SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku

2 Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku zostało sporządzone w celu przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT. Niniejsze sprawozdanie finansowe za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku sporządzone zostało zgodnie z MSSF UE. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku zawiera: - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, - Skonsolidowany rachunek zysków i strat, - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych, - Dane objaśniające. Według naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy 2010 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagroŝeń i ryzyka. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezaleŝnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 2 z 61

3 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH... 9 DANE OBJAŚNIAJĄCE Dane Grupy Kapitałowej Podstawa sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Ustalenie wartości godziwej Zarządzanie kapitałem i ryzykiem Sprawozdawczość dotycząca segmentów Wybrane dane finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA 1. Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych NOTA 2. Tabela ruchu wartości niematerialnych NOTA 3. Nieruchomości inwestycyjne NOTA 4. Inwestycje długoterminowe NOTA 5. Długoterminowe naleŝności z tytułu podatku dochodowego NOTA 6. Zmiana stanu aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego NOTA 7. Zapasy, netto NOTA 8. Inwestycje krótkoterminowe NOTA 9. NaleŜności krótkoterminowe NOTA 10. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty NOTA 11. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe NOTA 12. Kapitał zakładowy NOTA 13. Wynik zatrzymany NOTA 14. Kapitały mniejszości NOTA 15. Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne NOTA 16. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych NOTA 17. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych NOTA 18. Zobowiązania krótkoterminowe NOTA 19. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe NOTA 20. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów NOTA 21. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów NOTA 22. Koszty wg rodzaju NOTA 23. Pozostałe przychody operacyjne NOTA 24. Pozostałe koszty operacyjne NOTA 25. Przychody finansowe NOTA 26. Koszty finansowe NOTA 27. Podatek dochodowy NOTA 28. Instrumenty finansowe NOTA 29. Leasing operacyjny NOTA 30. Aktywa i zobowiązania warunkowe Komisja Nadzoru Finansowego Strona 3 z 61

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ stan na dzień A K T Y W A Nota Rzeczowe aktywa trwałe Wartość niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje długoterminowe Długoterminowe naleŝności z tytułu podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Zapasy Inwestycje krótkoterminowe NaleŜności z tytułu dostaw robót i usług 9A NaleŜności krótkoterminowe z tytułu podatku dochodowego 9B Pozostałe naleŝności krótkoterminowe 9C Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM P A S Y W A Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Skumulowane róŝnice kursowe (2 423) (2 006) Wynik zatrzymany 13 ( ) ( ) Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały mniejszości Kapitał własny ogółem Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 2 Pozostałe rezerwy Kredyty i poŝyczki 18A - 63 Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 18B Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 18C Pozostałe zobowiązania 18D Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM Komisja Nadzoru Finansowego Strona 4 z 61

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 12 miesięcy zakończonych Nota Przychody netto ze sprzedaŝy, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Strata brutto ze sprzedaŝy (2 172) (1 803) Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Strata ze sprzedaŝy (13 942) (15 443) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata z działalności operacyjnej (13 250) (16 567) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk na sprzedaŝy całości lub części udziałów w jednostek podporządkowanych Strata brutto (12 515) (14 833) Podatek dochodowy 27 (203) Zysk z działalności zaniechanej Strata netto za rok obrotowy (12 312) (16 077) Zyski mniejszości - - Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominujacej (12 312) (16 077) Podstawowa i rozwodniona strata na jedną akcję (w PLN) (0,28) (0,37) W roku 2010 w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana w rozumieniu MSSF 5. Wykreślona w dniu 8 marca 2010 r z rejestru KRS spółka PARK PLACE INVESTMENT Sp.z o.o. w latach nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była nabyta w celu odsprzedaŝy. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 5 z 61

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 12 miesięcy zakończonych Wynik netto za okres obrotowy (12 312) (16 077) Pozostałe Całkowite Dochody RóŜnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych (417) (15) Pozostałe całkowite dochody razem (417) (15) Całkowite dochody ogółem (12 729) (16 092) Całkowite dochody ogółem przypadające: Akcjonariuszom jednostki dominującej (12 729) (16 057) Udziałowcom mniejszościowym - (35) (12 729) (16 092) Komisja Nadzoru Finansowego Strona 6 z 61

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitały Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe RóŜnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Wynik zatrzymany Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały mniejszości Kapitał własny Stan na (1 991) (45 404) Dochód całkowity Wynik netto okresu (16 077) (16 077) - (16 077) Pozostały dochód całkowity RóŜnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych (15) - (15) - (15) Suma pozostałego dochodu całkowitego (15) - (15) - (15) Suma dochodu całkowitego (15) (16 077) (16 092) - (16 092) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale Przeniesienie wyniku za 2008 rok na kapitał zapasowy Dokupienie akcji spółki "POD FORTEM - 2" Sp.z o.o. od akcjonariuszy mniejszościowych (39 875) (339) (123) Inne Suma transakcji z właścicielami (39 658) 217 (339) (122) Stan na (2 006) ( ) Komisja Nadzoru Finansowego Strona 7 z 61

8 Kapitały Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe RóŜnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Wynik zatrzymany Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały mniejszości Kapitał własny Stan na / (2 006) ( ) Dochód całkowity Wynik netto okresu (12 312) (12 312) - (12 312) Pozostały dochód całkowity RóŜnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych (417) - (417) - (417) Suma pozostałego dochodu całkowitego (417) - (417) - (417) Suma dochodu całkowitego (417) (12 312) (12 729) - (12 729) Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale Przeniesienie wyniku za 2009 rok na kapitał zapasowy (649) Dywidenda - (1 044) Inne (1) (1) - (1) Suma transakcji z właścicielami - (395) (1) - (1) Stan na (2 423) ( ) Komisja Nadzoru Finansowego Strona 8 z 61

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 12 miesięcy zakończonych Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk (strata) netto (12 312) (16 077) Korekty razem Amortyzacja Skumulowane róŝnice kursowe oddziałów zagranicznych (417) (314) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (896) (460) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (3) 9 Zmiana stanu rezerw (3 970) (2 852) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności (4 221) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (33 091) (6 726) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (333) Zmiana stanu podatków odroczonych (354) Wycena nieruchomości inwestycyjnej Inne korekty Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (10 144) (14 708) Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Dywidendy i udziały w zyskach Spłata udzielonych poŝyczek Odsetki Rozwiązanie depozytów Wykup bonów korporacyjnych Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości - 75 Na aktywa finansowe Udzielone poŝyczki Utworzenie depozytów Nabycie bonów korporacyjnych Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (5 876) Komisja Nadzoru Finansowego Strona 9 z 61

10 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy - 57 Kredyty i poŝyczki - 57 Wydatki Spłaty kredytów i poŝyczek 6 24 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (149) (50) Przepływy pienięŝne netto razem (2 558) (20 634) Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: (2 558) (20 634) zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania Środki pienięŝne o ograniczonej moŝliwości dysponowania stanowią gwarancje bankowe uzyskane pod kontrakty niemieckie. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 10 z 61

11 DANE OBJAŚNIAJĄCE 1. Dane Grupy Kapitałowej Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT jest: - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów, - budownictwo (usługi budowlano-montaŝowe, działalność deweloperska, produkcja materiałów budowlanych), Jednostka dominująca MOSTOSTAL-EXPORT S.A. jest spółką akcyjną powstałą w 1990 r. w wyniku prywatyzacji firmy państwowej Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa MOSTOSTAL-EXPORT, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Siedziba jednostki dominującej ul. ObrzeŜna Warszawa Skład Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją: Jednostka dominująca: MOSTOSTAL-EXPORT S.A. ( jednostka dominująca, emitent ) Jednostki zaleŝne bezpośrednio od MOSTOSTAL-EXPORT S.A. objęte konsolidacją metodą pełną: Lp. Nazwa jednostki siedziba Udział w kapitale zakładowym oraz liczba głosów (%) na dzień 31 grudnia "Kapitał Inwestycyjny Alpha" Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00 2 MOST-BUD Sp. z o.o. Radom 100,00 100,00 3 "MOSTOSTAL-EXPORT Development" S.A. Warszawa 99,96 99,96 4 Mostostal-Ventures Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00 5 POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kraków 100,00 100,00 Jednostki zaleŝne pośrednio od MOSTOSTAL-EXPORT S.A. objęte konsolidacja metoda pełną: Lp. Nazwa jednostki siedziba Udział w kapitale zakładowym oraz liczba głosów (%) na dzień 31 grudnia MOSTOSTAL-BIS Development Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00 2 "POD FORTEM - 2" Sp.z o.o. Kraków 100,00 100,00 W dniu 8 marca 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji. Wpis ten jest prawomocny. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 11 z 61

12 W dniu 8 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o przekształceniu spółki Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. i zarejestrowaniu spółki Kapitał Inwestycyjny Alpha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czas trwania emitenta Czas trwania emitenta i jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Prezentowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT obejmuje dane na dzień oraz za okres Porównywalne dane finansowe obejmują dane na dzień oraz za okres Rada Nadzorcza i Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT Rada Nadzorcza Eugeniusz Wawrzyniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Niels Bonn Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Helmut Stefan Floeth Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Loth Członek Rady Nadzorczej Fritz Horst Melsheimer Członek Rady Nadzorczej Zarząd Michał Skipietrow Prezes Zarządu W 2010 roku nie było zmian zarówno w składzie Zarządu Spółki jak i Rady Nadzorczej. Biegły rewident Deloitte Audyt SP. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Notowania na giełdach Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). Symbol na GPW: MOSTALEXP Komisja Nadzoru Finansowego Strona 12 z 61

13 2. Podstawa sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego a) Oświadczenie zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej MSSF UE, a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). b) Standardy i Interpretacje Grupa nie skorzystała z moŝliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały juŝ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejska, a które wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, na sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2010 Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w Ŝycie w roku 2010: MSSF 1 (znowelizowany) Zastosowanie MSSF po raz pierwszy zatwierdzony w UE w dniu 25 listopada 2009 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), MSSF 3 (znowelizowany) Połączenia jednostek gospodarczych zatwierdzony w UE w dniu 3 czerwca 2009 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 23 czerwca 2010 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji - Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych w grupie kapitałowej zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zatwierdzone w UE w dniu 3 czerwca 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane, zatwierdzone w UE w dniu 15 września 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), Zmiany do róŝnych standardów i interpretacji Poprawki do MSSF (2009) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 16 kwietnia 2009 roku (MSSF 2, MSSF 5, MSSF 8, MSR 1, MSR 7, MSR 17, MSR 18, MSR 36, MSR 38, MSR 39, KIMSF 9 oraz KIMSF 16) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), Komisja Nadzoru Finansowego Strona 13 z 61

14 Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane" zatwierdzona w UE w dniu 25 marca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 30 marca 2009 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości zatwierdzona w UE w dniu 22 lipca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą - zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom zatwierdzona w UE w dniu 26 listopada 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 listopada 2009 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów zatwierdzona w UE w dniu 27 listopada 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 listopada 2009 roku lub po tej dacie). Ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy Kapitałowej. Standardy i interpretacje, jakie zostały juŝ opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w Ŝycie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w Ŝycie: Zmiany do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Klasyfikacja emisji praw poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności - przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do róŝnych standardów i interpretacji Poprawki do MSSF (2010) - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 18 lutego 2011 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po ich dacie - 1 lipca 2010 roku lub 1 stycznia 2011 roku - w zaleŝności od standardu/interpretacji). Komisja Nadzoru Finansowego Strona 14 z 61

15 Interpretacja KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie). Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL-EXPORT postanowiła nie skorzystać z moŝliwości wcześniejszego zastosowania powyŝszych standardów, zmian do standardów i interpretacji. Według szacunków Grupy ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŝeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie róŝnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniŝszych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy CięŜka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji transfery aktywów finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Według szacunków Grupy, ww. standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŝeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŝeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy. c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Dane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, które są walutą prezentacji Grupy, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Walutą funkcjonalną dla działalności w Polsce jest złoty polski, dla zakładu w Niemczech euro, a dla zakładu w Rosji rubel rosyjski. Od r. Spółka zmieniła walutę funkcjonalną dla zakładu w Rosji z dolara amerykańskiego na rubel rosyjski, gdyŝ zdaniem kierownika jednostki lepiej odzwierciedla to zaistniałe transakcje, zdarzenia gospodarcze i uwarunkowania dotyczące tego zakładu. d) Podstawa wyceny Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem korekty hiperinflacji kapitałów własnych. Nieruchomości inwestycyjne i niektóre instrumenty finansowe wyceniane są według wartości godziwej. e) Dokonane osądy i oszacowania Sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i załoŝeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości Komisja Nadzoru Finansowego Strona 15 z 61

16 aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi załoŝenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość moŝe róŝnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi załoŝenia podlegają bieŝącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieŝącym i przyszłych, jeŝeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieŝącego, jak i okresów przyszłych. f) WaŜniejsze szacunki i osądy Rezerwy na sprawy sądowe i inne sporne sprawy Grupa jest stroną w wielu sprawach spornych, z których część swój finał znajduje w sądzie. Grupa na kaŝdy dzień bilansowy dokonuje przeglądu spraw spornych i decyduje o utworzeniu rezerwy tam, gdzie ryzyko przegrania sprawy jest odpowiednio prawdopodobne. Rezerwy na naprawy gwarancyjne Grupa zobowiązana jest do wykonania napraw gwarancyjnych przez określony czas po zakończeniu kontraktu. Na ten cel, proporcjonalnie do rozpoznawanego przychodu, tworzy rezerwę w wysokości około 1,25% przychodów. Określony procent przychodów ustalany jest przez Zarząd na podstawie analizy kosztów napraw gwarancyjnych netto (koszty napraw wykonanych przez Grupę pomniejszone o koszty napraw, którymi obciąŝono podwykonawców). Po zakończeniu kontraktu rezerwa ta jest rozwiązywana indywidualnie biorąc pod uwagę datę końca okresu gwarancyjnego, powstające usterki oraz toczące się postępowania sądowe. Wysokość rezerwy oparta jest na danych historycznych dotyczących udzielonych gwarancji oraz średniej waŝonej wszystkich moŝliwych wyników związanych z jej wykonaniem. Zarachowane koszty z tytułu niezafakturowanych usług podwykonawców Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL-EXPORT w podpisywanych kontraktach występuje zwykle jako generalny wykonawca, a prace wykonywane są przez podwykonawców. Zarachowane przychody z tytułu wykonanych prac w umowach o usługi budowlane Grupa rozpoznaje przychody i koszty na kontraktach na usługi budowlane w sposób proporcjonalny do zaawansowania robót. Obmiar prac wykonywany jest przez specjalistów wewnętrznych i zewnętrznych, stanowi osąd Grupy i nie odbiega od rzeczywistości.. Zobowiązania podatkowe często zmieniające się przepisy w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego powodują ryzyko nieprawidłowego ujęcia zobowiązań podatkowych. Nierzadko przepisy są niespójne i trudne w interpretacji. Stwarza to niebezpieczeństwo zajęcia przez organ podatkowy innego stanowiska niŝ Grupa i zmiany zobowiązania podatkowego Grupy wraz z nałoŝeniem kary z tego tytułu. g) Działalność zaniechana W roku 2010 w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana w rozumieniu MSSF 5. Wykreślona w dniu 8 marca 2010 r z rejestru KRS spółka PARK PLACE INVESTMENT Sp.z o.o. w latach nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była nabyta w celu odsprzedaŝy. h) ZałoŜenie kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. i) Waluty obce Transakcje w walucie obcej Transakcje wyraŝone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaŝy walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pienięŝne aktywów i pasywów wyraŝone w walucie obcej są Komisja Nadzoru Finansowego Strona 16 z 61

17 przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązujący na ten dzień. NiepienięŜne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji. NiepienięŜne pozycje bilansowe wyraŝone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej. RóŜnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych oraz ujmowane są w rachunku zysków i strat. Przeliczanie jednostki działającej za granicą Aktywa i zobowiązania jednostek działających za granicą są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. RóŜnice kursowe powstałe przy przeliczeniu są ujmowane bezpośrednio w oddzielnej pozycji kapitału własnego. W przypadku zbycia jednostek działających za granicą, częściowego lub w całości, odpowiednie kwoty ujęte w kapitale własnym są rozpoznawane w wyniku finansowym. RóŜnice kursowe dotyczące pozycji pienięŝnych w postaci naleŝności lub zobowiązania w stosunku do jednostki działającej za granicą, których rozliczenie nie jest planowane bądź prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości są częścią inwestycji netto w jednostce działającej za granicą i są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako róŝnice kursowe z przeliczenia. j) Zasady konsolidacji Jednostki zaleŝne Jednostki zaleŝne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili moŝna zrealizować lub zamienić. Jednostki zaleŝne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zaleŝnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przyjętych na dzień wymiany. MoŜliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania przejęte, w tym zobowiązania warunkowe w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezaleŝnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w moŝliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach, zobowiązaniach i zobowiązaniach warunkowych ujmuje się jako wartość firmy. JeŜeli koszt przejęcia jest niŝszy od wartości godziwej aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejętej jednostki zaleŝnej, róŝnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone są to jednostki gospodarcze, na których politykę operacyjną i finansową Grupa wywiera znaczący wpływ. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział Grupy w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, od momentu uzyskania znaczącego wpływu do momentu jego wygaśnięcia. W przypadku, gdy udział Grupy w stratach przewyŝsza wartość udziałów w jednostce stowarzyszonej, wartość bilansowa jest zredukowana do zera. Wówczas ujmowanie wszelkich dodatkowych strat jest zaniechane, za wyjątkiem strat wynikających z przyjęcia na siebie przez Grupę prawnych lub zwyczajowych obowiązków lub z faktu dokonania płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Jednostki współzaleŝne Jednostki współzaleŝne są to jednostki, nad których działalnością na skutek uzgodnień umownych Grupa sprawuje współkontrolę. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział w aktywach netto jednostek współzaleŝnych ujmowany metodą praw własności, od momentu uzyskania współkontroli do momentu jej wygaśnięcia. W przypadku, gdy udział Grupy w stratach przewyŝsza wartość udziałów w jednostce Komisja Nadzoru Finansowego Strona 17 z 61

18 stowarzyszonej, wartość bilansowa jest zredukowana do zera. Wówczas ujmowanie wszelkich dodatkowych strat jest zaniechane, za wyjątkiem strat wynikających z przyjęcia na siebie przez Grupę prawnych lub zwyczajowych obowiązków lub z faktu dokonania płatności w imieniu jednostki współzaleŝnej. Korekty konsolidacyjne Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski i straty, a takŝe przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. k) Rzeczowe aktywa trwałe Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku (tj. kwotę naleŝną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciąŝenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uŝywania, łącznie z kosztami transportu, jak teŝ załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Grupę w okresie jego budowy, montaŝu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do uŝywania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do uŝywania), w tym równieŝ nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Koszt wytworzenia obejmuje równieŝ, w przypadkach gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontaŝu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o róŝnym okresie uŝytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. Przeklasyfikowanie do nieruchomości inwestycyjnych W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele inwestycyjne, nieruchomość zostaje wyceniona według wartości godziwej i przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych. Wszelkie zyski powstałe z wyceny do wartości godziwej są ujmowane bezpośrednio w wyniku finansowym do wysokości, w której zysk odwraca wcześniejsze straty z tytułu trwałej utraty wartości poszczególnego składnika aktywów. Pozostała część zysku jest ujmowana w kapitale własnym. Wszelkie straty powstałe z wyceny pomniejszają nadwyŝkę z przeszacowania ujętą w kapitale własnym do wysokości, w której wcześniej ujęto kapitał z przeszacowania dotyczący danego składnika aktywów. Pozostała kwota strat ujmowana jest bezpośrednio w wyniku finansowym. Nakłady ponoszone w terminie późniejszym Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które moŝna wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, Ŝe Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieŝąco w rachunku zysków i strat jako koszty. Amortyzacja Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez okres uŝytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaŝy netto pozostałości środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Grupa zakłada poniŝsze okresy uŝytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych: Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej lat Komisja Nadzoru Finansowego Strona 18 z 61

19 Urządzenia techniczne i maszyny 3 14 lat Środki transportu 2,5 7 lat Pozostałe środki trwałe 5 10 lat Poprawność stosowanych okresów uŝytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków trwałych (o ile nie jest nieznaczna) jest przez Grupę corocznie weryfikowana. l) Wartości niematerialne Wartości niematerialne Wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Wydatki poniesione na wewnętrznie wytworzoną wartość firmy lub znaki towarowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Nakłady poniesione w terminie późniejszym Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Amortyzacja Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich uŝytkowania chyba, Ŝe nie jest on określony. Wartości niematerialne z nieokreślonym okresem uŝytkowania podlegają testom ze względu na utratę wartości na kaŝdy dzień bilansowy. Inne wartości niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do uŝytkowania. Szacunkowy okres uŝytkowania jest następujący: Oprogramowanie 3 lata ł) Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe inne niŝ pochodne obejmują inwestycje kapitałowe, dłuŝne papiery wartościowe, naleŝności z tytułu dostaw i usług i pozostałe naleŝności, środki pienięŝne i ich ekwiwalenty, kredyty i poŝyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania. Instrumenty finansowe inne niŝ instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według wartości godziwej powiększonej - za wyjątkiem inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy o bezpośrednie koszty związane z nabyciem. Zasady ujmowania przychodów i kosztów finansowych są omówione w dalszej części sprawozdania. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty obejmują środki pienięŝne w kasie oraz depozyty bankowe na Ŝądanie. Saldo środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŝnych składa się z określonych powyŝej środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieŝących, stanowiące integralną część systemu zarządzania środkami pienięŝnymi Grupy. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Jeśli Grupa ma zamiar i moŝliwość utrzymywania dłuŝnych papierów wartościowych (bonów i obligacji Skarbu Państwa i innych) do terminu wymagalności, zostają one zaklasyfikowane do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 19 z 61

20 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Inwestycje w instrumenty kapitałowe oraz niektóre dłuŝne papiery wartościowe są klasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy, są następnie wyceniane według wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej są ujmowane bezpośrednio w kapitale, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz w przypadku pozycji pienięŝnych jak na przykład obligacje - zysków i strat z tytułu róŝnic kursowych. Jeśli inwestycje te są wyłączane z bilansu, zyski lub straty poprzednio ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, są ujmowane w wyniku finansowym. Dla nienotowanych instrumentów kapitałowych stosowana jest wycena wg kosztu nabycia minus utrata wartości. Inwestycje wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy Instrument jest klasyfikowany jako inwestycja wyceniana według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli jest przeznaczony do obrotu lub zostanie do takich zaliczony przy początkowym ujęciu. Instrumenty finansowe są zaliczane do wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaŝy na podstawie ich wartości godziwej. Po początkowym ujęciu, koszty transakcyjne związane z inwestycją zostają ujęte w wyniku finansowym w dacie poniesienia. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji ujmowane są w wyniku finansowym. Dla nie notowanych instrumentów kapitałowych stosowana jest wycena wg kosztu nabycia minus utrata wartości. NaleŜności NaleŜności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące. NaleŜności przeterminowane powyŝej 360 dni, naleŝności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności ora naleŝności sporne są obejmowane odpisami aktualizującymi do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące wartość naleŝności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zaleŝnie od rodzaju naleŝności, której dotyczy odpis. Wartość naleŝności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, od których uprzednio nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisy w niepełnej wysokości jest odnoszona w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Inne Inne instrumenty finansowe niebędące instrumentami pochodnymi są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Przekwalifikowania instrumentów finansowych Składnik aktywów finansowych moŝe zostać przekwalifikowany z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Przekwalifikowane składniki aktywów finansowych, które odpowiadają definicji poŝyczek i naleŝności (jeŝeli przy początkowym ujęciu składnik aktywów finansowych nie musiał być sklasyfikowany jako przeznaczony do obrotu), mogą zostać przekwalifikowane z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŝeli Grupa ma zamiar i moŝliwość utrzymać składniki aktywów finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do terminu ich wymagalności. Składnik aktywów finansowych sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaŝy, który odpowiada definicji poŝyczek i naleŝności (jeŝeli w momencie początkowego ujęcia nie zostałby wyznaczony jako dostępny do sprzedaŝy), moŝe zostać przekwalifikowany z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy do kategorii poŝyczek i naleŝności, jeŝeli Grupa ma zamiar i moŝliwość utrzymać składnik aktywów finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do terminu jego wymagalności. Komisja Nadzoru Finansowego Strona 20 z 61

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

MOSTOSTAL-EXPORT S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A. Niniejsze sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

MOSTOSTAL-EXPORT S.A. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego Strona 1 z 63 Oświadczenie Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. A. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE PZ Cormay S.A. ( Spółka ) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o Spółce

I. Informacje o Spółce I. Informacje o Spółce Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Herc 9 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R - 2009 Roczne sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Toruń, 2010-04-09 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Integer.Pl Spółka Akcyjna

Integer.Pl Spółka Akcyjna DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Integer.Pl Spółka Akcyjna Dla Akcjonariuszy Integer.Pl S.A. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej TelForceOne S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.03.2007 r. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2007 do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008 Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2009 ROKU SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Marvipol S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Marvipol S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Spis treści Strona Sprawozdanie z całkowitych dochodów 3-4 Bilans

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2012-2013

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2012-2013 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2012-2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 30-09-2012 Data publikacji: 12 listopada 2012r

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za rok Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj

Informacja dodatkowa o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj I. Wprowadzenie Grupę Kapitałową CERSANIT stanowią Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2009-2010

Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2009-2010 Raport kwartalny zawierający śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał roku obrotowego 2009-2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 SPIS TREŚCI: I) Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo