REGULAMIN SERWISU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm. z późn.zm.) oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę Podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest spółka RL Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych; Adres elektroniczny Usługodawcy: 1.3. Określenia użyte w Regulaminie z dużej litery oznaczają: Adres elektroniczny - oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Usługodawca - RL Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych; 1

2 Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu Serwis zbiór stron www wraz z przyporządkowanym mu zbiorem mechanizmów interaktywnych (aplikacji), połączonych ze sobą za pomocą odnośników internetowych w jedną spójną całość serwis umieszczony pod domeną Usługobiorca - osobę fizyczną, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. 2. FUNKCJE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 2.1. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z następujących funkcjonalności: dostęp do treści i materiałów publikowanych na łamach Serwisu; 2.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu uniemożliwiają dostarczanie przez Usługobiorców własnych treści do których dostęp będą miały osoby/podmioty inne niż Usługodawca lub podmioty wykonujące Usługi w imieniu i na zlecenie Usługodawcy W przypadku pojawienia się w Serwisie możliwości przesyłania przez Usługobiorców własnych treści, zabronione jest przesłanie i umieszczanie w Serwisie takich przekazów, które: są sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego; zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe; naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób; naruszają dobre obyczaje; zawierają treści reklamowe lub inne, bezużyteczne ze względu na cele Serwisu; 2.4. Usługodawca zastrzega prawo do usuwania lub modyfikowania treści zabronionych określonych w pkt. 2.3 powyżej Do prawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików 'ʹcookies'ʹ: Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, MozillaFirefox15, Opera 11. 2

3 3. CELE PUBLIKACJI TREŚCI W SERWISIE 3.1. Serwis jest oficjalną stroną internetową piłkarza Roberta Lewandowskiego Treści zamieszone w Serwisie mają na celu dostarczenie informacji dotyczących piłkarza, wydarzeń z jego udziałem jak i innych wydarzeń sportowych oraz prezentowanie materiałów pochodzących od sponsorów, klubów piłkarskich i Reprezentacji Polski Usługodawca nie udziela gwarancji do użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości czy kompletności poszczególnych treści oraz materiałów publikowanych w Serwisie. 4. PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY 4.1. Każdorazowo, gdy korzystanie z funkcjonalności Serwisu uzależnione będzie od uzyskania od Usługobiorcy zgody wymaganej przez powszechnie obowiązują przepisy prawa, zgoda ta nie będzie domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli Usługobiorcy o innej treści. Udzielona przez Usługobiorcę zgoda może być odwołana w każdym czasie Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę Usługodawca zastrzega sobie prawo do: zmiany cech użytkowych i funkcji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług; okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją; usunięcia z ważnych powodów całości lub części zawartości Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców na łamach Serwisu; zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisów w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji otrzymanych od Usługobiorców Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Usługobiorcy zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. 3

4 4.6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w ramach Serwisu Usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, oraz postanowieniami Regulaminu. W szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu W przypadku gdy funkcjonalność Serwisu będzie umożliwiała podanie przez Usługobiorcę danych w celu korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje naraża się na odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy Korzystanie z Serwisu oznacza, że dany Usługobiorca zapoznał się i zaakceptował postanowienia Regulaminu. 5. ZAWARCIE I ROZWIAZANIE UMOWY 5.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. z chwilą wejścia na stronę URL Serwisu w przypadku usługi dostępu do treści Serwisu lub po zarejestrowaniu przez System teleinformatyczny obsługujący Serwis danych wymaganych przez formularz, w przypadku Usług do świadczenia których potrzebne będzie podanie danych i udzielenie zgód przez Usługobiorcę Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą: opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, wyrejestrowania przez Usługodawcę danego Usługobiorcy z Usługi, która wymagała rejestracji lub zgłoszenia danych; decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy w zakresie poszczególnych Usług, która może być spowodowana w szczególności (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Usługobiorcy, (b) odmową Usługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę. 6. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 6.1. Usługobiorcy mogą korzystać z Usług w zakresie dostępu do zasobów Serwisu anonimowo. W przypadku gdy korzystanie z Usług w ramach Serwisu będzie wymagało 4

5 udostępnienie przez Usługobiorców swoich danych zastosowanie będą miały poniższe postanowienia pkt Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w ramach Usług świadczonych przez Serwis odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 6.3. Usługodawca stosować będzie wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewniania uwierzytelnienia, Usługodawca posługuje się technologią SSL (Secure Sockets Layer) Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu będzie spółka pod firmą tj. RL Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych; 6.5. Usługobiorcy przysługiwać będzie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych, Usługobiorca będzie przestrzegał instrukcji określonych w komunikatach zawartych w Serwisie lub wiadomościach wysłanych na adres elektroniczny. Jeżeli jednak Usługobiorca nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien wysłać e- mail na Adres elektroniczny administratora Serwisu 6.7. Udostępnienie danych osobowych będzie dobrowolne aczkolwiek może być niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług, które będą wymagały podania tych danych Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu i zakresie określonym każdorazowo w formularzu uzyskania zgody na przetwarzane danych lub w celu świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną Przetwarzanie danych które nie są niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną, wymagają każdorazowo zgody Usługobiorcy. 5

6 6.10..Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 7. PLIKI COOKIES 7.1. Serwis w celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników korzysta z plików Cookies Plik Cookies jest niewielkim plikiem z informacją zapisywaną przez serwer Usługodawcy na komputerze użytkownika. Tą informację serwer Usługodawcy może odczytać w trakcie połączenia się z Serwisem z tego komputera Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, w tym danych adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera W Serwisie technika cookies wykorzystywana jest w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu, pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik Serwisu jest zainteresowany oraz utrzymania sesji zalogowanego użytkownika. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia w korzystaniu. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8.1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisów Usługobiorca ma prawo zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu na adres siedziby Usługodawcy: RL Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna, ul. Mokotowska 15A lok. 3, Warszawa lub za pośrednictwem Adresu elektronicznego 8.3. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) z dopiskiem REKLAMACJA SERWIS lub przesłane za pośrednictwem Adresu elektronicznego spełniające wymogi określone w pkt. 8.5 poniżej. 6

7 8.5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Usługobiorcy, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanawiania Regulaminu. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres pocztowy lub elektroniczny Usługobiorcy podany w reklamacji Decyzja Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 9.1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, fotografie, materiały graficzne, filmowe, dźwiękowe, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw własności intelektualnej w tym przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 9.1 powyżej w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest rozporządzanie nimi, rozpowszechnianie ich jak również zwielokrotnianie tych materiałów lub udostępnianie podmiotom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem Oznaczenia umieszczane w Serwisach podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług poprzez opublikowanie go na łamach Serwisu, także w formie umożliwiającej pobranie go przez Usługobiorcę w celu odtwarzania i utrwalania jego treści. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze 7

8 skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu W przypadku uznania, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, nieważne, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by usnąć nieważne postanowienie. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Regulamin wchodzi w życie z dniem roku r. 8

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: REGULAMIN SERWISU Regulamin Serwisu www.przepisynakawe.pl, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo