RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH"

Transkrypt

1 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r.

2 INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH Kraków, ul. Cieszyńska 2 tel./fax ZESPÓŁ AUTORSKI RAPORTU: dr inż. Krzysztof Słysz biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 75/2000 mgr Waldemar Wiatrak biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 96/2000 mgr inż. Teresa Mądry Kierownik Zakładu Dyrektor Instytutu dr inż. Krzysztof Słysz mgr Jerzy Adamski

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Podstawa opracowania Cel i zakres raportu 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Charakterystyka całego przedsięwzięcia Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok Istniejące zagospodarowanie terenu Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Wody powierzchniowe i podziemne Jakość powietrza Aktualny klimat akustyczny Świat roślin i zwierząt Obszary i obiekty prawnie chronione Krajobraz i dobra kultury OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Wariant proponowany przez Wnioskodawcę Wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska IDENTYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia Wariant realizacji przedsięwzięcia Wariant wystąpienia poważnej awarii Transgraniczne oddziaływanie na środowisko Faza likwidacji przedsięwzięcia OCENA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap realizacji Etap eksploatacji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZIOM NOWOCZESNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA STANOWISKO W SPRAWIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROPOZYCJA MONITORINGU NA ETAPIE BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI TRUDNOŚCI, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 43

4 13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM DANE PERSONALNE OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU 47

5 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pt. Budynek ceremonialny i zaplecze administracyjne obsługi cmentarza, został opracowany na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Kraków ul. Rakowicka 26, przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Kraków ul. Cieszyńska Cel i zakres raportu Przedmiotowy raport został sporządzony w celu dołączenia do wniosku uzgadniającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 71 pkt 2). Opisywane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 3 ust. 1 pkt 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz ze zm.) instalacje do spopielania zwłok krematoria zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Inwestor pismem znak DI/2630-1/6/09 z dnia r. zwrócił się do Urzędu Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. W wyniku korespondencji w przedmiotowej sprawie (pismo nr WS-04.GG /10 z dnia r. zał. 1) nie został doprecyzowany zakres raportu, stąd jego zakres jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, raport zawiera informacje o stanie środowiska, jego potencjalnych zmianach w wyniku planowanego przedsięwzięcia, parametry techniczne planowanej inwestycji, rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Omawia warianty planowanego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem optymalnego rozwiązania oraz określa przewidywane oddziaływania na środowisko tego rozwiązania, w fazie jego realizacji jak i eksploatacji. Raport analizuje możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem i ustosunkowuje się do potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 1

6 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części miasta Krakowa przy węźle autostrady A4 Kraków-Sidzina, przy ul. Wielogórskiej, na terenach przeznaczonych pod Cmentarz Komunalny Podgórki Tynieckie. Lokalizacja cmentarza na którym przewidziano budowę spopielarni jest zgodna z ustaleniami Studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Ocenę przydatności terenu pod cmentarz dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315). Zgodnie z 4.1 teren cmentarza spełnia wymogi lokalizacji cmentarzy, albowiem znajduje się na wzniesieniu i nie podlega zalewom oraz posiada ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych. Według aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina (MPZP obowiązuje od 23 sierpnia 2009 r.), spopielarnię zaprojektowano na terenach przeznaczonych pod lokalizację obiektów związanych z funkcjonowaniem i obsługą cmentarza komunalnego (ZCU). Ryc. 1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina 2

7 Według ustaleń planu w wyznaczonym terenie ZCU, dopuszcza się lokalizację: - podjazdów i miejsc postojowych, - urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, - obiektów małej architektury, - obiektu spopielarni. W wyznaczonym terenie, ustalono następujące zasady kształtowania przestrzeni oraz warunki zagospodarowania i zabudowy: 1) wymóg zastosowania horyzontalnego układu obiektów kubaturowych z ograniczeniem gabarytów wysokościowych zabudowy do 9 m, 2) zastosowania wyłącznie dachów płaskich (stropodachów), 3) należy zwrócić szczególną uwagę na piątą elewację, poprzez skomponowanie kolorystyczne płaszczyzn placów, ścian i dachów z zielenią istniejącą i projektowaną oraz zapewnić harmonijną ekspozycję obiektów w widoku z tras komunikacyjnych, 4) obowiązująca kolorystyka obiektów, obejmuje: ciemne barwy dachu i kolorowe tynki ścian jak brązy, czerwień naturalnej ceramiki, zieleń oliwkowa itp., 5) towarzyszące obiektowi tablice informacyjne, winny być dostosowane skalą i kolorystyką do lokalnego charakteru otoczenia i krajobrazu, 6) w aranżacji zieleni obowiązuje kształtowanie wysokiej jakości zieleni wysokiej i niskiej obsadzonej gatunkami drzew i krzewów związanych z ekosystemem lokalnym, 7) uwzględnienia szaletów publicznych, 8) zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia obszaru opracowania wg obrysu z MPZP wynosi 0,407 ha. Obszar inwestycji określony został poprzez wyznaczony w miejscowym planie teren ZCU oraz pas drogi dojazdowej i lokalnej. Teren ZCU położony jest na działkach nr 259/4, 259/3, 259/2 w obrębie ewidencyjnym 79, droga dojazdowa i lokalna na działkach 60/4, 24/12 w obrębie ewidencyjnym 80 Podgórze. Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego budynku ze spopielarnią wraz z zapleczem, funkcją administracyjną, ceremonialną i zapleczem. Ponadto przewiduje się realizację dróg dojazdowych, placów, ciągów pieszych i pieszojezdnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, a także infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przedsięwzięcia będzie mogła przebiegać w dwóch etapach. Na etapie bazowym przewiduje się użytkowanie spopielarni jako funkcji niezależnej od realizacji cmentarza komunalnego. W etapie docelowym przewiduje się obsługę tzw. rejonu, nastąpi realizacja wypełnienia statutowych zadań dla zarządzania funkcjami cmentarnymi m.in.: - ceremonie pogrzebowe, - administrowanie rejonu, cmentarza i obiektu, - obsługa użytkowników, - obsługa pochówków, - obsługa techniczna i serwisowa. 3

8 Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy Bilans zagospodarowania terenu na etapie bazowym (spopielarnia) będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 406,88 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 410,20 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 115,15 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 3129,17 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 8,60 m 2. Bilans zagospodarowania terenu na etapie docelowym będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 1514,00 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 887,00 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 380,00 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 1289,00 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 9,00 m 2. Lokalizację przedsięwzięcia pokazuje orientacja na rys. 1 oraz sytuacja na rys. 2 niniejszego raportu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym bryła budynku głównego zostanie zaprojektowana w ścisłym powiązaniu z zasadami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się zastosowanie 4

9 różnokolorowego układu materiałowego na ścianach elewacji zewnętrznej z okładziną klinkierową. Widok przyszłego obiektu charakteryzującego jego elewacje przedstawiono na rys. 3, 4 oraz 5. W pomieszczeniach spopielarni na etapie bazowym zainstalowany zostanie jeden piec kremacyjny, docelowo przewiduje się montaż dwóch pieców kremacyjnych. Dla prawidłowej eksploatacji ocenianego obiektu wymagane są następujące media: woda (użytkowa i ppoż.), kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz (kotłownia i spopielarnia), elektroenergetyka, teletechnika telefon i Internet. Energia elektryczna będzie dostarczana poprzez przyłącze z istniejącej linii energetycznej przebiegającej w rejonie przedmiotowego terenu. Gaz doprowadzony będzie do kotłowni gazowej i pieca kremacyjnego, z miejskiej sieci gazowej. Woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej zarządzanej przez MPWiK S.A. Kraków, przyłączenie do istniejącej sieci wymagać będzie uzgodnień. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyłącze wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wód deszczowych z dachu obiektu, terenu wokół obiektu oraz z powierzchni jezdni drogi dojazdowej przewiduje się do kolektora zbiorczego lub po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego do rowu przydrożnego lub na własny teren Zapotrzebowanie na media związane z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia WODA: Woda dostarczana będzie z sieci miejskiej pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości oraz w odpowiednich ilościach. W programie funkcjonalno-użytkowym dokonano obliczeń zapotrzebowania na wodę. Do obliczeń przyjęto: administracja 8 osób (praca jednozmianowa), grabarze 5 osób (praca 1,5 zmianowa), obsługa techniczna 7 osób dziennie osób odwiedzających cmentarze 100 osób Średnie zapotrzebowanie dobowe: administracja 15 [l/j.od] grabarze 60 [l/j.od] odwiedzający cmentarz i kaplicę 10 [l/j.od] mycie 291 [l/d] N d = 1,3 współczynnik nierównomierności dobowej N h = 2,0 współczynnik nierównomierności godzinowej 5

10 Z wyliczeń wynika, iż średnie zapotrzebowanie dobowe na potrzeby funkcjonowania budynku wyniesie Q dśr = 1,59 [m 3 /dobę]. Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe przedmiotowego przedsięwzięcia wynosić będzie 172,90 [l/h], a roczne zapotrzebowanie Q r = 582,5 [m 3 /rok]. GAZ: Gaz doprowadzony będzie do projektowanego budynku z miejskiej sieci gazowej. Prognozowane zapotrzebowanie godzinowe wynosić będzie 73,54 m 3 /h, a zapotrzebowanie roczne ,00 m 3 /rok. Godzinowe zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. 23,54 m 3 /h. Technologia spopielania wymagać będzie zużycia gazu o ciśnieniu 150 mbar w ilości 50,00 m 3 /h. Rozliczenie ilości pobranego gazu następować będzie na podstawie odczytów wskazań gazomierza oraz rejestratora/przelicznika. POTRZEBY ENERGETYCZNE: Biorąc pod uwagę charakter odbiorników elektrycznych zainstalowanych w planowanym kompleksie przewiduje się jednostronne zasilanie w energie elektryczną. Ogólny bilans mocy dla stanu docelowego kompleksu według obliczeń projektowych wynosi będzie 104 kw. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie MWh Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok W analizowanej spopielarni przewiduje się zastosowanie pieców kremacyjnych o bardzo wysokiej, jakości zapewniających wieloletnią i komfortową eksploatację. Automatyczne sterowanie procesem kremacji będzie powodować, że gazy odlotowe pozbawione będą dymu i zapachu. Jakiekolwiek potencjalne zagrożenie pojawienia się dymu będzie automatycznie wykrywane i zwiększany będzie dopływ powietrza, co spowoduje, że gazy odlotowe będą całkowicie spalane w wystarczająco wysokiej temperaturze wykluczając pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Piece będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska. Główną częścią pieca jest komora spalania, w której w sposób sterowany i w określonych warunkach następuje spopielenie trumny ze zwłokami. Do komory spalania wtłaczane jest powietrze pierwotne, które powoduje intensywny ruch wirowy. W piecach kremacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim palniki gazowe. Spaliny wytwarzane podczas procesu spalania prowadzone są do komory dopalania, w której dopalają się substancje palne przy odpowiednio wysokiej temperaturze i równoczesnej kontroli składu atmosfery za pomocą sondy tlenowej. Zawartość tlenu utrzymywana jest na poziomie niezbędnym dla optymalnego spopielenia. Spaliny utrzymują się w labiryncie komory dopalania i kanałów ciągowych przez okres wymagany dla całkowitego spalenia wszystkich szkodliwych substancji organicznych. Oferowane piece mogą być wyposażone w kominy usytuowane tuż obok pieca (takie rozwiązanie sytuacyjne jest najbardziej odpowiednie ze względu na 6

11 przygotowanie budowlane), lub w murowaną trasę kanałową. Biorąc pod uwagę ewentualną intensywną eksploatację bardziej odpowiednim wydaje się układ z trasą kanałową, który w dodatku umożliwia łatwiejsze podłączenie wymiennika do wykorzystania ciepła odlotowego energii cieplnej dostarczanej dodatkowo dla zagwarantowania ekologicznego użytkowania urządzenia kremacyjnego. Ciepło, wytwarzane podczas procesu kremacji, podlega odzyskowi. W pierwszej fazie spalania następuje akumulacja ciepła w wymienniku zainstalowanym w sklepieniu komory spalania, zaś w fazie drugiej ciepło powraca w postaci podgrzanego powietrza, które przyspiesza spalanie. Z tego też powodu palnik komory spalania wykorzystywany jest najczęściej tylko do podgrzewania pieca do temperatury roboczej (750 o C 1000 o C). Na życzenie klienta firmy dostarczają również wymiennik potrzebny do wykorzystania energii cieplnej dodatkowo dostarczanej spalinom w celu zapewnienia ekologicznej eksploatacji zestawu kremacyjnego wraz z podłączonymi urządzeniami grzejnymi (technologia dodatkowa). Na powierzchni czołowej pieca od strony obsługi znajduje się komputer o specjalnej konstrukcji przystosowanej do wymagań spopielania zwłok. Wszystkie wielkości robocze podczas procesu spalania regulowane są przez komputer PLC za pomocą specjalnego programu. Tablica sterownicza komputera odznacza się prostym układem, co ułatwia obserwację i kontrolę poszczególnych danych. Urządzenie umożliwia wykorzystanie różnych programów dla zwłok różniących się ciężarem. W razie potrzeby układ regulacji umożliwia kiedykolwiek przejście od sterowania automatycznego na sterowanie ręczne i odwrotnie. Wrota pieca oraz układy regulacji odciągu spalin przystosowane są, na wypadek przerwania zasilania prądem z sieci publicznej, również do sterowania ręcznego. Wprowadzenie trumny do komory spalania może odbywać się manualnie, czyli przez operatora pieca wózek z hydraulicznym podnośnikiem przesuwany jest po szynach w kierunku pieca. Wózek taki wyposażony jest w elektrohydrauliczny system do podnoszenia trumny. Urządzenie to zapewnia bezpieczną i wygodną pracę operatorowi pieca. W zależności od rodzaju pieca może być dostarczone urządzenie umieszczające trumnę w komorze usytuowanej wyżej niż poziom podłogi w krematorium. Piece mogą też być wyposażone w automatyczne lub półautomatyczne urządzania wprowadzające. Maszyna do obróbki popiołu może być wyposażona w układ odsysania. Działa na zasadzie młyna kulowego, z którego popiół spada wprost do urny, umieszczonej wewnątrz. Przedmioty metalowe pozostają w pojemniku na popiół, który funkcjonuje również, jako naczynie przemiałowe maszyny. Urządzenie to znajduje się w absolutnie dźwiękoszczelnej podwójnej metalowej skrzyni. Umieszczenie maszyny do obróbki popiołu poza właściwym piecem umożliwia uzyskiwanie delikatnego prochu o wysokiej jakości, i w znacznej mierze obniża zawartość sztywnych cząstek wydalanych z pieca wraz ze spalinami. Pozwala także niezależnie od eksploatacji pieca na obróbkę uprzednio uzyskanego popiołu lub popiołu obcego pochodzenia przygotowywanego do rozproszenia. Oprócz tego w sposób zasadniczy ułatwia manipulację z popiołem pod koniec cyklu spalania, ponieważ nie wymaga uprzedniego usuwania przedmiotów metalowych, które jest stosunkowo uciążliwe. 7

12 2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu Aktualnie analizowany teren pod projektowaną spalarnię zwłok jest całkowicie niezainwestowany. Pagórkowaty teren o nachyleniu od 5 do 12%, wznosi się w stronę północną, w którego wschodniej części znajduje się średniej wielkości skarpa. Od strony południowo-wschodniej w odległości około 500 m znajduje się kompleks obiektów firmy Delphi Automotiv System Poland przy ul. Podgórki Tynieckie. Od strony północnej w znacznej odległości znajdują się tereny Lasów Państwowych. 8

13 Południową granicę parceli tworzy droga dojazdowa 3KD/D z tłucznia (ul. Wielogórska) łącząca się w dalszym odcinku drogi z ulicą Podgórki Tynieckie 1KD/L. Teren parceli porośnięty jest roślinnością niską o charakterze łąki nie użytkowanej gdzieniegdzie z młodymi drzewami (brzozy i dęby w wieku 3 10 lat) oraz krzewami (głóg, dzika róża), a przy drodze dojazdowej pojedynczymi wierzbami i olchami (patrz: opis roślinności). W odległości ok. 150 m wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowego przedsięwzięcia przebiega przewód gazowy ø 250 mm oraz dalej na wschód napowietrzna linia energetyczna 15 kv. 9

14 Teren nie jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Najbliższa zabudowa jednorodzinna położona jest wzdłuż ulicy Podgórki Tynieckie w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. Zabudowa zlokalizowana jest również na północ od analizowanej lokalizacji spalarni zwłok w odległości rzędu m Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Ścieki sanitarne i wody deszczowe Ścieki sanitarne będące wodami zużytymi z obsługi budynku spopielarni zwłok, nie będą wpływać na stan środowiska, gdyż całkowita ilość wody zużytej z planowanego przedsięwzięcia zostanie odprowadzona poprzez wybudowane przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe pochodzące z odwadniania w pierwszym rzędzie z powierzchni placów manewrowych i dróg dojazdowych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej i będą charakteryzować się jakością typową dla tego typu odwadnianych płaszczyzn, a więc: zawiesiny mg/l, ChZT 240 mg/l, BZT 5 60 mg/l, tłuszcze 30 mg/l, ołów 0,07 mg/l, a w przypadku samego dachu można się liczyć z jeszcze niższymi wartościami: zawiesiny 2 30 mg/l BZT 5 3 mg/l, tłuszcze ślady, chlorki 7 mg/l, siarczany 20 mg/l. Na potrzeby raportu w programie funkcjonalno-użytkowym wykonano obliczenia ilości wód deszczowych, jakie powstaną na opisywanym obszarze, w celu określenia wielkości wód opadowych, jakie trafią do kanalizacji deszczowej. Do obliczeń przyjęto: Powierzchnia dachów 1812 m 2 Powierzchnia dróg i ciągów pieszych 1054 m 2 1 Wielkości oszacowane wg B. Osmulskiej-Bróz, IOŚ, 1990 r., materiały niepublikowane. 2 Wielkości średnie wg A. Nowakowskiej-Błaszczyk, Zasady projektowania infiltracji wód opadowych do gruntu, IOŚ, 1990 r. 10

15 Powierzchnia terenów zielonych 1204 m 2 Natężenie deszczu - q = 130,0 l/sha Średni współczynnik spływu powierzchniowego φ 0,72 Ilość wód odpływających ze zlewni: Q = φ q F [l/s] gdzie: q natężenie deszczu [l/sha] F powierzchnia zlewni [ha] φ = 0,72 średnia wartość współczynnika dla obliczanych powierzchni Odpady Q = 130,0 0,4070 0,72 = 38,09 l/s Eksploatacja spopielarni zwłok nie będzie źródłem znaczącej ilości odpadów. Te odpady, które będą powstawać, będą miały charakter odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Szacuje się, że będzie wytwarzanych około 2 Mg odpadów z grupy 20 jak zmiotki, opakowania po środkach spożywczych (kod: ), odpady z czyszczenia i zmiatania dróg dojazdowych i chodników (kod: ), papier i tektura (kod: ), szkło (kod: ), drobne elementy z tworzyw sztucznych (kod: ) Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisję zanieczyszczeń do powietrza opracowano w oparciu o materiały ofertowe dwóch firm produkujących piece do spopielania zwłok 3. Ponieważ aktualnie nie wiemy jeszcze czy omawiana spalarnia będzie posiadała wymienniki ciepła (dla gazów odlotowych z pieców), przyjęto do analizy obie możliwe wersje rozwiązań, tj.: wersja I praca pieców bez wymienników cieplnych (dla gazów odlo- towych), wersja II praca pieców z wymiennikami cieplnymi (dla gazów odlotowych). Przyjęte w oparciu o otrzymane dane wielkość emisji dla 1 pieca tzw. etap bazowy (docelowo będą 2 piece) zestawiono w tabeli nr W raporcie nie można było zaprezentować dostawców, ponieważ na tym etapie procedury jeszcze nie został rozstrzygnięty przetarg na dostawcę pieców kremacyjnych. 11

16 Tab /1 Emisja zanieczyszczeń wartości średnie dla poszczególnych okresów emisji (dla 1 pieca) Stężenie Ilość Emisja Rodzaj zanieczyszczenia emitowanych gazów zanieczyszczeń zanieczyszczenia mg/m 3 n m 3 n/h kg/h WERSJA I okres 1 Pył zaw. PM ,17 SO ,33 NO ,16 CO ,33 Węgiel element ,05 Chlorowodór ,1 WERSJA I okres 2 Pył zaw. PM ,04 SO ,08 NO ,28 CO ,08 Węgiel element ,01 Chlorowodór ,02 WERSJA II okres 1 Pył zaw. PM ,6 SO ,11 NO ,39 CO ,11 Węgiel element ,02 Chlorowodór ,03 WERSJA II okres 2 Pył zaw. PM ,01 SO ,03 NO ,09 CO ,03 Węgiel element ,004 Chlorowodór ,008 Tab /2 Emisja zanieczyszczeń w okresie roku (dla 1 pieca) Rodzaj zanieczyszczenia Emisja zanieczyszczeń Mg/rok WERSJA I Pył zaw. PM10 0,45 SO 2 0,89 NO 2 3,13 CO 0,89 Węgiel element. 0,13 Chlorowodór 0,25 WERSJA II Pył zaw. PM10 1,08 SO 2 0,31 NO 2 1,03 CO 0,31 Węgiel element. 0,05 Chlorowodór 0,08 Ostateczna wielkość przewidywanej emisji będzie wynikać z uzyskanych gwarantowanych emisji do atmosfery przez dostawcę urządzeń (pieców) Hałas Po oddaniu do użytku projektowanej spopielarni zwłok, obiekt nie będzie emitował hałasu. 12

17 Okresowe wyższe poziomy dźwięku, jakie mogą być spowodowane nieco większym ruchem pojazdów na ul. Podgórki Tynieckie nie będą mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny w okolicy. Aktualny poziom imisji hałasu kształtuje się tu na poziomie ok. 45 db (w godz. 8 oo -15 oo ). 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWI- SKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘ- WZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 3.1. Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Obszar na którym przewidziano lokalizację spopielani zwłok usytuowany jest w obszarze leżącym między głównymi jednostkami morfologicznymi terytorium Krakowa. Jest to forma terenowa o szerokości ok.1,5-2,0 km. Oddziela położone na północy: południowo-wschodnią część Wzgórz Tynieckich oraz Pagór Kobierzyńskich należący do Wysoczyzny Krakowskiej, od Przedproża Karpat zlokalizowanego na południu. Powierzchnia tego obniżenia jest wycięta w iłach mioceńskich, wyścielona grubą warstwa piasków plejstoceńskich, miejscami podścielona gliną morenową. Teren rozcięty jest płaskodennymi dolinami plejstoceńskimi i dolinami nieckowatymi okresowo odwadnianymi. Według dokonanych analiz geologiczno-hydrologicznych na terenie pod projektowany obiekt znajduje się warstwa humusu, pod tą warstwą zalegają grunty spoiste w stanie plastycznym na głębokości od 0.8 do 2.1m ppt, poniżej zalega 30 cm warstwa namułów gliniastych w stanie plastycznym, lokalnie z domieszką torfu. Poniżej znajduje się ok. 2m warstwa nawodnionych piasków średnich z domieszka żwiru. Niżej zalegają wilgotne iły w stanie twardoplastycznym oraz poniżej mało wilgotne iły i łupki ilaste w stanie półzwartym. Na omawianym obszarze występują głównie gleby bielicowe, piaskowe, lokalnie występują gleby o charakterze czarnych gleb zdegradowanych. W składzie mechanicznym znacząca role odgrywają piaski gliniaste oraz piaski luźne, lokalnie także gliny średnie. Grunty te kwalifikują się jako gleby raczej słabe głównie IV klasy Wody powierzchniowe i podziemne Opisywany teren położony jest w zlewni potoku Sidzina będącego prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Usytuowany jest powyżej terasy akumulacyjnej potoku Sidzinka, na obszarze odwadnianym w kierunku potoku Sidzinka. Odpływ jednostkowy z analizowanego terenu waha się w zakresie 6-8 l/skm 2. Potok Sidzinka płynący na zachód do Wisły, przepływa w odległości około 400 m na południe od opisywanego terenu i zaliczany jest do cieków małych. Potok Sidzinka nie jest objęty obserwacjami wodowskazowymi (IMGW) oraz oceną stanu czystości wód powierzchniowych (WIOŚ). W górnej części swego biegu, potok ten jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej przy Szpitalu im. dr Babińskiego w Kobierzynie. 13

18 Ogólnie stan sanitarny cieku budzi szereg zastrzeżeń. Jest to spowodowane m.in. nieuporządkowaną gospodarką ściekową w zlewni i odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków (głownie z nieszczelnych szamb) do wód powierzchniowych, w tym rowów melioracyjnych i przydrożnych. Dodatkowo sytuację pogarszają: niskie przepływy w potoku, mały spadek podłużny cieku, występujące nierównomierności dna oraz osady denne i roślinność w korycie. Obliczony przez Instytut przypływ średni niski dla profilu obliczeniowego poniżej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podgórki Tynieckie wynosi SNQ = 0,008 m 3 /s. Na omawianym terenie nie ma wyznaczonych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), które wymagały szczególnej ochrony. Z punktu widzenia problematyki hydrogeologii wyróżnia się tu dwa poziomy wodonośne: jurajski i czwartorzędowy. Poziom jurajski stanowią skrasowiałe i spękane wapienie, natomiast czwartorzędowy piaski drobnoziarniste i pylaste akumulacji rzecznej oraz lodowcowej. Na omawianym obszarze poziom zwierciadła wód gruntowych w utworach jurajskich jest bardzo zróżnicowany i zalega najczęściej na głębokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Jest to spowodowane obecnością licznych rowów i zrębów tektonicznych. Zwierciadło wód gruntowych w wapieniach jurajskich ma charakter subartezyjski. Stosunkowo liczne uskoki umożliwiają więź hydrauliczną obu wymienionych poziomów wodonośnych. Zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym zalega na ogół płytko pod powierzchnią terenu, szczególnie na obszarze równiny teras akumulacyjnych. Poziom wody gruntowej może ulegać wahaniom w zależnościom od pory roku oraz ilości i intensywności opadów, w granicach do 0,5 m. Skład chemiczny wód jurajskich zależy głównie od warunków występowania poziomu wodonośnego, warunków geologicznych i tektoniki. Jakość wód z utworów czwartorzędowych jest zróżnicowana, ale dominują wody silnie zmineralizowane, o znacznych ilościach żelaza i manganu, zaliczane do wód twardych. Zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego wynika z bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodami rzeki Wisły oraz z migracji do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń z nieoczyszczonych ścieków. W badanych próbach wody przez PROGEO stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i azotu amonowego oraz obecność śladowych stężeń węglowodorów aromatycznych Jakość powietrza Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Krakowie są: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, transport (środki komunikacji), kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. W udziale emisji zanieczyszczeń nadal dominuje przemysł, lecz z roku na rok ustępuje miejsca energetyce i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodząc ze źródeł przemysłowych, mimo systematycznego obniżania wielkości, nadal klasyfikuje nasz region w czołówce krajowej. Natomiast emisja pochodząca z terenu Krakowa, wykazująca także tendencję spadkową, nadal plasuje miasto w ścisłej czołówce miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją pyłowo-gazową. Charaktery- 14

19 styczna dla Krakowa i jego okolic budowa geologiczna, duży udział cisz wiatrowych a także niekorzystne największe średnie prędkości wiatru z kierunków zachodnich, są czynnikami zasadniczo potęgującymi kumulowanie się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na obszarze miasta. W rejonie opisywanego obszaru nie ma obiektów czy obszarów znacznie zanieczyszczających powietrze, teren jest położony w otoczeniu licznych zadrzewień. Wyniki pomiarów ze stacji pomiarowej w Krakowie w roku 2008 zestwiono w tabeli 3.3/1. Tabela 3.3/1 Stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu [g/m 3 ] w Krakowie w2009r. (źródło: Raport WIOŚ, Kraków 2009) Parametr Nor- Miesiąc Średnia [g/m 3 ] ma I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dwutlenek siarki Tlenek azotu Dwutlenek azotu Tlenek węgla Tlenki azotu Pył zawieszony (PM 10) AKTUALNY STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Jedynym źródłem informacji nt. aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w są dane dotyczące tzw. tła zanieczyszczeń uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wg danych WIOŚ (pismo nr WM /10 z dnia zał.2) w roku 2009 w analizowanym rejonie średnioroczne stężenia zanieczyszczeń podstawowych nie przekraczały poziomów dopuszczalnych i wynosiły: Tabela 3.3/2 Tło zanieczyszczeń powietrza dla rejonu inwestycji Rodzaj zanieczyszczenia Stężenie średnioroczne w g/m 3 dwutlenku azotu 35 pyłu zawieszonego PM10 55 benzenu 3,0 ołowiu 0,04 Źródło: WIOŚ w Krakowie 15

20 3.4. Aktualny klimat akustyczny Warunki dopuszczalne Dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla terenów o określonym przeznaczeniu i charakterze zagospodarowania przestrzennego regulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W Rozporządzeniu tym każdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. Zgodnie z art. 13 z ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w cyt. rozporządzeniu ustalono poziomy dopuszczalne w zależności od rodzaju terenu, który jest narażony na oddziaływanie hałasu. Dopuszczalne poziomy dźwięku (z wyłączeniem hałasu pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz linii elektroenergetycznych), określono w ww. rozporządzeniu MŚ zarówno wskaźnikami L DWN, L N jak i L AeqD oraz L AeqN. Ustalona w nim wartość wskaźnika L DWN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqD, natomiast wartość LN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqN dla poszczególnych rodzajów terenu. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska wskaźnikami służącymi do sporządzania opracowań takich jak: raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne oraz projekty zabezpieczeń akustycznych są wskaźniki, o których mowa w przepisie art. 112a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: L Aeq D ; równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), L Aeq N ; równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00). Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia tabela nr 3.4.2/1. 16

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Suchodół VII ul. Polna Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY EGZ. 1 2 3 Nazwa obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Przebudowa dróg gminnych Czaple Wielkie k. Motyla w km 0+000-0+198 i Czaple Wielkie k. Duszyca w km 0+000-0+090

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo