GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA ZATWIERDZAM: Warszaw dnia 9. O. 2016r Główny1lnspektor Ochrony Środowiska KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA Aktualizację opracował: Jacek Kowalski Audytor wewnętrzny 23%. 20/p (data

2 Na podstawie Standardu 1000 Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiących załącznik do komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r., poz. 15), wprowadza się do stosowania Kartę Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Karta Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 1. Postanowienia wstępne 1. Karta Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska ustala pozycję audytu wewnętrznego w strukturze GIOŚ, w tym charakter podległości funkcjonalnej między audytorem wewnętrznym a Głównym Inspektorem oraz określa zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego w GIOŚ, w tym w szczególności: 1) cel audytu wewnętrznego; 2) zakres działania audytu wewnętrznego; 3) niezależność audytu wewnętrznego oraz obiektywizm audytora wewnętrznego; 4) uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego; 5) prawa i obowiązki kierowników i pracowników komórek audytowanych; 6) sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego; 7) planowanie oraz sprawozdawczość audytu wewnętrznego; 8) relacje z zewnętrznymi instytucjami audytowymi i kontrolnymi. 2. Karta Audytu Wewnętrznego wraz z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, a także standardami audytu wewnętrznego i Kodeksem etyki wyznacza ramy działalności audytu wewnętrznego prowadzonego przez audytora wewnętrznego. 3. Użyte w Karcie Audytu Wewnętrznego określenia oznaczają: 1) apetyt na ryzyko poziom ryzyka, który GIOŚ jest skłonny zaakceptować; 2) audyt wewnętrzny ogół działań, o których mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych; 3) audytor wewnętrzny osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych, zatrudnioną w GIOŚ lub usługodawcę, o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt. 3 ustawy; 4) czynności doradcze działania podejmowane przez audytora wewnętrznego na wniosek Głównego Inspektora lub z własnej inicjatywy z nim uzgodnionym, których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania GIOŚ; 5) GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; 6) Główny Inspektor Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 2

3 7) kierownik komórki audytowanej kierownika komórki organizacyjnej GIOŚ, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny; 8) Kodeks etyki element Międzynarodowych Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej, o których mowa w pkt 13, stanowiący zbiór zasad ogólnych dotyczących zawodu i praktyki audytu wewnętrznego oraz zasad postępowania określających zachowania oczekiwane od audytora wewnętrznego; 9) komórka audytowana komórkę organizacyjną GIOŚ, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny; 10) komórka organizacyjna GIOŚ wyodrębniony element struktury organizacyjnej GIOŚ, w szczególności departament, wydział oraz stanowisko pracy, o którym mowa w regulaminie organizacyjnym GIOŚ; 11) konflikt interesów każdego rodzaju relację, która nie jest lub wydaje się nie być w najlepszym interesie GIOŚ; 12) kontrola zarządcza ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań GIOŚ w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; 13) Międzynarodowe Ramowe Zasady Praktyki Zawodowej (International Professional Practices Framework, w skrócie IPPF) opracowany przez The Institute of Internal Auditors (IIA) spójny system wytycznych umożliwiający stabilny rozwój, interpretację i wdrażanie koncepcji, metodologii i technik użytecznych w audycie wewnętrznym; IPPF składają się z 6 elementów i dzielą się na dwie kategorie: obowiązkowe wytyczne: Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki, Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, szczególnie zalecane wytyczne: Poradniki, Praktyczne przewodniki, Stanowiska; 14) niezależność brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu wykonywaniu obowiązków przez audyt wewnętrzny; 15) obiektywizm bezstronną postawę intelektualną, pozwalającą audytorowi wewnętrznemu na przeprowadzenie zadań z pełną wiarą w efekty jego pracy oraz unikaniem jakichkolwiek ustępstw co do jakości; 16) ryzyko możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów GIOŚ; 17) standardy audytu wewnętrznego Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, określone Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r. poz. 15) jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; 18) ustawa o finansach publicznych ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 19) zadanie audytowe zadanie zapewniające i czynności doradcze; 20) zadanie zapewniające zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej; 3

4 21) zarządzanie ryzykiem proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, dostarczający racjonalnego zapewnienia, że cele GIOŚ zostaną zrealizowane. 2. Misja, cel i ogólne zasady audytu wewnętrznego 1. Misją audytu wewnętrznego jest wspieranie Głównego Inspektora w realizacji celów i zadań GIOŚ. 2. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest dodanie wartości GIOŚ poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w GIOŚ. 3. Audyt wewnętrzny, z zastrzeżeniem 8 ust. 3 oraz 5, przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. 4. Roczny plan audytu wewnętrznego oraz sprawozdanie z jego wykonania stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 5. Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 4 dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. 6. Wszelkie dokumenty, a w szczególności planistyczne, programowe oraz sprawozdawcze, sporządzone przez audytora wewnętrznego podlegające zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora, są uprzednio parafowane przez Dyrektora Generalnego GIOŚ. 7. Część obowiązków kierownika jednostki, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego, stosownie do zapisów regulaminu organizacyjnego GIOŚ oraz dokumentu określającego podział zadań i kompetencji w kierownictwie GIOŚ, posiada Dyrektor Generalny GIOŚ. 3. Zakres audytu wewnętrznego 1. Audyt wewnętrzny może objąć swoim zakresem wszystkie obszary działania GIOŚ. 2. Audyt wewnętrzny stanowią zadania zapewniające, czynności doradcze oraz czynności sprawdzające stopień realizacji wydanych zaleceń. Podstawowe znaczenie dla oceny systemu kontroli zarządczej w GIOŚ mają czynności o charakterze zapewniającym. 3. Audyt wewnętrzny dostarcza Głównemu Inspektorowi racjonalne zapewnienie, że kontrola zarządcza w audytowanych obszarach funkcjonuje prawidłowo (zadania zapewniające). 4. Audyt wewnętrzny, podejmując działania zmierzające do zbadania adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej ocenia działalność GIOŚ w zakresie: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4

5 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. 5. Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze na wniosek Głównego Inspektora lub Dyrektora Generalnego GIOŚ oraz z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z nimi. 6. Audyt wewnętrzny, poprzez czynności doradcze, przyczynia się w szczególności do usprawnienia funkcjonowania GIOŚ. Działania o charakterze doradczym obejmują w szczególności konsultacje, doradztwo oraz szkolenia. 7. W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania GIOŚ. Wnioski i opinie z czynności doradczych nie są wiążące. 8. Czynności doradcze mogą być wykonywane, jeżeli ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu audytora wewnętrznego i niezależności audytu wewnętrznego lub nie stwarza sytuacji konfliktu interesów. 9. Audytor wewnętrzny może świadczyć czynności doradcze w zakresie działań operacyjnych, za które był uprzednio odpowiedzialny. 10. Jeżeli audytor wewnętrzny stwierdzi, że wykonanie czynności doradczych spowoduje zagrożenie dla realizacji planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w 2 ust. 3, informuje pisemnie o tym, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównego Inspektora. 11. Audytor wewnętrzny powstrzymuje się od wykonywania czynności doradczych, które prowadziłyby do przyjęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania GIOŚ. 12. Dopuszczalne jest łączenie w jednym zadaniu audytowym działań o charakterze zadań zapewniających oraz o charakterze czynności doradczych, o ile jest to właściwe dla osiągnięcia celów audytu wewnętrznego. 13. Audytor wewnętrzny, dokonując oceny działań komórki audytowanej podjętych w celu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku zadań zapewniających, przeprowadza czynności sprawdzające, których wyniki przedstawia w notatce informacyjnej Głównemu Inspektorowi oraz Dyrektorowi Generalnemu GIOŚ. 14. Audytor wewnętrzny może również przeprowadzić audyt wewnętrzny zlecony przez Ministra Finansów oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. 15. Audytor wewnętrzny przeprowadza corocznie audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). 5

6 4. Niezależność oraz obiektywizm 1. Audyt wewnętrzny musi być niezależny, a audytor wewnętrzny obiektywny. 2. Audytor wewnętrzny nie podporządkowuje swoich osądów w sprawach audytu wewnętrznego opiniom innych osób. 3. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka zidentyfikowanych w komórkach organizacyjnych GIOŚ mających zostać poddanych audytowi wewnętrznemu. 4. Audyt wewnętrzny nie może być narażony na jakiekolwiek próby narzucenia zakresu audytu wewnętrznego, wpływania na sposób wykonywania pracy i informowania o jej wynikach. 5. Audytorowi wewnętrznemu nie można powierzyć takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania, w tym związanych z tworzeniem nowych procedur i systemów. 6. Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy, przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz składania sprawozdań. 7. Naruszenie niezależności lub obiektywizmu następuje m. in. w postaci konfliktu interesów o charakterze osobistym, ograniczenia zakresu audytu wewnętrznego, ograniczenia w dostępie do danych, pracowników i majątku, jak również ograniczenia zasobów np. finansowania. 8. Audytor wewnętrzny zawiadamia niezwłocznie Głównego Inspektora, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, o wszelkich próbach ograniczania lub narzucania zakresu audytu wewnętrznego oraz sytuacjach, które można ocenić jako rzeczywiście lub potencjalnie zagrażające niezależności lub obiektywizmowi. 9. Audytor wewnętrzny, przedstawiając Głównemu Inspektorowi, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni w terminie określonym w 8 ust. 10, potwierdza także niezależność audytu wewnętrznego. 5. Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego 1. Audytor wewnętrzny: 1) jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności GIOŚ; 2) ma prawo wstępu do pomieszczeń GIOŚ oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji, danych i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych GIOŚ, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji, a także do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej; 3) ma prawo żądać od pracowników GIOŚ potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów lub zestawień, o których mowa w punkcie 2; 6

7 4) ma prawo dostępu do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia zadania audytowego; 5) ma prawo żądać od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych GIOŚ informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia efektywnego i wydajnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego; 6) może, za zgodą Głównego Inspektora, uczestniczyć w posiedzeniach kierownictwa GIOŚ, na których podejmowane są decyzje związane z działalnością audytu wewnętrznego, sprawozdawczością finansową oraz zarządzaniem GIOŚ; 7) może z własnej inicjatywy składać Głównemu Inspektorowi, Dyrektorowi Generalnemu GIOŚ lub kierownikowi komórki audytowanej wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania GIOŚ lub komórki audytowanej; 8) może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru podmiotu do przeprowadzenia oceny zewnętrznej działalności audytu wewnętrznego; 9) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem oraz Dyrektorem Generalnym GIOŚ, powołać eksperta do udziału w realizacji zadania audytowego. 2. Do obowiązków audytora wewnętrznego należy w szczególności: 1) poprzez ustalenie stanu faktycznego w zakresie działania komórki audytowanej wskazanie słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze oraz dokonanie analizy ich przyczyn; 2) określenie skutków lub ryzyk wynikających ze wskazanych słabości kontroli zarządczej; 3) przedstawienie zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień; 4) przedstawienie opinii o stanie kontroli zarządczej w badanym obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym. 3. Audytor wewnętrzny: 1) musi być bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz musi unikać konfliktu interesów. Wystąpienie konfliktu interesów, które może utrudniać audytorowi wewnętrznemu zachowanie obiektywizmu i bezstronne wykonywanie czynności audytowych, wymaga niezwłocznego zgłoszenia, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównemu Inspektorowi; 2) jest odpowiedzialny za biegłość i należytą staranność zawodową; 3) opracowuje i realizuje program zapewnienia i poprawy jakości, który obejmuje wszystkie aspekty działania audytu wewnętrznego i służy do oceny jego efektywności oraz identyfikacji możliwości poprawy. Wyniki programu zapewnienia i poprawy jakości audytor wewnętrzny przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównemu Inspektorowi; 4) ujawnia Głównemu Inspektorowi, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, przypadki niezgodności z określoną w art. 272 ustawy o finansach publicznych definicją 7

8 audytu wewnętrznego, Kodeksem etyki lub standardami audytu wewnętrznego, które wpływają na ogólny zakres lub działalność audytu wewnętrznego. 4. Audytor wewnętrzny nie może: 1) być odpowiedzialny za procesy poddawane audytowi wewnętrznemu oraz za procesy kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem, ale poprzez swoje ustalenia, wnioski i zalecenia, poczynione w wyniku przeprowadzenia zadania audytowego, wspomaga Głównego Inspektora we właściwej realizacji tych procesów; 2) uczestniczyć w procesie przygotowania i podejmowania decyzji dotyczących działalności GIOŚ; 3) ustanawiać ani też wdrażać wewnętrznych zasad i procedur; 4) w procesie zarządzania ryzykiem podejmować się następujących zadań: - ustalania apetytu na ryzyko, - narzucania procesu zarządzania ryzykiem, - podejmowania decyzji w sprawie reakcji na ryzyko, - wdrażania w imieniu Głównego Inspektora decyzji będących reakcją na ryzyko, - ponoszenia odpowiedzialności za wyniki zarządzania ryzykiem; 5) być odpowiedzialnym za wykrywanie oszustw i innych przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych audytor wewnętrzny powinien powiadomić o tym, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównego Inspektora, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania. 5. Audytor wewnętrzny szanuje wartość i własność informacji, którą otrzymał i nie ujawnia jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia. 6. Audytor wewnętrzny postępuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego, stosując w praktyce obowiązkowe wytyczne określone w Międzynarodowych Ramowych Zasadach Praktyki Zawodowej. 6. Prawa i obowiązki kierowników i pracowników komórek audytowanych 1. Kierownicy komórek audytowanych lub osoby przez nie upoważnione mają prawo do czynnego uczestniczenia w zadaniu audytowym, a w szczególności: 1) zgłaszania własnych propozycji działań zaradczych ograniczających zidentyfikowane ryzyko; 2) konsultowania z audytorem wewnętrznym projektowanych mechanizmów kontroli; 3) zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń audytora wewnętrznego; 4) zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń co do pracy i zachowania audytora wewnętrznego. 8

9 2. Kierownicy i pracownicy komórek audytowanych mają prawo w każdym czasie do złożenia oświadczenia dotyczącego przedmiotu zadania audytowego. 3. Kierownicy i pracownicy komórek audytowanych są zobowiązani, na żądanie audytora wewnętrznego (również ustne), udzielać informacji i wyjaśnień, a także potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia dokumentów oraz inne materiały związane z funkcjonowaniem komórki audytowanej. 4. Udzielone informacje i wyjaśnienia powinny być utrwalone na piśmie oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła oraz przez audytora wewnętrznego. 5. Informacje i dokumenty określone w ust. 3 należy udzielać i przedkładać w formie i terminie określonym przez audytora wewnętrznego. 6. Kierownicy oraz pracownicy komórek audytowanych są zobowiązani do współpracy z audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka w procesach zachodzących w tych komórkach, a także w innych czynnościach audytorskich, przy których taka współpraca jest niezbędna, w tym opracowywania i udostępniania materiałów i informacji dotyczących zakresu ich działania, o które wystąpi audytor wewnętrzny. 7. Kierownik komórki audytowanej informuje podległych pracowników o uprawnieniach audytora wewnętrznego i zobowiązuje ich do ścisłej współpracy w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu audytu wewnętrznego. 8. Kierownik komórki audytowanej ma obowiązek przedkładać audytorowi wewnętrznemu informacje, w formie pisemnej, na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń dotyczących wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień. 9. Badanie i ocena systemu kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego nie zwalnia kierowników komórek audytowanych z przypisanych im obowiązków związanych ze sprawowaniem przez nich kontroli zarządczej. 7. Sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego 1. Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny w komórkach audytowanych, po okazaniu legitymacji służbowej lub dowodu tożsamości, na podstawie imiennego upoważnienia Głównego Inspektora. 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w GIOŚ obejmuje: 1) proces planowania oparty na udokumentowanej analizie ryzyka oraz programie zadania zapewniającego; 2) wykonywanie zadań audytowych; 3) dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego, w tym prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego; 4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych; 9

10 5) prowadzenie monitoringu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających, w tym realizację czynności sprawdzających. 3. Audytor wewnętrzny, rozpoczynając realizację zadania zapewniającego, informuje kierownika komórki audytowanej o planowanym przeprowadzeniu zadania zapewniającego. 4. Rozpoczynając czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniającym, audytor wewnętrzny przedstawia jej kierownikowi informacje na temat celu, zakresu zadania, kryteriów oceny i technik przeprowadzenia zadania uzgadnia kryteria oceny mechanizmów kontrolnych oraz informuje o konieczności przygotowania dokumentacji w zakresie objętym zadaniem. 5. W celu przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, audytor wewnętrzny może przeprowadzić naradę otwierającą z udziałem kierownika komórki audytowanej lub wyznaczonych przez niego pracowników bądź przedmiotowe informacje przekazać za pismem stanowiącym zawiadomienie o rozpoczęciu czynności związanych z realizacją zadania zapewniającego. 6. Audytor wewnętrzny po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniającym uzgadnia pisemnie z kierownikiem komórki audytowanej wstępne wyniki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności ustalenia i propozycje zaleceń. 7. W celu uzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, audytor wewnętrzny może zwołać naradę zamykającą z udziałem kierownika komórki audytowanej lub wyznaczonych przez niego pracowników. 8. Po uzgodnieniu z kierownikiem komórki audytowanej wstępnych wyników audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie, w którym w sposób jasny, obiektywny i zwięzły przedstawia wyniki audytu wewnętrznego. 9. Audytor wewnętrzny przekazuje sprawozdanie kierownikowi komórki audytowanej. W przypadku objęcia zakresem zadania zapewniającego kilku komórek audytowanych można przekazać kierownikowi komórki audytowanej tylko tę część sprawozdania, która dotyczy działalności kierowanej przez niego komórki. 10. Kierujący komórką audytu wewnętrznego przekazuje sprawozdanie kierownikowi audytowanej komórki, Głównemu Inspektorowi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ. Jednocześnie audytor wewnętrzny przedkłada Głównemu Inspektorowi syntetyczne wyniki przeprowadzonego zadania zapewniającego. 11. Kierownik komórki audytowanej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację powiadamiając o tym pisemnie Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego GIOŚ oraz kierownika komórki audytu wewnętrznego. 12. W przypadku odmowy realizacji zaleceń, kierownik komórki audytowanej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, przedstawia pisemnie stanowisko Głównemu Inspektorowi, Dyrektorowi Generalnemu GIOŚ oraz audytorowi wewnętrznemu. 13. W sytuacji gdy kierownik komórki audytowanej nie dokona czynności określonych w ust. 12 lub odmówi realizacji zaleceń, Główny Inspektor podejmuje decyzje dotyczącą realizacji 10

11 zaleceń, powiadamiając o tym pisemnie kierownika komórki audytowanej, audytora wewnętrznego oraz Dyrektora Generalnego GIOŚ. 14. Audytor wewnętrzny monitoruje realizacje zaleceń. 15. Po upływie terminów realizacji zaleceń, audytor wewnętrzny przeprowadza czynności sprawdzające. 16. Wyniki czynności sprawdzających audytor wewnętrzny zamieszcza w notatce informacyjnej, którą przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównemu Inspektorowi oraz kierownikowi komórki audytowanej, w której były przeprowadzone czynności sprawdzające. 17. Audytor wewnętrzny może wykonać czynności doradcze na wniosek Głównego Inspektora lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym. 18. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480). 8. Planowanie oraz sprawozdawczość 1. Do końca roku, z zastrzeżeniem ust. 3, audytor wewnętrzny, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka i w oparciu o obowiązujące przepisy, przygotowuje roczny plan audytu wewnętrznego na następny rok. 2. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych GIOŚ zobowiązani są do współpracy z audytorem wewnętrznym w procesie przygotowywania rocznego planu audytu wewnętrznego. 3. W przypadku braku rocznego planu audytu wewnętrznego na dany rok audytor wewnętrzny niezwłocznie sporządza plan audytu wewnętrznego na ten rok kalendarzowy albo, w uzasadnionych przypadkach, uzgadnia, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, z Głównym Inspektorem, w formie pisemnej, zadania audytowe do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego. 4. Audytor wewnętrzny, po zatwierdzeniu rocznego planu audytu wewnętrznego przez Głównego Inspektora, przekazuje informacje o planowanym przeprowadzeniu zadań zapewniających kierownikom wszystkich komórek audytowanych objętych tych planem. 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, audytor wewnętrzny, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, może przeprowadzić audyt wewnętrzny poza rocznym planem audytu wewnętrznego. 6. Jeżeli przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza planem, o którym mowa w ust. 1, stworzy zagrożenie dla realizacji tego planu, audytor wewnętrzny zawiadamia o tym na piśmie, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, Głównego Inspektora. 7. Jeżeli w trakcie realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny stwierdzi, że przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zadań audytowych jest niemożliwe 11

12 lub niecelowe, uzgadnia, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, z Głównym Inspektorem, w formie pisemnej, zakres realizacji tego planu. 8. Audytor wewnętrzny może opracować, w oparciu o analizę ryzyka, o której mowa w ust. 1, strategiczny plan audytu wewnętrznego obejmujący zadania zapewniające do realizacji w perspektywie kilkuletniej. 9. Audytor wewnętrzny w oparciu o roczny plan audytu wewnętrznego sporządza plan pracy audytu wewnętrznego na dany rok. Plan ten stanowi załącznik do planu pracy GIOŚ. 10. Audytor wewnętrzny, w terminie do końca grudnia każdego roku, przedstawia Głównemu Inspektorowi, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego GIOŚ, sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku poprzednim. 11. Audytor wewnętrzny przekazuje kopię rocznego planu audytu wewnętrznego (do dnia 15 stycznia) oraz kopię sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego (do dnia 15 lutego) do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie właściwym dla działu administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko. 9. Relacje z instytucjami audytowymi i kontrolnymi 1. Audytor wewnętrzny w zakresie wykonywanych swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi oraz organami kontroli zewnętrznej, w tym w szczególności z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli. 2. Wymiana informacji z zewnętrznymi instytucjami audytowymi i kontrolnymi odbywa się za pośrednictwem lub w porozumieniu z Głównym Inspektorem oraz Dyrektorem Generalnym GIOŚ. 3. Podczas opracowywania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz planowania i wykonywania zadań audytowych audytor wewnętrzny uwzględnia wyniki wewnętrznych oraz zewnętrznych audytów i kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego zakresu audytu wewnętrznego oraz uniknięcia nakładania się czynności audytowych i kontrolnych. 10. Postanowienia końcowe 1. Do spraw nie uregulowanych w Karcie Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych do niej oraz standardy audytu wewnętrznego. 2. Karta Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska podlega okresowej aktualizacji, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego. 3. Traci moc Karta Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 14 listopada 2013 r. 12

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZATWIERDZAM REKTOR - KOMENDANT gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA Dnia KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Opracowała: Audytor Wewnętrzny Beata Dziuba Rozdział 1. 1 Postanowienia ogólne Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

K A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załączniki do zarządzenia Rektora UŚ nr 96 z dnia 26 października 2011 r. K A R T A Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 marca 2017 roku Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Bocheńskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Bocheńskim i jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 656/AKW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa:

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Załącznik do Zarządzenia Nr 551/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 kwietnia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Wstęp Karta audytu wraz z Kodeksem etyki i Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 38.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia nr 197/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2011r. Karta Audytu Wewnętrznego Niniejsza Karta została opracowana w oparciu o wzór Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA BIELSK PODLASKI Niniejsza Karta audytu wewnętrznego wraz

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Barcin Na podstawie działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 43/R/16 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 2. CELE I ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej Kartą,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/KF/2004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2004 r.

KOMUNIKAT Nr 6/KF/2004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2004 r. KOMUNIKAT Nr 6/KF/2004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Procedury audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Uchwały nr 149/15/08 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14.05.2008r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Starostwo Powiatowe w Zakopanem, zwane dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki ul.

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 02 lutego 2015 r w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 68, 69 ust. 1 pkt. 3 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC Wstęp i definicje Podstawą opracowania Karty Audytu Wewnętrznego jest Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 4/20 II Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11.02.20 II f.. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO l. NazwaJSFP Gmina Ślesin - zwana dalej Jednostką 2. Adres Jednostki Urząd Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia i wdrożenia "Książki procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo