OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

2 SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Inżynieria Środowiska, Specjalizacja: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne Język Obcy (3) JZU0000BK Instalacje Sanitarne 00 (3++) ISS00036 Wentylacja i Klimatyzacja 00 (3++) ISS00037 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo 000 E (3+3) ISS00038 Kurs Wybieralny 0000 () ISS00583BK Instalacje Sanitarne 00 E (++) ISS00039 Wentylacja i Klimatyzacja 00 E (3++) ISS00040 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo 00 E (++) Praca Dyplomowa Magisterska (5 godzin) p 0 pkt ECTS ISS000 Seminarium Dyplomowe 0000 () ISS ISS0004 Wentylacja i Klimatyzacja () ISS Ogrzewnictwo, Wentylacja, Instalacje Sanitarne Automatyka w inżynierii środowiska 000 (+) ISS00007 Chemia środowiska 000 (+) ISS0000 Auditing i Certyfikacja Energetyczna 000 (+) ISS0004 Zarządzanie Środowiskiem 0000 (3) ISS Wyb. Zagad () ISS00043 Technologia i Organizacja Robót Instalacyjnych 000 (+) ISS00008 Alternatywne Źródła Energii 0000 () ISS00009 Planowowanie Przestrzenne Statystyka 000 (+) 0000 () GPA00963 Prawo Budowlane 0000 () ISS00003 Niez.i Bezp.Sys.Inż () ISS0000 ISS00004 h/tyg. I semestr II semestr III semestr

3 SPIS TREŚCI/CONTENTS Język obcy 4 Foreign language 5 Instalacje sanitarne 6 Sanitary systems 9 Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning 3 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 Heating and district heating 8 Automatyka w inżynierii środowiska Automation in environmental technology 3 Chemia środowiska 5 Environmental chemistry 7 Statystyka 9 Statistics 3 Instalacje sanitarne 33 Sanitary systems 36 Wentylacja i klimatyzacja 39 Ventilation and air conditioning 4 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 43 Heating and district heating 46 Auditing i certyfikacja energetyczna 49 Audit and energy certification 5 Zarządzanie środowiskiem 53 Environmental management 55 Planowanie przestrzenne 57 Spatial planning 59 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 6 Reliability and safety of engineering systems 63 Praca dyplomowa magisterska 65 Diploma project 66 Seminarium dyplomowe 67 Diploma seminar 68 Wentylacja i klimatyzacja 3 69 Ventilation and air conditioning 3 7 Ogrzewnictwo, wentylacja, instalacje sanitarne wybrane zagadnienia 73 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 75 Technology and organization of construction works 78 Alternatywne źródła energii 80 Alternative energy sources 8 Prawo budowlane 84 The law of building 86 3

4 JĘZYK OBCY Kod kursu: Nazwa kursu: Język wykładowy: JZU0000BK Język obcy Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 4 ZZU * Semestralna liczba godzin 60 ZZU* Forma zaliczenia Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS 90 Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): Wymagania wstępne: brak Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): Cele zajęć (efekty kształcenia): Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): Krótki opis zawartości całego kursu: Wykład (podać z dokładnością do godzin): Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: Literatura uzupełniająca: Warunki zaliczenia: 4

5 FOREIGN LANGUAGE Course code: JZU0000BK Course title: Foreign language Language of the lecturer: Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number 4 of hours/week* Number 60 of hours/semester* Form of the course Grade completion ECTS credits 3 Total Student s 90 Workload Level of the course (basic/advanced): Prerequisites: Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Names, first names and degrees of the team s members: Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): Aims of the course (effects of the course): Form of the teaching (traditional/e-learning): Course description: Lecture: Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: Project the contents: Basic literature: Additional literature: Conditions of the course acceptance/credition: 5

6 INSTALACJE SANITARNE Kod kursu: ISS 036 Nazwa kursu: Instalacje sanitarne Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Michał Fijewski, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Janusz Jeżowiecki, prof. dr hab. inż.; Edyta Dudkiewicz, dr inż.; Sebastian Englart, dr inż.; Agnieszka Ludwińska, dr inż.; Paweł Malinowski, dr inż.; Iwona Polarczyk, dr inż.; Adrian Schwitalla, dr inż.; Mateusz Słupiński, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji sanitarnych z uwzględnieniem rozwiązań nowoczesnych, energo- i materiałooszczędnych. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Projektowanie, budowa i eksploatacja wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia wody. Instalacje strefowe. Zbiorniki pośrednie. Zintegrowane systemy instalacji zimnej i ciepłej wody. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wprowadzenie do wykładu, program, wymagania, warunki zaliczenia. Podstawy wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia.. Równoległa praca pomp włączanych kaskadowo w stacji podwyższania ciśnienia. Zwarte zestawy hydroforowe. 3. Strefowe zaopatrzenie budynków w wodę. 4. Wyrównawcze zbiorniki pośrednie. 6 Liczba godzin 4

7 5. Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej rodzaje, hydrauliczne i cieplne warunki pracy. 6. Węzły c.w.u. o ograniczonej akumulacji ciepła. 7. Wymiarowanie układów cyrkulacyjnych c.w.u. metodą względnych parametrów oraz metodą dynamiczną. 8. Samoczynne instalacje przeciwpożarowe. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Zajęcia praktyczne związane z tematyką wykładów. Projekt - zawartość tematyczna: Projekt pośredniego systemu zaopatrzenia budynku w wodę z układem przygotowania ciepłej wody oraz instalacją cyrkulacyjną dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Projekt instalacji kanalizacyjnej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Literatura podstawowa:. Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część l, Politechnika Wrocławska, Wrocław Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część, Politechnika Wrocławska, Wrocław Chłudow A., Zaopatrzenie w ciepłą wodę. Arkady, Warszawa Chudzicki J., Instalacje ciepłej wody w budynkach. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Gabryszewski T., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Arkady, Warszawa Linder J., Struś W., Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady, Warszawa Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Marczuk M., Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych. Arkady, Warszawa Praca zbiorowa. Poradnik. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Arkady, Warszawa Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Instalator Polski, Warszawa 000. Literatura uzupełniająca:. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne materiały pomocnicze do ćwiczeń. Politechnika Warszawska, 00.. Koczyk H., Antoniewicz B., Energooszczędne instalacje c.o. i c.w.u. w systemie Meibes-Logo. Poradnik Projektanta, Wydawnictwo Meibes, Leszno Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z., Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa Strony internetowe producentów urządzeń i armatury. 5. Materiały konferencyjne

8 Warunki zaliczenia: pozytywny wynik egzaminu, kolokwium oraz pozytywna ocena projektu. 8

9 SANITARY SYSTEMS Course code: ISS 036 Title of the course: Sanitary systems Language of the lecturer: Polish Form of the course Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course credit Exam Grade Grade ECTS credits 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): advanced Prerequisites: Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Michał Fijewski, Ph.D. Names, first names and degrees of the team s members: Janusz Jeżowiecki, Prof.; Edyta Dudkiewicz, Ph.D.; Sebastian Englart, Ph.D.; Agnieszka Ludwińska, Ph.D.; Paweł Malinowski, Ph.D.; Iwona Polarczyk, Ph.D.; Adrian Schwitalla, Ph.D.; Mateusz Słupiński, Ph.D. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Design, construction and maintenance of water and sewage indoor systems including the state-of-the-art solutions, solutions limiting the material consumption and energy saving solutions. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Design, construction and maintenance of multi-pump pressure stations. Multi-zoned water systems. Intermediate water tanks. Integrated cold and hot water systems Lecture: Particular lectures contents. Introduction to the course, program, requirements, conditions of the course s credit. Basics of multi-pump pressure stations.. Parallel operation of pumps in pressure station working in cascade (sequence) system. Compact hydrophore units. 3. Multi-zoned water supply system for buildings. 4. Compensating intermediate water tanks. 5. Domestic hot water systems categories, hydraulic and thermal work conditions. 9 Number of hours 4 8

10 6. Domestic hot water systems with limited heat accumulation. 7. Dimensioning of domestic hot water circulation systems with method of relative parameters method and dynamic method. 8. Self-acting fire fighting systems. Classes the content: Seminars the content: Laboratory the content: Practical issues referring to the lecture's subject. Project the content: Indirect water supply system with domestic hot water system and domestic hot water circulation system for multi-apartment building design. Indoor sewage system for multi-apartment building design. Basic literature:. Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część l, Politechnika Wrocławska, Wrocław Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Część, Politechnika Wrocławska, Wrocław Chłudow A., Zaopatrzenie w ciepłą wodę. Arkady, Warszawa Chudzicki J., Instalacje ciepłej wody w budynkach. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel i Przywecki, Gabryszewski T., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Arkady, Warszawa Linder J., Struś W., Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne. Arkady, Warszawa Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Marczuk M., Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych. Arkady, Warszawa Praca zbiorowa. Poradnik. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Arkady, Warszawa Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Instalator Polski, Warszawa 000. Additional literature:. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne materiały pomocnicze do ćwiczeń. Politechnika Warszawska, 00.. Koczyk H., Antoniewicz B., Energooszczędne instalacje c.o. i c.w.u. w systemie Meibes-Logo. Poradnik Projektanta, Wydawnictwo Meibes, Leszno Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z., Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa Internet pages producers of equipments. 5. Conference proceedings. Conditions of the course acceptance/credition: positive result of exam, positive result of test and positive mark for the project work

11 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kod kursu: ISS 037 Nazwa kursu: Wentylacja i klimatyzacja Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: znajomość podstaw termodynamiki i mechaniki płynów, podstaw wentylacji i klimatyzacji. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Sergey Anisimov, prof dr hab. inż.; Edward Przydróżny, dr hab. inż.; Aleksander Pełech, dr inż.; Dariusz Kwiecień, dr inż.; Jacek Misiński, dr inż. ; Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Maciej Besler, dr inż.; Andrzej Bugaj, dr inż.; Agnieszka Isańska-Ćwiek, dr inż.; Jacek Misiński, dr inż.; Marcin Sompoliński, dr inż.; Sylwia Szczęśniak, dr inż.; Agnieszka Zając, dr inż.; Jerzy Rączka, mgr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Uzyskanie wiedzy w zakresie obliczania i projektowania podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i układów chłodniczych stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs obejmuje problematykę wymiany ciepła i masy podczas procesów uzdatniania powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omówione zostaną podstawowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz urządzenia i układy ziębnicze stosowane w wentylacji i klimatyzacji. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wstęp -podstawowe pojęcia i definicje, parametry powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach. Obliczanie strumieni powietrza wentylującego i klimatyzującego oraz Liczba godzin

12 organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 3. Procesy wymiany ciepła i masy w elementach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 4. Centralne jednoprzewodowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne z regulacja bezpośrednia 5. Centralne jednoprzewodowe urządzenia klimatyzacyjne z regulacja pośrednia 6. Zagadnienia ochładzania powietrza w wentylacji i klimatyzacji 7. Procesy termodynamiczne w urządzeniach chłodniczych 8. Układy chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem 9. Pośrednie układy chłodnicze 0. Układy chłodnicze z naturalnym przygotowaniem czynnika ziębniczego. Kolokwium Ćwiczenia - zawartość tematyczna:. Przykłady obliczeń jednoprzewodowych centralnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przykłady obliczeń i doboru urządzeń i układów chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem 3. Przykłady obliczeń i doboru pośrednich układów chłodniczych Projekt - zawartość tematyczna:. Projekt centralnego jednoprzewodowego urządzenia wentylacyjnego. Projekt centralnego jednoprzewodowego urządzenia klimatyzacyjnego 3. Projekt układu chłodniczego dla wentylacji z bezpośrednim odparowaniem 4. Projekt pośredniego układu chłodniczego dla klimatyzacji Literatura podstawowa: o Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja podstawy. OWPWr. Wrocław 008 o Przydróżny St. Ferencowicz J.: Klimatyzacja Politechnika Wrocławska 988 o Przydróżny St.: Wentylacja Politechnika Wrocławska 99 o Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT Warszawa 980 o Recknagel, Sprenger, Schramek.: Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Omni-Scala Wrocław 008 Literatura uzupełniająca: ) Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku Arkady 98 ) Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical Introduction E&FN Spon London 993 3) Elterman W.M.: Wentylacja w przemyśle chemicznym 4) Bobiński A. i in.: Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w przemyśle lekkim, WNT 974 5) Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, INSTAL, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Rynek Instalacyjny, Instalator Polski, ASHRAE Handbook, ASHRAE Journal. Warunki zaliczenia: zaliczenie kolokwium, zaliczenie projektów

13 VENTILATION AND AIR CONDITIONING Course code: ISS 037 Course title: Ventilation and air Conditioning Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course completion Grade Grade Grade ECTS credits 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: basic knowledge of thermodynamics and fluid mechanics, ventilation and air conditioning Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Anisimov Sergey, Prof; Pełech Aleksander, PhD ; Przydróny Edward, PhD, DSc; Kwiecień Dariusz, PhD; Jacek Misiński, PhD Names, first names and degrees of the team s members: Maciej Besler, PhD; Andrzej Bugaj, PhD; Agnieszka Isańska-Ćwiek, PhD; Jacek Misiński, PhD; Marcin Sompoliński, PhD; Sylwia Szczęśniak, PhD; Agnieszka Zając, PhD; Jerzy Rączka, MSc Year: I Semester Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Gaining the knowledge about calculating and designing of basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: The course includes problems of heat and mass exchange during air treatment processes in ventilation and air conditioning devices. Basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning will be discussed. Lecture: Particular lectures contents. Introduction, basic concepts and definitions, parameters of outdoor and indoor air. Calculating of ventilating and air conditioning air volumes, the ways of 3 Number of hours

14 air exchange in rooms 3. Heat and mass exchange processes in elements of ventilation and air conditioning devices 4. Central single duct ventilating and air conditioning devices with direct regulation 5. Central single duct ventilating and air conditioning devices with indirect regulation 6. Problems of air cooling in ventilation and air conditioning 7. Thermodynamic processes in cooling devices 8. Cooling systems with direct evaporation 9. Indirect cooling systems 0. Cooling systems with natural preparation of cooling agent. Test Classes the contents: o Examples of calculating of single duct central ventilating and air conditioning devices o Examples of calculating and choosing of cooling devices and systems with direct evaporation o Examples of calculating and choosing of indirect cooling systems of air treatment and transportation energy demands calculations Basic literature: o Pełech A.: Wentylacja i klimatyzacja podstawy. OWPWr. Wrocław 008 o Przydróżny St. Ferencowicz J.: Klimatyzacja Politechnika Wrocławska 988 o Przydróżny St.: Wentylacja Politechnika Wrocławska 99 o Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT Warszawa 980 o Recknagel, Sprenger, Schramek.: Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Omni-Scala Wrocław 008 Additional literature:. Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku Arkady 98. Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical Introduction E&FN Spon London 993. Elterman W.M.: Wentylacja w przemyśle chemicznym 3. Bobiński A. i in.: Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w przemyśle lekkim, WNT Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, INSTAL, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Rynek Instalacyjny, Instalator Polski, ASHRAE Handbook, ASHRAE Journal. Conditions of the course acceptance/credition: passing the test, qualifying the project 4

15 OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO Kod kursu: ISS 038 Nazwa kursu: Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie Punkty ECTS 3 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: umiejętność projektowania instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Anna Napiórkowska, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji systemów grzewczych i ciepłowniczych z elementami automatyki. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Ogrzewania wodne pompowe z obniżoną temperaturą czynnika grzejnego. Technika kondensacyjna w ogrzewnictwie. Ogrzewanie pompowe w układzie mieszkaniowym. Hydrauliczne równoważenie instalacji. Rozliczanie kosztów ogrzewania. Schematy automatycznej regulacji kotłowni. Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład: Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wprowadzenie do wykładu, program, wymagania.. Obliczanie strat ciepła pomieszczeń o małej i dużej kubaturze oraz ogrzewanych z przerwami. 3. Ogrzewanie pompowe dwururowe w układzie mieszkaniowym: zasady prowadzenia przewodów i obliczania, zasady doboru pomp. 4. Ogrzewanie jednorurowe: charakterystyka, zasady obliczania. 5 Liczba godzin

16 5. Rozkład ciśnień w ogrzewaniach pompowych. 6. Ogrzewanie hal przemysłowych: przegląd systemów, rozwiązania konstrukcyjne urządzeń. 7. Ogrzewanie powietrzne. 8. Kotły kondensacyjne. Tendencje rozwojowe w budowie kotłów. 9. Układy odprowadzenia spalin. 0. Instalacje oleju opałowego oraz gazowe: schematy, obliczanie.. Ogrzewania podłogowe, sufitowe i ścienne oraz źródła ciepła pracujące z niskimi temperaturami wody.. Automatyczna i ręczna armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych: schematy instalacji, zasady stosowania armatury. 3. Rozliczanie kosztów ogrzewania: podstawy prawne, możliwości, urządzenia. 4. Węzły cieplne do centralnego ogrzewania.) 5. Ogrzewanie parowe niskoprężne: pompy i zbiorniki kondensatu, rodzaje i charakterystyka odwadniaczy. 6. Programy komputerowe do obliczania instalacji c.o.: zasady wprowadzania danych, możliwości obliczeń, rodzaje wydruków. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Projekt sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dwufunkcyjnego. Literatura podstawowa:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB- Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, Normy z zakresu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. 3 6

17 Literatura uzupełniająca:. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Prospekty i katalogi firm. Warunki zaliczenia: Wykład: zdany egzamin, Projekt: pozytywna ocena projektu. 7

18 HEATING AND DISTRICT HEATING Course code: ISS 038 Course title: Heating and district heating Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course completion Exam Grade ECTS credits 3 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: an ability to design heating system and boiler plants. Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Names, first names and degrees of the team s members: Anna Napiórkowska, dr inż., Andrzej Grzegorczyk, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż., Grzegorz Bartnicki, dr inż. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): an ability to design and maintenance of heating and district heating systems with an automatic control. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Water heating with lower temperatures (e.g. floor heating). Design of heating system with horizontal distribution of water on every floor (every dwelling with separate connection). Condensing boilers. Hydraulic balancing of HVAC systems. Calculation and division of heating costs between users. Automatic control of boiler plant. Computer-aided design. Lecture: Particular lectures contents. Introduction to lecture, syllabus, requirements.. Calculating heating load in rooms of big and small cubic capacity, and heated at intervals. 3. Two-pipe pump heating in a dwelling loop : principles for designing (direct and reverse return), pumps. 4. One-pipe heating: characteristics, design. 5. Pressure drop distribution in pump heating. 6. Heating of industrial rooms and buildings: systems, principles of 8 Number of hours

19 design. 7. Air heating. 8. Condensing boilers. Trends in boiler constructions. 9. Chimneys for solid/oil/gas boilers. 0. Oil, natural gas and liquid gas installation for boilers.. Floor, ceiling and wall heating and boiler plant working at low water temperature.. Automatic control of heating systems: diagrams and equipment. 3. Settling the costs of heating: law basis and technical equipment. 4. Heat substations (connecting to district heating) in buildings. 5. Low pressure steam heating: pumps and condensation tanks, types and characteristics of dehydrators. 6. Computer programs for calculations of heating systems: date input, calculations, calculations and date printouts. Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: Project the contents: Design of a district heating network a heat substation for heating and DHW purposes. Basic literature:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB- Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, The norm with range of Heating and District Heating. Additional literature:. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa

20 4. Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Folders and catalogues of firms. Conditions of the course acceptance/credition: Lecture: passed exam, Project: pass grade on project. 0

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Załącznik nr do ZW 1/007 Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY GRZEWCZE Unconventional Heating Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu EKOTECHNOLOGIE CIEPŁOWNICZE Heating eco-technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia I stopnia studia

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ogrzewnictwo Nazwa modułu w języku angielskim Heating systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Technologia maszyn energetycznych Module name in English Power Machines and Technology Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and air conditioning Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Nazwa przedmiotu: Instalacje sanitarne i gazowe The sanitary and gas systems Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: kierunkowy, moduł

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Emisja zanieczyszczeń w systemach i technologiach Pollution emission in systems and heating technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia stacjonarne II-gi stopień Specjalność : IOA 1/7

Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia stacjonarne II-gi stopień Specjalność : IOA 1/7 SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE... PROGRAM ZAJĘĆ...3 PLAN ZAJĘĆ... 0 OPISY KURSÓW... 3 JĘZYK OBCY ISS00 BRAK OPISU... 4 CHEMIA ŚRODOWISKA ISS00 BRAK WERSJI W JĘZYKU ANGIELSKIM... 5 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Instalacje i urządzenia sanitarne Installations and sanitary devices Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obieralny,

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Instalacje budowlane Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych Kod przedmiotu 06.4-WI-ISP-wyk.koszt.rob.inst.06P-P-S15_pNadGenE6QDT

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-408-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Instalacje gazowe Nazwa modułu w języku angielskim Gas Installations Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu

Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Agnieszka Ludwińska

Dr inż. Agnieszka Ludwińska Dr inż. Agnieszka Ludwińska Program Wymagania Warunki zaliczenia Obecność Egzamin końcowy - (2 terminy w sesji) Podstawy wielopompowych stacji podwyższania ciśnienia. Równoległa praca pomp włączanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Pompy ciepła Nazwa modułu w języku angielskim Heat pumps Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-1008 Module name Procesy produkcyjne Module name in English Production Processes Valid from academic year 2016/2017 A. MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Gospodarka Elektroenergetyczna Module name in English Power Systems Economy Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Optymalizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-1-507-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne The sanitary systems Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.. Rodzaj przedmiotu: moduł 5.: obieralny Poziom przedmiotu: II stopnia, 7 poziom KRK Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

Instalacje sanitarne Sanitary Installations Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Racjonalna gospodarka energią Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Obieralny, moduł 5.4 II stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego 1. Wentylacja centrum handlowego Ventilation of the trade centre Prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov 2016/2017 stopień I polski Cel: Wykonanie projektu wentylacji centrum handlowego. 2. Projekt wentylacji

Bardziej szczegółowo

MiBM_UiTI _BW_1/5. Balistyka wewnętrzna. Internal Ballistics

MiBM_UiTI _BW_1/5. Balistyka wewnętrzna. Internal Ballistics MODULE DESCRIPTION Module code MiBM_UiTI _BW_1/5 Module name Balistyka wewnętrzna Module name in English Internal Ballistics Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo