Zarządzanie jakością oprogramowania w Capgemini Software Solutions Center. we Wrocławiu. Capgemini SSC Wrocław,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością oprogramowania w Capgemini Software Solutions Center. we Wrocławiu. Capgemini SSC Wrocław, 17.11.2009"

Transkrypt

1 Przygotowano dla Uniwersytetu Wrocławskiego -- tylko do uŝytku wewnętrznego Capgemini Polska Wszelkie prawa zastrzeŝone Zarządzanie jakością oprogramowania w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu Capgemini SSC Wrocław,

2 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 2

3 Informacje o firmie - Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, - lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, informatycznych i outsourcingowych, - największa europejska firma konsultingowa. - We wrocławskim Software Solutions Center tworzymy zaawansowane systemy informatyczne dla branŝy motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej i logistycznej. 8,7 mld EUR przychodu w specjalistów w 300 biurach, w 30 krajach na całym świecie 2000 specjalistów w Polsce w biurach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu - Przy realizacji projektów współpracujemy z firmą Capgemini sd&m AG, która jest niemieckim oddziałem Capgemini. - Obecnie w naszym oddziale pracuje ponad 150 osób - planujemy się dalej dynamicznie rozwijać 3

4 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 4

5 Jakość: próba definicji Pewien stopień doskonałości Platon, IV wiek p.n.e. Zgodność z wymaganiami (conformance to user requirements) P.B. Crosby, Quality Is Free, McGraw-Hill, 1979 Osiągnięcie doskonałych poziomów zdatności do uŝycia (achieving excellent levels of fitness for use) W. Humphrey, Managing the Software Process, Addison-Wesley, 1989 Jakość sterowana rynkiem (market-driven quality) IBM, lata 80-te Stopień, w jakim zbiór inherentnych charakterystyk spełnia wymagania (the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements) ISO 9001:2000, Quality Management Systems - Requirements, ISO, 2000 Przykładowe charakterystyki: funkcjonalność, niezawodność, uŝyteczność, wydajność, rozszerzalność 5

6 Jakość procesu i produktu W kontekście jakości naleŝy rozróŝnić pojęcia: jakości produktu oraz jakości procesu wytwarzania tego produktu. Termin produkt odnosi się nie tylko do produktu końcowego, ale do wszystkich artefaktów powstałych w wyniku działania jakichkolwiek procesów wykorzystanych do stworzenia produktu końcowego. Przykładami produktu są: specyfikacja wymagań, kod, dokumentacja testów, itp. (SWEBOK Guide, IEEE Computer Society, 2004) Jakość produktu zaleŝy bezpośrednio od jakości procesu wytwarzania tego produktu (P.B. Crosby, W.E. Deming, J.M. Juran). Na tej zaleŝności opiera się idea modeli jakości, np. ISO 9001:2000, Capability Maturity Model Integration (CMMI), itp. 6

7 Charakterystyki określające jakość w Capgemini Jakość oprogramowania Jakość konsultingu Poprawność (funkcjonalna i techniczna) Wygodna obsługa (przyjazna dla uŝytkownika) Odporność (na błędy programistyczne i na niepoprawne dane uŝytkownika) Wydajność Dobra struktura (standardowa architektura, obiektowość) Indywidualne podejście Realizowalność przedsięwzięcia Ugruntowana wiedza Odpowiedzialność za wyniki Partnerstwo, zaufanie Doświadczenie i osobowość konsultanta 7

8 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 8

9 System zarządzania jakością w Capgemini Zarządzanie jakością w Capgemini realizowane jest w oparciu o system zarządzania jakością, którego wdroŝenie jest wymagane przez normę ISO 9001:2000. System zarządzania jakością określa ramy dla projektów, np. role dla członków zespołu projektowego oraz ich zakres odpowiedzialności, sposób organizacji projektu, dokumentację itd. Procesy składające się na system zarządzania jakością są bardzo dobrze udokumentowane. Za jakość odpowiada zespół projektowy - system zarządzania jakością dostarcza mu wzorców. Powstał na bazie kilkudziesięciu lat doświadczeń praktycznych. 9

10 System zarządzania jakością: dokumentacja KSIĘGA JAKOŚCI Pomoce Wytyczne s d&m s d&m s d&m s d&m s d&m polityka jakości, cele jakości, model zarządzania jakością opis organizacji i ról KSIĘGA PROCESÓW dokładny opis procesów: - tworzenia oprogramowania - konsultingu checklisty, wzorce dokumentów, modelowe rozwiązania, konkretne opisy postępowania 10

11 System zarządzania jakością to ciągły proces ulepszania Planowanie Ramy Wykonanie Ulepszenie Projekt System zarządzania jakością 11

12 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 12

13 Organizacja projektu Klient Manager Projektu Manager ds. zarządzania jakością Manager zarządzania wiedzą Główny Analityk Kierownik projektu Specjalista ds. zarządzania jakością Konsultant ds. zarządzania jakością Konsultant ds. zarządzania wiedzą Główny Architekt Specjalista ds. zarządzania wiedzą Podprojekt 1 Kierownik podprojektu Pracownik... Pracownik Podprojekt n informuje wyznacza 13

14 Plan zarządzania jakością Plan zarządzania jakością (QM-Plan) obejmuje: cele dotyczące jakości, kryteria słuŝące do mierzenia stopnia osiągnięcia celów jakości, konstruktywne i analityczne środki, których stosowanie ma doprowadzić do osiągnięcia celów jakości, wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji, opis organizacji projektu z punktu widzenia systemu zarządzania jakością (QMS), np.: - zakres odpowiedzialności specjalisty ds. zarządzania jakością, - wskazuje osoby, które są powiadamiane o wynikach audytów, przeglądów, itp. 14

15 Sposoby zapewnienia jakości: środki konstruktywne Celem stosowania środków konstruktywnych jest uniknięcie błędów, zgodnie z zasadą: lepiej zapobiegać niŝ leczyć. Środki konstruktywne: techniczne, polegające na stosowaniu zasad, metod i narzędzi inŝynierii oprogramowania, np.: - automatyczne generowanie kodu z systemu wspomagającego projektowanie - stosowanie standardów i wytycznych (np. standardy kodowania) organizacyjne, związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem wiedzą, np.: - budowanie aktualnej wersji produktu z uwzględnieniem wszystkich środowisk docelowych zespołowe, obejmujące szkolenia, kwalifikacje pracowników ale takŝe usprawnienie komunikacji z klientem, np.: - opieka tzw. coach a dla nowych pracowników w projekcie 15

16 Sposoby zapewnienia jakości: środki analityczne Celem stosowania środków analitycznych jest sprawdzenie czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte załoŝone cele jakości, a takŝe wykrycie błędów. Środki analityczne : statyczne - audyty - przeglądy - inspekcje - tzw. walkthroughs Przeglądy i inspekcje są często wspierane przez automatyczne analizatory dynamiczne, czyli testy, np.: - black-box - white-box - obciąŝeniowe - regresyjne 16

17 Wysoka jakość poszukiwanie optymalnego zakresu, terminu i budŝetu Więcej wymagań Mniej wymagań Zakres Jakość DłuŜszy czas realizacji Krótszy czas realizacji Termin BudŜet WyŜsze koszty NiŜsze koszty 17

18 Koszty zapewnienia jakości koszty jakości metody konstruktywne metody analityczne Zapobieganie Sprawdzanie Naprawianie koszty jakości Zapobieganie Sprawdzanie Naprawianie 18

19 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 19

20 Idea software blood count pomoc w ocenie jakości produktu Zawiera zbiór praktycznych metryk do oceny jakości produktu Analogia do badania krwi: diagnoza jest wykonywana przez człowieka na podstawie doświadczenia, a nie przez maszynę Grupy docelowe: architekci, kierownicy projektów, specjaliści ds. zarządzania jakością Cele Ocena jakości produktu oparta na faktach, a nie tylko na intuicji System wczesnego ostrzegania przed zagroŝeniami 20

21 Software Cockpit jako narzędzie monitorowania jakości Jest narzędziem do automatycznego gromadzenia i udostępniania metryk, w tym istotnych z punktu widzenia celów jakości specyficznych dla danego projektu. Posiada następujące zalety: umoŝliwia pomiar jakości juŝ od pierwszego dnia kodowania, panel kontrolny udostępnia informacje istotne dla poszczególnych członków zespołu, wbudowana hurtownia danych umoŝliwia analizę trendów dla wielu cykli budowy oprogramowania zawiera wiedzę ekspercką w zakresie wdraŝania narzędzi pomiarowych i analizy ich wyników Pierwsza wersja została zrealizowana przez Capgemini sd&m we współpracy z Politechniką Brandenburską w Cottbus. 21

22 Architektura Software Cockpit sensory środowisko projektowe Build narzędzia kod źródłowy dokumenty pliki raportów (XML, CSV, ) Bugzilla SonarJ PMD FindBugs Subversion widoki projektu gromadzenie, zarządzanie model struktury projektu hurtownia danych alokacja prezentacja (Web-GUI) integracja, interpretacja uŝytkownik 22

23 Sensory wbudowane w Software Cockpit (1) kategoria narzędzia analiza kodu javancss, FindBugs, PMD, CheckStyle, SonarJ, Classycle testowanie junit, Cobertura, Emma, TestLink raporty błędów Bugzilla, JIRA zarządzanie konfiguracją Subversion stan projektu Arkusz przeprowadzonych przeglądów kodu (Excel) 23

24 Sensory wbudowane w Software Cockpit (2) FindBugs wyszukiwanie technicznych źródeł błędów, związanych ściśle z semantyką języka Java i częściowo z funkcjonalnością określonych klas bibliotecznych najpierw przetwarzane są najpowaŝniejsze błędy JavaNCSS metryki ilościowe: NCSS, liczba klas i metod, liczba komentarzy Javadoc, liczba linii Javadoc, zwykłych i blokowych komentarzy metryki złoŝoności: złoŝoność cyklomatyczna (CCN) JUnit ramy dla testów jednostkowych CheckStyle sprawdzanie reguł programowania: Javadoc, konwencje nazw, znajduje niektóre błędy programistyczne niewielkie anty-wzorce : Magic Number, CPD Copy Paste Detector: wynajduje fragmenty, które powstały przez kopiowanie tolerancyjny wobec niewielkich róŝnic we fragmentach EMMA pokrycie testowe pokrycie linii kodu, metod oraz klas 24

25 Software Cockpit: przykładowy widok 25

26 AGENDA Informacje o firmie Pojęcie jakości Zarządzanie jakością Wybrane aspekty systemu zarządzania jakością Software Cockpit Przykłady z projektów 26

27 Proces realizacyjny 27

28 Śledzenie stanu realizacji zadań w projekcie 28

29 Ciągła integracja i monitorowanie jakości (1) Pakiet MAVEN jako połączenie narzędzi do ciągłej integracji oraz monitorowania jakości monitorowanie pokrycia kodu testami (EMMA Code Coverage) 29

30 Ciągła integracja i monitorowanie jakości (2) Pakiet MAVEN jako połączenie narzędzi do ciągłej integracji oraz monitorowania jakości monitorowanie wykonania testów jednostkowych (JUnit) 30

31 Ciągła integracja i monitorowanie jakości (3) Pakiet MAVEN jako połączenie narzędzi do ciągłej integracji oraz monitorowania jakości monitorowanie błędów w wykonaniu testów jednostkowych (JUnit) 31

32 <<DOS.R olle>> Ueberleitu ng AbgebendeVE Rolle (from DO S) notiz : Text Beitrag szahler (from DO S) <<PAR.O rg anisation>> Sonstig esversorgung swer k (fro m Part ner) 0..n <<Anspru chbere chtig te>> Anspruchberechtig tehep artner n <<DOS.R olle>> Ueberleitung AnnehmendeVE <<DOS.R olle>> Anspruchberechtig erhibl i 0..n 1 <<Anspruchberechtigte>> Anspruchberechtig tkind Versicher ungsnehmer (fro m DOS) <<DOS.Rolle>> Mitglied berufsbezeichnung : AufzBerufsbezeichnung berufsgruppe : AufzBeruf sgruppe berufsgruppeinanbahnung : AufzBerufsg ruppe anfang sreg ion : AufzRegion aktuelleregion : AufzReg ion bestand : AufzBestand bfabefreiungsdatu m : Datum bfabefreiungwiderruf : Datu m mitg liedbeginnkammer : Datu m kam merzugehoerigkeit : AufzKa mmerzug hoerigkeit mitg liedendeka mmer : Datum mitg liedschafttyp : AufzMitgliedschaftT yp ermbeitrag Pfleg eknz : Wahrhei tswert VertragV1 <<Anspru chbere chtig te>> Anspruchberechtig tdrittstelle <<Anspruchberechtigte>> AnspruchberechtigtUnterhalt Narzędzia wspomagają proces wytwórczy 32

33 Specyfikacja i konstrukcja przy uŝyciu konstrukcyjnej bazy danych Eksport parametrów konfig. aplikacji Baza danych Generacja fragmentów kodu aplikacji Eksport definicji obiektów testowych 33

34 Projektowanie interfejsu uŝytkownika przy uŝyciu GUI-Builder Opis dialogu w postaci XML powstaje bez programowania: Uporządkowanie elementów dialogu Połączenie pola z atrybutem obiektu Zgodność ze Styleguide Synchronizacja Podgląd 34

35 Model V w testowaniu 35

36 Dziękujemy! 36

37 Rekrutacja program praktyk i staŝy Jeśli jesteś studentem studiów inŝynierskich lub magisterskie z dziedziny nauk ścisłych, posiadasz znajomość, co najmniej jednego z nowoczesnych języków programowania- JAVA,.NET, C++, potrafisz myśleć analitycznie, potrafisz pracować w zespole, posiadasz bardzo dobrą lub dobrą znajomość języka niemieckiego: Dołącz do nas! Zadania Praktykanci i staŝyści biorą udział w pracach zespołów projektowych. Dzięki temu otrzymują duŝą dawkę praktycznej wiedzy z zakresu cyklu rozwoju oprogramowania, a w szczególności programowania oraz testowania. Praktyki odbywają się w okresie letnim i trwają z reguły 3 miesiące. StaŜe organizujemy przez cały rok. 37

Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu

Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center we Wrocławiu Przygotowano dla Uniwersytetu Wrocławskiego -- tylko do uŝytku wewnętrznego. 2009 Capgemini Polska Wszelkie prawa zastrzeŝone Zarządzanie projektami informatycznymi w Capgemini Software Solutions Center

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Autor Jerzy Roszkowski. Management Systems Consulting. Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0 Katalog szkoleń 2011 Akademia InŜynierii Oprogramowania MCS - Dr Jerzy Roszkowski Autor Jerzy Roszkowski Management Systems Consulting Data utworzenia 2011.01.26 Data modyfikacji 2011.01.26 Wersja 4.0

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KWALIFIKACJE PROJECT MANAGERA edycja 2013/2014 Praca podyplomowa ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH NORM SERII ISO. POZIOM ORGANIZACYJNY ORAZ WYROBU / PROJEKTU

PLANOWANIE JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH NORM SERII ISO. POZIOM ORGANIZACYJNY ORAZ WYROBU / PROJEKTU PLANOWANIE JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH NORM SERII ISO. POZIOM ORGANIZACYJNY ORAZ WYROBU / PROJEKTU Karol Chrabański Wstęp W niniejszym artykule zdefiniowania wymagają jak się wydaje

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jak? Za ile? Kiedy? (plany),

Jak? Za ile? Kiedy? (plany), Inżynieria oprogramowania Wykład 8: Wydział Informatyki PB Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania.

Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania. Szanowni Państwo Szkolenia praktyczne w testerzy.pl to profesjonalne i solidne wprowadzenie w arkana testowania. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do roli

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Bartłomiej Bodziechowski kierunek studiów: fizyka techniczna specjalność: fizyka komputerowa Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Zarządzanie projektami Praca dyplomowa: Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej

Bardziej szczegółowo