RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH"

Transkrypt

1 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r.

2 INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH Kraków, ul. Cieszyńska 2 tel./fax ZESPÓŁ AUTORSKI RAPORTU: dr inż. Krzysztof Słysz biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 75/2000 mgr Waldemar Wiatrak biegły z listy Wojewody Małopolskiego nr 96/2000 mgr inż. Teresa Mądry Kierownik Zakładu Dyrektor Instytutu dr inż. Krzysztof Słysz mgr Jerzy Adamski

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Podstawa opracowania Cel i zakres raportu 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Charakterystyka całego przedsięwzięcia Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok Istniejące zagospodarowanie terenu Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Wody powierzchniowe i podziemne Jakość powietrza Aktualny klimat akustyczny Świat roślin i zwierząt Obszary i obiekty prawnie chronione Krajobraz i dobra kultury OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Wariant proponowany przez Wnioskodawcę Wariant alternatywny Wariant najkorzystniejszy dla środowiska IDENTYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia Wariant realizacji przedsięwzięcia Wariant wystąpienia poważnej awarii Transgraniczne oddziaływanie na środowisko Faza likwidacji przedsięwzięcia OCENA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Etap realizacji Etap eksploatacji OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ POZIOM NOWOCZESNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA STANOWISKO W SPRAWIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROPOZYCJA MONITORINGU NA ETAPIE BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI TRUDNOŚCI, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 43

4 13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM DANE PERSONALNE OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU 47

5 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pt. Budynek ceremonialny i zaplecze administracyjne obsługi cmentarza, został opracowany na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Kraków ul. Rakowicka 26, przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Kraków ul. Cieszyńska Cel i zakres raportu Przedmiotowy raport został sporządzony w celu dołączenia do wniosku uzgadniającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 71 pkt 2). Opisywane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 3 ust. 1 pkt 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz ze zm.) instalacje do spopielania zwłok krematoria zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Inwestor pismem znak DI/2630-1/6/09 z dnia r. zwrócił się do Urzędu Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. W wyniku korespondencji w przedmiotowej sprawie (pismo nr WS-04.GG /10 z dnia r. zał. 1) nie został doprecyzowany zakres raportu, stąd jego zakres jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, raport zawiera informacje o stanie środowiska, jego potencjalnych zmianach w wyniku planowanego przedsięwzięcia, parametry techniczne planowanej inwestycji, rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Omawia warianty planowanego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem optymalnego rozwiązania oraz określa przewidywane oddziaływania na środowisko tego rozwiązania, w fazie jego realizacji jak i eksploatacji. Raport analizuje możliwe konflikty społeczne związane z planowanym przedsięwzięciem i ustosunkowuje się do potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 1

6 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części miasta Krakowa przy węźle autostrady A4 Kraków-Sidzina, przy ul. Wielogórskiej, na terenach przeznaczonych pod Cmentarz Komunalny Podgórki Tynieckie. Lokalizacja cmentarza na którym przewidziano budowę spopielarni jest zgodna z ustaleniami Studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Ocenę przydatności terenu pod cmentarz dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315). Zgodnie z 4.1 teren cmentarza spełnia wymogi lokalizacji cmentarzy, albowiem znajduje się na wzniesieniu i nie podlega zalewom oraz posiada ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych. Według aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina (MPZP obowiązuje od 23 sierpnia 2009 r.), spopielarnię zaprojektowano na terenach przeznaczonych pod lokalizację obiektów związanych z funkcjonowaniem i obsługą cmentarza komunalnego (ZCU). Ryc. 1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tyniec Węzeł Sidzina 2

7 Według ustaleń planu w wyznaczonym terenie ZCU, dopuszcza się lokalizację: - podjazdów i miejsc postojowych, - urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, - obiektów małej architektury, - obiektu spopielarni. W wyznaczonym terenie, ustalono następujące zasady kształtowania przestrzeni oraz warunki zagospodarowania i zabudowy: 1) wymóg zastosowania horyzontalnego układu obiektów kubaturowych z ograniczeniem gabarytów wysokościowych zabudowy do 9 m, 2) zastosowania wyłącznie dachów płaskich (stropodachów), 3) należy zwrócić szczególną uwagę na piątą elewację, poprzez skomponowanie kolorystyczne płaszczyzn placów, ścian i dachów z zielenią istniejącą i projektowaną oraz zapewnić harmonijną ekspozycję obiektów w widoku z tras komunikacyjnych, 4) obowiązująca kolorystyka obiektów, obejmuje: ciemne barwy dachu i kolorowe tynki ścian jak brązy, czerwień naturalnej ceramiki, zieleń oliwkowa itp., 5) towarzyszące obiektowi tablice informacyjne, winny być dostosowane skalą i kolorystyką do lokalnego charakteru otoczenia i krajobrazu, 6) w aranżacji zieleni obowiązuje kształtowanie wysokiej jakości zieleni wysokiej i niskiej obsadzonej gatunkami drzew i krzewów związanych z ekosystemem lokalnym, 7) uwzględnienia szaletów publicznych, 8) zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia obszaru opracowania wg obrysu z MPZP wynosi 0,407 ha. Obszar inwestycji określony został poprzez wyznaczony w miejscowym planie teren ZCU oraz pas drogi dojazdowej i lokalnej. Teren ZCU położony jest na działkach nr 259/4, 259/3, 259/2 w obrębie ewidencyjnym 79, droga dojazdowa i lokalna na działkach 60/4, 24/12 w obrębie ewidencyjnym 80 Podgórze. Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego budynku ze spopielarnią wraz z zapleczem, funkcją administracyjną, ceremonialną i zapleczem. Ponadto przewiduje się realizację dróg dojazdowych, placów, ciągów pieszych i pieszojezdnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, a także infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu. Realizacja przedsięwzięcia będzie mogła przebiegać w dwóch etapach. Na etapie bazowym przewiduje się użytkowanie spopielarni jako funkcji niezależnej od realizacji cmentarza komunalnego. W etapie docelowym przewiduje się obsługę tzw. rejonu, nastąpi realizacja wypełnienia statutowych zadań dla zarządzania funkcjami cmentarnymi m.in.: - ceremonie pogrzebowe, - administrowanie rejonu, cmentarza i obiektu, - obsługa użytkowników, - obsługa pochówków, - obsługa techniczna i serwisowa. 3

8 Źródło: Program funkcjonalno-użytkowy Bilans zagospodarowania terenu na etapie bazowym (spopielarnia) będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 406,88 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 410,20 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 115,15 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 3129,17 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 8,60 m 2. Bilans zagospodarowania terenu na etapie docelowym będzie wynosić: powierzchnia zabudowy 1514,00 m 2, powierzchnie utwardzone dojazd, place 887,00 m 2, powierzchnie utwardzone chodniki 380,00 m 2, powierzchnia biologicznie czynna 1289,00 m 2, powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej 9,00 m 2. Lokalizację przedsięwzięcia pokazuje orientacja na rys. 1 oraz sytuacja na rys. 2 niniejszego raportu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym bryła budynku głównego zostanie zaprojektowana w ścisłym powiązaniu z zasadami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się zastosowanie 4

9 różnokolorowego układu materiałowego na ścianach elewacji zewnętrznej z okładziną klinkierową. Widok przyszłego obiektu charakteryzującego jego elewacje przedstawiono na rys. 3, 4 oraz 5. W pomieszczeniach spopielarni na etapie bazowym zainstalowany zostanie jeden piec kremacyjny, docelowo przewiduje się montaż dwóch pieców kremacyjnych. Dla prawidłowej eksploatacji ocenianego obiektu wymagane są następujące media: woda (użytkowa i ppoż.), kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, gaz (kotłownia i spopielarnia), elektroenergetyka, teletechnika telefon i Internet. Energia elektryczna będzie dostarczana poprzez przyłącze z istniejącej linii energetycznej przebiegającej w rejonie przedmiotowego terenu. Gaz doprowadzony będzie do kotłowni gazowej i pieca kremacyjnego, z miejskiej sieci gazowej. Woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej zarządzanej przez MPWiK S.A. Kraków, przyłączenie do istniejącej sieci wymagać będzie uzgodnień. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez przyłącze wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wód deszczowych z dachu obiektu, terenu wokół obiektu oraz z powierzchni jezdni drogi dojazdowej przewiduje się do kolektora zbiorczego lub po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego do rowu przydrożnego lub na własny teren Zapotrzebowanie na media związane z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia WODA: Woda dostarczana będzie z sieci miejskiej pod odpowiednim ciśnieniem i o wymaganej jakości oraz w odpowiednich ilościach. W programie funkcjonalno-użytkowym dokonano obliczeń zapotrzebowania na wodę. Do obliczeń przyjęto: administracja 8 osób (praca jednozmianowa), grabarze 5 osób (praca 1,5 zmianowa), obsługa techniczna 7 osób dziennie osób odwiedzających cmentarze 100 osób Średnie zapotrzebowanie dobowe: administracja 15 [l/j.od] grabarze 60 [l/j.od] odwiedzający cmentarz i kaplicę 10 [l/j.od] mycie 291 [l/d] N d = 1,3 współczynnik nierównomierności dobowej N h = 2,0 współczynnik nierównomierności godzinowej 5

10 Z wyliczeń wynika, iż średnie zapotrzebowanie dobowe na potrzeby funkcjonowania budynku wyniesie Q dśr = 1,59 [m 3 /dobę]. Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe przedmiotowego przedsięwzięcia wynosić będzie 172,90 [l/h], a roczne zapotrzebowanie Q r = 582,5 [m 3 /rok]. GAZ: Gaz doprowadzony będzie do projektowanego budynku z miejskiej sieci gazowej. Prognozowane zapotrzebowanie godzinowe wynosić będzie 73,54 m 3 /h, a zapotrzebowanie roczne ,00 m 3 /rok. Godzinowe zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. 23,54 m 3 /h. Technologia spopielania wymagać będzie zużycia gazu o ciśnieniu 150 mbar w ilości 50,00 m 3 /h. Rozliczenie ilości pobranego gazu następować będzie na podstawie odczytów wskazań gazomierza oraz rejestratora/przelicznika. POTRZEBY ENERGETYCZNE: Biorąc pod uwagę charakter odbiorników elektrycznych zainstalowanych w planowanym kompleksie przewiduje się jednostronne zasilanie w energie elektryczną. Ogólny bilans mocy dla stanu docelowego kompleksu według obliczeń projektowych wynosi będzie 104 kw. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie MWh Krótka charakterystyka technologii spopielania zwłok W analizowanej spopielarni przewiduje się zastosowanie pieców kremacyjnych o bardzo wysokiej, jakości zapewniających wieloletnią i komfortową eksploatację. Automatyczne sterowanie procesem kremacji będzie powodować, że gazy odlotowe pozbawione będą dymu i zapachu. Jakiekolwiek potencjalne zagrożenie pojawienia się dymu będzie automatycznie wykrywane i zwiększany będzie dopływ powietrza, co spowoduje, że gazy odlotowe będą całkowicie spalane w wystarczająco wysokiej temperaturze wykluczając pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Piece będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska. Główną częścią pieca jest komora spalania, w której w sposób sterowany i w określonych warunkach następuje spopielenie trumny ze zwłokami. Do komory spalania wtłaczane jest powietrze pierwotne, które powoduje intensywny ruch wirowy. W piecach kremacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim palniki gazowe. Spaliny wytwarzane podczas procesu spalania prowadzone są do komory dopalania, w której dopalają się substancje palne przy odpowiednio wysokiej temperaturze i równoczesnej kontroli składu atmosfery za pomocą sondy tlenowej. Zawartość tlenu utrzymywana jest na poziomie niezbędnym dla optymalnego spopielenia. Spaliny utrzymują się w labiryncie komory dopalania i kanałów ciągowych przez okres wymagany dla całkowitego spalenia wszystkich szkodliwych substancji organicznych. Oferowane piece mogą być wyposażone w kominy usytuowane tuż obok pieca (takie rozwiązanie sytuacyjne jest najbardziej odpowiednie ze względu na 6

11 przygotowanie budowlane), lub w murowaną trasę kanałową. Biorąc pod uwagę ewentualną intensywną eksploatację bardziej odpowiednim wydaje się układ z trasą kanałową, który w dodatku umożliwia łatwiejsze podłączenie wymiennika do wykorzystania ciepła odlotowego energii cieplnej dostarczanej dodatkowo dla zagwarantowania ekologicznego użytkowania urządzenia kremacyjnego. Ciepło, wytwarzane podczas procesu kremacji, podlega odzyskowi. W pierwszej fazie spalania następuje akumulacja ciepła w wymienniku zainstalowanym w sklepieniu komory spalania, zaś w fazie drugiej ciepło powraca w postaci podgrzanego powietrza, które przyspiesza spalanie. Z tego też powodu palnik komory spalania wykorzystywany jest najczęściej tylko do podgrzewania pieca do temperatury roboczej (750 o C 1000 o C). Na życzenie klienta firmy dostarczają również wymiennik potrzebny do wykorzystania energii cieplnej dodatkowo dostarczanej spalinom w celu zapewnienia ekologicznej eksploatacji zestawu kremacyjnego wraz z podłączonymi urządzeniami grzejnymi (technologia dodatkowa). Na powierzchni czołowej pieca od strony obsługi znajduje się komputer o specjalnej konstrukcji przystosowanej do wymagań spopielania zwłok. Wszystkie wielkości robocze podczas procesu spalania regulowane są przez komputer PLC za pomocą specjalnego programu. Tablica sterownicza komputera odznacza się prostym układem, co ułatwia obserwację i kontrolę poszczególnych danych. Urządzenie umożliwia wykorzystanie różnych programów dla zwłok różniących się ciężarem. W razie potrzeby układ regulacji umożliwia kiedykolwiek przejście od sterowania automatycznego na sterowanie ręczne i odwrotnie. Wrota pieca oraz układy regulacji odciągu spalin przystosowane są, na wypadek przerwania zasilania prądem z sieci publicznej, również do sterowania ręcznego. Wprowadzenie trumny do komory spalania może odbywać się manualnie, czyli przez operatora pieca wózek z hydraulicznym podnośnikiem przesuwany jest po szynach w kierunku pieca. Wózek taki wyposażony jest w elektrohydrauliczny system do podnoszenia trumny. Urządzenie to zapewnia bezpieczną i wygodną pracę operatorowi pieca. W zależności od rodzaju pieca może być dostarczone urządzenie umieszczające trumnę w komorze usytuowanej wyżej niż poziom podłogi w krematorium. Piece mogą też być wyposażone w automatyczne lub półautomatyczne urządzania wprowadzające. Maszyna do obróbki popiołu może być wyposażona w układ odsysania. Działa na zasadzie młyna kulowego, z którego popiół spada wprost do urny, umieszczonej wewnątrz. Przedmioty metalowe pozostają w pojemniku na popiół, który funkcjonuje również, jako naczynie przemiałowe maszyny. Urządzenie to znajduje się w absolutnie dźwiękoszczelnej podwójnej metalowej skrzyni. Umieszczenie maszyny do obróbki popiołu poza właściwym piecem umożliwia uzyskiwanie delikatnego prochu o wysokiej jakości, i w znacznej mierze obniża zawartość sztywnych cząstek wydalanych z pieca wraz ze spalinami. Pozwala także niezależnie od eksploatacji pieca na obróbkę uprzednio uzyskanego popiołu lub popiołu obcego pochodzenia przygotowywanego do rozproszenia. Oprócz tego w sposób zasadniczy ułatwia manipulację z popiołem pod koniec cyklu spalania, ponieważ nie wymaga uprzedniego usuwania przedmiotów metalowych, które jest stosunkowo uciążliwe. 7

12 2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu Aktualnie analizowany teren pod projektowaną spalarnię zwłok jest całkowicie niezainwestowany. Pagórkowaty teren o nachyleniu od 5 do 12%, wznosi się w stronę północną, w którego wschodniej części znajduje się średniej wielkości skarpa. Od strony południowo-wschodniej w odległości około 500 m znajduje się kompleks obiektów firmy Delphi Automotiv System Poland przy ul. Podgórki Tynieckie. Od strony północnej w znacznej odległości znajdują się tereny Lasów Państwowych. 8

13 Południową granicę parceli tworzy droga dojazdowa 3KD/D z tłucznia (ul. Wielogórska) łącząca się w dalszym odcinku drogi z ulicą Podgórki Tynieckie 1KD/L. Teren parceli porośnięty jest roślinnością niską o charakterze łąki nie użytkowanej gdzieniegdzie z młodymi drzewami (brzozy i dęby w wieku 3 10 lat) oraz krzewami (głóg, dzika róża), a przy drodze dojazdowej pojedynczymi wierzbami i olchami (patrz: opis roślinności). W odległości ok. 150 m wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowego przedsięwzięcia przebiega przewód gazowy ø 250 mm oraz dalej na wschód napowietrzna linia energetyczna 15 kv. 9

14 Teren nie jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Najbliższa zabudowa jednorodzinna położona jest wzdłuż ulicy Podgórki Tynieckie w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. Zabudowa zlokalizowana jest również na północ od analizowanej lokalizacji spalarni zwłok w odległości rzędu m Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia Ścieki sanitarne i wody deszczowe Ścieki sanitarne będące wodami zużytymi z obsługi budynku spopielarni zwłok, nie będą wpływać na stan środowiska, gdyż całkowita ilość wody zużytej z planowanego przedsięwzięcia zostanie odprowadzona poprzez wybudowane przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe pochodzące z odwadniania w pierwszym rzędzie z powierzchni placów manewrowych i dróg dojazdowych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej i będą charakteryzować się jakością typową dla tego typu odwadnianych płaszczyzn, a więc: zawiesiny mg/l, ChZT 240 mg/l, BZT 5 60 mg/l, tłuszcze 30 mg/l, ołów 0,07 mg/l, a w przypadku samego dachu można się liczyć z jeszcze niższymi wartościami: zawiesiny 2 30 mg/l BZT 5 3 mg/l, tłuszcze ślady, chlorki 7 mg/l, siarczany 20 mg/l. Na potrzeby raportu w programie funkcjonalno-użytkowym wykonano obliczenia ilości wód deszczowych, jakie powstaną na opisywanym obszarze, w celu określenia wielkości wód opadowych, jakie trafią do kanalizacji deszczowej. Do obliczeń przyjęto: Powierzchnia dachów 1812 m 2 Powierzchnia dróg i ciągów pieszych 1054 m 2 1 Wielkości oszacowane wg B. Osmulskiej-Bróz, IOŚ, 1990 r., materiały niepublikowane. 2 Wielkości średnie wg A. Nowakowskiej-Błaszczyk, Zasady projektowania infiltracji wód opadowych do gruntu, IOŚ, 1990 r. 10

15 Powierzchnia terenów zielonych 1204 m 2 Natężenie deszczu - q = 130,0 l/sha Średni współczynnik spływu powierzchniowego φ 0,72 Ilość wód odpływających ze zlewni: Q = φ q F [l/s] gdzie: q natężenie deszczu [l/sha] F powierzchnia zlewni [ha] φ = 0,72 średnia wartość współczynnika dla obliczanych powierzchni Odpady Q = 130,0 0,4070 0,72 = 38,09 l/s Eksploatacja spopielarni zwłok nie będzie źródłem znaczącej ilości odpadów. Te odpady, które będą powstawać, będą miały charakter odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Szacuje się, że będzie wytwarzanych około 2 Mg odpadów z grupy 20 jak zmiotki, opakowania po środkach spożywczych (kod: ), odpady z czyszczenia i zmiatania dróg dojazdowych i chodników (kod: ), papier i tektura (kod: ), szkło (kod: ), drobne elementy z tworzyw sztucznych (kod: ) Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisję zanieczyszczeń do powietrza opracowano w oparciu o materiały ofertowe dwóch firm produkujących piece do spopielania zwłok 3. Ponieważ aktualnie nie wiemy jeszcze czy omawiana spalarnia będzie posiadała wymienniki ciepła (dla gazów odlotowych z pieców), przyjęto do analizy obie możliwe wersje rozwiązań, tj.: wersja I praca pieców bez wymienników cieplnych (dla gazów odlo- towych), wersja II praca pieców z wymiennikami cieplnymi (dla gazów odlotowych). Przyjęte w oparciu o otrzymane dane wielkość emisji dla 1 pieca tzw. etap bazowy (docelowo będą 2 piece) zestawiono w tabeli nr W raporcie nie można było zaprezentować dostawców, ponieważ na tym etapie procedury jeszcze nie został rozstrzygnięty przetarg na dostawcę pieców kremacyjnych. 11

16 Tab /1 Emisja zanieczyszczeń wartości średnie dla poszczególnych okresów emisji (dla 1 pieca) Stężenie Ilość Emisja Rodzaj zanieczyszczenia emitowanych gazów zanieczyszczeń zanieczyszczenia mg/m 3 n m 3 n/h kg/h WERSJA I okres 1 Pył zaw. PM ,17 SO ,33 NO ,16 CO ,33 Węgiel element ,05 Chlorowodór ,1 WERSJA I okres 2 Pył zaw. PM ,04 SO ,08 NO ,28 CO ,08 Węgiel element ,01 Chlorowodór ,02 WERSJA II okres 1 Pył zaw. PM ,6 SO ,11 NO ,39 CO ,11 Węgiel element ,02 Chlorowodór ,03 WERSJA II okres 2 Pył zaw. PM ,01 SO ,03 NO ,09 CO ,03 Węgiel element ,004 Chlorowodór ,008 Tab /2 Emisja zanieczyszczeń w okresie roku (dla 1 pieca) Rodzaj zanieczyszczenia Emisja zanieczyszczeń Mg/rok WERSJA I Pył zaw. PM10 0,45 SO 2 0,89 NO 2 3,13 CO 0,89 Węgiel element. 0,13 Chlorowodór 0,25 WERSJA II Pył zaw. PM10 1,08 SO 2 0,31 NO 2 1,03 CO 0,31 Węgiel element. 0,05 Chlorowodór 0,08 Ostateczna wielkość przewidywanej emisji będzie wynikać z uzyskanych gwarantowanych emisji do atmosfery przez dostawcę urządzeń (pieców) Hałas Po oddaniu do użytku projektowanej spopielarni zwłok, obiekt nie będzie emitował hałasu. 12

17 Okresowe wyższe poziomy dźwięku, jakie mogą być spowodowane nieco większym ruchem pojazdów na ul. Podgórki Tynieckie nie będą mieć istotnego wpływu na klimat akustyczny w okolicy. Aktualny poziom imisji hałasu kształtuje się tu na poziomie ok. 45 db (w godz. 8 oo -15 oo ). 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWI- SKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘ- WZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 3.1. Powierzchnia ziemi i warunki glebowe Obszar na którym przewidziano lokalizację spopielani zwłok usytuowany jest w obszarze leżącym między głównymi jednostkami morfologicznymi terytorium Krakowa. Jest to forma terenowa o szerokości ok.1,5-2,0 km. Oddziela położone na północy: południowo-wschodnią część Wzgórz Tynieckich oraz Pagór Kobierzyńskich należący do Wysoczyzny Krakowskiej, od Przedproża Karpat zlokalizowanego na południu. Powierzchnia tego obniżenia jest wycięta w iłach mioceńskich, wyścielona grubą warstwa piasków plejstoceńskich, miejscami podścielona gliną morenową. Teren rozcięty jest płaskodennymi dolinami plejstoceńskimi i dolinami nieckowatymi okresowo odwadnianymi. Według dokonanych analiz geologiczno-hydrologicznych na terenie pod projektowany obiekt znajduje się warstwa humusu, pod tą warstwą zalegają grunty spoiste w stanie plastycznym na głębokości od 0.8 do 2.1m ppt, poniżej zalega 30 cm warstwa namułów gliniastych w stanie plastycznym, lokalnie z domieszką torfu. Poniżej znajduje się ok. 2m warstwa nawodnionych piasków średnich z domieszka żwiru. Niżej zalegają wilgotne iły w stanie twardoplastycznym oraz poniżej mało wilgotne iły i łupki ilaste w stanie półzwartym. Na omawianym obszarze występują głównie gleby bielicowe, piaskowe, lokalnie występują gleby o charakterze czarnych gleb zdegradowanych. W składzie mechanicznym znacząca role odgrywają piaski gliniaste oraz piaski luźne, lokalnie także gliny średnie. Grunty te kwalifikują się jako gleby raczej słabe głównie IV klasy Wody powierzchniowe i podziemne Opisywany teren położony jest w zlewni potoku Sidzina będącego prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Usytuowany jest powyżej terasy akumulacyjnej potoku Sidzinka, na obszarze odwadnianym w kierunku potoku Sidzinka. Odpływ jednostkowy z analizowanego terenu waha się w zakresie 6-8 l/skm 2. Potok Sidzinka płynący na zachód do Wisły, przepływa w odległości około 400 m na południe od opisywanego terenu i zaliczany jest do cieków małych. Potok Sidzinka nie jest objęty obserwacjami wodowskazowymi (IMGW) oraz oceną stanu czystości wód powierzchniowych (WIOŚ). W górnej części swego biegu, potok ten jest odbiornikiem ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej przy Szpitalu im. dr Babińskiego w Kobierzynie. 13

18 Ogólnie stan sanitarny cieku budzi szereg zastrzeżeń. Jest to spowodowane m.in. nieuporządkowaną gospodarką ściekową w zlewni i odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków (głownie z nieszczelnych szamb) do wód powierzchniowych, w tym rowów melioracyjnych i przydrożnych. Dodatkowo sytuację pogarszają: niskie przepływy w potoku, mały spadek podłużny cieku, występujące nierównomierności dna oraz osady denne i roślinność w korycie. Obliczony przez Instytut przypływ średni niski dla profilu obliczeniowego poniżej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podgórki Tynieckie wynosi SNQ = 0,008 m 3 /s. Na omawianym terenie nie ma wyznaczonych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), które wymagały szczególnej ochrony. Z punktu widzenia problematyki hydrogeologii wyróżnia się tu dwa poziomy wodonośne: jurajski i czwartorzędowy. Poziom jurajski stanowią skrasowiałe i spękane wapienie, natomiast czwartorzędowy piaski drobnoziarniste i pylaste akumulacji rzecznej oraz lodowcowej. Na omawianym obszarze poziom zwierciadła wód gruntowych w utworach jurajskich jest bardzo zróżnicowany i zalega najczęściej na głębokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Jest to spowodowane obecnością licznych rowów i zrębów tektonicznych. Zwierciadło wód gruntowych w wapieniach jurajskich ma charakter subartezyjski. Stosunkowo liczne uskoki umożliwiają więź hydrauliczną obu wymienionych poziomów wodonośnych. Zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym zalega na ogół płytko pod powierzchnią terenu, szczególnie na obszarze równiny teras akumulacyjnych. Poziom wody gruntowej może ulegać wahaniom w zależnościom od pory roku oraz ilości i intensywności opadów, w granicach do 0,5 m. Skład chemiczny wód jurajskich zależy głównie od warunków występowania poziomu wodonośnego, warunków geologicznych i tektoniki. Jakość wód z utworów czwartorzędowych jest zróżnicowana, ale dominują wody silnie zmineralizowane, o znacznych ilościach żelaza i manganu, zaliczane do wód twardych. Zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego wynika z bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z wodami rzeki Wisły oraz z migracji do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń z nieoczyszczonych ścieków. W badanych próbach wody przez PROGEO stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza i azotu amonowego oraz obecność śladowych stężeń węglowodorów aromatycznych Jakość powietrza Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Krakowie są: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, transport (środki komunikacji), kotłownie lokalne i paleniska indywidualne. W udziale emisji zanieczyszczeń nadal dominuje przemysł, lecz z roku na rok ustępuje miejsca energetyce i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodząc ze źródeł przemysłowych, mimo systematycznego obniżania wielkości, nadal klasyfikuje nasz region w czołówce krajowej. Natomiast emisja pochodząca z terenu Krakowa, wykazująca także tendencję spadkową, nadal plasuje miasto w ścisłej czołówce miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją pyłowo-gazową. Charaktery- 14

19 styczna dla Krakowa i jego okolic budowa geologiczna, duży udział cisz wiatrowych a także niekorzystne największe średnie prędkości wiatru z kierunków zachodnich, są czynnikami zasadniczo potęgującymi kumulowanie się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na obszarze miasta. W rejonie opisywanego obszaru nie ma obiektów czy obszarów znacznie zanieczyszczających powietrze, teren jest położony w otoczeniu licznych zadrzewień. Wyniki pomiarów ze stacji pomiarowej w Krakowie w roku 2008 zestwiono w tabeli 3.3/1. Tabela 3.3/1 Stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu [g/m 3 ] w Krakowie w2009r. (źródło: Raport WIOŚ, Kraków 2009) Parametr Nor- Miesiąc Średnia [g/m 3 ] ma I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dwutlenek siarki Tlenek azotu Dwutlenek azotu Tlenek węgla Tlenki azotu Pył zawieszony (PM 10) AKTUALNY STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Jedynym źródłem informacji nt. aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w są dane dotyczące tzw. tła zanieczyszczeń uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wg danych WIOŚ (pismo nr WM /10 z dnia zał.2) w roku 2009 w analizowanym rejonie średnioroczne stężenia zanieczyszczeń podstawowych nie przekraczały poziomów dopuszczalnych i wynosiły: Tabela 3.3/2 Tło zanieczyszczeń powietrza dla rejonu inwestycji Rodzaj zanieczyszczenia Stężenie średnioroczne w g/m 3 dwutlenku azotu 35 pyłu zawieszonego PM10 55 benzenu 3,0 ołowiu 0,04 Źródło: WIOŚ w Krakowie 15

20 3.4. Aktualny klimat akustyczny Warunki dopuszczalne Dopuszczalne wartości poziomu hałasu dla terenów o określonym przeznaczeniu i charakterze zagospodarowania przestrzennego regulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W Rozporządzeniu tym każdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. Zgodnie z art. 13 z ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w cyt. rozporządzeniu ustalono poziomy dopuszczalne w zależności od rodzaju terenu, który jest narażony na oddziaływanie hałasu. Dopuszczalne poziomy dźwięku (z wyłączeniem hałasu pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz linii elektroenergetycznych), określono w ww. rozporządzeniu MŚ zarówno wskaźnikami L DWN, L N jak i L AeqD oraz L AeqN. Ustalona w nim wartość wskaźnika L DWN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqD, natomiast wartość LN liczbowo równa wartości wskaźnika L AeqN dla poszczególnych rodzajów terenu. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska wskaźnikami służącymi do sporządzania opracowań takich jak: raporty oddziaływania na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne oraz projekty zabezpieczeń akustycznych są wskaźniki, o których mowa w przepisie art. 112a pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: L Aeq D ; równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), L Aeq N ; równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00). Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia tabela nr 3.4.2/1. 16

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r.

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIEDZY ULICAMI BEHRINGA I FLORIANA W OLSZTYNKU Opracowanie: mgr inż. Sylwia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO położonego w centralnej części Miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN Opracowanie: mgr Agnieszka Grzeluk Warszawa, luty 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r. 2 1. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SADKÓW, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU strona 1 Prognoza oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN Wójt Gminy Liszki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN Kraków, czerwiec 2009 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży na terenie gminy Chmielnik NA ŚRODOWISKO Opracował Rafał

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca Lokalizacja: wybrane tereny w m. Drążna wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA WARSZAWA Nazwa opracowania: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 352 51 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Prognoza oddziaływania na środowisko Opracowanie: Jacek Skorupski Pracownia Ochrony Środowiska 00-831 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2013 r. 1

SPIS TREŚCI. Katowice, grudzień 2013 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 3 2. Cel i zakres opracowania... 6 3. Stan prawny instalacji... 7 4. Charakterystyka obszaru lokalizacji instalacji... 12 4.1. Oznaczenie prowadzącego instalację...

Bardziej szczegółowo