System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów."

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowej krótkoterminowego oraz prowadzenie bieżącej obsługi Numer postępowania: ZGOK/JRP/18/39/2015 Rozdział I: ZAMAWIAJĄCY 1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ZGOK) z siedzibą w Olsztynie powstała dnia 16 października 1998 r. w wyniku przekształcenia, na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 ze zm.), zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie". Założycielem spółki jest Gmina Olsztyn. 2. W latach do spółki przystąpiło 36 Gmin środkowej części województwa warmińsko - mazurskiego, położonych na terenie 8 powiatów: a. Powiat m. Olsztyn: Gmina Olsztyn; b. Powiat bartoszycki: Gmina Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Gmina Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Sępopol; c. Powiat lidzbarski: Gmina Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Orneta, Gmina Kiwity, Gmina Lubomino; d. Powiat mrągowski: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Mikołajki, Gmina Piecki, Gmina Sorkwity e. Powiat olsztyński: Gmina Biskupiec, Gmina Barczewo, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Jeziorany, Gmina Gietrzwałd, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki, Gmina Kolno f. Powiat piski: Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida g. Powiat szczycieński: Gmina Miasto Szczytno, Gmina Szczytno, Gmina Dźwierzuty, Gmina Rozogi, Gmina Wielbark, Gmina Jedwabno, Gmina Pasym, Gmina Świętajno h. Powiat kętrzyński: Gmina Korsze w celu realizacji wspólnej realizacji zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez budowę Systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (Projekt), który miał być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, jako projekt kluczowego zamieszczony na indykatywnej liście stanowiącej

2 załącznik do obwieszenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. (M.P. z 2008 r, nr 58 poz. 521), zaktualizowanej 31 stycznia 2009 r. 3. Gminy te łącznie tworzą Region Centralny w Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata (uchwała nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.), dla którego z momentem wybudowania przez ZGOK Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stanie się on instalacją regionalną do przetwarzania odpadów (RIPOK) w Regionie. 4. Na podstawie uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, nastąpił podział Spółki przez wydzielenie z niej spółki nowo zawiązanej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. (OZK). Podział nastąpił na podstawie art Ksh, na warunkach określonych w Planie Podziału ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2010 (3428) z dnia 12 kwietnia 2010 r. Podstawową zasadą przyjętą do określenia, które składniki ZGOK sp. z o.o. jako spółki Dzielonej przypadną OZK, jako Spółce nowo zawiązanej, była zasada, aby OZK przypadły te zasoby, które związane były z działalnością podstawową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie użyteczności publicznej, w tym utrzymanie czystości i porządku oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów na terenie Gminy Olsztyn. Składniki majątku związane z realizacją Projektu pozostały w spółce Dzielonej czerwca 2010 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Osi Priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, jako wywiązanie się z preumowy dotyczącej realizacji projektu kluczowego. 6. Z dniem zarejestrowania w KRS podziału (wydzielenia), tj. 02 lipca 2010 r., ZGOK stał się spółką celową, powołaną do realizacji zadań użyteczności publicznej, na terenie gmin macierzystych co najmniej do 31 grudnia 2034 r., a określonych w Projekcie pt. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, składającego się z kontraktów: a. Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie na Tracku z liniami i. przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, ii. przetwarzania i oczyszczania odpadów selektywnie zebranych b. Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK c. Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz PDGO - w miejscowościach Polska Wieś (gm. Mrągowo), Trelkowo (gm. Szczytno), Medyny (gm. Lidzbark Warmiński) d. Rekultywacja 8 składowisk przeznaczonych do zamknięcia - o łącznej powierzchni 29,76ha w miejscowościach Kocioł Duży (gm. Pisz), Dywity (gm. Dywity); Adamowo (gm. Biskupiec), Zełwągi (gm. Mikołajki), Medyny (gm. 2

3 Lidzbark Warmiński), Kierwiny (gm. Kiwity), Długa (gm. Sępopol), Łęgajny (gm. Barczewo) e. Dostawa środków transportu - zakup 5 zestawów specjalistycznych samochodów z przyczepami do obsługi stacji przeładunkowych f. Inżynier kontraktu - nadzór budowlany g. Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna h. JRP i. Koszty przygotowawcze 7. Wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia został zweryfikowany pod kątem założeń technicznych, środowiskowych, instytucjonalnych, finansowych oraz zgodności projektu z celami i polityką Funduszu Spójności w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez: a. instytucje krajowe: i. Instytucję Wdrażającą POIiŚ tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ii. Instytucję Pośredniczącą I stopnia tj. Ministerstwo Środowiska, iii. Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w wyniku czego dnia 27 kwietnia 2011 roku ZGOK podpisał umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS /10-00 z późn. zm. b. zagraniczne: i. JASPERS Joint Assistance to Support Projects In European Regions (dnia ), ii. Komisję Europejską, w wyniku czego dnia 25 listopada 2013 roku ZGOK otrzymał Decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą dużego projektu System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, stanowiącego część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, objętego celem Konwergencji w Polsce nr CCI 2013PL161PR Wartości w/w przedsięwzięcia po rozstrzygnięciach przetargowych i zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie (aneks nr 7 z dnia 29 kwietnia 2015 r.) wynoszą: a. brutto ,97 zł b. netto ,79 zł W tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej: c. maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych ,84 zł 3

4 d. wysokość dofinansowania z UE ,36 zł 9. Jako uzupełnienie wkładu własnego do realizacji Projektu, ZGOK dnia 30 maja 2014 roku zawarł umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę ,79 zł. Zabezpieczeniem spłaty są: a. weksel in blanco, b. cesją z umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia po przejęciu nieruchomości od wykonawcy robót budowlanych, c. hipoteka na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 18/2 w obrębie 136 teren powstającego zakładu, do kwoty ,00 zł; 10. Po zakończeniu realizacji Projektu podstawową działalnością Spółki będzie przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.21Z); eksploatacja wybudowanych instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego wydawanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego; 11. Realizacja zadań została zagwarantowana Umową Wykonawczą podpisaną dnia 5 czerwca 2012 roku pomiędzy ZGOK a 37 gminami macierzystymi. Zgodnie z w/w umową: a. ZGOK zobowiązuje się do wykonywania Usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie świadczenia usług publicznych (tj. od dnia uruchomienia instalacji do dnia do 31 grudnia 2034 r.) z wykorzystaniem instalacji Spółki, b. Gminy zobowiązują się dostarczyć do ZGOK całość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki, zgodnie z treścią podjętych przez Rady Gmin uchwał oraz przekazać Spółce rekompensatę umowną, w przypadku niepokrycia kosztów netto związanych z powierzonymi usługami publicznymi. 12. Rezultatem wykonywania przez Wykonawcę usług publicznych będzie zagospodarowywanie w instalacjach Spółki (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Stacjach Przeładunkowych w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, w polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz w Trelkowie gm. Szczytno) odpadów komunalnych w ilości około 89 tys. Mg średniorocznie w okresie świadczenia usług publicznych. W 2014 r. na terenie Regionu Centralnego zebrano 122 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (wg sprawozdań Gmin składanych do Urzędu Marszałkowskiego).Swoisty monopol gwarantuje ilość odpadów, jaka jest niezbędna do optymalnego przetworzenia i unieszkodliwienia na budowanych instalacjach i wypełnienie ustawowych obowiązków przez Gminy, będące udziałowcami Spółki, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami. 13. Rynek na którym będzie funkcjonować Spółka ZGOK regulują ustawy: 4

5 a. o samorządzie gminnym, b. o gospodarce komunalnej, c. prawo ochrony środowiska, d. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, e. o odpadach. Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Zadanie I: udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (odnawialnego), krótkoterminowego, do kwoty zł, przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych oraz zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej, 1.2. Zadanie II: prowadzenie bieżącej obsługi bankowej. W ramach bieżącej obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest: a) uruchomić jeden rachunek bieżący oraz 4 rachunki pomocnicze oraz b) określić wysokość opłat za: i. prowadzenie powyższych rachunków oraz ii. przelewów krajowych (Elixir). Opłaty określone w pkt. 1.2.b). są stałe w okresie obowiązywania umowy; pozostałe usługi bankowe realizowane będą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Wykonawcy Prawo opcji: kredyt pomostowy w rachunku kredytowym (nieodnawialnym) wypłacanym jednorazowo lub w transzach, do kwoty zł (stanowiącej równowartość płatności końcowej), przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu realizowanego przez Zamawiającego, podlegającego dofinansowaniu ze środków unijnych jako prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, polegające na zwiększeniu zakresu zamówienia, przy czym Zamawiający w ramach podpisanej umowy może skorzystać z opcji w całości bądź w części, jedno- lub wielokrotnie poprzez przekazanie Wykonawcy stosownej informacji na piśmie. 5

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo