K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym"

Transkrypt

1 URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym K-049/1 Obowiązuje od r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych, które: - po dniu 30 kwietnia 2004r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku/ pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, remontem budynku lub lokalu mieszkalnego, - poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi od dnia 1 maja 2004r., - poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004r. wzrosła stawka VAT z 7% do stawki podstawowej; informacja o wykazie towarów dla których przysługuje prawo do zwrotu jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka - Ministerstwo Finansów/ Informatory /Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym), - nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, - posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku/lokalu mieszkalnego, - posiadają pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia. II. Jakie dokumenty należy złożyć Wniosek (VZM 1) o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowych poniesionych od dnia r., który powinien zawierać co najmniej: - imię i nazwisko, - numer NIP albo numer PESEL w przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, - adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków; - wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek; - rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1; - rok rozpoczęcia inwestycji; - wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych VZM-1/A, i/lub - nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych VZM-1/B opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% i/lub VZM-1/C opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%; Strona 1 z 5

2 - kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z przepisami ustawy; - oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę; - wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot; - osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - y obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. Do wniosku należy dołączyć kopię nw. dokumentów: - w przypadku budowy, nadbudowy, rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy budynku/ /pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne - pozwolenia na - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; - faktur dokumentujących poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty należności wynikających z tych faktur. III. Gdzie pobrać druki 1. Wzór wniosku, który nie jest wzorem urzędowym, dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka - Ministerstwo Finansów/ Informatory /Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym). 2. W siedzibie urzędu skarbowego na sali obsługi klienta, znajdującej się na parterze pok. nr 100. IV. Termin złożenia dokumentów Nie ma określonego terminu, z zastrzeżeniem iż wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. V. Tryb składania dokumentów Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w formie pisma w siedzibie urzędu skarbowego na sali obsługi klienta, mieszczącej się na parterze pok. nr 100 lub za pośrednictwem placówki pocztowej na adres właściwego urzędu skarbowego. Nie podlega opłacie skarbowej. VI. Wymagane opłaty 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. VII. Termin załatwienia sprawy Uwaga: w przypadku niezałatwienia wniosku po upływie 4 m-cy przysługuje oprocentowanie zwrotu. Strona 2 z 5

3 VIII. Sposób załatwienia sprawy Organ podatkowy weryfikuje złożony przez podatnika wniosek. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. Jeżeli natomiast kwota zwrotu jest kwestionowana naczelnik urzędu skarbowego, wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu lub w całości odmawia zwrotu - w terminie 4 miesięcy od dnia wpływu wniosku. Kwota zwrotu zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Kwota zwrotu podatku podlega wypłaceniu zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy. Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Wysokość limitu zależy od rodzaju inwestycji (wymagająca pozwolenia na budowę lub nie wymagająca) oraz od ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku. Informacja o cenie zawarta jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka - Ministerstwo Finansów/ Informatory /Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym). Wysokość limitów uzależniona jest od daty złożenia pierwszego wniosku. Jeżeli pierwszy wniosek złożony był do końca 2010r. limit wynosi: 1. dla osób, które nie korzystały z odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych: - 12,295 % z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na - 12,295 % z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na 2. dla osób, które korzystały z odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych: - 9,959 % z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na - 9,959 % z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stawki 23 % limit wynosi: - 12,195 % z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na - 12,195 % z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stawki 24 % limit wynosi: - 12,097 % z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na - 12,097 % z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stawki 25 % limit wynosi: - 12 % z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na Strona 3 z 5

4 - 12 % z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m 2 x cena 1 m 2 jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na Kwota do zwrotu wynosi: 1. dla faktur ze stawką 22%: - 68,18% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów dla osób, które nie korzystały z odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych, - 55,23% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów dla osób, które korzystały z odliczenia z tytułu ulg mieszkaniowych, 2. dla faktur ze stawką 23 % - 65,22% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów, 3. dla faktur ze stawką 24 % - 62,50% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów, 4. dla faktur ze stawką 25 % - 60% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów. IX. Forma załatwienia sprawy Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje należnego zwrotu: - bez wydania decyzji, zgodnie ze złożonym przez podatnika wnioskiem, - określonego w decyzji. X. Środki odwoławcze W przypadku wydania decyzji, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. XI. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz z późn. zm.). 2. Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. M. T. i B. z 2006 r. Nr 1 poz. 1) obowiązujące do r. 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. MI. z 2010 r. Nr 11 poz. 35) obowiązujące od r. XII. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji w zakresie objętym niniejszą kartą informacyjną udzielają pracownicy urzędu skarbowego w siedzibie urzędu sala obsługi klienta, a także pod numerem telefonu Strona 4 z 5

5 Niniejsza karta ma charakter ogólnoinformacyjny KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Kierownik Działu PP Radca Prawny Pełnomocnik SZJ Naczelnik Urzędu Jolanta Molęda Dariusz Jasiński Grzegorz Głąb Henryk Leszczyk Strona 5 z 5

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 września 2013 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, 1608, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

- o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

- o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2723 Warszawa, 11 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Jak odzyskać VAT. od zakupionych materiałów budowlanych. e-poradnik. gazetaprawna.pl. Podatki Podatki Podatki Podatki

Jak odzyskać VAT. od zakupionych materiałów budowlanych. e-poradnik. gazetaprawna.pl. Podatki Podatki Podatki Podatki e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak odzyskać VAT od zakupionych materiałów budowlanych Jak odliczyć VAT od materiałów zakupionych w 2011 r. Kto może się ubiegać o zwrot Ile można odzyskać Jak

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Jak odzyskać VAT. e-poradnik. na zakupione materiały budowlane. egazety Prawnej. Komentarze, praktyczne rady i przepisy. Kto może ubiegać się o zwrot

Jak odzyskać VAT. e-poradnik. na zakupione materiały budowlane. egazety Prawnej. Komentarze, praktyczne rady i przepisy. Kto może ubiegać się o zwrot e-poradnik egazety Prawnej Jak odzyskać VAT na zakupione materiały budowlane Komentarze, praktyczne rady i przepisy Kto może ubiegać się o zwrot Ile można odzyskać Jak ustalić limit zwrotu indywidualnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo