27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,"

Transkrypt

1 W dniach paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym presti em w œrodowisku literackim. Wrêczana jest co roku, przemiennie, w Warszawie, Krakowie i Mi³os³awiu. 27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W³odzimierz Bolecki, Zygmunt Marzys, Maciej Morawski, François Rosset (przewodniczacy), Jacek Sygnarski, Jerzy Jarzêbski, Tomasz Ró ycki, Ewa Zaj¹c, Jan Zielinski. Laureatem Nagrody Fundacji im. Koœcielskich 2008 wybrano Jacka Dukaja za powieœæ "Lód". W uzasadnieniu czytamy: "Powieœæ Jacka Dukaja "Lód" jest prób¹ stworzenia alternatywnej historii œwiata w XX wieku. Autor tworzy nie tylko inn¹ wersjê dziejów politycznych, ale te wieloaspektowy projekt zawieraj¹cy niezwykle oryginalne pomys³y z dziedziny logiki, ekonomii, historii religii, a tak e fizyki i filozofii. Wszystkie te dziedziny zostaj¹ powi¹zane sieci¹ wspó³zale noœci i wplecione w pe³n¹ niezwyk³ych zdarzeñ akcjê wykorzystuj¹ca apokryficzne wersje historii Polski i Rosji. Ksi¹ ka olœniewaj¹ca wielkim bogactwem stylów i nawi¹zañ literackich oraz imponuj¹c¹ skal¹ problematyki nale y do najbardziej oryginalnych utworów ostatnich lat." Jak laureat mo e komentowaæ Ku czci Powstañców Wielkopolskich Powstanie Wielkopolskie - ostatni etap najd³u szej wojny nowoczesnej Europy by³o zbrojnym wyst¹pieniem polskich mieszkañców Wielkopolski, którzy domagali siê powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, przeciwko pañstwu niemieckiemu. Z inicjatywy Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego od kilku lat odbywaj¹ siê spotkania szkó³ imienia powstañców. Tegoroczny, VII Ogólnopolski Zlot Szkó³ i Harcerstwa im. Powstañców Wielkopolskich 1918/ 1919 odby³ siê w dniach wrzeœnia 2008 r. we Wrzeœni. Rangê VII Zlotu podkreœla fakt, e odby³ siê w 90. rocznicê wybuchu Powstania. Do Wrzeœni zjecha- ³o oko³o 190 uczestników z 60 szkó³ z ca³ej Polski. Imprezê sw¹ obecnoœci¹ uœwietnili m.in. Lech Dymarski - przewodnicz¹cy Sejmiku Wielkopolskiego, Piotr Florek - wojewoda wielkopolski, Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, El bieta Leszczyñska - wielkopolski kurator oœwiaty i profesor Zbigniew Pilarczyk - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Imprezê rozpoczê³o oficjalne spotkanie w Kinie "Trójka". Uczestników Zlotu i goœci powitali: starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, dyrektor Zespo³u Szkó³ nagrodê? Oczywiœcie przyjemnie mi, e j¹ dosta³em - przyznaje Jacek Dukaj. Zerkn¹³em potem na listê poprzednich laureatów. Szacowne grono. Mo e wiêc jurorzy i tym razem siê nie pomylili. Nagrodzeni zazwyczaj siê kryguj¹: och, nie spodziewa- ³em siê itd. Ja akurat mogê tê formu³kê wyg³osiæ ca³kowicie szczerze. Koœcielscy byli na pocz¹tku XX wieku w³aœcicielami Mi³os³awia i jego w³oœci. W 1959 r. na mocy testamentu Moniki Koœcielskiej powo³ana zosta³a Fundacja, której celem jest wspieranie rozwoju polskiej literatury. (agda) Inscenizacja zdobycia przez powstañców koszar pruskich na terenie ZSZ nr 2 w wykonaniu "3 Bastionu Grolman" Zawodowych nr 2 - Maciej Mielczarek oraz prowadz¹ca imprezê - Beata Sieradzka. cd. str. 2 W numerze: Ju wkrótce ruszaj¹ bezp³atne kursy jêzykowe i zawodowe dla mieszkañców powiatu strona 2 Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych ma ju 5 lat! strona 5 Lokalna Grupa Dzia³ania Tutaj Warto strony 6-7 Fotorelacja z Powiatowego Œwiêta Plonów w Nekli strona 8 Polsko-niemiecki nadwarciañski plener malarski kolejn¹ ceg³¹ partnerstwa miêdzy powiatami wrzesiñskim i Wolfenbüttel strona 9 Oferty pracy strona 15

2 2 PaŸdziernik 2008 ci¹g dalszy ze str. 1 G³os zabra³ tak e prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego - Stefan Bar³óg. Po wyst¹pieniach i przemowach, na scenê wkroczy³ "3 Bastion Grolman", który, godzina po godzinie, opowiada³ o wydarzeniach z 27 grudnia 1918 roku oraz o przebiegu ca³ego powstania. Uczestnicy mieli tak e okazjê obejrzeæ prezentacjê gospodarza Zlotu - Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni. Prawdziw¹ niespodziankê przygotowano na koniec spotkania - by³a to projekcja filmu odtwarzaj¹cego wydarzenia z prze³omu 1918/19 roku. G³ówne role w tym fabularyzowanym dokumencie odegrali nauczyciele ZSZ nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni. Kolejnym punktem programu by³y zajêcia warsztatowe w grupach dla uczniów i nauczycieli szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich - literacko-poetyckie, zakoñczone wspólnym tworzeniem okolicznoœciowego wiersza, plastyczne - zakoñczone wykonaniem projektu plakatu z okazji 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i muzealne, podczas których poruszano zagadnienia organizacji szkolnych izb tradycji oraz pozyskiwania i opracowywania eksponatów. Wychowawcy wziêli udzia³ w warsztatach dotycz¹cych pracy wychowawczej z patronem szko³y. Wieczorem na terenie szko³y na uczestników zlotu czeka³a niezwyk³a niespodzianka - inscenizacja zdobycia przez powstañców koszar pruskich na terenie szko³y w wykonaniu "3 Bastionu Grolman". By³o to niesamowite widowisko, dziêki któremu widzowie mogli przenieœæ siê w historyczne czasy i poczuæ oddech AKTUALNOŒCI Ku czci Powstañców Wielkopolskich Podczas warsztatów plastycznych uczniowie tworzyli plakat tamtych dni. Kostiumy, wykrzykiwane po niemiecku has³a wojskowe oraz œwiece dymne niejednego z widzów przyprawi³y o gêsi¹ skórkê! Codzienne ycie powstañców mo na by³o podejrzeæ w zrekonstruowanym na terenie szko³y obozie powstañczym z 1918 roku. Do póÿnych godzin wieczornych uczestnicy Zlotu, mimo zimna i wiatru, œpiewali przy ognisku pieœni wojskowe i kosztowali grochówkê, przyrz¹dzon¹ wed³ug starych, o³nierskich przepisów. Drugi dzieñ Zlotu, niedzielê 21 wrzeœnia, rozpoczê³a msza œw. Nastêpnie pochód sk³adaj¹cy siê z Kompanii Honorowej Wojsk L¹dowych w Poznaniu, Orkiestry Koncertowej WOK, pocztów sztandarowych i pozosta³ych uczestników z³o- ony w uroczystym przemarszu przeszli pod pomnik Dzieci Wrzesiñskich. Ku czci powstañców z³o ono kwiaty oraz odœpiewano "Rotê" i hymn pañstwowy. Zlot zakoñczy³o wrêczenie dyplomów i nagród za udzia³ w konkursach patriotycznych. Spotkanie szkó³ nosz¹cych imiê Powstañców Wielkopolskich dla m³odzie y, bior¹cej udzia³ w warsztatach i rekonstrukcjach historycznych, sta- ³o siê niezwyk³¹ okazj¹ do lepszego zaznajomienia z nasz¹ histori¹. A symboliczne przeniesienie do wydarzeñ sprzed 90 lat by³o nie tylko ho³dem z³o onym powstañcom, ale i kluczem do zrozumienia ich poœwiêcenia i refleksji nad znaczeniem Powstania w dziejach kraju. (agda) Miejsce na Ziemi 18 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ otwarcia sali rehabilitacyjnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Nowa sala bêdzie s³u yæ przede wszystkim rehabilitacji osób niepe³nosprawnych z organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wrzesiñskiego. Na uroczystoœci obecni byli g³ówni pomys³odawcy przedsiêwziêcia - Marek Pog³odziñski, przewodnicz¹cy wrzesiñskiego Ko³a Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia- ³u gnieÿnieñskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz reprezentacje organizacji pozarz¹dowych. Historia powstania sali Adaptacjê pomieszczeñ z by³ej kot³owni przy ul. Wojska Polskiego na now¹ salê rehabilitacyjn¹ rozpoczêto jesieni¹ 2007 roku. Remont obejmowa³ ca³kowite wyburzenie œcian wewnêtrznych, dobudowê nowego pomieszczenia oraz wejœcia od strony ul. Witkowskiej. Budynek zosta³ ocieplony, a nowa elewacja zupe³nie odmieni³a jego oblicze. Ponadto uporz¹dkowany zosta³ ca³y teren wokó³ budynku, do którego z PCPR prowadzi teraz szeroki chodnik. Budynek zaadoptowany zosta³ odpowiednio do nowej funkcji. azienki wyposa ono w sanitariaty przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo w budynku znajduj¹ siê szatnie, pomieszczenie administracyjne i dwie przestronne sale do æwiczeñ - du a i mniejsza, w której znajduje siê atlas do æwiczeñ. Koszty remontu i wyposa enia nowej sali w sprzêt, które wynios³y 380 tys. z³otych w znacznej czêœci pozyskane zosta³y z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, natomiast pozosta³a czêœæ kosztów pokryta zosta³a ze œrodków bud etowych powiatu wrzesiñskiego. Serce za serce Uroczystoœci zwi¹zane z otwarciem nowej sali rehabilitacyjnej poprzedzi³ wyk³ad Pauliny Zgliñskiej: "Wsparcie dla osób niepe³nosprawnych i star- Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia³u GnieŸnieñskiego PTSR dziêkowa³ za salê szych w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w latach , Priorytet VII - Promocja Integracji Spo- ³ecznej". Prelekcja, w której oprócz przedstawicieli w³adz samorz¹dowych licznie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu wrzesiñskiego, zakoñczy³a siê yw¹ dyskusj¹. Po wyk³adzie zebrani przeszli do nowej sali rehabilitacyjnej, gdzie powita³ wszystkich Wojciech Mól, dyrektor PCPR. Nastêpnie ks. Adam Zalesiak, proboszcz parafii pw.œw. Królowej Jadwigi poœwiêci³ nowy budynek. W dalszej czêœci uroczystoœci nie mia³y koñca przemówienia i podziêkowania p³yn¹ce z ust poszczególnych przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. W imieniu forum organizacji pozarz¹dowych chcia³abym podziêkowaæ i pogratulowaæ inicjatorom oraz Dionizemu Jaœniewiczowi, staroœcie wrzesiñskiemu za podjêcie trudu, którego owoc mo emy dziœ podziwiaæ - mówi³a Irena Hrycaj-Wo³oszyn, przewodnicz¹ca forum. Starosta zawsze pamiêta o tym co najwa niejsze: o inwestycji w edukacjê i zdrowie, dziêki czemu w Polsce bêd¹ wykszta³ceni i m¹drzy ludzie - doda³a wrêczaj¹c na rêce starosty kwiaty. Dziêkujemy panu staroœcie za serce, które wk³ada we wszystkie przedsiêwziêcia, za jego dobre serce, dajemy nasze serca - dopowiedzia³a Teresa Piskor, prezes Ko³a Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarnoœæ. Ponadto gratulacje i podziêkowania w obecnoœci zebranych przekazali: Krzysztof Ostrowski, starosta gnieÿnieñski, Danuta Winiarska, przewodnicz¹ca Rady Powiatu GnieŸnieñskiego, Halina Rembowicz, prezes Wrzesiñskiego Klubu Amazonek. Pamiêtam dobrze jak pan starosta obieca³, e pomo e stworzyæ miejsce na ziemi dla wszystkich mieszkañców powiatu wrzesiñskiego, którzy potrzebuj¹ rehabilitacji, w³aœnie jesteœmy w tym miejscu i dlatego serdecznie dziêkujê mu za to - mówi³ ze wzruszeniem Marek Fleta, przewodnicz¹cy oddzia³u GnieŸnieñskiego PTSR i jeden z pomys³odawców przedsiêwziêcia. Podczas uroczystoœci Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski wrêczy³ na rêce M. Pog³odziñskiego grawerton z gratulacjami z okazji 5-lecia ko³a wrzesiñskiego PTSR. (ula) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni ma nowego komendanta. Zosta³ nim m³. bryg. Krzysztof Orze³. W uroczystoœci mianowania wzi¹³ udzia³ wielkopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Wojciech Mendelak, starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni - Grzegorz KaŸmierczak, dotychczasowy komendant powiatowy - st. kpt. Robert Wojtkowiak, a tak e przedstawiciele samorz¹du terytorialnego i innych s³u b oraz funkcjonariusze wrzesiñskiej Komendy Powiatowej PSP. M³. bryg. Krzysztof Orze³ w 1984 r. ukoñczy³ Szko³ê Chor¹ ych Po- arnictwa w Poznaniu, nastêpnie w 1991 r. 5-letnie studia in ynierskie w Szkole G³ównej S³u by Po arni- Ponad 500 osób z powiatu wrzesiñskiego bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ w bezp³atnych kursach i szkoleniach oferowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni. Wszystkie kursy i szkolenia s¹ bezp³atne dla uczestników, dziêki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (85%) i bud etu pañstwa (15%) w wysokoœci z³. Projekt pn. "Moja kariera w moich rêkach" zosta³ przygotowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Decyzjê o przyjêciu projektu do dofinansowania uzyskaliœmy 26 sierpnia br., dlatego te rozpoczêcie pierwszych kursów planujemy na pocz¹tku listopada. Szczegó³owe informacje zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej PCEZ, stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, plakatach oraz lokalnej prasie. Oferta jest wyj¹tkowo atrakcyjna, szkolenia bêd¹ prowadziæ wykwalifikowani i doœwiadczeni trenerzy, wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ wysokiej jakoœci materia³y szkoleniowe, dodatkowo w trakcie zajêæ zostanie zapewniony drobny catering oraz mo liwoœæ zwrotu kosztów podró y - mówi Marek Dyba, dyrektor PCEZ. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Kto mo e zg³osiæ siê na kurs? Pracuj¹ce osoby doros³e, zg³aszaj¹ce z w³asnej inicjatywy chêæ podnoszenia kwalifikacji, zamieszkuj¹ce lub pracuj¹ce na terenie powiatu wrzesiñskiego. Jeœli liczba zg³oszeñ przekroczy liczbê miejsc, priorytetowo traktowane bêd¹ osoby o ni szych kwalifikacjach, zamieszkuj¹ce obszary wiejskie i oso- Nowy komendant PSP czej w Warszawie. W ramach podwy szania kwalifikacji zawodowych ukoñczy³ naukê na ww. uczelni na Niestacjonarnych Studiach II Stopnia i uzyska³ absolutorium. S³u bê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1984 r. w Zak³adowej Zawodowej Stra- y Po arnej PKP w GnieŸnie. Pe³ni³ równie s³u bê oficera dy urnego WSKR w KW PSP w Poznaniu. W 1993 r. rozpocz¹³ s³u bê w Komendzie Powiatowej PSP w GnieŸnie jako szef wydzia³u i sekcji kontrolno-rozpoznawczej. Uczestniczy³ w posiedzeniach Rady Miasta Gniezna i Komisji Ochrony Œrodowiska i Bezpieczeñstwa Publicznego, referuj¹c zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ przeciwpo arow¹. By³ wspó³organizatorem Regionalnych Seminariów "Ochrona przeciwpo arowa wa nym elementem bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnych." Wœród posiadanych odznaczeñ i medali otrzyma³ m.in.: Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po arnictwa, Odznakê Honorow¹ " Za Zas³ugi dla Miasta Gniezna", "Medal Pami¹tkowy "XII Wieków Miasta Gniezna". M³. bryg. Krzysztof Orze³ by³ sumiennym i niezwykle aktywnym funkcjonariuszem PSP na ziemi gnieÿnieñskiej, wœród lokalnych mediów wysoko oceniana by³a jego rola jako rzecznika prasowego. Piotr Trawiñski Bezp³atne szkolenia Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego by powy ej 50 roku ycia. Oferta Wachlarz kursów jest bardzo szeroki: kursy jêzyków obcych o ró nym stopniu zaawansowania - 60 godz. (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpañski, j. w³oski), kurs obs³ugi komputera z wykorzystaniem Internetu - 36 godz., kurs Excel - 36 godz., kurs komputer i multimedia - 60 godz., kurs organizacji us³ug gastronomicznych - 60 godz., kurs ksiêgowoœci komputerowej - 80 godz., kurs kadry i p³ace - 80 godz., kurs kierowców wózków wid³owych z obs³ug¹ butli gazowych godz. - zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs spawania w metodzie MAG i TIG godz.- zakoñczony egzaminem zewnêtrznym, kurs obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) - 80 godz., oraz kurs magazyniera - 80 godz. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej posiada du e doœwiadczenie w realizacji tego typu projektów. W 2005 r. uda³o siê pozyskaæ œrodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 2.1 ZPORR w wys. 338 tys. na realizacjê projektu "Szkolenia w zakresie jêzyków obcych i komputerowe - atutem w karierze zawodowej". Dodatkowo projekt otrzyma³ nagrodê w konkursie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu "Najlepsi w Wielkopolsce" - Dobre praktyki EFS w ramach ZPORR - dodaje M. Dyba. Biuro projektu mieœciæ siê bêdzie przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, ul. GnieŸnieñska 28. Szczegó³owe informacje zostan¹ przedstawione po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Poznaniu, w prasie lokalnej oraz na plakatach i w specjalnych informatorach. Anna Mantorska Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

3 AKTUALNOŒCI PaŸdziernik Przed dwoma miesi¹cami Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. z³o y³ wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu o pozyskanie pieniêdzy na zakup nowego sprzêtu medycznego z funduszy unijnych WRPO na lata W ramach priorytetu 5.3., który zak³ada poprawê warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, zosta³y wydzielone œrodki w wysokoœci 20 milionów euro. W wyniku przeprowadzonego naboru przyjêto 50 wniosków z placówek, które spe³ni³y wymagania danego priorytetu. Choæ praw- Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. podj¹³ dzia³anie zmierzaj¹ce do rozszerzenia zakresu œwiadczeñ zdrowotnych i poprawy dostêpnoœci do specjalistki ambulatoryjnej. W sk³ad Zak³adu wejd¹ nowe poradnie specjalistyczne i œwiadczenia z zakresu leczenia jednodniowego: - Poradnia Leczenia Chorób Naczyñ - Poradnia Onkologiczna - Poradnia Reumatologiczna - Poradnia Chirurgii Ogólnej - Poradnia Chirurgii Dzieciêcej - Poradnia Neurochirurgiczna - Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narz¹du Ruchu - Poradnia Logopedyczna Województwo Wielkopolskie Zastrzyk pieniêdzy w Szpital Powiatowy Sp. z o.o. we Wrzeœni 600 tysiêcy z³otych pozyska³ Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. z funduszy unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zdobyte pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na zakup nowego wyposa enia pracowni endoskopowej. dopodobieñstwo, e wrzesiñskiemu szpitalowi uda siê wyci¹gn¹æ unijne fundusze by³o doœæ du e, najwiêksz¹ niewiadom¹ by³a kwota, jak¹ mia³by uzyskaæ szpital, przy wnioskowanych 75 procentach zwrotu kosztów zakupu nowego sprzêtu, tj. oko³o 900 tysiêcy z³otych. Zwiêkszenie wykrywalnoœci chorób Owy zastrzyk pieniêdzy zostanie "wstrzykniêty" w pracowniê endoskopow¹, która wzbogaci siê o nowy endoskop, kolonoskop, aparat do znieczulania i inne niezbêdne sprzêty do prze- Spo³eczny Zespó³ Konsultacyjny Od 1 maja 2008 r. us³ugi medyczne w naszym powiecie œwiadczy Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, dzia³aj¹cy w ramach spó³ki Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o.o. Niebawem rozpocznie siê równie jego modernizacja i rozbudowa, która by³a notabene g³ównym celem jego przekszta³cenia. Niezwykle czasoch³onne budowanie formalno-prawnych fundamentów pod ca³¹ inwestycjê trwa jednak nadal. Przekszta³cenie szpitala po³¹czone z wprowadzeniem sprawnego modelu organizacyjnego oraz ekonomicznego doprowadzi do otwarcia nowych dróg jego rozwoju, a co za tym idzie - do podwy szenia poziomu opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu. Niegdyœ rentgen u ywany by³ przez lat - wspomina Zbyszko Przybylski, prezes Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. W dzisiejszych czasach sprzêt medyczny w 90 procentach sk³ada siê z elektroniki, a tylko 10 procent to mechanika. Stale unowoczeœniana technologia sk³ania do czêstszej wymiany urz¹dzeñ, choæby takich jak np. ultrasonograf. Rzecz w tym aby maksymalnie go wykorzystaæ. Dlatego w rozbudowanym szpitalu przewiduje siê takie rozwi¹zania jak prowadzenie lecznictwa zamkniêtego i szpitalnego, ale równie prowadzenie specjalistycznych gabinetów, przez co sprzêt eksploatowany bêdzie niemal podwójnie. Zarobione pieni¹dze np. z wynajmu sal operacyjnych, szpital bêdzie móg³ przeznaczyæ na czêstsz¹ wymianê urz¹dzeñ. Jak mówi Zbyszko Przybylski - Poradnia Urologiczna - Poradnia Medycyny Sportowej - Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i M³odzie y - Poradnia Chorób Jelitowych w zakresie ywienia pozajelitowego i dojelitowego - Poradnia Medycyny Pracy - Poradnia Preluksacyjna - Poradnia Pulmunologiczna prowadzenia np. gastroskopii. Zakup nowoczesnego sprzêtu z pewnoœci¹ wp³ynie na podniesienie standardu œwiadczonych us³ug. Badania endoskopowe bowiem przede wszystkim pozwalaj¹ na zwiêkszenie wykrywalnoœci chorób. Poprzez badania endoskopowe wykonuje siê badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, pozwalaj¹ce na dok³adn¹ ocenê górnego odcinka przewodu pokarmowego, jak i badania terapeutyczne, polegaj¹ce na usuwaniu polipów, cia³ obcych, tamowaniu krwawieñ, itp. (ula) - sama rozbudowa placówki to kwestia 18 miesiêcy. Najpierw nale y dokonaæ wyboru okreœlonej strategii rozwoju wrzesiñskiego szpitala, a to wi¹ e siê z dokonaniem wnikliwej analizy wszystkich potencjalnych œcie ek finansowych jak i specjalistycznych. Konieczne jest zatem poszukanie Ÿród³a finansowania ze œrodków unijnych, jak i wœród partnerów prywatnych, którzy bêd¹ dysponowaæ odpowiednim kapita³em. Na ten moment cztery firmy, przedstawi³y ofertê dalszej wspó³pracy - kontynuowa³ prezes. Czy bêdzie to partner prywatny, typowa firma developerska, któr¹ interesuje korzyœæ z zainwestowanego kapita³u czy tylko instytucja finansuj¹ca ca³¹ machinê rozbudowy, któr¹ interesuje tylko zwrot kapita³u? Jest to niew¹tpliwie ciê ki orzech do zgryzienia. Do rozwik³ania, który z inwestorów móg³by zaj¹æ siê dalszymi pracami zwi¹zanymi z budow¹ zarówno nowej czêœci szpitala jak i organizacj¹ pracy naszej lokalnej s³u by zdrowia po ca³kowitej restrukturyzacji zosta³ powo³any Spo³eczny Zespó³ Konsultacyjny Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o. o. W jego sk³ad wesz³o czternastu przedstawicieli ró nych grup spo³ecznych i organizacji: Zbyszko Przybylski, Stanis³aw Antkowiak, Alicja Kostrzewska, Józef G³owacki, Jerzy Mazurkiewicz, Eugeniusz Paterka, Wioletta Rybczyñska, Tadeusz Œwi¹tkiewicz, Aleksandra G³owacka, Tomasz Chromiñski, Henryka Waligóra, Marek Perlik, Agnieszka Olczak, Halina Rembowicz. 22 wrzeœnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski wrêczy³ oficjalne nominacje poszczególnym osobom. Wiêkszoœæ z cz³onków uczestniczy³a dotychczas w procesie zwi¹zanym z restrukturyzacj¹ wrzesiñskiego szpitala. Ten temat jednak zosta³ ju zakoñczony z pierwszym oddechem nowej spó³ki. Tym samym zosta³a zakoñczona dzia³alnoœæ Zespo³u Konsultacyjnego ds. restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrzeœni Sp. z o.o. Do koñca 2008 roku nowy Zespó³ bêdzie musia³ dokonaæ wyboru, który z inwestorów móg³by zaj¹æ siê dalszymi pracami zwi¹zanymi z budow¹ nowej czêœci szpitala. Ostatecznie decyzjê o wyborze inwestora zatwierdzi Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni. Z t¹ decyzj¹ wi¹ e siê równie wybór specjalizacji medycznej zw³aszcza w szpitalnictwie zamkniêtym. Przewiduje siê, e placówki zrestrukturyzowane d¹ yæ bêd¹ do specjalizacji swoich jednostek, poprzez ponoszenie nak³adów na rozwój okreœlonych specjalnoœci, np. szpital w S³upcy rozwija pulmonologiê. Szpital Powiatowy we Wrzeœni Sp. z o. o. rozwinie siê w innej dziedzinie, która pozwoli przej¹æ pacjentów z danymi schorzeniami z powiatów oœciennych. W strategii rozwoju naszego szpitala nie bêdziemy siê œcigaæ z innymi placówkami w ich dziedzinach, gdy rozwiniemy dzia³alnoœæ, do której bêdziemy mieli najlepsze warunki. Ostatecznie wraz z s¹siednimi placówkami komplementarnie opanujemy nasz rynek us³ug medycznych. (ula) - D³ugoterminowa Opieka Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - Œwiadczenia w Trybie Leczenia Jednodniowego: a) Chirurgia Urologiczna b) Chirurgia Dzieciêca c) Chirurgia Naczyniowa d) Chirurgia Laryngologiczna e) Okulistyka. Obecnie trwa przygotowywanie oferty do Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok. ABECAD O Bo eny Nowackiej odpuszczê, przeciwnoœci mnie mobilizuj¹. Tracê chêci i wiarê kiedy napotykam bezdusznoœæ, z³oœæ, zawiœæ. W wa nych przedsiêwziêciach zawsze jednak spotykam m¹drych i dobrych ludzi, to dodaje mi si³, wtedy niemo liwe staje siê mo liwym. A-ktywnoœæ: od zawsze bardzo wiele aktywnoœci by³o w moim yciu, ci¹gle mnie rozpiera energia, stabilizacja to raczej stagnacja dla mnie, jeœli coœ siê nie rozwija to znaczy, e siê koñczy, cofa. Niespokojny duch - ci¹gle dalej, po nowe, nieznane, wiêksze wyzwania Zawsze jednak blisko ludzi i z ludÿmi. Cz³owiek to dla mnie wielka wartoœæ, jestem ze wszech miar istot¹ spo³eczn¹, adnych bezludnych wysp. B-iuro, biuralista: czêsto u ywane z pejoratywnym zabarwieniem, to obecnie moje miejsce pracy i mój zawód, mówiê o sobie "urzêduj¹cy pedagog", wiêc w Wydziale Oœwiaty jestem na swoim miejscu. Moja natura ci¹gle nie daje siê zamkn¹æ w ramy, ograniczenia, mam okno zawsze otwarte szeroko... Na nowych ludzi, nowe zadania. Moja spo³eczna aktywnoœæ g³ównie na rzecz dzieci i m³odzie y znalaz³a w urzêdzie nowe, niewspó³miernie wiêksze perspektywy i mo liwoœci. Tu mog³am rozwin¹æ skrzyd³a i z pewnoœci¹ nie jest to moja zas³uga. Ka de ziarno musi trafiæ na w³aœciwy grunt. Mam nadziejê, e tymi nowymi wydzia³owymi dzia³aniami trochê odczarowujemy stereotyp urzêdnika, gryzipiórka z zarêkawnikami. E-dukacja: to "dziedzina" mojej pracy, staram siê odkrywaæ w pracy wydzia³u nowe obszary edukacji, a co za tym idzie, kreowaæ i podejmowaæ nowe wyzwania, zadania. To du o nowej, trudnej, czêsto mozolnej pracy, ale jaka satysfakcja póÿniej. Moja edukacja? Klasyczna œcie ka: podstawówka, ogólniak, pierwsze studia - pierwsza praca, drugie studia - druga praca, póki co, kolejnych studiów i trzeciej pracy nie planujê, choæ doktorat z prawa rodzinnego od paru lat chodzi mi po g³owie... C-zas: memento: po co tak siê zacietrzewiaæ, goniæ, kiedy wszystko ulotne, kruche, chwila tylko... Zdarzenia, zwykle smutne, gwa³towne, bez naszej woli, bez naszej zgody nauczy³y mnie pokory. Myœlê, e dobrze jest czuæ w sobie pokorê, to daje dystans, pozwala na nowo zhierarchizowaæ wartoœci, swój stosunek do ycia, ludzi, cieszyæ siê coraz bardziej swoim BYÆ, a nie mieæ. Staram siê yæ w zgodzie ze sob¹, z ludÿmi obok. al mi ju czasu na bylejakoœæ, udawanie, zawiœæ, ich doœwiadczanie czêsto mnie z³oœci, buntujê siê, skutki s¹ ró ne. Byæ tu i teraz, z najbli szymi i dalszymi ludÿmi, potrafiæ siê cieszyæ tym co na co dzieñ, tak w³aœnie chcê umieæ. D-ecyzje: zawsze szybko podejmujê decyzje i te s¹ dobre. Kiedy siê waham, Ÿle na tym wychodz¹ moje wybory. Jestem cz³owiekiem dzia³ania, ka da decyzja to moje zobowi¹zanie, moja odpowiedzialnoœæ, jeœli wiem, e coœ jest warte zachodu nie -ad: dla mnie ³ad wewnêtrzny, wiem, e kiedy jesteœmy u³adzeni w sobie, to ³atwiej nam zmierzaæ siê z tym co na zewn¹trz, ³atwiej zobaczyæ co prawdziwe, warte zachodu, a co tylko... plewy. Pracujê nad tym eby czuæ swoje wewnêtrzne pouk³adanie. Potrzeba ³adu wewnêtrznego odreagowuje siê w moich "zewnêtrznych" niepouk³adaniach, mierzi mnie strasznie takie uporz¹dkowanie kiedy np. roœliny zasadzone pod sznurek, raz na zawsze kupione i ustawione meble, to samo miejsce na wakacyjne wyjazdy, itp., itd. Od dawna czytam kilka ksi¹ ek jednoczeœnie i na ca³e miesi¹ce zadomawiam siê w ich œwiecie, a s¹ takie których al mi opuœciæ, ostatnio by³a to "Mi³oœæ w czasach zarazy" Marqueza, teraz "Traktat o ³uskaniu fasoli" Myœliwskiego. Piel¹c ogródek biegam po wszystkich k¹tach, zaczynam myæ okna i odchodzê do prasowania, czasem tego dnia nie skoñczê ani okien, ani prasowania, bo ktoœ przyjdzie, b¹dÿ w telewizji ciekawa publicystyka. Jak powietrza potrzebujê œwiadomoœci, e mogê zmieniaæ, zrobiæ inaczej. Czasem przez lata nic nie zmieniam, ale œwiadomoœæ, e mogê daje mi poczucie swobody, bez tego uczucia nie mog³abym zrobiæ nic. Moje marzenia: mieszkaj¹c od niemal 20 lat w Marzeninie z natury rzeczy siê marzy, mam marzenia Nie mo na ich opowiedzieæ jednak, bo siê nie spe³ni¹. O - sobie?, czy o innych? Moja "rodowa" rodzina yje na Dolnym Œl¹sku, stamt¹d pochodzê. Myœlê, e ycie tam, w latach nawet daleko powojennych uczy³o, e najwa niejszy jest cz³owiek, rodzina, s¹siad. Mienie by³o "poniemieckie", NRDowscy Niemcy do po³owy lat 70 tych przyje d ali, "pouczali" ludzi, mojego dziadka, ojca jak gospodarzyæ, dbaæ o gospodarstwo. Có siê dziwiæ, dogl¹dali swojego, bez ich winy im odebranego. Nikt nie czu³ siê u siebie, byliœmy tam na pewien czas, w ka dej chwili mogli nam zabraæ to co dekretem w³adzy ludowej zosta³o nadane. Ludzie tutejsi - pewni siebie, swoich korzeni, ojcowizny. Na pocz¹tku wydawa³o mi siê, e dumni, wynioœli, dziœ wiem, e odpowiedzialni, ciê ko pracuj¹cy, st¹paj¹cy twardo po ziemi. Hmmmmmmmm, do których mi bli ej? Nie wiem w³aœciwie czy tu czy tam jestem u siebie, wiem natomiast, e i tam, i tu mam bliskich sobie ludzi. Bo ena Nowacka - mê atka, syn Hubert. W 1983 roku ukoñczy³a pedagogikê na Uniwersytecie Wroc³awskim, w 2002 roku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a tak e kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹ w 2003 roku. Radna i przewodnicz¹ca Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrzeœni IV kadencji. W V kadencji przewodnicz¹ca Rady Miejskiej we Wrzeœni. Prezes Stowarzyszenia "Promyk". Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni.

4 4 PaŸdziernik 2008 Zwyciê ajcie!... W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko³y w Wielkopolsce zdoby³o Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Pr¹dziñskiego we Wrzeœni, gospodarz uroczystoœci. W zdrowym ciele zdrowy duch Zapraszamy wszystkich uczestników do sportowej rywalizacji! - tymi s³owami uroczyœcie zainaugurowano rozpoczêcie Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009. W hali sportowej Gimnazjum zap³on¹³ znicz i zawis³a flaga Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Dynamiczny pokaz dyscyplin sportowych w wykonaniu uczniów wprowadzi³ goœci w prawdziwie "olimpijski nastrój". Na widowni zasiedli zaproszeni goœcie oraz ambitni sportowcy, uczniowie z ca³ej Wielkopolski. Szczególn¹ uwagê wywo³a³a obecnoœæ Mariusza Kubiaka - olimpijczyka z Moskwy w hokeju na trawie oraz lekkoatletów: Marcina Urbasia - olimpijczyka z Sydney i Aten, Rafa³a Wieruszewskiego - olimpijczyka z Aten i Pekinu oraz Tomasza Szymkowiaka - olimpijczyka z Pekinu. Olimpijczycy, wrzeœnianie s¹ dla m³odych adeptów sportu wzorem oraz dowodem na to, i mo na zdobyæ wymarzone zwyciêstwo, jeœli siê bardzo chce. Podczas uroczystoœci dokonano podsumowania sukcesów sporto- OŒWIATA Czy nie wiecie, e gdy zawodnicy biegn¹ na stadionie, wszyscy wprawdzie biegn¹, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodê? Przeto tak biegnijcie, abyœcie j¹ otrzymali - Jan Pawe³ II. S³owa te dodaj¹ ducha walki wielu sportowcom, którzy wierz¹ w siebie i zwyciê aj¹. Takich w³aœnie ambitnych sportowców nagrodzono 23 wrzeœnia podczas Wielkopolskiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009. Najbardziej Usportowiona Szko³a w Wielkopolsce wych w minionym roku szkolnym. G³os zabra³ Zdzis³aw Urbañczyk - prezes Szkolnego Zwi¹zku Sportowego "Wielkopolska". W kilku zdaniach przedstawi³ miniony sportowy rok szkolny i podziêkowa³ za zaanga owanie i udzia³ w zawodach. Nastêpnie pogratulowa³ szeœciu zwyciêskim szko³om w ka dej kategorii wiekowej, które w minionym sezonie odnios³y w sporcie najwiêksze sukcesy. Zwyciêskie szko³y otrzyma³y puchar, dyplom oraz tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko- ³y w Wielkopolsce. S³owa otuchy i mobilizacji w zdobywaniu podium kierowali do m³odych sportowców równie zaproszeni goœcie. G³os zabrali: Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Miros³aw Drzazga - wicekurator Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu oraz Tomasz Ka³u ny - burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia. W klasyfikacji "podstawówek" najbardziej usportowiona w minionym roku szkolnym okaza³a siê Szko- ³a Podstawowa nr 3 z Konina. W rywalizacji Gimnazjalistów pierwsze miejsce w rankingu przypad³o po raz kolejny Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. We wspó³zawodnictwie szkó³ ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z Turka. Trzecie miejsce przypad³o Zespo³owi Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych z Wrzeœni. Na twarzach "m³odych sportowców" zagoœci³a radoœæ i duma zwyciêstwa. Piosenk¹ "Musisz byæ pierwszy" w wykonaniu Kasandry Zawal oraz Damiana Zieliñskiego zakoñczono "sportow¹" uroczystoœæ. Sk¹d ta zawziêta rywalizacja?... Szkolny Zwi¹zek Sportowy jest najliczniejsz¹ ogólnopolsk¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ wœród dzieci i m³odzie y szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Program SZS uwzglêdniaj¹cy aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy siê uznaniem w³adz pañstwowych i samorz¹dowych oraz spo³eczeñstwa. G³ównym d³ugofalowym celem dzia³añ SZS jest zapewnienie we wspó³pracy ze szko³¹ takiego wsparcia rozwijaj¹cej siê m³odzie y, by nie tylko zapewniæ jej prawid³owy rozwój biologiczny, ale tak e wdro yæ do zdrowego stylu ycia, by mia³o to istotny wp³yw na d³ugoœæ i jakoœæ ycia cz³owieka. Wspó³zawodnictwo SZS Wielkopolska w kategoriach szkó³: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne rozpoczê³o siê od 2000 roku, czyli po reformie oœwiaty - poinformowa³ Stefan Tomczak - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni - Gimnazjum Nr 2 trzy razy z rzêdu zdoby³o tytu³ Najbardziej Usportowionej Szko³y w Województwie Wielkopolskim. Punkty zdobywa siê poprzez osi¹gniêcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych w zale noœci od zajêtego miejsca w województwie. We wspó³zawodnictwie sportowym 2007/2008 Gimnazjum Nr 2 zdoby³o punkty w nastêpuj¹cych dyscyplinach sportowych: pi³ka no na, pi³ka siatkowa, pi³ka siatkowa pla owa, koszykówka, tenis sto³owy, biegi prze³ajowe, biegi na orientacjê, szachy, p³ywanie, aerobik, warcaby. Jak widaæ, rywalizacja przebiega w bardzo wielu ró nych dyscyplinach sportowych, co wymaga solidnej pracy nauczycieli - trenerów w celu przygotowania uczniów do sportowej rywalizacji - doda³ dyrektor. (kasia) Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych W bie ¹cym numerze zamieszczamy ostatni¹ z prac wyró nionych w konkursie literackim na artyku³ prasowy na temat: "Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych". Konkurs skierowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ z terenu powiatu wrzesiñskiego. Komisja zdecydowa³a przyznaæ piêæ równorzêdnych wyró nieñ, które kolejno publikowaliœmy w "Przegl¹dzie Powiatowym". W tym numerze jest to artyku³ Anity Grzegorskiej, uczennicy klasy drugiej Zasadniczej Szko³y Zawodowej Zespo³u Szkó³ Specjalnych wyró nionej za zaakcentowanie zwi¹zku zmian klimatycznych ze zjawiskami biomedycznymi i za walory merytoryczne. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna we Wrzeœni oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Mamy XXI wiek. Za nami sto lat intensywnego rozwoju wielu ga³êzi przemys³u, yje nam siê ³atwiej i lepiej, ale ze szkoda dla œrodowiska. Zmiany klimatyczne to jedno z najwiêkszych wyzwañ naszych czasów. Staj¹ siê zagro eniem dla zdrowia i stylu ycia, przyczyniaj¹ siê do naszego cierpienia. Niedo ywienie, biegunka, malaria spowodowa³y miliony zgonów w skali ca³ego œwiata. Zmiany klimatyczne powoduj¹, e gwa³townie roœnie zagro enie chorobami zakaÿnymi - ludzie i zwierzêta przemieszczaj¹ siê na nowe terytoria, a wraz z nimi rozprzestrzeniaj¹ siê przenoszone przez nich choroby. W obliczu takich zagro eñ rz¹dy pañstw powinny zmieniæ politykê zdrowotn¹. Nie wystarczy walka z chorobami. Trzeba podejmowaæ dzia³ania profilaktyczne zmierzaj¹ce do zmniejszenia zachorowañ w przysz³oœci. Gazy cieplarniane pochodz¹ce ze spalania paliw sta³ych powoduj¹ ocieplenie klimatu. Ludnoœæ jest bezpoœrednio nara ona na zmiany klimatyczne z powodu zmian typów pogody, a poœrednio przez zmiany w jakoœci i dostêpie do wody, powietrza, jakoœci i iloœci ywnoœci, ekosystemach, rolnictwie, œrodkach d ycia i infrastrukturze. Wszystkie te zagro enia wp³ywaj¹ na ludzkie zdrowie. Coraz intensywniejsze fale upa- ³ów zwiêkszaj¹ ryzyko œmierci spowodowanej udarem cieplnym. Powoduj¹ te zaburzenia uk³adu kr¹ enia, pracy nerek, uk³adu oddechowego. Chorobom i zgonom powodowanym przez upa³y mo na w du ej mierze zapobiec poprzez sprawnie dzia- ³aj¹ce systemy zdrowotne i systemy wczesnego ostrzegania obywateli. Powodzie, które wystêpuj¹ w Europie maja zwi¹zek z anomaliami pogodowymi. Ich poœrednie skutki zdrowotne wynikaj¹ ze szkód infrastruktury i obejmuj¹ choroby zakaÿne, choroby przenoszone przez gryzonie, zatrucie szkodliwymi substancjami, zaburzenia zdrowia psychicznego. Ostatnie powodzie dowiod³y, e nale y usprawniæ sposoby dzia³ania w sytuacjach kryzysowych i stworzyæ systemy wczesnego ostrzegania. Corocznie organizowany przez nauczycieli Zespo³u Szkó³ im. J. Korczaka we Wrzeœni (E. Kruszewska, M. Janiak i M. Grandke) wyjazd do Biskupina na festyn archeologiczny cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Mimo niesprzyjaj¹cej aury i weekendowej pory, 20 wrzeœnia nie zabrak³o chêtnych uczniów do wyjazdu na odbywaj¹ce siê w Biskupinie niezwykle ciekawe lekcje historii. Tym razem przewodnim has³em festynu by³a "Japonia - kraj nie tylko samurajów". Dzieci i m³odzie pozna³y ró norodne, nieznane w naszym kraju tradycyjne zajêcia z Kraju Wschodz¹cego S³oñca. Wœród licznych atrakcji znalaz³y siê Weekendowa lekcja... Uczniowie ZSS odwiedzili we wrzeœniu Biskupin Edukacja zawodowa Powiat wrzesiñski z³o y³ wniosek na konkurs og³oszony przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu, dotycz¹cy dofinansowania ze œrodków EFS projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego). Projekt "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolnoœæ do zatrudnienia" maj¹cy na celu podniesienie jakoœci i atrakcyjnoœci oferty edukacyjnej placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe dla zwiêkszenia zdolnoœci uczniów do przysz³ego zatrudnienia uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projektów i zosta³ przyjêty do dofinansowania w kwocie ,00 PLN. G³ówne problemy, na które odpowiada projekt, dotycz¹ niskiego poziomu wykszta³cenia zawodowego spo³eczeñstwa, ma³ej atrakcyjnoœci i elastycznoœci oferty kszta³cenia zawodowego, niewystarczaj¹cego wyposa enia w nowoczesne materia³y dydaktyczne Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Stypendia rozdane Trzynastu uczniów wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych wyró - niono w ramach programu Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorz¹dowego. Wrêczenie stypendiów odby³o siê w dniu 29 wrzeœnia w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni. Decyzje o przyznaniu stypendium wrêcza³ wyró nionym Ireneusz Niewiarowski - prezes Towarzystwa Samorz¹dowego w Koninie. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom. Fundusz Stypendialny Towarzystwa realizuje go poprzez promowanie m³odych talentów, uczniów, którzy dla w³asnego doskonalenia i rozwoju potrzebuj¹ wspar- pokazy makija u, sztuki zak³adania kimona, uk³adania ikebany, origami, kaligrafii japoñskiej. Dope³nieniem obrazu kultury japoñskiej by³y pokazy wschodnich sztuk walki, które wzbudzi³y najwiêksze zainteresowanie szczególnie wœród ch³opców. Nie zabrak³o tak e muzyki wykonywanej na tradycyjnych japoñskich instrumentach. Organizatorzy wycieczki serdecznie dziêkuj¹ burmistrzowi Miasta i Gminny Wrzeœnia - Tomaszowi Ka³u nemu, który, bezp³atnie udostêpniaj¹c autokar, umo liwi³ uczniom naszej szko³y wzbogaciæ prze ycia, rozszerzyæ horyzonty i zdobyæ porcjê trwa³ej wiedzy. H. Ludwiczak placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe oraz braku równych szans w dostêpie do edukacji. Adresatami projektu (beneficjentami ostatecznymi) bêd¹ uczniowie (mieszkañcy województwa wielkopolskiego) szkó³ i placówek realizuj¹cych kszta³cenie zawodowe w powiecie wrzesiñskim: Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2, Zespo³u Szkó³ Specjalnych oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Wsparcie realizowane bêdzie w ramach dodatkowych pozalekcyjnych zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijaj¹cych zdolnoœci i umiejêtnoœci, profilaktyczno-prewencyjnych, wzmacniaj¹cych poczucie w³asnej wartoœci, innowacji pedagogicznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto szko³y i placówki prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe zostan¹ wyposa one w nowoczesne materia³y dydaktyczne. Obecnie powiat wrzesiñski czeka na umowê o dofinansowanie projektu. WOiS cia finansowego. Adresatami programu s¹ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, gimnazjaliœci oraz studenci. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagê ocena wyników w nauce, sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe osi¹gniêcia i aktywnoœæ spo³eczna. Miesiêczna wysokoœæ stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych wynosi 100 z³, gimnazjów 60 z³ i od 200 do 380 z³ dla studentów. Stypendium przeznaczone jest na zakup ksi¹ ek i innych pomocy naukowych. Wiêcej informacji na temat zasad przyznawania stypendiów znaleÿæ mo na na stronie internetowej Towarzystwa Samorz¹dowego pod adresem (kora)

5 OŒWIATA PaŸdziernik Miko³aj Kopernik, nasz patron! Oficjalnie, w dniu 25 wrzeœnia we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni. Na szkolnym sztandarze widnieje postaæ wybitnego astronoma, Miko³aja Kopernika. Uczniowie œlubowali dbaæ o honor i dobre imiê szko³y Uczniowie wieczyœcie œlubowali dbaæ o honor i dobre imiê szko³y, z szacunkiem odnosiæ siê do nauczycieli i wychowawców, wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci dla w³asnego dobra i dobra naszej ojczyzny. Miko³aj Kopernik by³ cz³owiekiem niezwyk³ym. Mówi siê, e "wstrzyma³ s³oñce, ruszy³ ziemiê". Z wyników jego pracy do dziœ korzystaj¹ miliony ludzi na ca³ym œwiecie, stworzy³ on bowiem podwaliny wiedzy o wszechœwiecie. Uczniowie oraz grono pedagogiczne wybra³o na patrona szko³y spoœród wielu wybitnych poetów, naukowców, tego który teori¹ heliocentryzmu dokona³ naukowej, œwiatowej rewolucji. Dok³adnie 22 marca 2007 roku podjêto uchwa³ê o nadaniu Gimnazjum nr 1 im. Miko³aja Kopernika. Jesteœmy dumni, e ten, który otworzy³ œwietlist¹ drogê do gwiazd jest naszym patronem - mówi³a ze wzruszeniem Halina Kotyk - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, trzymaj¹c w rêkach sztandar szko³y. Mnóstwo gratulacji i ciep³ych s³ów szko³a us³ysza³a od zaproszonych goœci. G³os zabrali m.in.: Krystyna Poœlednia - cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Hanna Rajcic-Mergler - 5 lat minê³o jak jeden dzieñ Cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poœlednia przeciê³a wstêgê Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni zainaugurowa³o sw¹ dzia³alnoœæ 1 paÿdziernika 2003 roku. Dok³adnie piêæ lat póÿniej szko³a œwiêtowa³a swoje 5. urodziny, na które przybyli nie tylko s³uchacze i wyk³adowcy, ale i przedstawiciele samorz¹du i przyjaciele szko³y. Pierwsza czêœæ uroczystoœci, która by³a okazj¹ do prezentacji dzia- ³alnoœci Kolegium oraz wyst¹pieñ oficjalnych goœci, gratulacji i podziêkowañ, odby³a siê we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Nastêpnie "jubileuszowi" s³uchacze pierwszego roku z³o yli uroczyste œlubowanie. "Edukacyjnym" akcentem imprezy by³ wyk³ad doktora Adama Sobka na temat "Wieloœæ kultur i jêzyków". Uroczystoœæ w WOK-u zakoñczy³ koncert zespo³u Rajlender. Nastêpnie obchody pi¹tych urodzin przenios³y siê do Kolegium, gdzie proboszcz parafii pw. Królowej Jadwigi we Wrzeœni, ks. Adam Zalesiak, poœwiêci³ budynek szko- ³y. By³a to te doskona³a okazja do zwiedzenia placówki. A by³o co ogl¹daæ! Wyremontowane, przestronne utrzymane w weso³ej ko- lorystyce i gustownie urz¹dzone wnêtrza czyni¹ szko³ê nowoczesn¹ placówk¹ na miarê Europy, w której a "chce siê uczyæ". Przestronna biblioteka i wieloœæ materia³ów dydaktycznych wp³ywaj¹ na wysoki poziom kszta³cenia. Kolegium jest jednostk¹ organizacyjn¹ samorz¹dowego Województwa Wielkopolskiego, natomiast opiekê naukow¹ i dydaktyczn¹ nad placówk¹ sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwenci szko³y otrzymuj¹ dyplom i tytu³ nauczyciela; mog¹ tak e uzyskaæ tytu³ licencjata podczas egzaminu dyplomowego w kolegium przed komisj¹ uczelnian¹ UAM, a tak e ubiegaæ siê o przyjêcie na 2- letnie magisterskie studia zaoczne na uczelniach w ca³ym kraju. Nauka w Kolegium jest bezp³atna, trwa 3 lata w systemie dziennym. Jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk obcy. Dotychczas Kolegium "wypuœci- ³o" oko³o 90 nauczycieli. Renoma szko³y sugeruje jednak, e w nastêpnych latach bêdzie ich du o, du o wiêcej, tak jak s³uchaczy, chêtnych rozpocz¹æ naukê w szkole. (agda) wicekurator Kuratorium Oœwiaty w Poznania. Tomasz Ka³u ny - burmistrz Miasta i Gminy Wrzeœnia, Jan Nowak - prezes firmy Nowbud, Stefan Tomczak - dyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni. Gimnazjum od dawna przygotowywa³o siê do owego, wa nego dla historii szko³y wydarzenia. Uczniowie pod¹ ali œladami Kopernika, poznawali bli ej jego badania, dzie³a i nauki - astronomiê, fizykê czy matematykê. Grono pedagogiczne organizowa³o mnóstwo konkursów literackich, plastycznych, multimedialnych, zwi¹zanych z yciem i twórczoœci¹ astronoma. Podczas uroczystoœci nagrodzeni zostali autorzy najlepszych prac. Medalami za wk³ad i zas³ugi na rzecz Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni uhoronowani zostali równie goœcie specjalni. Uroczystoœæ zakoñczy³o przedstawienie, kreuj¹ce postaæ imiennika Gimnazjum nr 1. Tego samego dnia nast¹pi³o równie uroczyste ods³oniêcie tablicy patrona w szkole. Dziêki œrodowisku lokalnemu, rodzicom, uczniom i nauczycielom oraz przy wsparciu w³adz gminy i powiatu, Gimnazjum nr 1 we Wrzeœni wchodzi do grona rodziny szkó³ zwi¹zanych z imieniem Miko³aja Kopernika, za co dyrekcja szko³y serdecznie dziêkuje. (kasia) Co jest celem statutowym Kolegium? Celem statutowym jest kszta³cenie nauczycieli jêzyka angielskiego i niemieckiego. W powiecie jeszcze kilka lat temu brakowa³o nauczycieli, szczególnie anglistów. Myœlê e to miêdzy innymi by³ powód utworzenia Kolegium we Wrzeœni. Jakie kwalifikacje maj¹ absolwenci Kolegium? Po ukoñczeniu Kolegium s³uchacze maj¹ uprawnienia do nauki jêzyka angielskiego b¹dÿ niemieckiego w szko³ach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szko³ach podstawowych oraz w przedszkolach. Jedna z naszych absolwentek uczy w pierwszej klasie w szkole w Anglii, co œwiadczy o wysokich kwalifikacjach naszych absolwentów. Niedawno zakoñczy³ siê remont budynku i terenu wokó³ niego. Jakie s¹ dalsze plany rozwoju szko³y? Zrobiliœmy bardzo du o. Przez pierwsze dwa lata zabiegaliœmy - najpierw o to, by budynek sta³ siê w³asnoœci¹ UM a potem, by Urz¹d nam go przekaza³. Nastêpnie staraliœmy siê o fundusze na remont, który poch³on¹³ du o pieniêdzy, pracy i czasu. Do zakoñczenia modernizacji pozosta³a budowa parkingu za budynkiem NKJO. Bardzo bym chcia³a w przysz³ym roku otworzyæ studia zaoczne, gdy jest na nie du e zapotrzebowanie. Planujemy, wspólnie z oœrodkami doskonalenia nauczycieli, które jak my podlegaj¹ pod Urz¹d Marsza³kowski, zorganizowaæ kursy dla nauczycieli, które odbywa³yby siê w naszej szkole oraz kursy finansowa- Kolejny etap prac Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie otrzyma³ 180 tys. z³ z bud etu Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Dotacja przeznaczona zostanie na prace remontowe na terenie budynku. W styczniu 2008 r. Œrodowiskowy Dom Samopomocy wynajmuj¹cy przez pierwsze dwa lata swego istnienia pomieszczenia Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Szkolnej we Wrzeœni, przeniós³ sw¹ siedzibê do budynku by³ej szko³y podstawowej w Gozdowie. 250 tys. z³, które Starostwo pozyska³o na remont budynku z bud etu Urzêdu Wojewódzkiego, wystarczy³y na wykonanie remontu parteru budynku. Wyremontowane pomieszczenia ŒDS wygl¹daj¹ w tej chwili bardzo ³adnie i kolorowo. Remontu wymaga jednak klatka schodowa i piêtro budynku, a najwiêksz¹ potrzeb¹ jest w chwili obecnej remont dachu, wymiana rynien, pieca i instalacji CO, konieczna jest równie wymiana okien. Kolejne 180 tys. z³ dotacji, uzyskane niedawno z bud etu Urzêdu Mar- sza³kowskiego, przeznaczone zosta³o na remont dachu oraz wymiana okien. Jest to tym bardziej wa ne, e w czasie ulewy zamakaj¹ œwie o wyremontowane pomieszczenia. Dach jest w strasznym stanie, okna w wiêkszoœci s¹ pozabijane gwoÿdziami, otwieraj¹ siê przy wiêkszym wietrze. Niebawem og³oszony zostanie przetarg na wykonanie tych prac. Remont musi byæ wykonany do koñca grudnia. Z pomoc¹ Starostwa i Urzêdu Gminy we Wrzeœni trwaj¹ w chwili obecnej prace nad zagospodarowaniem terenu wokó³ budynku ŒDS. Nawo ona i wyrównywana jest ziemia przez sponsora - firmê Strabag. Zasiana zostanie trawa ufundowana przez firmê "Agrar" oraz "Zafix". Mamy nadziejê, e w nied³ugim czasie, za poœrednictwem wielu yczliwych nam ludzi budynek Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz teren wokó³ niego stanie siê uroczym miejscem, w którym schronienie znajd¹ kolejne wymagaj¹ce naszej pomocy osoby niepe³nosprawne. Dorota Szykowna Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pozosta³ym pracownikom oœwiaty najserdeczniejsze yczenia i podziêkowania za wk³ad w³o ony w wychowywanie i kszta³cenie m³odzie y Starosta Wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz sk³ada Takie bêd¹ Rzeczpospolite, jakie ich m³odzie y chowanie Jan Zamoyski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Grzegorz KaŸmierczak Rozmowa z dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych - Urszul¹ Kropaczewsk¹ Najwiêkszym sukcesem s¹ ludzie ne z EFS. Mamy 18 sal i œwietn¹ bazê dydaktyczn¹, szkoda by³oby tego nie wykorzystaæ. Przez to e przenios³a siê biblioteka pedagogiczna nasi s³uchacze maj¹ dostêp do wielu publikacji. Ogólnie chcemy robiæ dalej to co robimy i robiæ to jeszcze lepiej. Czy planowane jest wprowadzenie nowych kierunków jêzykowych? Myœleliœmy o jêzykach francuskim, rosyjskim i hiszpañskim, robiliœmy nawet rozeznanie wœród szkó³, ale okaza³o siê, e nie ma zapotrzebowania na takich nauczycieli. Mo e uda³oby siê nam utworzyæ tak¹ grupê jedynie raz na trzy lata, a jako e jesteœmy zak³adem kszta³cenia nauczycieli, nie korespondowa³oby to z naszymi celami. Jak wygl¹da postêp w pracach nad podrêcznikiem anglojêzycznym o powiecie? Czêœæ merytoryczn¹ mamy ju zamkniêt¹ - s¹ lekcje o gminach, powiecie i przedsiêbiorstwach. Brakuje nam mniej wiêcej miesi¹ca, by wszystko posk³adaæ. Brak nam technicznej strony. Myœla³am, e mo e uda³oby nam siê zrobiæ wielk¹ prezentacjê w styczniu, by nowy rok rozpocz¹æ now¹ publikacja, aby od drugiego semestru ksi¹ ka wesz³a do szkó³. Mieliœmy próbne lekcje w szko³ach. Pokazywaliœmy podrêcznik na konferencji neofilologicznej w Kaliszu i na konferencji szkó³ wy- szych w Gliwicach - wszyscy byli zachwyceni, gratulowali, chc¹ nawet "œci¹gn¹æ" od nas ten pomys³. Kolegium z Bydgoszczy zwróci³o siê nawet do nas z proœb¹ o pomoc w stworzeniu podobnego podrêcznika o ich rejonie. Proszê podsumowaæ te piêæ lat istnienia Kolegium. Niedawno spytano mnie, jaki jestnajwiêkszy sukces Kolegium. Dla mnie wszystko jest sukcesem, ale nie uda³oby siê to gdyby nie ludzie. Mam fantastyczny zespó³ ludzi, z wiêkszoœci¹ razem studiowaliœmy; mamy œwietn¹ opiekê naukowo-dydaktyczn¹. Nasi s³uchacze bardzo aktywnie w³¹czaj¹ siê we wszelkie dzia³ania. Dobrze nam siê pracuje w œrodowisku lokalnym - wszyscy s¹ otwarci. Uda³o siê nam wejœæ w to œrodowisko, znaleÿliœmy tu swoje miejsce, jesteœmy rozpoznawalni, dobrze nas oceniaj¹. To te du y sukces. Czy zatem czuje siê Pani spe³niona? I tak, i nie. Cieszê siê z ka dego pozytywnie zakoñczonego dzia³ania, ale mam jeszcze wiele planów. Nie jestem jeszcze na koñcu swojej drogi i do wielu sukcesów chcia³abym jeszcze dojœæ. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda

6 6 PaŸdziernik 2008 Z NAMI WARTO Tutaj Warto cz³onkiem Z Nami Warto W dniu 15 wrzeœnia w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry odby³o siê posiedzenie Rady Fundacji "Tutaj Warto". Od momentu powstanie Stowarzyszenia "Z Nami Warto", Fundacja szuka dla siebie nowych zadañ - mówi³ Przemek Dêbski - prezes Fundacji - Spotkaliœmy siê tu po to, by zmieniæ statut i umo liwiæ Fundacji inne dzia³ania. W tej chwili realizujemy dwa dzia³ania - szkolimy lokalnych rolników w celu stworzenia lokalnych przetwórni mleka i budujemy Lokaln¹ Strategiê Rozwoju. LSR wypracuje Fundacja, a realizowaæ bêdzie Stowarzyszenie. Obecnoœæ ponad 2/3 cz³onków Rady po- Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Szkolimy mleczarzy zwoli³a na podjêcie 2 wa nych uchwa³. Pierwsza dotyczy³a przyst¹pienia Fundacji do Lokalnej Grupy Dzia³ania - "Z NAMI WARTO", a druga - zmian w statucie Fundacji. Obie uchwa³y zosta³y podjête jednog³oœnie. Ponadto zdecydowano, e Fundacjê w Stowarzyszeniu bêdzie reprezentowa³ Przemek Dêbski. Zmiany w statucie spowodowane by³y koniecznoœci¹ dostosowania siê do nowych warunków. Wprowadzono zmniejszenie sk³adu Rady i Zarz¹du, 3 letni¹ kadencyjnoœæ zarz¹du, przystosowano statut do wymogów stawianym organizacjom ze statusem po ytku publicznego. Wszyscy obecni na zebraniu radni g³osowali za wst¹pieniem do Stowarzyszenia Warsztaty szkoleniowe z zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju W dniach wrzeœnia 2008r w Oœrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odby³o siê szkolenie dla Lokalnych Grup Dzia³ania. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele 28 Lokalnych Grup Dzia- ³ania z ca³ej Wielkopolski. Lokaln¹ Grupê Dzia³ania "Z Nami Warto" reprezentowali: prezes Zarz¹du - Jerzy Mazurkiewicz oraz Karol Balicki - zastêpca naczelnika Wydzia³u Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Organizatorem spotkania by³ Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za wdra anie osi Leader w Wielkopolsce. Tematem spotkania by³y kry- teria wyboru Lokalnych Grup Dzia³ania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Szkolenie mia³o charakter o ywionej i merytorycznej dyskusji, wymiany spostrze eñ. Prowadz¹cy i uczestnicy wymieniali doœwiadczenia na temat budowy LSR i odnosili to do wymagañ okreœlonych w przepisach prawa. W spotkaniu uczestniczy³ dyrektor Departamentu PROW - Pawe³ Strzy ewski. Animatorem spotkania by³a Urszula Pu anowska - animator partnerstw, natomiast osob¹ prowadz¹c¹ spotkanie z ramienia Departamentu PROW - Ma³gorzata Blok. Karol Balicki Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Dzia³anie ma na celu stworzenie przydomowych przetwórni mleka Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni i Fundacja,,Tutaj Warto" realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,,Nabywam nowe umiejêtnoœci i Ÿród³a dochodu" przeznaczony dla rolników i domowników z terenu dzia³ania LGD,,Tutaj Warto". Projekt rozpocz¹³ siê seminarium,,nowe umiejêtnoœci w zakresie przetwórstwa mleka i sprzeda y bezpoœredniej - szans¹ rozwoju dzia³alnoœci pozarolniczej'', które odby³o siê 9 wrzeœnia br., w hotelu Darz Bór w Bugaju. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele instytucji z terenu LGD, so³tysi oraz rolnicy. Prelegenci omawiali nastêpuj¹ce zagadnienia: - kszta³cenie doros³ych,,uczestniczê w szkoleniach", - funkcjonowanie przydomowych przetwórni mleka, - wymagania higieniczno-sanitarne, - marketing w rolnictwie. Podczas seminarium wy³oniono 12 rolników oraz domowników zajmuj¹cych siê przetwórstwem mleka zarówno na w³asny u ytek jak i na potrzeby lokalnego rynku, którzy bior¹ udzia³ w szkoleniach praktycz- nych pn.,,przetwórstwo mleka i sprzeda bezpoœrednia produktów mleczarskich na rynku lokalnym". Cykl szkoleñ obejmuje 5 modu³ów: - surowcowo-przetwórczy (16 godz. zajêæ teoretycznych i 40 godz. zajêæ praktycznych), - techniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - ekonomiczno-marketingowy (16 godz. teorii), - higieniczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki), - projekt technologiczny (8 godz. teorii i 8 godz. praktyki). Szkolenia rozpoczê³y siê 29 wrzeœnia 2008 roku i odbywaj¹ siê w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeœni, które dysponuje kompletnie wyposa on¹ pracowni¹ przetwórstwa mleka z laboratorium, pracowni¹ komputerow¹ oraz salami wyk³adowymi. Zajêcia teoretyczne bêd¹ realizowane dla ca³ej grupy, a zajêcia praktyczne równolegle dla dwóch grup szeœcioosobowych. Szkolenie obejmuje 120 godzin - 56 praktycznych i 64 teoretycznych. Uczestnicy szkoleñ bêd¹ mieli zapewnione posi³ek, materia³y szkoleniowe, odzie robocz¹ oraz dowóz na zajêcia do Wrzeœni. Jerzy Mazurkiewicz i Karol Balicki na szkoleniu w Rokosowie Szanowni Pañstwo! Zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o wype³nienie ankiety dostêpnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej: Ankieta skierowana jest do mieszkañców obszaru LGD "Z Nami Warto", obejmuje gminy: Ko³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i Wrzeœnia (obszary wiejskie). Wype³nienie niniejszej ankiety umo liwi nam zebranie informacji niezbêdnych do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata , której g³ównym celem jest poprawa jakoœci ycia na obszarach wiejskich. Wype³niaj¹c ankietê macie Pañstwo realny wp³yw na kszta³t opracowywanego dokumentu. Prosimy o przes³anie ankiety poczt¹ elektroniczn¹ na adres: Ankiety mo na równie z³o yæ w siedzibie najbli szego urzêdu gminy. OdpowiedŸ na ewentualne pytania zwi¹zane z wype³nieniem ankiety mo ecie Pañstwo otrzymaæ kontaktuj¹c siê z nami pod nr tel Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

7 Z NAMI WARTO PaŸdziernik Œwiadomoœæ kulturowa Konsultujemy strategiê ¹czone posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa oraz Komisji Rozwoju Lokalnego odby³o siê 23 wrzeœnia w sali konferencyjnej Starostwa. G³ównym punktem obrad by³y konsultacje z Zarz¹dem Lokalnej Grupy Dzia³ania "Z Nami Warto" w sprawie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje te s¹ o tyle wa ne, e Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem niezbêdnym przy aplikowaniu LGD o œrodki unijne. Na spotkaniu obecni byli tez pracownicy Wydzia³u Rozwoju Lokalnego, którzy pomagaj¹ opracowaæ LSR. Przewodnicz¹cy Komisji Œrodowiska - Jerzy Mazurkiewicz, wspieraj¹c siê prezentacj¹ multimedialn¹, opowiada³ o mo liwoœciach finansowania przedsiêwziêæ, wp³ywaj¹cych na rozwój obszarów wiejskich, jakie daje unijny program Leader +. Miêdzynarodowy Zjazd Wojowników S³owiañskich w Grzybowie Tereny gmin wchodz¹cych w sk³ad Stowarzyszenia "Z Nami Warto" znajduj¹ siê w sercu Wielkopolski. To tutaj, gdzie zamieszkiwa³o plemiê Polan, narodzi³o siê pañstwo polskie. Na terenie dzisiejszego Grzybowa oko³o 935 r. powsta³ jeden z wa niejszych grodów dynastii Piastów (obok Gniezna, Ostrowa Lednickiego, Poznania i Giecza). Wœród spo³eczeñstwa ywa jest œwiadomoœæ narodzin pañstwa polskiego na tym terenie. Prê nie dzia³a Towarzystwo Przyjació³ Grodu w Grzybowie, które poprzez organizowanie Miêdzynarodowego Zjazdu Wojowników S³owiañskich popularyzuje dziedzictwo kulturowe Polski wczesnopiastowskiej i promuje grodzisko w Grzybowie. Corocznie archeolodzy prowadz¹ tutaj badania wykopaliskowe. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powziê³o prace maj¹ce na celu zbudowania rekonstrukcji wa³ów, które pos³u ¹ jako muzeum. Mieszkañcy regionu pamiêtaj¹ o dawnej królewskiej historii Pyzdr, niegdysiejszego centrum spo³eczno-gospodarczego. Tutaj król Kazimierz Wielki wybudowa³ murowany zamek, w którym czêsto goœci³. Do dziœ czêsto u ywa siê sformu³owania "Królewskie miasto Pyzdry". Po Kongresie Wiedeñskim rolê oœrodka dla spo³eczno-gospodarczego przejê³a Wrzeœnia, staj¹c siê w 18189/19 r. siedzib¹ powiatu. Rywalizacjê pomiêdzy tymi oœrodkami i zwi¹zanymi z nimi miejscowoœciami podkreœli³a ustalona przez zaborców granica pomiêdzy Wielkim Ksiêstwem Poznañskim a Królestwem Polskim (tzw. Kongresowym). Bardzo wyraÿne ró nice widoczne by³y w gospodarce, w budownictwie, ale tak e i w œwiadomoœci. Do dziœ pozosta³y powsta³e w czasach zaborów okreœlenia: " añcuch" - na mieszkañców zaboru rosyjskiego (Pyzdry) i "Ba ant" - na okreœlenie mieszkañców zaboru pruskiego (Wrzeœnia, Mi³os³aw, Ko³aczkowo). Ró nice kulturowe staj¹ siê tak e atrakcyjnym ³¹cznikiem. W miejscu dawnej granicy rosyjsko-pruskiej w Borzykowie ustawio- no przejœcie graniczne z epoki zaborów. Sta³o siê to atrakcj¹ turystyczn¹ oraz miejscem odbywania organizowanej przez Towarzystwo Echo Pyzdr imprezy ingeruj¹cej ludzi ró nych œwiadomoœci kulturowych. Niegdyœ elementem ³¹cz¹cym Wrzeœniê i Pyzdry by³a w¹skotorowa kolejka powiatowa. Kolejny ywy akcent w œwiadomoœci kulturowej to walka narodowowyzwoleñcza z okresu zaborów. Szczególnie nawi¹zuje siê do tradycji kosynierów z okresu Wiosny Ludów 1848 r., kiedy powstañcy zwyciê yli w bitwach w Mi³os³awiu i Wrzeœni¹-Soko³owem. Corocznie mieszkañcy gmin Mi³os³aw i Wrzeœnia obchodz¹ rocznicê tych bitew. Obchodz¹ je patriotycznie np. organizuje siê tradycyjne przemarsze z Wrzeœni pod pomnik do Soko³owa, maj¹ce sw¹ tradycjê od 1849 r., ale tak e i rekreacyjnie np. Bieg Kosynierów. Wœród mieszkañców Pyzdr i okolic ywa jest pamiêæ o bitwie stoczonej tutaj w czasie powstania w 1863 r. z wojskami rosyjskimi. W ca³ym regionie pamiêta siê o s³ynnych strajkach szkolnych w obronie nauczania religii katolickiej w jêzyku polskim. Strajki te odbywa³y siê w latach we Wrzeœni, Mi³os³awiu, a tak e w licznych szko³ach wiejskich. Widoczna jest tak e pamiêæ o walkach powstania wielkopolskiego 1918/19 i wojny obronnej, w której walczy³ 68. Pu³k Piechoty, stacjonuj¹cy we Wrzeœni. Elementem bêd¹cym w œwiadomoœci niemal ca³ego spo³eczeñstwa jest coroczny odpust w sanktuarium maryjnym w Biechowie, gdzie znajduje siê dawny klasztor ksiê y filipinów, obecnie pod zarz¹dem ojców paulinów. Do sanktuarium w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia od ponad stu lat œci¹gaj¹ pielgrzymki wiernych z parafii ca³ej okolicy. Dziœ region oprócz tradycji historycznych kojarzy siê przede wszystkim jako teren o dobrych po³¹czeniach komunikacyjnych, przyjaznym nastawieniu mieszkañców, ale tak e i w³adz samorz¹dowych. Sebastian Mazurkiewicz Podczas wspólnego posiedzenia omawiano Lokaln¹ Strategiê Rozwoju Laur Starosty Mariola Piotrowska, pracownica Powiatowego Zespo³u Doradczego Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego i cz³onek Zarz¹du Fundacji Tutaj Warto zosta³a uhonorowana Laurem Starosty za wk³ad w rozwój rolnictwa powiatowego. Pani Mariola specjalizuje siê w programach rolno-œrodowiskowych zajmuj¹c jedno z pierwszych miejsc w kraju pod wzglêdem iloœci i jakoœci aplikowanych do ARiMR wniosków - uzasadni³ wybór starosta - Wspólnie z pozosta³ym doradcami Powiatowego Zespo³u osi¹gaj¹ czo³owe lokaty w województwie w ramach wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z Unii Europejskiej. Jest wybitnym fachowcem w zakresie pomocy unijnej dla rolnictwa, wyk³adowc¹ i prelegentk¹ niezliczonej iloœci szkoleñ i seminariów. Wrêczenie wyró nienia mia³o miejsce 7 wrzeœnia w Nekli podczas Do ynek Powiatowych. Zapraszamy na warsztaty W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, Fundacja "Tutaj Warto" serdecznie zaprasza na warsztaty aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ do uczestnictwa w identyfikacji problemów obszarów wiejskich oraz w³¹czenia w proces rozwi¹zywania problemów najbli - szego otoczenia. Do udzia³u w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy Ko- ³aczkowo, Mi³os³aw, Pyzdry i obszarów wiejskich gminy Wrzeœnia, zainteresowanych rozwojem obszaru LGD, w szczególnoœci: - przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, - przedstawicieli firm, - rolników, - przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, - jednostek organizacyjnych gmin (oœrodki kultury, szko³y), - rad so³eckich, - przedstawicieli Koœcio³a, - przedstawicieli OSP, Ko³a Gospodyñ Wiejskich, itp. Poni ej znajduje siê planowany harmonogram konsultacji wraz z ich tematyk¹. Wszystkie szkolenie rozpoczn¹ siê o godzinie TEMATYKA ZAJÊÆ: - informacja o programie Leader i PROW zasady i mo liwoœci dofinansowania projektów zwi¹zanych z realizacj¹ Lokalnej Strategii Rozwoju - ankiety dotycz¹ce preferencji mieszkañców gminy - przedstawienie deklaracji cz³onkostwa w LGD Wnêtrze Sanktuarium Maryjnego w Biechowie Spotkania odbêd¹ siê: - 7 paÿdziernika w Ko³aczkowie w Urzêdzie Gminy - 8 paÿdziernika w Mi³os³awiu w Urzêdzie Gminy - 9 paÿdziernika w Pyzdrach w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury - 10 paÿdziernika we Wrzeœni w Urzêdzie Miasta Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

8 Bisowaæ musieli tancerze breakdance, których akrobatyczny show wywo³a³ wielki aplauz widowni. Z niezwyk³¹ charyzm¹ i energi¹, porwa³a publicznoœæ do zabawy wykonawczyni legendarnej "Szklanej pogody" - Ma³gorzata Ostrowska z zespo³em. 8 PaŸdziernik 2008 KULTURA Wy ynki, obrzynki, wieñcowe czyli do ynki 2008 Powiatowe do ynki, bêd¹ce ukoronowaniem ca³orocznego trudu rolników, w tym roku œwiêtowano w nekielskim parku. Gwiazd¹ Powiatowego Œwiêta Plonów, które odby³o siê 7 wrzeœnia w gminie Nekla by³a Ma³gorzata Ostrowska. Uroczystoœæ rozpocz¹³ korowód sk³adaj¹cy siê z delegacji wieñcowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych goœci, maszyn rolniczych, motocykli i mieszkañców, prowadzony przez Orkiestrê Dêt¹ Nekielskiego Oœrodka Kultury, wiod¹cy ulicami Nekli do parku. Najwa niejszym punktem do ynek by³y barwne i widowiskowe obrzêdy w wykonaniu Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia Wrzesiñska". Starostowie tegorocznych do ynek - Teresa Dziêgielewska - so³tys wsi So³eczno w gminie Wrzeœnia oraz Lubomir Waligóra - rolnik z Targowej Górki w gminie Nekla przekazali miód i chleb wypieczony ze œwie ego ziarna staroœcie wrzesiñskiemu, Dionizemu Jaœniewiczowi i burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla - Romanowi Grychowskiemu. Powiatowe Œwiêto Plonów by³o okazj¹ do wrêczenia oœmiu zas³u onym rolnikom odznaki honorowej "zas³u ony dla rolnictwa" przyznawanej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Marka Sawickiego na wniosek starosty wrzesiñskiego. Medale wrêczyli - obecny na uroczystoœciach wojewoda wielkopolski, Piotr Florek wraz z wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego - Krystyn¹ Poœledni¹. Po raz trzeci podczas do ynek przyznano te wyró nienie specjalne - laur starosty wrzesiñskiego za szczególne zas³ugi dla rolnictwa powiatu wrzesiñskiego. W tym roku wyró - niona zosta³a Mariola Piotrowska, pracownica Powiatowego Zespo³u Doradczego Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego i cz³onek Zarz¹du Fundacji Tutaj Warto. Na przyby³ych na imprezê czeka³o wiêc wiele atrakcji - stoiska degustacyjne, pokaz grupy realizacyjnej policji, prezentacje walk wojów s³owiañskich, bicie nekielskiego szel¹ga, strzelanie z ³uku, motocykle z klubu Born To Ride, bryczki oraz loteria fantowa. Wielka kolejka ustawi³a siê do malowania twarzy.

9 KULTURA PaŸdziernik Sztuka i przyjaÿñ nie znaj¹ granic Rzeka Warta oraz otaczaj¹ca j¹ dzika i bujna przyroda, nadwarciañskie zabytki, miasta i pejza e by³y tematem polsko-niemieckiego pleneru malarskiego, który odbywa³ siê w dniach 7-14 wrzeœnia w powiecie wrzesiñskim. Przez kilka dni oœmiu artystów niemieckich i dziesiêciu malarzy polskich wspólnie malowa³o, wymienia³o doœwiadczenia artystyczne oraz budowa³o przyjaÿñ polsko-niemieck¹. Lucyna Lewandowska przeprowadzi³a warsztaty plastyczne Wspó³praca jak malowana Wierzê, e nam siê uda - mówi³ 11 grudnia 2007 roku starosta Dionizy Jaœniewicz podczas spotkania polsko-niemieckich grup inicjatywnych. Spotkanie to by³o wynikiem ustaleñ, do jakich doszli kilka miesiêcy wczeœniej starostowie partnerskich powiatów - Dionizy Jasniewicz i Jörg Röhmann z Wolfenbüttel. Stwierdzili wtedy, e model wspó³pracy polsko-niemieckiej oparty na wzajemnych odwiedzinach uleg³ wyczerpaniu. Kontakty miêdzynarodowe trzeba o ywiæ i oprzeæ je o konkretne cele. Istnieje potrzeba opracowania nowej formu³y, opartej na realizacji konkretnych projektów tematycznych i wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych. Ustalono, e opracowywaniem koncepcji tych projektów zajmowaæ siê bêdzie grupa inicjatorów, osób aktywnych w organizowaniu wspólnych przedsiêwziêæ i realizowaniu polskoniemieckich projektów. Podczas grudniowego spotkania inicjatorów podzielono na szeœæ zespo³ów tematycznych: m³odzie, szko³a-administracja, aktywni zawodowo, seniorzy, kultura i szefowie. W ka dej z grup ustalano, co mo na zrobiæ na danym obszarze, aby wspó³praca polsko-niemiecka rozwija³a siê i dawa³a wymierne efekty podmiotom zainteresowanym. Grupa "kultura", w której sk³ad wszed³ m.in. Leszek Burzyñski, opraco- Jedno niebo, jeden œwiat Œwiêto Latawca w Czeszewie Od 1986 r. w drug¹ niedzielê paÿdziernika obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Latawca. W zwi¹zku z tym Warsztat Terapii Zajêciowej z Czeszewa podj¹³ wyzwanie rozpropagowania tej idei wœród osób niepe³nosprawnych w myœl has³a "Jedno niebo, jeden œwiat". 18 wrzeœnia uczestnicy WTZ oraz zaproszeni goœcie spotkali siê, aby tê ideê wdro yæ w ycie. Œwiêto Latawca odby³o siê na boisku Szko³y Podstawowej, które sta³o siê za spraw¹ rozstawionych namiotów ma³ym miasteczkiem. Zaproszono Warsztaty Terapii Zajêciowej ze Œrody Wlkp., Wrzeœni i Rudy Komorskiej oraz Œrodowiskowe Domy Samopomocy z Raszew, Dêbna, Gozdowa i Pietrzykowa. Do tego grona do³¹czy³a grupa dzieci ze Szko³y wa³a kilka wstêpnych projektów kulturalnych - m.in. polsko-niemieckiego pleneru malarskiego. I, w kilka miesiêcy po tym spotkaniu, plan siê ziœci³! We wrzeœniu br. artyœci polscy i niemieccy wziêli udzia³ w integracyjnym plenerze malarskim w powiecie wrzesiñskim. Nadwarciañskie impresje Ju w nazwê pleneru - "Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji Carskiej" - wpisany zosta³ kontekst historyczny. Pierwszego dnia pleneru artyœci wybrali siê na wycieczkê, podczas której szukali inspiracji i poznawali klejnoty pradoliny Warty - m.in. œredniowieczny zespó³ klasztorny w Pyzdrach, pa³ac klasycystyczny W³adys³awa Reymonta w Ko³aczkowie, czeszewsk¹ karczmê konstrukcji szachulcowej z koñca XVIII w. Przez kolejne dni malowali nadwarciañskie zabytki i uroki erkowsko- Czeszewskiego i Nadwarciañskiego Parku Krajobrazowego. Zakres pleneru przekroczy³ granice powiatu, bowiem jedna z grup artystów uwiecznia³a tak e uroki nadwarciañskiego L¹du, gdzie mieœci siê pocysterski zespó³ klasztorny. Uczestnicy odwiedzili te Wrzeœniê - koœció³ i zalew na Lipówce, koœció³ farny, ulicê Warszawsk¹ i jej kamieniczki, zabytkow¹ wie ê ciœnieñ i budynek Starostwa Powiatowego. Stronê niemieck¹ na plenerze reprezentowali: Herma Ross, Dick Sikkema, Dr. Agnes Grätz, Rosemarie Risch, Beate Elmaci, Hildegard Czeschka i Jolanta Goretzki. Ze strony polskiej w plenerze wziêli udzia³: Tomasz Jankowski, Marceli Derengowski, Teresa Tomys, Barbara Aleksanderska, Teresa Pawelec, Dariusz JóŸwiak, Beata Borowczyk, Krystyna Mañczak, Joanna Ka³ek i Joanna Frontczak. Uniwersalny jêzyk sztuki Artyœci zakwaterowani zostali w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie y w Mikuszewie, w pa³acu mieszcz¹cym siê na skraju trzyhektarowego parku, nad niewielkim, urokliwym stawem. To pe³ne magii miejsce równie sta³o siê tematem wielu prac plenerowiczów. Jako, e jednym z celów pleneru by³a wymiana doœwiadczeñ, artyœci wymieniali siê uwagami na temat technik twórczych. Oni sobie wyrywali z serca kolory, perspektywê, to co komu w duszy gra, jak widzi œwiat - opowiada koordynator pleneru, Leszek Burzyñski - najwa niejszy by³ uniwersalny jêzyk tworzenia. Plenerowiczom towarzyszy³ Jan Krzy añski, nies³ysz¹cy i niemówi¹cy uczestnik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie. On udowodni³ jednoœæ jêzyka sztuki. Za pomoc¹ gestów pokazywa³, jak nak³adaæ farbê by zyskaæ œwiat³o. A wieczorami, po ca³odziennym dniu pracy, w przestronnych pa³acowych komnatach, artyœci dyskutowali o sztuce i nawi¹zywali nieœmia³e nitki przyjaÿni Grupa z Niemiec, która na pocz¹tku by³a pe³na obaw czy siê wszystko uda rozluÿni³a siê bardzo szybko i ju w po³owie tygodnia mówi³a - jak otwarci, jak sympatyczni, jacy gotowi do wspó³pracy i pomocy s¹ ci Polacy! - opowiada Marian Adler, opiekun grupy niemieckiej. Pierwszym owocem tej przyjaÿni jest winogrono, wspólnie zasadzone przez Polaków i Niemców w pobli u pa³acu w Mikuszewie. Mamy nadziejê, e za kilka lat spotkamy siê w tym samym gronie i wypijemy wino z Uczestnicy WTZ w Czeszewie wypróbowuj¹ swój latawiec Podstawowej w Czeszewie. Na uroczystoœci nie zabra³o zaproszonych samorz¹dowców z powiatu wrzesiñskiego i lokalnych tego krzewu - wyznaje Leszek Burzyñski - tak jak to winogrono wyda owoce, tak wyda³ owoce plener - w postaci nie tylko obrazów ale i przyjaÿni. Jego szczepy pojecha³y do Wolfenbüttel i stamt¹d pojad¹ dalej, w wiele zak¹tków œwiata. To bêdzie œwiatowe winogrono... To chyba najpiêkniejszy efekt pleneru - oparta na wspólnej pasji przyjaÿñ, która udowodni³a, e nie ma barier kulturowych i jêzykowych. egnaj¹c przyjaciela, nie p³acz Wiêkszoœæ z obrazów powsta- ³ych podczas pleneru mo na by³o zobaczyæ na wernisa u poplenerowym, który odby³ siê 13 wrzeœnia w koœciele poewangelickim w Mi³os³awiu. Wystawa by³a doskona³¹ okazj¹ do podziêkowañ i podsumowañ, czêsto wzruszaj¹cych i zabawnych. Podczas wernisa u panowa³a kameralna atmosfera, gdy okaza³o siê, e w niespe³na tydzieñ polscy i niemieccy twórcy stworzyli jedn¹, wielk¹ rodzinê. Nastêpnego dnia wszyscy rozstawali siê ze ³zami w oczach, ale i z nadziej¹, e to przecie nie koniec, ale pocz¹tek piêknej przyjaÿni. G³ównym organizatorem pleneru by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przy wsparciu finansowym Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Pomoc merytoryczn¹ i organizacyjn¹ przy realizacji zadania zapewni³o przedsiêbiorców. Organizatorzy nie zapomnieli o podniebieniach goœci, by³a kawa, ciasto, bigos, grill i ciep³a zupa gulaszowa. Wszystkim obecnym czas umila- ³y swoim œpiewem Beata Michalak, Katarzyna Stawicka oraz zespó³ dzieci ze Szko³y Podstawowej. G³ównym punktem programu by³o budowanie latawców. Ka - da dru yna uda³a siê do swojego namiotu, gdzie otrzyma³a potrzebne materia³y. Nale a³o tylko wykazaæ siê pomys³owoœci¹ i oryginalnoœci¹ podczas budowy latawców. W koñcu nast¹pi³a d³ugo wyczekiwana chwila. Ka dy oœrodek zaprezentowa³ swoj¹ lataj¹c¹ maszynê przed zgromadzon¹ publicznoœci¹, a nastêpnie próbowa³ wznieœæ latawiec w powietrze. Niestety pogoda by³a Stowarzyszenie Klub Twórczoœci Ró nej "Cóœ innego" i jego prezes - Leszek Burzyñski, który ma doœwiadczenie w organizacji plenerów malarskich w Bardzie. Komisarz artystyczny - wrzesiñska plastyczka Lucyna Lewandowska, ca³y czas pomaga- ³a artystom radami, a tak e przeprowadza³a dla nich warsztaty plastyczne. Nasza grupa by³a bardzo nastawiona na pracê, chcieli malowaæ w czasie dnia, po po³udniu i wieczorem. Lucyna Lewandowska by³a zawsze do ich dyspozycji - chwali Marian Adler, opiekun grupy niemieckiej - malowali w L¹dzie, w Pyzdrach, w Czeszewie, a pani Lewandowska ca³y czas jeÿdzi³a od Wernisa by³ pe³nym wzruszeñ podsumowaniem pleneru miejsca do miejsca i im pomaga³a. Pan Burzyñski, koordynator ca³ego przedsiêwziêcia by³, jak mówiono, jak ojciec - zawsze otwarty, ciep³y i gotowy do pomocy. Nieoceniona by³a tak e pomoc t³umaczki - Lidii Kostrzewy, która, jak siê œmiano, by³a w kilku miejscach jednoczeœnie, wszêdzie tam, gdzie by³a potrzebna jej pomoc. W paÿdzierniku wystawa poplenerowa "pojedzie" do Niemiec, natomiast za rok artyœci polscy i niemieccy spotkaj¹ siê na plenerze w Wolfenbüttel. W koñcu tak piêkna przyjaÿñ zobowi¹zuje Agnieszka Przysiuda tego dnia bezwietrzna i tylko kilka latawców wzbi³o siê na chwilê w niebo. Trzeba przyznaæ, e ich twórcy wykazali siê wielk¹ inwencj¹ podczas pracy: ka dy latawiec by³ inny, ka dy przyci¹ga³ wzrok kolorami i ciekaw¹ form¹. Pod koniec imprezy wszystkich czeka³a niespodzianka - na niebie ukaza³y siê dwie motolotnie, które da³y ma³y pokaz swoich mo liwoœci wzbudzaj¹c entuzjazm wœród widzów. Na samym koñcu budowniczowie latawców otrzymali pami¹tkowe dyplomy i prezenty, by ten wyj¹tkowy dzieñ na d³u ej utkwi³ im w pamiêci. Organizatorzy maj¹ nadziejê, e Œwiêto Latawca stanie siê tradycj¹ i bêdzie okazj¹ do corocznych spotkañ. Marta Mroziñska-Pawlak terapeutka WTZ Czeszewo

10 10 PaŸdziernik 2008 Integracyjny plener Romuald Juœciñski i Andrzej Janka ogl¹daj¹ prace Ju po raz drugi Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni zorganizowa³a,,integracyjny Plener Malarsko-Fotograficzny S³u b Mundurowych'', tym razem wspólnie z lokalnym Stowarzyszeniem,,DROGOWSKAZ''. Z terenu ca³ego kraju tradycyjnie stawili siê uzdolnieni plastycznie przedstawiciele policji, stra y granicznej, urzêdu celnego i duchowieñstwa. Dodatkowo, zgodnie z za³o eniami pleneru, którego celem by³a integracja z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, zaproszono do udzia³u podopiecznych Fundacji,,Zielony Liœæ'' oraz podopieczn¹ Stowarzyszenia Ruchu Stare gazety, ksi¹ ki i kartony mogli zamieniæ 27 wrzeœnia mieszkañcy powiatu na sadzonki drzew, w ramach akcji "Zielona sobota" zorganizowanej przez Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Akcja przeros³a przewidywania organizatorów, dziesi¹tki aut wype³nionych makulatur¹, oczekuj¹cych na swoj¹ kolejkê, zablokowa³y na pewien czas ulice przy starostwie, parking te by³ zape³niony. "Masz w domu makulaturê? Nie wiesz co z ni¹ zrobiæ? PrzyjdŸ w sobotê 27 wrzeœnia na parking Starostwa Powiatowego we Wrzeœni i zamieñ j¹ na drzewko!"- plakaty o tej treœci przygotowane przez Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa zaprasza³y od kilku tygodni mieszkañców naszego powiatu do pozbycia siê makulatury. Mieszkañcy potraktowali zaproszenie bardzo powa nie i 27 wrzeœnia t³umnie przybyli na parking przed starostwem. Pracownicy Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, zaskoczeni powodzeniem akcji ratuj¹cej ycie drzewom, Osób Niepe³nosprawnych,,Feniks''. Nad poziomem artystycznym prac czuwa³ zaprzyjaÿniony z naszym miastem prof. Tomasz Siwiñski, na co dzieñ wyk³adowca malarstwa w ASP w Poznaniu, który w katalogu ukazuj¹cym dorobek pleneru napisa³, e Wrzeœnia i okolice dostarczy³y wielu inspiracji twórczych malarzom i fotografikom, które zaowocowa³y ró norodnoœci¹ prac pod wzglêdem tematycznym i kreacyjnym. Wa ny i niepowtarzalny by³ te klimat towarzysz¹cy temu spotkaniu, wp³ywaj¹cy na twórcz¹ atmosferê wœród uczestników. Wokó³ pleneru, wspólnie z nauczycielami sztuki, zorganizowano JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI zajêcia plastyczne po³¹czone z konkursem popularyzuj¹cym wiedzê o bezpiecznym korzystaniu z dróg i ci¹gów komunikacyjnych. W warsztatach malarskich w Marzeninie uczestniczyli uczniowie z wrzesiñskich szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz ze Szko³y Podstawowej w Chociczy Wielkiej, Chwalibogowa i Zespo³u Szkó³ w Marzeninie.To w³aœnie w tej szkole, 5 wrzeœnia, na wystawie poplenerowej zaprezentowano wykonane na plenerze prace oraz efekty konkursu plastycznego. Wierzê, i obecne i poprzednie spotkanie twórcze stanie siê zacz¹tkiem plenerowej tradycji umo liwiaj¹cej kontakt ze sztuk¹ mieszkañców Wrzeœni i okolic - podsumowa³ plener i warsztaty prof. Siwiñski. Jednoczeœnie podziêkowa³ organizatorom pleneru i w³adzom samorz¹dowym za wspieranie tak cennej inicjatywy, któr¹ niew¹tpliwie jest kszta³towanie osobowoœci m³odych ludzi poprzez kontakt ze sztuk¹ oraz integracja z osobami niepe³nosprawnymi. Na uwagê zas³uguje fakt, e dziêki inicjatywie kierownictwa KPP we Wrzeœni nasza Komenda jest jedyn¹ Komend¹ Powiatow¹ Policji w Polsce podejmuj¹c¹ tego rodzaju przedsiêwziêcia. Marek Lewandowski Zielona Sobota. Drzewko za makulaturê "wziêli sprawy w swoje rêce". Naczelnik Jaros³aw Sobczak wcieli³ siê w rolê wagowego, pomys³odawczyni akcji Iwona Michalak wspólnie z Andrzejem Dzielem wydawa³a sadzonki. Ma³gorzata Piasecka-Dra d yñska i Arkadiusz Pawlak kierowali ruchem d³ugiej kolejki zapewniaj¹c porz¹dek i sprawny roz³adunek. Henryk Paszak, wspó³organizator akcji, odjecha³ dwoma pe³nymi makulatury samochodami. Zebrano 11 ton, Akademia biznesu internetowego Uczestnicy seminarium poznawali tajniki handlu w Internecie 16 wrzeœnia 2008 r. w Powiatowym Urzêdzie Pracy odby³o siê seminarium dla przedsiêbiorców z zakresu handlu internetowego prowadzone przez serwis Allegro.pl. By³o to bezp³atne szkole- Podczas ekologicznej akcji zebrano 11 ton makulatury nie zorganizowane przez Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, serwis Allegro.pl oraz Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. uratowano w ten sposób ycie prawie 80 drzew (1 tona makulatury zastêpuje surowiec z 17 drzew). Mieszkañcy otrzymali 1100 sadzonek drzew iglastych œwierku, cisu, ja³owca. Nastêpn¹ tego typu akcjê Wydzia³ planuje przeprowadziæ przed œwiêtami Bo ego Narodzenia. Bêdzie wówczas mo na zamieniæ makulaturê na drzewka choinkowe. Jaros³aw Sobczak Akademia zosta³a podzielona na dwie czêœci: wyk³ady oraz warsztaty komputerowe. W pierwszym etapie przeprowadzono wyk³ady, których celem by³o zapoznanie przedsiêbiorców z terenu powiatu wrzesiñskiego, na czym polega handel internetowy. Przedstawiono aktualne trendy w zakresie handlu internetowego oraz koszty wi¹- ¹ce siê z wystawieniem produktu w Internecie, a tak e jakie s¹ kana- ³y dystrybucji w Internecie. Program wyk³adów obejmowa³ równie ukazanie czynników, jakie prowadz¹ do osi¹gniêcia sukcesu w handlu przez Internet. Drugi etap - warsztaty komputerowe odbêd¹ siê 9 paÿdziernika 2008 r. i obejmie ca³okszta³t tworzenia ofert internetowych oraz formy komunikacji z potencjalnym klientem. (kix) 1 wrzeœnia 2008 r. rozpoczêto realizacjê Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y. Od paÿdziernika nauczyciele - autorzy najciekawszych ofert rozpoczn¹ w ramach grantów realizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspieraj¹cych edukacjê. Zakoñczono tak e nabór wniosków na stypendium edukacyjnosocjalne Rady Powiatu we Wrzeœni dla uczniów - termin sk³adania wniosków przez uczniów min¹³ 30 wrzeœnia 2008 r. Przypominamy o mo liwoœci ubiegania siê o stypendium edukacyjno-socjalne Rady Powiatu we Wrzeœni na rok akademicki 2008/ 2009 przez s³uchaczy szkó³ prowadzonych przez Urz¹d Marsza³kowski oraz studentów uczelni wy szych. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych osób w wieku do 25 lat, osi¹gaj¹cych znacz¹ce suk- Delegacja z Rumunii W dniach 28 wrzeœnia-4 paÿdziernika goœci³a w powiecie wrzesiñskim delegacja nauczycieli z przedszkoli polonijnych z Rumunii. W dniu 29 wrzeœnia w sali Powiatowego Urzêdu Pracy odby³o siê oficjalne przywitanie goœci z Bukowiny. Delegacjê z Rumunii powita³a Bo ena Nowacka Przybyli do Wrzeœni nauczyciele dyrektorzy i wizytatorzy z kuratorium oœwiaty regionu Suczawa zostali gor¹co przywitani przez starostê wrzesiñskiego - Dionizego Jaœniewicza, burmistrza Wrzeœni - Tomasza Ka³u nego, przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Grzegorza KaŸmierczaka, naczelnika Wydzia³u Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego - Bo enê Nowack¹ oraz naczelnika Wydzia- ³u Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia - Jaros³awa Malickiego. Koñczy siê nasz projekt, jednak e mam nadziejê i nasza wspó³praca bêdzie trwaæ nadal owocuj¹c wa nymi osi¹gniêciami i doœwiadczeniami - mówi³ na zakoñczenie spotkania starosta wrzesiñski. Jest to II etap projektu realizowany dziêki dotacji z Kancelarii Senatu RP w ramach projektu "Doskonalenie i rozwijanie kwalifika- cji zawodowych nauczycieli jêzyka polskiego i wychowawców przedszkoli polonijnych na Bukowinie rumuñskiej: warsztaty metodyczne i wymiana szkoleniowa, wsparcie edukacyjne dla wychowanków przedszkoli polonijnych". W I etapie grupa szeœciu nauczycieli z wrzesiñskich przedszkoli realizowa³a zajêcia w przedszkolach na Bukowinie, w których przebywaj¹ dzieci polskiego pochodzenia. Partnerami projektu ze strony Polonii Rumuñskiej jest Zwi¹zek Polaków w Rumunii. W trakcie swego pobytu nauczyciele z Bukowiny pracowali w grupach warsztatowych w przedszkolach i szko³ach wrzesiñskich, wymieniaj¹c siê doœwiadczeniami i umiejêtnoœciami. Wszystkie placówki z Rumunii w ramach projektu otrzyma³y pomoce edukacyjne na ³¹czn¹ kwotê 30 tys.z³. (kix) Program Wspierania Edukacji cesy w dziedzinie artystycznej, naukowej lub sportowej i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Jednoczeœnie informujemy, e uczniowie bêd¹ mogli ubiegaæ siê w czerwcu o jednorazowe stypendium edukacyjno-motywacyjne za osi¹gniêcia naukowe, artystyczne i sportowe. Szczegó³owe informacje o Programie wraz z regulaminami znajduj¹ siê w uchwale nr 134/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrzeœni z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjêcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie y. Treœæ ww. uchwa³y oraz druki stosownych wniosków s¹ dostêpne do pobrania w Biurze Obs³ugi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz na stronie internetowej powiatu wrzesiñskiego (). Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni tel , WOiS STAROSTA WRZESIÑSKI INFORMUJE MIESZKAÑCÓW POWIATU, e z dniem 1 maja 2008 roku w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni

11 JEDNOSTKI, URZÊDOWE WIEŒCI PaŸdziernik XIX Sesja Rady Powiatu we Wrzeœni Wszystkie projekty uchwa³ radni ocenili pozytywnie 25 wrzeœnia 2008 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni odby³a siê XIX Sesji Rady Powiatu we Wrzeœni. Sesjê tradycyjnie otworzy³ przewodnicz¹cy Grzegorz KaŸmierczak, informuj¹c o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. Nastêpnie sprawozdanie z pracy Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady w okresie miêdzysesyjnym przedstawi³ starosta Dionizy Jaœniewicz. Kolejnym punktem obrad by³a informacja o pracach zwi¹zanych z wycen¹ wartoœci rynkowej szpitala jako "Zorganizowanej wartoœci przedsiêbiorstwa". Poinformowa³a o tym Iwona Kilanowska - szefowa zespo³u dokonuj¹cego wyceny maj¹tku Szpitala Powiatowego. Nastêpnie przedstawiona zosta³a informacja z przebiegu wykonania bud etu powiatu wrzesiñskiego za I pó³rocze 2008 r. Przytoczono opiniê Komisji Lecieli z wiatrem Ponad 3 tysi¹ce kibiców, spragnionych motocrossowych wra eñ zape³ni³o w dniu 28 wrzeœnia tor motocrossowy w Opatówku, gdzie odby³y siê VI Eliminacje Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej. Z oddali s³ychaæ by³o zmasowany ryk silników i unosz¹cy siê kurz w powietrzu. W wyœcigu wystartowa³o 150 zawodników z ca³ej Polski, w tym 13 motocrossowców z Motorowego Klubu Sportowego w Nekli. Zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach wiekowych. Oprócz zaciêtej rywalizacji mo na by³o podziwiaæ dynamiczne skoki oraz ekstremalne motocyklowe akrobacje. Tradycje motocrossu w naszym powiecie siêgaj¹ pocz¹tku lat 70. Zawsze "rz¹dzi³a" w tym sporcie Wrzeœnia, teraz inicjatywê przejê³a Nekla. Oficjalnie od kwietnia br. rozpocz¹³ Po egnanie lata W rytmie takich przebojów jak: "Julia i ja" Zdzis³awy Soœnickiej, przebiega³ festyn "Po egnanie lata" zorganizowany przez pracowników i mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni. Z tej okazji 19 wrzeœnia w gospodarstwie agroturystycznym "Na skraju lasu" w Nowym Folwarku zagoœcili: Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski, Grzegorz KaŸmierczak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni, Dorota Szykowna, kierownik Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, Kamila Szulc, przedstawicielka firmy Hortmann, dyrektorzy niektórych jednostek powiatowych, oraz dyrektorzy i zaprzyjaÿnieni mieszkañcy Domów Pomocy Spo³ecznej w Ugorach, Strza³kowie, Œremie i Pleszewie. Nasz festyn nie móg³by siê odbyæ gdyby nie pomoc ze strony wielu sponsorów, za któr¹ serdecznie chcia³bym im podziêkowaæ - mówi³ Zbigniew Dworczak na wstêpie imprezy. dzia³alnoœæ Motorowy Klub Sportowy(MKS NEKLA), który zrzesza zawodników motocross w powiecie wrzesiñskim. Tor w Opatówku, dziêki nekielskim przedsiêbiorcom zosta³ ca³kowicie zmodernizowany. By³a to w zasadzie przebudowa toru, zmieniono wysokoœæ górek, wyprofilowano Piknik urozmaici³y równie zmagania mieszkañców Domów Pomocy Spo³ecznej i zaproszonych goœci w przeró nych konkurencjach plenerowych, takich jak: taniec w parach na gazecie, bananowy wyœcig czy rzut lotkami do tarczy. Kiedy na zewn¹trz zrobi³o siê szaro wspólna Rewizyjnej, która pozytywnie oceni- ³a wykonanie bud etu. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych w Powiecie Wrzesiñskim na lata przedstawi³ dyrektor PCPR - Wojciech Mól. Kolejnym punktem obrad by³o podjêcie siedmiu uchwa³. Pierwsz¹ by³a uchwa³a w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia i wartoœci jednego punktu dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych powiatu wrzesiñskiego. Kolejna uchwa³a dotyczy³a ustanowienia s³u ebnoœci gruntowej przez dzia³ki nr 545/17, 545/19, 545/ 21, stanowi¹ce w³asnoœæ powiatu wrzesiñskiego na rzecz w³aœciciela dzia³ek nr 545/6 oraz nr 271/15 po- ³o onych w Orzechowie. Nastêpna uchwa³a dotyczy³a wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4 po³o onych w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrzeœni. Z g³osowania nad projektem tej uchwa³y przewodnicz¹cy wy³¹czy³ radnego Stanis³awa Oliwê, t³umacz¹c, e dotyczy ona jego interesu prywatnego. Nastêpnie radni g³osowali nad uchwa³¹ w sprawie zatwierdzenia przyst¹pienia powiatu wrzesiñskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - Dzia³anie 9.2 "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolnoœæ do zatrudniania" wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Kolejna uchwa³a dotyczy³a zatwierdzenia przyst¹pienia PCEZ do realizacji projektu "Moja kariera w moich rêkach" w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki - Dzia- ³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia- ³anie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw, finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud etu pañstwa. Uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wrzeœnia uzasadni³ starosta, informuj¹c, e dotyczy ona pomocy w kwestii finansowania modernizacji i renowacji pomnika powstañców wielkopolskich mieszcz¹cego siê na wrzesiñskim cmentarzu. Ostatnia uchwa³a dotyczy³a zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2008 r. Wszystkie projekty uchwa³ zosta³y przyjête. (red) Zawody przyci¹gnê³y ponad 3 tys. kibiców z ca³ej Polski zakrêty. Teraz w pe³ni spe³nia wymogi Polskiego Zwi¹zku Motorowego. W tym roku odby³y siê zawody strefy zachodniej, a w przysz³ym roku byæ mo e uda nam siê zorganizowaæ eliminacje mistrzostw Polski - wyrazi³ nadziejê Edward Wróbel - prezes MKS NEKLA. (kasia) Impreza DPS przebieg³a w prawdziwie rodzinnej atmosferze biesiada przenios³a siê do karczmy, gdzie uczestnicy pikniku pl¹sali na parkiecie w rytmie starych przebojów do póÿnego wieczoru. Serdecznie dziêkujemy sponsorom imprezy, których wymieniliœmy na stronie internetowej. (ula) Impreza z sercem Jedn¹ z atrakcji festynu by³ dmuchany zamek Dzieci z Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie oraz rodziny zastêpcze z terenu powiatu wrzesiñskiego i dzieci w nich przebywaj¹ce wziê³y udzia³ w imprezie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego. W spotkaniu, które odby³o siê 13 wrzeœnia 2008 r. w Dworze w Podstolicach uczestniczy³o oko³o 170 osób. Chcielibyœmy, aby organizowana przez nas impreza by³a atrakcyjna i na d³ugo zapad³a w pamiêci i sercach przyby³ych dzieci oraz doros³ych - mówili organizatorzy. W tym celu zapewnili uczestnikom wiele atrakcji - konkurencje i zawody sportowe, poczêstunek, pokazy walk wojów oraz pokaz motocyklowy. Organizatorem imprezy by³o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, które sprawuje opiekê nad rodzinami zastêpczymi i ich dzieæmi. By³o to ju kolejne spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Za- Wizyta na Bia³orusi Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, Rafa³ Ziêty - przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu oraz Romuald Juœciñski - powiatowy lekarz weterynarii to sk³ad delegacji powiatu wrzesiñskiego, która przebywa³a w dniach wrzeœnia 2008 r. w Republice Bia³oruskiej. Delegacja wyjecha³a na zaproszenie w³adz zaprzyjaÿnionego z naszym powiatem miasta i rejonu Smolewicze. Wizyta by³a zwi¹zana z obchodami 560. rocznicy powstania miasta Smolewicze. Oprócz delegacji polskiej w uroczystoœciach udzia³ wziêli przedstawiciele Bu³garii oraz Rosji. Oprócz oficjalnych spotkañ, program zawiera³ zwiedzanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, gospodarstw agroturystycznych, a tak e fabryki BELAZ w mieœcie onino. Firma ta zatrudnia pracowników i jest jedn¹ z trzech najwiêkszych tego typu firm na œwiecie. Podczas zwiedzania Smolewickiej Fabryki Brojlerów zapoznano siê z technologi¹ produkcji i przetwórstwa drobiu, wymieniono tak- e doœwiadczenia zwi¹zane z nad- stêpczego zorganizowane przez PCPR. Obchody tego œwiêta maj¹ przede wszystkim promowaæ rodzinn¹ opiekê zastêpcz¹ i doceniæ trud, jaki wk³adaj¹ rodzice zastêpczy w wychowanie dzieci - mówi¹ organizatorzy. Rodzina zastêpcza jest jedn¹ z zasadniczych form opieki nad dzieæmi, które nie maj¹ w³aœciwej opieki rodziców i jest us³ug¹ na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych. W rodzinach zastêpczych umieszcza siê dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub w³adza ta zosta³a ograniczona. Rodzina zastêpcza daje dzieciom i rodzicom szansê, aby zaleczyæ rany, odrodziæ siê i rozwin¹æ. Jej celem jest wzmocnienie rodzin naturalnych tak, aby dzieci mog³y do nich wróciæ, aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umia³y tworzyæ trwa³e zwi¹zki na ca³e ycie. PCPR Delegacja powiatu podczas jednego z oficjalnych spotkañ zorem weterynaryjnym podczas chowu i uboju brojlerów. Jednym z wa niejszych momentów uroczystoœci by³o ods³oniêcie obelisku upamiêtniaj¹cego 560, rocznicê urodzin miasta, którego dokona³a mistrzyni olimpijska z Monachium - Walentyna Koszel. W trakcie rocznicowej, niezwykle uroczystej kolacji poeta bia³oruski Piotr Lipaj Micha³owicz recytowa³ swój wiersz "Tam pod Warszaw¹", poœwiêcony swojemu ojcu, który poleg³ pod Warszaw¹ w czasie dzia³añ wojennych w 1944 r. W czasie ca³ego pobytu na Bia- ³orusi polska grupa by³a bardzo serdecznie podejmowana, "po s³owiañsku" jak mówi³ nowy przewodnicz¹cy Komitetu Wykonawczego Rejonu Smolewicze - Aleksander Rulkiewicz.Du e zainteresowania wspó³prac¹ z naszym powiatem wyrazi³a równie strona bu³garska z Gornej Orjachowicy. Zdaniem gospodarzy wrzesiñska delegacja znakomicie pos³ugiwa³a siê jêzykiem rosyjskim zrozumia³ym dla wszystkich uczestników obchodów jubileuszu miasta Smolewicze. Jaros³aw Sobczak

12 12 PaŸdziernik 2008 Do ynki w strugach deszczu Do ynki w gminie Pyzdry odby³y siê we Wr¹bczynkowskich Holendrach Tradycyjne œwiêto dziêkczynienia za zebrane plony pyzdrska gmina obchodzi³a 21 wrzeœnia we Wr¹bczynkowskich Holendrach. Mimo lej¹cych siê tego dnia strug deszczu, do ynkowa impreza cieszy³a siê zainteresowaniem. Do ynkow¹ uroczystoœæ rozpoczê³a polowa msza œwiêta, odprawiona przez ks. pra³ata Adama Czechanowskiego, proboszcza parafii Zagórów. Kap³an podkreœli³, i niewa na data i miejsce dziêkczynienia, wa - ne natomiast to co ka dy ma w ser- Przedszkole nr 3 we Wrzeœni "MALI PRZYRODNICY" zdoby³o 11 miejsce w plebiscycie Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole". Konkurs zorganizowano w ramach realizacji Projektu "Edukacja przedszkolna szans¹ dla dzieci z Województwa Wielkopolskiego". W konkursie TVP Poznañ na "Najlepsze wielkopolskie przedszkole" zwyciê y³y przedszkola m.in. z Konina, Poznania, Kêpna, Opatowa, Pniew, Œremu, Gniezna, Wrzeœni, KO ACZKOWO, MI OS AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA cu. Nale y bowiem g³êboko prze ywaæ dziêkczynienie i byæ pe³nym wdziêcznoœci za dar polskiego chleba. Potem kap³an dokona³ poœwiêcenia do ynkowych darów, przyniesionych przez starostów i reprezentantów w³adzy samorz¹dowej. Podnios³y charakter mia³ tradycyjny obrzêd do ynkowy, który poprowadzi³ chór,,g³os znad Warty'' z Sulêcinka. Podczas,,poloneza chlebowego'' starostowie do ynek - Ewa Marciniak i Pawe³ Chlebowski przekazali bochen chleba gospodarzom do ynek Mali Przyrodnicy nagrodzeni! Pobiedzisk i Pi³y. Konkurs cieszy³ siê bardzo du ym zainteresowaniem wielkopolskich placówek. Nades³ano ponad 100 zg³oszeñ. Nagrod¹ dla 15 najlepszych przedszkoli jest udzia³ podopiecznych placówek w telewizyjnym programie poznañskiej telewizji z cyklu "Wielkopolskie przedszkole" zatytu³owanym "Wêdrówki przedszkolaka". Konkurs przygotowywany by³ we wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Program na antenie TVP - Krzysztofowi Stru yñskiemu, burmistrzowi Pyzdr oraz Ewie Nowak, so³tys so³ectwa Wr¹bczynkowskie Holendry, którzy dzielili go sprawiedliwie wœród uczestników imprezy. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w budynku szko³y podstawowej. W czêœci artystycznej prezentowali siê uczniowie szko³y, ale te i jej absolwenci. Zagra³a pyzdrska orkiestra dêta, zaœpiewa³ zespó³,,canto Cantare,,Skrzaty' oraz kapela,,wiarusy''. Zwieñczeniem imprezy by³a zabawa taneczna. Warto dodaæ, i Gminne Œwiêto Plonów by³o okazj¹ do wrêczenia podziêkowañ za zas³ugi dla rolnictwa. Z r¹k burmistrza Pyzdr odebrali je: Jacek Kazimierski, Roman Wrzaskowski, Janina Saccke, Marian KaŸmierczak (wszyscy z Wr¹bczynkowskich Holendrów), Tadeusz Skupiñski (Bia³obrzeg), Andrzej ukasiewicz (Pietrzyków Kolonia), Leszek Skitek (Rataje), Józef Banaszak (D³usk), Wojciech Popielarski (Zapowiednia), Eugeniusz Kierzek (Wr¹bczynek) oraz Jerzy Winter i Grzegorz Kubacki (z Pyzdr). Sylwia Mazurczak OG OSZENIE Burmistrz Pyzdr informuje, e w 2009 r. w Pyzdrach przy ul. Farnej ma powstaæ blok mieszkalny. Lokale mieszkalne w bloku bêd¹ mia³y od 34 m 2 do 42 m 2 powierzchni u ytkowej. Cena za 1m 2 wynosiæ bêdzie ok ,00 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce z³) plus podatek VAT 7%. Od liczby chêtnych osób bêdzie zale eæ realizacja tej inwestycji przez firmê dewelopersk¹. Osoby, które s¹ zainteresowane kupnem takiego mieszkania na w³asnoœæ, proszê o zg³oszenie siê do Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach, pok. nr 15. /-/ Krzysztof Stru yñki Burmistrz Pyzdr Strongman w Olimpii Krzyœ i jego mama z Pudzianem i w³aœcicielem Olimpii Niezwyk³a akcja charytatywna mia³a miejsce w mi³os³awskiej dyskotece "Olimpia" 20 wrzeœnia. Pieni¹dze na leczenie chorego na mukowiscydozê Krzysia pomaga³ zebraæ sam Mariusz Pudzianowski! Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ Rados³aw Witkowski - w³aœciciel "Olimpii". Jak sam przyznaje, bardzo chêtnie w³¹cza siê we wszelkie akcje maj¹ce na celu pomoc innym. To nie pierwsza akcja charytatywna, któr¹ zorganizowa³. Jako nauczyciel wychowania fizycznego, dobrze zna potrzeby i bol¹czki m³odzie y. Podczas charytatywnej dyskoteki, na uczestników czeka³y puszki, do której mo na by³o wrzucaæ pieni¹dze dla chorego Krzysia. Tak e czêœæ zysku z biletów w³¹œciciel dyskoteki przeznaczy³ na ten cel. Uda³o siê zebraæ oko³o 2 tys. z³. Ju wkrótce "Olimpia" planuje zorganizowaæ nastêpne tego typu przedsiêwziêcia. Gwiazd¹ jednego z nich bêdzie Doda. (agda) Kiedy zacz¹³eœ interesowaæ siê rywalizacj¹ strongmanów? To by³o prawie 10 lat temu, dok³adnie1 maja 1999 r. Wystartowa³em wtedy w drobnych zawodach, ten sport mi siê spodoba³ i tak ju zosta³o. Potem to wesz³o na arenê polsk¹, miêdzynarodow¹... I tak siê toczy do dziœ. Niedawno znów zdoby³eœ tytu³ Mistrza Œwiata Dok³adnie 4 dni temu uda³o mi siê wygraæ po raz pi¹ty. W zwi¹zku z tym pojawi³y siê pog³oski o koñcu kariery Jest to totalna bzdura. Nie wiem, sk¹d media wziê³y tê informacjê. Ja tego nie mówi³em. Osi¹gn¹³eœ w tym sporcie bardzo wiele Mistrzostwo Europy, Polski Mo na powiedzieæ, e wszystko, co by³o mo liwe. Czy zatem s¹ inne sfery, w których chcia³byœ siê spe³niaæ, osi¹gn¹æ sukces? Nie zastanawia³em siê nad tym co bêdzie, jak bêdzie. póki co muszê wyleczyæ kontuzjê, której nabawi³em siê na mistrzostwach. A potem Zobaczymy, co bêdzie. Podobno jesteœ brany pod uwagê jako kandydat do g³ównej roli IV czêœci "Terminatora"? Osoby, zajmuj¹ce siê moj¹ promocj¹ w Stanach prowadzi³y na ten temat rozmowy, ale na rozmowach siê skoñczy³o. Szkoda Na razie mam co robiæ. Na brak zajêæ nie narzekam. Dziêkujê za rozmowê! Rozmawia³a Agnieszka Przysiuda Poznañ bêdzie mia³ swoj¹ premierê 12 paÿdziernika o godz. 08:15. Realizacja programu telewizyjnego jest czêœci¹ projektu pt. "Edukacja przedszkolna szans¹ dla dzieci z województwa wielkopolskiego. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej SA, oddzia³ w Poznaniu" wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Maja Biernacka TVP Poznañ Dnia 12 wrzeœnia 2008 nast¹pi- ³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Pami¹tka z wakacji", którego inicjatorem by³ Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie. Komisja w sk³adzie Janusz Strzelczyk, Filip Biernat i Tomasz Koprucki po burzliwych naradach postanowi³a przyznaæ pierwsz¹ nagrodê Aleksandrze Koniecznej za zdjêcie "Wydmy w ebie". Drugie miejsce zdoby³ Filip WoŸniak za obraz "Mieszkañcy piaskownicy", trzecie przypad³o Wiktoro- Pami¹tka z wakacji Laureaci konkursu fotograficznego Piastowski turniej Ekipa z Ko³aczkowa z pucharami Dru yna z Ko³aczkowa zdoby- ³a II miejsce w XIII Piastowskim Rekreacyjnym Turnieju Gmin, który odby³ siê 14 wrzeœnia w Szczytnikach Duchownych. Najlepszy zawodnikiem dru yny okaza³ siê wójt Wojciech Majchrzak, który zdoby³ I miejsce w konkurencjach strza³ pi³k¹ do mini bramki i slalom pi³karski. Równie I miejsce w rzucie kaloszem wywalczy³ Grzegorz Banaszak. Drugie pozycje uzyskali - w rzucie ringo Jerzy Siemi¹tkowski, w konkurencji ó³wia jazda na rowerze - Janusz Nowicki i w konkursie po arniczym - Przemys³aw Rothe, Micha³ Olszewski. Na drugim Biskup w ŒDS Niecodzienny goœæ odwiedzi³ 17 wrzeœnia Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie. By³ nim sam biskup pomocniczy archidiecezji gnieÿnieñskiej, ksi¹dz biskup dr Wojciech Polak! Uczestnicy powitali biskupa œpiewaj¹co - ukochan¹ pieœni¹ oazow¹ Jana Paw³a II - "Bark¹". Wzruszony biskup b³ogos³awi³ wi Grabowskiemu za fotografiê pod tytu³em "Mia³em jej dosyæ...". Jury doceni³o te zestawy prac Jagody Grabowskiej i Darii Koniecznej. Rozdanie nagród mia³o miejsce 16 wrzeœnia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Gminny Oœrodek Kultury w Ko³aczkowie pragnie w szczególnoœci podziêkowaæ firmie Foto-Kolor ze Wrzeœni, Januszowi Strzelczykowi oraz Wydawnictwu Kropka. EK miejscu uplasowali siê tak e Bogdan Gomulski, Zenon Krzysztoñ, Violetta Olek, Micha³ Kamrowski w konkursie przeci¹ganie liny. III pozycjê w pojedynku na rêkê kobiet wywalczy³a Ma³gorzata Kubis. Monika Borowska zdoby³a IV miejsce w konkursie skoków przez skakankê. W rzucie beretem Waldemar Olek uzyska³ IV pozycjê. Kierownikiem grupy by³ Edmund Kubis. Reprezentacja Ko³aczkowa uzyska³a ³¹cznie 171 punktów, plasuj¹c siê na II miejscu w klasyfikacji ogólnej. Zaledwie trzema punktami wyprzedzili j¹ zwyciêzcy - dru yna z Niechanowa. EK Wojciech Polak w rozmowie z jednym z uczestników ich, mówi³: macie piêkny Dom, dbajcie o niego, a uczestnicy dziêkowali goœciowi za wizytê, wrêczaj¹c mu w³asnorêcznie wykonane upominki. Nastêpnie wszyscy spêdzili czas na d³ugich rozmowach w œwietlicy, gdzie ugoszczono biskupa ciastem wykonanym w pracowni gospodarstwa domowego. (agda)

13 STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE PaŸdziernik Mo³dowianie w powiecie wrzesiñskim Przejechali niemal 1360 km z Gagauzji w Mo³dowie do Wrzeœni. Mowa o szeœcioosobowej delegacji z Mo³dowy, która w dniach wrzeœnia goœci³a w naszym powiecie, by zapoznaæ siê z instytucjami dzia³aj¹cymi w obszarze samorz¹du, edukacji i dzia³alnoœci pozarz¹dowej. Goœcie znad Dniestru przybyli w odpowiedzi na zaproszenie Towarzystwa Kulturalnego "Echo Pyzdr". Delegacja z Mo³dowy z wizyt¹ w Starostwie Powiatowym Przedstawiciele z dalekiego wschodu przyjechali do Polski dziêki wspó³pracy " Echa Pyzdr" ze stowarzyszeniem "Jeden Œwiat" z Poznania. G³ówn¹ misj¹ tej organizacji pozarz¹dowej jest promowanie idei pokoju i porozumienia miêdzy ludÿmi poprzez miêdzynarodow¹ wymianê doœwiadczeñ wierz¹c, e wszyscy ludzie mog¹ yæ we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, bez uciekania siê do przemocy przy rozwi¹zywaniu konfliktów. Podstawowym problemem Mo³dowy jest brak integralnoœci terytorialnej, spowodowany utrzymuj¹c¹ siê secesj¹ tzw. Naddniestrzañskiej Republiki. Konflikt w Naddniestrzu pozostawa³ zamro ony przez lata. Dotychczas proponowane przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ sposoby rozwi¹zania konfliktu by³y odrzucane przez jedn¹ b¹dÿ drug¹ stronê. Mimo pozytywnych reform politycznych Mo³dowa wci¹ zmaga siê z problemami spo³eczno-ekonomicznymi. Do najpowa niejszych zalicza siê zorganizowana przestêpczoœæ. W ostatnim okresie wdro y- ³a szereg reform, jednak gospodarka kraju ma charakter monokulturowy, co czyni j¹ podatn¹ na wahania koniunktury oraz ograniczenia eksportu. Pozostaje najbiedniejszym krajem europejskim, w znacznym stopniu uzale nionym od pomocy zagranicznej. W sk³adzie delegacji, która przyjecha³a "podejrzeæ" polskie rozwi¹zania, znaleÿli siê przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, na czele z wiceministerem edukacji w autonomicznej Republice Gagauzji, po³o onej na po- ³udniu Mo³dowy. W pierwszym dniu pobytu delegacja odwiedzi³a Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, gdzie oficjalnie powita³ goœci Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski. Po krótkim spotkaniu w starostwie, goœcie zwiedzili Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, spotkali siê z przedstawicielami Wrzesiñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz odwiedzili Komendê Powiatow¹ Policji we Wrzeœni. W kolejnych dniach delegacja spotka³a siê z Mariol¹ Zalep¹, dyrektorem Zespó³u Szkó³ Spo³ecznych w Grzybowie oraz z przedstawicielami Towarzystwa Przyjació³ Grodu w Grzybowie - Wand¹ Iglewsk¹ i Zbigniewem Dzier yñskim. Zwiedzili te gimnazjum w Ko³aczkowie, International School w Poznaniu oraz przedsiêbiorstwo NetGuru w Poznaniu, stosuj¹ce innowacyjne sposoby organizacji czasu pracy. (ula) Pi³karze z Pa³czyna najlepsi w gminie Zwyciêzcy VI Turnieju So³ectw w Pi³ce No nej W niedzielê 21 wrzeœnia 2008 r. na stadionie w Mi³os³awiu rozegrano VI Turniej So³ectw w Pi³ce No - nej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu. Tym razem w wspó³zawodnictwie wziê³o udzia³ szeœæ so³ectw podzielonych na dwie grupy: I Grupa - Chlebowo, Gorzyce, Bugaj II Grupa - Pa³czyn, Mikuszewo, Kozubiec. W tym roku niestety nie dopisa- ³a pogoda, by³o pochmurnie, pada³ deszcz. W tej sytuacji trzeba wysoko oceniæ postawê dru yn z szeœciu so³ectw, które nie wystraszy³y siê nieprzychylnej aury i w deszczu Jubileusz wêdkarzy z Orzechowa Ko³o PZW nr 36 w Orzechowie obchodzi³o uroczyœcie jubileusz 60- lecia dzia³alnoœci. Ponad stu wêdkarzy 20 wrzeœnia 2008 r. spotka³o siê w restauracji "Beja", by podsumowaæ lata funkcjonowania. By³y podziêkowania, wyró nienia, dyplomy, gratulacje i yczenia. Jesteœcie naturalnymi sprzymierzeñcami mojego Wydzia³u - mówi³ podczas uroczystoœci Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa - czêsto jako pierwsi zg³aszacie zagro enia œrodowiska, ska enie wód, k³usownictwo. Dziêkuje Wam za s³u bê w Spo³ecznej Stra y Rybackiej. Czlonkowie Zarz¹du Ko³a nr 36 w Orzechowie Ko³o PZW nr 36 to dziœ prawie 150 cz³onków i zdaniem prezesa, rozegra³y bardzo zaciête mecze. Du ych emocji dostarczy³y mecze fina³owe. W walce o trzecie miejsce Chlebowo po wyrównanej grze zwyciê y³o 1 :0 Mikuszewo. O pierwsze miejsce rywalizowa³y so³ectwa Bugaj z Pa³czynem. Mecz w regulaminowym czasie nie przyniós³ rozstrzygniêcia, pad³ remis 1:1. Zwyciêzcê wy³oniono w rzutach karnych. Lepsi okazali siê pi³karze z Pa³czyna. Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Adam Pañczak z Mikuszewa, a najlepszym pi³karzem Marcin Pop³awski z Bugaju. Klasyfikacja koñcowa: I So³ectwo Pa³czyn II So³ectwo Bugaj III So³ectwo Chlebowo Wszystkie dru yny otrzyma³y z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Mi³os³awiu Jaros³awa Sobczaka po dwie pi³ki no ne, a zwyciêzcy okolicznoœciowe puchary i statuetki. Jaros³aw Sobczak Witolda Józefiaka, ci¹gle siê rozwija. JS 69. Rocznica napaœci Przy pomniku katyñskim zgromadzili siê licznie wrzeœnianie 69 lat temu Armia Czerwona zaatakowa³a Polskê. Dok³adnie 17 wrzeœnia 1939 roku o godz. 3 nad ranem wojska sowieckie przekroczy³y granice naszego kraju. W dniu owej rocznicy przy pomniku katyñskim zgromadzili siê licznie wrzeœnianie, aby oddaæ ho³d o³nierzom zabitym z r¹k najeÿdÿcy. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w koœciele farnym w intencji poleg³ych. Wydarzenia sprzed 69 lat przybli y³ zebranym Boles³aw Œwiêciochowski, prezes Wrzesiñskiego Towarzystwa Kulturalnego, organizator uroczystoœci. Z frekwencj¹ na tego typu uroczystoœciach nie jest Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie znajduj¹cym siê w gminie Pyzdry, wyda³ po raz pierwszy swój bezp³atny dwumiesiêcznik. Gazetka bêdzie opisywa³a radoœci i smutki, które prze ywaj¹ mieszkañcy, ale równie codzienne ycie w Domu. Pomys³odawc¹ stworzenia gazetki jest Arleta Ostrowska - kierownik placówki, która zaproponowa³a Joannie Wawrzyniak - instruktorowi terapii zajêciowej podjêcia siê tego przed- najlepiej. Jesteœmy zagonieni yciem codziennym i zapominamy o tym, co wa ne. Pozostajemy obojêtni wobec wydarzeñ i dat, które odcisnê³y piêtno na historii Polski - skomentowa³ na zakoñczenie. Bezpoœrednio po mszy nast¹pi³ przemarsz pod pomnik katyñski, gdzie delegacje szkó³, organizacji i instytucji z³o y³y wi¹zanki kwiatów ku czci poleg³ych. Najwa niejsi tego dnia byli cz³onkowie rodzin katyñskich oraz kombatanci, którzy szczególnie pamiêtaj¹ owe wydarzenie. Na sam¹ myœl o sowieckiej Rosji roj¹ im siê ³zy smutku i alu. Nigdy nikt nie wyma e "czarnego piek³a" z ich pamiêci (kasia) Nasza Ma³a Gazetka PaŸdziernik zobowi¹zuje nas do przypomnienia wszystkim paniom o koniecznoœci przeprowadzenia badañ profilaktycznych, ci¹g³ej samokontroli piersi, o tym, e nale y pamiêtaæ o swoim zdrowiu. Zapraszamy do Klubu Amazonek panie dotkniête chorob¹, znajduj¹ce siê w trakcie leczenia. Wiemy, e takich kobiet jest w naszym mieœcie i powiecie bardzo du o. S¹ zagubione, zmartwione i nie wiedz¹, e to my, a nie nawet najbardziej kochaj¹ca rodzina, jesteœmy w stanie pomóc, poniewa doskonale wiemy, co czuj¹ i prze ywaj¹. Dla wielu z nas decyzja o przyst¹pieniu do klubu poprzedzona by³a przemyœleniami i wahaniem. Do tej decyzji ka da musia³a dojrzeæ. Czêsto trwa³o to rok, dwa, trzy lata S¹ jednak miêdzy nami osoby, które ju po miesi¹cu od zabiegu wst¹pi³y do klubu. Te Panie, które przysz³y po 3-4 latach a³uj¹ straconego czasu. Dlatego ju od 1 paÿdziernika uruchamiamy dy ury. W ka dy poniedzia³ek od godz do i w ka d¹ œrodê od do czekamy na ul. Chopina 9. Telefon do biura: Telefon zaufania - czynny ca³¹ dobê: Potrafimy pomóc w znalezieniu motywacji do ycia, chêci powrotu do zdrowia. Staramy siê podnieœæ siêwziêcia. W sk³ad zespo³u redakcyjnego weszli: Katarzyna Sobota, Daria Bilska, Robert Stoiñski i Mieczys³aw Sobota. W konkursie na nazwê gazetki wygra³ pomys³ Mieczys³awa Soboty - Nasza Ma³a Gazetka. Szata graficzna strony tytu³owej zosta³a wykonana przez Joannê Frontczak - mieszkankê D³uska i uczennicê Liceum Plastycznego w Poznaniu. Gratulujemy zrealizowanego pomys³u i yczymy sukcesów. (kix) To i owo dla przypomnienia œwiadomoœæ spo³eczeñstwa rozszerzyæ wiedzê na temat choroby jej skutków i przeciwdzia³ania. Organizujemy spotkania z paniami w powiecie. Prowadzimy profilaktykê w szko³ach wœród m³odzie y. Wykorzystujemy ulotki, filmy, pomoce dydaktyczne. Bierzemy udzia³ w kampaniach, marszach ycia. Wszystkie akcje wpisuj¹ siê w nasz¹ dzia³alnoœæ statutow¹. Program, który realizujemy jest ró norodny: wyje d amy nad nasze ulubione morze, na wyjazdy rehabilitacyjne, spotkania piknikowe. Regularnie spotykamy siê ca³¹ grup¹ w pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca w PCPR przy ul. Wojska Polskiego1. W ka dy wtorek o godzinie æwiczymy w salce rehabilitacyjnej pod okiem wykwalifikowanego rehabilitanta. D¹- ymy do tego, aby rak piersi by³ postrzegany jako choroba przewlek³a, ale nie œmiertelna. Udzielamy wsparcia psychicznego oraz niezbêdnych informacji. Wykorzystujemy w³asne doœwiadczenia. Koñcz¹c artyku³, pragnê pozdrowiæ wszystkie Amazonki w naszym mieœcie i powiecie. Zachêcam, dzwoñcie lub odwiedzajcie nas bo: eby znów yæ na nowo, na swój los siê odwa yæ, trzeba siebie daæ innym, œmiaæ siê cieszyæ i marzyæ. Halina Rembowicz Wrzesiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na inauguracjê Roku Akademickiego 2008/2009. Uroczystoœæ odbêdzie siê w dniu 15 paÿdziernika br. o godz we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury. Plan wyk³adów i zajêæ dla s³uchaczy WUTW na I semestr roku akademickiego 2008/2009 znajduje siê na stronie internetowej

14 14 PaŸdziernik 2008 OG OSZENIA Projekt systemowy B¹dŸmy aktywni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od maja do grudnia 2008 r. realizuje projekt "B¹dŸmy aktywni". Projekt realizowany jest w sposób partnerski z Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej w Ko³aczkowie, Nekli, Pyzdrach i Mi³os³awiu oraz ze Spó³dzielni¹ Socjaln¹ "UL" we Wrzeœni. Bud et projektu wynosi: z³, wymagany wk³ad w³asny to 10,5%. Celem g³ównym Projektu jest aktywizacja spo³eczna, zawodowa i zdrowotna osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym. W ramach Projektu wy³oniono zdiagnozowano 3 grupy docelowe: - kobiety po 45 roku ycia, korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej, d³ugotrwale bezrobotne, z wykszta³ceniem zawodowym i podstawowym, o niskich kwalifikacjach zawodowych., zamieszka³e w ma³ych miastach i na terenach wiejskich. Grupa ta wymaga intensywnych dzia³añ aktywizuj¹cych, maj¹cych na celu zapobiegniêcie negatywnym skutkom biernoœci zawodowej i zwi¹zanych z tym problemów. Realizacja kontraktów socjalnych dla 22 kobiet powy ej 45 roku ycia polegaæ bêdzie na uczestnictwie w Klubie Integracji Spo³ecznej. Cykliczne zajêcia z uczestnikami, prowadzone bêd¹ przez Lidera KIS, i - w zale noœci od potrzeb - przez psychologa/trenera grupowego, doradcê zawodowego/po- 1. Firma handlowa Mateo Jurewicz Spó³ka Jawna 2. akomy K¹cik Ilona akoma 3. Sklep Spo ywczo - Przemys³owy Wies³aw Szalaty 4. Sklep metalowy 5. Zak³ad Fryzjerski - Solarium Jolanta Sitek 6. Busimport 7. Firma handlowa Dana" Danuta Janaszak 8. Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Z³oty K³os 9. Spó³dzielnia Produkcji Rolnej,,Rolnik 10. Gospodarstwo Rolne Daniel Waligóra 11. Goœciniec Mistrza Twardowskiego 12. Salon fryzjerski,u Anny 13. Ma³a Gastronomia Stefania WoŸniak 14. Ewa JóŸwiak- 15. Salon Fryzjerski Verona Beata RaŸna 16. Serwis samochodów ciê arowych Ryszard Ba³êczny 17. F&G handel Art. Spo ywczo- Przemys³owymi Robert Fr¹ckowiak 18. PPHU ELTROS Dariusz Górniak 19. KOS ELEKTROSYSTEM- Ryszard Kosmowski 20. Kawiarnia Park, Bar Targowa Górka Tomasz Lipowczyk œrednika pracy, prelegentów. W ramach tych dzia³añ odbêd¹ siê: trening grupowy, podnoszenie motywacji, nauka aktywnego poszukiwania pracy, techniki autoprezentacji, badanie preferencji zawodowych, nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, podstawy prawa pracy i BHP, kszta³towanie wizerunku zewnêtrznego, technika negocjacji i mediacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w poszukiwaniu pracy. Szczegó³owy harmonogram pracy KIS zostanie stworzony w oparciu o Indywidualne Plany Dzia³ania, zgodnie z potrzebami i predyspozycjami uczestników(ogó³em 112 godz.). W ramach dzia³ania aktywizacja edukacyjna dla kobiet powy- ej 45 roku ycia zostan¹ zorganizowane 4 szkolenia/kursy zawodowe (ogó³em 180 godz.), o profilu zale nym od predyspozycji 21. Firma Wielobran owa Grzegorz Kulma 22. Firma Awers - Wies³aw Silski, Jaros³aw D¹daj 23. AUTO STYL Tomasz abanowicz 24. Renowacja Mebli Stylowych Handel Przedmiotami U ywanymi - B³achowiak 25. Mechanika Pojazdowa Ryszard Bandosz 26. Firma Motoryzacyjna Hurt- Detal-Maciej Maciej Bandosz 27. Tapicerstwo - Henryk Wachowiak 28. Sklep Elektryczno wielobran- owy, Us³ugi elektryczne Boles³aw Wsolak 29. Tapicerstwo Nawrocka Maria 30. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Oœrodek fizjoterapii- Tomasz Chromiñski 31. Firma HURTOS - Krystyna i Jerzy Osypiuk 32. Kowalczyk Roman 33. Sklep wielobran owy Goja 34. Sklep Ogólnospo ywczy Zbigniew Miko³ajczak 35. Grzeszczyk Gerard 36. Gospodarstwo Rolne S³awomir Œwidurski 37. Hurtownia Cegie³ka 38. Marek Kubiaczyk 39. Karlik Elektrotechnik 40. Zak³ad Betoniarski Piotrowski i synowie Pomocna d³oñ Sponsorzy Powiatowego Œwiêta Plonów w Nekli 41. SITONO Krzysztof Nowakowski 42. SITAMET Roman Lesczyñski 43. MATEX 44. STALMET 45. STOMIL 46. Marek Begier, Zak³ad Wielobran owy TRANS - BRUK 47. S³awomir Begier, Zak³ad Drogowo-Transportowy 48. Ryszard Begier, Us³ugi Agrotechniczno Transportowe, Zieleñ Drogownictwo 49. Zak³ad Us³ug Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN 50. Browar Fortuna 51. Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - Grzegorz Paszak 52. AGRAR - zaopatrzenie rolnictwa 53. Agropol. Sp. z o.o. Za pomoc przy organizacji Do ynek Powiatowych serdecznie dziêkujemy sponsorom oraz: Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeœni, Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni, Wrzesiñskiemu Studiu Piosenki, Towarzystwu Przyjació³ Grodu w Grzybowie oraz Dru ynie Niwa, Klubowi motocyklowemu "Born To Ride", pocztom sztandarowym i delegacjom wieñcowym. osobistej uczestników, w tym obligatoryjnie kurs podstaw obs³uga komputera i Internetu. W ramach szkoleñ uczestnicy zdobêd¹ b¹dÿ zaktualizuj¹ kompetencje i umiejêtnoœci zawodowe umo liwiaj¹ce im powrót na rynek pracy. - osoby, które w 2008 r. osi¹gn¹ pe³noletnioœæ (5 osób, z czego 1 osoba opuœci rodzinê zastêpcz¹ a 4 osoby - placówkê opiekuñczowychowawcz¹). Osoby te nie maj¹ doœwiadczenia w poszukiwaniu pracy oraz trudnoœci z samodzielnym funkcjonowaniu w doros³ym yciu, w tym podejmowaniu samodzielnych decyzji. Realizacja planów usamodzielnienia w ich przypadku polegaæ bêdzie na uczestnictwie w bloku zajêæ psychologicznych - motywowanie, radzenie ze stresem, panowanie nad emocjami, relacje interpersonalne, asertywnoœæ (134 godz..) i bloku zajêæ z przygotowania zawodowego - technik poszukiwania pracy, "autoportretu zawodowego", technik autoprezentacji i sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych, prezentacji lokalnego rynku pracy, prezentacja instrumentów i instytucji rynku pracy (134 godz.) Zajêcia prowadziæ bêdzie doradca zawodowy. Wezm¹ oni te udzia³ w "treningu usamodzielniaj¹cym". - osoby niepe³nosprawne - uczestnicy Œrodowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie (50 osób), które borykaj¹ siê w yciu codziennym z ró nego rodzaju barierami-kulturowymi, psychospo³ecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Uczestnicy ŒDS przede wszystkim s¹ rehabilitowani w zakresie przywrócenia zdolnoœci yciowych zwi¹zanych g³ównie z samoobs³ug¹. Projekt aktywizacji zdrowotnej bêdzie polega³ na terapii psychologicznej i psychospo³ecznej uczestników i ich rodzin (indywidualne rozmowy z psychologiem, zajêcia logopedyczne, trening relaksacji i intrapsychologii, aerobic, zajêcia wg. metod¹ Weroniki Sherborne). Zajêcia poprowadz¹: psycholog/terapeuta (52 godz.), pedagog (50godz.), logopeda (100 godz.), animatorzy pedagogiki Klantza (30 godz.), instruktor aerobicu (64 godz.). W ramach aktywizacji spo³ecznej uczestnicy odbêd¹ trening umiejêtnoœci spo³ecznej (filmy instrukta owe, spotkania/ szkolenia terapeutyczno-szkoleniowe) prowadzone przez psychologa/terapeutê(52 godz.) i pedagoga (50 godz.). Przewiduje siê wsparcie w postaci refundacji czêœci odp³aty za pobyt uczestników w placówce i refundacjê kosztów wy ywienia w czasie trwania projektu. (red.) Targi "Rolnicza Jesieñ" odbêd¹ siê ju po raz osiemnasty. Jest to impreza o charakterze promocyjno-handlowym. W ubieg³ym roku zgromadzi³y oko³o 110 wystawców, w tym wiele renomowanych firm. Zainteresowanie imprez¹ by³o bardzo du e, targi odwiedzi³o ponad osób. Firmy zainteresowane wziêciem udzia³u w targach prosimy o kontakt pod numerem telefonu , Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni, ul. Kaliska 2a. Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zg³aszaæ do 15 paÿdziernika br. ORGANIZATORZY "Pomocna d³oñ" to nazwa kolejnego projektu opracowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni, wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Dzia³anie 6.1 "Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie", Poddzia- ³anie "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzêdów pracy w realizacji zadañ na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych". Wsparciem w ramach projektu objêto 3 osoby: doradcê zawodowego-sta ystê i poœrednika pracy-sta ystê, zatrudnionych od 11 sierpnia br. w ramach naboru na wolne stanowiska urzêdnicze oraz pracownika PUP-u, który do momentu udzia³u w projekcie by³ zatrudniony na innym stanowisku pracy. We wrzeœniu br. zosta³a podpisana umowa z Instytucj¹ Og³aszaj¹c¹ Konkurs, która przewiduje dofinansowanie wynagrodzeñ ww. pracowników. Realizacja projektu obejmuje okres od do r. Ogólny koszt projektu wynosi ,08 z³, z czego na bie ¹cy rok bud etowy przypada kwota ,64 z³. Wsparcie kadrowe kluczowych pracowników tutejszego Urzêdu Pracy umo liwi skuteczniejsze dzia³ania zwi¹zane z aktywizacj¹ zawodow¹ osób bezrobotnych poprzez zwiêkszenie dostêpnoœci do œwiadczonych us³ug. PUP we Wrzeœni

15 PRACA, OG OSZENIA PaŸdziernik Oferty pracy z dnia r. Lektor jêzyka angielskiego - Leader School. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze lub osoba w trakcie studiów. Pozosta³e informacje: Leader School, ul. Sienkiewicza 14, Wrzeœnia, Michalak Zbigniew tel Inspektor - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: inspektor dzia³u penitencjarnego ds. koordynacji dzia³añ projektowych, finansowych w zakresie finansowo-penitencjarnym, inspektor dzia³u penitencjarnego ds. dzia³añ zwi¹zanych z doradztwem zawodowym wobec skazanych, wykszta³cenie minimum œrednie, niekaralnoœæ, pe³nia praw publicznych. Pozosta³e informacje: Areszt Œledczy w Poznaniu, Poznañ, ul. M³yñska 1. Podania o pracê, CV oraz kserokopiê œwiadectwa szkolnego przes³aæ na adres j.w. z dopiskiem "Program unijny". Kierowca C+E - Transport ciê arowy. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie, praca zaczyna siê i koñczy we Wrzeœni. Pozosta³e informacje: Transport Ciê arowy, ul. Promienista 20, Poznañ, Jaros³aw Paw³owski, tel lub Spawacz monter - Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, umiejêtnoœci techniczne i zwi¹zane ze spawaniem, mile widziane uprawnienia spawalnicze, liczy siê zaanga owanie w pracê i chêæ rozwoju osobistego. Informacje: Wheelabrator Schlick Sp. z o.o. Berdychów 57a, Zagórów, Zak³ad Produkcyjny S³owackiego 53, Wrzeœnia, tel , Krzysztof Szczot. Elektryk - EKO-ENERGETYK Sp. z o.o. Kwalifikacje: zawodowe-elektryk, uprawnienia SEP lub bez uprawnieñ. Pozosta³e informacje: EKO-ENERGETYK Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Witkowska 5, kontakt: Pawe³ Wiœniewski - wiceprezes Murarz - Zak³ad Ogólnobudowlany Kwalifikacje: wymagane doœwiadczenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Zak³ad Ogólnobudowlany Marzena Hêœ Bia³ê yce 30a, tel Pracownik fizyczny - Czechowicz Kwalifikacje: koszenie i grabienie trawy. Pozosta³e informacje: CZECHOWICZ EKOLOGIA I ZIELEÑ Sp z o.o., ul. Tarnogórska 1a, Bytom, kontakt telefoniczny: Pan J. Krêcichwost Operator ³adowarki do 5 m 3 klasa - Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM. Kwalifikacje: dobry stan zdrowia - praca przy naprawie infrastruktury kolejowej. Pozosta³e informacje: Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o., Kolejowa 4, Poznañ, Maria Stachowiak Pracownik administracyjny - Leader School Kwalifikacje: osoba do pisania wniosków przetargowych i unijnych z doœwiadczeniem wykszt. wy sze praca na umowê zlecenie. Pozosta³e informacje: Leader School, ul. Sienkiewicza 14, Wrzeœnia. Kontakt telefoniczny: pan Zbigniew Michalak tel Pracownik fizyczny w tartaku - TARTAK. Kwalifikacje: wykszt. podstawowe. Informacje: TARTAK im Fr.Koperskiego, Nekla, ul. Dworcowa 3. Tel , , Koperski Krzysztof Kasjer sprzedawca - Frapo Dystrybucja Polska Kwalifikacje: praca przy obs³udze kasy fiskalnej, wykszt. minimum zawodowe, praca 2 - zmianowa. Pozosta³e informacje: Frapo Dystrybucja Polska Konin praca: POLOMARKET we Wrzeœni, ul. Paderewskiego 52, kontakt telefoniczny : lub osobisty Magazynier - Frapo Dystrybucja Sp. z o.o. Kwalifikacje: minimum zawodowe, praca na magazynie sklepu spo ywczego, roz³adunek samochodów z towarem. Pozosta³e informacje: Frapo Dystrybucja Polska Konin, praca : POLOMARKET we Wrzeœni, ul. Paderewskiego 52, kontakt telefoniczny: lub osobisty Kelner, pomoc w hotelu - Fundacja Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, mile widziana znajomoœæ jêzyka obcego. Pozosta³e informacje: Fundacja Dwór w Podstolicach ul. Kasztanowa 50, Podstolice Nekla. Kontakt telefoniczny : Prezes Fundacji Pani Anna Kareñska tel./061/ Magazynier - Raben Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: -wykszta³cenie :zawodowe -sta pracy oko³o roku -uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych z napêdem elektrycznym - system pracy - 3 zmiany Pozosta³e informacje: kontakt Raben Polska Sp.z o.o. ul. Poznañska 71 G¹dki Kórnik tel. /061/ Handlowiec - BEMAG. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, wymagane prawo jazdy (jazda busem). Pozosta³e informacje: P.P.H.U.BEMAG Gutowo Wielkie 26A, tel Pracownik biurowy - TIR COMPLEX. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. zawodowe, znajomoœæ jêzyka rosyjskiego. Do obowi¹zków pracownika nale y: obs³uga komputera, wystawianie faktur, obs³uga Sibi-Radia, nadawanie reklam przez radio. Pozosta³e informacje: Tir Complex Tomasz Szafrañski, ul. Nekielska 2, Psary Ma³e tel Fryzjer - Zak³ad Us³ug Fryzjerskich Kwalifikacje: wykszt. zawodowe. Informacje: Zak³ad Us³ug Fryzjerskich, ul. Paderewskiego 52, Wrzeœnia, kontakt w zak³adzie pon. - pt. w godz Policjant - Komenda Wojewódzka Policji Kwalifikacje: niezbêdne informacje na stronie internetowej Pracownik brygady sprz¹taj¹cej - Premier Kwalifikacje: solidnoœæ, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, dojazd do pracy zapewnia pracodawca. Pozosta³e informacje: Premier Manutacturing Support Services Poland Sp. z o.o., Poznañ, ul. Obodrzycka 73, tel , kom Pani Jaskulska Aleksandra godz spotkanie informacyjne z pracodawc¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni. SALA KONFERENCYJNA SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Monter ogrodzeñ stalowych - P.P.H. Kwalifikacje: mile widziane prawo jazdy kat. B lub C. Informacje: P.P.H. "PEMA", Stêpocin 11, Nekla. Pani Marks Dorota tel./061/ Pracownik stolarni oraz obs³ugi pogrzebowej - Zak³ad Stolarski Kwalifikacje: prawo jazdy kat B. Pozosta³e informacje: Zak³ad Stolarski, pan Jan Radzi³owski, tel , ul. Legii Wrzesiñskiej 16, Wrzeœnia Dyrektor sprzeda y i marketingu - International. Kwalifikacje: wykszt. Wy sze, doœwiadczenie, marketing/sprzeda, umiejêtnoœæ zarz¹dzania zespo³em, planowanie, bud etowanie, kreatywnoœæ, budowanie strategii marketingowych, stanowisko samodzielne. Pozosta³e informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list mot. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 dyrektor sprzeda y Pracownik produkcyjny w lisner - Randstadt Kwalifikacje: pracodawca nie wymaga konretnych kwalifikacji od kandydatów do pracy, dowóz do pracy do Poznania gwarantuje pracodawca gratis. Pozosta³e informacje: Randstad Sp. z o.o., ul. Strzeszyñska 38/42, Poznañ tel / kom Blacharz, monter izolacji termicznych - TERMOIZOLACJA. Zak³ad zatrudni: blacharzy, monterów izolacji termicznych, pracowników niewykwalifikowanych pragn¹cych zdobyæ bardzo poszukiwany w Polsce zawód izolarza. Pozosta³e informacje: TERMOIZOLACJA S.A., Oddzia³ Zachód Poznañ, ul. Gdyñska 54, tel Monter nawierzchni kolejowej - Zak³ad Robót Komunikacyjnych DOM. Kwalifikacje: monter nawierzchni kolejowej, robotnik torowy, dobry stan zdrowia, brak innych wymogów. Pozosta³e informacje: Dokumenty nale y dostarczyæ do siedziby firmy tj. ul. Kolejowa 4, Poznañ b¹dÿ wys³aæ na adres Kontakt telefoniczny P. Maria Stachowiak , , Prasowaczka - Anna Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie na takim stanowisku. Informacje: PPHU ANNA Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13, tel Kontakt w³aœciciel Piotr Mika Szwaczka - Anna Kwalifikacje: doœwiadczenie zawodowe. Pozosta³e informacje: PPHU ANNA Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13, tel , w³aœciciel Pan Mika Piotr Fryzjer damsko-mêski - K. Cierpiszewski Kwalifikacje: praca w godz. od 9.00 do Pozosta³e informacje: Zak³ad Fryzjerski Krzysztof Cierpiszewski tel Regionalny agent sprzeda y - International Kwalifikacje: regionalny agent sprzeda y us³ug serwisu internetowego, wykszt. mile widziane wy sze, doœw. w sprzeda y, kreatywnoœæ, umiejêtnoœci interpersonalne, stanowisko samodzielne. Pozosta³e informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list motyw. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 regionalny agent oraz podanie wojew. w którym chce siê pracowaæ Inspektor ds. operacyjnych - SKOK Kwalifikacje: oferta przeznaczona dla osoby niepe³nosprawnej, wykszt. srednie ogólnokszta³c¹ce, znajomoœæ obs³ugi komputera. Pozosta³e informacje: SKOK ul. Koœcielna 19 Wrzeœnia tel Kucharz kuchni tureckiej - LAILA Kwalifikacje: znajomoœæ jêzyka tureckiego w stopniu bieg³ym, znajomoœæ bran y gastronomicznej (kuchni tureckiej), prawo jazdy kat.b. Pozosta³e informacje: KEBAB LAILA Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Rynek 6 Specjalista ds. administracji portalu internetowego - International Kwalifikacje: praca dorywcza dobra obs³uga komputera i Internetu, redagowanie prostych tekstów. Informacje: International Chodkiewicza 7, Rzeszów, cv i list motyw. proszê przes³aæ mail: z dopiskiem oferta /08 specjalista ds. administracji Lakiernik, frezer cnc, tokarz, op. centrum obróbczego - OBIETTIVO Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, sta 1 rok, doœwiadczenie na danym stanowisku /przy obs³udze maszyn/, mile widziana znajomoœæ rysunku technicznego. Pozosta³e informacje: Kontakt: OBIETTIVO LAVORO POLSKA Sp. z o.o. ul. Plac Wolnoœci 8, Poznañ. Specjalista ds. rekrutacji Pani Magdalena bikowska tel./061/ lub Stra nik dzia³u ochrony do s³u by wiêziennej - Areszt Œledczy. Kwalifikacje: obywatelstwo polskie, wykszta³cenie œrednie, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, niekaralnoœæ, korzystanie z pe³ni praw publicznych i cywilnych, nieposzlakowana opinia, mile widziane dodatkowe umiejêtnoœci np. sporty walki. Aplikacje (list motywacyjny, cv, kserokopia ksi¹ eczki wojskowej, dowodu osobistego, œwiadectwa szko³y œredniej) nale y sk³adaæ osobiœcie pod adresem: ARESZT ŒLEDCZY w Poznaniu ul. M³yñska 1, Poznañ. Dodatkowe informacje - dzia³ kadr, tel. (061) , (061) w godz. od 8.00 do Operator koparki - GAZ- SERVICE. Kwalifikacje: operator koparki ko³owej i koparki g¹sienicowej (uprawnienia), wykszta³cenie zawodowe lub techniczne. Pozosta³e informacje: GAZ- SERVICE. Zak³ad Robót Instalacyjnych, Suchy Las, ul. Rumiankowa 25 tel Pracownik myjni - TIR COMPLEX Kwalifikacje: mycie pojazdów TIR. Pozosta³e informacje: TIR COMPLEX Psary Ma³e, ul. Nekielska 2, telef Tomasz Szafrañski Pracownik produkcyjny-bran a motoryzacyjna - KS LOGISTYK Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, zdolnoœci manualne, praca przy koñcowym monta u wi¹zek elektrycznych, praca na 3 zmiany. Informacje: KS LOGISTIK GMBH POLSKA Spó³ka Komandytowa, ul. Rabowicka 10/4, Swarzêdz Pani Ma³gorzata Czajkowska tel./061/ Szwaczka - PPUH ATEX Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, wymagane doœwiadczenie zawodowe, szycie na owerlocku lub stêbnówce. Pozosta³e informacje: PPUH ATEX Ul. Czerniejewska 1a, Wrzeœnia, tel kontakt z p. Agnieszk¹ Sieleck¹ In ynier budownictwa/ inspekt. ochr. œrodow. - Powiatowa Stacja Sanit- Epidem. w S³upcy. Kwalifikacje: stanowiska pracy: inzynier budownictwa, inspektor ochrony œrodowiska, in ynier in ynierii œrodowiska. Wymagania: wykszt. wy sze in ynieryjne, kierunek: budownictwo, ochrona œrodowiska, in ynieria œrodowiska, sta pracy: niekonieczny, uprawnienia: z zakresu nadzoru sanitarnego. Informacje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, S³upca, ul. Koœciuszki 9, telef , Pracownik ochrony-osoba niepe³nosprawna - ROKA ZPchr. Kwalifikacje: wymagane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, ochrona obiektu. Pozosta³e informacje: ROKA ZPCHR. Sieradz telef: P. Szczêsny Zbigniew Pracownik w betoniarni - BET-MUR-KAM Kwalifikacje: obs³uga mikrokreta. Pozosta³e informacje: BET-MUR-KAM, Kokoszki 5, gmina Nekla tel Lakiernik samochodowy lub pomocnik - Zak³ad Lakierniczy Kwalifikacje: wykszt. Zawodowe, lakiernik samochodowy, doœwiadczenie zawodowe, w przypadku pomocnika takie wykszt. nie jest wymagane. Pozosta³e informacje: Zak³ad Lakierniczy Micha³ Ratajczak Wrzeœnia, ul.ogrodowa 5, tel tel Malarz szpachlarz, robotnik budowl. - Zak³ad Remontowo Budowlany Kwalifikacje: wykszt. Zawodowe. Pozosta³e informacje: Zak³ad Remontowo Budowlany, Koœcielna 3/ 8, Wrzeœnia, kontakt telefoniczny Pracownik do uk³adania kostki brukowej - Trans Z³om Kwalifikacje: osoba chêtna do pracy, praca na ternie gminy Wrzeœnia, dowóz do pracy zagwarantowany. Pozosta³e informacje: TRANS Z OM Psary Polskie 145, Wrzeœnia, telef Ireneusz Sobczak Przypominamy, i pracodawca jest obowi¹zany zawiadomiæ w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, w³aœciwy powiatowy urz¹d pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku podlega on karze grzywny nie ni szej ni 3000 z³. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel ,

16 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja prawo jazdy godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel Wydzia³ Promocji i Kultury - tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich - tel Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - tel Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel , Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel Kasa Starostwa czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel , fax Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel , fax Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel , fax Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel , fax Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel , fax Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel , fax Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal Pog. energetyczne VIII Cross MTB Wrzeœnia 2008 Ostre œciganie Zawody crossowe ka dorazowo s¹ niezwykle widowiskowe Zau³ek literacki w Czeszewie W starej stodole Perfekcyjnie przygotowana trasa, bardzo dobra organizacja i wspania³a pogoda sprawi³y, e blisko dwustu kolarzy 28 wrzeœnia wziê³o udzia³ w swoim œwiêcie we Wrzeœni. Wrzesiñski cross - jedna z wa niejszych imprez w kolarskim kalendarzu - jest równie jednym z wyœcigów wchodz¹cych w sk³ad Pucharu Wielkopolski "Thule". Kilka odcinków specjalnych na p³askim terenie w lasku Ma³pi Gaj i górki ze specjalnie sypanymi bandami w odkrytym terenie sprawiaj¹, e kolarze wpadaj¹ niemal w trans i popisuj¹ siê niezwykle widowiskow¹ i brawurow¹ jazd¹. W VIII Crossie MTB Wrzeœnia 2008 kolarze walczyli w 15 kategoriach wiekowych. Zwyciêzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, a wœród wszystkich uczestników rozlosowano ponad 50 nagród. Gastronomia i kolorowy wystrój otoczenia dope³ni³y ca³oœæ i sprawi- ³y, e ostatnia niedziela wrzeœnia up³ynê³a mi³o i ze sportowymi emocjami. Wrzeœnianie zwyciê yli w trzech kategoriach: Piotr Tomczak, Krzysztof Maciejewski i Dorota Czarnecka, a na podium stawali równie :Eryk Ostrowski (2), Agata Ignaszak (5), Radek Lonka (2), Grzegorz Tomczak (3), Przemys³aw Filipek (4), Ma³gorzata Go³êbiowska (2), Tadeusz Zieliñski (2). (zbo) Stara Stodo³a na terenie Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej HIPOVIT w Czeszewie dnia 13 wrzeœnia zamieni³a siê w zau³ek literacki. W prawdziwie "wiejskiej" scenerii s³ynna poetka, Helena Gordziej recytowa³a swoje wiersze. Organizatorzy zaznaczyli, e wstêp na imprezê mo liwy jest tylko "za okazaniem wra liwoœci". Dochód ze sprzeda y tomików poetka przekaza³a na rzecz koni z Oœrodka Hipoterapii. Wiersze Heleny Gordziej, s³ynnej poznañskiej poetki znajduj¹ siê w "Antologii Tysi¹clecia" oraz w innych zbiorach, a tak e w podrêcznikach szkolnych. Jej poezje t³umaczono na wiele jêzyków obcych. Poetka w swoich wierszach porusza tematykê wsi, obrazuje j¹ jako najpiêkniejsze miejsce na ziemi. Wiersz "Erotyk polny", recytowany podczas wieczorku, najlepiej oddaje mi³oœæ poetki do prowincji. Jêczmieñ w¹sikami ³echce mnie po piersiach, owies za kolana podejmuje czule, rzepak pod sukienkê zagl¹da zuchwale, ³ubin wytrwale kusi aromatem, zawiœci mi tego wci¹ brzemienna ziemia, takiego powodzenie dawno ju nie mia³am. Uczestnicy hipoterapii z ogromn¹ uwag¹ Goœcie mogli zakupiæ tomiki wierszy z dedykacj¹ poetki s³uchali recytacji poetki. W "Starej Stodole" unosi³ siê aromat prawdziwych wiejskich potraw, które goœcie mogli skosztowaæ na zakoñczenie spotkania. Ogromn¹ niespodziankê poetce sprawi³a recytacja jednej z uczestniczek hipoterapii wiersza do œw. Leonarda, patrona koni. Nastrój podczas spotkania umili³ mini-recital gitarowo-organowy. Helena Gordziej jest laureatk¹ wielu presti owych nagród - m.in. Funduszu Literatury, XV Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, Nagrody im. Jana Kasprowicza. W dniu 22 wrzeœnia br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu poetka otrzyma³a medal "Zas³u ony Kulturze Gloria Artis" - poinformowa³ Jerzy D¹browski - kierownik Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie. (kasia) Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: 9000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r.

Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena OCHOCKA Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu

Pani Marzena OCHOCKA Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/076 LWR-41036-2/2008 Wrocław, dnia 9 styczeń 2009 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo