OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

2 SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Heating and heat engineering Automatyka w inżynierii środowiska Automation in environmental technology Chemia środowiska Environmental chemistry Statystyka Statistics Język obcy Foreign language Instalacje sanitarne Water and sewage indoor systems Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Reliability and safety of engineering systems Planowanie przestrzenne Spatial planning Chemia środowiska Environmental chemistry Zarządzanie środowiskiem Environmental management Prawo budowlane The law of building Technologia i organizacja robót instalacyjnych Technology of works organization Instalacje sanitarne Water and sewage indoor systems Wentylacja i klimatyzacja 3 Ventilation and air conditioning 3 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Heating and district heating Praca dyplomowa magisterska Diploma project Seminarium dyplomowe Diploma seminar Wentylacja i klimatyzacja 4 Ventilation and air conditioning 4 Auditing i certyfikacja energetyczna Audit and energy certification Alternatywne źródła energii Alternative energy sources

3 SIATKA ZAJĘĆ II STOPIEŃ STUDIA NIESTACJONARNE KOiIS Rok akademicki 009/00 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPECJALIZACJA: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE Wentylacja i klimatyzacja 0000 E (3) ISS Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 000 E (3+) ISS Automatyka w inżynierii środowiska 000 (+) ISS Język Obcy (3) JZLI00005BK Instalacje sanitarne 00 E (3++) ISS Wentylacja i klimatyzacja 000 E(+3) ISS Niezaw.i bezpiecz.system..inż () ISS Prawo budowlane 0000 () ISS00400 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 000 (+) ISS Instalacje sanitarne 000 E (+3) ISS Wentylacja i klimatyzacja (+3) ISS00404 Praca dyplomowa magisterska 5 godzin 0 pkt. ECTS -p- ISS0040 Seminarium dyplomowe 0000 () ISS00403 Wentyl i klimatyzacja () ISS Auditing i certyfikacja energetyczna 000 (+) ISS Chemia środowiska Planow.przest () 000 (+) GPA00964 ISS Chemia środowiska 0000 () Ogrzewnictwo ISS0040 i ciepłownictwo Zarządz. środow. 00 E (3++) Alternatywne źródła energii 0000 (3) ISS () ISS ISS Statystyka 000 (+) ISS h/tyg. I semestr II semestr III semestr IV semestr Godziny: 5 3 ECTS Legenda Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalnościowe Przedmioty wybieralne Oznaczenia: 00 -liczba godzin tygodniu odpowiednio: wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt, seminarium (++) punkty ECTS przypisane kolejno ( w tym przypadku do : wykładu, ćwiczeń i ćwiczeń projektowych) 3

4

5 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kod kursu: ISS4036 Nazwa kursu: Wentylacja i klimatyzacja Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin 4 ZZU* Forma zaliczenia Egzamin Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS 90 Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: znajomość podstaw termodynamiki, mechaniki płynów, wentylacji i klimatyzacji Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Sergey Anisimov, prof. dr hab. inż., Marcin Sompoliński, dr inż., Jacek Misiński, dr inż., Dariusz Kwiecień, dr inż., Andrzej Bugaj, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): Uzyskanie wiedzy w zakresie obliczania podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i układów chłodniczych stosowanych w wentylacji i klimatyzacji Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Kurs obejmuje problematykę wymiany ciepła i masy podczas procesów uzdatniania powietrza w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omówione zostaną podstawowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz urządzenia i układy ziębnicze stosowane w wentylacji i klimatyzacji. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wstęp, podstawowe pojęcia i definicje, parametry powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach. Obliczanie strumieni powietrza wentylującego i klimatyzującego oraz organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach Liczba godzin 5

6 3. Procesy wymiany ciepła i masy w elementach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 4. Centralne jednoprzewodowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne z regulacją bezpośrednią 5. Centralne jednoprzewodowe urządzenia klimatyzacyjne z regulacją pośrednią 6. Zagadnienia ochładzania powietrza w wentylacji i klimatyzacji 7. Procesy termodynamiczne w urządzeniach chłodniczych 8. Bezpośrednie układy chłodnicze 9. Pośrednie układy chłodnicze 0. Układy chłodnicze z naturalnym przygotowaniem czynnika ziębniczego Literatura podstawowa: Przydróżny St., Ferencowicz J.: Klimatyzacja, Politechnika Wrocławska 988 Przydróżny St.: Wentylacja, Politechnika Wrocławska 99 Recknagel Springer: Ogrzewnictwo i klimatyzacja Poradnik, Gdańsk 994 Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT 980 Literatura uzupełniająca: Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku, Arkady 98 Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical introduction, E & FN Spon London 993 Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu 4 4 6

7 VENTILATION AND AIR CONDITIONING Course code: ISS4036 Course title: Ventilation and air conditioning Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* 4 Form of the course completion Exam ECTS credits 3 Total Student s Workload 90 Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: basic knowledge of thermodynamics, fluid mechanics, ventilation and air conditioning Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Anisimov Sergey, Prof, Misiński Jacek, PhD, Sompoliński Marcin, PhD, Kwiecień Dariusz, PhD, Bugaj Andrzej, PhD Year:I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): Gaining the knowledge about calculating the basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: The course includes problems of heat and mass exchange during air treatment processes in ventilation and air conditioning devices. Basic ventilation and air conditioning devices and cooling devices and systems used in ventilation and air conditioning will be discussed. Lecture: Particular lectures contents. Introduction, basic concepts and definitions, parameters of outdoor and indoor air. Calculating of ventilating and air conditioning air volumes, the ways of air exchange in rooms 3. Heat and mass exchange processes in elements of ventilation and air conditioning devices 4. Central single duct ventilating and air conditioning devices with direct regulation 5. Central single duct ventilating and air conditioning devices with Number of hours 7

8 indirect regulation 6. Problems of air cooling in ventilation and air conditioning 7. Thermodynamic processes in cooling devices 8. Direct cooling systems 9. Indirect cooling systems 0. Cooling systems with natural preparation of cooling agent Basic literature: Przydróżny St., Ferencowicz J.: Klimatyzacja, Politechnika Wrocławska 988 Przydróżny St.: Wentylacja, Politechnika Wrocławska 99 Recknagel Springer: Ogrzewnictwo i klimatyzacja Poradnik, Gdańsk 994 Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja, WNT 980 Additional literature: Lampe G. i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku, Arkady 98 Chadderton D.V.: Air Conditioning a Practical introduction, E & FN Spon London 993 Conditions of the course acceptance/credition: passing the exam 4 4 8

9 OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO Kod kursu: ISS4037 Nazwa kursu: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna 4 4 liczba godzin ZZU* Forma Egzamin Zaliczenie zaliczenia Punkty ECTS 3 Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: umiejętność projektowania instalacji grzewczych i lokalnych źródeł ciepła. Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Anna Napiórkowska, dr inż., Andrzej Grzegorczyk, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Rok: I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): zdobycie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji systemów grzewczych i ciepłowniczych z elementami automatyki. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Ogrzewania wodne pompowe z obniżoną temperaturą czynnika grzejnego. Technika kondensacyjna w ogrzewnictwie. Ogrzewanie pompowe w układzie mieszkaniowym. Hydrauliczne równoważenie instalacji. Rozliczanie kosztów ogrzewania. Schematy automatycznej regulacji kotłowni. Komputerowe wspomaganie projektowania. Wykład: Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Wprowadzenie do wykładu, program, wymagania.. Obliczanie strat ciepła pomieszczeń o małej i dużej kubaturze oraz ogrzewanych z przerwami. Liczba godzin 9

10 3. Ogrzewanie pompowe dwururowe w układzie mieszkaniowym: zasady prowadzenia przewodów i obliczania, zasady doboru pomp. 4. Ogrzewanie jednorurowe: charakterystyka, zasady obliczania. 5. Rozkład ciśnień w ogrzewaniach pompowych. 6. Ogrzewanie hal przemysłowych: przegląd systemów, rozwiązania konstrukcyjne urządzeń. 7. Kotły kondensacyjne. Tendencje rozwojowe w budowie kotłów. 8. Układy odprowadzenia spalin. 9. Instalacje oleju opałowego oraz gazowe: schematy, obliczanie. 0. Ogrzewania podłogowe, sufitowe i ścienne oraz źródła ciepła pracujące z niskimi temperaturami wody.. Automatyczna i ręczna armatura regulacyjna w instalacjach grzewczych: schematy instalacji, zasady stosowania armatury.. Rozliczanie kosztów ogrzewania: podstawy prawne, możliwości, urządzenia. 3. Węzły cieplne do centralnego ogrzewania.) 4. Ogrzewanie parowe niskoprężne: pompy i zbiorniki kondensatu, rodzaje i charakterystyka odwadniaczy. 5. Programy komputerowe do obliczania instalacji c.o.: zasady wprowadzania danych, możliwości obliczeń, rodzaje wydruków. Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Projekt sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego dwufunkcyjnego. Literatura podstawowa:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB-Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, Normy z zakresu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. Literatura uzupełniająca: 0

11 . Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Prospekty i katalogi firm. Warunki zaliczenia: Wykład: zdany egzamin, Projekt: pozytywna ocena projektu. * - w zależności od systemu studiów

12 HEATING AND HEAT ENGINEERING Course code: ISS4037 Course title: Heating and heat engineering Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number 4 4 of hours/semester* Form of the course Exam Grade completion ECTS credits 3 Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: an ability to design heating system and boiler plants. Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Franciszek Ruszel, dr inż., Piotr Jadwiszczak, dr inż., Bogdan Nowak, dr inż. Names, first names and degrees of the team s members: Anna Napiórkowska, dr inż., Andrzej Grzegorczyk, dr inż., Marcin Klimczak, dr inż., Grzegorz Bartnicki, dr inż. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): an ability to design and maintenance of heating and district heating systems with an automatic control. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Water heating with lower temperatures (e.g. floor heating). Design of heating system with horizontal distribution of water on every floor (every dwelling with separate connection). Condensing boilers. Hydraulic balancing of HVAC systems. Calculation and division of heating costs between users. Automatic control of boiler plant. Computer-aided design. Lecture: Particular lectures contents. Introduction to lecture, syllabus, requirements.. Calculating heating load in rooms of big and small cubic capacity, and heated at intervals. 3. Two-pipe pump heating in a dwelling loop : principles for designing (direct and reverse return), pumps. 4. One-pipe heating: characteristics, design. 5. Pressure drop distribution in pump heating. Number of hours

13 6. Heating of industrial rooms and buildings: systems, principles of design. 7. Condensing boilers. Trends in boiler constructions. 8. Chimneys for solid/oil/gas boilers. 9. Oil, natural gas installation for boilers. 0. Floor, ceiling and wall heating and boiler plant working at low water temperature.. Automatic control of heating systems: diagrams and equipment.. Settling the costs of heating: law basis and technical equipment. 3. Heat substations (connecting to district heating) in buildings. 4. Low pressure steam heating: pumps and condensation tanks, types and characteristics of dehydrators. 5. Computer programs for calculations of heating systems: date input, calculations, calculations and date printouts. Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents: Project the contents: Design of a district heating network a heat substation for heating and DHW purposes. Basic literature:.pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W.: Ogrzewnictwo tom i. Politechnika Białostocka, Rozprawy naukowe nr 63. Białystok Koczyk H.: Ogrzewnictwo dla praktyków, SYSTHERM-SERWIS. Poznań Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 00r. nr 75 poz Recknagel - Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. EWFE, Gdańsk Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Nantka M.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo t. i. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Żarski K.: Projektowanie preizolowanych rur cieplnych w technologii ABB-Zamech. ABB Zamech, Toruń Krygier K.: Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Żarski K.: Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa AQUARIUS, Toruń, The norm with range of Heating and District Heating. Additional literature:. Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Poradnik projektanta. Wydawnictwo KANON. Gdańsk Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Podręcznik dla technikum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa Żarski K.: Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. OITIB, Warszawa

14 4. Praca zbiorowa pod red. E. Szczechowiaka: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENVIROTECH, Poznań Mielnicki J. S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. Arkady, Warszawa Kwiatkowski J., Cholewa L.: Centralne ogrzewanie pomoce projektanta. Arkady, Warszawa Mańkowski S.: Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Arkady, Warszawa Szkarowski A., Łatowski L.: Ciepłownictwo. WNT Folders and catalogues of firms. Conditions of the course acceptance/credition: Lecture: passed exam, Project: pass grade on project. * - depending on a system of studies 4

15 AUTOMATYKA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kod kursu: Nazwa kursu: Język wykładowy: ISS4007 Automatyka w inżynierii środowiska polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Zaliczenie Zaliczenie Punkty ECTS Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu podstaw automatyki Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Jan Syposz, dr hab. inż./prof. ndzw.; Piotr Jadwiszczak, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Marcin Klimczak, dr inż.; Grzegorz Bartnicki, dr inż. Rok: Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): rozumienie zasad automatycznego sterowania procesami w inżynierii środowiska, umiejętność stosowania urządzeń oraz komputerowych systemów do kontroli i sterowania tymi procesami. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: charakterystyka wybranych elementów układów regulacji i sterowania w inżynierii środowiska, programowanie sterowników, komputerowe systemy monitoringu i nadrzędnego sterowania w inżynierii środowiska. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Standardowe algorytmy regulacji i sterowania. Charakterystyka i zasady doboru regulatorów i sterowników 3. Programowanie sterowników swobodnie programowalnych 4. Charakterystyka urządzeń wykonawczych 5. Charakterystyka urządzeń pomiarowych Liczba godzin 5

16 6. Rozdzielnice zasilająco-sterujące w systemach automatyki 7. Komputerowe systemy telemetrii i nadrzędnego sterowania 8. Komputerowe systemy zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach 9. Komputerowe systemy zarządzania energią Laboratorium - zawartość tematyczna: Opracowanie algorytmów sterowania i programowanie swobodnie programowalnych sterowników do typowych zastosowań w inżynierii środowiska. Literatura podstawowa: o Praca zbiorowa.: Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik. C.F. Muller. 00. o Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Warszawa 006. Literatura uzupełniająca: Lewermore G.J.: Building Energy Management Systems. New York, London 000 Warunki zaliczenia: pozytywny wynik kolokwium 6

17 AUTOMATION IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Course code: Course title: Language of the lecturer: ISS4007 Automation in environmental technology polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* 0 Number of hours/semester* Form of the course completion Grade Grade ECTS credits Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): advanced Prerequisites: knowledge of automation basics Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Jan Syposz, Prof.; Piotr Jadwiszczak, PhD Names, first names and degrees of the team s members: Marcin Klimczak, PhD; Grzegorz Bartnicki, PhD Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): understanding of automation and control systems in environmental technology, ability to use control and management systems Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: controllers programming, monitoring and control systems Lecture: Particular lectures contents. Standard control algorithms and strategies. Controllers characteristics and selection 3. Free programmable controllers programming 4. Actuators characteristic 5. Sensors characteristic 6. Power and control switchgear in automation systems 7. Monitoring and control computer systems 8. Building Management Systems 9. Building Energy Management Systems Number of hours Laboratory the contents: solving problems related to the lecture; free programmable controllers (PLC) programming; typical control strategies for HVAC 7

18 Basic literature: o Praca zbiorowa.: Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik. C.F. Muller. 00. o Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Warszawa 006. Additional literature: Lewermore G.J.: Building Energy Management Systems. New York, London 000 Conditions of the course acceptance/credition: positive result of the final test * - depending on a system of studies 8

19 CHEMIA ŚRODOWISKA Kod kursu: ISS 400 Nazwa kursu: Chemia środowiska Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma Zaliczenie Zaliczenie zaliczenia Punkty ECTS Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: kursy chemii nieorganicznej i organicznej Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Hołtra Anna dr inż Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Dorota Zamorska- Wojdyła, dr inż.; Paweł Zwoździak, mgr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków obsługi technicznej: Anna Stanicka- Łotocka, mgr inż.; Janusz Świetlik, inż.; Madgalena Sitarska, mgr inż.; Misiewicz Iwona, mgr inż. Rok: I. Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Cele zajęć (efekty kształcenia): opis i interpretacje wybranych zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w skali globalnej i lokalnej Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Powstanie, ewolucja i budowa Ziemi. Atmosfera. Środowisko lądowe. Naturalne krążenie pierwiastków w litosferze. Gospodarowanie zasobami litosfery, Zmiany globalne. Zanieczyszczenie środowiska. 9

20 Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych Ziemia i jej budowa Atmosfera Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze Środowisko lądowe Własności masywów skalnych i nieskalistych Wody powierzchniowe i podziemne Antropogeniczne zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Seminarium - zawartość tematyczna: Liczba godzin Laboratorium - zawartość tematyczna:. Analiza wskaźników jakości wód i ścieków wg obowiązujących norm: a) fizyko-chemiczne właściwości wód naturalnych oznaczanie barwy, mętności, smaku, zapachu, ph, przewodnictwa. Zanieczyszczenia wód związkami organicznymi utlenialność oraz wybrane oznaczenia chemiczne wody: zasadowość, twardość ogólna, chlorki. b) Zanieczyszczenie ścieków związkami organicznymi oznaczanie utlenialności i BZT n..oznaczanie ph w glebie oraz rozpuszczalnych związków organicznych (RSO). Ekstrakcja gleby za pomocą kwasów wpływ ph na wymywanie zanieczyszczeń i ich analiza (ph, zasadowość/kwasowość, fosforany, żelazo). 3. Oznaczanie stężenia amoniaku, tlenków azotu i SO w powietrzu. Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa:. Gomółka E., Szaynok A., Chemia wody i powietrza, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław. Dojlido J.R. i in., Fizyczno-chemiczne badanie wód i ścieków, Arkady, Warszawa 3. Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 4. Szaynok A. i in. Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza, Wrocław 5. O`Neill P., Chemia środowiska, PWN Warszawa 6. vanloon G. W., Duffy S. J., Chemia Środowiska, PWN, Warszawa 7. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Podstawy geochemii środowiska, WNT Warszawa 8. Zieliński S., Skażenia chemiczne w środowisku, Ofic. Wyd. PWr Wrocław 9. Andrews J.E. i in. Wprowadzenie do chemii środowiska WNT Warszawa Literatura uzupełniająca: Alloway B.J., Ayers D.C. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN Warszawa 999 Trzepierczyńska I. i in., Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza, PWr, Wrocław Kabata-Pendias A., Pendias H., Geochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa Gomółkowie B. i E., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław Gomółka B., Szypowski, Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z chemii wody, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław. Wąchalewski T., Elementy chemii środowiska, Wydawnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej, Kraków Głowiak B., Kempa E., Winnicki T., Podstawy ochrony środowiska, PWN, Warszawa 0

21 Warunki zaliczenia: wykład uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego laboratorium uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych oraz sprawozdań laboratoryjnych.

22 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Course code: ISS 400 Course title: Environmental chemistry Language of the lecturer: polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course Grade Grade completion ECTS credits Total Student s Workload Level of the course (basic/advanced): basic Prerequisites: inorganic and organic chemistry courses Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Anna Hołtra PhD., Names, first names and degrees of the team s members: Dorota Zamorska-Wojdyła PhD.; Paweł Zwoździak MSc; Names, first names and degrees of the technical team s members: Anna Stanicka-Łotocka MSc; Janusz Świetlik Eng; Madgalena Sitarska MSc; Misiewicz Iwona MSc. Year: I Semester: Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): description and interpretation of choose occurrence and chemical processes in the global and local scale. Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Earth evolution, structure and rise. Atmosphere. Land environment. Natural circulation of elements in lithosphere. Management with lithosphere sources. Cycle and global environment. Environmental pollution Lecture: Particular lectures contents. Earth structure. Atmosphere 3. Migration of impurieties in atmosphere 4. Land environment 5. Rock and not rock massif property 6. Underground and surface water 7. Anthropogenic pollution of surface and underground water Number of hours

23 Classes the contents: Seminars the contents: Laboratory the contents:. Water and wastewater quality indexes according to obligatory standards: a) physical and chemical properties of water dye, turbidity, flavour, odoru, acid/alkaline reaction and conductivity assays. Water organic contaminations oxidation and chosen chemical water assays e.g. basicity, hardness, chloride analysis. b) organic compounds in wastewater oxidation and BZT n assays.. Assays of ph indicator and soluble organic compounds in the solid. Solid extraction using inorganic acids influence of acid/alkaline reaction into washing out pollutants and their analysis (ph reaction, acidity/basicity, phosphates and iron analysis). 3. Analysis of gas pollutions (ammonium, nitric oxides and sulfuric dioxide concentrations). Project the contents: Basic literature. Gomółka E., Szaynok A., Chemia wody i powietrza, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław. Dojlido J.R. i in., Fizyczno-chemiczne badanie wód i ścieków, Arkady, Warszawa 3. Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 4. Szaynok A. i in. Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza, Wrocław 5. O`Neill P., Chemia środowiska, PWN Warszawa 6. vanloon G. W., Duffy S. J., Chemia Środowiska, PWN, Warszawa 7. Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Podstawy geochemii środowiska, WNT Warszawa 8. Zieliński S., Skażenia chemiczne w środowisku, Ofic. Wyd. PWr Wrocław 9. Andrews J.E. i in. Wprowadzenie do chemii środowiska WNT Warszawa Additional literature:. Alloway B.J., Ayers D.C. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN Warszawa 999. Trzepierczyńska I. i in., Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza, PWr, Wrocław 3. Kabata-Pendias A., Pendias H., Geochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 4. Gomółkowie B. i E., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 5. Gomółka B., Szypowski, Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z chemii wody, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław. 6. Wąchalewski T., Elementy chemii środowiska, Wydawnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej, Kraków 7. Głowiak B., Kempa E., Winnicki T., Podstawy ochrony środowiska, PWN, Warszawa Conditions of the course acceptance/credition: colloquium lecture written test laboratory pass grade (partial written tests and rapports) 3

24 STATYSTYKA Kod kursu: Nazwa kursu: Język wykładowy: ISS Statystyka polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma Zaliczenie Zaliczenie zaliczenia Punkty ECTS Liczba godzin CNPS Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy Wymagania wstępne: Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Andrzej Pawlak, dr inż. Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Wojciech Cieżak, dr inż. Rok : I Semestr: Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy o Cele zajęć (efekty kształcenia): Umiejętność stosowania metod opisu statystycznego zebranych danych oraz stosowania metod wnioskowania statystycznego w odniesieniu do procesów i zjawisk z obszaru inżynierii ochrony środowiska. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Poznanie metod statystyki opisowej i matematycznej. Przestrzeń probabilistyczna. Prawdopodobieństwo. Estymacja. Testowanie hipotez statystycznych. Analiza wariancji. Korelacja. Regresja liniowa. Wykład (podać z dokładnością do godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych. Statystyka opisowa.. Przestrzeń probabilistyczna. Definicja prawdopodobieństwa. 3. Zmienne losowe. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych. 4. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych. 5. Standaryzacja zmiennej losowej. Tablice rozkładu normalnego, t-studenta, chi-kwadrat, F. 6. Wstęp do statystyki matematycznej. Liczba godzin 4

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST.

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Załącznik nr do ZW 1/007 Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY GRZEWCZE Unconventional Heating Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia stacjonarne II-gi stopień Specjalność : IOA 1/7

Program studiów : Kierunek : Inżynieria Środowiska : Studia stacjonarne II-gi stopień Specjalność : IOA 1/7 SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE... PROGRAM ZAJĘĆ...3 PLAN ZAJĘĆ... 0 OPISY KURSÓW... 3 JĘZYK OBCY ISS00 BRAK OPISU... 4 CHEMIA ŚRODOWISKA ISS00 BRAK WERSJI W JĘZYKU ANGIELSKIM... 5 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA STACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SIATKA ZAJĘĆ IŚ, II STOPIEŃ, ST. STACJONARNE Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Instalacje budowlane Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ATMOSFERY STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Pompy ciepła Nazwa modułu w języku angielskim Heat pumps Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation

INSTALACJE SOLARNE I WIATROWE Solar and wind installation Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE ŚCIEKÓW I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-408-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Techniki Ochrony Atmosfery Nazwa modułu w języku angielskim Air Protection Technology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 201/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne The sanitary systems Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.. Rodzaj przedmiotu: moduł 5.: obieralny Poziom przedmiotu: II stopnia, 7 poziom KRK Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki BAT w IŚ Kod przedmiotu 06.4-WI-ISD-Tech.BAT02P-P-S15_pNadGenVRLL7 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Układy hydrauliczne w pojazdach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-108-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-1008 Module name Procesy produkcyjne Module name in English Production Processes Valid from academic year 2016/2017 A. MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: II Efekty na II stopniu dla kierunku IS K2IS_W01 K2IS_W02 K2IS_W03 K2IS_W04 K2IS_W05 OPIS

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA Z 099364-BG BERGANDER MAREK J. Ejector Refrigeration Cycles / Marek J. Bergander Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2012. - 196

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: OŹE-energia słoneczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BIS-2-204-OZ-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Odnawialne

Bardziej szczegółowo