ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 IR Pleszew, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie kursów dla pracowników DPS w Pleszewie w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Zarząd Powiatu w Pleszewie, ul. Poznańska 79, Pleszew zaprasza w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro. Nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zm.) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej euro) Starostwa Powiatowego w Pleszewie. I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie następujących kursów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie: 1). Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. 2). Kurs PNF. 3). Kurs IBITA Bobath dla dorosłych. 4). Kurs terapii manualnej. 5). Kurs kinezjotapingu. 6). Kurs oceny funkcjonowania narządu ruchu. 7). Kurs masażu klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych. 8). Kurs diagnostyki obrazowej narządu ruchu. 9). Kurs diagnostyki fizjoterapeutycznej w schorzeniach narządu ruchu. 10). Szkolenie z pierwszej pomocy.

2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1). Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. a). Celem kształcenia na kursie kwalifikacyjnym pielęgniarstwa opieki długoterminowej jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w w/w dziedzinie. b). Kurs kwalifikacyjny musi być przygotowany zgodnie z programem opracowanym na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz z pózn. zm.) zatwierdzonym (stan prawny aktualny na dzień składania ofert) przez ministra właściwego do spraw zdrowia. c). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację przebiegu kształcenia, zgodnie z przepisami prawa i wymogami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) dostępnymi na stronie d). Kurs odbywać się będzie w systemie stacjonarnym: - część teoretyczna: Pleszew, Dom Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II 5. - część praktyczna: placówka w Pleszewie lub placówka w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Pleszew. Istnieje możliwość przeprowadzenia części lub całości zajęć praktycznych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. e). Zamawiający wymaga, aby czas trwania zajęć teoretycznych wynosił nie więcej niż 9 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia, a zajęcia były organizowane w blokach szkoleniowych, obejmujących piątek, sobotę i niedzielę. f). Zamawiający wymaga, aby grupa uczestników odbywających zajęcia praktyczne równocześnie w jednej placówce liczyła nie więcej niż 5 osób. Zajęcia praktyczne będą się odbywały na zasadach ustalonych przez Wykonawcę, mających swoje odzwierciedlenie w harmonogramie szkolenia/kursu i zatwierdzonych przez Zamawiającego. g). Ilość uczestników : 10 pielęgniarek h). Termin kursu do dnia r. (nie dłużej niż 6 miesięcy); i). Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem stosownego zaświadczenia / certyfikatu. 2). Kurs PNF. a). Kurs podstawowy, w wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

3 b). Liczba uczestników: 4 osoby (rehabilitanci). c). Termin realizacji: do dnia r. d). Program kursu musi być zgodny z wymaganiami IPNFA: e). Do przeprowadzenia kursu wykonawca zatrudni certyfikowanych instruktorów IPNFA. f). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający g). Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF. h). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 3). Kurs IBITA Bobath dla dorosłych. a). Kurs w wymiarze 120 godzin dydaktycznych. b). Kurs musi być certyfikowany przez IBITA i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. c). Liczba uczestników: 4 osoby (rehabilitanci) d).termin realizacji: do dnia r. e). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający f). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma dyplom międzynarodowego terapeuty koncepcji Bobath. g). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 4). Kurs terapii manualnej. a). Kurs w wymiarze 125 godzin dydaktycznych. b). Termin realizacji: do dnia r. c). Liczba uczestników: 3 osoby (rehabilitanci) d). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający e). Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu/certyfikat.

4 f). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 5). Kurs kinezjotapingu. a). kurs podstawowy, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych ( 2 dni). b). kurs musi być akredytowany przez PTF. c). liczba uczestników: 5 osób (rehabilitanci) c). Termin realizacji: do dnia r d). zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający e). szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu. f). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 6). Kurs oceny funkcjonowania narządu ruchu. a). kurs podstawowy, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. b). liczba uczestników: 2 osoby (rehabilitanci) c). Termin realizacji: do dnia r d). zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający e). szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu. f). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 7). Kurs masażu klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych. a). Kurs masażu klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych: - rwa kulszowa, - rwa udowa, - lumbago. b). Kurs w wymiarze 20 godzin dydaktycznych c). Liczba uczestników: 2 osoby (rehabilitanci) d). Termin realizacji: do dnia r

5 e). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający f). szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu. g). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 8). Kurs diagnostyki obrazowej narządu ruchu. Kurs składa się z następujących modułów: - kończyna górna, - kończyna dolna, kręgosłup, - traumatologia sportowa część praktyczna i teoretyczna a). Kurs w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień). b). Liczba uczestników: 2 osoby (rehabilitanci) c). Termin realizacji: do dnia r d). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. e). szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu. 9). Kurs diagnostyki fizjoterapeutycznej w schorzeniach narządu ruchu. Kurs składa się z następujących modułów: -diagnostyka kręgosłupa i diagnostyka kończyn górnych i dolnych. a). Kurs w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (2 dni). b). Liczba uczestników: 2 osoby (rehabilitanci) c). Termin realizacji: do dnia r d). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursu w systemie stacjonarnym (Zamawiający udostępni sale), bądź w systemie niestacjonarnym w odległości maksymalnie 100 km od miasta Pleszew. e). szkolenie zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu.

6 f). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 10). Szkolenie z pierwszej pomocy. a). Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z podstawą programową wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. c). Kurs podstawowy BLS, w wymiarze 4 godzin dydaktycznych dla pielęgniarek i opiekunek. d). Kurs stacjonarny. Zamawiający udostępni odpowiednie sale w obiekcie DPS w Pleszewie. b). Liczba uczestników: 160 osób (pielęgniarki, opiekunki, pracownicy DPS) Zajęcia odbywać się będą z podziałem na II części: I część: 5 grup po 16 osób do końca kwietnia 2015 roku. II część: 5 grup po 16 osób do końca lutego 2016 roku. c). Kurs odbywać się będzie w dni robocze. d). w cenie oferty wykonawca uwzględni materiały szkoleniowe oraz certyfikat. 3. Z uwagi na fakt, iż uczestnikami szkoleń ( z wyjątkiem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej ) będą te same osoby, terminy kursów nie mogą się pokrywać. 4. Proponowane harmonogramy każdego z kursów wraz z programem Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. W przypadku kursów niestacjonarnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zapewnił, na potrzeby zajęć teoretycznych i praktycznych, salę/e dydaktyczną/e w odległości nie większej niż 100 km od miasta Pleszew, dostępną/e przez czas trwania zajęć teoretycznych i spełniającą/-e wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U r., Nr 169, poz ze zm.) Sala / sale będą spełniać ogólnie przyjęte standardy w zakresie organizacji spotkań (m.in. prawidłowe doświetlenie i komfort w zakresie właściwej temperatury pomieszczeń); Sala / sale będą wyposażone w sprzęt konferencyjny (nagłośnienie z możliwością korzystania z mikrofonu, projektor multimedialny, tablica suchościeralna wraz z mazakami oraz miejsca siedzące. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zapewnił odpowiedni potencjał organizacyjny, na potrzeby organizowanych kursów. Wykonawca zapewni kursantom odpowiednie stanowiska do nauki, w pełni wyposażone w niezbędne urządzenia, narzędzia oraz produkty potrzebne do nauki.

7 Zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane przez Wykonawcę w placówkach zlokalizowanych w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Pleszew. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnią dogodne dla uczestników miejsce organizacji zajęć praktycznych. 7. Wykonawca zapewni trenera/trenerów o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i uprawnieniach. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przekazał każdemu z uczestników kształcenia oraz Zamawiającemu komplet materiałów dydaktycznych w języku polskim, obejmujących tematykę szkolenia/kursu w formie papierowej i elektronicznej. Materiały te nie mogą naruszać praw osób trzecich. 9. Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadził listę obecności uczestników na poszczególnych kursach, które zostaną przekazane Zamawiającemu po ukończeniu każdego z kursów oraz harmonogramy kursów. II. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 5 dni od dnia podpisania umowy Zakończenie: do dnia 28 luty 2016r. (zakończenie ostatniego z kursów szkolenie z pierwszej pomocy). IV. Miejsce realizacji zamówienia: 1. W przypadku szkoleń stacjonarnych: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II W przypadku szkoleń niestacjonarnych: miejscowość oddalona od miejscowości Pleszew nie więcej niż 100 km. V. Warunki udziału w postępowaniu. 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie ofert są: 1). podmioty wykonujące działalność zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U Nr 174, poz.1039 ze zm). Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 nr 174 poz. 1039), organizatorami kształcenia mogą być: uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze; inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe; 2). podmioty będące instytucjami szkoleniowymi i posiadające aktualny na 2015 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty.

8 VI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej określa art. 366 kodeksu cywilnego. 3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa w pkt. V. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. VII. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełnienia określonych w punkcie V warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1). dokument poświadczający uprawnienie do organizowania kształcenia zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). Uprawnienia winny odnosić się do całego okresu trwania szkolenia/kursu (stan prawny aktualny na dzień składania ofert). 2).oświadczenie, że wykonawca posiada aktualny na 2015 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy - dla siedziby jednostki szkoleniowej wojewódzki urząd pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz. U. Nr 236 poz (Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej czy wykonawca posiada aktualny na 2014r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych). 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę. VIII. Sposób sporządzenia oferty. 1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN. 2.Przez cenę oferty należy rozumieć ogólną cenę szkolenia. 3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9 4. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT. 5. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę oferty, obciążają wyłącznie Wykonawcę. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7.Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 8. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pleszewie (pok. 104), ul. Poznańska 79, Pleszew, do dnia r. godz. 10:00, z dopiskiem OFERTA Organizacja kursów. IX. Kryteria wyboru wykonawcy. 1. Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu będzie cena. 2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w zaproszeniu do złożenia oferty oraz przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę. IX. Informacje dodatkowe: 1. Termin, do którego Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia składania ofert. 2. Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela: - p. Izabela Wasińska Kierownik projektu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, tel , p. Danuta Mandryk Koordynator ds. zamówień publicznych, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, tel , Załączniki do zaproszenia: 1). Formularz ofertowy Załącznik nr 1. 2). Projekt umowy Załącznik nr 2. Starosta /-/ Maciej Wasielewski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy 1.Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ul. Lubelska 2G 24-100 Puławy tel.: 81 886

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo