UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH"

Transkrypt

1 zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 zł, NIP , do reprezentacji której umocowani są, zgodnie ze wskazanym Rejestrem, działający jednoosobowo: Anna Sieńko Członek Zarządu - Dyrektor Generalny Izabela Jagosz Kuchta - Członek Zarządu, Krzysztof Bulaszewski - Członek Zarządu zwaną dalej IBM a spółka z siedzibą w:, przy ul...; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem..w wysokości złotych, reprezentowana przez: (wpisać dane osoby reprezentującej spółkę) zwana dalej (wpisać nazwę spółki). zwane dalej odpowiednio Stroną lub łącznie Stronami Celem Stron zawierających niniejszą Umowę jest zapewnienie ochrony poufnych informacji (zwanych dalej Informacjami ) w trakcie prowadzonej przez Strony działalności gospodarczej. Każda ze Stron zgodnie oświadcza, że w przypadku, kiedy jedna ze Stron ( Strona Ujawniająca ), ujawni w ramach niniejszej Umowy Informacje drugiej Stronie ( Strona Otrzymująca ), odbędzie się to na warunkach określonych poniżej. 1. Ujawnienie Informacji Ujawnienie Informacji może nastąpić w jeden z następujących sposobów: a. w formie pisemnej; b. poprzez dostarczenie określonego przedmiotu; c. poprzez przyznanie dostępu do Informacji zawartej w bazie danych; d. poprzez ustną albo wizualną prezentację. Informacje powinny być oznaczone przez Stronę Ujawniającą poprzez umieszczenie stosownej klauzuli wskazującej na ograniczenia w możliwości korzystania z takich Informacji. Jeśli informacja nie zostanie

2 oznaczona w taki sposób, lub zostanie ujawniona w formie ustnej, to informacja zostanie określona jako poufna w momencie jej ujawnienia. 2. Obowiązki Strona Otrzymująca zobowiązuje się; 1) zapobiegać ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu Informacji, poprzez zachowanie takiej samej staranności i troski w działaniu jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz rozpowszechnieniu własnych informacji o podobnym charakterze, oraz 2) wykorzystywać Informacje do celów, dla jakich zostały ujawnione lub w inny, przynoszący korzyść Stronie Ujawniającej. Strona Otrzymująca ma prawo do ujawnienia Informacji: 1) każdej innej osobie trzeciej po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Strony Ujawniającej, Przed ujawnieniem Informacji którejkolwiek osobie trzeciej, Strona Otrzymująca musi posiadać pisemne porozumienie zawarte z taką osobą trzecią, zapewniające, iż Informacje traktowane będą w sposób opisany w niniejszej Umowie. Strona Otrzymująca może ujawniać Informacje w granicach wymaganych przez prawo. Jednakże w takiej sytuacji Strona Otrzymująca poinformuje o tym natychmiast Stronę Ujawniającą tak, aby umożliwić mu podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę takich Informacji. 2) swoim pracownikom, którzy mają potrzebę dostępu do takiej Informacji, oraz pracownikom dowolnej jednostki prawnej, kontrolowanej przez Stronę Otrzymującą, kontrolującą Stronę Otrzymujacą lub podlegającej wspólnej kontroli, którzy mają potrzebę dostępu do takich Informacji. Przy czym przez kontrolę rozumie się posiadanie albo kontrolowanie bezpośrednio albo pośrednio, więcej niż 50% udziałów /akcji, którym przysługuje prawo głosu; oraz 3. Okres Ochrony Informacje, jakie zostały ujawnione zgodnie z niniejszą Umową będą podlegały jej warunkom przez okres 2 lat, począwszy od początkowej daty ich ujawnienia. 4. Wyjątki Strona Otrzymująca może ujawnić, opublikować, rozpowszechnić, bądź używać Informacji, które: 1. są już w jej posiadaniu bez obowiązku zachowania poufności, 2. zostały opracowane w sposób niezależny, 3. zostały uzyskane z innych źródeł bez obowiązku zachowania w poufności, 4. są dostępne publicznie w momencie otrzymania, albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu, 5. zostały ujawnione przez Stronę Ujawniającą innej osobie bez obowiązku zachowania poufności. Strona Otrzymująca może wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności idee, koncepcje oraz know-how, które są zawarte w Informacjach ujawnianych przez Stronę Ujawniającą, pozostające, w pamięci pracowników Strony Otrzymującej, mających dostęp do Informacji zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Zastrzeżenia Strona Ujawniająca dostarcza informacji bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji.

3 Strona Ujawniająca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody jakie wyniknęły z faktu użycia Informacji, ujawnionych na warunkach niniejszej Umowy. Zarówno Umowa jak i samo ujawnienie Informacji nie jest związane z przyznaniem Stronie Otrzymującej prawa albo licencji do znaku towarowego, praw autorskich albo prawa do patentu, które w chwili obecnej, bądź w przyszłości są lub będą w posiadaniu lub pod kontrolą Strony Ujawniającej. Strona Otrzymująca zobowiązuje się: 1) przestrzegać wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących importu i eksportu, w tym powiązanych z nimi przepisów dotyczących embarga i sankcji; 2) nie eksportować pośrednio czy bezpośrednio ani nie reeksportować informacji technicznych lub oprogramowania objętych niniejszą Umową (w tym produktów powstałych bezpośrednio na skutek wykorzystania takich informacji technicznych czy oprogramowania) do miejsc i krajów objętych na mocy przepisów zakazem eksportu (w tym nie wydawać ich obywatelom krajów objętych zakazem eksportu niezależnie od ich miejsca pobytu) bez stosownego zezwolenia w formie licencji rządowej lub regulacji administracyjnej. Niniejszy akapit pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz zakończeniu okresu poufności wskazanego powyżej i zachowuje ważność do momentu wypełnienia określonych w nim zobowiązań. 6. Postanowienia ogólne Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może cedować bądź w inny sposób przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Fakt otrzymania Informacji na podstawie niniejszej Umowy, w żaden sposób nie ogranicza Strony Otrzymującej do: 1) dostarczania innym produktów albo usług, które są konkurencyjne wobec produktów i usług Strony Ujawniającej, albo 2) dostarczania innym produktów albo usług innym, którzy konkurują ze Stroną Ujawniającą, albo 3) delegowania swoich pracowników, w jakikolwiek sposób według własnego uznania. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, które z uwagi na swój charakter, będzie ważne po okresie wypowiedzenia, będzie miało zastosowanie do następców prawnych i cesjonariuszy Stron. Obie Strony uznają, że niniejsza Umowa i jej interpretacja będzie podlegać prawu polskiemu, które będzie miało zastosowanie w zakresie praw i obowiązków, zobowiązań każdej ze Stron, które wynikają, bądź pozostają w jakikolwiek sposób w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. ( Klient) IBM Polska Sp. z o.o. Podpis osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej Nazwisko(pismem drukowanym) Nazwisko(pismem drukowanym)

4 Data Data

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo