RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH"

Transkrypt

1 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r.

2 INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH Kraków, ul. Cieszyńska 2 tel./fax ZESPÓŁ AUTORSKI RAPORTU: dr inż. Krzysztof Słysz biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 75/2000 mgr Waldemar Wiatrak biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 96/2000 mgr inż. Teresa Mądry Kierownik Zakładu Dyrektor Instytutu dr inż. Krzysztof Słysz mgr Jerzy Adamski

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Podstawa opracowania Cel i zakres raportu 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Charakterystyka całego przedsięwzięcia Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok Istniejące zagospodarowanie terenu Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Wody powierzchniowe i podziemne Jakość powietrza Aktualny klimat akustyczny Świat roślin i zwierząt Obszary i obiekty prawnie chronione Krajobraz i dobra kultury OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Wariant proponowany przez Wnioskodawcę Wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska IDENTYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia Wariant realizacji przedsięwzięcia Wariant wystąpienia poważnej awarii Transgraniczne oddziaływanie na środowisko Faza likwidacji przedsięwzięcia OCENA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap realizacji Etap eksploatacji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZIOM NOWOCZESNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA STANOWISKO W SPRAWIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROPOZYCJA MONITORINGU NA ETAPIE BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI TRUDNOŚCI, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 43

4 13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM DANE PERSONALNE OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU 47

5 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pt. Budynek ceremonialny i zaplecze administracyjne obsługi cmentarza, został opracowany na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Kraków ul. Rakowicka 26, przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Kraków ul. Cieszyńska Cel i zakres raportu Przedmiotowy raport został sporządzony w celu dołączenia do wniosku uzgadniającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 71 pkt 2). Opisywane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 3 ust. 1 pkt 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz ze zm.) instalacje do spopielania zwłok krematoria zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Inwestor pismem znak DI/2630-1/6/09 z dnia r. zwrócił się do Urzędu Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. W wyniku korespondencji w przedmiotowej sprawie (pismo nr WS-04.GG /10 z dnia r. zał. 1) nie został doprecyzowany zakres raportu, stąd jego zakres jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, raport zawiera informacje o stanie środowiska, jego potencjalnych zmianach w wyniku planowanego przedsięwzięcia, parametry techniczne planowanej inwestycji, rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Omawia warianty planowanego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem optymalnego rozwiązania oraz określa przewidywane oddziaływania na środowisko tego rozwiązania, w fazie jego realizacji jak i eksploatacji. Raport analizuje możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem i ustosunkowuje się do potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 1

6 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części miasta Krakowa przy węźle autostrady A4 Kraków-Sidzina, przy ul. Wielogórskiej, na terenach przeznaczonych pod Cmentarz Komunalny Podgórki Tynieckie. Lokalizacja cmentarza na którym przewidziano budowę spopielarni jest zgodna z ustaleniami Studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Ocenę przydatności terenu pod cmentarz dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315). Zgodnie z 4.1 teren cmentarza spełnia wymogi lokalizacji cmentarzy, albowiem znajduje się na wzniesieniu i nie podlega zalewom oraz posiada ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych. Według aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina (MPZP obowiązuje od 23 sierpnia 2009 r.), spopielarnię zaprojektowano na terenach przeznaczonych pod lokalizację obiektów związanych z funkcjonowaniem i obsługą cmentarza komunalnego (ZCU). Ryc. 1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina 2

7 Według ustaleń planu w wyznaczonym terenie ZCU, dopuszcza się lokalizację: - podjazdów i miejsc postojowych, - urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, - obiektów małej architektury, - obiektu spopielarni. W wyznaczonym terenie, ustalono następujące zasady kształtowania przestrzeni oraz warunki zagospodarowania i zabudowy: 1) wymóg zastosowania horyzontalnego układu obiektów kubaturowych z ograniczeniem gabarytów wysokościowych zabudowy do 9 m, 2) zastosowania wyłącznie dachów płaskich (stropodachów), 3) należy zwrócić szczególną uwagę na piątą elewację, poprzez skomponowanie kolorystyczne płaszczyzn placów, ścian i dachów z zielenią istniejącą i projektowaną oraz zapewnić harmonijną ekspozycję obiektów w widoku z tras komunikacyjnych, 4) obowiązująca kolorystyka obiektów, obejmuje: ciemne barwy dachu i kolorowe tynki ścian jak brązy, czerwień naturalnej ceramiki, zieleń oliwkowa itp., 5) towarzyszące obiektowi tablice informacyjne, winny być dostosowane skalą i kolorystyką do lokalnego charakteru otoczenia i krajobrazu, 6) w aranżacji zieleni obowiązuje kształtowanie wysokiej jakości zieleni wysokiej i niskiej obsadzonej gatunkami drzew i krzewów związanych z ekosystemem lokalnym, 7) uwzględnienia szaletów publicznych, 8) zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia obszaru opracowania wg obrysu z MPZP wynosi 0,407 ha. Obszar inwestycji określony został poprzez wyznaczony w miejscowym planie teren ZCU oraz pas drogi dojazdowej i lokalnej. Teren ZCU położony jest na działkach nr 259/4, 259/3, 259/2 w obrębie ewidencyjnym 79, droga dojazdowa i lokalna na działkach 60/4, 24/12 w obrębie ewidencyjnym 80 Podgórze. Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego budynku ze spopielarnią wraz z zapleczem, funkcją administracyjną, ceremonialną i zapleczem. Ponadto przewiduje się realizację dróg dojazdowych, placów, ciągów pieszych i pieszojezdnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, a także infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przedsięwzięcia będzie mogła przebiegać w dwóch etapach. Na etapie bazowym przewiduje się użytkowanie spopielarni jako funkcji niezależnej od realizacji cmentarza komunalnego. W etapie docelowym przewiduje się obsługę tzw. rejonu, nastąpi realizacja wypełnienia statutowych zadań dla zarządzania funkcjami cmentarnymi m.in.: - ceremonie pogrzebowe, - administrowanie rejonu, cmentarza i obiektu, - obsługa użytkowników, - obsługa pochówków, - obsługa techniczna i serwisowa. 3

8 Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy Bilans zagospodarowania terenu na etapie bazowym (spopielarnia) będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 406,88 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 410,20 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 115,15 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 3129,17 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 8,60 m 2. Bilans zagospodarowania terenu na etapie docelowym będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 1514,00 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 887,00 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 380,00 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 1289,00 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 9,00 m 2. Lokalizację przedsięwzięcia pokazuje orientacja na rys. 1 oraz sytuacja na rys. 2 niniejszego raportu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym bryła budynku głównego zostanie zaprojektowana w ścisłym powiązaniu z zasadami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się zastosowanie 4

9 różnokolorowego układu materiałowego na ścianach elewacji zewnętrznej z okładziną klinkierową. Widok przyszłego obiektu charakteryzującego jego elewacje przedstawiono na rys. 3, 4 oraz 5. W pomieszczeniach spopielarni na etapie bazowym zainstalowany zostanie jeden piec kremacyjny, docelowo przewiduje się montaż dwóch pieców kremacyjnych. Dla prawidłowej eksploatacji ocenianego obiektu wymagane są następujące media: woda (użytkowa i ppoż.), kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz (kotłownia i spopielarnia), elektroenergetyka, teletechnika telefon i Internet. Energia elektryczna będzie dostarczana poprzez przyłącze z istniejącej linii energetycznej przebiegającej w rejonie przedmiotowego terenu. Gaz doprowadzony będzie do kotłowni gazowej i pieca kremacyjnego, z miejskiej sieci gazowej. Woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej zarządzanej przez MPWiK S.A. Kraków, przyłączenie do istniejącej sieci wymagać będzie uzgodnień. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyłącze wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wód deszczowych z dachu obiektu, terenu wokół obiektu oraz z powierzchni jezdni drogi dojazdowej przewiduje się do kolektora zbiorczego lub po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego do rowu przydrożnego lub na własny teren Zapotrzebowanie na media związane z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia WODA: Woda dostarczana będzie z sieci miejskiej pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości oraz w odpowiednich ilościach. W programie funkcjonalno-użytkowym dokonano obliczeń zapotrzebowania na wodę. Do obliczeń przyjęto: administracja 8 osób (praca jednozmianowa), grabarze 5 osób (praca 1,5 zmianowa), obsługa techniczna 7 osób dziennie osób odwiedzających cmentarze 100 osób Średnie zapotrzebowanie dobowe: administracja 15 [l/j.od] grabarze 60 [l/j.od] odwiedzający cmentarz i kaplicę 10 [l/j.od] mycie 291 [l/d] N d = 1,3 współczynnik nierównomierności dobowej N h = 2,0 współczynnik nierównomierności godzinowej 5

10 Z wyliczeń wynika, iż średnie zapotrzebowanie dobowe na potrzeby funkcjonowania budynku wyniesie Q dśr = 1,59 [m 3 /dobę]. Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe przedmiotowego przedsięwzięcia wynosić będzie 172,90 [l/h], a roczne zapotrzebowanie Q r = 582,5 [m 3 /rok]. GAZ: Gaz doprowadzony będzie do projektowanego budynku z miejskiej sieci gazowej. Prognozowane zapotrzebowanie godzinowe wynosić będzie 73,54 m 3 /h, a zapotrzebowanie roczne ,00 m 3 /rok. Godzinowe zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. 23,54 m 3 /h. Technologia spopielania wymagać będzie zużycia gazu o ciśnieniu 150 mbar w ilości 50,00 m 3 /h. Rozliczenie ilości pobranego gazu następować będzie na podstawie odczytów wskazań gazomierza oraz rejestratora/przelicznika. POTRZEBY ENERGETYCZNE: Biorąc pod uwagę charakter odbiorników elektrycznych zainstalowanych w planowanym kompleksie przewiduje się jednostronne zasilanie w energie elektryczną. Ogólny bilans mocy dla stanu docelowego kompleksu według obliczeń projektowych wynosi będzie 104 kw. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie MWh Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok W analizowanej spopielarni przewiduje się zastosowanie pieców kremacyjnych o bardzo wysokiej, jakości zapewniających wieloletnią i komfortową eksploatację. Automatyczne sterowanie procesem kremacji będzie powodować, że gazy odlotowe pozbawione będą dymu i zapachu. Jakiekolwiek potencjalne zagrożenie pojawienia się dymu będzie automatycznie wykrywane i zwiększany będzie dopływ powietrza, co spowoduje, że gazy odlotowe będą całkowicie spalane w wystarczająco wysokiej temperaturze wykluczając pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Piece będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska. Główną częścią pieca jest komora spalania, w której w sposób sterowany i w określonych warunkach następuje spopielenie trumny ze zwłokami. Do komory spalania wtłaczane jest powietrze pierwotne, które powoduje intensywny ruch wirowy. W piecach kremacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim palniki gazowe. Spaliny wytwarzane podczas procesu spalania prowadzone są do komory dopalania, w której dopalają się substancje palne przy odpowiednio wysokiej temperaturze i równoczesnej kontroli składu atmosfery za pomocą sondy tlenowej. Zawartość tlenu utrzymywana jest na poziomie niezbędnym dla optymalnego spopielenia. Spaliny utrzymują się w labiryncie komory dopalania i kanałów ciągowych przez okres wymagany dla całkowitego spalenia wszystkich szkodliwych substancji organicznych. Oferowane piece mogą być wyposażone w kominy usytuowane tuż obok pieca (takie rozwiązanie sytuacyjne jest najbardziej odpowiednie ze względu na 6

11 przygotowanie budowlane), lub w murowaną trasę kanałową. Biorąc pod uwagę ewentualną intensywną eksploatację bardziej odpowiednim wydaje się układ z trasą kanałową, który w dodatku umożliwia łatwiejsze podłączenie wymiennika do wykorzystania ciepła odlotowego energii cieplnej dostarczanej dodatkowo dla zagwarantowania ekologicznego użytkowania urządzenia kremacyjnego. Ciepło, wytwarzane podczas procesu kremacji, podlega odzyskowi. W pierwszej fazie spalania następuje akumulacja ciepła w wymienniku zainstalowanym w sklepieniu komory spalania, zaś w fazie drugiej ciepło powraca w postaci podgrzanego powietrza, które przyspiesza spalanie. Z tego też powodu palnik komory spalania wykorzystywany jest najczęściej tylko do podgrzewania pieca do temperatury roboczej (750 o C 1000 o C). Na życzenie klienta firmy dostarczają również wymiennik potrzebny do wykorzystania energii cieplnej dodatkowo dostarczanej spalinom w celu zapewnienia ekologicznej eksploatacji zestawu kremacyjnego wraz z podłączonymi urządzeniami grzejnymi (technologia dodatkowa). Na powierzchni czołowej pieca od strony obsługi znajduje się komputer o specjalnej konstrukcji przystosowanej do wymagań spopielania zwłok. Wszystkie wielkości robocze podczas procesu spalania regulowane są przez komputer PLC za pomocą specjalnego programu. Tablica sterownicza komputera odznacza się prostym układem, co ułatwia obserwację i kontrolę poszczególnych danych. Urządzenie umożliwia wykorzystanie różnych programów dla zwłok różniących się ciężarem. W razie potrzeby układ regulacji umożliwia kiedykolwiek przejście od sterowania automatycznego na sterowanie ręczne i odwrotnie. Wrota pieca oraz układy regulacji odciągu spalin przystosowane są, na wypadek przerwania zasilania prądem z sieci publicznej, również do sterowania ręcznego. Wprowadzenie trumny do komory spalania może odbywać się manualnie, czyli przez operatora pieca wózek z hydraulicznym podnośnikiem przesuwany jest po szynach w kierunku pieca. Wózek taki wyposażony jest w elektrohydrauliczny system do podnoszenia trumny. Urządzenie to zapewnia bezpieczną i wygodną pracę operatorowi pieca. W zależności od rodzaju pieca może być dostarczone urządzenie umieszczające trumnę w komorze usytuowanej wyżej niż poziom podłogi w krematorium. Piece mogą też być wyposażone w automatyczne lub półautomatyczne urządzania wprowadzające. Maszyna do obróbki popiołu może być wyposażona w układ odsysania. Działa na zasadzie młyna kulowego, z którego popiół spada wprost do urny, umieszczonej wewnątrz. Przedmioty metalowe pozostają w pojemniku na popiół, który funkcjonuje również, jako naczynie przemiałowe maszyny. Urządzenie to znajduje się w absolutnie dźwiękoszczelnej podwójnej metalowej skrzyni. Umieszczenie maszyny do obróbki popiołu poza właściwym piecem umożliwia uzyskiwanie delikatnego prochu o wysokiej jakości, i w znacznej mierze obniża zawartość sztywnych cząstek wydalanych z pieca wraz ze spalinami. Pozwala także niezależnie od eksploatacji pieca na obróbkę uprzednio uzyskanego popiołu lub popiołu obcego pochodzenia przygotowywanego do rozproszenia. Oprócz tego w sposób zasadniczy ułatwia manipulację z popiołem pod koniec cyklu spalania, ponieważ nie wymaga uprzedniego usuwania przedmiotów metalowych, które jest stosunkowo uciążliwe. 7

12 2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu Aktualnie analizowany teren pod projektowaną spalarnię zwłok jest całkowicie niezainwestowany. Pagórkowaty teren o nachyleniu od 5 do 12%, wznosi się w stronę północną, w którego wschodniej części znajduje się średniej wielkości skarpa. Od strony południowo-wschodniej w odległości około 500 m znajduje się kompleks obiektów firmy Delphi Automotiv System Poland przy ul. Podgórki Tynieckie. Od strony północnej w znacznej odległości znajdują się tereny Lasów Państwowych. 8

13 Południową granicę parceli tworzy droga dojazdowa 3KD/D z tłucznia (ul. Wielogórska) łącząca się w dalszym odcinku drogi z ulicą Podgórki Tynieckie 1KD/L. Teren parceli porośnięty jest roślinnością niską o charakterze łąki nie użytkowanej gdzieniegdzie z młodymi drzewami (brzozy i dęby w wieku 3 10 lat) oraz krzewami (głóg, dzika róża), a przy drodze dojazdowej pojedynczymi wierzbami i olchami (patrz: opis roślinności). W odległości ok. 150 m wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowego przedsięwzięcia przebiega przewód gazowy ø 250 mm oraz dalej na wschód napowietrzna linia energetyczna 15 kv. 9

14 Teren nie jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Najbliższa zabudowa jednorodzinna położona jest wzdłuż ulicy Podgórki Tynieckie w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. Zabudowa zlokalizowana jest również na północ od analizowanej lokalizacji spalarni zwłok w odległości rzędu m Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Ścieki sanitarne i wody deszczowe Ścieki sanitarne będące wodami zużytymi z obsługi budynku spopielarni zwłok, nie będą wpływać na stan środowiska, gdyż całkowita ilość wody zużytej z planowanego przedsięwzięcia zostanie odprowadzona poprzez wybudowane przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe pochodzące z odwadniania w pierwszym rzędzie z powierzchni placów manewrowych i dróg dojazdowych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej i będą charakteryzować się jakością typową dla tego typu odwadnianych płaszczyzn, a więc: zawiesiny mg/l, ChZT 240 mg/l, BZT 5 60 mg/l, tłuszcze 30 mg/l, ołów 0,07 mg/l, a w przypadku samego dachu można się liczyć z jeszcze niższymi wartościami: zawiesiny 2 30 mg/l BZT 5 3 mg/l, tłuszcze ślady, chlorki 7 mg/l, siarczany 20 mg/l. Na potrzeby raportu w programie funkcjonalno-użytkowym wykonano obliczenia ilości wód deszczowych, jakie powstaną na opisywanym obszarze, w celu określenia wielkości wód opadowych, jakie trafią do kanalizacji deszczowej. Do obliczeń przyjęto: Powierzchnia dachów 1812 m 2 Powierzchnia dróg i ciągów pieszych 1054 m 2 1 Wielkości oszacowane wg B. Osmulskiej-Bróz, IOŚ, 1990 r., materiały niepublikowane. 2 Wielkości średnie wg A. Nowakowskiej-Błaszczyk, Zasady projektowania infiltracji wód opadowych do gruntu, IOŚ, 1990 r. 10

15 Powierzchnia terenów zielonych 1204 m 2 Natężenie deszczu - q = 130,0 l/sha Średni współczynnik spływu powierzchniowego φ 0,72 Ilość wód odpływających ze zlewni: Q = φ q F [l/s] gdzie: q natężenie deszczu [l/sha] F powierzchnia zlewni [ha] φ = 0,72 średnia wartość współczynnika dla obliczanych powierzchni Odpady Q = 130,0 0,4070 0,72 = 38,09 l/s Eksploatacja spopielarni zwłok nie będzie źródłem znaczącej ilości odpadów. Te odpady, które będą powstawać, będą miały charakter odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Szacuje się, że będzie wytwarzanych około 2 Mg odpadów z grupy 20 jak zmiotki, opakowania po środkach spożywczych (kod: ), odpady z czyszczenia i zmiatania dróg dojazdowych i chodników (kod: ), papier i tektura (kod: ), szkło (kod: ), drobne elementy z tworzyw sztucznych (kod: ) Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisję zanieczyszczeń do powietrza opracowano w oparciu o materiały ofertowe dwóch firm produkujących piece do spopielania zwłok 3. Ponieważ aktualnie nie wiemy jeszcze czy omawiana spalarnia będzie posiadała wymienniki ciepła (dla gazów odlotowych z pieców), przyjęto do analizy obie możliwe wersje rozwiązań, tj.: wersja I praca pieców bez wymienników cieplnych (dla gazów odlo- towych), wersja II praca pieców z wymiennikami cieplnymi (dla gazów odlotowych). Przyjęte w oparciu o otrzymane dane wielkość emisji dla 1 pieca tzw. etap bazowy (docelowo będą 2 piece) zestawiono w tabeli nr W raporcie nie można było zaprezentować dostawców, ponieważ na tym etapie procedury jeszcze nie został rozstrzygnięty przetarg na dostawcę pieców kremacyjnych. 11

16 Tab /1 Emisja zanieczyszczeń wartości średnie dla poszczególnych okresów emisji (dla 1 pieca) Stężenie Ilość Emisja Rodzaj zanieczyszczenia emitowanych gazów zanieczyszczeń zanieczyszczenia mg/m 3 n m 3 n/h kg/h WERSJA I okres 1 Pył zaw. PM ,17 SO ,33 NO ,16 CO ,33 Węgiel element ,05 Chlorowodór ,1 WERSJA I okres 2 Pył zaw. PM ,04 SO ,08 NO ,28 CO ,08 Węgiel element ,01 Chlorowodór ,02 WERSJA II okres 1 Pył zaw. PM ,6 SO ,11 NO ,39 CO ,11 Węgiel element ,02 Chlorowodór ,03 WERSJA II okres 2 Pył zaw. PM ,01 SO ,03 NO ,09 CO ,03 Węgiel element ,004 Chlorowodór ,008 Tab /2 Emisja zanieczyszczeń w okresie roku (dla 1 pieca) Rodzaj zanieczyszczenia Emisja zanieczyszczeń Mg/rok WERSJA I Pył zaw. PM10 0,45 SO 2 0,89 NO 2 3,13 CO 0,89 Węgiel element. 0,13 Chlorowodór 0,25 WERSJA II Pył zaw. PM10 1,08 SO 2 0,31 NO 2 1,03 CO 0,31 Węgiel element. 0,05 Chlorowodór 0,08 Ostateczna wielkość przewidywanej emisji będzie wynikać z uzyskanych gwarantowanych emisji do atmosfery przez dostawcę urządzeń (pieców) Hałas Po oddaniu do użytku projektowanej spopielarni zwłok, obiekt nie będzie emitował hałasu. 12

17 Okresowe wyższe poziomy dźwięku, jakie mogą być spowodowane nieco większym ruchem pojazdów na ul. Podgórki Tynieckie nie będą mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny w okolicy. Aktualny poziom imisji hałasu kształtuje się tu na poziomie ok. 45 db (w godz. 8 oo -15 oo ). 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWI- SKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘ- WZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 3.1. Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Obszar na którym przewidziano lokalizację spopielani zwłok usytuowany jest w obszarze leżącym między głównymi jednostkami morfologicznymi terytorium Krakowa. Jest to forma terenowa o szerokości ok.1,5-2,0 km. Oddziela położone na północy: południowo-wschodnią część Wzgórz Tynieckich oraz Pagór Kobierzyńskich należący do Wysoczyzny Krakowskiej, od Przedproża Karpat zlokalizowanego na południu. Powierzchnia tego obniżenia jest wycięta w iłach mioceńskich, wyścielona grubą warstwa piasków plejstoceńskich, miejscami podścielona gliną morenową. Teren rozcięty jest płaskodennymi dolinami plejstoceńskimi i dolinami nieckowatymi okresowo odwadnianymi. Według dokonanych analiz geologiczno-hydrologicznych na terenie pod projektowany obiekt znajduje się warstwa humusu, pod tą warstwą zalegają grunty spoiste w stanie plastycznym na głębokości od 0.8 do 2.1m ppt, poniżej zalega 30 cm warstwa namułów gliniastych w stanie plastycznym, lokalnie z domieszką torfu. Poniżej znajduje się ok. 2m warstwa nawodnionych piasków średnich z domieszka żwiru. Niżej zalegają wilgotne iły w stanie twardoplastycznym oraz poniżej mało wilgotne iły i łupki ilaste w stanie półzwartym. Na omawianym obszarze występują głównie gleby bielicowe, piaskowe, lokalnie występują gleby o charakterze czarnych gleb zdegradowanych. W składzie mechanicznym znacząca role odgrywają piaski gliniaste oraz piaski luźne, lokalnie także gliny średnie. Grunty te kwalifikują się jako gleby raczej słabe głównie IV klasy Wody powierzchniowe i podziemne Opisywany teren położony jest w zlewni potoku Sidzina będącego prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Usytuowany jest powyżej terasy akumulacyjnej potoku Sidzinka, na obszarze odwadnianym w kierunku potoku Sidzinka. Odpływ jednostkowy z analizowanego terenu waha się w zakresie 6-8 l/skm 2. Potok Sidzinka płynący na zachód do Wisły, przepływa w odległości około 400 m na południe od opisywanego terenu i zaliczany jest do cieków małych. Potok Sidzinka nie jest objęty obserwacjami wodowskazowymi (IMGW) oraz oceną stanu czystości wód powierzchniowych (WIOŚ). W górnej części swego biegu, potok ten jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej przy Szpitalu im. dr Babińskiego w Kobierzynie. 13

18 Ogólnie stan sanitarny cieku budzi szereg zastrzeżeń. Jest to spowodowane m.in. nieuporządkowaną gospodarką ściekową w zlewni i odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków (głownie z nieszczelnych szamb) do wód powierzchniowych, w tym rowów melioracyjnych i przydrożnych. Dodatkowo sytuację pogarszają: niskie przepływy w potoku, mały spadek podłużny cieku, występujące nierównomierności dna oraz osady denne i roślinność w korycie. Obliczony przez Instytut przypływ średni niski dla profilu obliczeniowego poniżej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podgórki Tynieckie wynosi SNQ = 0,008 m 3 /s. Na omawianym terenie nie ma wyznaczonych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), które wymagały szczególnej ochrony. Z punktu widzenia problematyki hydrogeologii wyróżnia się tu dwa poziomy wodonośne: jurajski i czwartorzędowy. Poziom jurajski stanowią skrasowiałe i spękane wapienie, natomiast czwartorzędowy piaski drobnoziarniste i pylaste akumulacji rzecznej oraz lodowcowej. Na omawianym obszarze poziom zwierciadła wód gruntowych w utworach jurajskich jest bardzo zróżnicowany i zalega najczęściej na głębokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Jest to spowodowane obecnością licznych rowów i zrębów tektonicznych. Zwierciadło wód gruntowych w wapieniach jurajskich ma charakter subartezyjski. Stosunkowo liczne uskoki umożliwiają więź hydrauliczną obu wymienionych poziomów wodonośnych. Zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym zalega na ogół płytko pod powierzchnią terenu, szczególnie na obszarze równiny teras akumulacyjnych. Poziom wody gruntowej może ulegać wahaniom w zależnościom od pory roku oraz ilości i intensywności opadów, w granicach do 0,5 m. Skład chemiczny wód jurajskich zależy głównie od warunków występowania poziomu wodonośnego, warunków geologicznych i tektoniki. Jakość wód z utworów czwartorzędowych jest zróżnicowana, ale dominują wody silnie zmineralizowane, o znacznych ilościach żelaza i manganu, zaliczane do wód twardych. Zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego wynika z bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodami rzeki Wisły oraz z migracji do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń z nieoczyszczonych ścieków. W badanych próbach wody przez PROGEO stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i azotu amonowego oraz obecność śladowych stężeń węglowodorów aromatycznych Jakość powietrza Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Krakowie są: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, transport (środki komunikacji), kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. W udziale emisji zanieczyszczeń nadal dominuje przemysł, lecz z roku na rok ustępuje miejsca energetyce i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodząc ze źródeł przemysłowych, mimo systematycznego obniżania wielkości, nadal klasyfikuje nasz region w czołówce krajowej. Natomiast emisja pochodząca z terenu Krakowa, wykazująca także tendencję spadkową, nadal plasuje miasto w ścisłej czołówce miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją pyłowo-gazową. Charaktery- 14

19 styczna dla Krakowa i jego okolic budowa geologiczna, duży udział cisz wiatrowych a także niekorzystne największe średnie prędkości wiatru z kierunków zachodnich, są czynnikami zasadniczo potęgującymi kumulowanie się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na obszarze miasta. W rejonie opisywanego obszaru nie ma obiektów czy obszarów znacznie zanieczyszczających powietrze, teren jest położony w otoczeniu licznych zadrzewień. Wyniki pomiarów ze stacji pomiarowej w Krakowie w roku 2008 zestwiono w tabeli 3.3/1. Tabela 3.3/1 Stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu [g/m 3 ] w Krakowie w2009r. (źródło: Raport WIOŚ, Kraków 2009) Parametr Nor- Miesiąc Średnia [g/m 3 ] ma I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dwutlenek siarki Tlenek azotu Dwutlenek azotu Tlenek węgla Tlenki azotu Pył zawieszony (PM 10) AKTUALNY STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Jedynym źródłem informacji nt. aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w są dane dotyczące tzw. tła zanieczyszczeń uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wg danych WIOŚ (pismo nr WM /10 z dnia zał.2) w roku 2009 w analizowanym rejonie średnioroczne stężenia zanieczyszczeń podstawowych nie przekraczały poziomów dopuszczalnych i wynosiły: Tabela 3.3/2 Tło zanieczyszczeń powietrza dla rejonu inwestycji Rodzaj zanieczyszczenia Stężenie średnioroczne w g/m 3 dwutlenku azotu 35 pyłu zawieszonego PM10 55 benzenu 3,0 ołowiu 0,04 Źródło: WIOŚ w Krakowie 15

20 3.4. Aktualny klimat akustyczny Warunki dopuszczalne Dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla terenów o określonym przeznaczeniu i charakterze zagospodarowania przestrzennego regulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W Rozporządzeniu tym każdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. Zgodnie z art. 13 z ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w cyt. rozporządzeniu ustalono poziomy dopuszczalne w zależności od rodzaju terenu, który jest narażony na oddziaływanie hałasu. Dopuszczalne poziomy dźwięku (z wyłączeniem hałasu pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz linii elektroenergetycznych), określono w ww. rozporządzeniu MŚ zarówno wskaźnikami L DWN, L N jak i L AeqD oraz L AeqN. Ustalona w nim wartość wskaźnika L DWN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqD, natomiast wartość LN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqN dla poszczególnych rodzajów terenu. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska wskaźnikami służącymi do sporządzania opracowań takich jak: raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne oraz projekty zabezpieczeń akustycznych są wskaźniki, o których mowa w przepisie art. 112a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: L Aeq D ; równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), L Aeq N ; równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00). Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia tabela nr 3.4.2/1. 16

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przeglądu ekologicznego

Streszczenie przeglądu ekologicznego Streszczenie przeglądu ekologicznego Wojewoda lub starosta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 237 ustawy POŚ (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI*

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POZOSTAŁYCH INWESTYCJI* Wnioskodawca Inwestor: Klimontów, nazwisko i imię lub pełna nazwa Adres: Wójt Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

_ określić rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu RR miejscowość i data WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO/WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY * Wójt Gminy Stoszowice Stoszowice 97 57-213 Stoszowice A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo

7.2 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne w fazie budowy i eksploatacji

7.2 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne w fazie budowy i eksploatacji 7.2 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne w fazie budowy i eksploatacji 7.2.1 Zapotrzebowanie wody Etap realizacji przedsięwzięcia Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 (033) 8675601 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo