziwie rodzinnej atmosferze biesiada przenios³a siê do karczmy, gdzie uczestnicy pikniku pl¹sali na parkiecie w rytmie starych przebojów do póÿnego wieczoru. Serdecznie dziêkujemy sponsorom imprezy, których wymieniliœmy na stronie internetowej. (ula) Impreza z sercem Jedn¹ z atrakcji festynu by³ dmuchany zamek Dzieci z Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie oraz rodziny zastêpcze z terenu powiatu wrzesiñskiego i dzieci w nich przebywaj¹ce wziê³y udzia³ w imprezie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego. W spotkaniu, które odby³o siê 13 wrzeœnia 2008 r. w Dworze w Podstolicach uczestniczy³o oko³o 170 osób. Chcielibyœmy, aby organizowana przez nas impreza by³a atrakcyjna i na d³ugo zapad³a w pamiêci i sercach przyby³ych dzieci oraz doros³ych - mówili organizatorzy. W tym celu zapewnili uczestnikom wiele atrakcji - konkurencje i zawody sportowe, poczêstunek, pokazy walk wojów oraz pokaz motocyklowy. Organizatorem imprezy by³o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, które sprawuje opiekê nad rodzinami zastêpczymi i ich dzieæmi. By³o to ju kolejne spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Za- Wizyta na Bia³orusi Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, Rafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu oraz Romuald Juœciñski - powiatowy lekarz weterynarii to sk³ad delegacji powiatu wrzesiñskiego, która przebywa³a w dniach wrzeœnia 2008 r. w Republice Bia³oruskiej. Delegacja wyjecha³a na zaproszenie w³adz zaprzyjaÿnionego z naszym powiatem miasta i rejonu Smolewicze. Wizyta by³a zwi¹zana z obchodami 560. rocznicy powstania miasta Smolewicze. Oprócz delegacji polskiej w uroczystoœciach udzia³ wziêli przedstawiciele Bu³garii oraz Rosji. Oprócz oficjalnych spotkañ, program zawiera³ zwiedzanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, gospodarstw agroturystycznych, a tak e fabryki BELAZ w mieœcie onino. Firma ta zatrudnia pracowników i jest jedn¹ z trzech najwiêkszych tego typu firm na œwiecie. Podczas zwiedzania Smolewickiej Fabryki Brojlerów zapoznano siê z technologi¹ produkcji i przetwórstwa drobiu, wymieniono tak- e doœwiadczenia zwi¹zane z nad- stêpczego zorganizowane przez PCPR. Obchody tego œwiêta maj¹ przede wszystkim promowaæ rodzinn¹ opiekê zastêpcz¹ i doceniæ trud, jaki wk³adaj¹ rodzice zastêpczy w wychowanie dzieci - mówi¹ organizatorzy. Rodzina zastêpcza jest jedn¹ z zasadniczych form opieki nad dzieæmi, które nie maj¹ w³aœciwej opieki rodziców i jest us³ug¹ na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych. W rodzinach zastêpczych umieszcza siê dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub w³adza ta zosta³a ograniczona. Rodzina zastêpcza daje dzieciom i rodzicom szansê, aby zaleczyæ rany, odrodziæ siê i rozwin¹æ. Jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mog³y do nich wróciæ, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umia³y tworzyæ trwa³e zwi¹zki na ca³e ycie. PCPR Delegacja powiatu podczas jednego z oficjalnych spotkañ zorem weterynaryjnym podczas chowu i uboju brojlerów. Jednym z wa niejszych momentów uroczystoœci by³o ods³oniêcie obelisku upamiêtniaj¹cego 560, rocznicê urodzin miasta, którego dokona³a mistrzyni olimpijska z Monachium - Walentyna Koszel. W trakcie rocznicowej, niezwykle uroczystej kolacji poeta bia³oruski Piotr Lipaj Micha³owicz recytowa³ swój wiersz "Tam pod Warszaw¹", poœwiêcony swojemu ojcu, który poleg³ pod Warszaw¹ w czasie dzia³añ wojennych w 1944 r. W czasie ca³ego pobytu na Bia- ³orusi polska grupa by³a bardzo serdecznie podejmowana, "po s³owiañsku" jak mówi³ nowy przewodnicz¹cy Komitetu Wykonawczego Rejonu Smolewicze - Aleksander Rulkiewicz.Du e zainteresowania wspó³prac¹ z naszym powiatem wyrazi³a równie strona bu³garska z Gornej Orjachowicy. Zdaniem gospodarzy wrzesiñska delegacja znakomicie pos³ugiwa³a siê jêzykiem rosyjskim zrozumia³ym dla wszystkich uczestników obchodów jubileuszu miasta Smolewicze. Jaros³aw Sobczak

12 12 PaŸdziernik 2008 Do ynki w strugach deszczu Do ynki w gminie Pyzdry odby³y siê we Wr¹bczynkowskich Holendrach Tradycyjne œwiêto dziêkczynienia za zebrane plony pyzdrska gmina obchodzi³a 21 wrzeœnia we Wr¹bczynkowskich Holendrach. Mimo lej¹cych siê tego dnia strug deszczu, do ynkowa impreza cieszy³a siê zainteresowaniem. Do ynkow¹ uroczystoœæ rozpoczê³a polowa msza œwiêta, odprawiona przez ks. pra³ata Adama Czechanowskiego, proboszcza parafii Zagórów. Kap³an podkreœli³, i niewa na data i miejsce dziêkczynienia, wa - ne natomiast to co ka dy ma w ser- Przedszkole nr 3 we Wrzeœni "MALI PRZYRODNICY" zdoby³o 11 miejsce w plebiscycie Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole". Konkurs zorganizowano w ramach realizacji Projektu "Edukacja przedszkolna szans¹ dla dzieci z Województwa Wielkopolskiego". W konkursie TVP Poznañ na "Najlepsze wielkopolskie przedszkole" zwyciê y³y przedszkola m.in. z Konina, Poznania, Kêpna, Opatowa, Pniew, Œremu, Gniezna, Wrzeœni, KO ACZKOWO, MI OS AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA cu. Nale y bowiem g³êboko prze ywaæ dziêkczynienie i byæ pe³nym wdziêcznoœci za dar polskiego chleba. Potem kap³an dokona³ poœwiêcenia do ynkowych darów, przyniesionych przez starostów i reprezentantów w³adzy samorz¹dowej. Podnios³y charakter mia³ tradycyjny obrzêd do ynkowy, który poprowadzi³ chór,,g³os znad Warty'' z Sulêcinka. Podczas,,poloneza chlebowego'' starostowie do ynek - Ewa Marciniak i Pawe³ Chlebowski przekazali bochen chleba gospodarzom do ynek Mali Przyrodnicy nagrodzeni! Pobiedzisk i Pi³y. Konkurs cieszy³ siê bardzo du ym zainteresowaniem wielkopolskich placówek. Nades³ano ponad 100 zg³oszeñ. Nagrod¹ dla 15 najlepszych przedszkoli jest udzia³ podopiecznych placówek w telewizyjnym programie poznañskiej telewizji z cyklu "Wielkopolskie przedszkole" zatytu³owanym "Wêdrówki przedszkolaka". Konkurs przygotowywany by³ we wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Program na antenie TVP - Krzysztofowi Stru yñskiemu, burmistrzowi Pyzdr oraz Ewie Nowak, so³tys so³ectwa Wr¹bczynkowskie Holendry, którzy dzielili go sprawiedliwie wœród uczestników imprezy. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w budynku szko³y podstawowej. W czêœci artystycznej prezentowali siê uczniowie szko³y, ale te i jej absolwenci. Zagra³a pyzdrska orkiestra dêta, zaœpiewa³ zespó³,,canto Cantare,,Skrzaty' oraz kapela,,wiarusy''. Zwieñczeniem imprezy by³a zabawa taneczna. Warto dodaæ, i Gminne Œwiêto Plonów by³o okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ za zas³ugi dla rolnictwa. Z r¹k burmistrza Pyzdr odebrali je: Jacek Kazimierski, Roman Wrzaskowski, Janina Saccke, Marian KaŸmierczak (wszyscy z Wr¹bczynkowskich Holendrów), Tadeusz Skupiñski (Bia³obrzeg), Andrzej ukasiewicz (Pietrzyków Kolonia), Leszek Skitek (Rataje), Józef Banaszak (D³usk), Wojciech Popielarski (Zapowiednia), Eugeniusz Kierzek (Wr¹bczynek) oraz Jerzy Winter i Grzegorz Kubacki (z Pyzdr). Sylwia Mazurczak OG OSZENIE Burmistrz Pyzdr informuje, e w 2009 r. w Pyzdrach przy ul. Farnej ma powstaæ blok mieszkalny. Lokale mieszkalne w bloku bêd¹ mia³y od 34 m 2 do 42 m 2 powierzchni u ytkowej. Cena za 1m 2 wynosiæ bêdzie ok ,00 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce z³) plus podatek VAT 7%. Od liczby chêtnych osób bêdzie zale eæ realizacja tej inwestycji przez firmê dewelopersk¹. Osoby, które s¹ zainteresowane kupnem takiego mieszkania na w³asnoœæ, proszê o zg³oszenie siê do Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach, pok. nr 15. /-/ Krzysztof Stru yñki Burmistrz Pyzdr Strongman w Olimpii Krzyœ i jego mama z Pudzianem i w³aœcicielem Olimpii Niezwyk³a akcja charytatywna mia³a miejsce w mi³os³awskiej dyskotece "Olimpia" 20 wrzeœnia. Pieni¹dze na leczenie chorego na mukowiscydozê Krzysia pomaga³ zebraæ sam Mariusz Pudzianowski! Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ Rados³aw Witkowski - w³aœciciel "Olimpii". Jak sam przyznaje, bardzo chêtnie w³¹cza siê we wszelkie akcje maj¹ce na celu pomoc innym. To nie pierwsza akcja charytatywna, któr¹ zorganizowa³. Jako nauczyciel wychowania fizycznego, dobrze zna potrzeby i bol¹czki m³odzie y. Podczas charytatywnej dyskoteki, na uczestników czeka³y puszki, do której mo na by³o wrzucaæ pieni¹dze dla chorego Krzysia. Tak e czêœæ zysku z biletów w³¹œciciel dyskoteki przeznaczy³ na ten cel. Uda³o siê zebraæ oko³o 2 tys. z³. Ju wkrótce "Olimpia" planuje zorganizowaæ nastêpne tego typu przedsiêwziêcia. Gwiazd¹ jednego z nich bêdzie Doda. (agda) Kiedy zacz¹³eœ interesowaæ siê rywalizacj¹ strongmanów? To by³o prawie 10 lat temu, dok³adnie1 maja 1999 r. Wystartowa³em wtedy w drobnych zawodach, ten sport mi siê spodoba³ i tak ju zosta³o. Potem to wesz³o na arenê polsk¹, miêdzynarodow¹... I tak siê toczy do dziœ. Niedawno znów zdoby³eœ tytu³ Mistrza Œwiata Dok³adnie 4 dni temu uda³o mi siê wygraæ po raz pi¹ty. W zwi¹zku z tym pojawi³y siê pog³oski o koñcu kariery Jest to totalna bzdura. Nie wiem, sk¹d media wziê³y tê informacjê. Ja tego nie mówi³em. Osi¹gn¹³eœ w tym sporcie bardzo wiele Mistrzostwo Europy, Polski Mo na powiedzieæ, e wszystko, co by³o mo liwe. Czy zatem s¹ inne sfery, w których chcia³byœ siê spe³niaæ, osi¹gn¹æ sukces? Nie zastanawia³em siê nad tym co bêdzie, jak bêdzie. póki co muszê wyleczyæ kontuzjê, której nabawi³em siê na mistrzostwach. A potem Zobaczymy, co bêdzie. Podobno jesteœ brany pod uwagê jako kandydat do g³ównej roli IV czêœci "Terminatora"? Osoby, zajmuj¹ce siê moj¹ promocj¹ w Stanach prowadzi³y na ten temat rozmowy, ale na rozmowach siê skoñczy³o. Szkoda Na razie mam co robiæ. Na brak zajêæ nie narzekam. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda Poznañ bêdzie mia³ swoj¹ premierê 12 paÿdziernika o godz. 08:15. Realizacja programu telewizyjnego jest czêœci¹ projektu pt. "Edukacja przedszkolna szans¹ dla dzieci z województwa wielkopolskiego. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej SA, oddzia³ w Poznaniu" wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Maja Biernacka TVP Poznañ Dnia 12 wrzeœnia 2008 nast¹pi- ³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Pami¹tka z wakacji", którego inicjatorem by³ Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie. Komisja w sk³adzie Janusz Strzelczyk, Filip Biernat i Tomasz Koprucki po burzliwych naradach postanowi³a przyznaæ pierwsz¹ nagrodê Aleksandrze Koniecznej za zdjêcie "Wydmy w ebie". Drugie miejsce zdoby³ Filip WoŸniak za obraz "Mieszkañcy piaskownicy", trzecie przypad³o Wiktoro- Pami¹tka z wakacji Laureaci konkursu fotograficznego Piastowski turniej Ekipa z Ko³aczkowa z pucharami Dru yna z Ko³aczkowa zdoby- ³a II miejsce w XIII Piastowskim Rekreacyjnym Turnieju Gmin, który odby³ siê 14 wrzeœnia w Szczytnikach Duchownych. Najlepszy zawodnikiem dru yny okaza³ siê wójt Wojciech Majchrzak, który zdoby³ I miejsce w konkurencjach strza³ pi³k¹ do mini bramki i slalom pi³karski. Równie I miejsce w rzucie kaloszem wywalczy³ Grzegorz Banaszak. Drugie pozycje uzyskali - w rzucie ringo Jerzy Siemi¹tkowski, w konkurencji ó³wia jazda na rowerze - Janusz Nowicki i w konkursie po arniczym - Przemys³aw Rothe, Micha³ Olszewski. Na drugim Biskup w ŒDS Niecodzienny goœæ odwiedzi³ 17 wrzeœnia Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie. By³ nim sam biskup pomocniczy archidiecezji gnieÿnieñskiej, ksi¹dz biskup dr Wojciech Polak! Uczestnicy powitali biskupa œpiewaj¹co - ukochan¹ pieœni¹ oazow¹ Jana Paw³a II - "Bark¹". Wzruszony biskup b³ogos³awi³ wi Grabowskiemu za fotografiê pod tytu³em "Mia³em jej dosyæ...". Jury doceni³o te zestawy prac Jagody Grabowskiej i Darii Koniecznej. Rozdanie nagród mia³o miejsce 16 wrzeœnia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie pragnie w szczególnoœci podziêkowaæ firmie Foto-Kolor ze Wrzeœni, Januszowi Strzelczykowi oraz Wydawnictwu Kropka. EK miejscu uplasowali siê tak e Bogdan Gomulski, Zenon Krzysztoñ, Violetta Olek, Micha³ Kamrowski w konkursie przeci¹ganie liny. III pozycjê w pojedynku na rêkê kobiet wywalczy³a Ma³gorzata Kubis. Monika Borowska zdoby³a IV miejsce w konkursie skoków przez skakankê. W rzucie beretem Waldemar Olek uzyska³ IV pozycjê. Kierownikiem grupy by³ Edmund Kubis. Reprezentacja Ko³aczkowa uzyska³a ³¹cznie 171 punktów, plasuj¹c siê na II miejscu w klasyfikacji ogólnej. Zaledwie trzema punktami wyprzedzili j¹ zwyciêzcy - dru yna z Niechanowa. EK Wojciech Polak w rozmowie z jednym z uczestników ich, mówi³: macie piêkny Dom, dbajcie o niego, a uczestnicy dziêkowali goœciowi za wizytê, wrêczaj¹c mu w³asnorêcznie wykonane upominki. Nastêpnie wszyscy spêdzili czas na d³ugich rozmowach w œwietlicy, gdzie ugoszczono biskupa ciastem wykonanym w pracowni gospodarstwa domowego. (agda)

13 STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE PaŸdziernik Mo³dowianie w powiecie wrzesiñskim Przejechali niemal 1360 km z Gagauzji w Mo³dowie do Wrzeœni. Mowa o szeœcioosobowej delegacji z Mo³dowy, która w dniach wrzeœnia goœci³a w naszym powiecie, by zapoznaæ siê z instytucjami dzia³aj¹cymi w obszarze samorz¹du, edukacji i dzia³alnoœci pozarz¹dowej. Goœcie znad Dniestru przybyli w odpowiedzi na zaproszenie Towarzystwa Kulturalnego "Echo Pyzdr". Delegacja z Mo³dowy z wizyt¹ w Starostwie Powiatowym Przedstawiciele z dalekiego wschodu przyjechali do Polski dziêki wspó³pracy " Echa Pyzdr" ze stowarzyszeniem "Jeden Œwiat" z Poznania. G³ówn¹ misj¹ tej organizacji pozarz¹dowej jest promowanie idei pokoju i porozumienia miêdzy ludÿmi poprzez miêdzynarodow¹ wymianê doœwiadczeñ wierz¹c, e wszyscy ludzie mog¹ yæ we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, bez uciekania siê do przemocy przy rozwi¹zywaniu konfliktów. Podstawowym problemem Mo³dowy jest brak integralnoœci terytorialnej, spowodowany utrzymuj¹c¹ siê secesj¹ tzw. Naddniestrzañskiej Republiki. Konflikt w Naddniestrzu pozostawa³ zamro ony przez lata. Dotychczas proponowane przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ sposoby rozwi¹zania konfliktu by³y odrzucane przez jedn¹ b¹dÿ drug¹ stronê. Mimo pozytywnych reform politycznych Mo³dowa wci¹ zmaga siê z problemami spo³eczno-ekonomicznymi. Do najpowa niejszych zalicza siê zorganizowana przestêpczoœæ. W ostatnim okresie wdro y- ³a szereg reform, jednak gospodarka kraju ma charakter monokulturowy, co czyni j¹ podatn¹ na wahania koniunktury oraz ograniczenia eksportu. Pozostaje najbiedniejszym krajem europejskim, w znacznym stopniu uzale nionym od pomocy zagranicznej. W sk³adzie delegacji, która przyjecha³a "podejrzeæ" polskie rozwi¹zania, znaleÿli siê przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, na czele z wiceministerem edukacji w autonomicznej Republice Gagauzji, po³o onej na po- ³udniu Mo³dowy. W pierwszym dniu pobytu delegacja odwiedzi³a Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, gdzie oficjalnie powita³ goœci Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski. Po krótkim spotkaniu w starostwie, goœcie zwiedzili Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, spotkali siê z przedstawicielami Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz odwiedzili Komendê Powiatow¹ Policji we Wrzeœni. W kolejnych dniach delegacja spotka³a siê z Mariol¹ Zalep¹, dyrektorem Zespó³u Szkó³ Spo³ecznych w Grzybowie oraz z przedstawicielami Towarzystwa Przyjació³ Grodu w Grzybowie - Wand¹ Iglewsk¹ i Zbigniewem Dzier yñskim. Zwiedzili te gimnazjum w Ko³aczkowie, International School w Poznaniu oraz przedsiêbiorstwo NetGuru w Poznaniu, stosuj¹ce innowacyjne sposoby organizacji czasu pracy. (ula) Pi³karze z Pa³czyna najlepsi w gminie Zwyciêzcy VI Turnieju So³ectw w Pi³ce No nej W niedzielê 21 wrzeœnia 2008 r. na stadionie w Mi³os³awiu rozegrano VI Turniej So³ectw w Pi³ce No - nej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu. Tym razem w wspó³zawodnictwie wziê³o udzia³ szeœæ so³ectw podzielonych na dwie grupy: I Grupa - Chlebowo, Gorzyce, Bugaj II Grupa - Pa³czyn, Mikuszewo, Kozubiec. W tym roku niestety nie dopisa- ³a pogoda, by³o pochmurnie, pada³ deszcz. W tej sytuacji trzeba wysoko oceniæ postawê dru yn z szeœciu so³ectw, które nie wystraszy³y siê nieprzychylnej aury i w deszczu Jubileusz wêdkarzy z Orzechowa Ko³o PZW nr 36 w Orzechowie obchodzi³o uroczyœcie jubileusz 60- lecia dzia³alnoœci. Ponad stu wêdkarzy 20 wrzeœnia 2008 r. spotka³o siê w restauracji "Beja", by podsumowaæ lata funkcjonowania. By³y podziêkowania, wyró nienia, dyplomy, gratulacje i yczenia. Jesteœcie naturalnymi sprzymierzeñcami mojego Wydzia³u - mówi³ podczas uroczystoœci Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa - czêsto jako pierwsi zg³aszacie zagro enia œrodowiska, ska enie wód, k³usownictwo. Dziêkuje Wam za s³u bê w Spo³ecznej Stra y Rybackiej. Czlonkowie Zarz¹du Ko³a nr 36 w Orzechowie Ko³o PZW nr 36 to dziœ prawie 150 cz³onków i zdaniem prezesa, rozegra³y bardzo zaciête mecze. Du ych emocji dostarczy³y mecze fina³owe. W walce o trzecie miejsce Chlebowo po wyrównanej grze zwyciê y³o 1 :0 Mikuszewo. O pierwsze miejsce rywalizowa³y so³ectwa Bugaj z Pa³czynem. Mecz w regulaminowym czasie nie przyniós³ rozstrzygniêcia, pad³ remis 1:1. Zwyciêzcê wy³oniono w rzutach karnych. Lepsi okazali siê pi³karze z Pa³czyna. Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Adam Pañczak z Mikuszewa, a najlepszym pi³karzem Marcin Pop³awski z Bugaju. Klasyfikacja koñcowa: I So³ectwo Pa³czyn II So³ectwo Bugaj III So³ectwo Chlebowo Wszystkie dru yny otrzyma³y z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu Jaros³awa Sobczaka po dwie pi³ki no ne, a zwyciêzcy okolicznoœciowe puchary i statuetki. Jaros³aw Sobczak Witolda Józefiaka, ci¹gle siê rozwija. JS 69. Rocznica napaœci Przy pomniku katyñskim zgromadzili siê licznie wrzeœnianie 69 lat temu Armia Czerwona zaatakowa³a Polskê. Dok³adnie 17 wrzeœnia 1939 roku o godz. 3 nad ranem wojska sowieckie przekroczy³y granice naszego kraju. W dniu owej rocznicy przy pomniku katyñskim zgromadzili siê licznie wrzeœnianie, aby oddaæ ho³d o³nierzom zabitym z r¹k najeÿdÿcy. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w koœciele farnym w intencji poleg³ych. Wydarzenia sprzed 69 lat przybli y³ zebranym Boles³aw Œwiêciochowski, prezes Wrzesiñskiego Towarzystwa Kulturalnego, organizator uroczystoœci. Z frekwencj¹ na tego typu uroczystoœciach nie jest Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie znajduj¹cym siê w gminie Pyzdry, wyda³ po raz pierwszy swój bezp³atny dwumiesiêcznik. Gazetka bêdzie opisywa³a radoœci i smutki, które prze ywaj¹ mieszkañcy, ale równie codzienne ycie w Domu. Pomys³odawc¹ stworzenia gazetki jest Arleta Ostrowska - kierownik placówki, która zaproponowa³a Joannie Wawrzyniak - instruktorowi terapii zajêciowej podjêcia siê tego przed- najlepiej. Jesteœmy zagonieni yciem codziennym i zapominamy o tym, co wa ne. Pozostajemy obojêtni wobec wydarzeñ i dat, które odcisnê³y piêtno na historii Polski - skomentowa³ na zakoñczenie. Bezpoœrednio po mszy nast¹pi³ przemarsz pod pomnik katyñski, gdzie delegacje szkó³, organizacji i instytucji z³o y³y wi¹zanki kwiatów ku czci poleg³ych. Najwa niejsi tego dnia byli cz³onkowie rodzin katyñskich oraz kombatanci, którzy szczególnie pamiêtaj¹ owe wydarzenie. Na sam¹ myœl o sowieckiej Rosji roj¹ im siê ³zy smutku i alu. Nigdy nikt nie wyma e "czarnego piek³a" z ich pamiêci (kasia) Nasza Ma³a Gazetka PaŸdziernik zobowi¹zuje nas do przypomnienia wszystkim paniom o koniecznoœci przeprowadzenia badañ profilaktycznych, ci¹g³ej samokontroli piersi, o tym, e nale y pamiêtaæ o swoim zdrowiu. Zapraszamy do Klubu Amazonek panie dotkniête chorob¹, znajduj¹ce siê w trakcie leczenia. Wiemy, e takich kobiet jest w naszym mieœcie i powiecie bardzo du o. S¹ zagubione, zmartwione i nie wiedz¹, e to my, a nie nawet najbardziej kochaj¹ca rodzina, jesteœmy w stanie pomóc, poniewa doskonale wiemy, co czuj¹ i prze ywaj¹. Dla wielu z nas decyzja o przyst¹pieniu do klubu poprzedzona by³a przemyœleniami i wahaniem. Do tej decyzji ka da musia³a dojrzeæ. Czêsto trwa³o to rok, dwa, trzy lata S¹ jednak miêdzy nami osoby, które ju po miesi¹cu od zabiegu wst¹pi³y do klubu. Te Panie, które przysz³y po 3-4 latach a³uj¹ straconego czasu. Dlatego ju od 1 paÿdziernika uruchamiamy dy ury. W ka dy poniedzia³ek od godz do i w ka d¹ œrodê od do czekamy na ul. Chopina 9. Telefon do biura: Telefon zaufania - czynny ca³¹ dobê: Potrafimy pomóc w znalezieniu motywacji do ycia, chêci powrotu do zdrowia. Staramy siê podnieœæ siêwziêcia. W sk³ad zespo³u redakcyjnego weszli: Katarzyna Sobota, Daria Bilska, Robert Stoiñski i Mieczys³aw Sobota. W konkursie na nazwê gazetki wygra³ pomys³ Mieczys³awa Soboty - Nasza Ma³a Gazetka. Szata graficzna strony tytu³owej zosta³a wykonana przez Joannê Frontczak - mieszkankê D³uska i uczennicê Liceum Plastycznego w Poznaniu. Gratulujemy zrealizowanego pomys³u i yczymy sukcesów. (kix) To i owo dla przypomnienia œwiadomoœæ spo³eczeñstwa rozszerzyæ wiedzê na temat choroby jej skutków i przeciwdzia³ania. Organizujemy spotkania z paniami w powiecie. Prowadzimy profilaktykê w szko³ach wœród m³odzie y. Wykorzystujemy ulotki, filmy, pomoce dydaktyczne. Bierzemy udzia³ w kampaniach, marszach ycia. Wszystkie akcje wpisuj¹ siê w nasz¹ dzia³alnoœæ statutow¹. Program, który realizujemy jest ró norodny: wyje d amy nad nasze ulubione morze, na wyjazdy rehabilitacyjne, spotkania piknikowe. Regularnie spotykamy siê ca³¹ grup¹ w pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w PCPR przy ul. Wojska Polskiego1. W ka dy wtorek o godzinie æwiczymy w salce rehabilitacyjnej pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. D¹- ymy do tego, aby rak piersi by³ postrzegany jako choroba przewlek³a, ale nie œmiertelna. Udzielamy wsparcia psychicznego oraz niezbêdnych informacji. Wykorzystujemy w³asne doœwiadczenia. Koñcz¹c artyku³, pragnê pozdrowiæ wszystkie Amazonki w naszym mieœcie i powiecie. Zachêcam, dzwoñcie lub odwiedzajcie nas bo: eby znów yæ na nowo, na swój los siê odwa yæ, trzeba siebie daæ innym, œmiaæ siê cieszyæ i marzyæ. Halina Rembowicz Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na inauguracjê Roku Akademickiego 2008/2009. Uroczystoœæ odbêdzie siê w dniu 15 paÿdziernika br. o godz we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Plan wyk³adów i zajêæ dla s³uchaczy WUTW na I semestr roku akademickiego 2008/2009 znajduje siê na stronie internetowej

14 14 PaŸdziernik 2008 OG OSZENIA Projekt systemowy B¹dŸmy aktywni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od maja do grudnia 2008 r. realizuje projekt "B¹dŸmy aktywni". Projekt realizowany jest w sposób partnerski z Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie, Nekli, Pyzdrach i Mi³os³awiu oraz ze Spó³dzielni¹ Socjaln¹ "UL" we Wrzeœni. Bud et projektu wynosi: z³, wymagany wk³ad w³asny to 10,5%. Celem g³ównym Projektu jest aktywizacja spo³eczna, zawodowa i zdrowotna osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym. W ramach Projektu wy³oniono zdiagnozowano 3 grupy docelowe: - kobiety po 45 roku ycia, korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej, d³ugotrwale bezrobotne, z wykszta³ceniem zawodowym i podstawowym, o niskich kwalifikacjach zawodowych., zamieszka³e w ma³ych miastach i na terenach wiejskich. Grupa ta wymaga intensywnych dzia³añ aktywizuj¹cych, maj¹cych na celu zapobiegniêcie negatywnym skutkom biernoœci zawodowej i zwi¹zanych z tym problemów. Realizacja kontraktów socjalnych dla 22 kobiet powy ej 45 roku ycia polegaæ bêdzie na uczestnictwie w Klubie Integracji Spo³ecznej. Cykliczne zajêcia z uczestnikami, prowadzone bêd¹ przez Lidera KIS, i - w zale noœci od potrzeb - przez psychologa/trenera grupowego, doradcê zawodowego/po- 1. Firma handlowa Mateo Jurewicz Spó³ka Jawna 2. akomy K¹cik Ilona akoma 3. Sklep Spo ywczo - Przemys³owy Wies³aw Szalaty 4. Sklep metalowy 5. Zak³ad Fryzjerski - Solarium Jolanta Sitek 6. Busimport 7. Firma handlowa Dana" Danuta Janaszak 8. Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Z³oty K³os 9. Spó³dzielnia Produkcji Rolnej,,Rolnik 10. Gospodarstwo Rolne Daniel Waligóra 11. Goœciniec Mistrza Twardowskiego 12. Salon fryzjerski,u Anny 13. Ma³a Gastronomia Stefania WoŸniak 14. Ewa JóŸwiak- 15. Salon Fryzjerski Verona Beata RaŸna 16. Serwis samochodów ciê arowych Ryszard Ba³êczny 17. F&G handel Art. Spo ywczo- Przemys³owymi Robert Fr¹ckowiak 18. PPHU ELTROS Dariusz Górniak 19. KOS ELEKTROSYSTEM- Ryszard Kosmowski 20. Kawiarnia Park, Bar Targowa Górka Tomasz Lipowczyk œrednika pracy, prelegentów. W ramach tych dzia³añ odbêd¹ siê: trening grupowy, podnoszenie motywacji, nauka aktywnego poszukiwania pracy, techniki autoprezentacji, badanie preferencji zawodowych, nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, podstawy prawa pracy i BHP, kszta³towanie wizerunku zewnêtrznego, technika negocjacji i mediacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w poszukiwaniu pracy. Szczegó³owy harmonogram pracy KIS zostanie stworzony w oparciu o Indywidualne Plany Dzia³ania, zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników(ogó³em 112 godz.). W ramach dzia³ania aktywizacja edukacyjna dla kobiet powy- ej 45 roku ycia zostan¹ zorganizowane 4 szkolenia/kursy zawodowe (ogó³em 180 godz.), o profilu zale nym od predyspozycji 21. Firma Wielobran owa Grzegorz Kulma 22. Firma Awers - Wies³aw Silski, Jaros³aw D¹daj 23. AUTO STYL Tomasz abanowicz 24. Renowacja Mebli Stylowych Handel Przedmiotami U ywanymi - B³achowiak 25. Mechanika Pojazdowa Ryszard Bandosz 26. Firma Motoryzacyjna Hurt- Detal-Maciej Maciej Bandosz 27. Tapicerstwo - Henryk Wachowiak 28. Sklep Elektryczno wielobran- owy, Us³ugi elektryczne Boles³aw Wsolak 29. Tapicerstwo Nawrocka Maria 30. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Oœrodek fizjoterapii- Tomasz Chromiñski 31. Firma HURTOS - Krystyna i Jerzy Osypiuk 32. Kowalczyk Roman 33. Sklep wielobran owy Goja 34. Sklep Ogólnospo ywczy Zbigniew Miko³ajczak 35. Grzeszczyk Gerard 36. Gospodarstwo Rolne S³awomir Œwidurski 37. Hurtownia Cegie³ka 38. Marek Kubiaczyk 39. Karlik Elektrotechnik 40. Zak³ad Betoniarski Piotrowski i synowie Pomocna d³oñ Sponsorzy Powiatowego Œwiêta Plonów w Nekli 41. SITONO Krzysztof Nowakowski 42. SITAMET Roman Lesczyñski 43. MATEX 44. STALMET 45. STOMIL 46. Marek Begier, Zak³ad Wielobran owy TRANS - BRUK 47. S³awomir Begier, Zak³ad Drogowo-Transportowy 48. Ryszard Begier, Us³ugi Agrotechniczno Transportowe, Zieleñ Drogownictwo 49. Zak³ad Us³ug Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN 50. Browar Fortuna 51. Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - Grzegorz Paszak 52. AGRAR - zaopatrzenie rolnictwa 53. Agropol. Sp. z o.o. Za pomoc przy organizacji Do ynek Powiatowych serdecznie dziêkujemy sponsorom oraz: Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni, Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni, Wrzesiñskiemu Studiu Piosenki, Towarzystwu Przyjació³ Grodu w Grzybowie oraz Dru ynie Niwa, Klubowi motocyklowemu "Born To Ride", pocztom sztandarowym i delegacjom wieñcowym. osobistej uczestników, w tym obligatoryjnie kurs podstaw obs³uga komputera i Internetu. W ramach szkoleñ uczestnicy zdobêd¹ b¹dÿ zaktualizuj¹ kompetencje i umiejêtnoœci zawodowe umo liwiaj¹ce im powrót na rynek pracy. - osoby, które w 2008 r. osi¹gn¹ pe³noletnioœæ (5 osób, z czego 1 osoba opuœci rodzinê zastêpcz¹ a 4 osoby - placówkê opiekuñczowychowawcz¹). Osoby te nie maj¹ doœwiadczenia w poszukiwaniu pracy oraz trudnoœci z samodzielnym funkcjonowaniu w doros³ym yciu, w tym podejmowaniu samodzielnych decyzji. Realizacja planów usamodzielnienia w ich przypadku polegaæ bêdzie na uczestnictwie w bloku zajêæ psychologicznych - motywowanie, radzenie ze stresem, panowanie nad emocjami, relacje interpersonalne, asertywnoœæ (134 godz..) i bloku zajêæ z przygotowania zawodowego - technik poszukiwania pracy, "autoportretu zawodowego", technik autoprezentacji i sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych, prezentacji lokalnego rynku pracy, prezentacja instrumentów i instytucji rynku pracy (134 godz.) Zajêcia prowadziæ bêdzie doradca zawodowy. Wezm¹ oni te udzia³ w "treningu usamodzielniaj¹cym". - osoby niepe³nosprawne - uczestnicy Œrodowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie (50 osób), które borykaj¹ siê w yciu codziennym z ró nego rodzaju barierami-kulturowymi, psychospo³ecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Uczestnicy ŒDS przede wszystkim s¹ rehabilitowani w zakresie przywrócenia zdolnoœci yciowych zwi¹zanych g³ównie z samoobs³ug¹. Projekt aktywizacji zdrowotnej bêdzie polega³ na terapii psychologicznej i psychospo³ecznej uczestników i ich rodzin (indywidualne rozmowy z psychologiem, zajêcia logopedyczne, trening relaksacji i intrapsychologii, aerobic, zajêcia wg. metod¹ Weroniki Sherborne). Zajêcia poprowadz¹: psycholog/terapeuta (52 godz.), pedagog (50godz.), logopeda (100 godz.), animatorzy pedagogiki Klantza (30 godz.), instruktor aerobicu (64 godz.). W ramach aktywizacji spo³ecznej uczestnicy odbêd¹ trening umiejêtnoœci spo³ecznej (filmy instrukta owe, spotkania/ szkolenia terapeutyczno-szkoleniowe) prowadzone przez psychologa/terapeutê(52 godz.) i pedagoga (50 godz.). Przewiduje siê wsparcie w postaci refundacji czêœci odp³aty za pobyt uczestników w placówce i refundacjê kosztów wy ywienia w czasie trwania projektu. (red.) Targi "Rolnicza Jesieñ" odbêd¹ siê ju po raz osiemnasty. Jest to impreza o charakterze promocyjno-handlowym. W ubieg³ym roku zgromadzi³y oko³o 110 wystawców, w tym wiele renomowanych firm. Zainteresowanie imprez¹ by³o bardzo du e, targi odwiedzi³o ponad osób. Firmy zainteresowane wziêciem udzia³u w targach prosimy o kontakt pod numerem telefonu , Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, ul. Kaliska 2a. Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zg³aszaæ do 15 paÿdziernika br. ORGANIZATORZY "Pomocna d³oñ" to nazwa kolejnego projektu opracowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Dzia³anie 6.1 "Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie", Poddzia- ³anie "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzêdów pracy w realizacji zadañ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych". Wsparciem w ramach projektu objêto 3 osoby: doradcê zawodowego-sta ystê i poœrednika pracy-sta ystê, zatrudnionych od 11 sierpnia br. w ramach naboru na wolne stanowiska urzêdnicze oraz pracownika PUP-u, który do momentu udzia³u w projekcie by³ zatrudniony na innym stanowisku pracy. We wrzeœniu br. zosta³a podpisana umowa z Instytucj¹ Og³aszaj¹c¹ Konkurs, która przewiduje dofinansowanie wynagrodzeñ ww. pracowników. Realizacja projektu obejmuje okres od do r. Ogólny koszt projektu wynosi ,08 z³, z czego na bie ¹cy rok bud etowy przypada kwota ,64 z³. Wsparcie kadrowe kluczowych pracowników tutejszego Urzêdu Pracy umo liwi skuteczniejsze dzia³ania zwi¹zane z aktywizacj¹ zawodow¹ osób bezrobotnych poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci do œwiadczonych us³ug. PUP we Wrzeœni

15 PRACA, OG OSZENIA PaŸdziernik Oferty pracy z dnia r. Lektor jêzyka angielskiego - Leader School. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze lub osoba w trakcie studiów. Pozosta³e informacje: Leader School, ul. Sienkiewicza 14, Wrzeœnia, Michalak Zbigniew tel Inspektor - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: inspektor dzia³u penitencjarnego ds. koordynacji dzia³añ projektowych, finansowych w zakresie finansowo-penitencjarnym, inspektor dzia³u penitencjarnego ds. dzia³añ zwi¹zanych z doradztwem zawodowym wobec skazanych, wykszta³cenie minimum œrednie, niekaralnoœæ, pe³nia praw publicznych. Pozosta³e informacje: Areszt Œledczy w Poznaniu, Poznañ, ul. M³yñska 1. Podania o pracê, CV oraz kserokopiê œwiadectwa szkolnego przes³aæ na adres j.w. z dopiskiem "Program unijny". Kierowca C+E - Transport ciê arowy. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie, praca zaczyna siê i koñczy we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: Transport Ciê arowy, ul. Promienista 20, Poznañ, Jaros³aw Paw³owski, tel lub Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, liczy siê zaanga owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Berdychów 57a, Zagórów, Zak³ad Produkcyjny S³owackiego 53, Wrzeœnia, tel , Krzysztof Szczot. Elektryk - EKO-ENERGETYK Sp. z o.o. Kwalifikacje: zawodowe-elektryk, uprawnienia SEP lub bez uprawnieñ. Pozosta³e informacje: EKO-ENERGETYK Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Witkowska 5, kontakt: Pawe³ Wiœniewski - wiceprezes Murarz - Zak³ad Ogólnobudowlany Kwalifikacje: wymagane doœwiadczenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Zak³ad Ogólnobudowlany Marzena Hêœ Bia³ê yce 30a, tel Pracownik fizyczny - Czechowicz Kwalifikacje: koszenie i grabienie trawy. Pozosta³e informacje: CZECHOWICZ EKOLOGIA I ZIELEÑ Sp z o.o., ul. Tarnogórska 1a, Bytom, kontakt telefoniczny: Pan J. Krêcichwost Operator ³adowarki do 5 m 3 klasa - Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia - praca przy naprawie infrastruktury kolejowej. Pozosta³e informacje: Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o., Kolejowa 4, Poznañ, Maria Stachowiak Pracownik administracyjny - Leader School Kwalifikacje: osoba do pisania wniosków przetargowych i unijnych z doœwiadczeniem wykszt. wy sze praca na umowê zlecenie. Pozosta³e informacje: Leader School, ul. Sienkiewicza 14, Wrzeœnia. Kontakt telefoniczny: pan Zbigniew Michalak tel Pracownik fizyczny w tartaku - TARTAK. Kwalifikacje: wykszt. podstawowe. Informacje: TARTAK im Fr.Koperskiego, Nekla, ul. Dworcowa 3. Tel , , Koperski Krzysztof Kasjer sprzedawca - Frapo Dystrybucja Polska Kwalifikacje: praca przy obs³udze kasy fiskalnej, wykszt. minimum zawodowe, praca 2 - zmianowa. Pozosta³e informacje: Frapo Dystrybucja Polska Konin praca: POLOMARKET we Wrzeœni, ul. Paderewskiego 52, kontakt telefoniczny : lub osobisty Magazynier - Frapo Dystrybucja Sp. z o.o. Kwalifikacje: minimum zawodowe, praca na magazynie sklepu spo ywczego, roz³adunek samochodów z towarem. Pozosta³e informacje: Frapo Dystrybucja Polska Konin, praca : POLOMARKET we Wrzeœni, ul. Paderewskiego 52, kontakt telefoniczny: lub osobisty Kelner, pomoc w hotelu - Fundacja Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziana znajomoœæ jêzyka obcego. Pozosta³e informacje: Fundacja Dwór w Podstolicach ul. Kasztanowa 50, Podstolice Nekla. Kontakt telefoniczny : Prezes Fundacji Pani Anna Kareñska tel./061/ Magazynier - Raben Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: -wykszta³cenie :zawodowe -sta pracy oko³o roku -uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych z napêdem elektrycznym - system pracy - 3 zmiany Pozosta³e informacje: kontakt Raben Polska Sp.z o.o. ul. Poznañska 71 G¹dki Kórnik tel. /061/ Handlowiec - BEMAG. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, wymagane prawo jazdy (jazda busem). Pozosta³e informacje: P.P.H.U.BEMAG Gutowo Wielkie 26A, tel Pracownik biurowy - TIR COMPLEX. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, znajomoœæ jêzyka rosyjskiego. Do obowi¹zków pracownika nale y: obs³uga komputera, wystawianie faktur, obs³uga Sibi-Radia, nadawanie reklam przez radio. Pozosta³e informacje: Tir Complex Tomasz Szafrañski, ul. Nekielska 2, Psary Ma³e tel Fryzjer - Zak³ad Us³ug Fryzjerskich Kwalifikacje: wykszt. zawodowe. Informacje: Zak³ad Us³ug Fryzjerskich, ul. Paderewskiego 52, Wrzeœnia, kontakt w zak³adzie pon. - pt. w godz Policjant - Komenda Wojewódzka Policji Kwalifikacje: niezbêdne informacje na stronie internetowej Pracownik brygady sprz¹taj¹cej - Premier Kwalifikacje: solidnoœæ, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, dojazd do pracy zapewnia pracodawca. Pozosta³e informacje: Premier Manutacturing Support Services Poland Sp. z o.o., Poznañ, ul. Obodrzycka 73, tel , kom Pani Jaskulska Aleksandra godz spotkanie informacyjne z pracodawc¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni. SALA KONFERENCYJNA SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Monter ogrodzeñ stalowych - P.P.H. Kwalifikacje: mile widziane prawo jazdy kat. B lub C. Informacje: P.P.H. "PEMA", Stêpocin 11, Nekla. Pani Marks Dorota tel./061/ Pracownik stolarni oraz obs³ugi pogrzebowej - Zak³ad Stolarski Kwalifikacje: prawo jazdy kat B. Pozosta³e informacje: Zak³ad Stolarski, pan Jan Radzi³owski, tel , ul. Legii Wrzesiñskiej 16, Wrzeœnia Dyrektor sprzeda y i marketingu - International. Kwalifikacje: wykszt. Wy sze, doœwiadczenie, marketing/sprzeda, umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em, planowanie, bud etowanie, kreatywnoœæ, budowanie strategii marketingowych, stanowisko samodzielne. Pozosta³e informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list mot. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 dyrektor sprzeda y Pracownik produkcyjny w lisner - Randstadt Kwalifikacje: pracodawca nie wymaga konretnych kwalifikacji od kandydatów do pracy, dowóz do pracy do Poznania gwarantuje pracodawca gratis. Pozosta³e informacje: Randstad Sp. z o.o., ul. Strzeszyñska 38/42, Poznañ tel / kom Blacharz, monter izolacji termicznych - TERMOIZOLACJA. Zak³ad zatrudni: blacharzy, monterów izolacji termicznych, pracowników niewykwalifikowanych pragn¹cych zdobyæ bardzo poszukiwany w Polsce zawód izolarza. Pozosta³e informacje: TERMOIZOLACJA S.A., Oddzia³ Zachód Poznañ, ul. Gdyñska 54, tel Monter nawierzchni kolejowej - Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM. Kwalifikacje: monter nawierzchni kolejowej, robotnik torowy, dobry stan zdrowia, brak innych wymogów. Pozosta³e informacje: Dokumenty nale y dostarczyæ do siedziby firmy tj. ul. Kolejowa 4, Poznañ b¹dÿ wys³aæ na adres Kontakt telefoniczny P. Maria Stachowiak , , Prasowaczka - Anna Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie na takim stanowisku. Informacje: PPHU ANNA Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13, tel Kontakt w³aœciciel Piotr Mika Szwaczka - Anna Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe. Pozosta³e informacje: PPHU ANNA Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13, tel , w³aœciciel Pan Mika Piotr Fryzjer damsko-mêski - K. Cierpiszewski Kwalifikacje: praca w godz. od 9.00 do Pozosta³e informacje: Zak³ad Fryzjerski Krzysztof Cierpiszewski tel Regionalny agent sprzeda y - International Kwalifikacje: regionalny agent sprzeda y us³ug serwisu internetowego, wykszt. mile widziane wy sze, doœw. w sprzeda y, kreatywnoœæ, umiejêtnoœci interpersonalne, stanowisko samodzielne. Pozosta³e informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list motyw. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 regionalny agent oraz podanie wojew. w którym chce siê pracowaæ Inspektor ds. operacyjnych - SKOK Kwalifikacje: oferta przeznaczona dla osoby niepe³nosprawnej, wykszt. srednie ogólnokszta³c¹ce, znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: SKOK ul. Koœcielna 19 Wrzeœnia tel Kucharz kuchni tureckiej - LAILA Kwalifikacje: znajomoœæ jêzyka tureckiego w stopniu bieg³ym, znajomoœæ bran y gastronomicznej (kuchni tureckiej), prawo jazdy kat.b. Pozosta³e informacje: KEBAB LAILA Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Rynek 6 Specjalista ds. administracji portalu internetowego - International Kwalifikacje: praca dorywcza dobra obs³uga komputera i Internetu, redagowanie prostych tekstów. Informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list motyw. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 specjalista ds. administracji Lakiernik, frezer cnc, tokarz, op. centrum obróbczego - OBIETTIVO Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta 1 rok, doœwiadczenie na danym stanowisku /przy obs³udze maszyn/, mile widziana znajomoœæ rysunku technicznego. Pozosta³e informacje: Kontakt: OBIETTIVO LAVORO POLSKA Sp. z o.o. ul. Plac Wolnoœci 8, Poznañ. Specjalista ds. rekrutacji Pani Magdalena bikowska tel./061/ lub Stra nik dzia³u ochrony do s³u by wiêziennej - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: obywatelstwo polskie, wykszta³cenie œrednie, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, niekaralnoœæ, korzystanie z pe³ni praw publicznych i cywilnych, nieposzlakowana opinia, mile widziane dodatkowe umiejêtnoœci np. sporty walki. Aplikacje (list motywacyjny, cv, kserokopia ksi¹ eczki wojskowej, dowodu osobistego, œwiadectwa szko³y œredniej) nale y sk³adaæ osobiœcie pod adresem: ARESZT ŒLEDCZY w Poznaniu ul. M³yñska 1, Poznañ. Dodatkowe informacje - dzia³ kadr, tel. (061) , (061) w godz. od 8.00 do Operator koparki - GAZ- SERVICE. Kwalifikacje: operator koparki ko³owej i koparki g¹sienicowej (uprawnienia), wykszta³cenie zawodowe lub techniczne. Pozosta³e informacje: GAZ- SERVICE. Zak³ad Robót Instalacyjnych, Suchy Las, ul. Rumiankowa 25 tel Pracownik myjni - TIR COMPLEX Kwalifikacje: mycie pojazdów TIR. Pozosta³e informacje: TIR COMPLEX Psary Ma³e, ul. Nekielska 2, telef Tomasz Szafrañski Pracownik produkcyjny-bran a motoryzacyjna - KS LOGISTYK Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, zdolnoœci manualne, praca przy koñcowym monta u wi¹zek elektrycznych, praca na 3 zmiany. Informacje: KS LOGISTIK GMBH POLSKA Spó³ka Komandytowa, ul. Rabowicka 10/4, Swarzêdz Pani Ma³gorzata Czajkowska tel./061/ Szwaczka - PPUH ATEX Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, wymagane doœwiadczenie zawodowe, szycie na owerlocku lub stêbnówce. Pozosta³e informacje: PPUH ATEX Ul. Czerniejewska 1a, Wrzeœnia, tel kontakt z p. Agnieszk¹ Sieleck¹ In ynier budownictwa/ inspekt. ochr. œrodow. - Powiatowa Stacja Sanit- Epidem. w S³upcy. Kwalifikacje: stanowiska pracy: inzynier budownictwa, inspektor ochrony œrodowiska, in ynier in ynierii œrodowiska. Wymagania: wykszt. wy sze in ynieryjne, kierunek: budownictwo, ochrona œrodowiska, in ynieria œrodowiska, sta pracy: niekonieczny, uprawnienia: z zakresu nadzoru sanitarnego. Informacje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, S³upca, ul. Koœciuszki 9, telef , Pracownik ochrony-osoba niepe³nosprawna - ROKA ZPchr. Kwalifikacje: wymagane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, ochrona obiektu. Pozosta³e informacje: ROKA ZPCHR. Sieradz telef: P. Szczêsny Zbigniew Pracownik w betoniarni - BET-MUR-KAM Kwalifikacje: obs³uga mikrokreta. Pozosta³e informacje: BET-MUR-KAM, Kokoszki 5, gmina Nekla tel Lakiernik samochodowy lub pomocnik - Zak³ad Lakierniczy Kwalifikacje: wykszt. Zawodowe, lakiernik samochodowy, doœwiadczenie zawodowe, w przypadku pomocnika takie wykszt. nie jest wymagane. Pozosta³e informacje: Zak³ad Lakierniczy Micha³ Ratajczak Wrzeœnia, ul.ogrodowa 5, tel tel Malarz szpachlarz, robotnik budowl. - Zak³ad Remontowo Budowlany Kwalifikacje: wykszt. Zawodowe. Pozosta³e informacje: Zak³ad Remontowo Budowlany, Koœcielna 3/ 8, Wrzeœnia, kontakt telefoniczny Pracownik do uk³adania kostki brukowej - Trans Z³om Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy, praca na ternie gminy Wrzeœnia, dowóz do pracy zagwarantowany. Pozosta³e informacje: TRANS Z OM Psary Polskie 145, Wrzeœnia, telef Ireneusz Sobczak Przypominamy, i pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni szej ni 3000 z³. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel ,

16 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja prawo jazdy godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel Wydzia³ Promocji i Kultury - tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich - tel Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - tel Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel , Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel Kasa Starostwa czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel , fax Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel , fax Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel , fax Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel , fax Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel , fax Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel , fax Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal Pog. energetyczne VIII Cross MTB Wrzeœnia 2008 Ostre œciganie Zawody crossowe ka dorazowo s¹ niezwykle widowiskowe Zau³ek literacki w Czeszewie W starej stodole Perfekcyjnie przygotowana trasa, bardzo dobra organizacja i wspania³a pogoda sprawi³y, e blisko dwustu kolarzy 28 wrzeœnia wziê³o udzia³ w swoim œwiêcie we Wrzeœni. Wrzesiñski cross - jedna z wa niejszych imprez w kolarskim kalendarzu - jest równie jednym z wyœcigów wchodz¹cych w sk³ad Pucharu Wielkopolski "Thule". Kilka odcinków specjalnych na p³askim terenie w lasku Ma³pi Gaj i górki ze specjalnie sypanymi bandami w odkrytym terenie sprawiaj¹, e kolarze wpadaj¹ niemal w trans i popisuj¹ siê niezwykle widowiskow¹ i brawurow¹ jazd¹. W VIII Crossie MTB Wrzeœnia 2008 kolarze walczyli w 15 kategoriach wiekowych. Zwyciêzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, a wœród wszystkich uczestników rozlosowano ponad 50 nagród. Gastronomia i kolorowy wystrój otoczenia dope³ni³y ca³oœæ i sprawi- ³y, e ostatnia niedziela wrzeœnia up³ynê³a mi³o i ze sportowymi emocjami. Wrzeœnianie zwyciê yli w trzech kategoriach: Piotr Tomczak, Krzysztof Maciejewski i Dorota Czarnecka, a na podium stawali równie :Eryk Ostrowski (2), Agata Ignaszak (5), Radek Lonka (2), Grzegorz Tomczak (3), Przemys³aw Filipek (4), Ma³gorzata Go³êbiowska (2), Tadeusz Zieliñski (2). (zbo) Stara Stodo³a na terenie Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej HIPOVIT w Czeszewie dnia 13 wrzeœnia zamieni³a siê w zau³ek literacki. W prawdziwie "wiejskiej" scenerii s³ynna poetka, Helena Gordziej recytowa³a swoje wiersze. Organizatorzy zaznaczyli, e wstêp na imprezê mo liwy jest tylko "za okazaniem wra liwoœci". Dochód ze sprzeda y tomików poetka przekaza³a na rzecz koni z Oœrodka Hipoterapii. Wiersze Heleny Gordziej, s³ynnej poznañskiej poetki znajduj¹ siê w "Antologii Tysi¹clecia" oraz w innych zbiorach, a tak e w podrêcznikach szkolnych. Jej poezje t³umaczono na wiele jêzyków obcych. Poetka w swoich wierszach porusza tematykê wsi, obrazuje j¹ jako najpiêkniejsze miejsce na ziemi. Wiersz "Erotyk polny", recytowany podczas wieczorku, najlepiej oddaje mi³oœæ poetki do prowincji. Jêczmieñ w¹sikami ³echce mnie po piersiach, owies za kolana podejmuje czule, rzepak pod sukienkê zagl¹da zuchwale, ³ubin wytrwale kusi aromatem, zawiœci mi tego wci¹ brzemienna ziemia, takiego powodzenie dawno ju nie mia³am. Uczestnicy hipoterapii z ogromn¹ uwag¹ Goœcie mogli zakupiæ tomiki wierszy z dedykacj¹ poetki s³uchali recytacji poetki. W "Starej Stodole" unosi³ siê aromat prawdziwych wiejskich potraw, które goœcie mogli skosztowaæ na zakoñczenie spotkania. Ogromn¹ niespodziankê poetce sprawi³a recytacja jednej z uczestniczek hipoterapii wiersza do œw. Leonarda, patrona koni. Nastrój podczas spotkania umili³ mini-recital gitarowo-organowy. Helena Gordziej jest laureatk¹ wielu presti owych nagród - m.in. Funduszu Literatury, XV Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, Nagrody im. Jana Kasprowicza. W dniu 22 wrzeœnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu poetka otrzyma³a medal "Zas³u ony Kulturze Gloria Artis" - poinformowa³ Jerzy D¹browski - kierownik Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie. (kasia) Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo