Informacje dot. Wypełnienia Wniosku o dofinansowanie dla uczestników wyjazdowej Misji do Indii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dot. Wypełnienia Wniosku o dofinansowanie dla uczestników wyjazdowej Misji do Indii"

Transkrypt

1 Informacje dot. Wypełnienia Wniosku o dofinansowanie dla uczestników wyjazdowej Misji do Indii PKT. I -INFORMACJE OGÓLNE o Projekcie Ad.1. wpisać: Udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Indii powiązanej z Targami WielobranŜowymi : "India International Fair w terminie r. Ad.2. zaznacz: usługi Ad.3. Działanie: wpisać : Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie: wpisać : Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Kategoria interwencji: wpisać 153 lub 163 w zaleŝności od wielkości firmy. Kategoria 153 odpowiada duŝej firmie, kategoria 163 małej lub średniej firmie Ad.4. zaznaczyć: projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko w uzasadnieniu wpisać: udział w misji gospodarczej nie posiada jakiegokolwiek wpływu na środowisko Ad.5. zaznaczyć: Projekt neutralny pod względem równych szans kobiet i męŝczyzn w uzasadnieniu wpisać: udział w misji gospodarczej nie ma wpływu na politykę równych szans Ad. 6. zaznaczyć: nie zostanie zrealizowany w ogóle w opisie wpisać: ze względu na dość wysokie koszty związane z udziałem w misji brak współfinansowania ze środków SPO-WKP uniemoŝliwi realizację projektu PKT II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY Ad.7. naleŝy zaznaczyć: odpowiednią opcję określającą działalność przy zaznaczeniu : osoba prawna naleŝy dopisać formę organizacyjną np. Sp. z o.o, spółka Akcyjna, itp. Punkty od 8 do 10 naleŝy wypełnić zgodnie z danymi rejestrowymi Uwaga! nie wpisujemy telefonów komórkowych PKT. III: CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Uwagi ogólne : JeŜeli wnioskodawca prowadzi księgowość uproszczoną w punkcie: suma aktywów bilansu podaje wartość środków, które wpisuje do ewidencji środków trwałych z księgi przychodów i rozchodów. JeŜeli wnioskodawca nie posiada zamkniętych dwóch lat obrachunkowyh, w związku z czym wypełnienie wszystkich pól nie jest moŝliwe, naleŝy wstawić kreski bądź przyjąć wartości zerowe.

2 Ad.11 wpisać: EKD lub PKD zgodnie z zakresem tematycznym targów PKT. IV - OPIS PROJEKTU Ad.12. podać adres siedziby firmy Ad.13. zaznaczyć "miejski" Ad.14. wpisać: Podstawowym celem wnioskowanego projektu jest: - rozeznanie moŝliwości eksportowych na rynek hinduski - zapoznanie się z ofertą konkurencji co pozwoli na dostosowanie oraz poprawę własnej oferty do tendencji panujących na rynku - przeprowadzenie rozmów na stoiskach z wystawcami targów India International Fair - udział we wszystkich imprezach towarzyszących targom - przeprowadzenie rozmów gospodarczych z odpowiednio dobranymi partnerami hinduskimi w siedzibie Izby Gospodarczej w New Delhi oraz nawiązanie współpracy z firmami zainteresowanymi współpracą (rynkiem polskim) - spotkania w Mumbaju w Centrum Finansowym oraz Przemysłu Tekstylnego - przy współpracy z Wydziałem Promocji i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi udział w spotkaniach gospodarczych w siedzibach lokalnych instytucji biznesowych (Izby, Stowarzyszenia) Podpisanie kontraktów eksportowych zaowocuje w przyszłości zwiększeniem produkcji czego najwaŝniejszym efektem będzie wzrost ilości osób zatrudnionych bezpośrednio - produkcyjnych. Ad.15: wpisać: Wskaźniki produktu: 1).druk katalogów /szt./ (tylko dla roku 2006) 2).druk ulotek /szt./ (tylko dla roku 2006) UWAGA! dot. firm które będą drukowały indywidualne materiały reklamowe, zgodnie z wymogami programu SPO-WKP (logo UE, logo SPO-WKP w języku ang. lub hinduskim) do wartości maksymalnej 3000 PLN. Wskaźniki rezultatu: 1. liczba nawiązanych kontaktów /firmy/ - 40 (tylko dla roku 2006) 2. liczba godzin odbytych spotkań biznesowych /godz/ - 35( tylko dla roku 2006) Wskaźniki oddziaływania: - nie wypełniamy Ad. 16: wpisać: Wyjazdowa Misja Gospodarcza przeznaczona jest dla firm z branŝ zgodnych z zakresem tematycznym Targów WielobranŜowych India International Fair, które odbędą się w dniach listopada 2006 r. Oprócz zwiedzania targów, przeprowadzania rozmów bezpośrednio na stoiskach firm wystawiających się na targach, uczestnictwa we wszystkich imprezach towarzyszących targom (seminaria, konferencje), przedstawiciele firm wezmą równieŝ udział w rozmowach handlowych z umówionymi wcześniej partnerami hinduskimi w siedzibie Izby Gospodarczej

3 w New Delhi. Uczestnicy misji wezmą udział w spotkaniach w Centrum Finansowym oraz Przemysłu Tekstylnego w Mumbaju jak równieŝ w spotkaniach gospodarczych w siedzibach lokalnych instytucji biznesowych (Izby, Stowarzyszenia) w New Delhi zorganizowanych przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi. Realizowany projekt jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielonej z funduszy strukturalnych. Ad.17: wpisać: Udział w wyjazdowej misji gospodarczej pozwoli na: -zapoznanie się z oferta eksportową firm uczestniczących w targach, -rozpoznanie własnych moŝliwości eksportowych, -zapoznanie się z najnowszymi trendami, -nabycie bądź poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań prawno - ekonomicznych wzajemnej współpracy -przeprowadzenie rozmów bezpośrednio na stoiskach (zakładamy odwiedzenie 35 stoisk odpowiadających branŝy naszej firmy) -udział w seminarium w siedzibie Izby w New Delhi -przeprowadzenie rozmów gospodarczych z dobranymi partnerami hinduskimi w siedzibie Izby Gospodarczej w New Delhi, w Centrum Finansowym oraz Przemysłu Tekstylnego w Mumbaju jak równieŝ w spotkaniach handlowych w siedzibach lokalnych instytucji (Stowarzyszenia, Izby) w New Delhi zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi. Ad.18: wpisać: nie dotyczy Ad.19: Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: wpisać: listopad 2006 r. Planowany termin zakończenia: wpisać: listopad 2006 r. Ad.20 i 21: wpisać odpowiednio w rubrykach: 20. Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane 20.1 Środki publiczne w tym: Kwota dofinansowania w ramach działań SPO WKP (EFRR+ krajowe środki publiczne) Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w tym:

4 Własne (oraz kredyt, bez kredytu na pokrycie części wartości dofinansowania) Współinwestora 0 0 Inne (jakie) Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN) W tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) Wydatki niekwalifikowane (w PLN) Dofinansowanie w ramach działania SPO WKP jako % 48,97% wydatków kwalifikowanych Dofinansowanie ze środków publicznych jako % kosztów 44,27% projektu Kredyt na realizację projektu, w tym kredyt pomostowy na 0 pokrycie wydatków przed uzyskaniem dofinansowania W tym udzielony ze środków EBI 0 Ad.22: wpisać odpowiednio w rubrykach: 22. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Koszt całkowity W tym wydatki (w PLN) kwalifikowane Kategorie wydatków (w PLN) Przygotowanie materiałów promocyjnych Pakiet usług (koszty transportu na trasie: Warszawa - new Delhi - Mumbaj - Warszawa; zakwaterowanie - 13 noclegów w terminie 10/11-22/23 listopada 2006; transfer - lotnisko - hotel - lotnisko) Koszt usług tłumaczy na Targach India International Fair Koszt obsługi logistycznej i technicznej Koszty wyŝywienia (2 posiłki dziennie) - 13 dni Koszty organizacji seminariów i spotkań w New Delhi i Mumbaju Inne koszty (transport wewnętrzny na trasie Łódź Warszawa - Łódź, transport wewnętrzny w New Delhi i Mumbaju, koszty ubezpieczenia) RAZEM Ad.23: wpisać: Projekt 14-dniowy, jednakŝe przewidziane są efekty długoterminowe. Zgodnie z przedstawionymi wskaźnikami rezultatu pkt Liczymy na nawiązanie ciekawych kontaktów handlowych z partnerami hinduskimi. Liczymy na poszerzenie naszej wiedzy na temat wzajemnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych oraz wzajemnej współpracy.

5 Liczymy równieŝ, Ŝe spotkania z odpowiednio dobranymi firmami hinduskimi przez Izbe w New Delhi oraz spotkania z naszymi partnerami handlowymi przyniosą nowe, ciekawe kontrakty i pozwolą na nawiązanie nowej owocnej współpracy w przyszłości. Ad.24: zaznaczyć: nie dotyczy Ad. 25: JeŜeli firma do dnia złoŝenia Wniosku nie korzystała z pomocy w ramach programów pomocowych - zaznaczyć: nie dotyczy JeŜeli firma do dnia złoŝenia Wniosku korzystała z pomocy w ramach programów pomocowych - naleŝy zaznaczyć odpowiednio we wskazanych rubrykach oraz krótko opisać. Ad.26: zaznaczyc odpowiednio - TAK lub NIE Wpisać kwotę pomocy w EUR UWAGA! Kwotę pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat podajemy w EUR zgodnie z wykonanym przez Państwa zestawieniem licząc 3 lata wstecz od daty złoŝenia Wniosku. JeŜeli pomoc udzielana była w ZŁ naleŝy przeliczyć w EUR po kursie z dnia podpisania umowy. Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy Wniosek- wpisać 0 Ad. 27 wpisać informacje dotyczące rachunku bankowego wnioskodawcy PKT.V: DEKLARACJA WNIOSKODAWCY NaleŜy komputerowo przekreślić pkt. 5 i 6. podpisać i opieczętować przez osoby upowaŝnione zgodnie z rejestrem INFORMACJE OGÓLNE Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami /dołączonymi do wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach / oryginal + kopia / oraz w formie elektronicznej - dyskietka lub płyta CD //naleŝy przesłać do: Ministerstwa Gospodarki Departament WdraŜania Programów Plac Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa najpóźniej do dnia 8 września 2006 r. / piątek/ Załączniki do Wniosku : 1. kopia zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kopia KRS wystawione nie wcześniej niŝ na 6 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku

6 2. kopia zaświadczenia o nadaniu numerów identyfikacji REGON 3. Kopia NIP / Krajowego/ 3a. Kopia NIP / Unijnego - jeŝeli jest / 4. Zestawienie pomocy de minimis otrzymanej przez firmę licząc 3 lata wstecz od daty wniosku do którego naleŝy dołączyć kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie JeŜeli firma nie korzystała z takiej pomocy naleŝy napisać Oświadczenie o nieskorzystaniu z takiej pomocy przez okres trzech lat licząc od daty złoŝenia wniosku 5. oświadczenie przedsiębiorcy podpisane przez osobę/osoby upowaŝnione, zgodnie z rejestrem firmy, o ilości dofinansowanych misji w których przedsiębiorca brał udział w roku 2006 bądź oświadczenie Ŝe firma w roku 2006 nie uczestniczyła w misji gospodarczej organizowanej w ramach SPO WKP Priorytet 2, poddziałanie Kopia Formularza Zgłoszeniowego przesłanego do Izby. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone z zgodność z oryginałem w następujący sposób : Za zgodność z oryginałem + data + podpis osoby /osób upowaŝnionych/ na kaŝdej stronie dokumentów + pieczątka firmowa + pieczątka imienna W przypadku dokumentów wielostronicowych zapis taki moŝe znajdować się na I-ej stronie z podaniem od str do str. Pozostałe strony muszą być parafowane przez te osoby w prawym dolnym rogu. Oryginał wniosku musi być podpisany w odpowiednim /wskazanym miejscu/ oraz parafowany na kaŝdej stronie. Kopia wniosku musi być poświadczona za zgodność z oryginałem na I-ej stronie od str.. - do str. oraz parafowana na kaŝdej ze stron. / załączniki naleŝy dołączyć do obydwu egzemplarzy wniosku / Dodatkową Kopię kompletu dokumentów oraz elektroniczny zapis wniosku naleŝy przechowywać w firmie. Na kopercie naleŝy umieścić zapis: SPO - WKP, Priorytet 2, Poddziałanie: Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw W przypadku przekazywania dokumentów za pośrednictwem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej /dokumenty naleŝy dostarczyć do Biura Izby/ Łódź, ul. Tuwima 30, I piętro - najpóźniej w dniu 8 września 2006 r. ===================================

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA Wypełniania formularza on-line wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013 Pieczęć i data wpływu wniosku WNIOSEK 1 KOREKTA 1 : dotyczy części, punktów:... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych oraz Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A. A01i/02/4.3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Priorytet: 4 Inne działania Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo