OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

2 SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Inżynieria Środowiska, Specjalizacja: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne Język Obcy (3) JZU0000BK Instalacje Sanitarne 00 (3++) ISS00036 Wentylacja i Klimatyzacja 00 (3++) ISS00037 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo 000 E (3+3) ISS00038 Kurs Wybieralny 0000 () ISS00583BK Instalacje Sanitarne 00 E (++) ISS00039 Wentylacja i Klimatyzacja 00 E (3++) ISS00040 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo 00 E (++) Praca Dyplomowa Magisterska (5 godzin) p 0 pkt ECTS ISS000 Seminarium Dyplomowe 0000 () ISS ISS0004 Wentylacja i Klimatyzacja () ISS Ogrzewnictwo, Wentylacja, Instalacje Sanitarne Automatyka w inżynierii środowiska 000 (+) ISS00007 Chemia środowiska 000 (+) ISS0000 Auditing i Certyfikacja Energetyczna 000 (+) ISS0004 Zarządzanie Środowiskiem 0000 (3) ISS Wyb. Zagad () ISS00043 Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych 000 (+) ISS00008 Alternatywne Źródła Energii 0000 () ISS00009 Planowowanie Przestrzenne Statystyka 000 (+) 0000 () GPA00963 Prawo Budowlane 0000 () ISS00003 Niez.i Bezp.Sys.Inż () ISS0000 ISS00004 h/tyg. I semestr II semestr III semestr

3 SPIS TREŚCI/CONTENTS Język obcy 4 Foreign language 5 Instalacje sanitarne 6 Sanitary systems 9 Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning 3 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 Heating and district heating 8 Automatyka w inżynierii środowiska Automation in environmental technology 3 Chemia środowiska 5 Environmental chemistry 7 Statystyka 9 Statistics 3 Instalacje sanitarne 33 Sanitary systems 36 Wentylacja i klimatyzacja 39 Ventilation and air conditioning 4 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 43 Heating and district heating 46 Auditing i certyfikacja energetyczna 49 Audit and energy certification 5 Zarządzanie środowiskiem 53 Environmental management 55 Planowanie przestrzenne 57 Spatial planning 59 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 6 Reliability and safety of engineering systems 63 Praca dyplomowa magisterska 65 Diploma project 66 Seminarium dyplomowe 67 Diploma seminar 68 Wentylacja i klimatyzacja 3 69 Ventilation and air conditioning 3 7 Ogrzewnictwo, wentylacja, instalacje sanitarne wybrane zagadnienia 73 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 75 Technology and organization of construction works 78 Alternatywne źródła energii 80 Alternative energy sources 8 Prawo budowlane 84 The law of building 86 3

4 JĘZYK OBCY Kod kursu: Nazwa kursu: Język wykładowy: JZU0000BK Język obcy Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 4 ZZU * Semestralna liczba godzin 60 ZZU* Forma zaliczenia Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS 90 Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Wymagania wstępne: brak Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): Cele zajęć (efekty kształcenia): Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): Krótki opis zawartości całego kursu: Wykład (podać z dokładnością do godzin): Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: Literatura uzupełniająca: Warunki zaliczenia: 4

5 FOREIGN LANGUAGE Course code: JZU0000BK Course title: Foreign language Language of the lecturer: Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number 4 of hours/week* Number 60 of hours/semester* Form of the course Grade completion ECTS credits 3 Total Student s 90 Workload Level of the course (basic/advanced): Prerequisites: Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Names, first names and degrees of the team s members: Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): Aims of the course (effects of the course): Form of the teaching (traditional/e-learning): Course description: Lecture: Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: Project the contents: Basic literature: Additional literature: Conditions of the course acceptance/credition: 5

6 INSTALACJE SANITARNE Kod kursu: ISS 036 Nazwa kursu: Instalacje sanitarne Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Michał Fijewski, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Janusz Jeżowiecki, prof. dr hab. inż.; Edyta Dudkiewicz, dr inż.; Sebastian Englart, dr inż.; Agnieszka Ludwińska, dr inż.; Paweł Malinowski, dr inż.; Iwona Polarczyk, dr inż.; Adrian Schwitalla, dr inż.; Mateusz Słupiński, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji sanitarnych z uwzględnieniem rozwiązań nowoczesnych, energo- i materiałooszczędnych. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Projektowanie, budowa i eksploatacja wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia wody. Instalacje strefowe. Zbiorniki pośrednie. Zintegrowane systemy instalacji zimnej i ciepłej wody. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wprowadzenie do wykładu, program, wymagania, warunki zaliczenia. Podstawy wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia.. Równoległa praca pomp włączanych kaskadowo w stacji podwyższania ciśnienia. Zwarte zestawy hydroforowe. 3. Strefowe zaopatrzenie budynków w wodę. 4. Wyrównawcze zbiorniki pośrednie. 6 Liczba godzin 4

7 5. Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej rodzaje, hydrauliczne i cieplne warunki pracy. 6. Węzły c.w.u. o ograniczonej akumulacji ciepła. 7. Wymiarowanie układów cyrkulacyjnych c.w.u. metodą względnych parametrów oraz metodą dynamiczną. 8. Samoczynne instalacje przeciwpożarowe. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Zajęcia praktyczne związane z tematyką wykładów. Projekt - zawartość tematyczna: Projekt pośredniego systemu zaopatrzenia budynku w wodę z układem przygotowania ciepłej wody oraz instalacją cyrkulacyjną dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Projekt instalacji kanalizacyjnej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Literatura podstawowa:. Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część l, Politechnika Wrocławska, Wrocław Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część, Politechnika Wrocławska, Wrocław Chłudow A., Zaopatrzenie w ciepłą wodę. Arkady, Warszawa Chudzicki J., Instalacje ciepłej wody w budynkach. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Gabryszewski T., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Arkady, Warszawa Linder J., Struś W., Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady, Warszawa Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Marczuk M., Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych. Arkady, Warszawa Praca zbiorowa. Poradnik. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Arkady, Warszawa Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Instalator Polski, Warszawa 000. Literatura uzupełniająca:. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne materiały pomocnicze do ćwiczeń. Politechnika Warszawska, 00.. Koczyk H., Antoniewicz B., Energooszczędne instalacje c.o. i c.w.u. w systemie Meibes-Logo. Poradnik Projektanta, Wydawnictwo Meibes, Leszno Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z., Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa Strony internetowe producentów urządzeń i armatury. 5. Materiały konferencyjne

8 Warunki zaliczenia: pozytywny wynik egzaminu, kolokwium oraz pozytywna ocena projektu. 8

9 SANITARY SYSTEMS Course code: ISS 036 Title of the course: Sanitary systems Language of the lecturer: Polish Form of the course Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course credit Exam Grade Grade ECTS credits 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): advanced Prerequisites: Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Michał Fijewski, Ph.D. Names, first names and degrees of the team s members: Janusz Jeżowiecki, Prof.; Edyta Dudkiewicz, Ph.D.; Sebastian Englart, Ph.D.; Agnieszka Ludwińska, Ph.D.; Paweł Malinowski, Ph.D.; Iwona Polarczyk, Ph.D.; Adrian Schwitalla, Ph.D.; Mateusz Słupiński, Ph.D. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Design, construction and maintenance of water and sewage indoor systems including the state-of-the-art solutions, solutions limiting the material consumption and energy saving solutions. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Design, construction and maintenance of multi-pump pressure stations. Multi-zoned water systems. Intermediate water tanks. Integrated cold and hot water systems Lecture: Particular lectures contents. Introduction to the course, program, requirements, conditions of the course s credit. Basics of multi-pump pressure stations.. Parallel operation of pumps in pressure station working in cascade (sequence) system. Compact hydrophore units. 3. Multi-zoned water supply system for buildings. 4. Compensating intermediate water tanks. 5. Domestic hot water systems categories, hydraulic and thermal work conditions. 9 Number of hours 4 8

10 6. Domestic hot water systems with limited heat accumulation. 7. Dimensioning of domestic hot water circulation systems with method of relative parameters method and dynamic method. 8. Self-acting fire fighting systems. Classes the content: Seminars the content: Laboratory the content: Practical issues referring to the lecture's subject. Project the content: Indirect water supply system with domestic hot water system and domestic hot water circulation system for multi-apartment building design. Indoor sewage system for multi-apartment building design. Basic literature:. Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część l, Politechnika Wrocławska, Wrocław Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część, Politechnika Wrocławska, Wrocław Chłudow A., Zaopatrzenie w ciepłą wodę. Arkady, Warszawa Chudzicki J., Instalacje ciepłej wody w budynkach. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Gabryszewski T., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Arkady, Warszawa Linder J., Struś W., Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady, Warszawa Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Marczuk M., Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych. Arkady, Warszawa Praca zbiorowa. Poradnik. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Arkady, Warszawa Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Instalator Polski, Warszawa 000. Additional literature:. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne materiały pomocnicze do ćwiczeń. Politechnika Warszawska, 00.. Koczyk H., Antoniewicz B., Energooszczędne instalacje c.o. i c.w.u. w systemie Meibes-Logo. Poradnik Projektanta, Wydawnictwo Meibes, Leszno Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z., Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa Internet pages producers of equipments. 5. Conference proceedings. Conditions of the course acceptance/credition: positive result of exam, positive result of test and positive mark for the project work

11 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kod kursu: ISS 037 Nazwa kursu: Wentylacja i klimatyzacja Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: znajomość podstaw termodynamiki i mechaniki płynów, podstaw wentylacji i klimatyzacji. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Sergey Anisimov, prof dr hab. inż.; Edward Przydróżny, dr hab. inż.; Aleksander Pełech, dr inż.; Dariusz Kwiecień, dr inż.; Jacek Misiński, dr inż. ; Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Maciej Besler, dr inż.; Andrzej Bugaj, dr inż.; Agnieszka Isańska-Ćwiek, dr inż.; Jacek Misiński, dr inż.; Marcin Sompoliński, dr inż.; Sylwia Szczęśniak, dr inż.; Agnieszka Zając, dr inż.; Jerzy Rączka, mgr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Uzyskanie wiedzy w zakresie obliczania i projektowania podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i układów chłodniczych stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs obejmuje problematykę wymiany ciepła i masy podczas procesów uzdatniania powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omówione zostaną podstawowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz urządzenia i układy ziębnicze stosowane w wentylacji i klimatyzacji. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wstęp -podstawowe pojęcia i definicje, parametry powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach. Obliczanie strumieni powietrza wentylującego i klimatyzującego oraz Liczba godzin

12 organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 3. Procesy wymiany ciepła i masy w elementach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 4. Centralne jednoprzewodowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne z regulacja bezpośrednia 5. Centralne jednoprzewodowe urządzenia klimatyzacyjne z regulacja pośrednia 6. Zagadnienia ochładzania powietrza w wentylacji i klimatyzacji 7. Procesy termodynamiczne w urządzeniach chłodniczych 8. Układy chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem 9. Pośrednie układy chłodnicze 0. Układy chłodnicze z naturalnym przygotowaniem czynnika ziębniczego. Kolokwium Ćwiczenia - zawartość tematyczna:. Przykłady obliczeń jednoprzewodowych centralnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przykłady obliczeń i doboru urządzeń i układów chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem 3. Przykłady obliczeń i doboru pośrednich układów chłodniczych Projekt - zawartość tematyczna:. Projekt centralnego jednoprzewodowego urządzenia wentylacyjnego. Projekt centralnego jednoprzewodowego urządzenia klimatyzacyjnego 3. Projekt układu chłodniczego dla wentylacji z bezpośrednim odparowaniem 4. Projekt pośredniego układu chłodniczego dla klimatyzacji Literatura podstawowa: o Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja podstawy. OWPWr. Wrocław 008 o Przydróżny St. Ferencowicz J.: Klimatyzacja Politechnika Wrocławska 988 o Przydróżny St.: Wentylacja Politechnika Wrocławska 99 o Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT Warszawa 980 o Recknagel, Sprenger, Schramek.: Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Omni-Scala Wrocław 008 Literatura uzupełniająca: ) Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku Arkady 98 ) Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical Introduction E&FN Spon London 993 3) Elterman W.M.: Wentylacja w przemyśle chemicznym 4) Bobiński A. i in.: Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w przemyśle lekkim, WNT 974 5) Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, INSTAL, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Rynek Instalacyjny, Instalator Polski, ASHRAE Handbook, ASHRAE Journal. Warunki zaliczenia: zaliczenie kolokwium, zaliczenie projektów

13 VENTILATION AND AIR CONDITIONING Course code: ISS 037 Course title: Ventilation and air Conditioning Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course completion Grade Grade Grade ECTS credits 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: basic knowledge of thermodynamics and fluid mechanics, ventilation and air conditioning Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Anisimov Sergey, Prof; Pełech Aleksander, PhD ; Przydróny Edward, PhD, DSc; Kwiecień Dariusz, PhD; Jacek Misiński, PhD Names, first names and degrees of the team s members: Maciej Besler, PhD; Andrzej Bugaj, PhD; Agnieszka Isańska-Ćwiek, PhD; Jacek Misiński, PhD; Marcin Sompoliński, PhD; Sylwia Szczęśniak, PhD; Agnieszka Zając, PhD; Jerzy Rączka, MSc Year: I Semester Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Gaining the knowledge about calculating and designing of basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: The course includes problems of heat and mass exchange during air treatment processes in ventilation and air conditioning devices. Basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning will be discussed. Lecture: Particular lectures contents. Introduction, basic concepts and definitions, parameters of outdoor and indoor air. Calculating of ventilating and air conditioning air volumes, the ways of 3 Number of hours

14 air exchange in rooms 3. Heat and mass exchange processes in elements of ventilation and air conditioning devices 4. Central single duct ventilating and air conditioning devices with direct regulation 5. Central single duct ventilating and air conditioning devices with indirect regulation 6. Problems of air cooling in ventilation and air conditioning 7. Thermodynamic processes in cooling devices 8. Cooling systems with direct evaporation 9. Indirect cooling systems 0. Cooling systems with natural preparation of cooling agent. Test Classes the contents: o Examples of calculating of single duct central ventilating and air conditioning devices o Examples of calculating and choosing of cooling devices and systems with direct evaporation o Examples of calculating and choosing of indirect cooling systems of air treatment and transportation energy demands calculations Basic literature: o Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja podstawy. OWPWr. Wrocław 008 o Przydróżny St. Ferencowicz J.: Klimatyzacja Politechnika Wrocławska 988 o Przydróżny St.: Wentylacja Politechnika Wrocławska 99 o Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT Warszawa 980 o Recknagel, Sprenger, Schramek.: Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Omni-Scala Wrocław 008 Additional literature:. Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku Arkady 98. Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical Introduction E&FN Spon London 993. Elterman W.M.: Wentylacja w przemyśle chemicznym 3. Bobiński A. i in.: Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w przemyśle lekkim, WNT Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, INSTAL, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Rynek Instalacyjny, Instalator Polski, ASHRAE Handbook, ASHRAE Journal. Conditions of the course acceptance/credition: passing the test, qualifying the project 4

15 OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO Kod kursu: ISS 038 Nazwa kursu: Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie Punkty ECTS 3 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: umiejętność projektowania instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Anna Napiórkowska, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji systemów grzewczych i ciepłowniczych z elementami automatyki. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Ogrzewania wodne pompowe z obniżoną temperaturą czynnika grzejnego. Technika kondensacyjna w ogrzewnictwie. Ogrzewanie pompowe w układzie mieszkaniowym. Hydrauliczne równoważenie instalacji. Rozliczanie kosztów ogrzewania. Schematy automatycznej regulacji kotłowni. Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład: Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wprowadzenie do wykładu, program, wymagania.. Obliczanie strat ciepła pomieszczeń o małej i dużej kubaturze oraz ogrzewanych z przerwami. 3. Ogrzewanie pompowe dwururowe w układzie mieszkaniowym: zasady prowadzenia przewodów i obliczania, zasady doboru pomp. 4. Ogrzewanie jednorurowe: charakterystyka, zasady obliczania. 5 Liczba godzin

16 5. Rozkład ciśnień w ogrzewaniach pompowych. 6. Ogrzewanie hal przemysłowych: przegląd systemów, rozwiązania konstrukcyjne urządzeń. 7. Ogrzewanie powietrzne. 8. Kotły kondensacyjne. Tendencje rozwojowe w budowie kotłów. 9. Układy odprowadzenia spalin. 0. Instalacje oleju opałowego oraz gazowe: schematy, obliczanie.. Ogrzewania podłogowe, sufitowe i ścienne oraz źródła ciepła pracujące z niskimi temperaturami wody.. Automatyczna i ręczna armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych: schematy instalacji, zasady stosowania armatury. 3. Rozliczanie kosztów ogrzewania: podstawy prawne, możliwości, urządzenia. 4. Węzły cieplne do centralnego ogrzewania.) 5. Ogrzewanie parowe niskoprężne: pompy i zbiorniki kondensatu, rodzaje i charakterystyka odwadniaczy. 6. Programy komputerowe do obliczania instalacji c.o.: zasady wprowadzania danych, możliwości obliczeń, rodzaje wydruków. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Projekt sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dwufunkcyjnego. Literatura podstawowa:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB- Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, Normy z zakresu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. 3 6

17 Literatura uzupełniająca:. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Prospekty i katalogi firm. Warunki zaliczenia: Wykład: zdany egzamin, Projekt: pozytywna ocena projektu. 7

18 HEATING AND DISTRICT HEATING Course code: ISS 038 Course title: Heating and district heating Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course completion Exam Grade ECTS credits 3 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: an ability to design heating system and boiler plants. Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Names, first names and degrees of the team s members: Anna Napiórkowska, dr inż., Andrzej Grzegorczyk, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż., Grzegorz Bartnicki, dr inż. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): an ability to design and maintenance of heating and district heating systems with an automatic control. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Water heating with lower temperatures (e.g. floor heating). Design of heating system with horizontal distribution of water on every floor (every dwelling with separate connection). Condensing boilers. Hydraulic balancing of HVAC systems. Calculation and division of heating costs between users. Automatic control of boiler plant. Computer-aided design. Lecture: Particular lectures contents. Introduction to lecture, syllabus, requirements.. Calculating heating load in rooms of big and small cubic capacity, and heated at intervals. 3. Two-pipe pump heating in a dwelling loop : principles for designing (direct and reverse return), pumps. 4. One-pipe heating: characteristics, design. 5. Pressure drop distribution in pump heating. 6. Heating of industrial rooms and buildings: systems, principles of 8 Number of hours

19 design. 7. Air heating. 8. Condensing boilers. Trends in boiler constructions. 9. Chimneys for solid/oil/gas boilers. 0. Oil, natural gas and liquid gas installation for boilers.. Floor, ceiling and wall heating and boiler plant working at low water temperature.. Automatic control of heating systems: diagrams and equipment. 3. Settling the costs of heating: law basis and technical equipment. 4. Heat substations (connecting to district heating) in buildings. 5. Low pressure steam heating: pumps and condensation tanks, types and characteristics of dehydrators. 6. Computer programs for calculations of heating systems: date input, calculations, calculations and date printouts. Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: Project the contents: Design of a district heating network a heat substation for heating and DHW purposes. Basic literature:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB- Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, The norm with range of Heating and District Heating. Additional literature:. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa

20 4. Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Folders and catalogues of firms. Conditions of the course acceptance/credition: Lecture: passed exam, Project: pass grade on project. 0

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r.

Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Zarządzenie nr 34 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 82 Rektora PS z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie sporządzania dyplomów

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

Course code AUA 5043. Course name ARCHITECTONIC DETAIL. Instructor s/lecturer s name and title Maciej Małachowicz, D. Arch.

Course code AUA 5043. Course name ARCHITECTONIC DETAIL. Instructor s/lecturer s name and title Maciej Małachowicz, D. Arch. AUA 5043 Course name ARCHITECTONIC DETAIL Instructor s/lecturer s name and title Maciej Małachowicz, D. Arch. Course requirements Course type Lecture Classes Laboratory Project Seminar hours per week Course

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących

Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING PRODUCTION MANAGEMENT II Level MSc (3 semesters, 91 ECTS) PROGRAM 3 SEMESTERS MSc Entry requirements: Completed: Diploma of the I level studies in: Control Engineering

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection.

Prerequisites Fundamental knowledge of history of arts and culture, of social and economic phenomena, observability, self-reflection. SEMESTER I 1 Institute : Institute of Architecture Subject : Anthropology Subject type: general/optional Lecture Semester : Winter Semester of studies: 1 ECTS points: 1 Supervisor: Tomasz Drewniak,DSc

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 42 AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE' 15 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo