REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl Regulamin niniejszy regulamin. SŁOWNICZEK POJĘĆ 1 Właściciel wydawca i operator Serwisu prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Coinbaq Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 11 lok. CD18; Katowice; NIP: , REGON: Serwis oznacza Serwis internetowy prowadzony i Utrzymywany przez Właściciela w domenie internetowej sprzedajkupfirme.pl, do którego Właścicielowi przysługują wszelkie prawa, oferujący Usługi, o których mowa w Regulaminie oraz kontent stanowiący wykaz ogłoszeń i innych publikacji oraz informacje na temat funkcjonowania Serwisu. Użytkownik - każdy, kto dokonał Rejestracji w Serwisie : a. w imieniu własnym, przy czym jest osobą prowadzącą lub zamierzającą prowadzić działalność gospodarczą, lub b. jest osobą uprawnioną do reprezentowania bądź działania w imieniu innego przedsiębiorcy, w szczególności innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podmiotów z sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszeniodawca Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie. Ogłoszeniodawca musi mieć ukończone 18 lat, a w przypadku zamiaru zbycia przedsiębiorstwa, także dysponować prawem do rozporządzania przedsiębiorstwem stanowiącym przedmiot oferty. Ogłoszenie oferta kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa zamieszczona na stronach Serwisu przez Użytkownika. Cennik cennik usług podany na stronie Rejestracja proces, na który składają się: 1. zamieszczenie danych w Serwisie poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza, 2. otrzymanie maila aktywacyjnego na adres podany w procesie Rejestracji, 3. odpowiedź na maila zgodnie z otrzymaną instrukcją, Rejestracja uważana jest za dokonaną po spełnieniu każdego z powyższych elementów. Jeśli dane kontaktowe podane przy Rejestracji ulegną następnie zmianie, Użytkownik jest obowiązany podać aktualne dane, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Właściciel dysponuje prawidłowymi danymi. INFORMACJE OGÓLNE 2 Celem Serwisu jest propagowanie idei sprzedaży i kupna firm w środowisku tzw. małego i średniego biznesu, a także kojarzenie partnerów biznesowych, a w szczególności ułatwienie wymiany informacji w zakresie sprzedaży i kupna firm. Serwis umożliwia samodzielną publikację ofert w ramach pakietów - 1 -

2 z grupy SKF EKSPRES, jak również korzystanie z indywidualnie przygotowywanej usługi, oferowanej w ramach pakietu SKF VIP. 3 Korzystanie z jakichkolwiek usług oraz czerpanie informacji zamieszczonych w Serwisie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją niniejszego Regulaminu. REJESTRACJA 4 Rejestracja w Serwisie jest niezbędnym warunkiem podjęcia współpracy z Właścicielem. Odstępstwa od tej reguły są przewidziane jedynie w przypadku korzystania z pakietu SKF VIP, i jedynie w przypadku, gdy Właściciel wyrazi na to zgodę. 5 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i jest warunkiem samodzielne zamieszczanie ogłoszeń, pełen dostęp do zasobów Serwisu, oraz do korzystania z nich. Rejestracja w Serwisie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu. 6 Właściciel zastrzega sobie prawo czasowego bądź stałego usunięcia rejestracji, czasowej lub stałej blokady dostępu do zasobów Serwisu, jak również zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji bez podania przyczyny. 7 Rejestracja oznacza zgodę Użytkownika na: 1. otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Serwisu pocztą elektroniczną na adres udostępniony w procesie rejestracji. 2. przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Właściciela zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. KORZYSTANIE Z SERWISU 8 1. Zamieszczenie ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza widniejącego na stronach Serwisu i jest uzależnione jest od jego uprzedniej akceptacji przez Właściciela. 2. Akceptacja, o której mowa powyżej, dokonywana jest w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Właściciela projektu ogłoszenia. Właściciel zachowuje prawo do wydłużenia tego terminu w wypadku, gdy zamieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika nastąpiło bezpośrednio przed lub w dniu ustawowo wolnym od pracy oraz święta. 9 W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z pakietów grupy SKF EKSPRES i SKF VIP. Informacje dotyczące szczegółów ofert pakietów grupy SKF EKSPRES i SKF VIP są zamieszczone także na Akceptacja Regulaminu oznacza zapoznanie się z warunkami dla pakietów grupy SKF EKSPRES i SKF VIP oraz akceptację tych warunków

3 10 Samodzielne zamieszczanie ogłoszeń: 1. jest możliwe w ramach pakietów z grupy SKF EKSPRES, zawierającej pakiety STANDARD, PREMIUM i PREMIUM PLUS i jest możliwe jedynie po dokonaniu rejestracji 2. polega na wypełnieniu odpowiednich pól formularza zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu, po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu Użytkownika Zabrania się zamieszczania w treści ogłoszeń podlegających publikacji jakichkolwiek danych kontaktowych i adresów www. Do tych celów służą odpowiednie pola formularza zamieszczania ogłoszeń. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu Użytkownik będzie odpowiedzialny odszkodowawczo względem Właściciela. 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że informacje umieszczone w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Podanie przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych informacji może skutkować jego odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach prawa cywilnego, w szczególności w przypadku poniesienia przez Użytkowników niniejszego Serwisu jakichkolwiek szkód, w tym poniesienia kosztów i wydatków stanowiących pośrednią bądź bezpośrednią konsekwencję wykorzystania tychże informacji Czas i procedura publikacji zależy od rodzaju wybranego pakietu. 2. O ile nie zachodzą usterki i inne przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także jeśli ogłoszenia spełniają wszystkie wymogi określone Regulaminem oraz przepisami prawa, ogłoszenia w ramach płatnych pakietów będą zamieszczane w Serwisie w terminie do 48 godzin od zarejestrowania płatności. Ogłoszenia bezpłatne będą zamieszczane w Serwisie w terminie do 48 godzin od momentu dodania ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę. Właściciel zachowuje prawo do wydłużenia tego terminu w wypadku, gdy zamieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika nastąpiło bezpośrednio przed lub w dniu ustawowo wolnym od pracy oraz święta. 3. Po zakończeniu czasu publikacji, określonego dla danego pakietu, ogłoszenia są automatycznie usuwane Ogłoszenia, które naruszają prawo, zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające godność osobistą, lub dobre imię osób lub podmiotów, będą usuwane, a rejestracja Ogłoszeniodawcy unieważniona. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, zostaną o tym poinformowane odpowiednie służby państwowe. 2. Zamieszczane ogłoszenia nie mogą służyć celom innym niż sprzedaż lub kupno firmy, a w szczególności służyć reklamie podmiotów, usług lub produktów, czy rozpowszechnianiu informacji niezwiązanych tematycznie z przeznaczeniem Serwisu.Właściciel zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń i rejestracji naruszających postanowienia Regulaminu. 14 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści oraz nie gwarantuje efektów zamieszczenia ogłoszeń w postaci nawiązania kontaktu handlowego, czy zawarcia umowy kupnasprzedaży itp. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ew. szkody powstałe na skutek korzystania z informacji zamieszczonych w Serwisie

4 REKLAMACJE 15 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu należy składać droga mailową poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu. Właściciel zastrzega sobie termin do 60 dni na rozpatrzenie reklamacji. 16 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaistniałych usterek bieżących czy awarii systemów, powodujących zakłócenia dostępu do Serwisu, ograniczenie dostępu do Serwisu, zakłócenia transmisji danych, itd. USŁUGI W RAMACH PAKIETÓW SKF EKSPRES I SKF VIP 17 SKF EKSPRES Usługa SKF EKSPRES umożliwia samodzielną publikację ogłoszeń w Serwisie. Warunkiem umożliwiającym dokonanie publikacji jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Wszystkie nowe ogłoszenia są jednorazowo publikowane w tygodniowym newsletterze rozsyłanym pocztą elektroniczną do wszystkich Użytkowników Serwisu. 1. STANDARD publikacja ogłoszenia jest całkowicie bezpłatna. Czas publikacji wynosi 30 dni, począwszy od daty publikacji. Ogłoszeniodawca ma do dyspozycji formularz ogłoszeniowy, zawierający podstawowe pola informacyjne. W ramach pakietu STANDARD Ogłoszeniodawca może zamieścić krótki opis przedmiotu transakcji (300 znaków), jak również udostępnić swój adres . Ogłoszenia są publikowane zgodnie z kolejnością dodawania. 2. PREMIUM - publikacja ogłoszenia jest płatna. Koszt jednorazowej usługi wynosi 9,84 PLN brutto w przypadku dokonania opłaty przelewem bankowym lub poprzez system Przelewy 24, chyba, że z informacji zamieszczonych w Cenniku wynika inna kwota. Korzystanie z pakietu PREMIUM oznacza akceptację kosztów z tym związanych. Czas publikacji wynosi 60 dni, począwszy od daty publikacji. Ogłoszeniodawca ma do dyspozycji rozbudowany formularz ogłoszeniowy, zawierający różnorodne pola informacyjne, przydatne do pełnej prezentacji oferty. W ramach pakietu PREMIUM Ogłoszeniodawca może zamieścić opis przedmiotu transakcji (600 znaków), jak również udostępnić swoje pełne dane kontaktowe. Pakiet PREMIUM daje możliwość zamieszczenia 4 fotografii (rozmiar do 1 Kb) Ogłoszenia są publikowane zgodnie z kolejnością dodawania, wraz z ogłoszeniami z pakietu STANDARD. 3. PREMIUM PLUS publikacja ogłoszenia jest płatna. Koszt jednorazowej usługi wynosi 92,25 PLN brutto, chyba, że z informacji zamieszczonych w Cenniku wynika inna kwota. Korzystanie z pakietu PREMIUM i PREMIUM PLUS oznacza akceptację kosztów z tym związanych. Opcja PREMIUM PLUS oferuje identyczne możliwości publikacji ogłoszenia jak pakiet PREMIUM. Czas publikacji wynosi 120 dni, począwszy od daty publikacji. Każde ogłoszenie w PREMIUM PLUS jest pozycjonowane na początku listy ogłoszeń przez cały okres trwania pakietu. Ogłoszenia z tej grupy są promowane na stronie głównej Serwisu. 18 SKF VIP SKF VIP usługa płatna w systemie prowizyjnym, dostępna po uprzednim zawarciu z Właścicielem indywidualnie negocjowanej umowy pośrednictwa kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa. Usługa ta - 4 -

5 jest oparta na indywidualnym podejściu do Klienta, oferująca strategię dostosowaną do specyficznych uwarunkowań i okoliczności. W przypadku sprzedaży lub kupna firmy upoważnieni pracownicy Właściciela aktywnie poszukują nabywcy lub przedsiębiorstwa w oparciu o własne wypracowane metody. Oferty są redagowane i rozpowszechniane przez Właściciela, w szczególności poprzez publikację w strefie OFERT VIP na stronie oraz promowanie bezpłatne na stronie głównej. W ramach tej usługi stosowany jest marketing oferty, selekcja i kwalifikacja ofert, oraz kontaktowanie ze sobą potencjalnych stron transakcji. W przypadku ofert sprzedaży dokonywana jest wstępna weryfikacja przedmiotu sprzedaży, na podstawie informacji otrzymanych od Sprzedającego. PŁATNOŚCI Wszelkie płatności za usługi oferowane przez Właściciela winny być dokonywane na numer konta Rozliczenia transakcji sms, kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24, którego właścicielem jest DialCom24 sp. z o. o. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem strony internetowej serwisu, o którym mowa (www.przelewy24.pl), określa odrębny regulamin zamieszczony na stronie tego serwisu. 3. Właściciel nie ma dostępu do danych płatniczych z kart kredytowych oraz związanych z przelewami online, a także nie gromadzi tych informacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20 Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie niniejszego Regulaminu, o czym w ciągu 7 dni zawiadomi drogą elektroniczną Użytkowników na podany przez nich w procesie rejestracji adres mailowy. 21 Kopiowanie, sprzedaż, dystrybucja, lub modyfikacja zamieszczonych na stronach Serwisu materiałów, informacji i ogłoszeń w całości lub w częściach jest zabroniona, bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu. 22 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia r

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014

REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014 REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp 1 Regulamin Serwisu 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Moja Norwegia, znajdującego się pod adresem elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin ShopperOne

Regulamin ShopperOne Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo