UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI"

Transkrypt

1 UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane. Zabrania się wprowadzania zmian w formularzu. INSTRUKCJE: PRZED PODPISANIEM DOKUMENTU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. Nie należy składać formularza; dokument będzie skanowany w celach archiwalnych. Aby uzyskać i zachować dostęp do pomieszczeń firmy Intel, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub uprzywilejowani goście powinni podpisać i przesłać aktualną wersję tego dokumentu, a także powtórzyć tę procedurę przynajmniej raz w roku. Kopię tego dokumentu, jeśli jest ona potrzebna do własnych archiwów lub archiwów pracodawcy, należy utworzyć przed przesłaniem formularza do firmy Intel. W niniejszym dokumencie termin Intel oznacza firmę Intel Corporation wraz z jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi oraz jej następców. * * * * * Nie jestem pracownikiem firmy Intel. Aby otrzymać dostęp do pomieszczeń firmy Intel jako osoba zatrudniona na umowę o dzieło lub uprzywilejowany gość, zobowiązuję się korzystać z pomieszczeń, zasobów (elektronicznych lub innych) i poufnych informacji firmy Intel wyłącznie w celu wykonywania zadań dotyczących firmy Intel, a także wyłącznie w zakresie przyznanego mi upoważnienia. Rozumiem, że niezastosowanie się do obowiązujących wytycznych i zasad w trakcie współpracy lub po jej ustaniu może skutkować odebraniem dostępu do pomieszczeń, zasobów (elektronicznych lub innych) oraz poufnych danych firmy Intel. Zgadzam się przestrzegać obowiązujących zasad współpracy z firmą Intel, w tym również tych wyrażonych w niniejszym dokumencie. Rozumiem, że zasady i warunki wyszczególnione w tym dokumencie są udostępnione pod adresem supplier.intel.com, w intranecie firmy Intel, a także na żądanie przez sponsora firmy Intel lub autoryzowaną osobę Dane poufne to m.in. zastrzeżone informacje firmy, tajemnice handlowe, informacje osób trzecich podlegające umowom o zachowaniu poufności, dane osobowe, nazwy stanowisk, nazwy kodowe projektów, informacje o przydzielonych zasobach do projektów, a także wszelkie informacje, które nie zostały udostępnione publicznie lub których znajomość zapewniłaby odbiorcy korzyść, jakiej nie otrzymałby on w inny sposób. Rozumiem, że mogę uzyskać dostęp do Danych poufnych i oświadczam, że: 1. Podczas świadczenia usług lub w okresie zatrudnienia nie używam i nie zamierzam użyć żadnych zastrzeżonych ani poufnych informacji należących do moich obecnych lub poprzednich pracodawców, bądź innych osób trzecich, bez ich prawomocnego upoważnienia. 2. Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich obowiązujących Zasad prywatności i Zasad oraz procedur zabezpieczenia informacji, a tym samym dbać o bezpieczeństwo i chronić poufność Danych poufnych, które znajdą się w moim posiadaniu lub zostaną mi ujawnione w trakcie współpracy. 3. Nie będę używać, kopiować, zmieniać, niszczyć, usuwać, udostępniać lub ujawniać Danych poufnych, chyba że jest to wymagane ze względu na charakter współpracy lub przepisy prawne bądź zawodowe, czy też otrzymam na takie czynności wyraźną zgodę upoważnionego przedstawiciela firmy Intel. 4. Nie będę używać niepublicznych informacji firmy Intel w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub do handlowania akcjami firmy Intel, bądź innymi papierami wartościowymi, a także nie ujawnię tych informacji innym osobom, które mogłyby nabyć lub sprzedać papiery wartościowe po uzyskaniu takich informacji niepublicznych. 5. Po zakończeniu współpracy natychmiast zwrócę firmie Intel wszystkie posiadane Dane poufne, a także nieodwracalnie zniszczę lub wymażę wszystkie kopie takich Danych poufnych. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie trwać przez czas nieokreślony, poza informacjami, które w sposób legalny zostaną udostępnione do wiadomości publicznej lub informacjami, które podlegają oddzielnym umowom o zachowaniu poufności podpisanymi między mną a moim pracodawcą (uwaga: ten zapis nie obowiązuje, gdy występuje prawne, etyczne lub umowne zobowiązanie do zachowania konkretnych dokumentów lub ujawnienie konkretnych faktów). 6. Podczas współpracy będę przestrzegać zasad zawartych w przekazanym mi postanowieniu o archiwizowaniu dokumentów, a po jej zakończeniu zwrócę firmie Intel wszystkie dokumenty, informacje w formie elektronicznej oraz inne materiały objęte tym postanowieniem. GCWPVA Polish Page 1 of 3 Rev:

2 Podczas świadczenia usług dla firmy Intel zgadzam się dbać o bezpieczeństwo pracy i stosować do odpowiednich zasad oraz wytycznych ds. bezpieczeństwa i zabezpieczeń, a także do zasad postępowania w zawodzie. Ponadto zobowiązuję się do: 7. Przestrzegania obowiązujących praw i przepisów dotyczących świadczenia usług firmie Intel. 8. Niedyskryminowania ani niezachowywania się niewłaściwie w stosunku do innych osób, niezależnie od tego, czy takie zachowania są dozwolone prawem w danym kraju. 9. Uzyskania od sponsora firmy Intel lub wyznaczonej przez niego osoby informacji na temat znanych zagrożeń, wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz procedur awaryjnych obowiązujących przy realizacji danego zadania lub w danym obszarze. Ukończenia wszystkich niezbędnych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i uzyskania odpowiednich uprawnień wymaganych przez firmę Intel i/lub stosowne organy rządowe przed rozpoczęciem pracy. 10. Natychmiastowego informowania działu bezpieczeństwa firmy Intel, jeśli wskutek faktycznych lub dorozumianych prób zastraszenia, w tych również przez osoby zewnętrzne, zacznę obawiać się o bezpieczeństwo własne lub innych osób w firmie Intel. 11. Natychmiastowego informowania działu bezpieczeństwa firmy Intel o kradzieży lub utracie zasobów firmy Intel lub osób trzecich, za które firma Intel jest odpowiedzialna, takich jak mienie fizyczne, własność intelektualna oraz dane podlegające Zasadom zachowania prywatności firmy Intel. 12. Przestrzegania Dyrektyw dotyczących środowiska pracy bez alkoholu i narkotyków. 13. Rozumiem, że użytkowanie informacji oraz zasobów komputerowych firmy Intel, w tym m.in. poczty , dostępu do Internetu, oraz samych komputerów, nie jest czynnością prywatną i podlega monitorowaniu oraz przeszukaniom zgodnie z lokalnymi prawami. Będę używać tych zasobów wyłącznie w zakresie dozwolonym przez pracodawcę i firmę Intel, postępując zgodnie z Wytycznymi komunikacji elektronicznej (w zakresie, w jakim dotyczą one mnie jako osoby zatrudnionej na umowę o dzieło lub zaproszonej jako uprzywilejowany gość). 14. Rozumiem, że dział bezpieczeństwa firmy Intel może, w ramach stosownych przepisów prawnych, wykonywać uzasadnione przeszukania pomieszczeń biurowych i rzeczy osobistych znajdujących się na terenie firmy Intel, jeśli zostaną uznane one za niezbędne przez dział bezpieczeństwa firmy Intel. Przeszukania mogą obejmować m.in. osobiste urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych, prywatne torby, plecaki, torebki, a także pojazdy. 15. Poza sytuacjami, w których jest to niezbędne do świadczenia usług firmie Intel, nie będę wynosić zasobów z pomieszczeń firmy Intel ani nie będę ich używać do celów osobistych. Termin Zasoby oznacza wszelkie aktywa materialne i niematerialne, w tym również złom, uszkodzony materiał i śmieci. 16. Jeśli uzasadniona potrzeba biznesowa wymaga podłączenia systemu niezarządzanego przez firmę Intel do innej sieci firmy Intel niż sieć dostępu do Internetu dla gości, podejmę współpracę z moim sponsorem Intel lub upoważnioną osobą kontaktową w celu uzyskania bezpiecznego połączenia lub pisemnego zezwolenia od działu IT firmy Intel. Rozumiem, że gdy wystąpi potrzeba biznesowa podłączenia systemu niezarządzanego do Internetu, mogę poprosić sponsora Intel lub upoważnioną osobę kontaktową o podłączenie tego systemu do sieci dostępu do Internetu dla gości. 17. Po zakończeniu współpracy zwrócę przydzielonemu przedstawicielowi firmy lub sponsorowi Intel wszystkie identyfikatory oraz zasoby należące do firmy Intel, w tym sprzęt komputerowy i dokumenty, które zostały mi udostępnione lub znalazły się w moim posiadaniu. Po zakończeniu współpracy zażądam również zamknięcia mojego konta, aby nie zostało naruszone lub niepoprawnie użyte. Powiadomienie i zgoda: Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na następujące warunki: Obraz lub kopia tego dokumentu będą uznawane za oryginalny dokument. Niniejszy dokument oraz zawarte w nim dane osobowe mogą być przeniesione do Stanów Zjednoczonych lub do innego kraju, w którym firma Intel prowadzi działalność, gdzie będą przechowywane lub używane w celach biznesowych wyszczególnionych poniżej: W przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby biznesowej firma Intel może udostępnić ten dokument mojemu pracodawcy (lub dostawcy firmy Intel, jeśli oba podmioty są różne), organom ścigania, organom rządowym lub innym jednostkom w celu egzekwowania postanowień niniejszej umowy, w tym domniemanych lub faktycznych naruszeń którejkolwiek jej części. Jeśli jest to niezbędne, firma Intel może przesłać niniejszy dokument oraz inne materiały dowodowe do osoby trzeciej w celu ułatwienia realizacji takich czynności. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do tych celów. Firma GCWPVA Polish Page 2 of 3 Rev:

3 Intel może udostępnić niniejszy dokument, inne dokumenty oraz dane osobowe podmiotom zewnętrznym na mocy przepisów prawa. Niniejszy dokument oraz pozostałe wypełnione dokumenty bezpieczeństwa będą przechowywane przez 7 lat lub przez dłuższy okres podyktowany wymaganiami biznesowymi oraz lokalnymi, stanowymi oraz krajowymi przepisami. ROZUMIEM I ZGADZAM SIĘ: Podpis osoby zatrudnianej na umowę o dzieło / uprzywilejowanego gościa Data Imię i nazwisko osoby zatrudnianej na umowę o dzieło / uprzywilejowanego gościa (drukowanymi literami) WWID GCWPVA Polish Page 3 of 3 Rev:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo